I9de Jaer Zondag', 9 April 180 VERTREKUREN UYT AELST NAER VERTREKUREN UYT VOLGENDE STATIËN 6 FRANKS 'S JAERS. De vermomde Wolven. Welke religie beschermen zv? Wat is eenen Vletjer ERRATUM. Hoe en Waeroni Denderm. 5-20 8-30 9-45 '2-25 3-25 6-27 9-10 1 Gend, Brugge, Öslende 6-37 8-28 10-45 12-28 Lokeren 5-20 8-30 0-00 12 25 6-27 jf, 3-15 6-18 le en 2e klas langs Dendermonde. Bruss 8-05 12-10 2-5u 5-35 5-45 8-45 8-50 9-30 Doornvk, Korlryk, Moeserocn, Kyssel (langs Meel). Billis. Aniw. 5-20 8-30 9-45 3-20 6-27 rj Gend) 6-37 8-28 12-28 3-15 6-18. Leuv. Tliierien Luyk 5-20 8-30 9-45 3 20 6-27 if? Doornyk, Rvssel (langs Ath) 7-55 5-35 0-^0 Verv. Rand. S-Truvën 5-20 8-30 9-45 3-20 6-27 Ninove, Geerardsb., All), 7-55 2-40 5-35 8-50 Gend 6-37 8-28 12-28 3-17 6-18 9-0i Dcrg.cn, Quiévrain, Namen, 7-55 2-40 5-35 VAN ANTWERPEN NA ER Sl-Nicolaes, Lokeren, Gend, 6-10 7-30 10-30 3-00 6-10 0-00. VAN' GEND NAER Lokeren, Sl-Nicolaés, Antwerpen, 6-10 9-05 10-20 2-35 6-15 7-00. Te Lede staen al de konvoys. Te Idegem slaen deze vertrekkende van Ath 6-30 0-00 10-40 4-30 7-25 en al de konvoys vertrekkende van Denderleeuw. Te Gyseghem staen" stil al de konvoys uylgenomcn deze vertrekkende van Aelst 0-00 des morgens én 0-00 en van Dendermonde len 0-00 's morgens en 00-00. Te Santbergen staen stil de konvoys van Ath G-30 10-40 's morgens. 4-30 en 7-25 's avonds. Van Denderleeuw U-Q0 8-20 's morgeus, 3-09 6-00 en 9-05 des avonds. iA'L ('ulque Suibiu. VAN I OREREN NAER Dendermonde, Aclst, 7-00 9-30 3-10 7-45 Ninove, Geeraerdsbergen, Ath. 7-00 9-30 3-10 7-45 VAN ATH NAER Geeraerdsbergen, Ninove, Aelst, Dendermonde, Lokéren 6-30 10-40 4-30 Lessen, Geeraerdsbergen, Ninove, Aelst 6-30 10-40 4-30 Brussel (langs Dendei leeuw) 6-30 10 40 4-30 Gend, Brugge, Oostende (langs Lede). 6-30 10-40 4-30 VAN GEND NAER Audenaerde, 6-45 9-30 1-30 6-00 8. naer aelst 7-20 11-25 2-05 5-00 .5-57 6-45 8-0 VAN BRUSSEL NAER Aelst, Gend, 6-05 7-30 7-50 11-20 11-50 2-35 0-00 5-40 8 Ninove. Geeraerdsbergen, Ath (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8 VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelst) 7-25 2-20 5-15 8-10 (langs Meel).5-45 8-57 -10-05 3-40 0-00 7-50. Aelst 7-25 7-55 12-02 2-20 5-15 8-10 9-30. -00. )-00. (-25. (-25. i-25. 3-00. 1-15. 8-15. AELST, DEN 8 APRIL I8C5. Onder al de schoone lessen die 't Evangelie ons geeft, is er eene die. op onze dagen wel t'e pas komt. Het is de volgende: Wacht u van de valsche leeraers die tot u ko- men in schaepskleederen maer die van binnen grijpende wolven zyn. Zoo nen wolf was Caïn, die onder het schaeps- vel van broederlyke liefde vermomd, zyn en broe der Abel naer buyten lokte om hem ónmidclelyk dood te slaen. Zoo nen wolf was Absalon, die onder den schyn van vriendschap zynen broeder Amnion ter tafel noodigde om hem daerna vreedelyk té ver moorden. Zoo nen wolf was koning Herodes, die dc dry IIH. koningen uytden Oosten vriendelyk verzocht hem, by hunne terugkomst, te zeggen waer den Messias geboren was opdat hy Hem ook zou ga'en aenbidden.... O den schandvollen valschaerd! O den bedekten wolf! Hy had reeds in zyn eerlos gemoed besloten den Messias in zyne wieg te versmachten, zooals het genoeg gebleken is toen hy zooveel duyzende onnoozele kindertjes deed vermoorden, enz. enz. enz. Van zyne natuer, is den wolf zoo roofgierig en vreed, dat hem byna geen een dier kan ver geleken worden. Hy is byzonderlyk den vyand der schapen, en als hy eene kudde nadert om ze le verslinden, dan vallen eerst zyne blikken op den herder, dien hy door den weerlicht, zou willen zien wegrukken, om des gemakkclyker. zyne vreede tanden in 't vleesch der schapen te kon nen slaen. Ware de les van de vermomde wolven op onze dagen beter verstaen, men zou de schroomelyke verwoestingen niet zien die de valsche leeraers, door hunne verleydende ga zetten, te weeg brengen. De schryvelncrs dier gazetten zyn, zoo hel Evangelie leert, gelyk aen vermomde wolven, en of liét Verbond tegen Aelst daeronder mag gerekend worden, dit zuilen zyne opstellers zelve misschien bekennen als wy hun hunne consciëntie helpen onderzoeken. In hun Nr van 2G maert schreven zyDe religie heeft van de liberalen niets te vreezen intè- gemleel deze zyn hare regtzinniyste beschermers. Van welke religie spreekt het Verbond? Het is voorzeker niet van de Roomsch-Catholyke reli gie, die de onze is, want g'heel 't land weet hoe de liberhalers deze religie beschermen: Zy loo chenen de Godheyd van Christus in hunne boe ken en schriften; zy loochenen God zeiven en zeggen dat het geluk van den mensch gelegen is in de verloochening van God. Zy willen ons catholyk vaderland aftrekken van de H. Kerk, want hetierlyk Verbond durft in zyn Nr van 8 janry lest schryven dat het land als een vuyge v slaef het hoofd niet buygt voor een woord, al kwam dit woord van Hoornen, dit is le zeggen van den Paus van Roomen, den Stadhouder van Christus op de aerde en vertegenwoordiger by uy'lmuntendheyd der catholyke religie. Het is voorzeker de catholyke religie niet die zy bescher men, want g'heel de wereld weet hoe zy in Italiën en Pie nont te werk gaen met de bisschoppen, die de prinsen zyn der H. Kerk: meer dan 80 zyn of in ballingschap of liggen in dc kerkers te verkwynen. Het is de wereld door hekent hoe- de priesters, de bedienaers van de religie, hoe de religieusen en kloosterlingen door de liberhalers beschermd worden. Belgenland heeft getuyge geweest hoe zy de broeders van Jemmappe be schermd hebben; hoe zy de arme religieusen met de patentzweep beschermd en stoel en tafel voor de deur verkocht hebben hoe zy te Gend de Blauwe Lyvekens, de Broeders der Kulderschool bescherming verleend hebben met ze weg te voeren en de kerksieraden, heylige vaten etc. opènbaerlyk te verkoopen. Men weel hoe zy de religie beschermen met de catholyke kerkhoven le ontëeren en wylen onzen overleden bisschop buyten de kerk te willen werpen. Men ziet nog alle dagen hoe slim zy de religie beschermen, door hunne gruwelyke sacrilegien, door hunne woedende uytvallen zoowel tegen den Paus als tegen de bisschoppen en priesters, door hunnen openbaren haet tegen al wat met de religie in verband slaetO die vermomde huychelaers, zy durven zich de beschermers van de religie noemen op den oogenblik zeiven dat zy de catho lyke beurzen geknipt hebben en bezig zyn met wetten te maken om al de kerkgoederen binnen te palmenNeen, Neen, niemand zal het geloo- ven dat dé liberhaters de beschermers zyn van onzen catholyken goddienst'tis eenen bitteren schimp geworpen naer het hoofd der catholyken, maer die er zich niet zullen laten door onthutsen, noch foppen. Maer DEN EEULYKEN ROOVER. Neen, dot wil, dat kan ik niet langer verdr.agen sprak Robert Dawson by zich zeiven, toen, op zekeren dag zyne vier kinderen het vyfde lag op den. schoot der moeder-zich aen hem klemden luyd jammerende om cenig voedsel smeekten, ten eynde hunnen snerpenden honger le stillen dat kan ik niel langer uylhouden op de eene of andere wyze moet ik deze kinderen brood verschaffen In geheel hel graofschap Banff leefde geen eerlykcr man dan Robert' Dawson. Ofschoon niet rvk, had hy toch van der jeugd af, lol op wcynige maenden geleden, in zekere welvacrd geleefd. Buyten zvne schuld was hy ongelukkig geworden en met vrouw en kinderen lol de uyiersle armoede verzouken. Lang droegen Robert en zyne echtgenote hun onge luk mét stille onderwerpinggeen zucht kwam over hunne lippen. Hadden zy alleen moeten lyden, dan Ware hunnen toestand nog dragelyker voorgekomen en had de hoop op betere toekomst hen nog meer bemoedigd maer zy hadden kinderen, en deze slonden om de selia- i)ioio legerstede der moeder, die, byna stervende van gebrek, op een handvol strooy lag, en wéenden om brood. Al do poogingei) van Robert, om door handenarbeyd iels ie verdienen, wares te vergeefs dagen lang moest Wilt gy weten, liberiiaters, welke religie gy beschermt? Zet uwen bril op en leest: Gy beschermt de religie der solidairen en vry- denkers, die openlyk óp hun vaendel schryven: noch doopsel, noch vormsel, noch hiecht, noch communie noch geestelyk huwelyk, noch priester aen het sterfded noch priester aen 'I graf. Gy beschermt de religie der francmayons, die voor leering hebben de vervloekensweerde woor den van den artsgoddeloozen Voltaire, door den duyvel zeil' ingegevenverpletteut des eerloozen (écrasez l'i.nfame)! Door die woorden verstaet gy: Verplettert Jesus-Christus of vernielt den catho lyken godsdienstZiet daer, liberhaters, welke religie gy beschermt, en al wie van uwe religie deel maékt, word door u beschermd tot in de uer der dood Het is immers alzoo dat gy te Brussel den on- gelukkigcn Verhaegen, te Gend den inedely- densweerdigen Dufranne, en by Brugge den droevigen Beeckman in hun uylerste bygestaen en beschermd hebt al den priester van hunne doodsponde verwyderd le houden om te beletten dat zy zicli bekeerden en den troost van dc reli gie ontvingen. Het is dan te vergeefs, liberhatersschryvela.ers, dat gy schaepsvcllen aentrekl en met honingzoete woorden van vleyery afkomt om u als bescher mers der catholyke religie te doen aenzien. De menschel! kennén u aen uwe wolventanden die te veel vooruyt steken. Nogtans, opdat men u nog heter leere kennen vragen wy En wy antwoorden Een Viever is nooyt openhertig noch regtzin- niggelyk eenen schalken vos trekt hy een mas ker aen om tot zyn oogwit te komen. Eenen Vleyer is gelyk aen de apotekers pillen die van buyten verguld of met zoetpoeder bedekt zyn, maer van binnen galbittere of walgelvke stoffen bevatten. Eenen Vleyer weet zich te draeyen naer den wind gelyk liet haentje op den toren hy kan alle plooyen aennemen gelyk den hoed van eenen hanstworst of pailjas. Den Vleyer gelykt aen de oorblazers en scho tellekkers die maer bezorgd zyn van wel le staen met de opperbazen, want 'L is slechts rond de groole dal men vleyers vind, die, om aen hunne meesters te behagen, zoodanig weten te klappen, dat zy het kwaed voor goed en 't goed voor kwaed doen doorgaen. Den Vleyer is eenen tweezak die kan wit en zwart zeggen op een zeilde zaek. Is zynen baes eenen afgevallen en valschen booswigt, den vleyer noemt hem een ernstig man, die zich in achting weet le houden. Is hy eenen lasteraer van bisschop of priester, den vleyer noemt hem een deftig en welsprekend manNog meer, is hy eenen bactzuehtigen inpalmer, den vleyer heet hem eenen wyzen besluerder of huyshouder. Is hy eenen vuylen eclitschend, den vleyer noemt hem een plezierig en gelant man. Met een woord, al waer de vleyers den voet binnen mogen zetten, ziet men de ondeugd in deugd, de schelmery in eerlykheyd, het onregt in wettigheyd en den duyvel in eenen engel veranderd Aldus weten de' vleyers het snoodste kwaed eene eerlyke werwe aen te vryven. Het spiegelglas aept alles naer wat er voor gedaen word met de lagehende laent net, mei «Te weenenue weeui net, met muyllrekkers trekt het muylen enz... Alzoo danst ook den vleyer naer het deuntje dat zynen mees ter schuyfeft, en zoo dansen meestal de liber haters op het flüytje der bazen van Brussel. Doch door zulke liberhatersapen zullen de catholyken zich niet meer laten lbppen zy zullen zich steeds errïnnèren. Hoe meerder streefing en gèvley Hoe vreeselyker tyranny. hy geluyge zyn van het lyden der zynen, met gewaer- \v o rd in gen, die zich niet laten schetsen, maer hen de ziel doorboorden, zoodal hy radeloos wierd. Zyne geest kracht bezweek en hy had een stellig besluyt genomen, toen hy de bovenaehgehaeldo woorden uytte. Hy snelde voori om hel mecielydeh en de mensclie- lykheyd zyuèr natuergenolen af le smeeken doch niets mogt Wen, en zyne smeekingen om hulp hieven vruch teloos. Wat nu'le doen Zvne 'van gebrek stervende vrouw, zyne hongerige kirfdereii zweefden hem, met al hel vcrschrjkkelyke van hunnen toestand, voor den geesl. Hy duchtte", dal, wanneer zy binnen een ucr geen voedsel "ontvingen, een of meer van hen zouden be- zwyken. Vertwyfchng greep hem aen, en hy besloot, den eer sten, dien hy. op eene afgelegene plaets, alwaer hy zich bevond, zou'ontmoeten, te berooveu, al moest hy daer- voor op hetzelvo oogenblik of later, de siraf van hel gcregl ondergaen. Ik wil, riep hy in wanhoop tfyt, liever eene ge- regterlyke straf ondergaen, dan myne vrouw en myne kindereu van gebrek le zien omkomen Weldra vond liy gélegenheyd om zvr. in alle geval schuldig voornemen le volbrengen. Een welgekleed man kwam tc voet den weg op. die door het woud ge- leydde Vrdrnd aen het gevóel, dat den roover bezielt, sloeg hel lied van Robert hoorbaarzyne leden heet- In ons laetsle Nr is, door uytlating van een woord, de laelsle zinsnede van ons hoofdartikel eenen tegenstrydigen onzin. Wy schreven Gelyk hel waer is 't geen de schriftuer zegt dat de burgers zuchten als de goddeloozen over liun de Heerschappy genomen hebben, zoo is 't niet waer, er moest slaen zoo is 't niet MIN waer 't geen zy op eene andere plaets zegt dat de boosheyd de volke ren ongelukkig maekt. Wy houden er aen die waerheydsvolle woorden te herhalen en porren onze landgenoten aen er zicli wel van te doordringen op dat zy hun tot spoorslag dienen om zooveel het in hunncmagt is de boosheyd tegen te werken en ze zooveel mogelyk in haren verwoestenden gang tc verhin deren.'Als de boosheyd geweld doet en vlytig is om zich te verspreyden en 't goed te beletten, dan moet het goed geweld, dobbel geweld doen en allervlytigst werken om de boosheyd moedig te keer te gaen en hare rampzalige gevolgen af te weeren. Met aenhoudenden moed, met kracht- dadighcyd. met iever en byzonderlyk met eens- gezindlieyd werken 't kwaed beslryden is 't goed slaven, de deugd versterken en eyndelyk den triomf der waerheyd verzekeren. den, loen hy den voetganger de plek zag naderen, al waer hy zich verborgen had. lly volhqrdde echter hy zyn besluyt, en toen den vremdeling naby genoeg was, sprong hy te voorschyn, greep hem aen, en eyschle zyne beurs. Den aangevalle nen ontwarende dat Robert geene pistool, noch zelfs iets, dal naer een' weerbaer wapen geleek, hy zich had, stelde zich legen, en nu ontstond er eene worsteling. Robert, sterk door vcrlwyfeling, kreeg de overhand, lïaelde hem eene banknoot van 125 fr. uytden zak, cn liet hem zich verwyderen. Hy zelf snelde den weg naer zyne wooning op, doch was nauwelyks eenige stappen vei gegae», of in zyne borsl onlstoïid eenen stryd lussehen gevoel van eerlyk- neyd, en de deernis met vrouw en kinderen, dié van honger dreygden om tc komen. Zyne eerlykheyd zege vierde hy besloot niels le nemen, wat iicm niet loe- kwam, en zyn lot en dal der zynen aen de Voomeuig- heyd le blyven toevertrouwen. Dadelyk liep hy terug, ylde den beroofden na, hactde hem in, en gaf hem de banknoot terug. Mynheer, zeyde hy, hier is uw gc'.d ik «leed on regt, niet het u te ontnemen ik zou geene rust hebben, zoo ik het u niet lerug gafslechts den lioogsten nood kon my liet denkbeeld doen opvallen, om oenen mede- thénsch te herooven. Uyt grond van myn hert smeek ik u om vergiffenis, mynheer. Wilt men weten op wat wyze 't Verbond de religie in den persoon van hare wettige Opper hoofden eerbiedigt, men heeft maer eenige zin sneden uyt zyn hooldartikel van Zondag.laetst te lezen die wy letterlyk opnemen. d" Onze zes belgische bisschoppen doen stap pen die ten minste uytnemende onbetamelyk zyn. 2" Zy prikkelen den koning aen om de grond wettige regels te buyten tc gaen en de werking van het Parlement te belemmeren. 3" Zy laten op eene al te ruyterlyke wyze hunne verachting voor den nationalen wil blyken, 4" Zy zyn door hunne liefde voor de verlédene tyden verblind. 3" Zy begryperi het werktuygelyke (le mêcanlsme!) van het pariementarismus niet. (Och heere, spreekt toch vlaemsch, jongens G° Zy handelen als of wy onder het stelsel van een willekeurig gouvernement leefden. 7" Zy geven een bewys van-verachting voor de gehruyken van het grondwettelyk regiem, 8" Zy klampen zich aen de "hoop een könflikt lussehen de kroon en de natie te zien opryzen. 9" Zy bekreunen zich weynig om de gröndwet- telyke gehruyken. dü° Zy gaèn buyten de wet, met te samen een verzoekschrift aen den koning iutedienen. 11" De tael van hunnen brief is alles behalve gematigd en evangelisch. En waerom al deze vervvytingen tegen onzè eerbiedweerdige Bisschoppen Omdat de liberhalers hed'endaegs zoo verre gekomen zyn, dat in plaets van het oud liedekeri: Den priester in zyn Kerk, 't geen zy nog over wey- nige jaren zongen, zy reeds in de Kamer der Volksvertegenwoordigers bezig zyn met eenè wette knoeyen, die aen bisschoppen en pastors al hun gezag zelf binnen de Kerk, en al de noodige middelen om den godsdienst op eene betamelyke wyze uyt te oefenen beneemt, en omdat diesvol gens onze Hoogweerdige prelaten eerbiedigiyk aen zyne Majesteyt waersehynlyk zullen verklaerd hebben, dat zy aen het uytvoeren van zulk eene wet nooyt zullen konnen medewerken, aengezien zy de Catholyke Kerk in Belgiën van de vryheyd beroolt die haer door de Grondwet gewaerborgd isen dat zy eyndelyk daerom Zyne Majesteyt eerbiedigiyk verzoeken, in gevolge Hare grond- wettelyke volmagt, eene zoo rampspoedige wet niet goed te keuren, in geval zy door de Kamers moest aenveerd worden. He wel, slim koppel van twee, waer zyt gy nu met uw dozyn verwytende beledigingen Doch, gaet maer voort, boe meer gy schreeuwt en tiert, hoe eerder onze catholyke bevolking de oogen zal openen en zien waer gy ze wilt naertoe leyden, en dan zal wel den oogenblik komen, dat men uwe kliek beloonen zal naer verdiensten, en elk uwer tegenwoordige Meestergasten met eene blekken buys al achter huyswaerts zenden. Wat men er by wint met de Kerk te bestelen. De ondervinding leert dat degene die zich meesier maken van de goederen dei- Kerk, eyn digen met daerdoor zelf le verarmen en tot den bedelstund gebrngt te worden. Robert keerde zich om, ton cyndc zich te verwyderen nadat hy den vremdeling het geld had overhandigd doch dezen riep hem lerug, en verzocht hem een oogeB- blik te vertoeven. Uw gedrag verbaest mv, sprak den vremdoling eerst vvacgl gy uw leven om myii geld te ontnemen, en dan keert gy terug, om liet my weder te geven. Het is anders de gewoonte niel van roovers, dat zy zich om het laclste veel bekommeren. Mynheer, sprak Robert met nadruk, 'ik ben geeneu roover. gy zyt den eersten, dien ik in myn leven iets ontroofde. Uwe hnndclwyze ovcrtuygl my daervan, hernam den anderen. Verhael mv, wat u tot zulk eene daed ver voerde. Eene zieke, misschien thans reeds stervende vrouw cn vyf jonge hulpelooze kinderen, aen de jam- mcrlyksle elionde ten prooy. Meer kon Robert niet zeggen het gevoel had hem geheel overweldigd, en niel dan met moeyle had hy de laetste woorden uylgcsproken. Armen man, hernam den vremdeling, ik heb me- delydeu mot uwen toestand woont uw huysgezin ver van hier? Omgevcer anderhalve myl, mynheer, was het anl woord. Will gy my veroorloven u naer buys te vergezel-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1