GOED STUK LAND MEUBELS HOFSTEDE DE STAD YEKY IERS. REVALENTA ARABICA. Plaatsing en uitzetting van GELD. Uil oorzaak van vertrek. F. Va'! Several en Broeders, Vérkóoping van Berigt. Berigt. Tc Koop Verhooping SHISKATHLILE\ Verhooping eener BERIGT. DEPOT. Xaemlooze Maetschappy van den Yzeren Weg, LOKEREX XAEil DE 110LAXDSCIIE GUElVZEY, LANGS ZELZAETE. Men biedt aen dc openbare inschryiing: STAD AELST. GROOT!'] AENK0MSTEN VAN WINTERGOEDEREN IN HET VERMAERD HUIS HEIS VAN VERTROUWEN. Het ware Versterkend en Slymver dry vend Elixier. DOCTOR GUSLLIÉ PAUL GAGE APOTHEKER DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PURGATIE. NOCH KOSTEN. DU BARRY De Zaakwaarnemer Van Santen te Denderleeuw ge- taslzichzonder Onkosten met 't plaatsen van gelden en Kapitalen, 't zij bij de iiijpetliecajre kas dat een beslaan van 29 jaren boven wisselvallige vreemde specnlalien steld, 't zij op vaste goederen.in Belgie alleen gelegen en waarvan de waarde gekend is. Men kan ook ten zijnen kantoore geld op intrest Rij llijpotbeek bekomen. Studie van den Notaris VANHAM, te Ninove. Woensdag 19 APRIL 1865, ten 3 uren na mid dag, ter estaminet den Huron, by Sr Vandenhaute le Ninove, zal de Notaris VAN HAM vooiloopig toewijzen Ken schoon en sterk gebouwd huis, te Ninove, van twee verdiepingen, hebbende koetspoort, ruime Kelders en Zolderingen Zalen, Kantoor, Keuken, Wasehliuis menigvuldige be.nedeeen boven Kamers, grooten Achlerbouw, Magazijnen, eu heniuiirden Moeshof, groot 21 aren 10 centiaren; nabij de K sai der ontworpen Vaart en de Statie van den Uzerenweg, allerbest geschikt voor groote nijver heids-en geeslelyke gestichten. De kooper kan, op prijzij. Bieren in magazijn, Tonnen, Kuipen, en al de aanhoorigheden eener Bier-en Azijnbrouwerij overnemen; mits 4 0/0 intrest groot gemak van betaling verkrijgen en den eigendom gaan bezichtigen de Dijns- en Donder dagen van 9 lot 4 ure. Zie plan en yerderen uitleg op de plakbrieven. KOOPMANS IN HOUT, TE WETTEREN AEN DEW DRIES. Heliben d'eer ruchtbaer te maken dat hunne magazynen voorzier. zyn van de volgende HOUT WAREN 622 Witte Riga Balken i'le soort ter lengte van 3 tot 18 meters. AiOroode 2d' ter lengle van 8 200 500 1050 750 500 1500 witte 100 Riga Kroonduigen 90 kroon 1"* (tol 12 meters. Planken 6/1 op 10 4/4 op 10 1 soort- 6/4 op 9 t 4/4 op 9 4/4 op .10 6/4 op 10 4 op 8 2de soort. 4ste soort. 108. 3 1/2 on 7 ,108. 4300 Christiana dele Roosierstuks 3/9 ter lengte 2100 o 1 1/2/7 van 2 tot 275Ö Planken 6/4 7/4 op 10 7 meters. Verders is er in hunne Magazynen te bekomen alle dikten van Noordsche en Riga Dele Planken, zooals alle soorten van inlandsche Houtwaren, verkrygbaer aen voordeelige pryzen. DOOR STERFGEVAL. EEN TE MOORSEL. De Notaris D'HUYGKLAÈRE te Aelst, zal zoo ihet behoort openbaerlyk, met gewin van palmslag en gelagen verkoopen Een goed stuk Land groot volgens meting 49 aren 65 centiaren, gelegen te Moorsel aen degrens- scheiding met Wieze, genaemd den sieenenstichel, en gekadastreerd onder het N° 48 der sectie B, palende oost de erven Nackers, zuid den graef Declercque-Wissocq en den armen van Moorsel west de weduwe Jan Vandemeerssche en noord Charles Beeckntan. Gebruikt door Benedictus Buggenhout-Moens. Het zal in twee koopen opgeroepen worden en de koopers zullen hel gebruik ervan verkrygen na vdé inoogsting der eropgeplante aerdappeleii. ZITDAGEN: Ter voorbereidende toewyziiig VRYDAG 7 April 4865. Tot het verblyf VRYDAG 21 April 1865. Telkensom 3 uren na middag by Chat les Van lEecklïoorn in den Luchtbal, spruithoek te Moorsel. Om verdere inlichting zich te vervoegen ten kantoore van voornoemden Notaris alwaer gestadig groote en kleine kapitalen zyn te bekomen. De 1UBILÉ mei vragen en antwoorden door «enen Priester van hot Bisdom van Mechelen. Brochper van M. Ségur over de ENCYCLIEK. Te koop by P. DAENS in de Molestraet n° 48 te Aelst. VIT ER HAND TE 11UHEN Een schoon en welgelegen Huis met 36 aren 76 centiaren Logliilg en Boomgaerd met Stalling Bakhoven Winkel zeer schoone Zolder Kelders en verder gerief, zeer wel geschikt voor alle soort van stiel, te Impe aen het dorp. Voor verdere inlichtingen zich te bevragen by Donatus Govaert le Impe. Jean Janssens, heeft de eer het publiek kenb'acr te maken dat hy zich konit te vestigen in de Ponlstraet, regi over het Klapklraetje, als brood-en peperkoekbak ker. Verder dal er by hem te bekomen zyn alle soorten van kruidenierswaren in 't groot en in 't kleyn. lly hoopt door de goede hoedanigheyd zyner waren en door dcrzelver geringe prjteri deg nut on 'l vertrouwen van het publiek le zullen verdienen. Eenen Goeden Piano Buffet Van Occasie, zich te bevragen by B. Siron in de Slatiestraet Aelst. VAN en verdere roerende voorwerpen te Aelst ter herberg het SLOT. De Notaris D'HUYGELAEBE le Aelst zal, zoo het behoort den WOENSDAG 12 APRIL 4865 te beginnen om 9 uren voormiddag ter herberg het Slot aen de Molecslraetpoort te Aelst, openbaerlyk verkoopen Vele Meubels Huiskatheilen en anuere roerende voorwerpen als Tafels, Stoelen, Kassen, Komnioden, Stoof mot toebehoorte.n, Aerd' Geleis- Kopeken Yzerwerken, Horlogie, Bedkoelsen en Beddinggoederen, Spie gels, Prenten, Waschkuipen, Eemers, Kruiwagen, Lessenaer en meer andere voorwerpen te veel om te melden. Op tyd van betaling mits borg te stellen. Te Moorsel aen de houtenkruisslraet De Notaris D'HUYGELAERE te Aelst, zal zoo hel behoort openbaerlyk verkoopen Eene HOFSTEDE met alle de ervan afhangende gebouwen drooge en groene Kathcilen en Grond, groot volgens meting 6 aren 84 centiaren, gestaen en gelegen le Moorsel, aen de Houtenkruisslraet, gekadastreerd Se D. Nos 37 en 38 voor eene grootte van 6 aren 40 centiaren, palende oost de straet, zuid Egidius De Schryyer, west den zelfden en noord Joseph Van der Goten. Om niet de betaling der koopsom er in gebruyk van te komen. ZITDAGEN Ter voorbereidende loewyzing Dingsdag 18 APRIL 1865. Ter eindelyke toewyziiig Dingsdag 2 MEI 4865. Telkens om 3 uren namiddag, ter herberg den Hameien Bout by P. J. Ilendriesckx nevens 'Stads Slagthuis te Aelst. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kantoore van voornoemden Notaris alwaer gestadig groote en kleine Kapitalen zyn le bekomen op voordeelige konditien. Te bekomen By C. B. Lowie, in liet Gemeente huis te Lede, beste klaveuzaed alsook alle soorten van graszaed Dendermondseh Engelsch en lammer st*ert en goeden kweek van tonnezaed, alles goed ter trouw. Van zeer vruGlitbaer MEST, by Edouard VAN CLEEMPUTTE, Zoutstraet le Aelst, aen 48 franks per 100 kilogrammen. VAN 8000 obligatien der Societevt, van 500 francs, nominale waerde die 15 francs instrest opbrengen en by 87 aerlyksche lotingen zullen afgelost worden. Prys der uitgave fr. 290, betaelbaer, fr. 90 by de iiischryving, fr. 400 den 4 Mey 4865, fr. 400 den 4 July 4865. 4000 Actiën aen den drager van fr. 500 elk a pari uitgegeven en betaelbaer fr. 150 by de inschryving, fr. 175 den 45 July 1865. fr. 475 den 45 October 4865. Er word in de deelneming 6 per honderd op alle storting van penningen gewaerborgd tot 4 April 1866, ongeminderd het aendeel der winsten die zy konnen genieten indien den weg voor dit lydstip geopend wordt. Men kan verders inlichtingen bekomen en in- schryven by Van Steenberghe-De Coeu aen de Sta tie te Ninove, of te Brussel by MM. Jacobs Frères et Ci0 (Banque de l'uiiion). De Inschryving word gesloten zdohaest het aen- gebodene getal genomen is. GEENE CONCïïRKENTIE TfiEER IIEGT OVER ST MARTENS KERK TE AELST. Mynheer G. HUYSMANS, heeft de eer zyne talryke kalanten te berigten dat hy in zyne Magazynea komt te verzamelen eenen verwonderlyken keus van Sloffen voor Mans- en Vrouwkleêren aen tot hiertoe onbekende Pryzen. Het is aen iedereen bekend dat den oorlog van Amerika en den krisis die den Koophandel onderstaet, het geld gebragt hebben aen eenen overgrooten intrest die tot hiertoe zouder voorbeeld is geweest. Hier door hebben vele groote Nyverheidshuizen zich gedwongen gevonden het grootste gedeelte hunner Kapitalen in te trekken, en diensvolgens hunne voortbrengsels aen fabelachtige lage pi jzén moeten afzetten. Het goed vermaeid Huisde STAD VERVIEBS, door de'groote uitbreiding zyiis Koophandels, is het eenigste in het Land van Aelst, dat zulke gelegenheid heeft waergenomen om er zvue kalanleu van le doen genieten Om er een enkel gedacht van te maken, geeft het hieronder het ÖVERZIGT VAN EENIGE ARTIKELS LAKENS EN STOFFEN. Zwart Laken groote breedte aen 2-75, 3, 3-50, 3-75 en 4 fr. Zwart Laken voor Mantels aen 3-50, 3-75, 4, 4-50, 5, 5-50 lot 7 fr. Keizerlyk Zwart voor Ilabyten aen 3-75, 4, 4-25 4-50 tot 9 fr. Zwart gekruist Cachemir aen 5, 5-25, 5-75, 6-50 7, en 7-50 fr. Zwart gekruist en Cachemir extra superfyn van 7 fr. tot 18 fr. Zwarten Satyn Laine voor Broeken aen 3-25, 3-50, 4, 4-50, 5 25, en 6 fr. Zwarten Satyn Laine extra fyn aen 7-25, 7-75, 8, 8 50, 9, tot 46 fr. Blauw, Bruin, Olyf, Alezan, Groen en Mode- kleurige Lakens aen alle Pryzen. Duffels, Castors, Mossowas, Fries, Ratine, Peau de Daim, Peau de Lion, Velours, Laine, Chinchilla, Prince Albert, Roberti, in een woord alle Sloffen dienende voor Winter-Overlreksels, zoo als Pale tots, Caps, enz., enz., van 4-50 fr. tol 16-50 fr. Fransche, Duitsche en Engelsche Nieuwigheden voor Broeken en volledige Kleedingen van 2-75, 3, 3-50, 4, 4-50, 5, 5-50, 6, 6-50 lol 16 fr. GILETS. Ontzaggelyken keus van Gilets in alle slach, zoo als Zyden Fluweel. Lyonsche Zyde, Cachemire, Grenadine, Satyn, Radzimine, "Poil de Chèvre, enz. van 2-50 fr. tot 20 franks. Crawatten, Echarpen, Amerikaensche Cols, 22,000 Zwarte Zyde en Gekleurde Amer ikaensche en Fransche Cols en Echarpen van 10 centime» tot 2 50 fr. j KATOENE ZAKDOEKEN EN FOULARDS, j Overgrooten keus van Katoene Zakdoeken eft Indische Foulards, opregte zyde gewaerborgd van 80 centimen tot 5 fr. V ROUWS DO EK EN, SC HALS. ENZ. Eene menigte Wolle Doeken, Schals en Fichies van 1-75 tot 6 fr. ZWARTE ZYDE. Meer dan 3000 meters Lyonsche Zyde, Chineesch Satyn, Ilaliaensch Croisé, Taffetas, Levantine eft Fantaisie Zyde van fr. 2-75 tot 9 franks. MERINOS.. 6000 meters Zwarten en Bruinen Merinos in alle breedten aen 4-45. 4-70, 2, 2-50, 3 fr. en meerder. ORLEANS, PARAMATHAS, STOFFEN VOOR KLEÊREN. Eersten keus van Nieuwigheid voor K kéren van 0-45, 0-50, 0-55, 0-60, 0-80, 0-90 tol 2 franks. 46,000 meters Orleans en Parunialhus in 5/4 en en 7/4 van 50 centimen lot fr. 2-50. Baien, Lady Collings, Flaneel, Zwarten en Ge- kleurden Moiré voor Rokken enz. aen alle Prvzeri. N. B. Al de Artikels zyn geteekend in goede en bekende Cyfers aen de GllOOTE MA ET VAN 75 CENTIMETERS. Als blyk van vertrouwen, verleent het Huis 20 dagen, om de niet bevallende Artikels, uyt te wisse lef,, zelfs tegen teruggaveder- Speciën. De Verkoop geschiedt op vaste Pryzen en Komptant van 8 uren voor tot. 6 uren namiddag. ZICII TE VERVOEGEN BV M. G. HUYSMANS. IN DE STAD VEBVIERS, REGT OVER ST-MARTENS-KERK TE AELST. gereed gemaekt door GRENELLE-SAINT-GERMAIN-STRAET, 43, PARYS. Het elixier van guillié is vooral nuttig aen de geneesheeren op het platte land, aen de huisvaders, die verre woonen van eenigeu doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoeken en byslaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien het groote kosten van geneesmiddelen uitspaért. Het is geen geheym geneesmiddel, en de verkoop is toegelaten door verschillige besluiten der keizerlyke hoven en van het hof van kassatie. (Geperfeclionneerd van de formuel der fransche Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dat het elixier van guillié gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is legen de koortsen der moerassige landen, de buikloopen, den cholera-morbus, de geele koortsen en de besmettelyke ziekten, tegen de jicht- of flerecynachtig en zinkachlige of rhumalhieke kwalen, legen de zinkingen op de blaes, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegziekten, in de ontsteltenissen die met de overgangsjaren, en niet den ouderdom gepaerd gaen, in de aenhoudende maegpynen, in darmontstekingen in de haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen, enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet het vragen. Het Elixier word verkocht in flesschen van 6 fr., en in halve flessclien van 3 fr. 50 eentimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den elixier guillié, gereed gemaekt door paul gage, by M. paul gage, Grenelle-Saint-Germainstraet. 43, te Parys, en le Brussel by de hoeren Durand on Zoon, Missotten en Ce, Renou en Ce, Van Ke ickhoven, De &heest. Van der Schrieck on C®, en voor den verkoop in het klein, by de heeren Schooffs, Apotheker, 45, Bergstrael, Ramlot, Apo theker, 58, Groote Beenhouwerstraet, alsmede in alle goede Apolhekeryën van BRUSSEL en BELGIEN. Depót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstraet. VAN I.ONDEN. Hersteld geheel do slechte spysverteeringen dyspepsias), macgonstekingen, krampachtige maegpyn. hardlyvigheid, spemziekte, i slymen, winden hartkloppingen, buikloop, zwellingen, bedwelmingen, oor-gedommel, zuerheid, krampen, koudhoest, braking na i hel eten in zwangerschap pynen zenuwtrekkingen in de inaeg verwarring in de lever, zenuwen, gal- on sly on lies slaeploosheid, hoest. benauwdheid, korstborsliglicid, verkoudheid, ontsteking der hiehtpvptnkken, tering, (phthisic), douwworm, zwarte-gal. verval, rhumalisinus, fleresyn, koortsen, moedcrkwael, zenuwsinnrt, kwnedblued, walerzuchi, bleekheid, onvruchtbaarheid, I onlhrcking van fiioschh'-id en moed. Het is ook het krachtigste middel vooi zwakke kinderen en perseoueii van allen ouderdom, Uittreksel van til,000 GENEZINGEN N° 52,081 M. de hertog de Bhiskow, hof-nuicischnlk, vnn eene ntaegontsteking, i No 63 184 de vrouw van Al. L. J. Dury te Juniet hy haib-ioy, van verscheidene jaren onverdrtieglvk Ivden in «Ie inncg, d<- l.eenro de lenden, de zenuwen, de oogen en hel hoofd. - No 62,8 5 SI. J J. Noêl, van 2 jaren slechte spyaverteering en pynen in de zenuwen en de niaeg. No 62.982 Frans Dcnnsse-Uimtia, van Fleurus by Charletoi, zegt God zy dank, uwe Revalbvta Arabica heeft my genezen van lien jaren sch ikkelvk lyden iu het hoofd en aen het schurft. Zy heeft myne gezondheid volkomen hersteld. No 62,846: M Gieven, eigeuaer van hel hotel DE Kroon, Mechelen. genezen van eene maegontstr king gepnerd met hoest, waer'ni. hy sedert vyf jaren leedt. -- No 62.812: Luik, den 14 november 1863. Aengedneu van schiirflzweren omlaeg da beeiien sederi 1851. en bevindende dat het kwaed slechts vermeerderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die uiy overi» j gens verzekerden dat op roynen ouderdom K5 jaren de genezing onmogelyk «as, hel. ik tot myn gr. oi geluk voorgenomen, gehru k van uw Hevalent.V Auahica te maken, die tny in weinig tvds volkomen genezen, en myne gezondheid in het algemeen op enre verrassende wyze versterkt heeft. Gr. Voos, concierge in de vuerwapens proefbank. No 62,4^6 St Homainc des Isl^s (Snone et Loire), den 3 spptemhpr 1862. Mynheer, God zy gezegend !!y heeft eeu einde gesteld aen myne 18 jmen schrikkelyke inaeg- pynen. nachtelyke zweetingen en slechte spysverteeringen, om my op. nieuw Hen kosibtrren 9chnl vin gezondheid toe te staen. J. (.omparel pastoor. No 62,854 M auiier prefes. or vnn gymasiiek te Mechelen, heeft de It eva tENTA Arabic* gebruikt legen eene aendoenmg der maeg mei zwakte der zenuwen, en heeft d« gelukkigste uislagen mogen hestatigen No 50,416: M. de graef Smart rle llecis. pnir van Engeland, van maegs'npping met alle hare zenuw ellendt n, spasmn. krampen, hraeklust. pvn aen de horst en lusschen de schouders. - No 46,421 Mej. E. Jacobs, vnn afgi vsolvkc zeuiiwhwael, indigestie, uitwerpingen, moeder kwael, zwaarmoedigheid. - No 48,«42 Mev. Maria Joly, van 50 jare,, verstopping, indigestie, zenuw, asthma, hoest, spasmn, en hrafekhisl. No 36'i18 doktor Minste, van krampen, spasmn, kwade verleering n dagciyksche brnkingeuNo 31,328 M. W. Patching, van speen. No 46,270 M. Roberts, van longteering. mei hoest, brnkingeu verstopping en vyf en twintig jnrige doof- herd. No *8,4-2 Mev. de gravin van ('.asiel Stuurt,9 jaren a schuwelyke zenuwkwael met verstond-verbysteiing, - No r4,816: M. de aertsdiaken Alex Stuaert, van 3 jaren afgrysehke zenuw sniert, van scherprhumatisnius, slapeloosheid en afkeer van 't leven. i o 4, ,810 iu. (i. Ilencko, van serofuel. No 46 210 M. de doktor Martin, van eeuc inaegverstoppino en maegonlstckier, die hem gedurende 8 jaren, 15 «f 16 mnel per dag deden overgeven. No 46,?]s de kolonel Waslon, vnn"flejecvn, zenuwkramp cn hardnekkig'- verstopping. No 49.4 .'2 M. Btadwin, vnn volkomen vervnlling, lamheid der leden, ingevolge von huiiensporighedi n «Ier jnngheid. No 51,Mo M de baron Polenlz, pref -kl y nu Zangeunu, van hardnekkige verstopping en zenuwsn ert. No 48 ""21 M rie baron van Za riwskowski ofdeelings-generael. van jaren oude smerten in de verleeringsorganen. No 53,S6('Mej. Gailatd in de groote bt-Micluelslraet, te Parys, van longenverteerir.g, die ongeneeshaer was v.-rklaerd en liaer nog slechts eenige maend. u te leven gnr Moer versterkend cn min koslhner dar. de chocolade, rhéa, soffv, traen, bezuinigt d. ze kostelvke geneesmiddel duizendmael zyrn n prys m andere remrdie.ihy heeft 6'>,000 genezingen bewerkt daer waer al ander middel mislukt wnS. BARK) DU BARUli en Cre, Keizerstra-t. 12, le Brussel, Regcnlslract 77 te Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kilo fr. 2 i/2 kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 32 franco. by Adélb Geeraerdsbergen Depot te Aelst hy P. ScuALTU* en C. Van der Biest. Antwerpen, bv II. Waersegers, Schoannierkt, 19. Gent, Puls, echlgepoole Tu. Van Loo Coppenole-Roels, Veldstraet, 85 Fbanitz-De Bast, St-Elisabethstraet, 27. Geerai Wittinck, Groote Straet, N* 16. Ier drukkery van A. BYL, Opètejler-Béstuérder, in de Kapellestraet N° 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4