ZAEILAND, I EENER HOFSTEDE RINGSTEKING, HOFSTEDE DE LLOYD BELGE. REVALENTA ARABICA. Plaatsing en uitzetting van GELD. Openbare Verkooping F. Aan Severen en Broeders, Verkooping VOORWERPEN Berigt. Maelschappy de Eensgezinde Verkooping eener De Vereenigde Renteniers, NATIONALE MILITIE COFECTIEN VOOR DU1EN enz. GROOT EN KLEYN. Het ware Versterkend en Slymverdryvend Elixier. Te huren Houille-Asschcn. Uit er hand te koop. DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PÜRGATIE. NOCH KOSTEN. DU BARRY De Zaakwaarnemer VanSanten te Denderleeuw ge last zich zonder Onkosten met '(.plaatsen van gelden en Kapitalen, 't zij bij de hijpethecaire kas dat een bestaan van 29 jaren boven wisselvallige vreemde speculation steld, 't zij op vaste goederen in Belgie alleen gelegen en waarvan de waarde gekend is. Men kan ook ten zijnen kantoore geld op intrest bij Hijpotheek bekomen. van twee partykens TE RESSEGEM EK TE AYGEM. De Notaris Joseph VERBRUGGEN, te Aelst residerende, zal namens die het behoort, mei winst van Palmslag en Gelagen, openbaerlyk verkoopen 16 koop Een perceel ZAEILAND, gelegen te Ressegem, óp het Beirensveld, groot 12 aren 40 eentiaren gekend op het cadaster sectie B N° 305k palende oost aen de slraet, zuid Livinus De Smet, west de Meerschen en noord Franciscus Roggeman Gebruik by J. B.fiemary, teRessegem. 2? koop. - Éen perceel ZAEILAND, gelegen, te Aygem op het Pankrot, groot 20 aren 15 centiaren gekend op het cadaster sectie B. Numero 709, pa lende oost aen Carolus De Ryck. zuid Pieter D'hondt, west de weduwe Lievin Van Canter en en noord de straet. Gebruikt by d'heer Donatus D'Haeseleer te Heldergem. De koopers zullen er in het yry gebruik van ko men met den l"n September aenstaende. ZITDAGEN Instel Zaterdag 6 Mey Verblyf Zaterdag 20 Mey 1öüö* Telkens om 3 uren na middag, te Meire, ter herberg de 4 Eemers, aen de baen naer Herzele, by d'heer Jpseph De Saedeleer, KOOPMANS IN HOUT, TE WETTEREN AEN DEN DRIES. Hebben d'eer ruchtbaer te maken dat hunne magazvnen voorzien zyn vaji de volgende HOUT WAREN 622 Witte Riga Balken l,te soort ter lengte van 5 tot 18 meiers. 410 roode a 2dö a ter lengte van 5 200 kroon lïte (tot 12 meters. 300 «r Planken 6/4 op 10 .4te 4/4 op 10 '"'soorl- 6li op 9 s„, 4/4 op 9 J soorl- 4/4 op 10 ,„e 6/4 op 10 1 soo,t- 4 op 8— 108. 3 1/2 op 7 108. 4500 Chmtiana dele Roosterstuks 3/9 ter lengte 2100 «1 1/2/7 van 2 tot 2750 Planken 6/4 7/4 op 10 7 meters. Verders is er in hunne Magazynen te bekomen alle dikten van Noordsche en Riga Dele Planken, zooals alle isoorten van inlaiidsehe Houtwaren, verkrygbaer aen voordeelige pryzen. 1050 750 500 1300 witte .250 400 Riga Kroonduigen f90/, en roerende TE MOORSEL. De Notaris iD'HUYGELAERE te Aelst zal zoo het behoort met gewin van palmslag en gelag open baerlyk verkoopen, ter herberg het Houten Kruis bewoond door Charles Louis Vanmol, aen de Houtenkanisstrael te Moorsel in twee zitdagen te benden. Voor den instel dén Dingsdag 23 April 1863. F.n voor het verblyf den Dingsdag 9 Mei 1863. Telkens om 5 uren namiddag. Een. Huis en Hofstede gestaen en gelegen te Moorsel wyk Beugein, zynde eene van ouds ge kende herberg genaemd het Vossenhol, gekadas treerd sectie C. N" 28, 29 en 30, groot 23 aren, 'M centiaren, palende oost Louis Van Maldrren, zuid den heer De Schaepdryver, west Augustus Caudron en noord de kasseide. Bewoond door den eigenaer. VIT ER HAND TE IIVREN Een schoon en welgelegen Huis met 36 aren 76 centiaren Logting en Boomgaerd met Stalling Bakhoven Winkel zeer schoone. Zolder Kelders en verder gerief, zeer wel geschikt voor alle soort van stiel, te Impe aen liet dorp. Voor verdere inlichtingen zieli te bevragen by Donatus Govaeit te Impe. jean Janssens. herfl de eer het publiek kenhaer te makon dal hy zich komt Ie vestigen iu de Ponislraet, regt over hel KUpslraetje, als brood-en peperkoekbak- ker. Verder.dal er by liein te bekomen zyn alle soorten van kruydenierswaren in 't groot en in 't kleyn Hy hoo| l door do goede hoodauigheyd zynor waren en Hooi 'erzolvcr geringe pr; ren de spul en 'I vertrouwen vaal,et jiuldiuk te zot'en verdienen. GROOTE JAERLYKSCHE TE WELLE OP 't DORP, OP ZONDAG 7 MEI 1865. De Ringsteking zal bestaen in 4 pryzen uitma kende 100 fi\, er zullen twee eermetaellen gegeven wordenhet eerste voor het meeste getal eener zelfde gemeente ten minste 6 in getal, en het tweede voor de voorstkomeude ten minste 2 in getal. De Voorzitter, De OndervoorzitterDe Secretaris, J. P. DK DIER. P. DE LEENHEER. J. PAUWELS. Te Moorsel aen de houtenkruisslraet De Notaris D'HUYGELAERE te Aelst, zal zoo hel behoort openbaerlyk verkoopen Eene HOFSTEDE met alle de ervan afhangende gehouwen drooge en groene Katheilen en Grond, groot volgens meling 6 aren 84 centiaren, gestaen en gelegen te Moorsel, aen de Houtenkruisstraet, gekadastreerd Sc D. Noi 37 en 38 voor eene grootte van 6 aren 40 centiaren, palende oost de straet^ zuid Egidius De Schryver, west den zelfden en noord Joseph Van der Goten. Om met de betaling der koopsom er in gebruyk van ie komen. ZITDAGEN Ter voorbereidende loewyzing Dingsdag 18 APRIL 1865. Ter eindelyke loewyzing Dingsdag 2 MEI 1865. Telkens om 3 uren namiddag, ter herberg den Hameien Bout by P. J. Ilendriesckx nevens 'Stads Slagthuis te Aelst. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kantoore van voornoemden Notaris alwaer gestadig groote en kleine Kapitalen zyn te bekomen op voordeelige kpnditien. BELGISCHE SPAERKAS VAN VERZEKERING O? HET LEVEN. ALSMEDE EEN GOEDKOOP MIDDEL OM DE PLAETSVERVANGING VOOR DE Der door hel lol gelro/jfen lolelingen te verge makkelijken. In liet huishouden is de voorzienigheid de schoonste deugd van Boer. Burger en Werkman. 23 cenliinen daegs maekt wekelyks fr. 1,73 en omtrent 100 francs per jaer. Dus, indien menige huisvader da.elyks eenige centimen ter zvde legde van degene die hy somwylen noodeioos verkwist om eenige zinnelykkeden te voldoen, hoe zou hy zich, later niet gelukkig achten, wanneer hy, 't zy om een huwelyks-gifl aen zyne dochter, 't zy om een plaetsvervanger in den militairen dienst of om eenen eerlyken stand in de samenleving aen zynen zoon te verschaffen, hy zich van een kapitaelke zou kunnen beschikken, zonder, zoo men gewoonelky zegt, zynen handel te moeten schenden. Eerste vooi beeld. Men stort jaerlyks in voor melde spaerkas eene som van honderd francs, die men op het hoofd eens kinds stelt. Na verloop van vyftien jaer zal men in bezit gesteld worden van een kapitael van 3300 francs, en na verloop van 20.jaer, van een kapitael van 7300 francs, enz. indien men gedurende die jaren, 't zy door ram pen, ongelukken of andere onvoorziene voorval len, waervan niemand vry is, niet meer iu staet ware zyne jaerlyksche stortingen voort te zetten, men mag liet reeds gestorte geld terug eisschen, benevens cenen intresl van 4 1/2 p. c. Men mag zich of zyne kinderen ten allen tyde doen verze- Tweede voorbeeld. Een vader van familie heeft dry kinderen van het mannélyk geslacht. Het jongste 1 jaer, het tweede 4 en het derde 6 jaren oud zynde met in de Kas der vereenigde Renteniers te storten in eenmael 378 francs ot in vier achter een volgende jaren 132 irancs ontvangt hy van ieder kind die door het lot getroffen en tot den dienst verplicht wordt eene som van ten min sten 900 francs, hy stelt met dat geld eenen Sub- stituant die hein ten hoogste 700 fr. kost, en behoud nog boven 200 francs het is te zeggen meer dan liet bedrag der som die bv voor zyne inschryving betaeld heeft, hoe menig huisgezin ziel nu niet met den angst en de vrees op het Ivf, dien ongelukkiger) dag der loting te geinoet, die zoo vele geliefkoosde kindoren aen de familie ontrukt, te dikwyls noodig ja, zelfs onmisbaer tol luier bestaen. Eli wel, met zich in de maetsclnippy der vereenigde Renteniers te verzekeren, heelt men alle die bekommernissen niet meer te vreezen en men wacht met een gerust gemoed liet tydstip af op hetwelk men geroepen is de zwaertste, de haeidste der belastingen te kwyten welke ooit op het menschdom gedrukt beeft. Zich te begeven voor breedere onderrigtingen en voor tarieven bv P. J. DE 'l'BOYER principalen Agent te Nederhasselt. De Belgische iVlaelschappv der VEREENIGDE RENTENIERS is ingesteld geweest den 28 january 1832. De zetel haers besluers is te Brussel, Ko- ninglykeslraet 28 (warande). lie' Maetschappv die sedert liaèr bestaen bv de 33,000 uontrak'ten voor een kapitael van by de 40,000,000 fr. ingeschreven beeft, is besluerd door: De HH. MERCIER, Slaets Minister en geweze Minister yan Financiën, voorzitter DUMON, geweze Minister van 's lands werken ECTORS, Notaris graef de VILLE1UWONT, grondeigenaer G. V. HENNEQL'IN, grondeigenaer. Te koopslelling van alle de Zonierartikels nieuwigheden in LAKEN en STOFFEN voor BROEKEN JASSEN en VOLLEDIGE KLEEDINGEN in alle pryzen en van den laetsten smaek. Alles is geteekend in bekende Cyfers aen de GROOTE MAET. VAN 73 CENTIMETERS. Al wie voor eene somme van honderd franken couiptant zal koopon, zal een rabat van 5 genieten, even als in de fabrieken. Men gelast zich met het leveren der COSTUEMEN de opregt fabi iekpryzen. voor gestichten, kloosters en koslschoolen aea Verzekeringsmaetschappy van zeehandel en tegen brandgevaer, gemagligd by koninglyk besluyt van 17 july 1856. Maetschappelyk kapitaelvier miUioen franks* De Lloyd Belge verzekert legen brandgevaer mits eene op voorhand bepaelde en onveranderlyke premie voor geheel den duer der verzekering alle roerende en onroerende eygendommen die door 't vuer konnen beschadigd of vernield worden. Zy verzekert ook tegen gevaer van verhuervei livs en waerborgt mits eene kleyne byvoegingspremie 1° de schade voorlspruylende door de ontploffingen der gazverlichling 2° de schade door den bhxem veroorzaekt dan zelfs als er geenen brand ontstuèt. De Maelschappy word te Aelst vertegenwoordigt door M. Jacques Boone, op de Botermerkt. DOCTOR GUILLIÉ door PAUL GAGE APOTHEKER GRENELLE-SAINT-GERMAIN-STRAET, 13, PARYS. Het elixier van guillié is vooral nuttig aen de geneesheeren op het platte land, aen* de huisvaders, die verre woonen van eenigen doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoeken en byslaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien het groote kosten van geneesmiddelen uitspaert. Het is geen geheym geneesmiddel, en de verkoop is toegelaten door verschillige besluiten der keizerlyke hoven en van het hof van kassalie. (Geperfectionneerd van üe formuel der franscha Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaersle bewezen, dal het elixier van guillié gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is legen de koortsen der moerassige landeu, de buikloopen, den cholera-morbus, de geele koortsen en de besmettelyke ziekten, tegen de jicht-of flerecynachtig en zinkachlige of rhumathieke kwalen, tegen de zinkingen op de blaes, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in.de lever- en maegziekten, in de onlsteltenisscn die met de overgangsjaren, en met den ouderdom gepaerd gaen, in de aenhoudende maegpynen, in darmontstekingen in do haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen, enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet het vragen. Het Elixier word verkocht in flesschen van 6 fr., en in halve flesschen van 3 fr. 50 centimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den elixier guillié, gereed gemaekt door paul gage, by M. paul gage, Grenclle-Saint-Germainst.raet, 13, te Parys, en le Brussel by de hoeren Durand en Zoon, Missotten en Ce, Renou en C% Van Ke ickhoven, De Giieest, Van der ScnRiECK en C% en voor den verkoop in het klein, by de heeren Schooffs, Apotheker, 45, Bergs!raet, Hamlot, Apo theker, 38, Groote Beenhouwerstrael, alsmede in alle goede Apotliekeryën van BRUSSEL en BLLGÏEN. Depót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstraet. Twee Huysen by de Statie (rue du Progres) ziel» te bevragen by d'heer J. B. BURNY, koopman in Houille Kolen in de Statiestraet le Aelst. By d'heer IMPENS in de Achterstraet le Aelst. Per zak van drie halve hectoliters aen vyftig cen timen. DOOII VEBAIS'DEIIIISG VAN WOONST Het KLOOSTER te Kerkxken, hebbende twe<* verdiepen, gestaen in het midden van het dorp zeer gei iefelyk gemaekt voor alle bedryf. Daerby nog een Huis welk er by gekocht is, om met den eersten Mei aenstaende in gebruik le komen te samen voor 8,000 fr. VAX LONDEN. Herslrld geheel dc slechle spysverteeringen dyspepties), mneRonslekingcn, krnmpnchlige mnep.pyn. hardlyvigheid, speeniieklo, slynien, winden hnrtkloppingen, buikloop, iwelliiigiii, bedwelmingen, oor-gedoiimiel, tnerbeid kiantfen, kntidboesl, brnking na het eten in iwmigerschnp pynen lenuwtrekkingen in de macg verwitrring in de lover, r.ennwrn, gul »'n slyinvlii s slaeploosheid, hoest, benauwdheid, korstborstigheid, verkoudheid, ontsteking der luohipvptnkken, tering, (phthisif), donwwortn, zwnrte-gal. ver*al, rhumatisinus, fleresyn, koortsen, moederkwael, zenuwstnnrt, kwnedhloed, wateriuehl, lileekheirlonvruch'bnerheid, onthreking van frieschheid en moed. liet is ook het krachtigste middel voor zwakke kiuderen en persoenen van allen ouderdom. Uittreksel van 63,000 CENEZINCEN N° 52,'81 M. de hertog de Bhrskow. hof-innerschnlk, van eene ma»*gpntsteking. No 63.184 de vrouw van M. L. J. Dury to Juniel by ('hnilerovvan verscheidene jBren onverdraeglyk lyden in.de marg, de heenen de lendfen, de zenuwen, de oogen en hel hoofd. No6',85:M.J J. Noel, van 2 jarpn slechte spysverteering en pynen inde zenuwen en de maeg. No 62,982 Frans Dennssi'-t'.nntia. van Fleurus by Charleroi, zegt God iv dank, uwe Rbvilbnta Arabica heeft my gpuezen van tien jarpn sch ikkelyk lyden in he» hoofd en aen hel Schurft. Zy heeft iiivne gezondheid volkomen hersteld. No 62,846: M Gtevei», eigenaer van hut hotel de Kroon, Hechelen, genezen van eene maegontstrking gepaerd mol hoest, waervan hy sedert vyf jaren leedl. No 62.812 Luik, den 14 november 1663, Aengednen van schuiftiweren omlaeg de beenen sederi 1851, en bevindendp dal hel kwaed slechts vermeerderde ontler de behandeling 'van dry heelmeesters, dié my overi gens verzekerden dat op mynen ouderdom 15 jaten de genezing onmogplyk was, heb ik tot tnyn grnol geluk voorgenomen, gebruik van uw Revalbnta Aihbica te maken, die my in wtinig tyds volkomen genezen, en myne gezondhtit! in het algemeen op enen verrassende wyze vercterkt heeft. Gr. Voos, concierge in de vnerwopens proefbank. N<» 6*2,4~6 Sl Romaine des Nh-s (Saone el Loire), den 3'- september 1862. Mynheer, God zy gezegend Hy hepft een einde gesteld aen myne 18 jaretvschrikkelvke maeg- pynen, nachtelyke zweetingen en slechte spysvpileeringen, oin niv op nieuw den kostbaren schat v-rn gezontlh-id toe te staen. J. Comparet pastoor. No 62,854 M aniier prefes or tan gyniastiek Ie Mech«1eu, heeft de Revai ENTA Arabu-a gebruikt tegen eene aendoening der maeg met zwakte der zenuwen, en heeft de golukkigste ui slagen mogen, bestatigen No 50,416: M. de grnef Smart de Decis. pair van F.ngelnnd, van niaegs'pppiiig met alle hare zenuw ellendi n, spusnia krampen, hraeklust, pyn aen de borst en tussclien dp schouders. No 46,421 illej. Jacobs, van afgryselyk'e ïétiuvvkwael, iiidiges.tié, uitwerpingen, nioeder- kwael, zwaermoedigheid. - No 48,^42 IMev. Maria Jolv, vnn 50 jaren verstopping, indigestie, zenuw", asthma, hoest, spnsma, eo braeklust. No 36418 doktor Minste, van krampen, spnsma, kwade verteering en'dngelyksche bmkingen. No.31,328 M. W. Patching, van speen. No 46,270 M. Rob-rts, van locgteeiing, met boost, hrnkingen verstopping en vyf en twintig jarige doof heid. No 49,422: Mev. de gravin van Castel-Stunrl,9 jaten n scluiwelyke zenuwkwapl met verstand-vcrbysteiing, No '4,816: M. de aartsdiaken Alex Sluaert, van 3 jaren nfgrysehke zenuvvniert, van scherprhumatisnius, slopeloosheitl en afkeer van 'l leven. No 43,811, !U. (i. Heneke, van seroftiel. No 46 210 IU. de doktor Martin, van eene maegvorstoppim en maegontstekieg, die hem gedirende 8 jaren, 15 of 16 mnel per dag deden overgeven. No 46,21* tie ktiloael Wnston, van flerecyn, zenuwkramp en hardnekkig verstopping.— No 49,4'2 M. Bladvvin, yan volkomen vervalling, lamheid d»r leden, ingevolge van buitensporigheden der jongheid. No 51,615 M. de baron Polentz, pref.-kt yan Znngenau, van hardnekkige verstopping en zeiuiws.i.ert. No 48.*21 M tie baron vnn Zaluw-skowski afdeelings-generael. vnn jaren tuide snverten in de vertperingsorgimen. No 53,86 1 Mej. Gallard in de groote St-Michie.lstrnet, to Parys, van longenverteering, die ongéneeshner was verkln'erd en hner nog slechts eenige mnrnden te leven gaf. Meer versterkend en min koslbaer dan de chocolnde, thé-, ttofTv, irnen, bezuinigt thze ko.stelvke geneesmiddel dnizentlmael zyn< n |irvs in andero remedienhy heeft 69,0(1! genezingen bewerkt dner waer al antler uiitld"! mislukt was. BARRY DU BARRY en Cie, Keizers'.raet, 12, le Brussel, Regentstruel 77 le Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 i/'2 kilo fr. 4 1 kilo fr. 7 2 1/kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 32 franco. Depot te Aelst by P. ScilALTlf* en C. Van der Biest. Antwerpen, bv II. Waersecers. Schoenmerk!, 19. Gent, by AnÉLB pULS, echlgeneole T«. Van Loo Coppenolb-Roels, Voldstraet, 85 Franit/-De Bast, St-Flisnbetbslraet, 27. Geernerdsbergen, Wittinck, Groote Straet, Nr 16. Ter drukkery. van A. BYL, Opsleller-Besluerder, in de Kapellestraet N" 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4