beuuysüe HOFSTEDE, Thtprïjzen. Openbare Verkooping van eene schoone EN VLOEYMEERSS'IIEK, gelegen ie SmelledeImpe, Wanzele, LedeLaerne SchellebelleCherscamp en Wichelen. Den Notaris Joseph VERBRUGGHEN, Ier ver- blvfplaets van Aelst, zal achtervolgens vonnis ver leend door de Regtbank van eersten aenleg zitting houdende te Dendermonde, en ten overstaen van den lieer Vrederegler des Cantons Aelst, open- baerlyk verkoopen, met gewin van Palmslagen en Gelagen de Goederen hierna beschreven, deelma kende van degene nagelalen door den heer Charles Blondeel, te Aelst, overleden, te weten GEMEENTE SMETLEDE. I. koop. Eene party Land groot volgens me ting 16 aren 52 centiaren gekend op cadasler sectie B N° 213 met eene grootte van 16 aren 60 centi aren gelegen op Trassaert palende oost Frans Meuleman, zuyd met half beek de gemeente van Impe, west de erven Casteels te Oordegem en noord verscheyde. Gebruykt door J. B. Rombaul. -2. koop. Eene party Land groot volgens me ting 78 aren 89 centiaren gekend op cadasler sectie B N° 221 met eene groolte van 78 aren 30 centiaren gelegen als voren op Trassaert, palende oost de weduwe Daeseleer zuyd M. Th. Dommer, west d'erven Frans De Noose en noord Judocus Spaerkeet en M. De Waepenaerl van Grimbergen. Gebruykt by Th. Eloot te Vlierzele. Verdeeld in 2 deelen te weten oostdeel, zynde de korte voor groot 45 aren-74 centiaren, wesideel groot 33 aren 45 centiaren. GEMEENTE IMPE. 3. koop. Eene party Land groot volgens me ting 41 aren 22 centiaren, gekend by kadaster sectie A N° 317a met eene grootte van 42 aren, gelegen op den Ilardinck, palende oost Benediclus Steenlioudt, zuyd Bernard Petit, west Frans Mer- tens en de wed. Van VVezemael, en noord Jan Impens en Emmanuel D'haese. 4. koop.Eene party Land groot by meling 30 aren 38 centiaren gekend op cadaster sectie A j\'° 213a met eene grootte van 50 aren 70 centiaren gelegen op de langehaege, palende oost en zuyd Donatus Govaert' west d'heeren CromplVoiidt te .Aelst en noord A. De Cuyper en Em. Van Pamel. 5. koop. Eene party Meersch groot by me ting 15 aren 55 centiaren gekend op cadasler sectie B iS° 139 met eene grootte van 14 aren 90 centiaren gelegen in de Kerkemeersschen palende oost Frans De Coster, zuyd M. Roman te Gend, west Madame Wc De Putter en noord Bern. Meulemans te Lede. 6° koop. Eene party Land groot volgens me ting 17 aren 25 centiaren gekend op cadasler sectie. A Nos 105 en 106 met eene grootte, van 47 aren 50 centiaren gelegen aen den hulstberg palen de oust M. DeBaels, znyd Benediclus DeCraecker, west M. Constant Blondeel en noord het hospilael van Gend. 7. koop. Eene parly Land groot volgens me ting 11 aren 44 centiaren gekend op cadaster sectie A N°136 met eene groolte van 11 aren 50 centiaren gelegen op den Impecanter aen het llulslberg- straelje, palende oost Felix Blanckaert zuyd de W° Petrus Van Styvendale, west de wed0 Anloen D'hondl en noord het hospilael van Gend. 8. koop. Eene party Land groot by meting 21 aren 06 centiaren gekend by kadasler sectie A N° 165 met eene groolte van 20 aren 80 centiaren, gelegen op Impekanter aen den groenenweg, pa lende oost de kinderen Andreas Govaert zuyd de wed. Joseph Van Leuven west met half gracht Seraphicn Meuleman en noord met half voetweg; J. B. Pannekoek. 9. koop. Een perceel Meersch groot volgens meting 9 aren 56 centiaren gekend by kadasler sectie B Nos 174 en 175 met eene groolte van 9 aren 50 centiaren, gelegen ontrent het dorp, palende oost en noord de Overmipestraet zuyd de kinderen Joseph Van Pamel west Bernardns Petit. 10. koop. Eene party Meersch groot volgens meling 64 aren 56 centiaren gekend by kadasler sectie B N° 1 en 4 met eene grootte van 58 aren 90 centiaren gelegen in d'ettingen nabv de Lede- zyde, palende oost de kinderen Domien De Co- ninck, d'heer De Saedeleer en de erven van Mme De CÜppele, zuyd Adelia Van Pamel, sieur Wy- nandt te Borsbeke en den volgenden koop, west met half baen Joannes Van Pamel en d'erven Ju docus Doy en noord J. B. Govaert en sieur Saey. II. koop. Eene party Meersch, groot volgens meting met half beek 1 hectaer 44 centiaren, ge kend by kadasler sectie B N"s 12, 15 en 14, met eene groolte van 1 hectaer 6 aren 70 centiaren ge legen alsvoren in d'ettingen, palende oost d'heeren Cromphoudt te Aelst, zuyd met half beek de ge meente Lede, west de wed. Frans De Craecker en noord niet half weg Joannes Van Pamel. Verdeeld in 3 deelen oostdeel, middeldeel en wesideel ieder van 55 aren 48 centiaren. In regie. 12. koop. Eene party Land groot by meting 16 aren 15 centiaren gekend op cadadasiersectie B N" 62 met eene grootte van 16 aren 80 centiaren, gelegen op het Bot, palende oost Bernard Rauman, L zuyd het hospilael van Gend, west d'erven Emma nuel Van Pamel en noord de wed. Pieler Jan Van Slyvendael. 13. koop. Eene party Land groot by meting. 51 aren 50 centiaren gekend op cadaster sectie B, N° Hi met eene groolte van 28 aren 70 centiaren, gelegen op den Piitlinck, palende oosl en zuyd M. Jacobus Lallernant, west en noord 'l kerkgoed van Lede. GEMEENTE WANZELE. 14. koop. Eene parly Land groot by meling 23 aren 24 centiaren, gekend op cadaster sectie A N05 651 en 652 met eene grootte van 23 aren 40 cenliaren, doorsneden met den weg van Lede naer Wet teren, palende oost den volgenden koop, zuyd d'erven Josephus Van Herzeis te Lede, west M. Victor Blondeel en den armen van Wanzele, en noord den zel/en armen van Wanzele. Gebruykt by Frans De Smet. 15. koop. Eene party Meersch groot volgens meting 66 aren 61 centiaren, gekend by cadaster sectie A N° 593, 594 en 596a mot eeno grootte van 62 aren 50 centiaren gelegen op den huylenbroeck, palende oost Vincent Van der Varent, zuyd de Molenbeek, west Victor Blondeel en noord d'erven Joseph Van Herzelo den armen van Wanzele den vcorgaenden koop en andere. - In gebruyk by M. Victor Blondeel. Verdeeld in 2 deelen de Oost.lie!ft en de weslhelft ieder van 53 aren 30 centiaren. 16. koop. Eene party Land en Bosch groot by meting 51 aren 85 centiaren, gekend by kadas ler sectie A N°574 met eene grootte van 42 aren 80 centiaren, gelegen alsvoren op den huylen broeck, palende oosl Bernard Blanckaert, zuyd de Meulebeck, west Vincent Van der Varinek en noord d'heer Fraters, de wed. Frans Huylebroeck en Frans De Smedt. 17. koop. Eene party Land groot by meling 35 aren 43 centiaren gekend bv kadaster sectie A N° 450 met eene groolte van 55 aren 50 centiaren ge legen op het Neervcld, palende oosl d'erven van d'heer advokaet De Keyser te Gend, zuyd Domien De Kerpel en Domien Vaerman, west het hospilael van Gend en noord met half beek aen bet kerkgoed van Wanzele. Gebruykt door F. Van der Schueren te Wanzele met voorgaenden koop. GEMEENTE LEDE. 18. koop. Eene parly Land by meting 30 aren H centiaren gekend by kadaster sectie C N° 962 met eene grootte van 51 aren, gelegen op den Roven, palende oost en noord M. Dumorlier, zuyd M. Cli. Van Assche en west Jufvrouw wed. Van Bran legem. Gebruykt by Benediclus Blondeel. 19. koop. Eene party Land groot volgens meting 68 aren 66 centiaren, gekend op kadaster sectie E N° 409 met eene grootte van 67 aren gele gen op den Meer, palende oost M. den GrelFier De Backer, zuyd de Weystrael west hypolilhe Saey en de kinderen Frans De Smedt, noord Benediclus De Smpdt. Verdeelt in 2 deelen, de oosthelft en de west helft, ieder van 34 aren 55 centiaren. 2(b koop. Eene party Meersch groot by me ting 21 aren 66 centiaren, gekend by kadaster sec tie E N° 107 in ét eene grootte van 21 aren 40 cen tiaren gelegen aen het Sonkelstraetjen, palende oost de wed. Blanche zuyd over het slraetjen M. Jacobus Lallernant, west met half beek de weduwe Props en noord de kinderen Const. De Saedeleer. 21. koop.Eene party Land groot by meting 41 aren 78 centiaren, gekend by kadaster sectie F N° 483 met eene grootte van 41 aren 90 centiaren, palende oost de kinderen Van Gerardus Van den Abbeele, zuyd en westde woduweAmbros.Baeyens en noord den Notaris De Schaepdryver. Gebruykt by Vincent Blondcel, met de 2 voor- gaende koopen. 22. koop.Eene party Land groot by meting 20 aten 87 centiaren gekend by kadaster sectie D N° 101 met eene grootte van.19 aren 10 centiaren, gelegen op Ledezyde, palende oost de Boschkanl- straet, zuyd Frans Lallernant west de weduwe Antoon D'hondl, en noord M. Domien De Gheest. Gebruikt door M. Victor Blondeel. 25. koop. Eene party Land groot by meting 23 aren 49 centiaren, gekend by kadaster sectie D N° 120a met eene grootte van 24 aren, gelegen op Ledezyde Bellebunder, palende oost de wed. Jan D'hondl zuyd Jacobus Lallernant en d'erven Dom. De Coninck west de zelve erven De Coninck en noord den weg van Lede op Smellede. 24. koop. Eene party Land groot by meting 26 aren 04 centiaren, gekend by kadasler sectie D N° 148 met eene groolte van 27 aren 50 centiaren gelegen op Ledezyde, genaemd den ezel, palende oost Leo Loslrie, zuyd Seraphien Meuleman, west Frans Lallernant en noord Bcrnardus Meuleman, Jean Bapliste en Pel rus Govaert Gebruykt door Bernard Meuleman met de koo pen 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 13, 23, 25. koop. Eene party Land doorsneden met de boschkantstraet, groot by meting 24 aren 50 cenliaren gekend by cadasler'sectie D, N-05 155 en 153 met eene grootte van 25 aren, palende oost den heer Pastor Saey, zuyd hel hospilael van Gend west Franciscus en Jacobus Lallernant, d'erven VanPamel en Leo Lostrie en noord de wed. Petrus Sleleman. 26. koop. Eene behuysde Hofstede groot vol gens meting 27 aren 46 cenliaren, gekend op ka daster sectie I) IN0S 202, 204, 205 en 213, met eene grootte van 26 aren 40 centiaren gestaen en gele gen op de Ledezyde, tegen hel dorp van Impe, palende oost den heer Pastor Saey, zuyd Victor D'hondl, J. B. De Craecker, d'erven Doy en Petrus Lemmens, west de Ledezyde straet en noord de wed. Frans De Craecker. 27. koop.Eene party Land en deeltje Meersch groot volgens meting 19 aren 20 centiaren gekend by kadaster sectie D Nos 217 en 218, niet eene grootte van 19 aren 10 centiaren, gelegen op Le dezyde op den Bauter, palende oosf Viclorieh D'hondt en d'erven Judocus Doy, zuyd dc kinderen Joseph Van Pamel west de Ledezydeslraet en noord Victorien D'hondt. Gebruykt door J. B. Rutsaert met de koopen 7, 12, 25 en 26. 28. koop. Eenp party Land groot volgens me ting 17 aren 39 centiaren, gekend op cadaster sec tic D N° 1166 met eene grootte van 16 aren gele gen op de Ledezyde aen den Veldekenswegel palende oost de wed. Livinus De Backer zuyd de gemeente van Erpe, west Benediclus Verbeeck en noord M. Constant De Smedt. Gebruykt door Victor Smekens. GEMEENTE LAERNE. 29. koop. Eene behuvsde, beschuerde en be- stalde Hofstede gestaen en gelegen te Laerne wyk margareth bekend by kadaster sectie A Nos 452, 454. 436 en 457, groot by meting 36 aren 48 centiaren, palende oost den volgenden koop, zuyd koop 52 west Frans De Coninck en noord tie zanl- veldstraei. 50. koop. Eenen blok Land groot volgens meting 86 aren 15 centiaren gekend op cadaster sectie A N° 431 met eene grootte van 87 aren 80 centiaren palende oost en noord de Zanlveldslrael zuvd met half gracht koop 51 en 32 en westfde vobrgaende Hofsjede, Verdeelt in twee deelen Oosthelft en Weslhelft ieder van 43 aren 06 centiaren. 31. koop. Eene party Land grftot volgens me ling 73 aren 46 centiaren gekend bv kadaster sec tie A No 450 met eene groot Ie van 70 aren 30 'cen tiaren, gelegen als voren gi luiclile Margareth, pa lende oosl de zanlveldslrael, zuyd Livinus Schat teman. west den volgenden koop en noord voor- gaenden koop. Verdeelt in 2 deelen, ooslhelft en weslhelft ieder van 36 aren 75 centiaren. 52 koop. Eenen blok Land groot volgens me ting 4 hectaer 81 aren 54 centiaren bekend by ka dasler sectie A Nrs 416 en 459 met eene groolte van 1 hectaer 74 aren 20 centiaren, gelegen alsvo ren gehuchle Margareth palende oost voorgaenden koop en Livinus Schatteman, zuyd d'erven Bernard De Vylder en dewed. Livinus Van üarame, west d'erven Neirman en Frans De Coninck en noord de koopen 29 en 30. Verdeelt in 5 deelen van den noorden na den zuyden, ieder van 36 aren 27 cen tiaren. De koopen 29 tot en met koop 32 zyn verpacht aen sieur Frans Dc Boeck. GEMEENTE SCHELLEBELLE. 55. koop. Eene party Land groot by meting 49 aren 13 centiaren, gekend op cadaster sectie C No 17 met eene groolte van 49 aren 10 centiaren gelegen op Erlsbrugge, palende oost Livinus Van de Velde en andere, zuyd M. den Generael Quiela, west den heer Burgemeester Matlhys en noord den zeiven heer Malthys en Bomain /iuysse. Gebruykt by Petrus Van de Velde. GEMEENTE CHERSCAMP. 54. koop. Eenen blok Land groot by meting 1 hectaer 89 aren 60 centiaren, gekend by kadas ter sectie E Nrs 320 321 met eene grootte van 1 hectaer 84 aren 10 centiaren, gelegen op 't ge- huchte Roygom, palende oost de straet, zuyd D, Greepdonck west den zeiven Greepdonck, Domien Dc Gheest en de kinderen Dc Mey, en noord dezel ve kinderen De Mey. Gebruykt by Jan Van Wezepoel. Verdeelt in 8 ^deelen, ieder van 51 aren 60 cenliaren. GEMEENTE WICHELEN. 55. koop. Eenen Vloeymeersch groot by me ting 16 aren 91 centiaren, gekend by cadaster sec tie A No 968 met eene grootte van 16 aren 80 cen tiaren gelegen in de Bergemeerssehen, palende oost den armeu van Sinay, zuyd J. B. Eeckhoul niet half sloot, west Jan Blanckaert en noord M. Jan D'hooghe. 56. Eenen Vloeymeersch groot by meting 1 hectaer 11 aren 04 cenliaren gekend by cadaster sectie A No 977 niet eene grootte van 1 hectaer 05 aren Q0 cenliaren gelegen in de bergemeerssehen, palende oost den armen van Wichelen, zuyd met half sloot den koop 58 en de weduwe Joseph ORoquely, west J. li. Van IJnuwermeiren te Lede en noord verscheyde. Beyde vooorgaende koopen verhuerd aen P. R. Verbeke en P. J. Baeyens. Verdeelt in 6 deelen ieder van48aren 50 ceirtiaren. 37. koop. Eenen Vloeymeersch met-een deel- tjen Land l'sainen 1 hectaer 58 aren, gekend by kadaster Sc A Nrs 297 en 507 met eene grootte van 1 hectaer 56 aren 40 centiaren, gelegen in de Mael- roose, palende oost met half sloot de fondalien De Moor te Dendermonde zuyd met half sloot eenen meersch der gemeente Wichelen west d'heer De Smedt-Bauwens en noord d'heer De Cauwelaert en J. B. Eeckhout. Gebruykt by Van Wezemae! en Van Petegem. Verdeelt in 8 deelen ieder van 17 aren 25 centiaren. 58. koop. Eenen Vloeymeersch, groot by meting 1 hectaer 22 aren 28 centiaren gekend by cadaster sectie A No 516 met eene grootte van 1 hectaer 16 aren 30 centiaren, gelegen in de Mael- roos, palende oost en zuyd met half sloot M. Leo pold D'liooge te Wichelen west Mme De Limon-De Loose te Gend en Joseph Van Acoleyen en noord den Armen Van Wichelen. Gebruykt by Felix Van Lippevelde. Veerdeell in 6 deelen ieder helft en de noord helft ieder van 41 aren 51 cenli. 59. koop. Eene party Meersch genaemd de Brnyscheweyde groot by meling 85 aren 15 cenli aren, gekend by kadaster sectie A Nrs 905 en 904, met eene grootte van 78 aren, gelegen tegen Schel lebelle, palende oosl en zuyd de kinderen Ver st raeten en andere, west de Molenbeek en noord den steenweg van Wctteren op Dendermonde. Gebruykt by V. Vermeiren. Verdeelt in 2 deelen de zuydhelft en de noordhelft ieder van 41 aren 57 centiaren. 40. koop. Eene* party Land groot by meting 58 aren 55 centiaren, gekend by kadasler sectie A N" 804 en 805 met eene grootte van 57 aren 90 centiaren gelegen aen de diepeslraet, hoogkalkte, palende oost met half cauterbaen Frederic Verbe ken en Frans Verstraeten, zuyd den zeiven Ver- straeten west d'heer Jan D'hooghe, Adolphe De Mol, en andere, noord Jan D'hooghe-Lallemant. Gebruykt door de kinderen Casemir Van Dver- straelen. Verdeeld in twee deelen te weten het zuyd deel groot 55 aren 75 centiaren, en 't noord- deel 22 aren 80 centiaren. 41. koop. Eene party Land groot bv nieting 40 aren 74 centiaren, bekend op cadaster sectie B N° 1459 met eene grootte van 40 aien 70 centi aren, gelegen op de Heyde of Molenveld, palende oost Alexis Van Geert en d'heeren de Looze, zuyd dezelve heeren De Looze, west Frans Lievens en noord d'erven Biebuyck. Gebruykt by Jan Verbeek Van Caelenbergh. ZITDAGEN De verkooping der Goederen onder Smetlede, Impe, Wanzele en Lede ofte de koopen 1 lot en met 28, zal geschieden als volgt Instel Dynsdag 23 Mey .QAv Verblyf Dynsdag 6 Juny Telkens om 12 uren te middag, ter herberg het Gulden Hoofd, te Lede, by d'heer Bona Van den Steen, aen het dorp. En de gene der Goederen op Laerne, Schelle belle, Cherscamp en Wichelen, beschreven onder de koopen 29 tot en met 41, zal plaets hebben te weten Instel Vryclag 26 Mey Verblyf Vrydag 9 Juny Telkens om 12 uren te middag, Engel, bv de kinderen De Mol, liuehte Bohemen. Voor verdere inlichtingen hegeve men zich ter studio van bovengenoenidcn Notaris Verbrugghen, te Aelst in de Brabanlslract. 1865. Ier heiberg, den te Wichelen, ge- AELST, 29 April Tarwe, Masiel oyn Rogge Geerst. Haver. Hoppe (1864) de 50.kil. Raepzned Lvnzaed Raepzned-olie. Lynzaed-olie. Raepzaed koeken, de 1215 k. Lynzaed koeken Kemp koeken Aerdap. (roode den 1/2 heel. Idem, (witte) Boter, de 3 kilogram Eyers, de 23 Vlas per 3 kilos. Viggens het koppel - Granen per 132 lil. 50 een lil. 12—00 a 13—15 09—07 11— H 714 8-05 8-04 - —00 6-12 7- 10 fr. •120-00 130-00 20—18 00-00 15—18 00-00 68-10 96 -00 57—10 00- 00 120-00 127—00 151—00 162-00 000—00 000—00 1—01 1—04 0—00 0—00 3-08 3-18 14 0—16 fr. 3—82 4-82 [40-00 50—00 DENDERMONDE, Tarwe, par 130 lit. Rogge Haver par 100 kil. Geerst per lieclol. Lynolie Kempolie Kool/aed-olio Lynzaed, par heet. Kempzaed Koolzaed .ynzaedkoeken par 1213 kil. Kempkoeken. Koolzaed koeken 24 April. IV. 243"* a 25-00 14-50 15—0C 20—13 00—00 00—00 00—00 104—30 105 21 412-74 000—00 118—52 000—00 24—q3 26-30 00—00 00—00 00—00 00-00 286—48 279-36 00—00 00—00 16-00 00—00 Tarwe. N1N0VE, 25 April. Granen per hectoliter. fr. -25 a 18—25 Rogge 41- -00 11—25 Haver. 9- -00 9- 50 Koolzaed, par 78 kil. 00- -00 00-00 Lynzaed, par 100 kil. 00- -00 00—00 BoLer, per kil. 2- -02 2-40 Aerdappelen per 100 kil. 7- -50 7-00 •LOKEREN, 26 April. Granen per 106 liters. Wille Tarwe. fr. 19- -25 a 20-25 Roode id. 00- -00 00—00 Rogge. 12- -00 13-00 Geerst. 42- -25 13-00 Haver. 13- -00 14—50 Boekweyt 16- -75 00-00 Kalvers. 60- -00 00—00 Aerdappelen per 100 kilos 0- -00 0—00 ST NICOLAES 27 April. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 18—50 00—00 Rogge 11-40 46-40 09—00 Winter Geerst. 00—00 Zomer Geerst. 40—40 Peerde en Duyve Boonen, per heel. 45—75 Lynzaed. Idem. 00—00 Raepzaed 00—00 Aerdappelen per 100 kilog 6-50 Vlas, per kilogr. ruw 4-83 Boter. t 2—10 AUDENAERDE, 27 April. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 47—00 18—00 Roode id. 17-00 18—00 Masfeluyn 42-00 14-00 Rogge. 41-00 42—00 Haver. 14-00 46—00 Boter per kilo. 2-90 2-45 Eyers, per 25. Aerdappelen de 400 kilo3. 4-27 4—36 0—00 0—00 EECL00, 27 April. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 17—00 00—00 Bruyne Tarwe. 00—00 00—00 Rogge. 11-30 00—00 Boekweyt. 14—30 00-00 Haver. 8—00 00—00 Geerst. 11-50 00—00 Peerde Boonen 13—50 00—00 Lynzaed. 27—00 00—00 Aerdappelen de 100 kilos. 6- 50 0-00 Rotor, den kil. Eyeren do 25. 2—10 0-00 1—25 0-00 Konynen T stuk. 2—00 0—00 Verkens per hoofd. 15-00 62—00 8—00 21—00 GEND, 28 April. Granen per hectoliter. Tarwe. fr. 49—00 2°50 Rogge. li-50 42—00 Geerst. 41—00 42—00 Haver. 9—50 40—00 Boekweyt 13—00 45—00 Boonen. 00-00 14—00 Raepzaed 27—00 28—00 Lynzaed. 28—30 00-00 Kempzaed 00-00 00-00 Raep-olic de 100 kilos. fl. 54-00 34—10 Lyn-olie. 4610 00—00 Kemp-olie. 00 -00 oo-co Boter per kilo 00-24 00—26 Eeyers de 25. 00-14 00-46 Aerdappelen de 400 kil. 6-75 0—00 Versch Roet par kilo. 0—76 0—85 Kocyen- Vcerzen- en Ossen-huyden. 0-70 0-80 Kalfsvellen. 0-70 0-80 Stiershuyden. C—60 0—65 BRUSSEL, 28 April. Tarwe, par 80 kil. fl. 10—06 a U—04 Rogge, par 75 kil. 6—00 6—06 Geerst, par63 kil. 12—69 13—14 Haver, par 100 kil. 17—50 18—05 Raepzaed-olie. 69—00 00—00 Lynzaed-olie. 00—00 00—00 P0PEU1NGHE, 22 April. Granen per hectoliter. Tarwefr. 7 12-50 "avf- 8-25 Aerdappelen7Qn Hoppe (1864) per 50 kil. 120—00 p 425—00 Hoppe van Boosciiep (Vrankryk). 000—00 000—00 RYSSEL, 26 April. Par hectoliter. Koolzaedfr. 2«—00 a 30-00 Koolzaed-olie. 07—00 08—00 lvnzaed25—00 28—00 Lynzaed olie 00- 0 000—04 ANTWERPEN, 27 April. M'deenseli Waverzaed. de 100 kil, ff. 145 a 160

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3