Merhtpryzen. Openbare Verkooping BÉ DU Y SI) E HOFSTEDE, van eene schoone ICf), eze» Mol ind uik, V:iü IcB- issel DE love 444 ieur nng ontj i'JaR mbt wee orp rby den i te te last wee iryf ;nle per in. S, ipI- irde ;ens ES VLOEYMEERSSHEK, gelegen la Smethde. Impe, WamdeLede^Laerne, SchelldielleCherscamp en Wichelen. Den Notaris Joseph VERBRUGGHEN, ter ver- blvfplaets van Aelst, /.al achtervolgen» vonnis ver leend door de Regtbank van eersten aenleg zitting houdende Ie Dendennonde, en ten overstaen van (Jen lieer Vrederegler des Cantons Aelst, open- haerlvk verknopen, niet gewin van Palmslagen en Gelagen de Goederen hierna beschreven, deelina- keiide van degene nagelaten door den heer Charles Blondeel, te Aelst, overleden, te wéten GEMEENTE SM ET EE DE. 4. koop. Eene party Land groot volg-' ns me ting 46 aren 32 centiaren gekend op cadaster sectie II jN° 245 met eene grootte van 46 aren 60 centi aren gelegen op Trassaert palende oost Frans Mealeman, zuvd met half beek d<* gemeente van linpe, west de erven Casteels te Oordegem en noord verscheyde. Gebruykt door J. B. Ronibaut. 2. koop. Eene party Land groot volgens me ling 78 aren 89 centiaren gekend op cadaster sectie B N° 224 met eene grootte van 78 aren 30 centiaren gelegen als voren op Trassaert, palende oost de weduwe üae^eleer znyd M. Th. Dommer, west d'erven Frans De Noose en noord Judocns Spaerkeet en M. De Waepenaerl van Grimbergen. Gebruykt bv Th. Eloot te Vlierzele. Verdeeld iii 2 deelen te weten oosldeel, zynde de korte voor groot 45 aren 74 centiaren, wesideel groot 33 aren 45 centiaren. GEMEENTE IMPE. 3. koop. Eene party Land groot volgens me ting 44 aren 22 centiaren, gekend by kadaster sectie A N° 347a met eene grootte van 42 aren, gelegen op den Hardinck, palende oost Benedictus Steenkoud I, zuyd Bernard Petit, west Frans Mer- tens en de wed. Van Wezemael, en noord Jan bnpens en Emmanuel D'haese. 4. koop. Eene party Land groot by meling 30 aren 38 centiaren gekend op cadaster sectie A N°2I3a mei eene grootte van 30 aren 70 centiaren gelegen op de langehaege, palende oost en zuyd Donatns Govaert west d'heeren Cromphoudt te Aelst en noord A. De Guyper en Km. Van Pamel. 5. koop. Eene party Meersch groot by me ting 45 aren 55 centiaren gekend op cadaster sectie II N° 139 met eene grootte van 44 aren 90 centiaren gelegen in de Kerkemecrsschen palende oost Frans i)e Cosier, zuyd M. Roman te Gend, west Madame \\e De Putter en noord Bern. Meulemans te Lede. 6" koop. Eene party Land groot volgens me- ti g 47 aren 25 centiaren gekend op cadaster vclie A N°' 405 en 406 met eene grootte van 17 aren 30 centiaren gelegen aen den hulstberg pfllen- de oost M. De Baets, zuyd Benedictus DeCraecker, west M. Constant Blondeel en noord het hospiiael vati Gend. 7 koop. Eene party Land groot volgens me ting 41 aren 44 cen'iaren gekend op cadaster sectie A iV' 136 met eene grootte van 14 aren 50 centiaren gelegen op den Impeeauler aen het Hulslberg- s!radje, palende oost Felix Blanckaert zuyd de W* Petrus Van Styvendale, west de wed'' Antoen D'hondl en noord het hospiiael van Gend. 8. koop. Eene party Land groot by meting 21 aren 06 centiaren gekend by kadaster sectie A N" 165 met enne grootte van 20 aren 80 centiaren, gelegen op Impekauter aen den groenenweg, pa lende oosl de kinderen Andreas Govaert zuyd de wed. Joseph Van Leuven west met half gracht Serapliien Meuleman en noord met hall voelweg; J. B. Pannekoek. 9. koop. Een perceel Meersch groot volgens meting 9 aren 56 centiaren gekend by kadaster sectie B N°" 474 en 175 met eene grootte van 9 aren 30 centiaren, gelegen ontrent het dorp, palende oost en noord de Overimpestraet zuyd de kinderen Joseph Van Pamel west Bernardus Petit. 10. koop.—Eene party Meersch groot volgens meting 64 aren 36 centiaren gekend by kadaster sectie B N° en 4 met eene grootte van 58 aren centiaren gelegen in d'eltingen naby de Lede- jyde, palende oost de kinderen Domien De Co- •linck, d'heer De Saedeleer en de erven van u»mp DeXlippele, zuyd Adelia Van Pamel, sieur Wv- larftit te Borsbèke en den volgenden koop, west liet half baen Joannes Van Pamel en d'erven Ju- locus Boy en noord J. B. Govaert en sieur Saey. 11. koop. Eene party Meersch, groot volgens ueting me! half beek 1 hectaer 44 centiaren, ge send by kadasfer sectie B Nns 42, 13 en 14, met •ene grootte van 1 hectaer 6 aren 70 centiaren ge egen alsvoren in d'ellingen, palende oost d'heeren >omphoudl te Aelst, zuyd met half heek de ge- neente Lede, west de wed. Frans De Oraecker ei. loord met half weg Joannes Van Pamel. Verdeeld in 5 deelen oostdi-el, middeldeel en vosldcel ieder van 55 aren 48 centiaren. In regie. 42. koop. Eene party Land gioot by meting 16 treil 15 centiaren gekend op cadadasler sectie B Nrt62 met eene grootte van 16 aren 80 centiaren, telegen op het Bol, palende oost Bernard Rainnan, ui yd het hospiiael van Gend, west d'erven Emma- tuel Van Pamel en noord de wed. Pieler Jan Van ïtyvendael. 13 koop. Eene party Land groot by meting >1 aren 30 centiaren gekend op radaster sectie B, 141 mei eene grootte van 28 aren 70 centiaren, •degen op den Piillinck, palende oosl en zuyd M. 'acobus Lallemant, west en noord T kerkgoed van .ede. GEMEENTE WANZELE. 14. koop. - Eene party Land groot by meling S3 aren 24 centiaren, gekend op cadaster sect ie A V* 631 en 652 met eene grootte van 25 aren 40 enliaren, doorsneden met den weg van Lede naer Vetleren, palende oosl den volgenden koop, zuyd i'erven Josephus Van Herzele. te Lede, west M. •ictor Blondeel en den armrn van Wanzele, en oord den zei/en armen van Wanzele. Gebruykt by Frans De Smet. 15. koop. Eene party Meersch groot volgens meting 06 aren 61 centiaren, gekend by cadaster sectic A N° 593, 594 en 596a met eene grootte van 62 aren 50 centiaren geregen op den huylenbroeck, palende oosl Vincent Van der Varent, zuvd de Molenbeek, west Victor Blondeel en noord d'erven Joseph Van Herzele den armen van Wanzele den vcorgaendeu koop en andere. In gebruvk by M. Victor Blondeel. Verdeeld in 2 deelen de Oostlielfl en de westhelft ieder van 55 aren 30 centiaren. 16 koop. Eene party Land en Bosch groot by meting 51 aren 83 centiaren, gekend by kadas ter sectie A N°574 met' eene grootte van 42 aren 80 centiaren, gelegen alsvoren op den huylen broeck, palend»* oost Bernard Blanckaert, zuyd de Meulebeek, west Vincent Van der Varinck en noord d'heer Fraters, de wed. Frans lluylebroeck en Frans De Smedt. 47. koop. Eene party Land groot by meling 35 aren 43 centiaren gekend by kadaster sectie A N° 450 met eene groot te van 55 aren 50 centiaren ge legen op het Neerveld, palende oost d'erven van d'heer advokaet De Keyser te Gend, zuyd Domien De Kerpel en Domien Vaernnn, west, het hospiiael van Gend en noord met half beek aen het kerkgoed van Wanzele Gebruykt door F. Van der Schueren le Wanzele met voorgaenden koop. GEMEENTE LEDE. 18 koop. Eene parly Land by meting 50 wen 11 centiaren gekend by kadaster sectie C N° 962 met eene grootte van 51 aren, gelegen op den Boven, palende oost en noord M. Dumortier, zuyd M. Ch. Van Assche en west Jufvrouw wed. Van Bran legem. Gebruykt by Benedictus Blondeel. 49. koop. Eene party Land groot volgens meting 68 aren 66 centiaren, gekend op kadaster sectie E N° 409 met eene grootte van 67 aren gele gen op den Meer, palende oost M. den GrefBer De Backer, zuyd de Wevslraet west hypolithe Saey en de kinderen Frans De Smedt, noord Benedictus De Smedt. Verdeelt in 2 deelen, de oost hel ft en de west- helft, ieder van 54 aren 55 centiaren. 20 koop. Eene party Meersch groot by me ting 21 aren 66 centiaren, gekend by kadaster sec tie E N° 107 met eene grootte van 24 aren 40 cen tiaren gelegen aen hel Sonkelstraeljen, palende oost de wed. Blanche zuyd over liet slraeljen M. Jacobus Lallemant, west met half beek de weduwe Props en noord de kinderen Gonst- De Saedeleer. 21. koop. Eene party Land groot by meting 41 aren 78 centiaren, gekend by kadaster sectie F N° 485 met eene grootte van 41 aren 90 centiaren, palende oost de kinderen Van Gerardus Van den Abbeele, zuyd en west de weduwe Am bros. Baey ens en noord den Notaris De Sehaepdryver. Gebruykt by Vincent Blondeel, met de 2 voor- gaende koopen. 22, koop.Eene pai ty Land groot by meting 20 aien 87 centiaren gekend by kadaster sectie D N° 101 met eene grootte van 19 aren 10 centiaren, gelegen op Ledezyde, palende oost de Boschkanl- straet, zuyd Frans Lallemant west de weduwe Anloon D'hondl, en noord M. Domien De Gheest. Gebruikt door M. Victor Blondeel. 25. koop. Eene party Land groot by meting 23 aren 49 centiaren, gekend by kadaster sectie D N° 120a met eene grootte van 24 aren, gelegen op Ledezyde Bellebunder, palende oost de wed. Jan D'hondl znyd Jacobus Lallemant en d'erven Dom. De Coninck west de zelve erven De Coninck en noord den weg van Lede op Smellede. 24. koop. Eene party Land groot by meting 26 aren 04 centiaren, gekend by kadaster sectie D N° 448 met eene grootte van 27 aren 50 centiaren gelegen op Ledezyde, genaemd den ezel, palende oost Leo Lostrie, zuyd Serapliien Meuleman, west Frans Lallemant en noord Bernardus Meuleman, Jean Baptisléen Petrus Govaert. Gebruykt door Bernard Meuleman met de koo pen 5, 4,'5, 6, 8, 9, 40, 13, 23, 25. koop. Eene party Land doorsneden met de boschkanlsfraet, groot by meting 24 aren 30 centiaren gekend by cadaster sectie D, N0f 155 en 453 met eene grootte van 25 aren, palende oost den heer Pastor Saey, zuyd het hospiiael van Gend west Franeiscus en Jacobus Lallemant, d'erven Van Pamel en Leo Lostrie en noord de wed. Petrus Steleman. 26. koop.Eene behuysde Hofstede groot vol gens meting 27 aren 46 centiaren, gekend op ka daster sectie I) Nos 202. 204, 205 en 215, met eene grootte van 26 aren 40 centiaren geslaen en gele gen op de Ledezyde, tegen heL dorp van Impe, palende oosl den heer Pastor Saey, zuvd Victor D'hondl, J. B. De Oraoeker, d'erven Dov en Petrus Lemmens, west de Ledezyde slrael en noord de wed. Frans De Craecker. 27. koop.Eene party Land en deeltje Meersch groot volgens meling 49 aren 20 centiaren gekend 'bv kadaster sectie 1) Nos 217 en 218, met eene grootte van 19 aren 10 centiaren, gel' gen op Le dezyde op den Banter, palende .oost Vielorien D'hondl en d'erven Jtidocus Doy, zuyd de kinderen Joseph Van Pamel west de Ledezydestraet en noord Vielorien D'hondt. Gebruykt door J. B. Rulsaert met de koopen 7, 12, 25 en 26. 28. koop. Eene party Land groot vo'gens me ting 17 aren 59 centiaren", gekend op cadaster sec- tie l) N° 1166 met eene grootte van 46 aren gele gen op de L°dezyde aen den Veldekenswegel palende oost de wed. Livinus De Backer zuyd de gemeente van Er'pe. west Benedictus Verbeock en noord M. Constant De Smedt. Gebruykt door Victor Smekens. GEMEENTE LAERNE. 29. koop. Eene behuysde, beschuerde en Ge stalde Hofstede, gestaen en gelegen te Laerne wyk margareth bekend by kadaster sectie A N 452, 454. 436 en 437, groot by meling 56 aren 48 centiaren, palende oost den volgenden koop, znyd koop 52 west Frans De Coninck en noord de zant vcldstraet. 30. koop. Een en blok Land groot volgens meting 86 aren 15 centiaren gekend op cadaster sectie A N° 431 met eene grootte van 87 aren 80 centiaren palende oost en noord de Zantveldslrael zuyd met half gracht koop 31 en 32 en wesljde voorgaendc Hofstede. Verdeelt in twee deelen Oostlielfl en .Westhelft ieder van 43 aren 06 centiaren. 51. koop. Eene party Land groot volgens me ting 75 aren 46 cenMuren gekend bv kadaster sec tie A No 450 met eene grootte van 70 aren 30 cen tiaren, gelegen als voren gcluiéhle Margareth, pa lende oosl ue zanlveldsiraei, zuyd Livinus Schat t< man, west den volgenden koop en noord voor gaenden koop. Verdeelt in 2 deelen, ooslhelli en weslhelft ieder van 56 aren 73 centiaren. 52 koop. Eenen blok Land groot volgens me ting 1 hectaer 81 aren 34 centiaren bekend by ka daster sectie A Nrs 416 en 459 met eene grootte van 1 hectaer 74 aren 20 centiaren, gelegen alsvo ren gehuchte Margareth palende oosl voorgaenden koop en Livinus Schatteman, zuyd d'erven Bernard De, Vylder en de wed. Livinus Van Damme* west d'erven Neirman en Frans De Coninck en noord de koopen 29 en 30. Verdeelt in 5 deelen van den noorden na den zuyden, ieder van 36 aren 27 cen tiaren. De koopen 29 lot en met koop 52 zyn verpacht aen sieur Frans De Boeck. Granen per 132 lit. 50 centil. 11 44 a 13—04 GEMEENTE SCHELLKBELLE. 33. koop. Eene party Land groot by meting 49 aren 43 centiaren, gekend op cadaster sectie C No 17 met eene grootte van 49 aren 10 centiaren gelegen op Erlsbrugge, palende oost Livinus Van de Velde en andere, zuyd M. den Generael Quiela, west den heer Burgemeester Matlhys en noord den zeiven heer Matlhys en Romain /iuysse. Gebruykt by Petrus Van de Velde. GEMEENTE CHERSCAMP. 54. koop. Eenen blok Land groot by meting 1 hectaer 89 aren 00 centiaren, gekend bv kadas ter sectie E Nrs 320 521 met eene grootte van 1 hectaer 84 aren 10 centiaren, gelegen op 't ge huchte Royg'-ra, palende oosl de slraet, zuyd 1). Greepdonek west, den zei ven Greepdonck, Domien Dc Gheest en de kinderen De Mey, en noord dezel ve kinderen De Mey. Gebruykt by Jan Van Wezepoel. Verdeelt in 8 deelen, ieder van 51 aren 60 centiaren. GEMEENTE WICHELEN. 55. koop. E< nen Vloeymeersch groot by me ting 46 aren 91 centiaren, gekend by cadaster sec- lie A No 968 met eene grootte van 16 aren 80 cen tiaren gelegen in de Bcrgemeersschen. palende oost den armen van Sinay, zuyd J. B. Eeckhonl met half sloot, west Jan Blanckaert en noord M. Jan D'hooghe. 56. Eenen Vloeymeersch groot by meting 1 hcclaer 11 aren 04 centiaren gekend by cadaster sectie A No 977 met eene grootte van 1 hectaer 05 aren 60 centiaren gelegen in de bergemeersschen, palende oosl den armen van Wichelen, zuyd met half stoot den koop 38"en de weduwe Joseph ORoquely, west J. B. Van Hauwermeiren te Lede en noord verscheyde. Beyde vooorgaende koopen verhuerd aen P. R. Verbeke en P. J. Baeyens. Verdeelt in 6 deelen ieder van 48aren 50 centiaren. 37. koop. Eenen Vloeymeersch met een deel- Ijen Land l'samen 1 hectaer 38 aren, gekend by kadaster Se A Nr" 297 en 307 met eene grootte van 4 hectaer 56 aren 40 centiaren, gelegen in de Mael- roose, palende oost mei half sloot de fondalien De Moor te Dendermondu zuyd met half sloot eenen meersch der gemeente Wichelen west d'heer De Smedt-B uiwens en noord d'heer De Cauvvelaert en J. B. Eeckhonl. Gebruykt by Van Wezemael en Van Pelegem. Verdeelt in 8 deelen ieder van 47 aren 25 centiaren. 38. koop. Eenen Vloeymeersch, groot by meting 4 hectaer 22 aren 28 centiaren gekend by cadaster sectie A No 316 niet eene grootte van 4 hectaer 16 aren 50 centiaren, gelegen in de Mael- roos, palende oosl en zuyd met half sloot M. Leo pold D'hooge te Wichelen west Mm" De Limon-De Loose te Gend en Joseph Van Aeoleyen en noord den Armen Van Wichelen. Gebruykt by Felix Van Lippevelde. Veerdeell in 6 deelen ieder helft en de noord helft ieder van 41 aren 51 eenli. 39. koop. Eene party Meersch genaemd de Bruyscheweyde grqot by meling 85 aren 15 centi aren, gekend by kadaster sectie A Nrs 905 en 904, met eene grootte van 78 aren, gelegen tegen Schel- lebelle, palende oost en zuyd de kinderen Ver- straeten en andere, west de Molenbeek en noord den steenweg van Wetteren op Dendermonde. Gebruykt by V. Vermeiren. Verdeelt in 2 deelen de zuyd helft en de noordhelft ieder van 41 aren 57 centiaren. 40. koop. Eene party Land groot by meting 58 aren 55 centiaren, gekend by kadaster sectie A N" 804 en 805 met eene grootte van 57 aren 90 centiaren gelegen aen de diepeslraet, hoogkalkte, palende oost met half cauterbaen Frederi^ Verbe ken en Frans Verstraelen, myd den zeiven Ver- slraeten west d'heer Jan D'hooghe, Adolphe De Mol, en andere, noord Jan D'hooghe-Eallemant. Gebruykt. door de kinderen Casemir Van Ovrr- sfraelen. Verdeeld in twee deelen te weten hel zuvd deel groot 55 aren 75 centiaren, en 't noord- deel 22 aren 80 centiaren. 41. koop. Eene party Land groot by meting 40 aren 74 centiaren, bekend op cadaster sectie B N° 4439 met eene grootte van 40 aren 70 centi aren. gelogen op de Heyde of Molen veld, palende oost Alexia Van Geeft en d'lieeren de Looze. zuyd dezelve heeren De Looze, west Frans Lievens en noord d'erven Biebuyck. Gebruykt by Jan Verbeek Van Caclenbergh. ZITDAGEN De verkooping der Goederen order Smptfede, Impe, Wanzele en Lede ofte de koopen 4 lot en met 28, zaj geschieden als volgt Instel Dynsdag 25 .Mey Verblyf Dynsdag 6 Juny Telkens om 12 uren te middag, ter herberg hel Gulden Hoofd, le Lpde, by d'heer Bona Van den Steen, aen het dorp. En de gene der Goederen op Laerne, Schelle- belle, Cherscamp en Wichelen, beschreven onder de koopen 29 tot en met 41, zul plaets hebben, le weten Instel Vrvdag 26 Mey Verblyf Viydag 9 Juny Telkensom 12 uren te middag. Ier herberg, den Engel, by de kinderen De Mol, te Wichelen, ge huchte Bühcmen. Voor verdere inlichtingen begeve men zich ter studie van bovengenoemden Notaris Vcrbrugghcn, te Aelst in de Brab intsiraet. AELST, 20 Mey. Tarwe, Masteluyn 8—16 11—10 -Rogge7—03 7—14 Geerst. 8—04 —00 Haver. 6-12 7-10 Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 420-00 125-00 Raepzaed. 19—10 00-00 Lynzaed. 15—18 00—00- Raepzaed-olie. 68—<lü 0000 Lvnzaed-olie. 5610 56—15 Raepzaed koeken, de 1215 k. 117—00 121—00 J.vnzaed koeken 151—00 16200 Kemp koeken 00000 000—00 Aerdap. (roodo den 1/2 hecL 018 101 Idem, (witte) 000 000 Holer, de 3 kilogram 2 18 3—18 Eyers, de 25 14 0—16 vias per 3 kilos. fr. 382 4—82 Viggens hel koppel 4200 5200 DENDERMONDE, 15 Mey. Tarwe, par 130 lil. fr. 24—50 25— Rogge 14— 0 000C Haver par 100 kil. 2100 60Ot Geerst per hectol. 00—00 0000 Lynolie. 10248 403 40 Kempolie 110—65 00000 Koobned-olie 124—27 125—17 Lynzaed, par heel. 2403 25—85 Kcmpzaed 00—00 0000 Koolzaed. CO00 0000 Lynzaedkoeken par 1215 kil. 235—96 268—2<» Kempkoeken. ('0—00 0000 Koolzaedkocken 1600 0000 NINOVE, 16 Mey. Granen per hectoliter. fr. 17—50 a 18-50 10—50 M—25 Tarwe. Rogge. Haver. Koolzaed, par 78 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boler, per kil. Aerdappelen per 100 kil. 8-30 00—00 00-00 1 -80 5-50 60 00—00 00—00 2-20 0-00 LOKEREN, 17 Mey. - Witte Tarwe. Roode id. Rogge. Geerst. Haver. Boekweyt Kalvers. Aerdappelen per 100 kilos - Granen per 106 liters, fr. 18-50 a 19-50 00—00 00—00 H—25 12-23 11-25 12-00 13—75 C0-00 16-50 00—00 (0-00 00—00 0-00 0—00 ST NlCOLAES 18 Mey. Granen per hectoliter. Witte Tarwe fr. 48—10 Roode id. 00—00 11-50 15-50 Haver. (8-75 Winter Geerst 40—00 Zomer Geerst 00-00 Peerde en Duyve Boonen, per heet. 15—25 Lvnzaed. Idem. 00—00 00-00 Aerdappelen per 100 kilog 5-50 Vlas, per kilogr. ruw 4-80 2 40 AUDENAERDE, 48 Moy. - Witte Tarwe. Roode id. Masteluyn Rogge. Haver. Boler per kilo. Eycrs, por 25. Aerdappelen de 4 00 kilos. Granen per hectoliter, fr. 47—00 a 18—25 16-50 48—00 12-00 44—00 H-00 42—00 1 1-00 46-00 4-81 2—27 4 - 36 4—50 0—00 0—00 EECLOO, 18 Moy. Granen per hectoliter. fr. 47—00 a 00—00 Witte Tarwe. Bruyne Tarsve. Rogge. Boekweyt. Haver. Geerst. Peerde Boonen Lynzaed. Aerdappelen dc 400 kilos. Boler, den kil. Eyeren de 25. Konynen T stuk. Verkens per hoofd. Jonge id. 49*-45 11-30 44—70 7—75 44-25 43—51) 29-00 6- 00 4—95 4—30 4—90 45—00 8—00 00—00 00—00 00-00 00—00 00—00 GO—00 00--00 0-00 0—00 0-00 0-00 95—00 23—00 GEND, 49 Mey. Granen per hectoliter.- Tarwe. fr. 48—00 a 2 -00 Rogge. 11— 50 41-75 Geerst. 40-50 41 Haver. 8—00 09-50 Koekweyt 14—00 45-30 Boonen. 00-00 14—00 Raepzaed 28—00 29—00 Lynzaed. 28—00 29-50 Kcmpzaed 00-00 00-00 Racp-olie de 400 kilos. fl 56-00 56—10 Lyn-olre. 46-10 00—00^ Kemp-olie. -00 00—00 Boter per kilo 00-21 00—23 Eeyers de 25. 00—15 00-16 Aerdap"polen de 400 kif. 6—10 o—o«y Verseh Roet nar kilo. 0-76 0—85 Kocven- Veerzen- en Ossen buyden 0- 60 0-74 Kalfsvellen. 0-6 0-74 Siiershuvden r—52 0-56 BRESSEL, 19 Mey. Tarwe, par 80 kil. ft. 4 0—00 a'10—06 Rogge, par 75 kil. 6—02 6—08 Geerst, par 63 kil. 42—69 43—44 Haver, par 100 kit. 47—30: 48—50 RaOpzaed-olie. 68-00 00—00 Lynzaed-o'ie. 00—00-00 P0PER1NGHE, 15 Moy. - Tarwe. Rogge. Haver. Aerdappelen. Hoppe (1864) per 50 kil. Granen per liéctotilcr. fr. 4 720 12-00' 7-73 004> 127—50 a 000—00 Hoppe van Booschep (Vrnnkrvk). '000—00 ÖOO-O'O RYSSEL, Koolzaed. Koolzaed-olie. Lynzaed. Lynzaed olie 17 Mey. Tar beclöh'tér. fr. 25—00 a 30-00' 97—00 98—00 23-00 28-00 00- 0 Ó00—Oft ANTWERPEN, 16 Mey. Ardecnsch Blaverzaed. de 100 kfl. fr. 145 a 160

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3