ff 1 I ZAEYLANDEN VAA LAAI) EENEN BOSCH EENER HOFSTEDE MEUBELEN I I DE LLOYD RELGE. REVALENTA ARABICA. Behuisde Hofstede Schiet ing met de Bolle, HAELTHRT FN K15RRXKEN, Openbare Aenbestcding. Verkooping Verkooping te Aelst-Schaerbeke. De Vereenigde Eygenaers. Verkooping van Luislerryken Kampslryd GAEI-BO LSPEL le AppeUerre-EycIiem, Verkooping VERKOOPING Verkooping- van CO VEEGTIEN VOOR RUIEN enz.. GROOT EN KLEYN. Het ware Versterkend en Slymverdryvend Elixier. PAUL GAGE APOTHEKER Te huren Kerkorgel Ie Koop, Rolsoeieteit niels zonder arbeid. DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PURGATIE, NOCH KOSTEN, DU RARRY TE GYSEGEM, DOHP. De Notaris .losrpli VERBRUGGHEN le Aelst, /.al oyer d'erven van Joseph Malthys, met gewin van palmslag en gelagen openbaerlyk verkoopen; Eoue schoone behuisde Hofstede, groot in gron de 15 aren 40 centiaren zeer wel geslaen en gele gen te Gysegem, in het dorp aen den Steenweg van Aelst naer Dendermonde, bekend by kadaster wyk B. IN'° 115 en 114. Instel Dynsdag 3fl Mei 1863 Verbijt Dynsdag lo Juny Ten 5 ure namiddag ter herberg den Hert by Charles Blendeman, te Gysegem dorp. DE MAETSCHAPPY DE EENDRAGT PAN Zal op Zondag 21 Mey 1865 eene Bolschieling geven voor geldpryzen, ter herberg den Bareel by dé wed. Van den Berghe, aen de plaets te Kerkx- ken. Inleg fr. 1,00 en 15 centimen bolrapersgeld verdeeld op zeven vogel. Insehryving van 1 lot 5 uren namiddag. Eene commissie samengesteld uyl dry persoonen zal alle geschillen beslissen. De Secretaris, De Voorzitter, Ph. Van Lóndersele. H. F. F, Coppens. K. J\. tl. Twee eermetalen zullen door de maet schappy uitgereikt worden. Eene aen het grootste getal selluIters eener sociéteyt en eene aen de afge- iegendste beslaende ten minsten uil vyf persoonen. Er wordt ook een zilveren servies vooruitgege ven door een vriend der maetschappy, ter waerde van IV. 30. Burgemeester en Schepenen der gemeente Sol- tegem, zullen op Maendag 22 Mei 1865, em 10 uren 's voormiddags ten Stadhuize, openbaerlyk aen de minstbiedende en met gesloten Biljetten aenbesteden de afbraek en hel heropbouwen van h un uen Kerk toren De biedingsbiljetten zullen aenveerd worden tot den oogenbhk van het openen der vergadering, zy moeten op zegel geschreven zyn, volgens model verkrygbaer ten Stadhuize. De Conditiën Plans en bestek zyn T Elks inzage berustende op het Stadhuis alhier, alle dagen van 9 Uren 's morgens tot 's middags de zon en feest dagen uitgezonderd. Elk zegge het voort. VAN Te- lier dersomErpe en Welle. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, zal na mens de Kerkfabriek van St-Martens kerk, te Aelst en aehtervolgens behoorlyko bemagliging, openbaerlyk verkoopen, met gewin van Palmslagen en Gelagen de volgende goederen, le welen. 4° koop. Eene party Zaeyland, groot by meting 35 aren, 94 centiaren, gelegen te Herdersem. genaemd bet merkengoed, gekadastreerd Se A Numero 555, palende oost Leonard Van den Steen, zuyd den weg, west d'heer Charles Louis be Mey Is en noord den ouden Dender. Boomprys fr. 40-00. In gebruyk by Joanna Antonia Beulens, Bernard us Van Maldérèn en J. B. Sclieerlinck tot 31 Decern. 1865. Verdeelt in twee deelen 1° 48 aren 65 centiaren ten westen. Ing. fr. 900. 2° 47 aren 26 centiaren ten oosten. big. fr 800. 2° koop. Eene party Zaeyland, groot volgens me ting 65 aren 37 centiaren, gelegen te Erpe, genaemd het Egdeken, gekadastreerd sectie C, Numeros 338 en 33$, paiehdejiost sieur Verraassen, zuyd Jufvrouw Me laniè Van Impe en noord Romanus Van Nieuwenhove. lii gebruyk by d'heer Jean Francois be Boeck en Co- leta Laiiiagie, te Aelsl-Schaerbeke tot 34 Decern. 4865. Verdeeld in#twee deelen 40 areii 69 centiare» ten westen. Ingesteld fr. 3820. 24 aren 68'cénüaren ten oosten. Jngesteld fr. 4 400. 3° en laetslen koop. Eene party ZAEYLAND, groot by meling 4 5 aren 60 centiaren, gelegen tc Welle, op het groot Moorlelveld, gekadastreerd settie B, Numero 4338, palende oost d'heer Charles Leenheer, zuyd bet gemeente goed van Welle, west de kinderen 3can Bap- tiste Van de Velde en noore den voetweg. In gebruyk by D. D'hondt, totalvoren. ZITDAGEN Instel Zalurdag 43 r ,oc„ Verblyf Zalurdag 27 Me^ 186s- T'elkens om 4 ure namiddag ter Estaminel het BRpu- WEhs-HUYS, by d'heer Jacques De Waegeneer, te Aelst, aen de groote Kerk. De Notaris DE VlUENDT te Aelst, zal open baerlyk verkoopen Eéne party Land aen de Nieuwstraetpoort op het klein Beekveld, groot 25 aren 68 centiaren S° B, No 196 in gebruik Joannes Colpaerl. VEBBLYF ZATURDAG 3 Juny 1865, om 5 uren namiddag ler herberg den .1 leerlaen, aen de Kerk te Aelst. GELDSOMMEN By genoemden Notaris De Vriendl kan men kleine en groote Kapitalen be komen. Maetschappy voor verzekeringen tegen Brant gevestigd te Brussel. Hoofdagent JOSEPH VERLEYSEN, Staliestraet Esplanadeplcyn, le Aelst. TE EREMBODEGEM. De Notaris DE VRIENDT te Aelst, zal in 't open baar verkoopen Eenen Bosch te Erembodegem, Osbroeek groot 1 hectaar 63 aren 67 centiaren Se B, Nos 84 en 85 oost den notaris De Vriendt, en den armen van Erembodegem, zuid M. Moeyersoen, west de Os- broecklos, en noord M. Evit. Verblijf Zaterdag 10 Junij 1865, om 5 uur na middag, ter herberg de Sterke te Aalst graan markt. van gegeven door de maetschppy van St-Bochus. Op Donderdag 25 Mei dag van O. H. Heiuelvaert De pryzen beslaen als volgt 1° Prys 40 Francs in Geld. 2C 20 3° 20 4° 10 5C 10 Daerenboven zal er een prachtig Eeremetael ge geven worden 1° aen de volkryksle Maelschappy eener Stad of Gemeente doch ten minstenlo in gelal en 50 pelotons inleggende, 2° aen de verst afgelegene doch ten minsten 6 in gelal en 15 pelo tons inleggende. Inschryving van 1 lot 4 uren namiddag ter her berg van St-Bochus by Felix Daem de boiling zal geschieden by J. B." De Zutter. Alle tweede herbergen zyn op de Plaets. Voorwaerden des Pryskamps Art. 1. Ieder Peloton bcstaet in het spelen van 2 bolllen en kost 0,75 centimen. Art. 2. Een ieder mag zyne eigene bollen bezi gen, doch zy zyn in 't gemeen. Art. 5. Het vry Peleton zal door de Sociëteit gespeeld worden. Art. 4. Degene die voor Eerepryzen willen me dekampen, worden verzocht 'hunne uariiëii op eene lyst in te dienen en voorzien zynde van een getuig schrift van het plaelselyk beslüer. Art. 5. Verdere conditiën zullen door de com missie beslist worden. TE MOORSEL. De Notaris D'HUYGELAERE te Aelst /al zoo het behoor t met gewin van palmslag en gelag open baerlyk verkoopen, ter hei berg het Houten Kruis bewoond door Charles Louis Vanmol, aen de Houtenkruisstraet te Moorsel in twee zitdagen te houden. Super»boridante Zitting Dingsdag 23 Mei 1805. Telkens om 5 uren namiddag. Een Huis en Hotstede geslaen en gelegen te Moorsel wyk Beugem, zynde eene van ouds ge kende hei berg genaemd het Vossenhol, gekadas treerd sectie C. N°" 28, 29 en 30, groot 25 aren, 20 centiaren, palende oost Louis Van Malderen, zuid den heer De Schaepdryver, west Augustus Caudron en noord de kasseide. Bewoond door den eigenaer. Studie van den Notaris VERtfOTE te Brussel, l.ignestraet N° 1. Woensdag 24 Mei I860, om 12 ure 35, ter herberg van sieur Verbrugghen te Ternath, in- myning van 1° Eene party Land groot 85 aren 30 cent. gelegen te Meldert by Aelst, wyk B N° 214, ge- bruykt door de weduwe Vandemaele. 2° Eene idem, groot 32 aren 20 cent. ook te Meldert, wyk B N° 608, gebruikt door Guillielmus Goössens. DOOR STERFGEVAL. HuiskatlieilenLandbouwgereedschappen, eene goede Melkkoei, en andere. Roerende Voorwerpen le Moorsel, gekucht Waver. De Notarissen BRECKPOTen I.VHUTGELAEBE te Aelst, zulten zoo het behoort den Maendag 29 Mei 1865 te beginnen oin 1 uer namiddag ter sterfhuizen van Petrus Van Nieuwenborgh en vrouw Theresia Goevaerdt, te Moorsel op Waver openbaerlyk verkoopen Alle de er te bevinden Meubelen, Hiiiskalheilen en andere roerende voorwerpen als Kern-Melk-en Zaenkuipen, Vleescli-Wasch-en-Beerkuipeii, Ee- mers, veel Yzer-Tin-Geleis en aerdenwerk, Kleer- kas. Kommode, Stoelen, Tafels, Bedkoelsen, Graen- maet, meer andere voorwerpen, eene goede Melk koei, en Landbouwgereedschappen, als Zeissens, Pikken, Sclnippen. Braken, Eegden' enz. le veel om hier te bescbryven, immers alles wat er bestaet. Op ivd van betalen mits borg te stellen. Te koopslelling van alle de Zomerarlikels nieuwigheden in LAKEN en STOFFEN voor BROEKEN JASSEN en VOLLEDIGE KLEEDINGEN in alle pryzen en van den laetslen smaek. Alles is geteekend in bekende Cyfers aen de GROOTE MAET VAN 75 CENTIMETERS. Al wie voor eene somme van honderd franken .complant zal koopeu, zal een rabat van 5 genieten, even als in de fabrieken. Men gelast zich met het leveren der COSTUEMEN voor de opregt Tabriekpryzen. gestichten, kloosters en kostsehoolen aen Vcrzekeringsmaelschappy van zeehandel en tegen brandgevaer, gemagligd by koninglyk besluyt van 17 july 1856. Maetschappelyk kapilaelvier milboen franks* De Lloyd Bklge verzekert legen brandgevaer mils eene op voorhand bepaelde en onveranderlyke premie voor geheel den duer der verzekering alle roerende en onroerende eygendommen die door 't vuer konnen beschadigd of vernield worden. Zy verzekert ook legen gevaer van vei huerverlies en waerborgt mits eene kleyne by voegingspremie 1° de schade voortspi uytende door de ontploffingen der gazverlichling 2° de schade door den blixem veroorzaekt dan zelfs als er geenen brand onlstaet. De Maelschappy'word te Aelst vertegenwoordigt door M. Jacques Boone, op de Botermerkt. DOCTOR GUSLLIE gereed gumaekt door GRENELLE-SAINT-GERMAIN-STRAET, 13, PARYS. Het elixier van guillié is vooral nuttig aen de geneesheeren op het platte land, aen de huisvaders, die verre woonen van eenigen doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoeken en bystaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien hel groote kosten van geneesmiddelen nitspaert. Hel is geen geheym geneesmiddel, en de verkoop is toegelaten door versehillige besluiten der keizerlvke hoven en van het hof van kassatie. {Geperfectionneerd van de formuel der fransche Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dat het eliXier van guillié gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is legen de koortsen der moerassige landen, de buikloopen, den eholera-morbus, de geele koortsen ei^de besmettelyke ziekten, tegen de jicht-of flerecynaehtig en zinkachtige of rhumathieke kwalen, tegen de zinkingen op de blaes, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegziekten, in de ontsteltenissen die met de overgangsjaren, en met den ouderdom gepaerd gaen, in de uenhoudende maegpynen, in darmontstekingen in de haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in hel speen, enz. enz. Een boeksken tot uillegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet het vragen. Het Elixier word verkocht in flesschen van 6 jr., en in halve flesschen van 3 fr. 50 centimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den elixier guillié, gereed gemaekt door paül gage, bv M. paul gage, Grenelle-Saint-Germainstraet, 13, te Parys, en te Brussel by de heéren Durand en Zoon, Missotten en C°, Renou en Ce, Van Ke alkhoven, De Gheest, Van dek Schrieck en O, en voor den verkoop in het klein, by de heeren Sciiooffs, Apotheker, 45, Bergslraet, Ramlot, Apo theker, 58, Groote Beenhouwerstrael, alsmede in alle goede Apothekeryën van BRUSSEL en BELGIEN. Depót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstrael. Twee Huysen by de Statie (rue du Progres) zich te bevragen by d'heer J. B. BURNY, koopman in Houille Kolen in de Staliestraet le Aelst. met zeer schoon front tot Yzendvke (Holland). Zich te bevragen by den heer Ch. A.nneessen,s fabrikant in Orgels en Harmoniums te Geeraerds- bergen, of by den heer Vermast lol Yzendyke. Schieling met de bolle op Maendag den 29 Mei, 1865 in de Roos by Seraphin De Smedt Pont- straetpoort te Aelst om twee uren na middag begint men in te schryven aen eenen frank tien centimen. De pryzen beslaen in geld. VAN LONDEN. Hersteld geheel de slechte spysverleeringen dyspepsies), maegonslekingen, krumpnchlige maegpyn, Imrdlyvigheid, speeniiekle, slymen, winden hui tkloppingcn, buikloop, zwellingen, bedwelmitigeu, oor-gedonnuel, zuerheid kiampen, kondhoest, braking m het ctcu in zwangerschap pynen zenuwtrekkingen in de maeg verwarring in de lover, lenuweu, gal- eu slymvlies slaeploosheid, hoest, benauwdheid, korstborstigheid, verkoudheid, ontsteking der luchtpvptnkken, tering, (phthisie), douwworm, iwnrte-gil, ertal, rhuuialisinus, fleresyn, koortsen, moedorkwnel, zenuw smart, kwaedbloed, waterzucht, bleeklieid. ouvruchtbaerheid, onthreking van frieschheid en inoed. Hel is ook het krachtigste middel voor zwakke kinderen en persoonen van allen ouderdom, Uittreksel van 63,000 cenezincen N° 52,(,81 M. de hertog de Hluskow, hof-maerschalk, van eene macgontsteking. No 63.184 de vrouw van M. L. J. Dury te Juiiiel b\ Cliailerov, van verscheidene jaren onverdrueglyk lyden in de nnieg, de iieeon de lenden, de zenuwen, de oogen en het hoofd. No 6',8 5: M. J J.Noêl, van 2 jaren slechte spysverteering en j'.ynen in de zenuwen en de maeg.No 62,982 Frans Denasse-C.anlia, van Fleurus by Charleroi, zegt tiod zv dank, uwe RbVALBNTt Ararica heelt iny genezen van tien jaren sch ikkelyk lyden iu het hoofd en aen hol schurft. Zy heeft myne gezondheid volkomen hersteld. No 62,8.6: M Grevcn, eigenaer van h>*l hotel de Kroon, Mechelen. genezen van eene maeganlstrking gepaerd mri hoest, w-iervan hy sedert vyf jaren leedl. No 62.812: Luik, den 14 november Ib63, Aengeduen van schuiftzweren onilaeg dt beenen sederi 1851. en bevindende dat hel kwaed slechts verm* erderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die my overi' gens verzekerden dal op mynen ouderdom f-5 jateo de genezing onmogelyk was, heb ik tot myn groot geluk voorgenomen, gebrml van uw Hevalenta Ahabica te maken, die my in weinig lyds volkomen genezen, en myne gezond luid in het algemeen op enet verrassende wyze versterkt heeft. Gr. Voos, concierge in de vuervvopens proefbunk. No f>2,4"6 St Romaine des Isles (Snoneel, Loire), den 3 september 1862. Mynheer, God zy gezegend IIy heeft een einde gesteld oen myne 18 jaren schrikkelyke macf pynen, uachtelyke zvveelingen eu slechte spysverteeringen, om my op nieuw den kostbaren schat van gezondheid toe te staen, J. t.ompare.t pastoor. Nu 62,854 M nntier prefes or van gymasliek te iU'-chelen, heeft de Revm enta Arabi a gebruiU tegen eene uendoening der maeg met zwakte der zenuwen, en heeft de gelukkigste ui slagen mogen hestaligen - No 5U,416: 8, de graef Smart de Deeis, pair van Engeland, van maegs'opping met alle. hare zenuw ellenden, spnsma. krampen, brueklust, pyn au de horst en (usschen de schouders. - No 46,421 SlejE. Jacobs, van afgryselyke jeunwkwael, indigestie, uitwerpingen, moedre kwael, zwaermoedigheid. - No 48,^42 Mev. Maria Joly, vnn 50 jaren verstopping, indigestie, zenuw, uslhmn, hoest, spnsma, O brac klust. No 36418: doktor Minste, van krampen, spasma, kwade verteering en dagelyksehe brukingén. No 31, <28 M. th Patching, van speen. No 46,^70 M. Roberts, van loi.gteeiing, n:et hoest, hrokiiigen verstopping en vyf en twintig jarige dool heid. No 48,422 Mev. de gravin van C'.astel-Stuarl, 9 jaren a schuwelyko zenuwkwael met verstand-verhysteiing, No :4,8D: M. de aertsdiaken Alex Sluaert, van 3 jaren afgryselyke zenuwnneit, van scherprhumatisnius, slapeloosheitl en afkeer van 't levea No 43,81.» M. G. lleneke, van serofuel. No 46 210 M. de doktor Sluitin, van eeuc inaegverstoppin". en maegontstekieg, dit hem gedu ende 8 jaren, 15 of 16 mael per dag deden overgeven. No 46,"1*: tie kolonel Waston, van flerccyn, zenuwkrampet hardnekkig verstopping. No 49,4 Ï2 M. Bladwiu, van volkomen vervulling, lamheid d-r leden, ingevolge van buitensporighedn der jongheid. No 51,615 M. de baron Polentz, pref.-kt van Zangenau, van hardnekkige vers'oppiiig en zenuwsmert. No 48.721 M. de baron van Zaluwskowski afdeelings generael. van jaren onde smerten in de verleeringsorgunen. No 53,86«'Mei. Gallut iu de groote St-Michielstiaet, te Parys, van longenverteering, die ougeneesbopr was verklaerd en liaer nog slechts epnige maendei te leven gaf. Meer versterkend en min koslbacr dan de chocolade, thés, Kofl'v, traen, bezuinigt dt ze kostelvke geueesmidde duizeudmael zym n prys in andere remediedhy heeft 6'hOi/U genezingen bewerkt duer waer al ander middel mislukt was. BARRY DU BARRY en Cie, Keize.slraet, 12, te Brussel, Regenlstruet 77 le Londen, 1/4 kilo.fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kill fr. 7 2 kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 32 franco. Depot te Aelst by P. Sciialtin en C. Vaa der Biest. Antwerpen, hy H. Waeksegers, Schoenmerkt, 19. Gent, by Anill Puts, echtgenoole Tm. Van Loo Coppenole-Roels, Veldstraet, 85 Franitz-Dk Bast, St-Elisabethstraet, 27. Geeraerdsberg?» P. Wittinck, Groote Street, N' 16. Ter drukkery van A. BYL, Opsteller-Beslaerder, in de Kapellestrael N" 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4