l)E BOLLE Mor kttri/zen. Eindelyke Toewijzing van BERIGT. Vogelschieling met Naer een Srliaep en een vet Lam Openbare Verkooping BEIILVSDE HOFSTEDE, der ni<*l konden naderen. De handen van eeuige der onliandeibaerste waren op den rug gebonden. Eene soort van zak bedekt het hoofd en het gelaet van elk hunner en laet sleehls eene opening voor den mond en de neusgaten, op zulke wyze dat zy elkander niet kunnen erkennen. Eyndelyk eiken gevangenen word door eenen schildwacht be- waekt. Den stoomcr Keypokt, die hen meest over voeren, heeft zich verleden zaterdag, te midder nacht, van de monitors verwyderd, op hel seyn van de klokken der stooiners, welke langzaem klepten. Op dit sejn, gelyk aen een doodgeluy, gaven byna al de gevangenen teekenen eener koortsachtige beweging, alsof hun laelste uer ge komen was. Toen zy in het arsenael waren aengekomen, wierden zy met twee en twee in cellen opgesloten, welke uylzonderlyk in gereedheyd waren gebragl 0111 hen te ontvangen. Even als aen boord der moni tors is er eenen schildwacht met de waking van elk hunner gelast. Er zyn de grootste voorzorg- maetregelen genomen om hun te beletten met elkander te spreken, en vooral opdat zy niet door zelfmoord aen hun vonnis zouden ont snappen. Nadere tydingen melden dat de steden Mon terey en Saltillo door de troepen van Juarèz bezet zyn. Eene ged won gene leening van 150 duyzend dollars is aldaer opgelegd aen de franschen en key- zerlyke. Men zegt dat Juarèz Monterey lol zyne hoofdstad zal maken. Keyzer Maximiliaen heeft «le schuldvordering van Jecker erkend, en bevoelen dat derzelver aflos sing in vyf jaerlyksche uytbetalingen plaels moet hebben. Verscheydene gouverneurs en andere hoo- ge amblenaers, door Max zelf benoemd, hebben zich tegen dien ongerechten maetregel uytgedrukt. Een telegrafisch berigt zegt dat den president van 'tzuyden met geheel zyne état-major aengehou- den is. HÜPPEMARKTEN. Aelst, 18 Mev. De kalmte duerl voort in de hoppe; npgtans gaf men 2 fr. méér dan over acht dagen. De plant is voldoende. Bousies, 4 Mey. De hoppe is gevraegd aen d20 fr. de 50 kilos, maer den handel is moeyelyk aen dien prys, ter oorzaek van den kleynen voorraed dien wy nog hebben. Londen, 16 Mey. Dp markt is nietigmen blyft zich voornamelyk hekommeren nrnt den toestand der plant, en de inlichtingen tot hiertoe zyn gunstig. Den aer.voer uyt den vremde is byna nietig. De kwpteering blyft vast aen de volgende cvfers: Middle en East of Kent 275 lot 500 de dOO kil. Weald of Kent. 262-50 tot 387-50. Sussex. 250 tot 262-50. Oogst d863, 27g tot 540. Vreemde hoppe, 225 tot 450. BIIIGERLVKEN STAND EGBOOUTEN. Mannelyk 6 q V'röuwel. 3 ÏÏÜWELTKÏN. F. Aelbrechl, bedienden, met J. Taerwè, z. b. II. Ramelot, bedienden, by de koolmynen te Hornu, met L. Lecócq, bezonder. J. Amant, twyndersgasl, met E. Jannet, dagloonster. B. De Boeck, dagloorter, met R. Schollaert, dagloon ster. J. Vanden Bossche, scbrynwerker, met M. De Bo< y, kantwerkster. OVERLEDENEN. J. Steeman, 5 j., Klapstraet. J. Vandenabeele, 3j., Peperslraet. H. Priem, m. Capiau. stoel- draeyer, 65 j., Zoutstraet. F. Waegeman, boek- dnikkersgast. 22 j., Hoogstraet. L. De Moor d j., Schaerbeke. M. De Coninck, wed. Mariux, zonder beroep 70 jHoutmerkt. Studie van Meester VERGOTE Notaris te Brus sel, Ligneslraet N° I Den 7 Jnny 4 865. om d2 ure 55 m. ter herberg van sieur Verbrugglien le Ternall», 1® Een parceel Land van 85 aren 30 cent. le Mehiert by Aels', wyk B No 214 gebruikt door de weduwe Vandemaele, gebragl op 8600 fr. 2° Een idem van 32 aren 20 cent. ook te Meldert wyk B No 608, gebruikt door G. Coossens, ge bragl op 1310 fr. GUU.I.AUME BRliYLANDT, winkelier le Aelst in liet Sl. Joris Slracljen, heefl de eer aen liet (luldiek kenliaer te maken, dat er bv hem In beko men zyn, CHAMPAGNE FLACONS en STOP SELS aen zeer geringe pryzen. EN IIET OVERIGE IN GEWPRYZEN. Op Maendag den 5 Juny i 865 om 3 uren nanoen by Franciscns Middels le Nieuwerkrrken plaels. Den inleg is bepaeld op fr. 1 en 3 rentimen en hel boïrap rsgeld meddiegrepen. van eene schoonc VLÖEYMESaSSHEN, gelegen le Smellede, ImpeWanzele, Lede, Laerne. SchellebelleChcrscarnp en Wichelen. Den Notaris Joseph VERBRUGGHEN, ter ver- blyfplaets van Aelst, zal achtervolgens vonnis ver leend door de Regtbank van eersten aenleg zitting houdende te Dendermonde, en ten overstaen van den heer Vrederegter des Cantons Aelst, open- baerlyk verkoopen, met gewin van Palmslagen en Gelagen de Goederen hierna beschreven, deelma kende van degene nagelaten door den heer Charles Bloudeel, le Aelst, overleden, te weten GEMEENTE SMETLEDE. 1. koop, Eene party Land groot volgens me ting 16 aren 32 centiaren gekend op cadaster sectie B N° 215 met eene grootte van 16 aren 60 centi aren gelegen op Trassaert palende oost Frans Meuleman, zuyd met half beek de gemeente van Impe, west de erven Casteels le Óordegem en noord versclieyde. Gebruykt door J. B. Ronibuiut. 2. koop. Eene party Land groot volgens me ting 78 aren 89 centiaren gekend op cadaster sectie B N° 221 met eene grootte van 78 aren 30 centiaren gelegen als voren op Trassaert, palende oost de weduwe Daeseleer zuyd M. Th. Dommer, west d'erven Frans De Noose en noord Judocus Spaerkeel en M. De VVaepenaert van Grimbergen. Gebruykt by Th. Eloot te Vlierzele. Verdeeld in 2 deelen te weten oostdeel, zynde de korte voor groot 45 aren 74 centiaren, westdeel groot 33 aren 15 centiaren. GEMEENTE IMPE. koop. Eene party Land groot volgens me ling 41 aren 22 centiaren, gekend by kadaster sectie A N° 3d7a met eene grootte van 42 aren, gelegen op den Hardinck, palende oost Benedictus Steenkoud I, zuyd Bernard Petit, west Frans Mer- tens en de wed. Van Wezemael, en noord Jan Irnpens en Emmanuel D'haese. 4. koop. Eene party Land groot by meting 30 aren 38 centiaren gekend op cadaster sectie A N° 215a met eene grootte van 50 ai-en 70 centiaren gelegen op de langehatge, palende oost en zuyd Donatus Govaert west d'heeren Croniphoudt te Aelst en noord A. De Cuyper en Em. Van Pamel. 5. koop. Eene party Meersch groot by me ting 15 aren 55 centiaren gekend op cadaster sectie B N° 159 met eene grootte van 14 aren 90 centiaren gelegen in de K< rkemeerssclien palende oost Frans De Coster, zuyd M. Roman le Gcnd, west Madame \VC De Putter en noord Bern. Meulemans le Lede. koop. Eene party Land groot volgens me ting 17 aren 25 centiaren gekend op cadaster sectie A Nos 105 en 106 met eene grootte van 17 aren 30 centiaren gelegen aen den hulstberg palen de oost M. De Baets, zuyd Benedictus DeCraecker, wesLM. Constant Rlondiïel .en11oord.heI t>n< van Gend. koop. Erne parly Land groot volgens me ting 11 aren 44 centiaren gekend op cadaster sectie A N° 156 met eene grootte van 11 aren 30 centiaren gelegen op den Impeeauter aen het Hulstberg- straetje, palende oost Felix Blanckaert zuyd de \Ve Petrus Van Slyvendale, west de wed*" Anloen D'hondl en noord hel hospitacl van Gend. 8. koop. Eene party Land groot by meting 21 aren 06 centiaren gekend by kadaster sectie A N° 165 met eene grootte van 20 aren 80 centiaren, gelegen op Iinpekauter aen den groenenweg, pa lende oost de kinderen Andreas Govaert ztjyd de wed. Joseph Van Leftven west met half gracht Seraphien Meuleman en noord met half voelweg; J. B. Pannekoek. 9. koop. Een perceel Meersch groot volgens meting 9 aren 56 centiaren gekend by kadaster sectic B Nos 174 en 175 met eene grootte van 9 aren 30 centiaren, gelegen ontrent liet dorp, palende oost en noord de Overimpestraet zuyd de kinderen Joseph Van Pamel west Bernardus Petit. 10. koop.Eene party Meersch groot volgens meting 64 aren 56 centiaren gekend by kadaster sectie B N° en 4 met eene grootte van 58 aren 90 centiaren gelegen in d'etlingen naby de Lede- zvde, palende oost de kinderen Domien De Co ninck, d'heer De Saedelcer en de erven van Mme De Clippele, zuyd Adelia Van Pamel, sieur Wy- nandt te Borsbeke en den volgenden koop, west met half baen Joannes Van Pamel en d'erven Ju- docus Doy en noord J. B. Govaert en sieur Saey. 11. koop. Eene party Meersch, groot volgens meting met half beek 1 lieclaer 44 centiaren, ge kend by kadaster sectie B N0* 12, 13 en 14, met eene grootte van I hectaer 6 aren 70 centiaren ge legen alsvoren in d'eltingen, palende oost d'heeren Croniphoudt te Aelst, zuyd met half beek de ge meente Lede, west de wed. Frans De Craeeker en noord met half weg Joannes Van Pamel. Verdeeld in 5 deelen oostdeel, middeldeel en westdeel ieder van 35 aren 48 centiaren. In regie. 12. koop. Eene party Land groot by meting 16 aren 15 centiaren gekend op "cadadnsier sectie B N° 62 met eene grootte van 16 aren 80 centiaren, gelegen op hel Rot. palende oost Bernard Rauman, zuyd het hospilael van Gend, west d'erven Emma nuel Van Pamel en noord de wed. Pieter Jan Van Styvendael. 15. koop. Eene party Land groot by meting 51 aren 30 cpnliaren gekend op cadaster sectie B, N° 111 met eene grootte van 28 aren 70 centiaren, gelegen op den Pullinck, palende oost en zuyd M. Jacobus Lallemant, west en noord 'l kerkgoed van Lede. GEMEENTE WANZELE. 14. koop. Eene party Land groot by meting 35 aren 24 centiaren, gekend op cadaster sectie A Nos 651 en 652 met eene grootte van 23 aren 10 centiaren, doorsneden met den weg van Lede naer Weileren, palende oost den volgenden koop, zuyd d'erven Josephus Van Hcrzele te Lede, west M. Victor Rlondeei en den armen van Wanzele, en noord den ze!.en ormen van Wanzele. Gebruykt bv Frans De Smet. 15. koop. Eene party Meersch groot volgens meting 66 aren 61 centiaren, gekend by cadaster sectie A N° 59o, 594 en 596a met eene grootte van 62 aren 50 centiaren gelegen op den buylenbroeck, palende oost Vincent Van der Vareiit, zuyd de Molenbeek, west. Victor Blondeel en noord d'erven Joseph Van Hcrzele den armen van Wanzele den vcorgaenden koop en andere. In gebruvk by M. Victor Blondeel. Verdeeld in 2 .doelen de Oosthelft en de wesllielft ieder van 55 aren 50 centiaren. 16. koop. Eene party Land en Bosch groot by meting 51 aren 8o centiaren, gekend by kadas ter sectie A N°574 met eene grootte van 42 aren 80 centiaren, gelegen alsvoren op den buylen broeck, palende oost Bernard Blanckaert, zuyd de Meulebeek, west Vincent Van der Varinck en noord d lieer Fraters, de wed. Frans Huylebroeck en Frans De Smedt. 17. koop. Eene party Land groot by moling 55 aren 4o centiaren gekend by kadaster sectie A N° 430 met eene grootte van 55 aren 50 centiaren ge legen op het Nèerveld, palende oost d'erven van d lieer advokaet De Keyset- Ie Gend, zuyd Domien De Kerpel en Domien Vaernun, west het hospitae! van Gend en noord met half beek aen liet kerkgoed van Wanzele. Gebruykt door F. Van der Schueren te Wanzele met voorgaenden koop. GEMEENTE LEDE. 18. koop. Eene parly Land by meting 50 aren 11 centiaren gekend by kadaster sectie C N° 902 met eene grootte van 3*1 aren, gelegen op den Royen. palende oost. en noord M. Du mortier, zuyd M. Gli. Van Assche en west Jufvrouw wed. Van Bran legem. Gebruykt by Benedictus Blondeel. 19. koop. Eene party Land groot volgens meting 68 aren 66 centiaren, gekend op kadaster sectie E N° 409 met eene grootte van 67 aren gele gen op den Meer, palende oost M. den Grcflier De Backer, zuyd de Weystraet. west hypolilhe Saev en de kinderen Trans De Smedt, noord Benedictus De Smedt. Verdeelt in 2 deelen, de ooslhelft en de west- helft, ieder van 54 aren 55 centiaren. 20. koop. Eene party Meersch groot bv me ting 21 aren 66 centiaren, gekend by kadaster sec tie E N° 107 met eene grootte van 21 aren 40 cen tiaren gelegen aen bet Sonkelstraeljen, palende oost de wed. Blanche zuyd over hot slraetjen M. Jacobus Lallemant, west "met half beek de weduwe Props en noord de kinder-n Const. De Saedeleer. 21. koop. Eene party Land groot by meting 41 aren 78 centiaren, gekend by kadaster sectie F N° 485 met eene grootte van 41 aren 90 centiaren, palende oost de kinderen Van Gerardus Van den Abbeele, zuyd en west de weduweAmbros.Baeyens en noord den Notaris De Schaepdryvêr. Gebruykt by Vincent Blondeel, met de 2 voor- gaende koopen. 22 koop.Eene party Land groot by meting 20 ai en 87 centiaren gekend by kadaster'sec.lie D N° 101 met eene grootte van 19 aren 10 centiaren, gelegen op Ledezyde, palende oost de Boschkant- straet, zuyd Frans Lallemant west de weduwe Anloon D'hondl, en noord M. Domien De Glieest. Gebruikt door M. Victor Blondeel. ^7 ^ene PaJ^y Land groot by meting N° 120a met eene grootte van 24 aren, gelegen op Ledezyde Bellebunder, palende oost. de wed. Jan D'hondl zuyd Jacobus Lallemant en d'erven Dom. De Coninck west. de zelve erven De Coninck en noord den weg van Lede op Smellede. 24. koop. Eene party Land groot by meting 26 aren 04 centiaren, gekend by kadaster sectie D N° 148 met eene grootte van 27 aren 50 centiaren gelegen op Ledezyde, genaemd den ezel, palende oost. Leo Losli-ie, zuyd Seraphien Meuleman, west Frans Lallemant en noord Bernardus Meuleman, Jean Baplisle en Pelrus Govaert. Gebruykt door Bernard Meuleman met de koo pen o, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 23, 25. koop. Eene party Land doorsneden niet de boschkantslraet, -groot bv meting 24 aren 30 centiaren gekend by cadaster sectie L), N°' 155 en 156 met eene grootte van 25 aren, palende oost den lieer Pastor Saey, zuyd het hospilael van Gend west Franciscns en Jacobus Lallemant, d'erven Van Pamel en Leo Lostrieen noord de wed. Pelrus Sleleman. 26. koop.Eene behuysde Hofstede groot vol gens meting 27 aren 46 centiaren, gekend op ka daster sectie I) rsns 202, 204, 205 en 215, met eene grootte van 26 aren 10 centiaren gestaen en gele gen op de Ledezyde, tegen hel dorp van Impe, palende oost den heer Pastor Saey, zuvd Victor D'hondl, J. B. De Craeeker, d'erven Dov en Petrus Lemmens, west de Ledezyde strael en noord de wed. Frans De Craeeker. 27. koop.Eene party Land en deeltje Meersch groot volgens meting 19 aren 20 centiaren gekend by kadaster sectie D Nos 217 en 218, met eene grootte van 19 aren 10 centiaren, gelegen op Le dezyde op den Bauter, palende oost Vietorien D'hondt en d'erven Judocus Doy, zuyd de kinderen Joseph Van Pamel west de Ledezydeslraet en noord Vietorien D'hondt. Gebruykt door J. B. Raisaert met de koopen 7, 12, 25 en 26. 28. koop. Eene party Land groot vo'gens me ting 17 aren 59 centiaren, gekend op cadaster sec tie D N° 1166 met eene grootte van 16 aren gele gen op de Ledezyde ncn den Vcldekenswegel palende oost de wed. Livinus De Backer zuyd de gemeente van Erpe, west Benedictus Verbreek en noord M. Constant De Smedt. Gebruykt door Victor Smeken». GEMEENTE LAERNE. 29. koop. Eene behuysde, besclmcrdc en bc- stalde Hofstede, gestaen en gelegen te Laerne wyk margareth bekend by kadaster sectie A Nos 452, 434, 436 en 437, groot by meting 36 aren 48 centiaren, palende oost den volgenden koop, znyd koop 32 west Frans De Gonint'k en noord de zant- veldstraei. 30. koop. Eenen blok Land groot volgens meting 86 aren 15 centiaren gekend op cadaster sectie A N° 431 met eene grootte van 87 aren 80 centiaren palen Je oost en noord de Zantveldstrael, znvd met half gracht koop 31 en 32 en westfde voorgnende Hofstede, AELST, 27 Mey. Grant Tarwe, Masielnyn Rogge. Geersl. Haver. Hoppe (18G4) de 50 kil. ïlacpzaed Lynzaed Raepzaed-olie. Lynzaed-olie. Raepzaed koeken, de 1215 k. Lynzaed koeken Kemp koeken Aerdap. (roode den 1/2 heet. Idem, (wille) Boter, de 3 kilogram Eyers, de 25 Vlas per 3 kilos. Viggens het koppel per 132 lil. 50 cenlil. 11 11 a 13—04 8—16 11-00 7-14 8—00 8—04 —00 7-10 8-04 fr. 121—00 128-00 19—10 00-00 15—18 00-00 68-00 00—00 56—10 56-15 117-00 121—00 151—00 162—00 000—00 000—00 0—16 18 0—00 0—00 3-02 3-14 t —14 0—16 fr. 3—82 4—82 40—00 50—00 DENDERMONDE, 22 Mey. Tarwe, par 130 lit. fy. 23—50 Kogge 14-0 Haver par 100 kil. 19—25 Geersl per heclol. 00—00 Lynolie102—93 Kempolie 110-65 Koolzaed-olie 126—55 Lynzaed, par heel. 24—03 Kcmpzaed 00—00 Koolzaed00—00 Lynzaedkoeken par <215 kil. 250—34 Kempkoeken. 00—00 Koolzaedkoeken 16—00 24-50 00—00 00—ot 00—00 103 40 000—00 127-88 25- 85 00—00 00—00 264—85 00—00 00—00 NJN0VE, 23 Mey. Tarwe. Rogge. Haver. Koolzaed, par 78 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boler, per kil. Aardappelen per 100 kil. - Granen per hectoliter, fr. 17—f0 a 18—00 H00 9-00 00—00 00-00 2—00 5—00 11—25 9-25 00—00 00—00 2-15 5-50 LOKEREN, 24 Mey. Granen per 106 liters. Witte Tarwe. fr. 18-50 a 19-50 Roode id. Rogge. Geerst. Haver. Boekweyt Kalvers. Aerdappelen per 100 kilos 00—00 11—25 11-25 13—75 16-50 (0-00 0—00 00—00 12— 25 12-00 C0-00 00—00 00—00 0-00 ST NICOLA ES 24 Mey. Granen per hectoliter. fr. 18—20 00—00 11—40 15-50 08—50 10—00 00—00 15—25 00—00 00—00 5-50 1 80 2—20 Witte Tarwe. Roode id. Rogge. Boekweyt Haver. Winter Geerst. Zomer Geerst. Poerde en Duyve Boonen, per hocl. Lynzaed. idem. Raepzaed Aerdappelen per 100 kilog Vlas, per kilogr. ruw Boter. Roode id17-50 18—2'5 Masleluyn 12—00 15—25 Rogge11-00 11—75 Haver11-00 16-00 Boter per kilo. 2—00 2—18 Eyers, per 251 - 36 1—59 Aerdappelen de 100 kilos. 0—00 0—00 EECL00, 24 Moy. - Witte Tarwe. Bruyne Tarwe. Rogge. Boekweyt. Haver. Geerst. Peerde Boonen Lynzaed. Aerdappelen de 100 kilos. Boter, den kil. Eyeren de 25. Konynen't stuk. Verkens per hoofd. Jonge id. Gnncn per hectoliter. fr. 17—00 19-45 41 30 14—70 7—75 11-25 13-50 29-00 6- 50 1—90 1-30 2—00 17-00 8CO 00—00 00—00 00—00 00—oo 00—00 00-00 00—00 00—00 0-00 0—00 0-00 0—00 85-00 23—00 GEND, 26 Mey. Granen per hectoliter. fr. 18—00 a 2"—00 tl—00 11—5 1 Tarwe. Rogge. Geerst10—0 lt—00 Haver. 9—00 10-00 Boekweyt 14—00 15—50 Boonen00—00 14—00 Raepzaed 29—00 30—00 Lynzaed29—00 30-00 Kcmpzaed 00-00 00-00 Raep-olic de 100 kilos. II. 57—57—jp Lyn-olie. 46—10 00—00 Kemp-olie. 00 -00 00—0T> Boler per kilo 00— 22 00—23 Eeyersdc 25. 0016 00—17 Aerdappelen do 100 kil. 6—(0 0—00 Versch Roet par kilo. 0—76 85 Koeyen- Veereen- en Ossen huydcn 0- 64 0—76 Kalfsvellen0—64 0—76 Stiershuyden (—52 0—38 BRUSSEL, 26 Mey, Tarwe, par 80 kil. Rogge, par 75 kil. Geerst, par 63 kit. Haver, par 100 kil. Raepzaed-olie. Lynzaed-o'ie. ft. 10-00 a 10-08 6—00 6—08 12-69 13—14 17-00 18- on 69—10 00—00 00-00 00-00 POPERLNGHE Tarwe. Rogge. Haver. Aerdappelen. Ifoppe (1864) per 50 kil. Hoppe van Boeschep (Vrankryk) 22 Mey, - Granen per hectoliter. fr. 1.7—20 12— 00 7—75 0—0" 127—50 a 000—00 000—00 000-00 RYSSEL, 24 Mev. Par hectoliter Koolzaedfr. stë—OO S 30-00' Koolzacd-olic. 97—00 98—00 byn'^ed25—00 28-00 Lynzaed olie 00-0 000—06 ANTWERPEN, 21 Mey. Ardcenseh K)a\mmed. de 100 kil. fr. 143 a 160

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3