L A NDEW I DE LLOYD HELfaE. REVALENTA ARABICA. Openbare Verkooping Behuisde Hofstede De Vereenigde Eygenaers. VERKOOFIXG Uil er hand lë koop. BERIGT. Eiiulelyke Toewijzing van HomUe-Assehcn. GOXS EGTIEN VOOR Dl MEN enz. GROOT EN liLEYN. Het wave Ver sterkend en Slymverdryvend Elixier. Te huren Kerkorgel te Koop, Vogelschieting met «te Bolle. Naer een Schaep en een vet Lam DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PURGATIE. NOCH KOSTEN, DU BARRY Verdeelt in twee deelen r Oosthelft en Westhelft iedei' van -i5 aren 06 centiaren. 31. knop. Eene party Land groot volgens me ling 75 aren 46 centiaren gekend hv kadaster sec tie A No 430 met eene grootte van 70 aren 50 cen tiaren, gelegen als voren gehechte Margareth, pa lende oost de zantveldstraet, anyd Livinus Schal teman, west den volgenden koop en noord voor gaenden koof). Verdeelt in 2 deelen. oosthelft en wcstlielft ieder van 50 aren 73 centiaren. lng. IV. 5200-00. 32 koop. Kenen hlok Land groot volgens me ting 1 heetaer 81 aren 34 centiaren hekend by ka daster sectie A N" 416 en 459 met eene grootte van 1 heetaer 74 aren 20 centiaren, gelegen nisvo ren gehechte Margareth palende oost voorgaenden koop en Livinus Schatteinan, zuyd d er ven Bernard De Vylder en dewed. Livinus Van [tamme, west d'crven Neirman en Krans De Coninek en noord de koopen 29 en 50. Verdeelt in 5 deelen van den noorden na den znyden, ieder van 30 aren 27 cen tiaren. De koopen 29 tot en met koop^32 zyn verpacht aen sicnr K. De Boeek. log. fr. 7350-00. GEMEENTE SCHKLLKBKLLK. 33. koop Eene party Land groot by meting 49 aren 15 centiaren, gekend op cadaster sectie C No 17 met eene grootte van 49 aren 10 centiaren gelegen op Erlsbrngge, palende oost Livinus Van de Velde en andere, zuvd M. den lienerael Quieta, west den heer Burgemeester Mattliys en noerd den zelyeu heer Mallhys en Domain Buysse. Geüruvkl hv l' Van de Velde. lng. fr. 2600-00. GEMEENTE CÜÉRSCAMP. 34. koop. Kenen hlok Land groot by meting 4 heetaer 89 aren 60 centiaren, gekend by kadas ter sectie E N" 320 321 met eene grootte van 1 heetaer 84 aren 10 centiaren, gelegen op 't ge- huchte Royg'-iu, palende oost de straet, zuyd_D Greepdonck west den zeiven Greepdonck, Domien De Glu-esl en de kinderen De Mey, en noord dezel ve kinderen De Mey. Gebruykt by Jan Van Wezcpoél. Verdeelt in 8 deelen, ieder van 51 areu 60 centiaren. Ing. fr. 15740-00. GEMEENTE WICHELEN. 35. koop. - - Eenen Vloeymeersch groot by me ting 16 aren 91 centiaren, gekend by cadaster see- lie A No 968 met eene grootte van 16 aren 80 cen tiaren gelegen in de Bergemeersschen, palende oost den armen van Sinay, zirvd J. B. Eeckhonl met half sloot, west Jan Blanckaert en noord M. Jan D'hooghe. lng. fr. 1920-00. 56. Eenen Vloeymeersch groot by meling 1 heetaer H aren 04 centiaren gekend by cadaster sectie A No 977 met eene grootte van 1 heetaer 05 aren 60 centiaren gelegen in de bergemeersschen, palende oost den armen van Wichelen, ztiyd met half sloot den koop 38 en de weduwe Joseph ÓRoquely, west J. B. Van llauwerinciren te Lede en noord verscjieyde. Beyde vooorgaende koopen verluierd ami P. B. Verbeke en P. J. Baeyens. lng. fr. 12110 00. Verdeelt in 6 deelen ieder van 18aren 50 centiaren. 37. koop. Eenen Vloeymeersch mei een dcel- ijen Land l'samen 1 heetaer 38 aren, gekend by kadaster S" A N" 297 en 307 met eene grootte van 1 heetaer 36 aren 40 centiaren, gelegen in de Mael- roose, palende oost mei half sloot de fondalien De Moor te Denderinonde zuyd met half sloot eenen meersch der gemeente Wichelen west d'heer De Smedt-Bauwens en noord d'heer De Cauwelaerl en 1. B. Eeckhonl. Gebruykt by Van Wezemael en Van Pelegem. Verdeelt "in 8 deelen ieder van 17 aren 25 centiaren. lng. fr. 10,000-00. 38. koop. Eenen Vloeymeersch, groot by meting 1 heetaer 22 aren 28 centiaren gekend by cadaster sectie A No 316 niet eene grootte van 1 heetaer 16 aren 30 centiaren, gelegen in de Mael- roos, palende oost en zuyd met half sloot M. Leo pold'D'hoogu te Wichelen west M"« De Limon-De Loose te Gend en Joseph Van Acoleyen en noord den Armen Van Wichelen. Gebruykt by Felix Van Lippevelde. Veerdeeil in 6 deelen ieder helft en de noord helft ieder van 41 aren 51 cenli. lng. fr. 10600-00. 39. koop. Eene party Meèrseh genaeind de Bruyscheweyde groot by meting 83 aren 15 centi aren, gekend by kadaster sectie A N" 903 en 904, met eene grootte van 78 aren, gelegen tegen Schel- Irbelle, palende oost eo zuyd de kinderen Ver- slraêten en andere, west de Molenbeek en noord den steenweg van Wetteren op Dendermor.de. Gebruykt bv V. Vermeiren. Verdeelt in 2 deelen de zuvd hei ft én de noördhelfl ieder van 41 aren 37 centiaren: lng. fr. 4740 00. 40. koop. Eene party Land groot by meling 58 aren 55 centiaren, gekend by kadaster sectie A N" 804 en 805 met eene grootte van 57 aren 90 centiureu gelegen aen de diepeslrnet, hoogkalkle, 'palende oost met half caulerhaen Frederic Verbe ken en Frans Verstraeten, zuyd den zeiven Ver strakten west d'heer Jan D'hooghe, Adolphe De Mol, en andere, noord Jan D'hooglie-Lalleiuanl. Gebruykt door de kinderen Casemir Van Tver- straeten. Verdeeld in twee deelen te weten hel zuyd deel groot 55 aren 75 centiaren, en 't noord- dëi'l 22 aren 80 centiaren. Ing. fr. 4 i20-00. 41. koop.Eene party Land groot by meting 40 aren 74 centiaren, bekend op cadaster sectie B N° 1439 met eene groolte van 40 aren 70 centi aren. gelegen op de lleyde of llotenveld, palende oost Alexis Van Geert en d'heeren de Looze, zuyd dezelve lieeren De Looze, west Frans Lievens en noord d'erven Biebuyck. Gebruykt by Jan Verbeek Van Gaelenbergli. log- fr. 2200. ZITDAGEN De verknoping der Goederen onder Smellede, lmpe, Wanzele en Lede ofte de koopen 1 lol en met 28. zal geschiedenals volgt Instel Dvnsdag 23 Mey Verblyf Oyiisdag 6 Juiiy Telkens om 12 uren te middag, ter herberg hel Gcuiek Hoorn, Ie Lede, by d'heer Bona Van den Steen, aen het dorp. En de gene der Goederen op Laerne, Sehelle- iielle, Cherscamp en Wichelen, Beschreven onder de koopen 29 tot en met 41, zal placts hebben, te welen Instel Vrydag 26 Mey Verblyf Vrydag 9 Jiliiy Telkens om 12 uren te middag, lei-herberg, den Kaon:, by de kinderen De Mol, te Wichelen, gr- btiphle Bohemen. Voor verdere inlichtingen In-geve men zich ter studie van hovengenoemden Nolaris Verbrugghen, te Aelst in de Bruieintslraet. DOOR HET AMBT VAN DEN NOTARIS DE BACRERK TE GENT HOOGPOORT' N° 69 tot dies in rechte benoemd Van een Hofstedeken te Sint Maria Audcnliove kadaslrael sectie B IS0* 1410a 14' tot en met 1414 Kroot 55 aren 20 centiaren gebruikt by sieur Yandcrswalen» ZITDAGEN Instel Dvnsdag 50 Mei Verblyf dito 13 Juny Telkens om 2 uren namiddag ter afspanning Sint .looris Hof op d Tl hoogpoort te Gent bewoond by den heer Pacquet. TE GYSEGEM, DORP. De Notaris Joseph VEBBBUGGI1EN te Aelst, zal over d'erven van Joseph Mallhys, met gewin van palmslag en gelagen openbaerlyk verknopen; Eene schoone behuisde Hofstede, groot in gron de 15 aren 40 centiaren zeer wel geslaen en gele gen te Gysegem, in het dorp aen den Steenweg van Aelst naer Denderinonde, bekend by kadaster wyk B. N° lloen 114. Ingesteld IV. 1700 Instel Dynsdag 50 Mei 1865. Verblyf Dynsdag 15 Juny j Ten 5 nre namiddag ter herberg den Hert by Charles Blendeman, Ie Gysegem dorp. Maetschappy voor verzekeringen tegen lirant gevestigd te lirussel. Hoofdagent JOSEPH VERLEYSEN, Sfatiestraet Esplanadeplevn, te Aelst. VAN te Erondegem, Erpe en Ottergem. De Nolaris D'llUYGEEAERE te Aelst, zal zoo hel behoort, met gewin van Palmslag en Gelagen openbaerlyk verkoopen: isle koop.Een perceel Land, gelegen, te Eron- degein op hel half bunder, groot by meting 9 aren 90 centiaren, en gekadastreerd sectie A N08 78, 79 en 80, palende oost den Kerkedriesch, zuyd de Nolaris Moens, wesl J. B. De Saedeieer en nooid de kinderen Roelandt. ln gebruik by Bellarmien Van Iinpe. Tweede koop. Een perceel Land gelegen te Erpe op den Kervelhoek, groot volgens meting 6 aren 20 centiaren en gekadastreerd sectie A N° 306, palende oost Marinus Rinlaert, zuyd Francies Bourion, west de weduwe De Troyer, en noord de heeren De Looze te Gend. In gebruyk by de weduwe De Brouwer te Erpe. Derde koop. Een perceel Weiland gelegen te Ottergem, in den Elemeerêch, groot volgens me ting 16 aren 30 centiaren en gekadastreerd sectie A N08 591 en 592, palende oost en noord Madame Van. den Steen, zuid de kinderen Pieter Jan Sehockaerl en west de beek. ln gebruik by Benedictus De Boeck te Ottergem. i)m van deze Goederen met liersdag aenslaende er in bet gebruik van te komen. ZITDAGEN: Instel Zaturdag 3 Juny Verblyf Zaturdag 17 Juny ,ÖO°' Telkens om 3 ure namiddag ter herberg ST- ROCHUS by de kinderen De Witte aen de Hop markt te Aelst. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kantoore van gemelden Notaris alwaer altyd groole en kleine Kapitalen zyn te bekomen op voordee- lige voorwaerden. DOOR VERANDERING VAN WOONST. Het KLOOSTER te Kerkxken, hebbende twee verdiepen, geslaen in .liet midden van hel dorp zeer gei iefelyk gemaekt voot alle bedryf. Daerby nog «fen Huis welk er by gekocht is, om met den eersten Mei aenslaende in gebruik te komen te samen voor 8,000 fr. Indien de somnie misschien van 8,000 frs. te veel is voor eenige persoonen, men kan dien Jast verminderen met het klooster welk met twee statiën is en allerbest gelegen voor alle bedryf alleen te koopen en dan mag er nog eene rente blyven op staen van 1200 frs. loopende aen 4 per cent, welk de koopsomme inerkelyk zou ver ligt en. GUILLAUME BRGYLANDT, winkelier te Aelst in het Sl. Joris Straetjen, heeft de eer aen het publiek kenbaer te maken, dal er bv hem te beko men zyn, CHAMPAGNE FLACONS en STOP SELS aen zeer geringe prvzen. Studie van Meester VERGOTE Nolaris te Brus sel, Lignestrael N° 1 Den 7 Juny 1865. om 12 ure 55 m. ter herberg van sieur Verbrugghen te l'ernath, 1° Een parceel Land van 85 aren 30 cent. te Meldert by Aels', wyk B No 214 gebruikt door de weduwe Vaudemaele, gebragt op 8600 IV. 2° Een idem van 52 aren 20 cent. ook te Meldert wyk B No 608, gebruikt door G. Coossens, ge bragt op 1310 fr. By d'heer IMPENS in de Achlerslraet te Aelst. Per /ak van drie halve hectoliters aen vvlïig cen li men 0 P o,T. D FAÖftl 3U ES; Te koopstelling van alle de Znmerarlikels nieuwigheden in LAKEN en STOFFEN voor BROEKEN JASSEN en VOLLEDIGE KLEEDINGEN m alle pryzen en van den bietsten sinaek. Alles is gele.ekend in bekende Cyfers aen de GROOTE MAKT VAN 75 CENTIMETERS. Al wie voor ene somme van hondeid franken complant zal koopen, zal een rabat van 3 p/e genieten, even als in de fabrieken. Men gelast zich met het leveren der COSTIJE.VIEN voor gestichten, kloosters <11 kostschoolen aen de ppiegt fabriek pryzen. V« rzekeringsniaetschnppy van zeehandel en tegen brandgevaer, gemagligd by koninglyk besluyl vaa 17 jnly 1856. Maetscliajipelyk kapitael vier milhoen franks* De L'.oyd Belgü verzekert tegen brandgevaer mits eene op voorhand bepaelde en onveranderlyke premie voor geheel den duer der verzekering alle roereudp en onroerende eygendommen die door 't vu er konnen beschadigd of vernield worden. Zy verzekert ook tegen gevaer van verhuerverlies en waerborgt mits eene kleyue byvoegingspruniie 1" de schade voortspruytende door de ontploffingen dep ga/verlichting 2rt de schade door d'Mi blixem veroorzaekl da7i zelfs als er geenen brand ontstaet. De Maetschappy word te Aelsl vertegenwoordigt door M. Jacques Boone, op de Botermerkt. DOC.TOIï GU1LLIE door PAUL GAGE APOTHEKER GRENEI LE-SAÏNT-GERMAIN-STRAET, 15, PARYS. Het F.LixiF.R van glillié is vooral nuttig aen de geneesheeren op het platte land, aen de huisvaders, die verre wooneu van eenigen doctor, en aen de geeslelyke» die de arme zieken gaen bezoeken en bystaen. Hel is insgclyks nuttig aen den werkenden man, aen wien liet groote kosten van geneesmiddelen uitspaert. Het is geen geheym geneesmiddel, en de vei koop is toegelaten door verschillige besluiten der keizei lyke hoven en van hel hof van kassalie. (Geperfectionneerd van de formuel der fransche Codex N° 527.) EjOiie ondervinding tsn meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dat het el.xier va» gi w.ué gereed gemaekt door paul gage onsvederlegbaer werkzaein is tegen de koortsen der moerassigp landen, de buikloopen, den cholera-inorbus, de geele koortsen en de besmellelyke ziekten, tegen «Je jicht- of flerecynachtig en zinkaehiige of rhtimalhieke kwalen, tegen de zinkingen op de blaes. en de ziekfea d«*r vrouwen en kinderen, in de lever - n maegzieklen, in de onlsteltemssen die met de overgangsjareH, en met den ouderdom gepierd gaen, in de aenhoudende m.o'gpynen, in darmontstekingen in dft haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen. enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huisiyke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet het vragen. Hot Elixier word verkocht, in flessehen van 6 fr., en in halve flesschen van 0 fr. 50 centime». Zich to vervoegen voor den verkoop in hel groot van den maxi eb guilué, gereed gemaekt door pall gage, by M. PAUL «ièGE, Grcnelle-Sajnt-Gennainstrucl, 15, te Parys, en te Brussel by de heeren Dlrand en Zoon, Missotten en O', Renou en Cp, Va» Ke sckhovf.x. Dp. Ghf.f.st, Van heb Schbieck en O, en voor den verkoop in het klein, by de heeien Sghoofi s, Apotheker, 45, Bergstraet, Ramlot, Apo theker, 38, Groole Beenhouwers!rael, alsmede.in alle goede Apothekeryën van BRUSSEL en BELGIEN» Depót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstraot. Twee Huysen by de Statie .(rue du Progres) zich te bevragen by d'heer J. B. BURNY, koopman in Houille Kolen in de Slaliestraet te Aelst. met zeer schoon front tot Y/.endyke (Holland). Zich te bevragen by den heer Ch. Anneessen.s fabrikant in Orgels en Harmoniums te. Geeraerds- bergen, of by den heer Vermast tol Yzendyke. EN 1IET OVERIGE LV GELDPRÏZEN. Op Maendag den 5 Juny 1865 om 5 uren nanoen by Franciscus Michiels te Nieuwerkerken plaets. Den inleg is bepaeld op fr. 1 en 5 centimen en het bolrapmgeld medebegrepen. VAN LONDEN. Herstold grliee! de slechte spjSïCrlfFringen dvspepsies), maeRonstrkinoen, krIlmpflchli{!;», niaep.pyn, hnrdlyviRheid, spcenziekle, «lymt-n, winden hartkloppinfjen, buikloop, zwellingen, bodwelmingen. oor-gedonunel, merlieid, krampen, koudhoest, braking ui hel elen in iwangerschap pynen zenuwtrekkingen in de maeg verwarring in de le»er, zenuwen, gal- en slyimtirs slaeplonsheid, hoesl. bennuwdljeiil, korstborsligbeid, vêrkoiidheid, ontsteking der'liicbtpyplakken, tering, (plithisie), douwworm, zwarie-gnl, ver»al, rhunjatisirius, fleresyn, koortsen, moederkwael, xenuwsmart, kwnedbloed, waterzuchl, bleekheid, onvnichtkaerheid, onthreking van friescliheid en moed. Het is ook het krachtigste middel vooi zwakke kiuderen en persoonen van allen ouderdom, Uittkeksel VA» 63,000 CENEZiNCF.N N° 52,<'81 M. de hertog de lUuskow, hof-maerschalk, van eene maegontsteking. No 63 184 de vrouw von M. I.. J. Dury te Jnmet by Clioileroy, van terscheidene jaren onverdrnoglyk lyden in de nmeg, de l.ecnea de lenden, de zenuwen, de oogen en het' hoofd. No 6 l,8'<5 S. J J. Noel, van 2 jaren slechte spysverteering en pynen in de zenuwen en de maeg.No 62,982 Frans Denass»-Lontia. van Fleuruabj Charleroi, zegt God zv dank, uwe RevalEvtA Ah ABIC heelt my genezen van tien jaren soh ikkelyk lyden in het hoofd en aen hel schurft. Zv heeft mvne gezondheid volkomen hersteld. No6i,8-.6: M Gteven, eigenaer vnn het hotel df. Kboon, Mechelen, genezen van eene inaegontstrking gepactd met hoest, waor'an hy sedert vyf jaren leedt. - No 6*2.812: I.nifc, den 14 november 1663, Aengeduen van schnrftz»eren omlaeg de boenen seden 1851. en bevindende dat hel kwaed slechts vermeerderde onder de behandeling xan dry heelnieesters, die my overi gens verzekertlen dat op mynen ouderdom £5 jmen de genezing «nmogelyk v^as, heb ik tot inyn groot gclnk xoorgenomen, gebruik van uw Uevalenta Ahabica te maken, die my in weinig lyds volkomen genezen, en myne gezondheid in het algemeen op enee vprrasseudo wyze-versterkt lujeft. Gr. Voos, concierge in de vnerwnpens-proefljunk. No 62.4_6 St Homaine des Islog (Saone ct Loire), den 3 september 1K62. Mynheer, God zy gezegend Hy heeft een einde gesteld aen myne 18 jaren schrikkelyke maeg- pynen. nnohtelyke zweelingen en slechte spysverteeringen, om nty op nieuw den kostbaren schat vnn gezondheid toe te staeu, J('oniparel pastoor. No 67,854 M anlicr prefes or van gyinastiek te Moche.let^ heeft de IIf.vai ENTA Ar*BI"A g' hrnikl tegen eene nendoening der maeg met zwakte der zenuwen, en heeft «le gelukkigste ui slugen mogen hestaligen No S'),416: M. de graef S:«iart de Decis, pair vnn Engeland, van mnegs'oppiug met alle h trc zenuw ellenden, spHsnia. krompen, hraeklust, pyn aen de horst en tusschen «le schouders. - No 46,42 1: IMej. K. Jacobs, van nfgry'selyke jeuuwkwael, indigestie, uitwerpingen, moeder- kwael, zxvaermoedigheid. No 48,c42 Mey., Maria Jolv, van 50 jaren verstopping, iniligestie, zenuw, asthma, lioesl, spasma, en hraeklust. No 36118 doktor Minste, van krampen, spasma, kwade verteermg en dagelyksehe brakingen. No 31,328 M. M'. Hatching, vnn speen. No 46,270 M. Roberts, van jongteeiing. met hoest, brakingen verst«>pping en vyf en twintig jarige doof heid. No 48,422 Mev. de grnvin van Caslel-Stuart, 9 jaren a schuwelyke zenuwkwael met verstand-verhystering, No :4,8'6: M. de aert^d aken Alex Stuaert, van 3 jaren afgrysehke zenuwsmert, van scherprhumatisums, slapeloosheid en afkeer van 't leven. No 43.81 M. G. Iletiehe, van seroftiel. No 46 2J0 M. de doktor Martin, van eeuc moegverstopping en maegontstekieg, die hem gedu emle 8 jaren, !5 t;f 16 inae) per dag deden overgeven. No 46. Jh de kolonel Waslnn, van flerecyn, zenuw kramp en hnrdiukkie verstopping. - No 49.4 '2 M. Blad win, van volkomen vervulling, lamheid «l—r leden, ingevolge van huitensporighedrn der jongheid. No 51,«<15 M d<- baron Polentz, pref kt van Zaugenati, van hardnekkige verstopping en zenuvvs'iiert. No 48,721 M «te baron van Zalnvvskowski aftleelings geicrael van jaren oude smerten in de vorteeringsorganen. No 53,86 1 Mej. Gallard in «le groote St-Michielsiioet, te l'arvs, van longenverteering, die ongenet-shoer was verklnetd en haer nog slechts eenige meenden te leven gaf. Meer versterkend en min kostbaei «lnn «le phocolnde, tliés, sofTy, trnen, bezuinigt d«zo kostelvke geneesnvddel duizendmael zyn- n prys in andere remediej».; hy heeft genezingpn bewerkt daer waer nl ander middel mislukt was. RARRV HU R VRRY en Cfe, Keizfli.slr.net. 12. te Rrussel, Regemstraet 77 te Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kilo fr. 7 2 kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. :'.*2 frnimo. Depot te Aelst by P. Schaltin n C. Van dek Biiist. Antvverpeu, hv II. WAEBSECBns.-Schoenmerkt, 19. Gent, by Ad^M Pdls, echtgcnoote Ta. V'an Loo Coppenoi.e-Roels, VeUlstraet, 85 Franit/.-De Bast, St-Klisabethstraet, 27. Geeraerdsbcrgen P. Wittinck, Grooio Straet, Nr 16. Ter dpfcikktery van A. BYL, Opsteller-Bestuertier, in «ie Kapeïlestraet Nn 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4