I9'le Jaer. ag, v .V 98 O. VERTREKUREN UYT A EEST NA ER VERTREKUREN UYT VOLGENDE STATIËN s G FRANKS 'S JAERS. IK BEiV MEESTER. m DAN HOPHANDEL. 9 Denilenn. 5-20 8-28 9 45 12-20 3-10 6-16 9-12 gj fiend, Brugge, Ostende 7-47 8-25 (8-4-4 943 Lokcren 5-20 8-28 0-00 12 20 6-16 j| Genei) 12-39 3-10 3-18 6 16 6-39 8-37 9-18 Brussel. 6-39 E (1e 2" e1) 8-03.8 12 9-38 11-58 Doo'rnyk, Kortryk, Moescroen, Rvsscl (langs 12-15 2-38 2 55 5-27 E (le 2f c') 5 40 5-50 8-30 f fiend) 647 844 12-39 3-48 6 39 8 39 Meel). Anivv. 5-20 6-39 7-55 9-45 12-10 12-31 j|j Dóornvk Rvssel (langs Ath) 7 35 3 35 0 PO 3-10 3 20 5-50 6-16 6 24 8-45 8-50 I n juinjK njssei langs AID) t o5 .>-.,5 0- 0 •Leuv. Tliienen LuYk Verv. Land. 5-20 8-12 9-38 jij Ninove, Geerardsb., Ath, 7-55 2-55 5-35 8-50 945 12-45 3 10 Bergen. Quiévrain, Namen, 7-55 2-55 5-35 VAN ANTWERPEN NA ER Sl-Nieolaes, Lokeren, fiend, 5-00 8-30 11-00 2-30 4-00 7- 0 9-00. VAN GEND NAER Lokeren, Sl-Nicplaés, Antwerpen, 4-0° 6-30 9-20 10 35 2-25 6-25 7-25. 'Te i.RDE slaen al de konvoys nvtgenomen de vertrekken uyt Brussel van 7-i5 8 05 12-00 6-00 8-03 en die van Gend 6-12 1 1-25 2-05 5-00 6-02 8-05— Te Idegem en Santbergen slaen al do staen slil de konvoys. - Te Gyseghem slaen stil al de konvoys. To Denderleeuw slaen aj de konvoys uytgenomen de vertrekken van Rrussel 7-15 8-03 12-00 fi.OO 8-';5 8-40 en nyl Aelst 6-39 9-38 2-38 5-27 6-29 8-30. Vertrekuren uyl Denderleeuw naer Brussel 8-12 8-17 12-10 12-28 3-08 6 03 6-06 9-05. Dendermondc, Aeist, Ninove, Geeraerdsbergen, Ath. VAN EOKEREN NAER 7-00 9-30 3-05 8-00 0-00. 7.-00 0-00 3-05 7-45 0-UU. Unique Suum. VAN ATH NAER Geeraerdsbergen, Ninove, Aelsl, Dendermondc, Lokeren 6-30 10-40 1-40 4-35 7-23, Lessen, Geeraerdsbergen, Ninove, Aeist-, 6-30 10-40 1-40 4-35 7-25. Brussel (langs Dqnderleeuvv) 6-30 10 40 4-35 7-2.3. Gend, Brugge, Oostende (langs Lede). 6-10 10-40 1-40 4-35 7-25. VAN GEND NAER Audenaerde, 645 9-30 1-30 6-00 8. naer aelst 8-0Ö 9-00 11-35 4-35 5-00 5-57 6-45 8-0, VAN BRUSSEL NAER Aelst, Gend, 7-15 7-25 8-00 8-05 tl 20 12-00 1-20 2-35 4-35 5-00 3-45 CvOO 8-05 8-10 840 Ninove. Geeraerdsbergen, Ath (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8-15. VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelsl) 7-30 7-55 2-20 5^05 8-25 (langs Meelt.) 545 6 37 8-00 10-05 3-30 7-30. Aelst 7-3U 7-55 11-58 2-20 5-05 8-25 9-45. AELST, DEN 1 JLLY 1865. Tegenwoordig gaet het in de belgische wetge vende Kamer zoo aerdig, dat men wel zou mogen zeggen dat zy nog slechts een bureel van regi stratie of overschryving is van den wil van het ministerie, of liever een ktiikmachien dat de ministers naer hun welbehagen doen lonetion- neren. En inderdaed, veertien dagen lang heeft de Kamer zich bezig gehouden met het ond rzoek eener leening van ZESTIG MILLIOENEN FRAN KEN, een sommeken dat nog al de moeyte weerd is om goed én nuttiglyk besteed te worden, te meer, omdat de franks op den rug der contribu- tiebetalers niet groeyën maer integendeel met zwoegen en zweeten, met sparen en zorgen moe ten gewonnen worden. Het ministerie heeft al de representanten laten eyferen, redeneren, reguleren en discuteren, het heeft al. hunne,opmerkingen aenhoord, maer als er kwestie was wezentlyk eenige verandering yen zyn genomen beslu.yt te doen, zegde het sef- lens.- ha (te-Ik', mytiheeren, gy moogt wel klap pen. calculeren, déchilTreren en arrangeren zoo veel het in uwe beliefte staet, maer wezentlyk myii ontwerp veranderen, neen, neen, 't moet zyn gelyk ik het vastgesteld heb en niet anders. Ik ben baesik ben meesteren dan nen trok by 't koordeken van 't representantenmachren, het iimchien knikte dat het een benedictie was om zien, en daermeê was 't spel uyt. Eenige representanten, getroffen door mede-' lyden vpor den armen hoer, die, gelyk een onre- delyk riier in outoegahgeiyke modderpoelen en slykstraten moet polsen om zyne landen le be werken, zyne vruchten in te oogsten of ze naer de merkten te brengen, hadden gevraegd om by de twee millioenen van de zestig een derde mil- iipeu te voege.ii voor beurt- of kassqy.wegen. Maer dadelyk was 'l ministerie daer en zey nie- mendalle, niemendalle 'k en heb ik op den boer niet" gepcysd, hy heeft nu zoolang in modeler èp slyk gepoist, hewel, dat hy er nog wat in poïsé, 'k en heb ik dit zoo niet .g'arrangeefd en dus. mag het zoo. niet zyn. Ik ben mees er, en de Kamer knikte. Andere representanten van slecht bedeelde arrondissementen deden opmerken dat de stre kendie zy vertegenwoordigen er veer zullen door te lyden Rebben, aengezien men haer in zeven jaer niets zal-konnen toestaen, vermits er op de -overschotten van de voorziene inkomsten tot. in 1872 zoo verre gezondigd is, dat. zy nog niet toe- reykend zullen wezen om 't nutteloos brusseisch j'jstitiepaleys te voltrekken, niettegenslaende er VYFTÏEN .MJLLIQENEN .FRANKS .voor uytgeste- ken zyn om de peerdenstallen van den prins te voltrekken, in weerwil men ei versclieydene HON DERDE DUYZENDE FRANKS voor'bestemd heeftom het paleys van den koning in staet te stellen, ofschoon men er TWEE MILLIOENEN FRANKS voor geschikt heeft enz. enz. Maer wat antwoord het ministerie op die zoo gegrondde klagten? Die opmerkingen zyn wel op waerheyd en goede reden gestaefd, maer 'k en kan daer al niet tusschen komen, 'k en hel) ik de zaek alzoo niet besloten, 't moei zyn gelyk ik wil. Ik ben meester...:. En dan al wederom nen trok by het koordeken, en de representantenmachien knikte dat bet moed gaf. Nog andere representanten deden zien dat de proVintiën Oost- cn West-Vlaendoren scbroome- )yk f veelmeer coutributiën betalen dan deze en gene provintiën, dat zy daerby veel meer man schappen aen de hatelyke bloedwet opleveren en nogtans zoo onregtveërdiglyk en slecht bedoeld zyn van den grooten koek van ZESTIG MILLI OENEN FRANKS die het ministerie bezig was niet uytdeelen. Maer wat antwoordde het minis terie? Dit is allemael nog al schoone uyleengc- daen en wel beredeneerd, maer 't en komt van my niet^ en alles.wat van my niet komt deugt op heden niet. 't zyn noten met. hollekens in, en wat meer is, 'k heb ik zelf over de millioenen beschikt en als ik myn vonnis gestreken heb, hebt gy maer te knikken. II; ben meesterEu ribbedibbedi nog al een treksken aen 't koordeken en V repre sentanten machientje knikte stommelings gelvk eehèrv porcèleyiien Chinees, die eenen geheelen dagaene.en stuk op,de schouw' staet te knik ken Ziet daer, landgenoten, hoe het tegenwoordig in de Kamer gaet...... En de libeiinuers-doetri- narissen boeten dit politieke weerdigheyd, onul- hanglykheyd, vooruytgaiig, liberalismus en.ver lichting Doch met dit alles worden er millioenen en millioenen gekraekt en in roeyen en wissen verknoeyd, de staetsschuld zwelt'ge lyk nen iuchtbal, men zet er steerten aen van kilometers lang, maer als er iets buytengewoons zal voorvallen, in plaets van een appelken tegen den dorst te vinden, zullen onze slimme bestuer- ders de hand in eene ledige kasse steken en gë- noodzaekt wezen al wederom gedwongene lee ningen van 't volk af te persen en aldus den staetsondergang verhaestenDit alles zullen de kiezers gewonnen hebben met voorden alles- verslindenden en allesallecnopslokkenden liber- hatersboel te stemmen en zoolang verdragen te hebben dat hy onbeschoft weg, in alles en voor alles zegde Ik ben baes, ik ben meesier Den belgisch- Vlaescmhen hophandel komt eenen slag te krygen die hem voorzeker geene dankbaerheyd voor het liberhatersministerie zai inboezemen. Meester Rogier, den oud school vos van Arras, die in den tyd beweerde dat hy de Vlaenderen gered heeft, heeft een handels- traktaet gesloten met Pruyssen en andere duyt- sche .stalen die het Zolleverein uytmaken. In dit handelstraktaet is er besproken dat de duyt sche hoppe mag vry van regten in Belgiën komenen dat de belgische. hoppe, om in Duytschiaod gebragt le worden, Ir. 18-75, of 20 Ir. de onkosten raeê begrepen, per 100 kilogr. moet betalen. Men begrypt dat voor dehoppe- handelaers van Aelst, Poperinglte, enz., alle konkurrentie onmogelyk is de duytsche hoppe, vry van regten, heelt eenen voordeeligen uytweg, dien wy ook zouden gevonden liebben, had ons ministerie de wederkeerigheyd geeyscht. Met Engeland hestaet die wederkeerigheyd, en in den tyd van zes maenden hebben de kbopmaris van Aelst er 6424 balen hoppe ingevoerd, welke 700,000 ldlpgrammen en eene weerde van twee millioen li auks uytmaken. Onzen achtbaren representant M. Van Wam- beke, aen wiens redevoering wy deze cyfers ont- leenen, heeft dit alles, klaer duydelyk voor oogen van het ministerie gelegd en aen M. Rogier die schaiidelyke verwaerioozing der belgische belan gen verwelen. Maer wat antwoordde M. Rogier? Omdat hy ef door onwedersprekelyke bewyzen toe gepraemd was, beieed hy openlyk dat de opmerkingen van M. Van Wambeke maer al te gegrond waren, doch dat hy niet alles had konnen bekomen..... Kalen uytvlugt, maer tevens pligtig yerzuvm waertegen wy uyt al onze krachten protesteren. Als er kwestie was van walenbelangen, dan was Magister Rogier wel op zyneif post, want alles is in het traktaet ten voordeele der Walen zooda nig bepaeld en zoo uytdrukkelyk besproken, dat de Walen in niets benadeeligd zullen wezen, .Zoodat de Walen met het al vet zullen weg gaen terwyl de Vlamingen maer goed gekend worden om altyd te betalen en langsoinmeer te 'betalen. En hóe lang zal dit nog duren Dit is eene vraeg welke gy zelve, kiezers, moet oplossen al g'heel het liberael kraem, by d'aeu- staende kiezingen, in duygen te slaen. Doch, zult gy vragen, hoe onthaolt het koppel van twee uyt't Verbond de opmerkingen van M. Van Wambeke, die meestor Rogier zoo gegrond, zoo welgeplaatst en zoowel beredeneerd vond, dat. hy er geene enkele kon van wederleggen maer gedwongen was er in voile Kamer hulde aeu te bieden Niettegenstaende dit koppel jannen M. Van Wambeke gedreygd hadden hem in zyne open bare loopbaen van zeer naby op te volgen, zyne redevoeringen onderzoeken en zyne werkingen na te speuren^ ziet hier, lezers, wat zy algeven 't is als ware hunne klapkrane jdoor de vuyiig- heyd verstopt, nog nauweiyks kon druppen, om het verzuerd overschot dat nog in hunne water achtige hersenpan was gebleven met eenen keer kwyt te geraken. Wy lezen immers in 't Verbond van Aelst van. zondag lest De Kamer heeft zich bezig gehou <l den met het handelsverdrag tusschen Pruyssen en Belgiën: De klapkraen van M. Van Wambeke heeft zich voor de derde mael geopend, enden journal de rruxelles zegt, dat hy de hoppe met kracht verde- digd hééft!..... Dat voordeel heeft men als men met eene grove stem Itegaefd is a Wat er ook van zy, M. Van Wambeke heeft voor den koning van Pruyssen gesprokenHet han 't delsverdrag is met 65 stemmen tegen 10 aengeno- men geworden. <t Onzen i epresentant had zoo klaerblykelyk een gat <t in den wind geschoten, dal M. De V neger, die zoo krachtdadïglyk de vereeniyiny (Ier beyde statiën van Brussel verdedigd had, :Atd niet eens heeft nuttig geacht de zayery van zynen kullega noch de stemming van het verdrag te konten byxvoonen. Met nog een dozyh zulke redevoeringen, zal M. a Van Wambeke ons arrondissement onbetwistbai e <r diensten bewezen hebben. Trekt nu maer de leer op, jongens na zulke* fyne liefhebberyen, is er niets meer te zeggen, elkeen weet. wel dat een ezelshoofd wassehen, maer louter verlies is van zeepe. De ministerieële bladen maken groot, lawytvan de -toekenning der Leopoldsorde aen den eerw. pater De bmet., geloolszeipëling der soeieteyt Jesu, en een hunner vra-gt: of dat de vervol ging is, die tegen de beüienaers van den eere- diehst in Belgiën gericht word? De vraeg is aertsdom, en bewyst maer eene zaek, namelyk dat het ministerie zoodanig ver wonderd en lier is, als het hem by mirakel eens gebeurtrechtveerdig te zyn, dat liet de be hoefte gevoelt er zich zoo luyd mogclyk over te beroemen, en die rèchtVeerdiglieyu op de daken uyt te schreeuwen. De catholyken vragen noch eerekruysen noch gunsten zy vragen recht en yryheyd, die alle dagen door de doctrinairen ingekrompen en op geschorst worden. Wat nu de verdiensten van pater De Smet be treft, wy zullen die in weynige regelen opsom men, maer die weynige regelen zeggen meer dan een zwaerlyvig boekdeel. Pater l>e Smet is te Dendcrmonde den 51 janu- rv 4801 geboren. Hy vertrok naer Amerika de eerste mael in 4821; wanneer hy te Sinl-Louis toekwam, op den Missouri, bevatte doze stad nauweiyks 3000 ingezetenen, waeroiuler 4000 catholyken; er was eenen bisschop, ondersteund door een zeer kleyn getal priesters. Si-Louis telt heden, op 200,000 bewoners, 80,000 catholy ken, en deze stad heeft 23 kerken, eene talryke geestelykheyd, scholen en hospitalen, bediend door gecstelyke broeders en zusters. Het werk der beschaving, door pater De Smet in Amerika uytgevoerd, mag outzagelvk genoemd worden. Mon schryfl uyt Brussel aen den Courrier de VEscaut Men heeft zich, zelfs in dc liberale dagblad pers, bezig gehouden met den vermoedolyken opvolger van Mgr de Ram, als reklor der catho- ■Jvke Universileyt. Als men zekere doctrinaire bladen hoort spreken, zou die uylstekeride plaets niet aVleenlyk het voorwerp wezen van menig vuldige verlangens, maer zelfs aenjeyding geven tot vurige worstelingen en oiigëloofhare intri gue». Natuerlyk hadden de jesuieleu hunnen kandidaetrector en reeds was hunnen heymely- ken invloed in 't werk gestoken. Ik ben gelukkig u te mogen aenkondigen dat ik uyt goede bron weet dat het bissclioppenkorps alleen zich met de opvolging van Mgr de Ram heejt. bezig gehou den cn dat alle onze bisschoppen het eens ge weest zyn om aen hel hoofd der catholyke Uni versileyt te stellen den uytstekenden man welken alle de wenschen tot die booge en belangvolle weerdigheyd riepen. Eenen professor van Leuven komt my zoo even te zeggen dat de benoeming v;fn Mgr. Laforêt tot rector der Alma-Maier de toekomende week zal aengekondigd worden. Wat aengaet M. Namèche, den verstandigen ondcrektur, van wieii reeds er insgelyks was spraek geweest voor het recioraet, men weet dat hy van den beginne af den wensch had hetuygd dat men aeri hem.in deze omstandigheden niet zoude denken. BELAJSGBY KE TV DIN GEN EYT MEXIKO Ln SenlineUe beige bevat een artikel, eeno samenvat ting van nieiiwsiydiiigen uvt Mcxiko, die op verre na niet gerusieltepd zyn. Wy deelen ze «neê. doch laten ze ten laste van hel franscho blad. Er zyn punten in die wy, alvorens ze le gelooven, noginncls zouden wills» zien bevestigd worden De schatkist van Mexiko is tiylgeput, de hulptroepen worden slecht botaeld, slecht* gelogeerd, en Keyzor Maxrmiliacn zou besloten hebben zyne kroon le laten varen, indien de hulp van Europa Konjeode, niet vol doende is. Verschcydeue deserteurs zyn te Antwerpen ont scheept on dpn gewezen ordonnans van luytcnnnl kolonel Fan der Smissen is le Bruoscl acngckoineu. waer by in het ministerie van oorlog en in het paleys ondervraogd wierd, en na reeds aen zyne vrienden verteld te hebben, wat men in hooger kringen hem ver^* zocht le zwygen. Men is hel eens le verklaren, aal onze landgenoten sedert lang in diepe armoede verkeeren dat dc regel matige nyuleeliugen van levensmiddelen en andere voorwerpen van eerste behoeften, hun onbekend zvn dat de loovery, de rekwisiliêu met gewapende hand, de stroopèfy op den l>reedstcn en voor den söi.daet, op den schandelykslen voel, er de eenige hulpbronnen ge worden zyn. Den typfius, den honger, de heroovingen van allen aerxi hebben die arme jongens uytg 'put. Hel misnoegen word dagelyks grooler. i)e brulalileylen van zekere oppcrboofdeiv word ondragelyk. Men verwacht in Mexiko nieuwe belgische troepen, inhei geheym gewerfd. Volgens de Sen inei.i.e zegt, worden ei iiuièiTlaed ie Brussel voor 6- 0 mannen 'klee ding en ekwipeering gemaekl, maer de nieuw gewerl- den /.uilen te Sl Nazuire maer gekleed worden. Volgens beiiglen uvt Mexiko heeft hel gouvernement feel briefport mooyclyker gemaekthet .jgyschl de fran kering lol Vera -Cruz, hetgeen voor iedcfen brief fr. 2-50 b loopt, ééne som die de meeste Belgen niet meer kun nen betalen. Van daer dat niet alleen de brieven, maer oik.de klagten van onze landgenoten sohaersoh wor den Volgens hel. blad zonden de Th lgen aen verscbillige opera lien gebruyk t zyn. welke de versclirikkejykslo represailles doen óuLslaen. zoo als die van Tacaiii'ouro waer deii zoon 'van generael fliazal, ganse)), byzondep in den liact der Juarislen aenbcvolen, met ongehpprdo vreedhevd beliandeid wierd. L\ Sentinei.lf, spreekt vnn.de schulden der oflieiers, vooral van oenen hoofdofficier, die zyne schuld niet kon betalen aen de. vrouw van oenen oppasser,, de mareketenster van het regiment Men beeft geene juysle tydingeu over de gevangenen, (foor Regujes medegevoerd. Den major do Riber, van hel regiment grenadiers alléén heeft, naer men zegt, nieuws van zvnen zoon ontvangen. Volgens uylzoude- lingen van Maximiliaen, die de kusten der Slille!-zea liebben kunnen naderen, zouden de geyan-enen in kleyne groepen gedeporteerd zyn naer eylanden langs die, en welke niet dun met moeyte kunnen bereykt worden. De positie van het hoofdkwnrlicr van Rcgulcs is zelfs niet gekend dit kennen zou tegen hel ooi logspriuciep van een opperhoofd dor guerilla's zvn. De.bevvooners van Acapulcö bewoeren, dat dc Juaris- len vry cirkuleren tusschen de Mechoacan en de kust der Stille-zee, en dit op eene lengte vay 60 öïylen, dat Regules op ieder óogcublik hel centrum zyner opi-ratiëu verp'laelstdat zyne soldaicn dc meest gevarieerde kleedsels dragen.* Men heeft onder hen hel uniform onzer soldalen gezien, alsmede de uniformen vaïï een detachement Franschen, gekoinmandeerd door kapitëyu Gazieile, welk detachement over twee macnJen, naby de zee overrompeld wierd, en dat men lot nu toe:mol weel waer hel verborgen zit. De ncérlaog door dc Frnr.schen le Tamniitipas onder- staen, moet belangryk zyn, en al de beriglcn welke men in omloop brengl, dal de Belgen en Fransehen ene schitterende revanche over hunne neurlaeg hebben kunnen nemen, zyn valsch, totaei, valsgii. Men heeft al de bewooners van den omirok, vyandig aen de Maximiliaen of verdacht van verraed, gevangen genomen en ze doen doorgaen als soldaten van Re- gnlos. Daema heeft men die droevige laurieren, met veel ophef, van de eene stad van Mexiko naer do andere go-; voerd dan, om schrik in te boezemen en don slechten indruk te vergoeden, die dc laetste neerlagen hadden gemaekt, wierdeti er eenige van diu'gevangenen gefu,- sillecrd. Het is droevig inderdaed om zeggen, dal kolon I Men- riez, komniandanl der mlandsehe kavalcrio, in persoon gewaekl heeft ^>ver do goede en spoedige circulie zyner landgenoten Den brand van Zitnenaro, «uydweslelyk van Mexiko gelegen, en Tacamhii.ro worden verschillend uylgelegd. Hel is nu bewezen (lat Regules op dit punt alteyding heeft willen maken en daerdoor do vcrplaetsing en vet spreyding der fransche, belgische cn raexikaensche troepen beeft willen bewerken. In eenen brief, die de redactie zegt tc bezitten, worrl gemold; dat Rugulos zich door dien brantl boift willen vrekeu over do Belgen, die als sentinelle perduein den moordkuvl vau Tacamburo, geplaetst waiGn. Te Tacamburo, heeft Juarez hovigc acnbaugers en men zou hel onze ongelukkige landgenoten duor hebben doen bekoopen, onidal zy, le Mexico,, mexiknenschc patriotten, soldaten zoo als zy, hadden gefussilmxL Van al de vvandclyke generaels word Regules aenge-- duyd als dengenen welken het beste den parlygangers- oorlop voerne kan Hy is verstandelyK, dapper, edel moedig; hy bezit slimheyd, hel gclmym der spoedige uyfA'Ocring cn gchruykt dikw.vls da meest onverwaulit© en stouimoedigste manoeuvres, voor en zclis in het midrh n dor vvanden. Op hppaaldeu dag en pit*- Is, by na altyd onder oor- logsoogpunt bawonderenswecfdig gekozen, veroeiiigt bv 5 n WoU man, die als uyt den grond opkomen niet kaï.ons, wapens, voorraed voor 7 of 8 dagen. Van daer marcheert hy plotseling naer het hoofdpunt zyner operation, vecht er moedig en voor dat er hulp nuodig is gokomen, is zyn leger wéér ontbonden, ver andert hy soms zelfs hel kostnem zyner soldaten-u» verdw vnl

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1