li 91B1 i 0 PERCEEL LAND SCH001E HOEVE PERCEEL LAND MEUBELS, BE LLOYD BE LEE. REVALEKTA ARABiCA. 1 WAUL gags: APOTSIEKEIkie. RE VA LENTA ARABICA. Verknoping van Openbare Verknoping WINDMOLEN Woonhuizen goede ZaeilaiiifÉ stad aelst. Verkoophui van Uil er hand le koop. TE BEKOMEN, BEKIGT. Land le koop Loofzaed le koop AVIS. Verhooping van Beesten cn Akkcrliahun, «S3IE isi m I CON FEUT I EN VOOR RUIEN enz. GROOT EN KLEYN. Hel ware Versterkend en Shjmverdryvend Elixicr. DG GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PURGATlli N0GH KOSTüfeevc DU BARRY REVA1.ENTA ARABICA, van de heeren Barry Ou Barry en Cic, Regent street 77 London. 51 Parry en de vermacrde. geneesheer Livingstone hebben in limine wctenscliBppelyke reis de lielangryke ontdekking geducn der Reval.ENTA, kostVlyk en hoogst herstellend voedsel, het- welk O'LUÓO geneziegen heeft Ie wege gebragt, tonder genees middel en tonder pnrgalie. Zy vev-.paerl duitend innel Imren prys in andeie geneesmiddelen, do volmnekte gezondheid weder gevende aen de verleringsw ïkluigen, aen de tenuvven, loos, V-ver en slyniriïes, zelf aen d meest uifgeputtcn, in de sh-chif «ru mivijelyke verteringen (dyspepsies' gnstriten, gastrolgies, gevvoonlyke verstopheden, speen, klieren, winden, hertkloppin- gen, afgang, oprwelling, verdwelmdheid. tuiiing dei noren, sly ill, brakingen en telfs overgevingen in zwaugerheyd, krompen en zenuwtrekkingen der raneg, slapeloosheid, hoest benauwd luid, korthorstighoyd. uit teering' (consumption), hairworm, dioefgeestigheid, verval, rlmroniisui"-, flerecyn. koorts, valling m iedo kwael, teuuwsmerlslecht bloed, blcekc kleur, water «uclit. EEK TE MOORSEL. De No ia ris D'll-UYGELAERË, =te Aelst, zal zoo lid behoort, met gewin van palmslag en gelag, openbaerlyk verkoopen Een perceel Land gelegen te Moorsel, op de \va- verhaeg, aen de land van Aelslstrael, groot eenc hectare 07 aren, gekadas!reed S. G N° 845a, pa lende noord Dorothea Vanlanduyt te Haellert, oost Charles DcgendL, zuid M. Reyntens en west den heer Louis Bor reman. Dil perceel zal iu 3 gelyke «Joelen opgeroepen worden. Om met de betaling van den koopprys er van in het gebruik te komen, ZITDAGEN: Instel Maendag 7 Augusty Verblyf Maendag 21 Augusty a Telkens om 4 uren namiddag, ter herberg het goed Leven, bewoond door den lieer Louis Vanmal- deren, aen den hoek van Katlenslraetje achter het kasteel, te Moorse!. Vuor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kantoore van voornoemden Notaris, ulwat r allyd groote en kleine kapilalen zyn te kekomen op vuör- deelige voorwaerden. Om uit de onverdeeidheyd te sefteyden van de gebouwen eener en van eenen steenen dienende voor schors en oliemolen-, «eer wel gelegen voor Bouwgronden en Hoevingen te Aelst. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, nal ten overstaen van den heer Vrederegler, open baerlyk verkoopen mei gewin van palmslag en ge lagen de volgende goederen nagelaten door den heer Benedie!us D'haen en jufvrouw Petronella Van Luierde, echtgenoten te Aelst overleden le weten I De Gebouwen van Huizing, Sehuer, Stallingen, Remisie en andere eener sehoone Hoeve met dege ne van een Woonhuisken eraen hangende, zooals zulks is gestaen en zich bevindt op 6(3 aren 70 cen tiaren Grond, gelegen builen de Nieuwslraetpoort aen den Gentschensteenweg, ca toebehoorende aen het bureel van Weldadigheid der stad Aelst. Ingesteld fr. 2000. Wordt met dezen koop mede verkocht hel regt van pacht der verkoopers dal den voorschreven Grond, aen fr) 95 's jaers, boven de ~>ntributien, eindigende den 24 December 1870, aclilervöigens afct verleden voor den notaris Vander Looy te Aelst den 17 J'nny 4843. II Eenen schoonen st -enen Windmolen, tegen- woordiglvk dienende voor schors en oliemolen, met deszeifs roerende en drueijende werken er. verdere Loebehoorlen, alsmede Remisie en mede- gaenden Grond, groot in oppervlakte 8 aren 25 centiaren gestaen en gelegen op den Siesegemkru!- kaut-r, naby den Gendschen Steenweg. Ingesteld fr. 5000. III Een gebouw uitmakende dry woonsten met deszelfs Erf en Grond, groot 2 aren 70 centiaren gpstaen en gelegen naby den voorschreven Wind molen aen de b'aen naer Meire. Ingesteld fr 1500. IV' Twpe huizen met hun erf gestaan en gelegen het Windmolens! radje, naby de Hoogslraet en nnestraet. ingesteld fr. 290). V Rene party Zaeiland gelegen op den Siesegem- Uer groot 27 aren 72 centiaren sectie C N° 1253b. Ingesteld fr. 3020. VI Eene party Zaeiland gelegen als de voor- s t -nde groot 70 aren 42 centi. sectie C N"s 1248 or. 1249. Ingesteld fr 7100. VII Eene party Zaeiland gelegen als de voorgaen- c, voorgaende groot 51 aren 20 centiaren sectie C N 1491. Ingesteld fr. 5030 Hl En eenen schoor.en blok Zaeiland aldérvoor- deeligst en best gelegen op den Siesegom kantor, neven den Gmlschen Steenweg groot 3 hectaren aren 24 centiaren sectie G N° 1219i en 1219a 2 bis. Ingesteld fr. 3(5,550. De voorschrevene goed-ren zyn alle gemeten door den heer Ch Van Gysegh- ui, te Aelst en zyn bezondere plakbrieven breeder beschreven en - et grondplan uylgedrukt. ZITDAGEN: Instel Dvnsdag 18 July aop.» Verblyf Dynsdag 1 Augusly lö0°' :i een ure namiddag (er herberg genaemd den 1, by d'hecr Adolf Van Sande-l)e Smet te aen de Nieuwslraetpoort. te Wie ze. De Notaris D'HUYGELAERE, te Aelst, zal zoo het behoort, niet gewin van palmslag en gelagen openbaerlyk verkoopeg Een perceel Land gelegen te Wieze genaemd hel Gutweld uytmakendé de west helft va a groo- ler stuk, groot in het geheel volgens titel 65 aren 10 centiaren, gekadastreerd sectie B N° 687, voor eene grootte van 62 aren 80 centiaren en palende oosten noord de wed. Moens, zuid de wed. Van Damme en west Joannes Derop. Gebruikt door Charles Van Varenberg, te Wieze zonder schnftelykc voorwaarde. ZITDAGEN: Instel ninKsdag H i8g5 verblyf Dmgsdag 2o Telkens om 4 uren namiddag ter herberg van Charles Van Eeckhoorn in hel Spruythoek te Moorsel. Voor verdere inlichtingen zich le vervoegen ten kantoore van voornoemden Notaris alwaer allyd groole en kleine kapitalen zyn te bekomen op voor- deelige voorwaerden. DOOR VERANDERING VAN WOONST. Hel KLOOSTER ie Kerkxken, hebbende twee verdiepen, gestaen in hel midden van liet dorp zeer geiiefelyk gemaekt voor alle bedryf- Daerby nog een Huis welk er by gekocht is, om mei den eersten Mei aensfaendo in gebruik te komen le samen voor 8,000 fr. Indien de somme misschien van 8,000 frs. te veel is voor eonige persoonen, men kan dien last verminderen mei hel klooster welk met twee statiën is en allerbest gelegen voor alle bedryf alleen le koopen en dan mag er nog eene rente blyven op staen van 1200 frs. loopende aen 4 per cent, welk de koopsemme merkelyk zou verligten. By P. DA ENS. Boekhandelaer, in de Molestraet N" 48, le Aelst. Portretten van MGR. BR ACQ, van alle pryzen, van 5 centimen lol fr 2,50. Leven van den Gelukz. J. BERCKMANS, door P. Hiliigeer aen 50 centimen. Litaniën van zeiven Heiligen aen 1 fr. de honderd. GUII.LAU.UK BR'UYLANDT, winkelier tc Aclsl n het S(. Joris Slraeljen, heeft de eer aen hel publiek kenbaer te maken, dal er by hem le beko men zyn, CHAMPAGNE FLACONS en STOP SELS aen zeer geringe pryzen. te Erpe. De Notaris DESMET te Erembodegem za! ter tussehenkoms! van zyncn ambtgenoot Mler VAN DEN IIOHTEN Notaris te Brussel, met gewin van palmslagen en gelagen openbaerlyk verkoopen. 49 aren 85 c. ZAEYLAND gelegen te Erpe op den Hoorenbuts, seelie A N° 457, palende aen J. B. De Boeck Frans Rasschaert, d'erven Charles Rlondeel Charles Desadelcer en de kinderen Kin- laert; In gebruik by Andriaen Van Landuyl. liTslol Zaterdag 22 July Verblyf Zaterdag 5 Augusly Telkens om 5 ure nanoen Ier herberg hef nieuw Zaegskeu, by d'heer Constant Devuvst le Erembo degem, aen de Zouislraelpoort van Aelst. Aen eenen frank den liter by Eugeen Callebaut olieslacer le Aelst. Pour cause d'agrandissement, a vendre une machine a vapour horizontale d<* 8 chevanx s'adres- ser rue de Frontispice 55 a Molembeek St. Jean. le Aelst-Schaerbeke (aen den Genlschen steenweg.) De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, to Aelst, /al, op Dynsdng 8 Augusly 1865 en volgende dagen (e beginnen om 8 ure voormiddag; ten verzoeke en ten hoeve van de kinderen van wylen den heer Benedictiis Dhaen -Van Lierde, te Aelst-Schaerbeke aen den Genlschen steenweg, openbaerlyk verkoo penal de Meubelaire voorwerpen, Beesten en Akkerhalum, aldaer te bevinden. De beesten zullen den eerste» dag om 2 ure namiddag ver kocht worden. Alles breeder bes loeven by de aenplakhrieven 3üiliïï/ji 'ij!ïïTiïï?r7önfTfv~p=^^ 1 JsJp BHlUi OEKKB-lO heden in LAKEN en STOFFEN voor BR< en van den laelslen smaek. Te koopstelling van alle de Zomerarlikels niruwighed ASSEN en VOLLEDIGE KLEEDINGEN in alle pryzen Alles is geleekend in bekende Cyfers aen de GROOTB MAKT VAN 75 CENTI üKTKRS. s Al wie voor eene snmme van honderd banken complanl zal koopen, zal een rabat van A genielpe'„EJ even als in de fabrieken- 9-45 N A Men gelast zich mei het. leveren der COSTUËMEN voor de opregt l'abi iekpryzeu. jestichtcn, kloosters en kostsehoolen slae Dei 6-0(1 a1rlre V( rzekeringsmaetschappv van zeehandel en tegen brandgevaer, gemagligd by koninglyk besluyt vï 17 july 1856. Maetschappelyk kapitael vier milUoen franks- De Li.ovd Belge verzekert tegen brandgevaer mils eene op voorhand bepaelde en onveranderiyi emie voor geheel den duer der verzekering alle roerende en onro<»rende eygendomiiieh die/dffitjJJ' waerborgt mits eene kle.yne by voegingspremie 1° de schade v /.verlichting 2° de schade door den blixem veroorzaekt da De Maelschappv word le Aelst vertegenwoordigt door M. Jacques Boone, op de Boterrnerkl. schade vOorlspruylende door de onlploffingeiidt „j ga/verlichting 2° de schade door den 'blixem veroorzaekt dan zelfs als er geencn brand ontslaet. ^ej-( DOCTOn GUILLIE gereed gemaekt door arty leer temi Z0' vet (li yU GRENELLE-SAINT-GERJIAIN-STIiAET, 13, PARVS. N' Ilct EEixiER van GuiLLiF. is vooral nuttig aen de geneesheoren op het platte land, aen de hiiisvadeiij.^ die verre woonen van eenigeu doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoektfnnn en by staen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien het groote kosten van geneesmiddrlijokei uitspaert. Het is geen geheym geneesmiddel, eD de verkoop is toegelaten door verschillige beslnilljcd der keiz-erlyke hoven en van hel hof van kassatie. (Gcperfectionncerd van ue fornniel der fransclftaer Codex Np 527.) Lui'd Eene ondervinding van meer dan- veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dal hel elixier van Guinfien gereed gemaekt door paitl gage onwederlegbacr werkzaom is tegen de koortsen der moerassige landcjcne de bu.ikloopen, den cholera-morbus, de geele koortsen en de besmettelyke ziekten, legen de jicht-dege flerecynachlig en zinkaclilige of i humnlhieke kwalen, legen de zinkingen op de blues, en de zieklij W der vrouwen en kinderen, in de lever en macgziekten, in de onlsteltemssen die met de overgangsjare|ies! en met den ouderdom gepaërd gaen, in de aënhoudende muegpynen, in darmontstekingen in iezif haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen, enz. enz. foor Een boeksken lot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyi(,mi geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Eiixier afgeleverd. Men moet liet vragen. Het Eiixier word verkocht in flesschen van 6 fr., en in halve flesschen van 5 fr. 50 centimen. Zich le vervoegen voor den verkoop in het. groot van den emxiek guillié, gereed gemaekt doiu^,' paul gag p., by M. paul gage, Gronelle-Saint-Germainstraet, 13, te Parys, en te Brussel by de hemj).-,! Durand en Zoon, Missotten en C(!, Renóu en Cc, Van Ke ckuoven, I)e Gheest, Van her Schrieck cnC]',n en voor den verkoop in het klein, by de heeren Schooffs, Apotheker, 45, Bcrgstraet, Ramlot, A|i|jje' theker, 38, Groole Beenhonwerslraet, alsmede in alle goede Apothekeryën van BRUSSEL en BELGIÉ|er|. Depót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstraet. Li-g] V'OOl' maei per iplir VAN LONDEN. Hersteld geheel de slechie spysverk-pringen dyspepsies), maegonslekingen, krnp»pnchtige mnegpyn, hardlyvigheid, spermieK slymen, winden hartkloppingen, buikloop, zwellingen, hedwelmingen, oor-gedommcl, zuerheid krampen, kourlhoest, hrakiafi Hi j?1?! inthreking van frieschheid en moed. üct is ook het krachtigste middel voor zwakke kinderen en perst Uittreksel van 63,000 genezingen N° 52,<'81 M. de hertog.de Blusknw, hof-maerschnlk, van eene i laegontsteking, f Riss Ach No 63.184 de vrouw van M. L. J. Dury te luniel by Chorleroy, van rerseheidene jaren omprdrneglvk lyden in de maeg, de heefliun wen, de oogen en het hoofd. - No 6->,8 5 M. J J.Noël, van l jaren slechte spysverteering en pynen ie VGUl de lenden, de zenuwen en d« maeg.No 62,982 Frans Denasse-Can(ia, van Fleurtts by Charleroi, zegt God zy dank, uwe Revalev, Araeica heei'l my genezen van tien jaren sch ilckelyk lyden in het hoofd en aen he! schurft. Zy heeft uiyne gezondheid volkoit? hersteld. No 62,846: H Greveu, eigenaer van lu t hotel dp. Kroon, M< ebden, genezen van eene maegonlstrking gepoerd hoest, w iervan hy sedert vyf jaren leedl. No 62.812: Luik, den 14 november 1863, Aengednen van schuiftZwercn onil.-teg ItlyY bcenen sedert 1851, en bevindende dat het kwned slechts vernv erderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die my of Qp gens verzekerden dat op mynen onderdon» ?5 jnien de genezing onmogelyk was, heb ik tol myn grcol geluk voorgenomen, van uw K EVA LENTA Araeiga le maken, die my in weinig (yds volkomen genezen, en myne gpzondheid in het algPincen op r»», verrassende wyze versterkt heeft. Gr. Voos, concierge in de -.uerwopnns-proajnank. N<> 62, ï~6 St Romaine des Ish s (V.aone ud' Loire), den 3 september 1862. Hynheer, God zy gezegend My lieefl een einde gesteld aen myne 18 jnien schrikkelyke uift' mmm pynen, uochlelyke zweelingen en slechte spysverteeringen, ma my op nieuw den kostbaren schal ven gezondh»id loe te si* J. C.oinpnrpt pastoor.Nu 62,854 M nnlier profes or *nn gymasiiek le !U'chden, heefl de Rtvai enta Arabi a gelini legen eene aendoening der maeg mei zwakte der zenuwen, en heeft do gelukkigste ui slagen mogen heslaligen No 5' ,416: de graef S.nart de Decis. pair van Kngelandvan maegs'oppi'g met tik' liare zenuw cllend'n, spnsma. kminpen. hraeklusl, pyaf de hnrsl en tusschen de schouders. No 46, 421 Wej. L. Jacobs, van afgryselyke zeunwkwael, indigestie, uitwerpingen njnPC" kwai I, zwoermoedigbeid. No 58,fi42 Mev. .Maria Jolv, van 50 jaren verstopping, indigestie, zenuw asthma, hoest, spasm»] braekhist. No 36418 doktor Minste, van krampen, s pa sin akwade verteenng en dagelyksrhe brakingen. -— No 33,328 M. Ti Patching, san speen. No 46,'70 M., Rob'-rts, van lor.gti eirng; met hoest, hrakingen verstopping en vyf en twintig, jarige A^OVCr beid. No 48,422 Hev. de gravin van Gastel Stuart, 9 jaren u schnwelyke zcnuwkwael met verstand-vorbysleiing, No t4licd< ,M de aert'diaken Alex Sluaert, van 3 jaren afgryselykevmnvmcrt, van scherprhiimutismus, slapeloosheid en afkeer van 'l'lewen No 43,81;. M. G. Honeke, ven seiofuel. No 46 2!6 M. de doktor Martin, van i ene niaegverstoppin» cn inaegontslekiegifYool hem gedu-ende 8 jaren, 15 of 16 mnel per dag «leden overgeven. No 46,'.1^ de kolonel Waston, van fl- recyn, zenuwkroaip hardnekkig verstopping. - No 49.4 '2 31. Bjadwin, van volkomen vervalliiig, lamheid th r leden, ingevolge van huiiensporighd der jongheid. No 51 51 d<- baron Polcntz, pref-kt van Zangenau, van hardnekkige vers'oppiug en zenuwsu eit. - No 48.1 51 <le b iron van Zaluwskowski afdeelings-gciicraél van jaren oude snierien in de verleeringsorgnnen. No 53,860 5!ej. Gali- 1 in de groote St-5Jichielstiaet, te Pnrys, van longenverteering, die ongeneeshaer was verklaérd en liaer nog slechts cenige man* .CHfM (e leven gaf. Meer versterkend en ♦.lift kostbaer dan de chocolade, théa, soffy, Iraen, bezuinigt dtze kostelyke geneesnsi gOCi dnizendmael zyn- n prys in andere remedienhy heeft GU,0OU genezingen bewerkt daer wuer al ander middel mislukt was. .IllOe BARRY DU BARRY po Cie, Keizerstraat, 12, te Brussel, Regcntstraet 77 tc Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1-CBR' fr. 7 2 Jkilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 32 franco. gek Depot te Aelst hy P, ScHALTls en C. V-AN der Biest. Antwerpen, by II. Waerseggrs, Schoenmerkt, IP. Gent, by Ad! 0 Puls, echtgenoole Tu. Van I.oe Coppenole-Roels, Veldslraet, 85 5 Franitz-De Bast, St-Elisabethslraet, 27. Geeraerdshetg ZOIli P. WiTTiNCK, Groote Straet, NT 16. goe De gezondheid kiachtdadiglyk hersteld zelfs bv de zwakste constitution, zonder medecvn en met weinig kosten, door lu'l| Hue 7 neeskrachtige en versterkende meel voor zieke en zwakke kinder •ne Pillen meer noch eenig ander geneesmiddel lo' herstel von slechte sp7 sverlecring, hardly vigh' id al e- If 'liet nog van aandoeningen, hoest, vermageiing, zwakte en nog veel andere ziekten waervan men de getuigschrift, volkomen" genezingen gratis a«-n het hoo d depot zooals iedere goede apotheek verkrygen kan, PRYS DER REVALENTA ARABICA. jari üoozen die wegen 1/2 kilo 4 fr. id. 1 kilo 7 fr.; id, 2 1/2 kilos 16 fr. id. 6 kilos 32 fr J'!0l Hoofd Depot te Antweipeii.-hy Hk.*ri \l AKRSF.GF.RS, Schoenmerkl, 19. I' Crrlifiknèt 43,4"??. \Yv ondergeteekende verklaren dn het kostelyk voedsel genaemd Revalenta Arabica, het kraclilif middel is, (Geleekend) doctoor Ure o'r Schorlaud, dr Harvey, d» nniph"!!, «'.r hilton, dr Wurror. RHS De donzen van 7, J6 en 32 franken worden franco, in geheel het land verzonden. Brieven FRANCO. (Il'i; - liy Ter drukkery van A. BYL, Oj)steller-Bestuorder, in de Kapelleslrael N" 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4