VERTREKUREN UYT AELST NA ER VERTREKUREN UIT VOLGENDE STATIËN G FRANKS 'S JAERS. De Kamer.-Kiesbedrog, VARIA. Wannes oo mien. iuiiTin S-'>0 8-28 9-48 1-2-20 3-10 6-16 9-12 8! Conti, Brugge; Oslemli: 7-17 8-25 (8-11 9-15 Irron 5-20 8-28 0-00 12 20 6-91'. M Gelid), 12-89 3-10 3-18 6 10 0-39 8-37 9-18 ilrn'M I... I I n A« o 11» n OO 1 .1 KQ fct I I i v ji'j-fthc' -'a OE Klif-i 9^5^2-15 3 Vó'l U Borgen, Quiévrain, Namen, 7-55 2-55 5-35 N ANTWERPEN NA EP. St.-Nicolacs, Lókéreh, Gend, 5-00 8-30 41-00 2-30 4-00 7- 0 0-00. N GEM) NAER Lokoren, Sl Nicolacs, Antwerpen, 4-00 6-30 9-20 10 35 2-25 6-25 7-25. i,eue sla.cii al de konvoys uylgenomen de vertrekken uyt Brussel van 7-15 8 05 12-00 6-00 ['•nietes^ en (|je van QCnti 11-25 2-05 5-00 6-02 8-05 Tc Idegem en Santbergen stacn al de staen stil de konvoys. Te GyseOhem slaon stil al de konvoys. Denderleeuw slaen al de konvèys uyigenomen de'vertrokken vim Brussel 7-15 8-05 12-00 6-00 8-°5 8-40 en uyl Aolsl 6-39 9-38 2-38 5-27 6-29 8 30. °'"n a1rirekurcn uyl Denderleeuw uaer Brussel 8-12 8-17 I2-10 12-28 3-08 6 03 6-06 9-05 Dendermonde, Aelst, Ninove, Gecraordsbcrgcn, Alh, VAN 1.0 KEU EN NAER 7-00 9-30 3-05 8-00 0-00. 7-G0 0-00 3-05 7-45 0-00. - VAN. ATM NAER Gecracrdsbergm Ninovc,-.Aelst, Dondofinondc, Lokeren 6-30 10-40 1-40 4-35 7-25. Lessen, Geeraerdsbcrgon, Ninove, Aelst 6-30 10-40 1-40 4-3.» 7-2o. Brussel Gangs- «DendcrlOeutv) 6-30 10 40 4-35 7-2o. Gend, Brugge, Oostende (langs Lede). 6-30 10-40 1-40 4-35 7-2o. VAN GEND NAER Audcnaerde, 6-45 9-30 1-30 6-00 8. naer aei.st 8-00 9 00 11-35 4-35 5-00 5-5T 6-45 8-0. VAN BRUSSEL NAER Acls't, Gend, 7-15 7-25 8-00 8 05 11 20 12-01 t 20 2-35 4-35 5-00 5-15 6 00 8-05 8 10 8-40 Amove. Georaeidsbergen, Alh (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8-15. van dendermonde naer Brussel (langs Aelst) 7-30 7-55 2-20 5-05 8-25 (langs Mceh.) 5-45 6 37 8-00 10-05 3-30 7-30. Aölst 7-30 7-55 11-58 2-20 5-05 8-25 9-45. AELST, DEN 29 JULY 1805. luyl va De beraedslaging over de artikels des wetont- ^er'l'ierp8 op liet kiesbedrog gaet al hinkepalinken aoDorl en a)tyd op den zelfden voet, 'tis te zeggen ?l ''"s 'at alle voorgestelde verbeteringen door het '8eil<l|erbatersministerie bestredenen door de ver- laefde meerderheyd verworpen worden, lnte- éndeel, als de dootrinairen gevoelen of liopen at door d'eene of d'andere wyziging, hunne ar'ty kan bevoordeeligd wezen, dan treed de lemlerheyd die wyziging by. Aldus is de ABC- tumming.par canton aciigenpmen geworden. Zoo klaeT als den dag is er bewezen dat deze vet nnregtveerdig en licdriegelyk is, dat zy acn EKEt kiesbedrog de deur wyd open stelt, dat de mvleiikiezers op de scliandelykste wyze bena- feéligd ifj n, dat de steden alle voordeelen geme- >n ele. etc. Maer wal geell dit er aen, hel minis- «vade^ig ranet eene parlywet hebben, omdat liet lezoe'Cfjpt (lool. tiie partyweb aen bet scbotelken te ilyve.n, en omdat liet, van den anderen kant, niddrlfcker is dat bet onder den volkswil zou verplet- )i'slniw.|-ii worden, moest er eene goede kieswet be- franscljtaen. Da'erom meer dati koppigliëyd, meer dan Kn'dnekkiglieyd om die partywet te doen stean- i Guitiien door 'eeiie kamer die, dooi' de hitte en door laiukfcn» ai te langdurigen zittyd, vermoeyd is en jiclit-faeerig naer buys te keeren. ziekt Wat er van zy, wy voorzien dat de wet op bet gsjaniiesbedrogde onrektveerdigéte die wy ooyt a in iezien hebben, zal gestemd worden, maer wy ioorzion niet te minder dat de party, die ze zal lltljslJeraaekl beblien, er tocli vroeg of laet bet slagt- Hirer zal vin wezen. Dit kan niet anders, want [chreeuwend oriregt en hypokiiclery zyn twee peulen die ten langen laelsle eyndigen met aen i ""urli zelve de welverdiende straf toe'te passen. rb;d de calhölyken zich dan maer vereenigd bou- :K Ion, waken en zelfs uyl de slechte bedrogwet ™',!|llc voordeel' trekken wat hun mogelyk is, en ■Eerlang zullen zy tot het ineeivstorfcnd liberha- terskraem mogen zeggen': (ly hebt uwen val toorbereyd en bewerkt, hewei, 'versmacht nu maer in uw eygen modder, g'bebt liet gezocht en OSTilevonden. - icemieltij iiratiiiji Het koppel van twee jannen uyt 't Verbond pi^'Huiinen hunne woede niet verkroppen over de l^ffursterrvke onthaling van onzen hoogweerden ouHeni.bisschop. Zy knarstanden en verfoeyen die dwaze iitiinj.Aelstenaers met bunueti stoet, bun muziek, met a- iittininne zegebogens, liun bevlaggen der straten, rnen '"fcerjjojttuig der huysgevels enz. euz. Hadden zy """'gedurfd, zy zpuden den burgemeester aenge- ,,,,d Znaeiid hebben om den beyaerd te doen stom oniintjplyveu, om het volk uyteen te dryven, en de feest mïop alle wyzen tegen te kanten. Maer, beminde ."'„p®,Jfnedeburgèrs, nu dat er acht dagen voorby zyn, s (.«uitdurven die. jannen in liun bladje uw zoo edel gedrag op de snoodste wyze aenranden en laste ren. Volgens hun, heeft hel bezoek van den bisschop Ilieis anders ten doel dan zich te verzekeren of de \jèestehjkheyd hare pligten kwijt en of zij zich met 'geen wereldsche zaken bemoeyt; en daertoe zyn noch stoet, noch muziek, noch versiering der straten, noch verlichting der huyzen van doen; ja zelf zy durven u verwyten gelyk de Phariseën aen de dienaren van Jesus, dat al wat gy ter eere van uwen Opperherder gedaen hebt, loutere ver kwisting is van penningen die gy beter tot onder stand der armen zoud besteed hebben!'! O vry- willig verblindde liuycheiaers! die de blydschap en de verrukking der armen niet gezien hebt, 'erfhoe zy wedieverden met 3e ryken om hunne huyzekens te paleren, hunne, keerskens te ont steken, hoe zy overal hunn en *be minden bisschop té gemoet liepen om zynen zegen te ontvangen. Ondervraegt die armen, gy, koppel van twee uyt 't Verbond, en gy zult hooren of zy tegen eenige sluyvers onderstandgeld de vreugd die zy dezer dagen genoten hébben zouden willen verwisse len. Maer de goddeloozen yerstaen niet wat Jesiis leert dat het stoffelyk voedsel het eenigste niet is wat den mensch in 't leven houd. Wal aengaet de allerplechtigste inhaling van onzen lieven bisschop, wy verzenden der- zelver spytige beknibbelaers uyt 't Verbond naer het evangelie van Palm-Zondag: daer konnenzy beschouwen met hoeveel praclit .tesus zich liet inhalen hy zynè intrede in Jerusalem; wy verzen der! liuii naer de passie van den zelfden dag om te zien wat voor kostelyken balsem eene ryke vrouw op Jesus voeten uytgoot, en wat voor antwoord Judas krepg, die daerirt eene verkwis ting vond van geld d^t dienen kon tot onderstand aen de armen. En hebben de twee jannen niet genoeg met het Nieuw-Testament, dat zy in het Oud-Testament gaen opzoeken hoe deftig de priesters en levieten moesten bèliandeld wor den. Maer och lieére! spreekt toch aen die jannen over geen Oud-of Nieuw-Testament, men zou ze veel heter naer dc zondagschool zenden, om met de arme kinderen de eerste beginsels van den catechismus te leèren die zy sedert lang vergeten hebben. Na lang gezeeverd te hebben over de alge- meene vreugdebetooningen jegens onzen welbe minden bisschop, komt het koppel van twee eyn- delyk met wat nieuws voor den beetel om acn onze min of meer liberaelgezinde medeburgers de oogen te verblinden. Er moet, zegt het koppel, een volkomen verschil bestaen lusschen de gods dienstige plechtigheden en de burgerlyke plégtig- heden. Hunne redenering hierover is zoo curieus, dat wy ze letterlyk overnemen«Indien, zeggen do twee jannen, indien het heel natuerlyk is dat men zich ter gelegenheyd van eene nationale feest aen openbare-vreugde betooningen over- levert, geheel anders is het ermee gelegen wanneer er kwestie is van eene godsdienstige feest, die tot een geheel ander orde van begrip- pen behoort, en welke, door hare eygenschap, juyst die straotbetooningen verstoot, welke ,416; jiynf- mopö' DE DRY WË1YSOHE1Y. I. >8mj Te Parys, is een eng straclje der groole stad, bestond urige dni.ovcr vyf en twintig jaren eene restauratie (of zy er in :4A lieden nog bestact, weel ik nietik zou eerder gcloo- m 'iief ven dal geheel bot slraeljo verdwenen is). Zy droeg D-kic?,' Voor opschrift in de kleyne winst, en alle uren yan den ^iM kon men er zich eene niacllyd verschallën zonder Vo%' in borze te lasten. fj. Gail»'- Vader Goekoop gaf te eten voor eenen frank, voor mnH. oenen halven frank; ja voor tien ceiilen gaf hy eene ïeesnvl gocdo, soep met aerdappelcn en vleesch gereed ge- .niaèkt, en men mogt er nog naer beliefte eene portie of 4 n-eene halve portie vragen: als men maer mei gereed geld kwam, men was altyd welkom. l>y Ani Ook had den man vele dagelyksche kalanten er. rdsbew zonder ryk lo worden, kon hy toeli jaer in jaer uyt goede rekening maken en eenen ldeynen overschot ",r i"''i naer de spaerkas dragen. 'T was omtrent het eynde van oogstmaend 1835, om zes uren's avonds, wannoer men te Parys gewoon is heiwerk te staken en het noenmael te nemen. Er zalen "og maer. vyf bf zes persooncn in de nedrigo spyszael 'an van Vader Goekoop, toen Horaz binnen kwam. Horaz was eenen jongman van derliga twee en dertig l jaren, lang, mager, van goed uylzien, eenvoudig maer treffelyk aengedaen. Hy wierp eenen. vluggen oogslag naer eene tafel Lrachi# wacr vier jonge vrouvvspersoónen voor dry franken le gnstcrecrcn zalen, maer keerde zicli aenstonds naer i 'k'ii anderen kant, alsof by misnoegd was van bet geen hy zogt niet. le vinden. 1 O" If Terwyl hy in zyne gedachten gedompeld vooruyt trad, en door zyn gedoen klaerlyk liet blyken dat hy voor do eeisle mael van zyn leven hier binnen kwam, vielen zyne oogen op oenen priester, die daer in eenen boek aen een lafolken alleen zat le eten. Het was eenen bejaerden man, mei sneeuwwit hair, een uyiterst vriendelyk gezigt, vvaer toe men zich na tuerlyk laol genegen zyn. Horaz voelde zich tot hem aengclokl, en zonder na denken naderde hy lol hel tafelken en groette den gi y saerd met eerbied. Mynheer, zegde hy, zou hel u niet onacngcnacm wezen dal ik my aen uw lafelken plaelse Onaengenacm waerom antwoordde den pries ter liet zal my in tegendeel zeer aengenaem zya.t En jongman en grysaerd wisselden met elkander een teeken van overeenstemming. Wat zal men Mynheer opdienen eene potagie? eene halve potagie Klonk op dien oogen blik eene stem in Horazens ooren. Het was Anastasius, den tafeldionaer, den cenigen bedienden der restauratie van Vader Goekoop, eenen jongen van omtrent veertien jaren. Hv vroeg aen den nieuw ingetredenen wat er van zyne begeerte was. Breng my wat gy wilt, vriendje, sprak Horaz. Alzoo eene geheele potagie voor Mynheer Myn heer zal wel eene geheele polagio eten En het manneken was reeds aen 't loopen naer de Keuken, maer het kwam weer. Ha zal ik wyn brengen voor Mynheer Horaz keek eens heymelyk naer den priester, en zag hem mol zyne wynfiosch aen den gang, gnen, eene wan goede nesoli, dacht.hy. het wereldsch' optooysel der burgerlyke pleg- tighedéïl zyn. Weet-ge wat deze ronkende zinsnede betee- kenl? Niets anders dan: weg met de openbare vreugdebetooningen die onzen God en zyne licy- ligen en dienaren tot voorwerp hebben Dus weg met de processiën van liet H. Sacrament des Autaers en van O. L. V. Hemelvaert! Weg met de Jubiieën als die van de werfkapelle, van St. Antonius, enz. Weg?piet de plegtige inhaling van bisschoppen en pastors; ja zelfs den Paus, in dien hy Aelst kwam bi-zoeken, zou men in eene geslotèue koets over de straet moeien naer de dekeny voeren Weg enydelyk met art. 14 der grondwet, 't geen het openbaer uytoefenen der eerediensten waerborgl. Is dit hel inzigt van het fameus koppel, het zal nog al lang mogen schry- ven, vryven en zeeveren vooraleer het de open bare denkwyze daeryan zal overtuygd hebben..... Overigens zal Mr Eyermau ons misschien in deii gemeenleraed met zyn geliefd woordeken karak ter komen uyilcggcu hoe het civiel karakter ver- eyscht dat de burgerlyke overheyd eener catho- lvke stad aen haren bisschop den rug keere. Wy zullen de uyüëgging afwachten. Daer wy van liet woocdeken officieel karak ter spreken, 'moeten wy daer wat dieper ingaen. Ons gemcentebestuer had, in zitting van 41 dezer, heslist Z. H. den nieuwen Disschop van Gend, by zyne omhaling, niet te gaen verëeren, onder voorweifdsel dat zulks, eene godsdienstige betooging is welke' Jen opzigle van den gemeen- teraed geen OFFICIÉÉL kAKAivTER heeft!! Die woorden zullen voor altyd geprint 151 yven in dejaerboeken van ons stadhuys. Doch daer de Ciitliölyke bevolking onzer stad hel besluyt dezer vermaerde zitting té voren kende, is zy, door haér weerdig en deftig gedrag, tegen die. zoo1 ongodsdienstige gevoelens onzer staaliuysjieéren op de krachtdadigste wyze komen protesteren, en doen zien dat die mannen er verre af zyn de gevoelens onzer bevolking uyt te drukken. Te vergeefs zullen die o/licieelkaraklerbazen zich nog willen doen doorgaen als vertegenwoordigers der Aelstehaérs. Het volksvertegenwoordigend stel sel vereyscht immers dat, al wié zyne medebur gers wilt verbeelden, hel gevoelen dier medebur gers bezittc en uytdrukke. Nu, de vraeg in de zitting van 1! july voorgesteld was zullende stadhuyshcercn dèti nieuwen Bisschop, by des- zelfs intrede in onze stad, gaen vereeren En wat was hunne antwoord NEENwant deze is eene godsdienstige betooging, welke ten op- zigte van den gemeenleraed geen ojjiöieel karakter heeft!En'met dit zoo dom als valsch uylvlugl- sel was die kwestie van hooge belameiykheyd opgelost Maer hebben onze sladhuysbazen zoo maer oneerbiedig NEEN gezegd, onze medeburgers hebben zooveel le eerbiediger J<Y gezegd ja, wy zullen onzen hoogsl achtbaren Kerkvoogd weer- diglyk, deftiglyk, ja zelfs op eene luysterryke wyze onthalen ja, wy zullen onze huyzen ver sieren, bevlaggen en hun beste kleed aendoen ja, wy zullen onzen opperherder te gemoet snel len en hem allerhertelykst verwelkommen ja Neen, vriendje geenen wyn, ik dank u. Den priester koek op zyne beurt zydelings naer zynen legenovergczotcnen. Ondeilusselien kwam den jongen met eene schotel waerop meest aerdappelcn pronkten, en lloraz zette zich aen T eten; terwyl den priester mei veel verdul- dighcyd aen liet laelsle van zyneu laeyen beafsleak knaegde. Eene wyl daerna gingen zy aen *t gesprek. Myfiheer woont le Parys? sprak eerst den priester. Om u dienst te doen, mynheer. Ha, ha, eene schoone stad, mynheer eene prach tige stad, ja boven al wal men zich kan inbeelden. liet is den eersten keer van inyn leven dat ik hier kom, en ik verzeker u wel, dat ik nooyl zal vergelen wal ik er al gezien heb. Maer wat doel gy daer Horaz had juyst begonnen met zich water te sehen ken hy hield op en zegde Ik heb dorst, ik schonk my te drinken. Wal, wat, water drinken dat deugt niet in uwe jonge jaren, water drinken!., kom, wilt go my plezier doen, zegde den grysaerd, terwyl zich een ligt sehuemrood over zyne wangen verspreydde, ik kan toch nooyl zoo eene Heseh alleen uyldrinken, ge verstael my? Zonder komplimenlen mag ik neen glas schenken? En zonder naer de antwoord van den jongman te wachten, schonk hy dozens glas vol. Horaz vvier'd ook rood Gy zyl te goed, mynheer, sprak hy, ik weel niet of ik.... Bah sprak den priester, ik verdroot my hier alleen aen tafel. Gy zyt zoo vriendelyk geweest van my tc komen compagnie houden ik moet ook inyn deeltje van vi'iendelykheyd opdisseheii- Overigens, ik drink niet voel wyn, ziodewel, myn kind wy zullen onze huysgevels verlichten en zoo scnitlerend verlichten, dat het nognooyt in onze stad zal te zien zyn geweest; doen deze, die op 't stadhuys zitten, niets, volstrekt niets; hewel, wy zullen dry en vier dobbel doen, mogelyk zullen zy begrypen dat zy onze denkwyze niet meer vertegenwoordigen en dat wy dien zoo ongodsdienstigen aJs bekrompen partygeest zoo beu zyn als kouden papWat meeit is, met d'eerste kiezing zullen wy aen die heeren bewy- zen hoe zeer zy zich bedrogen hebbent als zy» in naem van'ons, catliolyke Aelstenaers, hetonbe- grypelyk besluyt hebben durven nemen dat zoo leelyk onze gevoelens van eerbied., achting en liefde jegens onzen welbeminden en zoo ver- dienstryken Bisschop heeft miskend en met de voeten getreden. Alles zal zynen tyd hebben gelyk de braembeziën en den stokvisch. N. B. Gebrek aen plaets heeft ons genood- zaekl de volgende> samenspraek over 't Verbond van 46 july lot heden te verschuyven. Wannes- Hewrel, Bellarmien, wal zegt gy van het onthael van den Bisschop Bellarmien. Och zwygt, jongen, ik droom er van. Nooyt heeft men te Aelst noch in't omlig gende zulk eene verrukking gezien. \Y. "F was-als eene kermis week. B. Wel gezeyd, en eene ware kermisweck, eene kermisweek voor de herten van 't volk. Dan kondenade menschen met volle vryheyd lief dekreten uylen jegens den nieuwen opperherder die tot hun kwam in.den Naem des Heeren. W. O wat verschil met de wulpsche ker missen die de liberhatery jaerlyks vergunt, \vaer- in men van uiels anders weet dan van smeeren en zuypeu, van dag en nacht in koten en barak ken tc versmachten, van tot den laetslen cent in kroegen te verteeren en als zatte beesien over straet naer buys tc wankelen, of op,smulpartyën onder de tafels te rollen. B. Ook zyn zulke volksvermaken de eenigste waeraen vele liherhalersbesturen zich gevoelig toonen: Maer spreekt aen zulke mannen van eene feest die den geest verligt en 't herte verkwikt, die eene gansch innige éii züyvèfé voldoening inboezemt, dan zyn zy niet t'huys. By het onthael van onzen lieven Bisschop was er hier niet eenen. te zien. W. Wat nog al veel slimmer is, het Verbond heeft sehaemteloos genoeg geweest voorop te laten weten 4° aen onze christelyke bevolking dat zy met het bisschoppelyk onthael geen allai- rens hadden, 2° aen onzen eerw. Deken dat zy zyne uytnoodiging naer de maen zonden. Daerby heeft liet Verbond de namen afgekondigd van die mannen, opdat iedereen zou welen wie er al in den gemeenteraed openlyk de gevoelens van g'heel onze bevolking durft trolseren. B. Lees my eens de namen in 't Verbond. W. Bah 't zyn altyd de zelve. Ik zal u liever de beslissing van den raed voorlezen, Lezing van den brief van M. den Deken gedaen zynde, waerby den gemeenteraed word uy(genoodigd Op onze dorpen in Normandie zyn wy acn zulke zoe- tigheden niet gewoon. Ge doet my eenen waren dienst niet mvn olfec te aenveerdon hé, hé, zonder uwe toe komst had ik misschien een glas to veel gedronken.... eene leelvke zonde begacn Ik ben u groolen dank schuldig. Op dezen oogenbiik stelde Anastasius voor Horaz een stoefsel van kieken, ja, van kieken, voor tien eenten, in de restauratie van Vader Goekoop. Terwyl onze twee vrienden, want zy waren hel reeds als of zy twintig jaren lang le samen geleefd hadden, hernamen zy hun gesprek. En van wat deel van Normandie zyl gy vader 0 van hel geringste deel, uayii kind ik ben sedert dertig jaren pastor le Flenry, vier uren van Andebys, op den slucnweg naer Rouanen. Kent gy deze streek Neeu. Fleury is maer een arm dorpje, al te arm, evlaes!.. en ik was naer Parys gekomen met hoop... Maer wat wil ik u gaen verdrieten met de kommernissen van oenen armen l uyten pastor Wa-rom niet? ze zyu wel dc vervelingen weerd van eenen uedrigen Sehilder van Parys Den grysaerd bezag den jongman met eene voldoe ning die hy mol verbergen kon. Ha ge zyl schilder11c wel, gy hebt gelyk, mynen lieven... boe is uwen naem Horaz Goed ik heel Blondeau. zuhle. Ergo, gy hebt gelyk, mynen lieven Hoiaz. Aeiigezien hel u niet mis- bacgt, ik zal u myne kommornisson verleHcn. Gy zult mv dan ook zeggen wat er u-verveelt te Parys En wie weel of uvt onze vvcdrrzydseDe. mededeelmgen met oeuige veiligling zal voortspi uylen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1