PERCEEL LAND SCHOONE HOEVE PERCEEL LAND EEN GROOT HUIS, 1 S MEUBELS, HE ILLDYIV BE LEE. REVALENTA ARABICA. Uil or hunt! Ie koop. Verkooping van Openbare Verkooping WINDMOLEN Woonhuizen en goede Zacilanden Verkooping van AVIS. Openbare Verkooping Land le koop Verkooping van Beesten en Akkerlialani, CONFECTIEN VOOR DA MEN enz. GROOT EN RLE VN. Hel ware Versterkend en Slijm verd rij vend Elixier. l PAUL GAGE APOTHEKER DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PBRGATIE. NOCH KOSTEN. m BAItRY IIOOH VUB ANBKRINC VAN WOONST. Hol. KLOOSTER li; Kerkxken, licbLjende twee verdiepen. geslaen in hol midden van hel dorp zeer geiief'elyk v gemaekt voor alle hedryl. Daerby nog een Huis welk er by gekocht is, om mol den •eersten ïMei aonslaende in gebruik te komen te samen voor 8,000 IV. Indien de so in ine misschien van 8,000 fis. te veel is voor eeitige persoouen, men kan dien last verminderen met hel klooster welk met Iwee slalien is en allerbest gelegen voor alle bedryf alleen te koopen en dan mag er nog eene rente hlyven op staen van 1200 lis. loopende aen 4 per cent, welk de koopsomme merkelyk zou verligten. TE MOORSEL. De Notaris D'IIUYGEEAERE, te Aelst, zal zoo hot behoort, met gewin van palmslag en gelag, openbaerlyk verkoopen Een perceel Land gelegen Ie Moorsel, op de wa- verhaeg, aen de land van Aelslslraet, groot eene hectare 07 aren, gekadaslreed S. 0 N° 845a, pa lende noord Dorothea Vanlanduyt te Haelterl, oost Charles Jlegendt, zuid M. Reynlens en west den lieer Louis Rorreman. Dit perceei zal in 3 gelyke doelen opgeroepen worden. Om met de betaling van den koopprys er van in het gebruik te komen, ZITDAGEN Instel Maendag 7 Augustv .,ofiv Verblyf Maendag 21 Angusty Telkens om 4 uren namiddag, ter heiberg hel goed Leven, bewoond door den heer Louis Vanmal- deren, aen den hoek van Kattenstraetje achter het kasteel, te Moorsel. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kantoorc van voornoemden Notaris, alwaer allyd groote en kleine kapitalen zyn te kekomen op voor- ■deelige voorwaerden. Om uit dc onverdecldheyd te scheyden. van de gebouwen een er en van eenen sleenen dienende voor schors en oliemolen, ieer wel gelegen voor Bouwgronden en Hoevingen te Aelst. De Notaris Joseph VERBRUGGI1EN, te Aelst, zal ten overstaen van den heer Vrederegler, open baerlyk verkoopen met gewin van palmslag en ge lagen de volgende goederen nagelaten door den heer Benediclus D'haen en jufvrouw Petronella Van Lierde, echtgenoten te Aelst overleden te weten STAD AELST. •1 De Gebouwen van Huizing, Schuer, Stallingen, Remisie en andere eener schooae Hoeve met dege ne van een Woonhuisken éraen hangende, Zooals zulks is geslaen en zicli bevindt op GO aren 70 cen tiaren Grond, gelegen buiten de JNieuwstraelpoort aen den Genlschensteenweg, en toebehoorende aen het bureel van Weldadigheid der stad Aelst. Ingesteld fr. 2000. Wordt met dezen koop mede verkocht het regt van pacht der verkoopers dat den voorschreven Grond, aen fr. 95 'sjaers, boven de conlribulien, eindigende den 24 December 1870, achtervolgens akt verleden voor den notaris YanderLooy te Aelst den 17 Juny 1845. II Eenen sehoonen sirenen Windmolen, tegen- woordiglyk dienende voor schors en oliemolen, met deszelfs roerende en draeijende werken er. verdere toebehoorten, alsmede Remisie en mede- gaenden Grond, groot in oppervlakte 8 aren 25 centiaren geslaen en gelegen op den Siesegemkau- kauler, naby den Gendschen Steenweg. Ingesteld fr. 3000. III Een gebouw uitmakende dry woonsten met deszelfs Erf en Grond, groot 2 aren 70 centiaren gestae» en gelegen naby den voorschreven Wind molen aen de baen naer Meire. Ingesteld fr 1500. IV Twee huizen met hun erf gestae» en gelegen in het Wiudmolenstraelje, naby de Iloogstraet en Zonneslraet. Ingesteld fr. 290 L V Eene party Zaéiland gelegen op den Siesegem- kauler groot 27 aren 72 centiaren sectie C N° 1255b. Ingesteld fr. 5020. VI Eene party Zaéiland gelegen a!s de voor- gaende groot 70 aren 42 cenli. sectie C Nns 1248 en 1249. Ingesteld fr 7100. Vil Eene party Zaéiland gelegen als de voorgaen- de voorgaande groot 51 aren 20 centiaren sectie C N" 1491. Ingesteld fr. 5030. Vilt En eenen schoor.en blok Zaéiland aldervoor- deeligst en best gelegen op den Siesegemkauter, neven den Genlschen Steenweg groot 5 hectaren 9 aren 24 centiaren sectie G N° 1219i en 1219a 2 bis. Ingesteld fr. 36,550. De voorschreveno goederen zyn alle gemeten door den heer Ch. Van Gyseghem, te Aelst en zyn op bezondere plakbrieven breeder beschreven en met grondplan uytgedrukt. ZITDAGEN: Inslel-Dvnsdag 18 July 1005 Verblyf Dynsdag I Augusty Ten een ure namiddag ter herberg genaemd den Appel» by d'lieer Adolf Van Saude-I)e Srnet Ie Aelst a^n <le Nieuwstraelpoort. een te Wie ze. De Notaris DTIUYGELAERE, te Aelst, zal zoo het behoort, met gewin van palmslag en gelagen openbaerlyk verkoopen Een perceel Land gelegen te Wieze genaemd het Guiweld uytmakende de west helft vaojjroo- ler stuk, groot in het geheel volgens titel G5 aren •10 centiaren, gekadastreerd sectie R N° G87, voor eene grootte van G2 aren 80 centiaren en palende oost en noord de wed. Mocns, zuid de wed. Van Damme en west Joannes Derop. Gebruikt door Charles Van Vai enberg, te Wieze zonder schriflelyke voprwaerde. Derde zitdag DYNSDAG 8 Augusty 1865. Telkens om 4 uren namiddag ter hei berg van Charles fan Eeckhooni in hol Spruythoek te Moorsel. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten ka nloore van voornoemden Notaris alwaer allyd groote en kinine kapitalen zyn Ie bekomen op voor deel i ge voo r w a e I'd en Pour cause d'agrandissemenl, a vendre mie machine a vapour horizontale do 8 chevaux s'adres- ser rue de Frontispice 53 a Molembeck St. Joan. VAN ZYN DE HET HOTEL DES-PAYS BAS. zeer wel geslaen en gelegen TE AELST, in de Nieuwstraeï naby de groqtt' Merkt. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, zal, ten overstaen van den heer Vrederegter, open baerlyk verkoopen, met gewin van palmslag 'en ge lagen Een groot en schoon HUIS, genaemd hel Motel des PAYS-BAS, met zyne erf, Koer, groeten Ach- lerbouw, Remisie», Magazynen en Stallingen, al lerbest en voordeeligst geslaen en gelegen te Aelst, in de Nieuwslraet, naby de groote Merkt, zicht, gevende op de Vee-en Iloppemerkl, geleekend Letters Nrs '15 en 15 en bekend op het kada'stre wyk A 11 262 en 267 te samen met eene oppervlakte van 6 aren 50 centiaren; houdende van dVene zyde aen huis en hof van den lieer Charles Van Lierde, van d'andere zyde aen de herberg DE MA TROOS, toebehoorende aen dTicer Van Muylem, en verders aen de hovingen van de heeren Rcnne- bpog en Roman en van achter aen den hof en ach- terbouSv van een huis in de Leopoldstraet, bewoond door Jufvrouw weduwe van den heer Branteghem- De Boom. Deze sehoonen Eigendom, hebbende straetwaerls twee verdiepingen, is, door zyne voordeelige gele genheid en door de uitgestrektheid zyncr erf en gebouwen, alderbest geschikt voor daerslelling v?n nyverheidsgesliehten en voor het uitoefenen van alle hocgenaemdc bedryven. ZITDAGEN: Instel Donderdag 10 Augusty Verblyf Donderdag 24 Augusty Telkens ten 4 ure namiddag ter esta mi net ge naemd St. Rochus, by de kinderen De Witte, te Aelst, aen de Moppemcrkt. Alle inlichtingen zyn te hekomen ten kanloore van bovengenoemde Notaris Verbruggheu, te Aelst in dc Brabandslrael, (Ponlstraelpoort). te Erpe. De Notaris DESMET te Erembodegem zal ter ttisschenkomsl van zynen ambtgenoot Mtcr VAN DEN HOUTEN Notaris te Brussel, met gewin van palmslagen en gelagen openbaerlyk verkoopen. 49 areu 85 c. ZAEYLAND gelegen te Erpe op den Hoorenbuts, sectie A N° 457, palende aen JB. De Boeck Frans Rasschaerl, d'erven Charles Blondeel Charles Desadeleer en de kinderen Kin- laert; in gebruik by Andriaen Van Landuyt. Instel Zaterdag 22 July Verblyf Zaterdag 5 Augusty Telkens om 5 ure'uanoen ter herberg het nieuw Zaegsken, by d'heer Constant Devuvsl le Erembo degem aen de Zouislraetpoorl van Aelst. M 'iM ijjifiïDI filjj !UÜ2] PP il ld te Aelst-Schaerbeke (aen den Genlschen steenweg.) De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, zal, op Dynsdag 8 Augusty 1865 en volgende dagen le beginnen om 8 ure voormiddag; ten verzoeke en ten hoeve van de kinderen van w-ylen den lieer Benediclus Dhaen-Van Lierde, le Aclsl-Schaerbeke aen den Genlschen steenweg, openbaerlyk verkoo penal de Meubelaire voorwerpen, Beesten en Akkerlialani, aldaer te bevinden. De beesten zullen den eersten dag 0111 2 ure namiddag ver koeld worden. Alles breeder beschreven bv de aenplakbneven Te koopstelling van alle de Zoinorarlikels nieuwigheden in LAKEN en STOFFEN voor BROEKEN JASSEN en VOLLEDIGE KLEEDINGEN m alle pryzen en van den laelslen smack. Alles is geleekend in bekende Cyfers aen dc GROOTE MAE'F VAN 75 CENTIMETERS. Al wie voor eene sonime van honderd franken complanl zal koopen, zal een rabat van 5 genieten, even als in de fabrieken. Men gelast zich met het leveren der COSTUEMEN voor gestichten, kloosters en koslschoolen aen de oprégt fabi iekpryzeu. Verzekeringsmaelschappy van zeehandel en legen braudgevaer, gemagligd by koninglyk besluyt van 17 july 1856. Maetschappelyk kapitacl vier milhoen franks* De Lloyd Belge verzekert legen brandgevaer mits eene op voorhand bepaelde en onveranderlyke premie voor geheel den duer der verzekering alle roerende en onroerende eygendommen die door T vuer konnen beschadigd of vernield worden. Zy verzekert ook legen gevaer van vei huer.verlies en waerborgt mits eene kleyne by voegingspremie 1° de schade voortspruytende door de ontploffingen der gazverlichting 2° de schade door den blixem veroorzaekl dan zelfs als er geenen brand ontslnet. De Maelschappy word le Aelst vertegenwoordigt door M. Jacques Boone, op de Botermerkl. Dei iio! Rn 0. Me VA VA To Te Ve DOGTOR GtflLLïÉ gereed goniaekt door GBENELLE-SA1NT-GEBMAIN-STRAET, 13, PARYS. Het elixier van guillié is vooral nuttig aen de geneesheeren op het platte land, aen de huisvaders, die verre woouen van ecnige» doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoeken en bystaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien hel groote koslen van geneesmiddelen uilspaert. Het is geen geheym geneesmiddel, en de vei koop is toegelaten door verschillige besluiten der keizerlyke hoven en van hei hof van kassatie. (Geperiectionneerd van de formuel der fransche Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaersle bewezen, dat hel elixier van guilliê gereed gemaekt door caul gage onwederlegbaer werkzaem is legen de koortsen der moerassige landen, de buikloopen, -den cholera-morbus, de geele koortsen en de besm.ellelyke ziekten, tegen de jicht- of flerecynachtigi£n zinkachtige of rhumalhieke kwalen, legen de zinkingen op de blaos, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegziekten, in de ontslellonissen die niet de overgangsjaren, en met den ouderdom gepaerd gaen, in de aeiïhoudende maegpynen, in darmontstekingen in de hacrwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen, enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet hel vragen. Het Elixier word verkocht in flesschen van 6 fr., en in halve flesschen van 3 fr. 50 cenlimen. Zich le vervoegen voor den verkoop in'het groot van den elixier guilliê, gereed gemaekt door PAUL gage, by M. paul gage, Grenelle-Sainl-Germaïnstrael, 15, te Parys, en te Brussel by de beieren Durand en Zoon, Missotten en C°, Rekou en C°, Van Ke igkuoven, De Giikest, Van der Schrieck en ,C% en voor den vérkoop in het klein, by de heeren Schoofis, Apotheker, 45, RergslV'aet, Ram lot, Apo theker, 38, Groote Beerihouwerslrael, alsmede ih alle goede Apolhekeryën van BRUSSEL en BELG1EN. Depót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoulslrael. VAN LONDEN. Hersteld geheel de slechte spysverléeringen (dyspepsies), mnegonslekingen, kvumpachtige mnogpvn, hardly\igheid, speenziekte, slynien, winden hnrlkloppingen, buikloop, zwellingen, hedweliningen, oor-gedommcl, zuei lieid, kraui| en, koudhoest, braking na het eten in zwangerschap pynen zonuwtrekkingeii in de maeg verwarring in dc lever, zenuwen, gal- en siyuivlies slaeploosheid, hoest, benauwdheid, korstborsliglieid, verkoudheid, o.ntsleking der luohtpyplakken, tering, (phthisic), dpitwworni, zwarte-gal. verval, rhuniatisinus, fleresyn, koortsen, inoederkwael, lenuwsmart, kwaedblned, walirzuejit, bleekheid, onvruchlhaerhcid( onlbrcking van frieschheid en moed. Hel is ook het krachtigste middel vooi zwakke kinderen en persoonen van allen ouderdom Uittreksel van 63,000 CENEZINCEn N° 52,"81 BI. dc hertog de IMuskow, hof-mnerschnlk, van eene maegontstekiug. No 63.184 de vrouw van M. L. J. Dury te Juniet by Gharleioy, van pischeidene jaren onverdraegKk lyden in de mui g, de heenen de leuden, de zenuwen, de oogen en het hoofd. Ro 6-),8 5 M. J J. Noel, van 2 jaren slechte spysveiteering en pynen in de zenuwen en de niacg. No 62,982 Frans Denasse-Caulia, van FIcurus by Charleioi, zegt God zy dank, uwe Kevalevta Araeica heeft my genezen van tien jaren sch:ikkelyk Ivden in hel hoofd en nen hel schurft. Zy heeft inyne gezondheid volkomen hersteld. No6j,846: M Greven, eigenaer van hel hotel de Kroon, Stechelen, genezen van epne maegontstrking gepaerd met hoesl, vvaervan hy sedert vvf jaren lcedt. No 62,812: Luik, don 14 november 1S63, Aengedaeu van schuiflzweren onilaeg de heenen seden 1851, en bevindende dal hel kwned slechts verne prderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die niy overi gens verzekerden dal op mynen ouderdom £5 jaren de genezing ónmogelyk was, heb ik tot myn groot geluk voorgenomen, gebruik van uw Uevalenta Ara-bica te maken, die my in weinig tvds volkomen genezen, en nmie gezondheid in hel algemeen op ence verrassende vvyze versterkt heeft. Cr. Voos, concierge in de viierwnpens-proefbank. No 62,a"76 St Romainc des Isb s (Snone et Loire), den 3 1 september 1862. Mynheer, God zy gezegend Hy heelt een einde gesteld oen myno 18 jaren schrikkelvke maeg pynen. nachtelyke zweelingen en sleclito spysverteeringen, om my op nieuw den kostbaren schat van gezondheid too Ie staen, J. Compare! pastoor. N<>6'.\854': M 'antier profes or van gyinasiiel; to Mecheiën, heeft de Hevatknta Arabica gebruikt tegen eene aendoening der maeg met zwakte dor zenuwen, en heeft da gelukkigste uitslagen mogen hestaligen No 50,416: Itt. de graef S uurt de Dëcis, pair van Engeland, van maegs'opping tnel alle hare zenuw cliendrn, spasma, krampen, hrueklust, pyn aan de borst en tusschen de schouders. No 46,421 Bloj. E. Jacobs, van «fgrysolyke zouuwkwael, indigestie, uitvvr-tpingen, moeder- kwaél, zvvaermoedigheid. No 48,^42 Slev. Slatin Joly, van 50 jaren verstopping, indigestie, zenuw, usthuia, hoest, spasma, en braeklust. No36'4i8 doktor Siinsle, van krampen, spasma, kwade vertecring en dagelyksrlte hrnkingén. - No 31,028 M. W. Patching, van speen. No 46,?70 BI. Hoborts, van locglooiing, met hoest, hrakingen verstopping en vyf en twintig jnrigc doof. hfid. No 48,522 Slev. de gravin van f.astel-Stuart,9 jaren a schnwclyke zenuwkvvael met verstnnd-verbysteiing, No :4,816: BI. de aerlsdiakcn Alex Sluacrt, van X jaren afgrysclvke zeniwmerl, van schotprhumatisnius, slapeloosheid rn afkeer van 'l leven. No 43,Slo M. (i. llencko, van serofuel.No 46.210 M. de doktor Martin, van eeue m#ep,ver<topping en tuoegoiitsli-kieg, die Item gt^dti ende 8 jaren, 15 of 16 ntael per dag deden overgeven. No 46,Vis de kolonel VS'as ton, van flerecyn, zenuwkrampen hardtukkig- verstopping. No 49,4 ?2 M. Bladwin, van volkomen vervulling, lamheid d-r leden, ingevolge van buitensporigheden der jongheid.No 51,615: BI de baron Polcntz, prcL kt van Zangénon, van hatdnekkige verstopping en zenuwsmert.No 48,721 BI de baron van Zoluwskovvski ufdcelings-gcnerael. van jaren oude smerten in de verteeringsorganen. No 53,860 Mej. Gallard in de groole Sl-Michielstiact, te Parys, van longenvertecring, die ongeneesbaer was verklaerd on hner nog slechts eenige moenden te leven gaf. Meer versterkend en tuin kosthaer dan do chocolade, lhc2, soffy, traen, bezuinigt deze koslelyke geneesmiddel duizendmael zyn n^trys in andere remedie»; hy heeft 60,000 genezingen bewerkt daer waer al ander middel mislukt was. BAUUY DU HAHUY en Cie, Keizerslra'-t, 12, te Brussel, Regentslruel 77 te Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kilo fr. 7 2 3/1 kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 32 franco. Depot te Aelst hy P. ScilALTi;* en C. Van der Biest. Antwerpen, by II. Waersecers, Schoenmerk!, 19. Genl, hy ADÉtl Puls, echtgouoole Ta. Van Loo <a)PPENOLE-Boels, Veldstraet, 85 Franitz-De Bast, Sl-Elisabethstrael, 27. Geeraerdsbergeni P. Wittinck, Groole Straet, Nr 16. De gezondheid krachtdadiglyk hersteld zelfs hy de zwakste constitutiêu, zonder medccyn en met weinjg kosten, door het ge neeskrachtige en versterkende meel voor zieke en zwakke kinderen RËVALENTA ARABICA, van dc heeren Rarry Du Barry en Cic, Regent streel 77 London. Geene Pillen meet noch eenig ander geneesmiddel tot herstel van slechte spysverieering, hnrdlvvigheid, zenuwgevnl en lever- aendoeniugen, hoest, verinagcting, zwakte en nog veel andere ziekten waervan men de getuigschriften van meer dan CO,OOU volkomen" genezingen gratis oen hel Itoo'd depot zooals iedere goede apotheek verkrygen kan. PRYS DER REVALENTA ARABICA. Doozcn die wegon 1/2 kilo 4 fr. id. 1 kilo 7 fr.; id. 2 1/2 kilos 16 fr. id. 6 kilos 32 fr. Hoofd Depot to Antwctpcn, hy IIe.-ri WAERSEGERS, Schoenmerk!, 19. Orlifikaet 43,472. BVv ondergctoekeiide verklaren dut het kostelyk voedsel gennemd Revalenta ARABICA, het krachtigSlB middel is. (Geleekend) doctoor Ure dr Schorlatul, dr Harvey, dr ''anipbcll, dr Chilton, dr Wurzer. De doozcn van 7. 16 en 32 franken worden franco, in- geheel liét land verzonden. Brieven franco. Ter drukkery van A. BYL, Opsteller-Besiucrder, in de Kapelleslraet N° 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4