Merhtpryzen. '•J Bekendmaking, BE VA LENTA ABAB1CA. I li oud i}i f nrlj nci liclï f IK'lj VOft, i' k enlK •ie liar iep» basse gin? M.. el diij sl rac li Cafi '(•tpadj en ge miiH iiiiani der df. irzi'ld •sl. Ui :l. uig sj iewai- aenge-; en aen iemen. Mevi eclil ii eenw )udeu, 'Ibani en 21 gclyk' lieden )e jus- schynl tf.deo Den Clown der Kamer heelt zaterdag; aen den heer Rogier, minister van buytenlandsche zaken, d.e otlicieele lysl, der gesneuvelde Belgen in Mexiko, gevraegd. Den heer Rogier heefl gezegd dat by die lyst niet had. En den heer Bouvier heelt daerop geantwoord dat de uytlegging van den minister hem voldoende toescheen M. Joannes-Franciseus De Jonghe, sedert 23 jaren pastor te Vracene (Waes), is eergisteren in die gemeente subiet overleden, in den ouder dom van 64 jaren. Twee leerlingen van het amerikaensch seminarie van Leuven, zyn eergisteren te Oos tende ingescheept naer hunne respectieve zen ding: M. L. II. Haupts, van Aken (aertsbisdom Keulen), naer het bisdom van Van Couver eyland; M. B. Be Ryckere, naer het bisdom van Nes- qualy, grondgebied van Washington. Maendag morgend om 7 ure nam een pries ter le Blankenberge een bad zich wat verre van de golfbrekers verwvderd hebbende, wierd by door den stroom medegerukt. Een der wachters snelde hem ter hulp, lerwy I den priester zich ho ven water liield'; doch de wachleT zelf zich mede- genikt voelende, moest lerugkeeren. Men bediende zich dan van eene reddingsboot, en alzoo kon den bader gered worden. Be justitie legt veel ie'ver aen den dag om |cr ontdekking te geraken van den dader ol der daders der dubbele moord le Bavichove gepleegd in (b>n nacht van zaterdag tol zondag 'lae'sl Tegeu- slrydig mei belgeen zékere bladen gezegd hebben, is er nog geene aenlioiiding gedaen geweest Ben inwooner van Bavichove, een oogenblik onder hel oo" gehouden en op wien de eersle vermoed- -ns waren gevallen, heeft zyn alibi kunnen aenwyzen zoodanig van geenen twyfel in den geest der magis traat-onderzoekers le laten beslaen. Be strafverzaehling, welke aen Pède is loe- geslaen. valt niel in den smaek van iedereen. Over êenige dagen hebben werklieden van Ecaussine, welk lot z"er lael in de herberg waren blyven zit ten, Pède in afbeeldsel gebalsrecbl. By middel van eeltige planken wierd er in haesl eei: soort van schavot, op de. Groole .Mérk" van Ecaussine opge- rigt, en men was volop bezig niet een van sli oo geniaéktéu man, Pède verbeeldende, het hoofd af te slaeu, toen de komst der politie aen dit dwaes bedryf een cynde stelde. Eene moord is zondag nacht gepleegd te Fosses. Ben lieer A. Deslrée, parapluie-fabi ie- kant, heeft zvnen eenigen zoon van 2! jaren oud, met een geweerschot gedood. Hy had zynen zoon yermaend wegens zyn lang üytblyven des avonds en hem hedieygd hem te straffen indien hy niet van gedrag veranderde. Den jongeling kwam wederom rond 4 1/2 ure des morgends naer buys; zynen vader legde zyn geweer op hem. aen en den ongelukkigen viel slagelings dood. Ben moordenaer nam onmiddélyk de vlugt in de rigting van Namen en wierd in de statie van Floreffe door de gendarmen van Fosses aeii- geliouden. Eenen professor van het seminarie van St- Trliyden heeft in de schoonc boekery dezes ge slicht» eene zeer belangryke ontdekking gedaen, onder het dubbel opzigt van de geschiedenis en de oudlieydkunde. Den band van een fransch-lutynscli •woordenboek was samengestald uyl twee perka menten, geplakt bel een in recto, liet ander in ver so. Na ze met zorg losgemaekt le hebben, vond men met geluk twee diploma's van Ucudrick 11 hertog van Lotharingen. Ueze twee akten betreffen de tiende van Twry- sclie of Yscbe, en dagteekenen van 1235 T eerste dezer stukken, verleend den 9 september, kent aen de abdy van llerlogenduel. naby Leuven, de gansche tiende van Ysclie en de patronaat tier kerk toe, reglen die tot hiertoe bezeten waren geweest door den vader des schenkers, Hendrik, hertog van Lotharingen. Denzelfdm aki meld nog, dat de abdy van llertogendael, gesticht door den zoon van den Kryger, lot de orde van Gister th n be hoorde, en binnen hare muren woonde Margaret ha van Braliand, oudste dochter van Hendrik II en van Maria van Zwaben. Het 2C stuk gedagteekend 3 november, vraegt ae.ii Karei bisschop van Kameryk, de vorige gifle le willen bekrachtigen. Deze twee stukken hebben des te meer weerde, darr zy eene tot heden onder de geleerden betwist zaek oplossen, namelyk die des overlydens van Heuderik l, Matlheus de Roches en de opstellers van l'Art de verifier les dutcs, bepalen de dood van hem.op 5 november, in stryd met Bulkeus en Di- Vt us, die den 5 september opgeven. Deze laelste denkwyze sehynt ons teenemael be vestigd door de twee oorkonden, die thans ontdekt zyn. Den Sun bevat het volgende verhael over het verbranden in zee van het ustralische schip Firry-Star, bevelvoerder Yule, en het vermoede- lyk vergaen van vier booten, waermede den ka- pileyn en 53 persoonen, zoo passagiers als ma- troozen, zich hadden poogen te redden Op 19 april was idles goed aen boord maer toen men gekomen was op 46" 10 breedte en ITO15 wester lengte, boorde men de kreten weergal men brand brand Ben kapiteyn deed aenstonds de luyken s'uyten en toe kalfateren nadat hy alle man op (lek had doen komen. Op 20 april had het vuer zich zoodanig uyl- gebrevd, dat de passagiers en de bemanning ge- imodzaekt waren zich in de booten in te sche pen. Reeds waren in dit vooruylzigt twee booten van levensmiddelen voorzien geworden. In hunne overhaesting om zich van het brandende schip te verwyderen, lieten de vier booten die uytgezet waren den luytenant, den heer Surgeaut en 17 manschappen aen boord. Ben luytenant die een krachtdadig, moedig en vastberaden man zegde tot de bemanning dat (lat zy niet wanhopen moestdat men liet schip zou hebben kunnen redden, in geval men maer moedig werkte dat men liet vuer moest uytdoo- von, en men door liet redden van het schip zich zeiven ook zou hebben gered. Be chronometer was door eenen der booten medegenomen. Men begon met de pompen te werken. Alle moeyelyke poogingen wierden aen- gewend om de uylbreydiiig der vlammen, welke het ganseli schip, bedreygden, tegen te werken. Be eenige hoop op behoud was van het. vuer zoo lang meester te blyven tot. men eens haven of een ander schip zou hebben bereyki. De bemanning was uytgeput van krachten en by na stervend van honger Doch, ondersteund door liet voorbeeld van hunnen luytenant, werkten zy voort lol op 12 mey. Dien dag verscheen er een vaertuyg aen den gezigteynder. Het was Imogen tyd, 't was de Duntlkss, welke hen opnam en naer Aukland overbrugt. «Nauwelyks waren de ongelukkigen pen boord van de Dcntless ol'de Fiery- Stak wierd door de golven verzwolgen. Op 26 mey had men nog hoegenaemd niets vernomen over het lot der vier booten. BUYTEYLAXIDSClï NIEUWS. Be France deelt eenen brief nvt Abyssiniën mede, van 16 april, waerin gemeld word, dal het lot van den Eugelseiien consul Cameron in den laetsten tvd veel verzwaard is. Na gedurende IS maenden g' ketend in het gevolg van Koning Theodoins te zyn medegevoerd, was hy nu, mei een aenlal andere Europeanen, waeronder ook twee Fransehen, te Magdala in eene gevang-nis geworpen. Op de menigvuldige nen/.oeken, om den Cameron in vryheid te stellen, heeft den Koning geantwoord Volgens dienzelfden berichtgever, willen de En gel se. lie hem hebben, zy moeten hem komen halen, en is de verbittering van Koning Theodoras niel al leen ontsiaen door het onbeantwoord blyven van zynen hekender. brief acii de Koningin van Enge land, maer ook door afkeurende 'denmerkingeii op zvn bestuer, welke den engelschen consul Cameron zich in een gesprek met hem veroorloofd h- el't, liidien er, zegt eenen briefschryver uyt Me- xiko, geene versterkingen nyi Belgiën komen, zal ons legioen welhaast geheel vërdwynen, of in de ooêfenryksche of (ransehe troepen versmolten wor den. Ziedaer dan wat er van den bélgischen naem in Mexiko zal overschieten':'I zal ten laelste niets zyn dan een ki uys, hier of daer in eene wildernis geplant, ter aandenken van de dooden. W'v hopen, dat geene nieuwe slagloffers diegenen zullen gaen vervang n, welke reeds gevallen zyn er is daer geene hoop op goede uylkomst en de zaek voor welke men er sterft, is vremd aen Bel giën strvdig met onzen geest van vryheyd en onaf- hankelykhevd. Wy lezen in het Journal Loiret: Be mena gerie van den heer Schmidt heeft een groot verlies geleden gedurende den overtogt naer Saumnr. Bon olifant die er deel van maekle, miss Fanny, is ge storven. Naer men beweert was dezen 150 jaren oud. Eenige dagen na het verlies van miss Fanny, is de menagerie hel löoneel geweest van een afgry- selyk schouwspel. Den behendigen dierentemmer bevond in het groot hok, in hel gezelschap van eene hyena en eenen leeuw. Na hen eenige oefeningen te hebben doen tiyt- voeren, gaf hy, volgens gewoonte, cenig vleesch aen deze dieren. Eensklaps wierd den leeuw op den reuk van het vleesch woedend, en wierp zich op de hyena, sliet hacr ten gronde en beet haer m den nek. De wilde naluerdrilïen van den koning derwouden ontwaekten eensklaps in hem. Hoe meer het bloed stroomde hoe woester bv scheen le worden. Zynen somberen blik deed een stond erns tig vreezen voor het leven van den lieer Schmidt. Bezen verloor geen oogenblik zyne koelldoe- digheyd. Eerst onthaelde hy den leeuw op eene vracht zweepslagen, vervolgens gaf men hem een revolver, hy loste verscheydene scheuten op den leeuw die "er zich geenszins om ontstelde. Immer hield hy zvn slaglolfer luSsclien de landen, welke byua geen leeken van leven moer kon geven. Eene groole ontroering had de toeschouwers aengegrepen, de mannen schreeuwden, de vrou wen weenden en slaekten pynelyke kreten, en al dat lawyt scheen den leeuw nog meer te bezielen. Het personneel der menagerie vergaderde rond het hok, gaven een stuk vleesch aen den heer Schmidt, 't welk hy diep in de keel van den leeuw duwde, terwyl men langs buyten met stokken op het dier sloeg. Ben heer Schmidt nam dit oogen blik te bael om weg te trekken en de hyena met met zich in een naburig hok te slepen, en op het oogenblik selieydde eene val hen beyden van den leeuw. Het was meer dan hoog tyd, want den woe denden leeuw, met bebloedeu snuyt, wierp zich om en botste tegen de val. Ben heer Schmidt vertoonde zich voor de toe schouwers en wierd door hunne toejuycliingen be groet; doch hy was zeer bleek en gauscli met bloed overdekt. Be hyena is ernstig gekwetstdoch men denkt dat zy hare wonde zal ovei leven. EENEN BRANDSTICHTER, Mcil leest ill deil Moniteur de la dó te d'Or Eergisteren wierden de vreedzame inwooners van Techères ten 2 uren 's nachts plotselings ont- waekt door de. kreten hulp moord welke kreten opstegen uyt de wooning betrokken door de echt genoten Boilotle. Op denzelfden oogenblik steeg er een dikke rookkolom boven het dak op, en men kon zien dat er brand in die wooning was ontsiaen. a De persoonen, welke er het eerst aen kwamen, vonden de genaemde Calharina Boilotle op haer bed uytgestrekt liggen zy was met bloed overdekt en kon nauwelyks adem halen er stroomde bloed uyt negen verschillige wonden. Den dader dier moordpooging zou misschien ongekend zyn gebleven, indien eenen buerman niet verklaerd had den echtgenoot van liet slagtoffer, den genaemd mi Jan Baptist Boilotle, oud, 55 jaren den brand le hebben zieu slichten en onmiddélyk daerna de vlugt nemen. Dadelyk wierd de eerste hulp aen liet slagtof fer toegediend de overheden begonnen den mis dadiger op te zoeken en men vond hem in hel bosch van Elevaux, aen eenen boom opgehangen, geen tee,ken van leven meer gevende. Dien ellende ling had zich zei ven recht gedaen. 500,000 er. te winnen. Ben lieer X..., in zwart kleed en met witten halsdoek, hood zich dezer dagen op eenen morgend by eenen Imogen ambtenaar, den lieer N... aen Ben heel X wierd binnen geleyd. Mynhèer, zegde hy, wilt gy my toelaten u een ontwerp voor te stellen, hetwelk u onmiddélyk 500.000 fr. zal doen winnen? t Mynheer, ik zal met de grootste belangstel ling naer ii hiyslerën dm li ik was op hel p;inl my met inviie lamilie aen tafel te zetten, toen men u aendiende, en indien gy my de eer wildel doen een ontbyt te aenvaerdeu.. later zullen wy over ii We zaek spreken. Ben heer X... aenvaérdde, at gelyk eenen heer. was zeer vrolyk, gespraekzaem en byria innig niet Mej. N... Toen het ontbyt geeyndigd was, volgden de sigaren. Indien wv ernstig willen spreken, zal ik luy- steren, zegde den heerN... Myn ontwerp is zeer eenvoudig en kan ge- makkelvk uyl gevoerd worden. Laet hooien. Gy hebt eene dochlFr uyt te hnwelykén, mynheer Stellig, gy hejit haer hier gezien doch er is hier geene kwestie van. Gy geeft haer een miiiioen voor bi uydsehal Maer mynheer, waer wilt gy heen? Ik neem haer voor de helft-; beg'rypt gy Mynheer X.., dien dag niet wetende waer le ont byt ën, had dit middel uylgeJuehl om er ami le geraken. AELSf, 29 luly. Granen per 132 lit. f»0 centil» M. Adler chirurgrëii-t and meest er, oude Graen- halle N° 15 te Brussel, berigl ons zyne aenkomst in de/.e stad. Dezen artist, welken over (enigen tyd één merkweeiiiig boekdeel handelende over de mond-en landziekten heelt uvtgegeven, doel h ier door zyne biiylengewoone talenten in dees vak iiylschynen en levert aldus de waerborg op dat men in zyne kunde volle verlrouweiffmag stellen. M. Adler is den eenigen tandmeester die mei Tarwe. i2 -15 a 15-00 Miisleluyn 09—1'7 12-02 Rogge. 8 -06 8—14 Geerst. 7—1>3 7—lit Haver. 6- 18 8—02 Hoppe (1864) de 50 kil. l'r. 440—0( 00 00 Raopzacd. 38—10 39-06 Lynzaed. 16—10 18-00 Raepzaed-olie. 70—00 71 -00 Lynzaed-olie. 66—10 00-0 Raepzaed koeken, de 1245 k. 117-00 121-00 Lynzaed koeken 158-00 162- 00 Kemp koeken 000—00 000—00 Aerdap. (roode den 1/2 heet. 0—19 1—03 Idem, (wille) n 0-16 0—48 Boter, de 3 kilogram 3-14 4-08 Eyers, de 2o —15 0—17 Vlas per 3 kilos. fr. 5 -50 6—50 Viggens liet koppel 36-00 46-00 DENDERWONDE, 3i July. Tarwe, par 130 lil. IV. 26—50 27-50 Rogge 16- 50 00—00 Haver par 100 kil. 23-63 60—01 Geerst per heelol. t 00—00 00—00 Lyriolie. 104—00 000 00 Kempolic I 1 - 9-4 0UÜ—00 Kool/aed-olic 405—40 000—00 I.vnzaed, pat heel. 23—03 25— 18 Kempzaed 00-00 00—00 Koolzaed. 00—00 00-00 Lynzaedkoeken par 1215 kil. 261—03 276-55 Kempkoeken. (0-00 00-00 Koolzacd koeken 00—00 00—00 NLNOVli, I Attgi: Granen per hectoliter. eene eervolle cneeskundige fa- gebylen is melding door de cüÜéyt voor de zyne kunsttanden en liekroohd geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in het Hotel de dry Koningen alhier van 9 uren voor-tol vier men namiddag de persoonen ontvangen die zynen dienst zouden bcnoodigen. Uandels-Operaliën. Antwerpen 2 Augusty. Granen. Merkt, hier ter beurs zonder handel, uyt oorzaek der merkt van Brussel. Wy vernemen per telegraef dat deze laelste ferm gehouden was. Zaden. Merkt kalm en zonder handel in het algemeen voor den artikel. Ryst. Er wierden met kleyne partyen onge veer 20t> balen gepelden Arraeari algedaen voor de consumatie aen de pryzen van den dag. Olie. Men verhandelde lieden ter beurs 50 vaten Boghaeld olie aen fr. 51 per 100 kilos. Mineraelolie. Merkt kalm en met weynig handel. Eenige kleyne zaken wierden er in be schikbare klaer strooy algedaen aen Ir. 81. De pryzen voor type witte wierden gehouden tot fr. 85 en water dito van IV. 83 1/2 a 84. Contrac ten op de loopende maend wierd gehouden a fr. 80 1/2; op levering van sept.IV. 80 1/2 en op levering van de 3 laelste maenden van het jaer aen fr. 79 per 100 kilos. U OPP E MER KT EN Aelst, 27 july. De'merkt was nietig; de weinige afdoeningen die tusschen kooplieden zyn gedaen geweest", gingen aen den prys van 140 fr. Op den buyten, blyven de pret<mtien zeer hoof men vraegt van 145 tot zelfs 150 fr. Den toestand der plant is zeer goed en het weder is uytnemend gunstig voor de ontwikkeling, den bloey en de vorming der bellen van de vroege soor ten. Pojvrieghe, 27 july. De hoppe die deze week verkocht wierd betaelde men 450 fr. de 50 kil. De hoppevelden zoo op hel grondgebied dezer gemeente als in de omliggende gemeenten siaen zeer schoon en beloven tol hiertoe eenen zeer overvloediger) oogst. M. Barrv en de vermaerde geneesheer Livingstone hebben in hunne weienschappelyke reis de helm g' vke ontdekking gedaen dei Revaleivta. kostelyk en hoogst Herstellend voedsel, het welk fiU.CJUO genezing' n Beeft it- wege gi-biagl, Zondef genees middel en zoirier purgaiie. Zy verspneii duizend marl haren prys in andere geneesmiddelen, de vohnaektc gezondheid wede geveilde aen de vertr-riugswi iklnigt-n, u>-n de zenuwen, loo lever en slymvlies, zelf aen de meest tiitgepmien, in de slecht en inoeijefyke verteringen (dyspepsies! gnstrilcn, gastrolgi gewonnlyké verstopheden, speen, klieren, winden, lierlkloppin- gen, afgang, opzwelling, verdwehndheid. tuiting dei oon-i slvm, hrakingen en zells over gevingen in zwangerheyd, krninpen en zenuwtrekkingen der tnaeg, slapelnoslu-id, hoest benauwd heid, korlhorstigheyd. uittcering (consmnpiion), hairworm, droefgeestigheid, verval, rbmnmisme, llerecyn. koorts, vnllin moede kwael, zenitvvsraert, slecht bloed, bkeke kleur, waie zucht. BURGERLYKEN STAM) GEBOORTEN. Mannf.i.yk 2 Vrouwel. 6 HUWELYlv N. C. B'hondt, landb. met B. Bool, landbouwster. .1. Plas, barbier, met E. Geeroms, dienstmeyd. F. Be Nul, daglooner, met C. Van Lierde, dagl. L. Brogue, zonder beroep, met J. Pilate herberg. OVERLEDENEN. J. Roggeman, vrouw Van den Berglie, kaniw. 30 Schaerbeke. F. Nerinckx, 2 maend, Schaerbeke. G. Bran car, wed? Foncé, lierber- gierster, 72 j., Molendriescli. .1. Be Vos, wed" Van Achter, eygenaerster 84 j., Zoutstraet. M. Be Neef, 16 maend, Schaerbeke. .1. Smet, wedr Le Glereq, zonder beroep, 80 j., te Brussel over leden. J. Van de Maelen, 9 maend Molen driescli. Tarwe. Rogge. Haver. Koolzacd, par 78 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boter, per kil. Acrdn|rpclen per 100 kil. fr. 20—25 a 21—00 12—00 12—50 8-00 9— 00 41—00 42—00 00-00 00—00 2 -35 2-45 7—00 7-50 LOKEREN, 2 Augt. Granen per 106 liters. Witte Tarwe. fr. 22—50 a 24—00 Roode id. 0(!00 0000 Rogge13— 0 14-00 Geerst12-25 13—25 Haver15—00 00—00 Uoekwéyt 17—50 00—00 Kalvers. (0-00 00—00 Aerdappelen per 100 kilos 0—00 0—00 ST-N1COLAES 3 Augt. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 19—80 Roode id. 00—00 Rogge. 12—30 IJoekweyt 18-70 Haver. 9—00 Winter Geerst. 11—20 Zomer Geerst. 00—00 Peerde en Duyve Boonen, per heel. 46—50 Lynzaed. Idem. 00—00 Raepzaed. 00-00 Aerdappelen per 100 kilög 6- 00 Vlas, per kilogr. ruw 2-06 Boter. 2—60 AUDENAERDE, 5 Augt. Granen per hectoliter. Wille Tarwe. IV. 16—00 j i 22—50 Roode id. 19-75 21—00 Masteluyn 44-50 16—00 Rogge. 12-00 12—75 Haver. 42-00 16 -00 Boter per kilo. 2-25 2—81 Eyers, per 25. 1-32 1-60 Aertlappelcn de 100 kilos. 0—00 0—00 EECL00, 3 Augt. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 48—85 s i 00—00 Bruyne Tarwe. 21-00 00—00 Rogge. 12-50 00—00 Boekweyt. 46-00 00—00 Haver. 9-00 00—00 Geerst. 12-00 00—00 Peerde Boonen 14-0'» 00—00 Lynzaed. 27-50 00—00 Aerdappelen de 100 kilos. 6- 75 7-00 Boier, den kil. 2—10 0—00 Eyeren do 25. 1—35 0-00 Konynen 't stuk. 1—80 0-00 Verkens per hoofd. 19 00 127-00 Jonge id. 14—00 26-00 GENL), 4 Augt. Granen per hectoliter. Tarwe. fr. 2 —00 a 22—00 liosge. 13—50 14—0i) Geerst. 11—50 00—40 Haver. 9-25 40 -00 Boekweyt 15-00 16—00 Boonen. 16-00 00—CO Raepzaed 3 —00 31-00 Lynzaed. 26—00 00-00 Kempzaed 00-00 40-00 Raep-olic de 100 kilos. E' 56-10 01 —00 Lyn-olie. 46-00 00—00 hemp-olie. 00 -00 00—60 Boler per kilo 00- 27 00—30 Eeyers de 25. 00—13 00-17 Aerdappelen de 400 kil. 0-00 0—00 Versch Roet nar kilo. 0—65 0—73 Koeven- Vecrzen- en Ossen huvdcn 0- Gi 0-72 Kalfsvellen. 0 -64 0 - 72 Stiershuvdcn t —54 0-58 Tarwe, Rogge, Geerst, Haver. par 80 kil. par 75 kil. par 63 kil. par 100 kil. 4 Augt. gl. 10 Raep'/.aed-olie. Lvnzaed-o'ie. 12 60 00-00 19-50 68 00 00—00 11-16 6—12 00—00' 20- 50» 00—00 00-00 POPERINGHE, 28 July Tarwe Rogge. Haver. Aerdappelen. Hoppe (4864) per 50 kil. Hoppe van Rocseïicp (Vrnnkryk). Granen per Fieetolilër fr. 446- 000- 4(7-69 12- (ii) 9—no 0-0« 130-00 000 00 RVSSEL, 3 Augl. Koolzaed. Köolzaed-ohe. Lvnzsed. I.vnzaed olie Par hectoliter, fr. 25—00 a 30-00 401—00 00 -00 25—00 28 00 00- 0 000—06 ANTWERPEN, 25 July. Ardeeirsch KiaveFzaed. de 100 k»L fr.. OCO a 000

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3