I9de J tier rs «r ?9 JM -IF 1 <*A 1 tlfJ> VERTREKUREN UYT AELST NAER tfiSSSSttPO: «08-12 9-38 I Al„, 7!» 2-55 5-33 8-50 VERTREKUREN UYT VOLGENDE STATIËN 6 FRANKS 'S JAERS. De nieuwe opvoeding der vrouw 'ST9 ri"' W V -' '*••- Y O e.' nmderm 5-20 8-28 9-45 12-20 3-10 6-16 9-12 ffl Genii, Brugge, Ostende 1-47 8-25 (8-44 9-45 Ukeren 5-20 8-28 0-00 12 20 6- Hi Gond) 12-39 3-10 3-18 0 10 6-39 8-37 9-18 Bros. 6-39 Ii(l-2«cV 8-05 8-12 9-38 11-58 12-45 f lioornvk, Kortryk, Moescroeu, llysscl (laugs 2-38 2 55 5-27 li (I1' 2» e1) 5-50 6-20 8-50 9-35 jgj Gooi) 6-47 8-44 12-39 3-18 6-39 8-39 lleeh. Amw. 5-20 6-39 7-55 9-45 12-10 12-31 Doorayt Ryssel (|angs Alh) 7_55 5.35 0.00 9-45 12-15 3 10 Berger., Quievrain, Namen, 7-55 2-55 5-35 VAN ANTWERPEN NAER St-Nicolncs, Lokeren, Gend, 5-00 8-30 11-00 2-30 4-00 7-' 0 9-00. VAN GENÜ NAER Lokeren, Sl Nicolaes," Antwerpen, 4-00 6-30 9-20 10-35 2-25 6-25 7-25. Te Lede staen al de konvoys uylgenomen de vertrekken uyt Brussel van 7-15 8 05 12-00 6-00 8-05 en die van Gend 6-12 11-25 2-05 p-00 6-02 8-05 Te Jdegem en Santbergen stacn al de staen stil de konvoys. Te Gyseghem staen stil al de konvoys. Te Denderleeuw staen al de konvoys uylgenomen de vertrekken van Brussel 7-15 8-05 12-00 6-00 8-05 8-40 en uyt Aelsl 6-39 9-38 2-38 5-27 6-29 8-30. Vertrekuren uyt Denderleeuw naer Brussel 8-12 8-17 12-10 12-28 3-08 6 03 6-06 9-05. Dendermondo, Aelsl, Ninove, Gccraerdsbergen, Ath, VAN I.OKEREN NAER 7-00 7-00 9-30 0-00 3-05 3-05 8-00 7-45 0-00. 9-00. 1-40 4-35 7-2S. 1-40 4-35 7-25. 4-35 7-25. 4-40 4-35 7-25. Cnique Siiuni. VAN ATII NAER Gccraerdsbergen, Ninove, Aelsl, DendeiTnondc, Lokcrcn 6-30 10-40 I.esscn, Gccraerdsbergen, Ninove, Aelsl 6-30 10-40 Brussel (langs Denderleeuw) 6-30 10 40 Gcnd, Brugge, Ooslendc (laugs Lede). 6-30 10-40 VAN GEND NAER Audenaerde, 6-45 9-30 1-30 6-00 8. naer aelst 8-00 9-00 11-35 4-35 5-00 5-57 6-45 8-9. VAN BRUSSEL NAER Aelsl, Gend, 7-15 7-25 8-00 S 05 II 20 12-00 1-20 2-35 4-35 5-00 5-15 '6 00 8-05 8 10 8-40 Ninove. Gccraerdsbergen, Ath (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8-15. VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelsl) 7-30 7-55 2-20 5-05 8-25 (langs Mecli.) 5-45 6-37 8-00 10-05 3-30 7-HO. i <in i w i i t?o a an k ak o« OlAA 7-30 7-55 41-58 2-20 5-05 8-23 9-45. AELST, DEN 19 AUGUSTY 1865. yt v. erin dij* Sinds eenigen tyd is er een bevel uyt de opper- iesf logic der belgisclie francmacons over 't land ver en dt' spreydwaer by er aen al de moorielbroers eencn regel van nieuwe opvoeding der vrouw word f voorgeschreven.. En welke is deze nieuwe opvoeding Een der francmagonskopstukken van Brussel, heelt zulks, over eeuige dagen, in 'l publiek klaer h uyteengedaen als hy zegde liet mag niet zijn dat de vrouw door hare op- voeding eene vrouw zy van de zeventiende eeuw, terwijl den man aen de negen tiende eeuw toebe- hoort, liet mag niet zyn dat, eene uytsluytende o leering den geest der vrouw bemeestere en tusschen haer en den man eene onoverkombare barreere daerstelle liet is tastelyk dat dit kopstuk hier op de reli gie zinspeelt, dat hy de religie aenziet als die d(M uytsluytendê leering, die de vrouw op twee eeu- sluiij. wfm Afstand van den man stelt, en dat in zyne anso 0*ogen de religie die onoverkombare barreere tus schen den man de vrouw is Zoo verre zyn wy dus gekomen, dat namelyk eenè godsloochenende secte, eene kërkhatende kolerie openbaerlyk in hel catholykste land van g'lièel de wereld de catholyke religie durft aen- klagen als een werk van achteruytkruyping, als Inf een werk van duystènïis, als eenen twistappel tusschen man en'vrouw, en daerby voorstellen die religie te verloochenen of onder de scellés der wet te sluyten Maer zult gy vragen, wat wilt men in de plaets van die religie brengen of onderwyzen Den acbtbnren heer Dumortier heeft het in volle kamer duydelyk gezegd als hy aen 't franc- V A| mac.onsonderwys toeduwde dat het niets anders AjIL wilde dan de verwezenlyking van de loochenings- principen der solidairen En waer in bestaen die schroomelyke princi- pen i Luystert, landgenoten, wy zullen er u met eenige bekend maken al de eygene woorden aen te halen door kopstukken der francmagons-soli- dairen zelve uytgesproken en geschreven, na melyk 1° Dat den catiiolyken godsdienst in iiet slyk MOET VERSMACHT WORDEN 2° Dat men den vrede der ziel put in de verloo chening van God 5° Dat Gol» een verdichtsel is 4n Dat Christus-Jesüs den zoon is van eene byzit 5° Dat de ziel een weynig lucht of gaz is 6° Dat iiet ander leven een lokars, eene fabel is 7° Maer 't is al genoeg, ja veel te veel, want wy worden koud van schrik by het neêrschryven van zulke wangedrochtelyke ergernissen....... Doch de gevolgen van die vvalgelyke abominatiën moet gy ook kennen, landgenoten, opdatgy moogt gewapend wezen en wel toezien waer gy uwe Hit iuiuI uislv t do iieoij kinderen ter opvoeding zendMet is dan ten gevolge dier yslyke principen en leerredens dat de solidairen op hun vaendel schryven Weg met den priester by de geboorte onzer kinderen dit is te zeggen Weg met heL H. Doopsel Weg met d'eersle Communie! dit is te zeggen Weg met de BiechtWeg met het II. Sacrament des Autaers Weg met het H. Vormsel! Weg den priester by het huwelyk dit is te zeggen Weg met liet li. Sacrament des Huwe- lyks Eyndelyk weg met den priester in de ure der dood dit is andermael te zeggen Weg met de BiechtWeg met het H. Sacrament des Autaers Weg eyndelyk met het II. Olysel en alzoo grande vitesse regt naer de helle Ziet daer, landgenoten, waer men onze catho lyke bevolking allengskens brengen wilt, en dit wel door aenwervingen in de secte, door predi- catien in letterkringen, door schriften en voor- namelyk door eene soort van ondérwys, waeraen men alle slach van bedrieglyke en verleydende benamingen geeftWy konnen u dus niet ge noeg aensporen op uwe lioede te zyn, want wor den de kinderen in die rampzalige leerstelsels opgevoed, de jongens zullen goddeloozen, onge trouwde echtgenoten, verspillers, van hunvader- lyk erfgoed, en de schande der samenleving wor den. De dochters zullen nog iets erger wezen en maken dat de belgische maetschappy in eene ergadering van wanorde, boosheyd en verbees- ting jsai v-oiHvn-dcrpii, die »clljacai ucrjjruuy "v an den eenen of anderen tyran zal worden, welken haer met de yzërén roede der dwingeïandy zoo danig zal moeten geesselen, dat zy tot de ver- kwyning en eyndelyk tot den algeheelen onder gang zal vervallenNeemt de grondvesten van een gebouw weg, en hoe sterk het ook wezen mag, het zal instorten en deszelfs bewooners onder zyne puynen verpletteren. Nu, de samen- leving is dit gebouw, den godsdienst is er de grondvest van neemt den godsdienst weg, gy zult de regtveerdigheyd zien verdwynen zonder •egtveerdighcyd, gcenen eygendom zonder ey- gendom, geene familiezonder familie geene samenleving rakin; loush' liocrlw udordj ickinji to lm- nen ii VALtj Tolk» nerd f inlafE my oil i, gets' op o (Saoi» ke mi ie si» gein ,416: i py°< nioei1 jusniti i: M. rige 4 j i4,S i 'tie lïkieg,' kram; origli" lo 48.' ij.C.aR innert eesiric 4 1' by Aw dslieif DE DR\ WEiMSCHEN. ÏV, Op den cerslen October was het dit jaer zondag, en vervolgens de II. Kerk vierde den feestdag van Onze Lieve Vrouw van den Roozcnkrans. De zon was helder opgeslaen, geen wolkje liet zich zien, er waeydo slillekens een zoeten weslcwind alles vooripclde eenen buytengewoon schoonen dag. Goliee.l het dorp Fleury was in jubelal de huyzen waren van buylen met bloetnenkraiizea en boomtakken versierd; een groot vaendel zwaeyde op den top van den vernieuwden toren den toegang lot de kerk was geeflend en met zuvver zand beslrooyd rondom be- seliutlede een splinlernieuwen muer de rust der over leilctie het porlael was yan eenen trap voorzien, en al binnen was de kerk als in con klëyn paleys veranderd zoo netjes glansden de geplaeslerde en gewitte muren en de verlegde vloersleenen autaer, predikstoel biechtstoel, doopvont, banken, alles was gekuysolH gewassulien, en zag er als nieuw uyt. Een eenig ding ontbrak nogde schildcry boven den autaer. Ondertusschen hadden al do parochianen, en daerby o k Horaz, 's avonds te voren hunne biecht gesproken, en waren 's morgens vroeg met buyteugowoone god- vruchlighcyd tol dé heyligc tafel genaderd. ben pastor bad eene vroegmis gelezen om aen zyne geliefde kinderen de heyligc Communie uyt te rcyken Den volgenden belangryken brief is ons door eene bevoegde pen geschreven en zal aen 't Ver bond en aen den Lierenaër de maet hunner goede trouw geven, als zy de Belgen zoo otibeschof- tel'yk naer de geschiedenis van Sclileswig-llol- stein verzenden om zich te spiegelen in de VRY- HEYD die de Schleswig-llolsteiners onder het beheer van het protestantsche Denemerken geno ten. Wy raden het Verbond en den Lierenaer aen, vooraleer zy hunnen bril opzetten, er de valsche liberhatersglazen uyt te nemen en deze door waerheydsglazen te vervangen, dan zullen zy misschien rood worden van schaemie en ofwel hunne volslagene ezelary in fevte van geschiede nis zien, of bekennen dat zy niet hunne lopzueht ditmael leelyk vuyl gevallen zyn. Ziet hier den brief Gend, 16 augusty I860. Mynheer, Onlangs uyt Duytschland alhier aengekomen, las ik hy geval te Gend uw deftig blad, den Den- derbode van Aelst, en onder ander t'arlikel der dry Zweepslagen eyndigende mei l'weerleggen der zoogenaemde vryheden van Schleswig onder de deensche heerschappy. Uwe antwoord aen deze die Schleswig als een voorbeeld van vry- heyd aen Bèlgiën voorstelden, heeft my zeer ge troffen. Die heeren weten volstrekt niets over den toestand van Schleswig onder hel beheer van Denemerken. Ik bewondere de verwaendheyd met welke zy hunne onwetendheyd ten toon stel len en zich dus belachelyk maken. In Duytsch land zou men over zulken praet de schouderen optrekken, en hunnen ydelen lol' over Schles- wig's vryheyd aenschouwen als stof in den wmd. Uwe aenduydingen van de dwingeïandy welke Schleswig onderdrukte, zyn echt en gegrond, en door autentieke stukken zonneklaer bewezen. Gy had er mogen by voegen dat de dwaze overheer- sching der Denen de gemoederen in Holstein- Schelswig tecnemael verbysterd liad. De pries ters mogten er geene priesterskleed eren dragen. Toen de Zusters van Liefde ter hulp der zieken en gekwetsten aenkwamen te Kiel, wierden zy door't volk met sneeuwballen onthaeld, maer als men, na 't verjagen der Denen, de diensten zag door die nonnen bewezen, dan vielen de voor- oordeelen, en wierden zy algemeen geacht. Men heeft bekend dat liet nuttiger en stigtender is religieusen te hebben die de zieken dienen, dan dominés dochters, die dansen tusschen de puvn- De koppigheyd van den Luterschen Bisschop Monrad om Schleswig in bedwang te houden is noodlottig geweest, niet alleen voor dit hertog dom, maer voor Denemerken zelve die er een deel van zyne vloot en leger aen verloren heeft. Men heelt den leeuw omvergeworpen welken de Denen te Flensburg hadden opgeregt om aen Holstein-Schleswig schrik in te jagen gelyk den hertog van Alba, zoo ik meen, eertyds zyn Stand- beeld'had doen plaelsen le Antwerpen. Den Luterschen Bisschop Monrad wilde de laetste duyt en den laetsten man van Denemer ken wagen om een onverdragelyk juk op den nek van Schlesweg te behouden. Doch den koning Christiaen IX heeft eyndeling Monrad geroepen enliem gezegd met verontweerdiging Ziet daer, M. Monrad, waer gy onze kroon gebragt hebt wy zyn op den boord van eenen afgrond, door u en uwe party gegraven. Schleswig en Ilolstein zyn "vooraltyd verloren door uwe schuld, den laetsten anker van redding ontsnapt als ik nog vertoef u af te stellen. Den protestan- sclien Bisschop antwoordde het is m^ne schuld niet, Sire, Uwe Majesteyt zal doen wat zy noodig oordeeltJa, M. Monrad, hernam den koning, het is nu wel gezegd, gy trekt u aen kant als den% ondergang van myn koningryk voltrokken is en dat gy my de twee beste provinciën Holstein en Scheiswig hebt doen verliezen. Ga, u rampspoe dig werk is ten eynde, en gy laet my met de schandeDaer is den uytval van al wie een volk onder de dwingeïandy zoekt te verpletteren; 't is onbegrypelyk hoe Belgische bladeren dur ven spreken van Schleswig's vryheden Moest in Belgiën eenen Bisschop of abt 't tiende deel doen van 't Monrad in zyn land verrigt heeft, er zouden geen liberale bladen groot en wyd genoeg zyn om hunne uytvallcn le bevatten. De geschiedenis van Holstein-Schlèswig onder De nemerken, is eene geschiedenis van onderdruk king, varf wantrouw aen de traktaten, en in den uytval, van vernedering voor de onderdrukking zelve. Wat vryheyd zouden de Denen aen Schles wig gegeven hebben Zy die niets dan 't protes- tantismus gedoogden. Als den Bisschop van Os- nabruek, over eenige jaren, te Kopenhage, vorm de, dat was een wonder welk men sedert Marten Luther daer niet gezien had Als Mgr. Laurent van Luxemburg benoemd wierd om Holstein voor het geestelyk te bestieren, heeft hy nooyt den voet op Holsteins bodem mogen plaetsen. Is liet daer de vryheyd welke de Belgische liberhaters aen uw schoon land beloven Mis trouwt u van hunne beloften, zy konnen aen Bel giën geene. vryheyd verschaffen, zy bezitten zelve de vryheyd niet," zy hukken scliandig den nek onder het vreed juk der Belgische vrymetselaers, die zoo gy wel weet, den ondergang van troon en altaer gezworen hebben. Ik herhael hel u nog eens mistrouwt van die goddelooze secte want zy zoekt anders niet dan door haer ondérwys, door hare dagbladen, door hare predikatiën, door hare listen en bedriegeryën, het geloof in uwen vadergrond te versmachten en u ongelukkig te maken gelyk Schleswig-Hol- stein gedurende twee a dry honderd jaren ge weest is, al u te doen bukken onder het juk van eene kwellende, uytzuygende, ontëerendc, luier- Eenen onpartydigen reyziger. PIlYSDEELIi\GEiX. Verleden woensdag had in hel jongenspensi- onnaet te Ghysegem de plechtige prysdeeling plaets, welke door een paer fraeye tooneelstuk- jes, 't een in 't fransch en 't ander in vlaemsoh, en by afwisseling door wel uylgevoerde en hoogst aengename choorgezangen wierd vooraf- gegaen. By voortduring hebben wy in de uyt- voering dier lilterarische oefeningen, in de zuy- vere uytspraek der fransche tael, in de deftige houding der leerlingen en in g'heel den ensemble der feest met de levendigste voldoening bemerkt dat er van wege hel besluer en liet professors- korps magtige poogingen, aenhoudende vlytigheyd en kundig beleyd zyn moeten aengcweud gewor den om zulke wczenlyk verdienstige uytslagen te konnen opleveren. Ook hebben wy het genoegen te mogen bestatigen dat den bloey van het ge sticht niets te verlangen laet, niet alleen voor wat het zoo verbazend aengroeyehd getal leerlin gen betreft, maer levens voor T geen den goeden geest, de voordeelige regeltucht en de doelmatige uytgebreydheyd van het ondérwys aengaet. Wy wensclien de eerweerde en achtbare hee ren besluerder en professors grondhertiglyk ge luk en durven hun zeggen dat de talryke, geeste- lykheyd en het voortreffelyk publiek die deze feest ïiebben bygewoond met de grootste voldoe- nihg in 't hert en met den vasten wil van dit heylzaem gesticht zooveel mogelyk te handhaven en aen te bevelen vertrokken zyn. Donderdag was het te doen in het pensiou- naet van de eerw. Broeders der christelyke scho len dezer stad. Daer had zich, lang voor de f^pstr De hoogmis was gesteld op tien van den morgend. Mynheer den Vicaris genprael van T bisdom was aenge komen om ze plegliglyk le zingen, en had reeds geheel den vooravond den pastor geholpen in het aenhooren der biechtkinderen. Den prolael had ook op zich genomen, onder de mis een paer jonge lieden le trouwen en hun huwelyk le zegerien. Het sloeg negen uren. Den Vicaris generael was naer de kerk geg aen om zyne getyden te lezen en zich tol de mis te bereyden. Den pastor en Horaz zaten aen tafel en hadden hel onlbyl genomen. Op" dien. oogenblik zag men eene sehoone koets met .twee poslpeerdcn hel dorp snel doorryden en voor de deur der paslory slil houden. Eencn dienstknecht sprong uyt do koets en nam er een lang vierkantig voorwerp uyt, zorgvuldiglyk met papier omwonden. Margriet was haestig de deur komen opendoen, om te zieii wat de acnkomst van de koels belcekende. Mynheer Horaz vi'oeg den knechi. Ja, mynheer,' 't is hier, sprak Mai'g'riet, kom maer binnen, hvist'huys. Ha, ik weel wat het is, zegde Horaz aen den pas lor, lervyyl beyde aen de venster genaderd waren, T is eenen knecht die ons van Parys do besprokene lysl voor onze schildery brengt. Met eene póstkaelssprak den pastor verwon derd, Och ja, antwoordde Horaz met oenen grimlach wy moesten noodzakelyk voor dc hoogmis de schildery plaelsen er was geenen lyd-le verliezen, baerom heb ik niet zoo nauw willen zien ik heb maer effenaf ge schreven dal de lyst zonder fout al vroeg dezen morgen hier moest zyn, om seffens gelmiyki le worden. Zy is hier, en daer meó al wat het vervoeren gekost heeft, moeten wy niet onderzoeken Den giysaerd zweeg. Nogtans hy dacht hy zich zcl- ven.dal dc meubelmakers te Parys nog al goede aflairen moesten doen, om alzoo hunne leveraneiön met knecht en póstpeerden te konnen afzenden. Op eenen vymk van Horaz had den knecht zich in eenen hoek van de zael neérgezel. Den artist legde dan de lyst op de tafel, trok den pa pieren omslag af, en stelde ze bloot voor de oogen van. den goeden herder. Maer zy is veel te schoon, deze lysl, riep den man, vol verwondering by b'cl aenzien van al dat goud en al dal allerfynslo snyvverk. Te schoon voor cle schildery, sprak Horaz het, is mogelyk, vader. 0 dat zog ik niet, mvn kjnd.. Integendeel, ik bon overluygd dal gy eene fraeye schildery zult gemaekl hebben... Maer toch, T is lo veel geld voor eene lyst. Mynen alderbcslen vriend, zegde Horaz, wacht hier eenen oogenblik lot dat ik ti roep. u en onze goede Margriet., ik boud ér acu ook hakr gedacht nopens myne schildery le vernemen... En als ge beyde zult ge zien heb li en wat ik voor de kerk van I luery geschil derd heb,.... hc wel, indien gy dan nog oordeelt dat ik te veel van myn werk maek met bel in eene zoo koste- lyke lysl le zétten; wy zullen ze nog nItyd konnen terug zenden en eene van minderen prys bespreken. En dit zeggende nam hy de lyst op, cn liep naer boven. Margriet naderde lot den kneehl, cn vraegde hem met bare gewoonlyke zachte slem of hy iels wilde nemen om hem te verkwikken. Den knecht deed met veel belecfdheyd leeken van neen. Sedert dat Horaz naer hoven was, scheeir den pastor van een zonderling gedacht ingenomen en wilde bel doorgronden. "Ge wilt niets nemen, sprak hy tot den kneehl, waerom niet Het is warm van daeg een glas goeden appeldrank kan u geen kwacd doen,... byzontlerlyk als gv het drinkt op gezondheyd van uwen meester... Zvt gy al lang in dienst by mynheer Horaz Dry jaren,; myuheer, antwoordde den knecht. Deze korlc aniwoord di ed den hejaerden man op springen cn Mnrgrir t een paer groote oogen van ver wondering openen. Den knecht had ze nnuw elyks uylgesproken. or hy wierd rood lol achter de ooren den armen jongen voelde dat hy zich misklapl had, zelfs vooraleer hv de onslelling van dén pastor en de meyd gewaer wierd. Op dien oogenblik liet Horaz zyne stem hooien van boven op dén trap1: - Vader, Maigriet, komt; komt, ze verwachten u.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1