ZAEILANDE N WAN LAND WOONHUISJES Merktpryzüü. Bekendmaking', te koop Land Openbare Verkooping TOEIAAT, Verkooping' van Verkooping van Openbare Verkooping •est t| iiscl ui- •tellet lieFj g<MlV> •eekti rcn I. n voa overt 'olcnli Jen. •an In -Vroir, liebbj ren u van F lielibr augns. 0|) di woVw Binm J opt n Dnt serlaM 1 Peer] li ah lykhci en U eft c. Jide, i zyn opt.! ermot t vrcn daeng I Coir len, 1/ tdeklv engerd n linn klei 1 ver ii null.' gt'lirj iVclk en pal n a I lit uwsgil Ollllj and sji er »tl tken df Wei, e soof piaft iclit T* OOlll (I do jxw ■r eenij zy l«j el Iiiii iel al I Sedert eenige dagen is er eene ziekte te Slc- kene onder de verkcns ontslaen. Een veertigtal zyn reeds bezweken. De liberale Unie der burgerwacht van Luvk, overwegende dat in eenen brief van 1 augtisly, jt. Iiiytenanl-generael Pletinekx opperbevelhebber der burgerwacht van Brussel, de bylreding beeft gevraegd der burgersoldaten tot oprichting eens monuments, bestemd ter gedachtenis van de te Tacamburo gesneuvelde Belgen;overwegende dat, by aldien onze landgenoten in dit gevecht eene onbetwistbare onversciirokkenheyd en moed liebben beloond, bet niet min zeker is dal de zaek, waervoor zy bun leven hebben gegeven, antilibe- rael en tegenstrydig is met de poogingen, in 1830 door de Belgen gedaen om hunne onafhanluilyk- lieyd te bekomenoverwegende dat de burger wacht, bewaersler der demokratische en grond- wcttelyke instellingen, zich niet vcreenïgen kan aen eene betooging strekkende om de verslaving eens volks le verheffen beeft besloten, in alge- nicene vergadering te protesteeren tegen het denk beeld van generaei Pletinekx, en hoopt dat al de burgerwachten des ryks bet zullen verslooten. In de laetste zitting van den gemeenteraed van Slavelot, heeft M. de raedsheer T'Sersle- veus, tolk van de meerderheyd van den racd en van de bevolking, den schepen Walster geblameerd omdat hy, tegenslrydiglyk aen bet bevel van den burgemeester, eenen zelfmoorder in de gewyde aerde bad doen begraven. Hy heeft in deftige woorden de onwettelykheyd en de onbelamelyk- beyd der handelwyze vau den schepen beloond, zich stavende op de wet en op de welvoegelyk - beden. DE ZEEBADEN. Raedgevingen aen de badnemers. De zeebaden zyn een al te krachtig geneesmiddel, om de zieken alleen meester te laten over de gepastheyd ervan leoordeelen en derzelvor gebruyk te regelen. Ziehier eenige raedgevingen, waerop men niet le veel acht zou kunnen slaen. ■Men moet nooyl een bad nemen den dag zeiven totalen dag na de aenkomst; men moet bet nemen lusschen 9 uren des ochtends en 5 uren des avonds. Men bade zich liever by opkomenden vloed, omdat de terugvloeying der golf, en soms geweldige stroomen naer bel zeevlak, die dezelve veroorza ken, het leven des baders in gevaer kunnen brengen'. Over liet algemeen moet men maer een bad per dag nemen, gemiddeld gedurende 5 tot 10 mi nuten. Over het algemeen moet men zich niet te zeer verhitten noch verkouden, alvorens in zee te gaeri. Men moet alt yd een weynig, l\<i laten lusschen den toogenblik dat men geheel ontkleed is en dien waer op men deii voet in 't water zet; soms is het door zekere flauwe gestellen noodig een weynig oefening le nemen voor bet bad, -ten eynde bekwaem te zyn tegen de golf le kunnen werken. Niet alleen moet men de hu yd volkomen droogen, als men uyt het water komt, maer het is zelfs niet gezond gebruyk te maken van liet verwarmd linnen. Volgens den lieer Quissac, is het niet meer ge oorloofd een zeebad te nemen na bel 50e levens- jan'het is waer dal, na dien ouderdom, de reactie moeyelyker le bekomen is, en de beroerten, zich meer voordoen. Eyndelyk, moet men zich aen den over der zee vermaken, doch nooyt tot de vermoeyenis. Or. 11. Van llolsbeeck. BUYTENLAiYDSCfl NIEUWS. 00 güft gevou es li.it gaoiidü zighey 'i but'R r begu toch tl y. by Men meld uyt Vrankryk dat den heer Picard le naB zich sedert lang met de kwestie der leer ton wery kant a |JP/jg houdende, er in gelukt is om de schors van l)>' '|f eyken boo men ie vervangen door mekanische loe- Iwaerdi ^i,dlen, die toelaten, in 12 uren tyds, eene huyd te bereyden zonder ze te bederven, en die zoolang bewaren zal als degene, door de oude methode bereyd. liet stelsel 'van den beer Picard beslaet vooral in bel gebruyk van terpentyn, die, zoo be kend is, de vette sloffe ontlast, en een zeer krach tig behoud middel is. Het nieuwe stelsel geeft eene groote spaerzaemheyd in de huydenbereyding, en het materieel, tol de helft verminderd, is lot het ll0( eenvoudigste toestel gebragt; den arbeyd aenzien- eem |yk verkort, en de snelheyd der fabrikalie, toela- tienlcn (Pll)je a||e Jagen liet geld te vernieuwen, maekt s gceDj voorlaen de aenzienlyke kapitalen, welke de leer- i geluk! touwery tol beden gebruykte, nutteloos, twy c Vierdubbele MOOHD. Den gansclien wyk van Bed Lion square, to Londen, wierd dezer da- »'t l"l ^eu 'n «pudding gebragt, door de moord van eJ r- vier arme schepsels, waervan het oudste nog gecne y leoei lien jaren oud was. Deze vier kinderen, zonen van zekeren White, een schoolmeester, wierden door gusty Enigst Soutliey, met zekere vrouw White, naer het lid ma Star Iwtel gebragt. V beet liy vroeg twee kamers voor hen, waerin zy den meldt nacht van verleden maendag overgebragten. Des dynsdags deed by hen uytgaen, deed hen dry eet in zy; malen in liet hotel toedienen en bragt hen des :k Zim avonds zelf le bed. Den bolelnieester ben des an- Ivn. II) derendaegs niet ziende naer beneden komen, begaf -Ie hei' zicb naer de kauier van het oudste kind en vond gezon-; bet dood. Hv deed onmiddelyk de politie verwittigen en de lil dm beyde kinderen, welke in de andere kamer sliepen, Eeiifij waren insgelyks dood. Geen enkel hunner scheen lue lui geworsteld le hebben, en men denkt dat den eyn in nmordenaer zyne slagtoflers zal verslikt hebben, i kack- door hen den mond en Je neusgaten te versloppen, zaei ii Hy is een mail, die onder de wedders goed gekend beydt is de politie heeft 100 p. st. voor zyne aenhou- 't eefif ding uylgeloofd. jldigen Terwyl nu dit een en ander hier is voorgevallen, i is nb verneemt men per lelegraef dat Soulley heden inor- oime is gend te Bamsgate ook het aldaer aenwezige vierde en zoo kind te gelyk met de vrouw vermoord heelt, doch tevens dat het gelukt is hem in handen der justitie te leveren Den Memorial d'Amiens duyd een kurieus feyt aen, hetwelk te Mouy (Oise) gebeurd is. Eenen broeder en twee zusters zyn denzelfden dag over leden, alle dry aen verschillende ziekten. Eene engelsche maetschappv heeft voor den valsche tyd van tien jaren -de opbrengst gekocht van de Ie; den beroemde wynbergen van Chaleau-Margaux ir. ule dal Bordelais. Volgens de berichten uyt de wyndis- luygi'ii triclen zal hel tegenwoordig jaer tot de vruclit- hoolije baerste wynjaren belmoren, die men in eene halve bragt. eeuw tyds beleefd heeft. min M. k heefl. len ge- verley- Van de Tydiilgen uyt Roomen bevestigen het nieuws dat hel pauselyk leger zou vergroot wordenhel bevel is gegeven, zegt men, om 3,000 vrywilÜgers aen te werven. Brieven uyt Roomen doen dien maetregel aenzien als genomen zynde in het voor- uytzigt der nytvoering van de overeenkomst van 1o september. Wierden de fransche troepen weg ge trokken den Paus zal trachten overal de rust te handhaven met 12,000 mannen, en gerust de ge beurtenissen afwachten. De inlandsche zaken verwarren meer en meer in Amerika. De provinlien van het Zuyden zenden in meerderheyd naer hei Parlement van Washington gedeputeerde die de scheyding der beyde Staten willen. De militaire overheyd heeft "de kiezingen van Richmond vernietigd. Van eenen anderen kant zyn de finantiele zwarigheden zeer groot: op 1 jrdy beliep de openbare schuld tot vyflien miljars franks. In Zuyder-Carolina is de bevolking gekneveld door eene schrikkelyke ellende, en hel volk be- dreygt opentlyk de aenhangers der vereeniging le vermoorden zoohaest de troepen zullen vertrokken zyn. Geheel het Zuyden schynt met dezellde ge voelens bezield. De grootste tegenstrevers van het Noorden hebben de meeste kans van gekozen te worden. 'T is om deze redens dat het gouverne ment uvlgeslel heeft van de troepen uyt het Zuy den weg te trekken. Wy liebben, zegt den Journal du Hdvre, de dagbladen van Mexiko van 9 augusty ontvangen. De Ere nouvelle schildert den toestand dés lands met de somberste kleuren af. Wy vinden in dit blad eenen onderrigk-nden redetwist met het dag blad rEstafette, over de beste middels om de ftle- xikaners aen het keyzerlyk gouvernement te doen gehoorzamen. De beyde dagbladen zyn aen dit gouvernement verkleefd; ingevolge verdienen hunne belydenissen volle geloof. L' Estafette, die het verleden jaer beweerde dat de bevrediging des lands slechts nog eene zaek van gendarms was, vraegt lieden aen Vrankryk groote hulp, 23,000 mannen. Hel franseh leger, zegt dit blad, is veroordeeld te doen met zyne bajon- netlen hetgene Penelope met hare schietspoel deed. De Ere nouvelle is van het gedacht niet der Estafette zy vermeemt dat in de bevrediging het werk der wapens wezen moet, zoo niet doen met 30,000 en zelfs misschien niet niet 100,000 man. Volgens haer zeggen, wat veel sedert een jaer verslechtte, is den toestand des oorlogs niet, maer den toestand der gemoederen. De bevrediging door de wapens, zegt zy, zal slechts een ydel woord wezen, zoo lang zullen blyven bes^aen de zedelyke ongeniakkelykheyd, de koortsachtige onrust, het mistrouwen in de toekomst, welke de ganschc bevolking beroeren. M. Adler chirurgien-tandmeester, oude Graen- halle N° 13 le Brussel, berigt ons zyne aenkomst in de/e stad. Dezen artist, welken over eenigen tyd een merkweerdig boekdeel handelende over de mond-en landziekten heefl uytgegeven, doet hier door zyne buytengewoone talenten in dees vak uytschynen en levert aldus de waerborg op dat men in zyne kunde volle vertrouwen mag stéllen. M. Adler is den eenigen tandmeester die mei eene eervolle melding door de geneeskundige fa- culteyt voorde zyne kunsttanden en gebylen is bekroond geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in het Hotel de dry Koningen alhier van 9 uren voor-tot vier uren namiddag de persoonen ontvangen die zvnen dienst zouden benoodigen. BURGERLYKEN STAND GEBOORTEN. Mannelyk Vrouwel. 13. HUWELYK'N. C. Hoste, gepdon met M. Durieux, zonder beroep. OVERLEDENEN. G. Vander Speeten, zonder beroep 17 j., groote Merkt. S. Vera, 1 m., Schaerbeke. J. Van Rossem, 3 m., Schaerbeke. A. Verleysen, 25 m. Zoutstraet. T. DeBie, wed. Van Slyvendael zonder beroep 66 j., Peperstraet. B. Petit wed. Beke, zonder beroep 83 j.. Leopoldstraet. Studie van den Notaris J. VE RB RU GG11 EN te Aeist. Op Woensdag 25 Augusty 1865, om 5 ure na middag, zal den Nolans VERBRUGGHEN, open- baerlyk verkoopen, 19 koopen TOEMAET, was sende op het builen goed der eerwaerde heeren Paters Jesuiten, te Aelst-Mylbeke aen de Lange- slraetEn 3 koopen op eenen Meersch te Aelst- Mylbeke in gebruik geweest by Josephus De Putter aldaer. te Aelst-Mylbeke. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, té *Aelst, zal openbuerlyk verkoopen. 15 aren 08 eenlraren LAND, ie Aelst-Mylbeke, aen de Langestraet, gekend op hel cadaster sectie F. N° 6176. ZITDAGEN: Instel Donderdag 51 Augustus .op- Verblyf Donderdag 14 September Ten 4 ure na-middag, ter herbergde Vlasbloem, J. Van Mieghem, te Aelst-Mylbeke, in de Laiige- slraet. van extra schoonen staande op de alom gekende meerschcn aan het sas van Wieze, Op Woensdag 25 Augusty 1865, ten 2 ure zeer precies des namiddags, zal den Notaris LUTENS te Dendei monde, op lijd van betaling, mits goede borgstelling, openbaarlijk verkoopen: Hot schoon en wel opgekomen NAGRAS of TOEMAAT, wassende op de alom gekende Meer schcn aan het sas van Wieze, verdeeld in menigvul dige koopen als naar gewoonte. Deze verkooping zal geschieden ter plaats, op gewoone wijzen en voorwaarden. Men zal vergaderen en verborgen in het Sashuis van Wieze. OPENBARE VERKOOPING TE HOFSTADË. De Notaris Joseph YERBRUGGEN, te Aelst, zal ten verzoeke van die het behoort, met winst van Palmslagen en Gelagen, openbaerlyk verkoopen 1' Koop. Eene party ZAEILAND, gelegen té Hofslade op het Babbelaersveld, groot volgens titel 54 aren 13 centiaren, gekend by kadaster sectie A N° 944 met eene grotle van 36 aren, palende oost en noord d'heer P. F. Matthys, zuid met de half- beek de wed'' Petrus Joannes De Boeck, west de wedc Leo Mattliys* In gebruik by Joseph De Wit. 2dc Koop. Eene party LAND, gelegen te IIof- stade op het Koningshof, aen de Kluizestraet, groot volgens titel 6 aren 46 centiaren, gekend by ka daster sectie B N° 696i's, palende oost J. B. Van Cauter, zuid Fiaiiciscus De Bybel, west de erven van Jufv. wed® Van Landuyt en noord het kerk goed van Ilofstade. In gebruik by Joseph Bruylandt. ZITDAGEN Instel Woensdag 30 Augustus Verblyf Woensdag 13 September Ten 5 ure na middag, ter herberg de Vier We gen, te Hofslade, bewoond by August De Swaef. een Hofstedeken en Zailanden te Nieuwerkerkcn en Haeltert De Notaris DE VRIENDT te Aelst, zal met tus- scheukomst van de Notaris MAES, te Dender- liautem, openbaerlyk verkoopen: lste koop: Een Hofstedeken te Nieuwerkerken op nierenberg, groot 6 aren 86 centiaien. 2de koop 15 aren 9 centiaren LAND te Hael tert, in den Eede. 5de koop 15 aren 9 centiaren LAND, nevens voorgaenden koop. Al bewoond en gebruikt by de weduwe Albert Blanken. VERBLYF: Op Vrydag 15 September» 1805, om 5 namidda; ter herberg de dry Lindekcris, bewoond by Do mieu Peeriinck te Nieuwerkerken, op den groo ten dries. AELST, 19 Augt. Granen per 132 Tarwe. ij. Masteliiyh 08- Rogge. 7 Geerst7 Haver. 4- Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 133 Hoppe (1865) 155 Raepzaed16 Lynzaed16- Raepzaed-olie. 71 Lynzaed-olie. 56- Raepzaed koeken, de12l5k. Lynzaed koeken 152- Kemp koëkën Ö00- Aerdap. (roode den 4/2 heet. 1 Idem, (witte) 0- Boter, de 3 kilogram 3 Eyers, de Vlas per 3 kilos. fr. 5 Viggens het koppel lit. 50 eehiil. -00 a 15—08 16 12—03 8—03 8—05 6-12 00-00 00 140—00 12 20-01 15-14 00 -00 0Ó-0" -14 —14 02 —00 -CÖ -00 —00 -00 122—00 -00 164-CÖ 0(j 000—00 00 18 14 15 -50 4— 03 1—00 4-02 0—17 6—38 -00 50—00 DENDERMONDE, 14 Augt. fr. Tarwe, par 130 lit. Rogge Haver par 100 kil. Geerst pér hcctol. Lynolie. Keiüpölië Koolzaed-olie Lynzaed, par heet. kempzaed Koolzacd. Lynzaedköeken par 1215 kil. Kempkoeken. Koolzöud koeken 27- 16- 2ü- 00- 112 1 3 129- 24- 00- 00- 253 (0 00 00 00-00 50 00—00 13 0L 00 00—00 04 000 00 21 000—00 73 000—00 25-24 00—00 00-00 (3 -00 -00 —96 272-10 -00 -00 00-00 00—00' N1NÖVE, 14 Augt. Granen per hectoliter. Tarwe. Rogge. Haver. Koolzacd, par 78 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boler, per kil. Acrdappelen per 100 kil. fr. 17—32 a 20—66 U—0Q 7-50 27—00 00—00 2 -40 673 12-00 8-t'O 27—75 00—00 2-60 7-00 LOKEREN, 16 Augt. Granen per 106 liters. Witte Tarwe. fr. 20-00 a 00 -00' Roüde id. 0C—00 00—00 Rogge. 12—0 43,-00 Geerst. 12-25 13-25 Havèf. 15—00 00-00 Roekvveyt 16-50 00— 00 Kalvers. (0-00 00—00 Aerdappelen per 100 kilos 0-00 0—00 ST N1COLAES 17 Augt. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 49—90 00-00, Rogge. 42—10' Boekweyt 46- 50' Haver. 8—50 Winter Gëerst. 44—00 Zomer Geerst. 00—00' Poerde en Duvve Boonen, per heet. 16—50 Lynzaed. Idem. 00—00 Raepzaed. oo—00' Aerdappelen per 100 kilog 6-50 Vlas, per kilogr. ruw 2-06' Boter. 2-35 te Aelst en Nieuwerkerken De Notaris DE VRIENDT te Aelst, zal open baerlyk verkoopen lste koop: 16 aren 15 centiaren Land te Aelst-Sehaerbeke, veld Aelst, pachter J. B. Van Derheyden. 2den koop: 52 aren 45 centiaren Land te Aelst- Mylbeke, op Roozeukouter, pachter Fr. Vdn Biesen. oden koop.25 aren 15 centiaren Land te Aelst-Mylbeke, op de beek, nevens volgenden volgende koop, pachtsler weduwe Wesemael. 4den koop: 20 aren 85 centiaren Land nevens voorgaenden koop, pachtster voornoemde we duwe Wesemael. Sden koop41 aren 45 centiaren Land le Nieu werkerken, op Maèl, pachter Domien Roelaudt VERBLYF Op donderdag 7 september 1865, om 3 uren na middag ter herberg den Plaisanten Hol, be woond by' d'heer J. Van Geit te Aelst-Mylbeke. van twee TE DENDERLEEUW. 1° koop. Een AVoonhuisje met circa 2 aren hofgrond, gestaen en gelegen te Dendeileeuw- iluysegem, palende oost Joseph De Bolster, zuid Jan Snel, west de Molenslraet, en noord Judo De Braekeleer in gebruik by P. Verinocsen zonder schriftelyke voorwaerde. 2C koop. Een Woonhuisje met circa 1 are 53 centiaren hofgrond gestaen en gelegen te Den derleeuw- Leeuwbrug palende oost Leonnard Pér- daens, zuid Pierre Joseph Van de Velde, west de slraet en noord Joseph Van Vaerenbergh. In gebrrik by J. Olioy zonder sein iliclyke voor waerde. ZITDAGEN Instel voor den Islen koop ky Karei Van de Meersch den Woonsdag 16 Augusty 1865. Verblyf Woonsdag 23 Augusty 1865, om 4 ure namiddag. En voor den 2C koop op gelyke dag<m om 6 ure na middag ter herberg van J. Van Ilerzele. AU DEN AERDE, 17 Augt. Witte Tarwe) Roode id. Masteluyn Rogge. Haver. Boler per kilo. Eyërs, per 25. Aerdappeleil dé 100 kilos. - Granen pér hèctöl'itèr. fr. 15—50 a 21—Ö0' 17-25' 12-50 41 00 9-0.0 2-27. 4—23 00 21—50 45-00' 42—50; 45-00 2—68 4—60 0—00 EECLOO, 17 Augt. - Witte Tarwe. Bruyne Tarwe. Rogge. Boekweyt. Haver. Geerst. Peerde Boonen Lynzaed. Aerdappelen de 100 kilos. Boter, den kil. Eyeren de 25. Konyneti't stuk. Verkens per fioofd Jonge id. Granen per hectoliter. fr. 18—85 a 00—00 00—00 00—00' 12-50 00—00 44—5G 00—p0 9—40 00—00 12—00 00—Ó01 44—5'i 00—00' 27-50' oa-oo 6- 75 7-00' 2—40 0—00 1—65 0-00' 480 0-00 18—OP 1T>2—00' •15—00 26—00 GEND, 48 Augt. Granen per hectoliter. Tarwefr. 2 —00 a 22—50 Rogge13—00 0004 Geerst4450 0.Ö00 Haver9—00 10-00 Boekweyt 4)6—00 00—00 Boonen16—00 00—CO Raepzaed 3'00 3f00 Lynzaed2600 00 00 Kempzacd 00—00 00—00 Raep-olic de 100 kilos. gl. 58—00 Of00 Lyn-olie46—05 0000 Kemp-olie. - 00 -00 00—00 Boter per kilo 00— 26 00—28 Eeyers de 25. 00—15 00—17 Aerdappelen de 100 kil. 5—75 00 Versch Roet par kilo. 0—68 0—76 Koeyen- Veerzèn- en Óssen huyden 0—67 0—74 Kalfsvellen. 0—67 0-74 Siiershuydën i—52 0—60 BRUSSEL, 11 Augt. Tarwe, par 80 kil. gl. 41—00 a 11— 06 Rogge, par 75 kil. 6—<'4 6—16 Geerst, par 63 kil. 00—Pp 00Om Haver, par 100 kil. 19—00 20—50 Raepzaed-olie. 70- 00 00—00 Lynzaed-olie. 00—00 ÖU —00' POPERINGHE, 11 Augt, Tarwe. Rogge. Haver. Aerdappelen. Hoppe (1864) per 50 kif.. Granen per hectoliter. ft1. 18—96 12-00 9—00 P—O'» 125—00 a 135—00 iloppö van Boesehep (Vraiikryk). 000—00 000—00' RYSSEL, 17 Augt. Par hectoliter. Koolzaedfr. 25—00 a 30—00 Koolzacd-olie. 101—25 00—00 Lynzaed25—00 28-00 Lynzaed olie 00—0 000Ofl. ANTWERPEN, 8 Augt. Ardecnseh KJaverzaed. de 100 kil. IV. 000 a 000

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3