I9de Jner. 10 September llititl, Ü\I° fill Routing*, VERTREKUREN UYT AELST NAUR gqSNBaSMi VERTREKUREN UVT VOLGENDE STATIËN G FRANKS 'S JAERS. DE I'RY HEY DSC II EN- DING VAN MECBELEM. Langsom verder Bcsmellelyke Veeplaeg. DEN DENDER-BODE iiéndcrm S-20 8-28 9-45 12-20 3-10 6-10 9-12 g Gcnd, Brume. Oslcnde 7-47 8-23 (8-44 9-45 Lokcren 5-29 8-28 0-00 12 20 6-16 g? Bend) 12-39 3-10 3-18 6 10 0-39 8-37 9-18 Itrus 0-39E (l"2f'c'j 8-08 8 12 9-38 11-58 12-15 Dooruvk, korlrvk, Moescroen, Uyssel (langs 2-3S 2 55 5-27 R(l' 2" c1) 5-50 0-20 8-50 9 35 (ji t;c,H'|) (1.-77 S-'ij 14.39 3-18 6-39 8-39 IIochAnlvv. 5-20 0-39 7-55 9-45 12-10 12-31 3: |)oorrtylii |lw$e| nanus Alb) 7-55 5-35 0-00 of.v °1 hionen5I?uyk Ve®v Lantl 5-208-12 9-38 I Nluovo. Oejrurüub.. i,h. 7-55 2-55 5-35 8-30 945 12-15 3 lG* g- Hei?gon, Qmevrain, Namen, 7-55 2-55 5-35 VAN ANTWERPEN NA ER St-Nicolaes, Lokoren, (iend, 5-0Ü 8-30 1-00 2-30 4-00 7- 0 9 00. i VAN GENU NAER Lokeren, Si Nicolaes, Antwerpen, 4 0^ 6-30 9-20 10-35 2-25 6-25 7-25. Te Lede slaen al de konvoys uytgenomen de verlrckken uyl Brussel van 7-15 8 05 12-00 6-00 8-05 en die van Gcnd 6 12 11 -25 2-05.5-00 6-02 8-05 Tc Idegem en Santbergen slaen al de slaen slil de konvoys. - To Gysegiiem slaen slil al dc konvoys. Te Denderleeuw slaen al de konvoys uytgenomen de vertrekken van Brussel 7-15 8-05 12-00 6-00 8-°5 8-40 en uyl Aelsl 6-39 9-38 2-38 5-27 6-29 8 30. Vertrekuren uyl Denderleeuw naer Brussel 8-12 8-17 12-10 12-28 3-0S 6-03 6-00 9-05. Dendermondc,- Ninove, Geerat Aelsl, rdsbcrsen, 9-30 3-05 8-00 0 00. O-Oü 3-05 7-45 0-00. 6-30 10-40 1 -40 4-35 7-25. 6-3!) 10-40 1 -40 4-35 7-25. 6-30 10 40 4-35 7 25. 6-30 10-40 1-40 4-35 7-25. i'lSHjSte Smsm. VAN OK EREN NAER 7-00 Alh, 7-00 VAN ATM NAER Goeraerdsbcrgen, Ninovc, Aelst, Dendermonde, Lokcren Lessen, (leeraerdsbcrgen, Ninovc, Aelsl Brussel Gangs Denderleeuw) Gcnd, Brugge, Öoslendc (langs Lede). VAN GF.NO NAER Audcnacrdc, 6-45 9-30 1-30 6-00 8.'—naer aegst 8-00 9-00 11-35 4-35 5-00 5-57 6-45 8-0. VAN BRUSSEL NAER Aelsl, Gcnd, 7-15 7-25 8 00 8-05 II 20 12-00 1-20 2-35 4-35 5-00 5-15 6 00 8-05 8 10 8-40 Ninovc. Geeraerdsbcrgen, Alh (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8-15. VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelsl) 7-30 7-55 2-20 5-05 8-25 (langs Meeli.) ^^,,^7 8-00^ 10-05 3-30 7-30. Aclst 7-30 7-55 11-58 2-20 5-05 8-25 9-45. AELST, DEN 9 SEPTEMBER 1SG5. lie calholyke bevolking van Meehelen heelt een krachtdadigeu welberedeneerd rekwest gezon den iien de' bestendige deputatie van Antwerpen, tegen het vryhoydschendend besluj't door liet armbnrcel van Meelielen genomen van namelyk gocuen boegenaomden 'onderstand meer ie vei - leenon aen de arme lamilïën die bare kinderen niet naer dc nieuwe gemeenteschool zuilen zen den. Wy verhopen dat de bestendige deputatie niet tdleenlyk dit besiuyt zal vernietigen, maer levens, door krachtige bewoordingen, de nieuwe libcr- batorscbe pachas vaii Meelielen in hunne liandel- wvzo bestraffen, om hun aldus de goeste te bener mén zulk batelyk spel nog le herbeginnen. Wy voorzien dal de bestendige deputatie van Antwerpen dees besiuyt zal vernietigen, doch in dit geval vreezen wy dat liet gouvernement, zoo- rils'liet nog gedaen heelt, zich tegen deze vernie tiging zal verzetten en gelyk geven aen liet lieftla- digliêydsbestuer. Maer dan kennen wy geen ander middel dan 't geen wy in een vorig N' hebben voorgeschreven te weten, dal de bevolking zich reglstrecks en in massa tot den koning, wende al "ware het zelfs met de leden der bestendige., deputatie aen '1 hoofd. Wy zyn van gevoelen dat het volk diimael aen de geweldSmryen van hot liberhatersgespan niet mag toegeven, maer dal hel alle wettige en krachtdadige middels moei aenwenden om zyne regten te handhaven, want als liet nogmaels wykt, zal het later die terug- deynzing nog veel duerdcr moeten betalen, wyl, geiyk men dagelyks ziet en ondervind, den franc- nia'consbaspcl gedurig verder en vorder gaet, cn noch naer wet, noch naer rogt, noch naerjiillyk- heyd omziet om d'ecno vryheyil voor en d'andere vryheyd na zoo maer onbeselioft den nek om te A1" i 11 °"611 Men zal dezen aengeraden maetregcl wclligt als overdreven ae'nz.ien, maer wy zullen vragen ol men dan eenen anderen kent en ons seffens hy den zeiven vervoegen als hy goed, krachtda dig en zonder schroom is. Het is ons gelyk hoe men liet doel bereykt, als de middelen maer wet tig zyn maer wy zyn er tegen dat men seffens de pyp aen Metten geeff als men zicli in zyne regten gekwetst voell en als deze die by voorrang aengesteld zyn om alle regtschending te beletten, de eerste zyn om regt en wet onder de voeten te stampen. l)it word dwingelandy, en daer de Belgen nooyl dwingelandy verdragen hebben, mogen zy dezelve nog niet dulden, bezonderlyk zoolang zy nog het vermogen hebben te spreken enluyde te spreken. Dit zy dus gezegd om er later op tcrugtekecren want wv voorzien dat het liberhatersdoctrinaris- mus zyne ongebondene vryheydsverdrukkingen zoo verre zal dryven, dat de onafbanglyke druk pers dwars door zal moeien spréken om to belet ten dat dc ketens der dwingelandy die heymelyk gereed gemaekt worden, niet op 'l onvoorziens tie Belgen worden aengedacn Sedert ©enige jaren is het goddeloos liberha- t e rs-l ra n c m a eo ns-vi ydenkers- of solidairengespan steeds van den eeupn zoogezegden vooruytgang lot den anderen, van d'eene slimme verlichting tot de andere overgegaen, tot dat het gekomen is tot aen de verloochening van God om den vrede der ziel te vinden. Doch het schynt dat dien snel voornyi rollenden hellewagen nog niet zeere ge noeg loopt, want sedert korten tyd, worden er alle soorten van vremde monsters aengespannen, die het krakend tuyg welhaest tot in den peyl- loozen afgrond zullen voeren Maer, zult gy vragen, wat kan er toch meer gedaen worden, kan men verder gaen dan God loochenen En wy zullen antwoorden datuytdie schroo- melyke loochening alle kwacd voortspruyt en dat daerop noodzakelyk en natuerlyk de volslagen© verbeest ing, de voikonienste zinneloosheid vol ui moet. En inderdaed, van godsloochenaers hebben wy altyd hooren spreken, de H. Schriftuer zelve ge- tuygt er van maer iets wat wy nog nooyl. ge boord hebben, is dat er dwazerikken groot ge noeg gevonden zyn geworden die de DOOD zelve durven loochenen 1 Die kolossale beestigheyd (men vergeve ons de uytdrukking want er past geene andere bena ming aen) heefi onlangs eenen zoogezegden franc- maconsgelecrden durvcn^ytkramen en dat nog on don vond van een graf 'L geen,: woldis den romp van eenen vrydenkerging inslokken Het walgt ons onze lezers met zulke vuylig- lieyd te moeten tergasten, maer wy gelooven hel eene pligt om aen groot en kleyn te doen ver steen boe verre den mensch, begaefd met reden en verstand, kan afdwalen als hy den weg der waerhêvd. den weg des geloofs vertaet. God loochenen, dc helle loochenen, dit is be- grypelyk, daer degene die God cn helle looche nen zulks doen ten gevolge van een verkankerd geweten, dal hun noch rust noch vrede laet en 't geen hun gedurig de goddelyko vraekneming in dé schroomelyke tormenten der helle voor spiegelt. Maer de dood loochenen, ziet daer iets wat wy nimmer begrypen zullen ten zy wy zulke loochening aen den hoogsten graed der zinue- looshcyd toeschryven. Beter zouden wy begrypen dat de solidaire» fiancmaponssecte, die, over eenigen tyd, God zeiven beeft willen alschalïen en die in hare verwaendheyd daerover heeft gestemd doch de afschaffing niet beeft goedgekeurd, omdat er dry stemmen tot de volstrekte mecrderlieyd te' kort waren, beter zouden wy begrypen, zeggen wy, indien die zelfde sccte de dood zocht af te schaffen en met de dood den typhus, den cholera, dc beesten plaeg, de pest en al andere ziekten zocht te doen verdwyncn, maer zoo maer beestig weg de dood loochenen, waertoe dient dit? Wat nut of voordeel steekt daeri 11? Denken de versteende apostels der solidaircn-francmagous- secte dat zy daerdoor een enkel lid voor hun gespan zullen bywinnen?Wy weten niet of 'die gasten alzoo denken, maer 'l geen wy denken, is dal de spoorlooze verwaendheyd dier kerels veel eerder de oogen van dc miuslklacrziende moet openen en doen zeggen Achteruyt? goddeloos gehroedsel, gy wilt my de dood doen loochenen en 'k zie dagelyks dat noch jong noch oud, noch arm noch ryk, noch zwak noch magtig kan weêrstaen als zy komt, dat alles meemoet als zy gebied.... Wat zal my die domme loochening'helpen? Wat profyt of voordeel zal ik daeruyt trekken Tracht liever de dood af te schaffen, en als gy daerin gelukt hebt, als ik zal zien dat er gecnc menschen meer ster ven of dat gy ze aen dc dood kont ontrukken, ha dan zal ik met u meedoen, dan zal ik van de uwen zynMaer nu, ik zie, ik voelc, ik onder- vindc dat gy, al my de dood le willen doen loo chenen, nen lioop vorderllykc verlcyders en be driegers zyt, die niets anders wilt, die niets an ders kont bewerken dan mynen ondergang naer ziel en ligchacm, want al de dood tc loochenen, ik my overleveren aen al myne driften, en 't zullen juysl die driften wezen die de dood met rassclie schreden zullen .doen verba' slen en my dan werkclyk doen gevoelen dat al Dit loochenen is om niet als de dood maer en gebied. Als de kinderen hoktanden krygen, dan zyn zy gewoonlyk lastig en vies, hel slaet hun al in den wegen zyn niette paeyën. Maer als't gebeurt dat bejaerde menschen soms nog nen bok la ml krygen, dan droomen deze van alle schnkkelylcfe dingen en zyn ze des morgens nog lastiger en onhandelhaèrder dan de kinderen en daerby zee veren ze dan meters lang. Zoo is 't met'/ Verhond tegen Aelsl gelegen. Hel koppel moet de verleden© week voorzekerhedenm/ien ffHi/i-flcé" k.o.k--- wanfliet heeft gedroomd dat liet eene menigte Dendert,■ozakhen zag die dc maconnieke Überlia- tery ongcnadiglyk van den knout gaven, omdat zy't volk pluymt, omdat zy de penningen der schatkist verspilt, omdat zy de burgers onder den last der contribution doet bezwyken, omdat zy den godsdienst verdrukt, omdat zy door geuzen scliolén, de jongheyd wilt bederven^imdal zy dc religieusen en priesters versmaed en lastert, omdat zy de studiebeurzen gestolen heeft, omdat zy in de' kerk wilt gaen haziiuie spelen en de pas tors aen de deur zetten enz. enz. enz. enz. Dezen droom van Den derkozakken heeft hel koppel verlederie week allerlastigst gemaekt en in 't harnas gejaegd al zyne woede heeft het uyt- gewerkt op den achtbaren en geleerde» lieer Decliamps, die eene kernige en voortreffelyk be redeneerde brochuer heelt uylgegeven, waerin den neleligeu toestand van Belgiën word aenge- wezen Wy zouden liet factum van 'l koppel uyl 't Verbond wel eens willen overkatnmen, indien het der moeyte weerd ware maer liet geknoey is te ellendig om er tyd en plaets aen te verkwis ten, en dit is geen wonder, wyl het 't uytwerksel is van laelkomeude hoktanden die zeever met den kilo voortbrengen. Dacraen valt toch geen afdroogen dan met den dwyl, en dezen willen wy thans aen liet koppel niet gehruyken, uyt vrees van hem T vel van lippen en kin te vryven. l)en Moniteur kondigt hel volgende gewigtig besiuyt af MINISTERIE VAN Rl'YTEN'LANDSCHF. ZAKEN. Veeziekte. Verbod van invoer en doorvoer van vee. Brussel, 29 oogst '18G5. VERSLAG AEN DEN KONING. EEN SNEETJWTOONEEL. (Uyt Sibcricn) Den middag bragt eene korte rust cn eene magere macliyd aen, by welke den verachtten Alexis siom en afgezonderd in' den sneeuw zat, en vervolgens ging de rc'vs door de eentoeiiige treurige streek al wedor verder. Den vroegeren avond na den korten winterdag was reeds lang gekomen, toon de treurige karavaen slil hield een paer der Kozakken hakten oenen jongen hoorn om, lervvyl anderen aen den afhellenden oever den sneeuw opVuymdenvvaerby de gevangen hen moesten helpen, lol dal cenc grooie ronde plek, als een groen niusiapyl, hen uyllokte om le rusten de plaels was door de bekwame leyilsiieden zoo goed gekozen, dal den scherpen nachtwind hei niel naderen kon, en vrolyk cn helder knetterde de vlam. Allen' legden zich gemakkclyk neder, en den gevan gen beviel dit vrecke leger onder den vryen hemel, hy ïiet flikkerende verwarmende vuer, beter, dan hel ver- hlyf op den ongaslyryen harden klcygrond van hel wagthuys. Aen lange kromme palen zwevende, kookten de ke iels met hel avondeten, hetwelk, hoe ellendig ook met hel middagmael vergeleken, een lekker inael was. Aen den somberen Alexis was de verst verwyderde plaels aengewezen, waor hy legen de slede van den otficier kon acnleuncn naest hem lag een man van een ernstig en cerweerdig uylzigt; en diens b 11 et-man was den onverzoenlyken Leo, die gevoelloos voor zich heen- staerde. Den otficier had de bonte dekkleeden der slede zeer digi hy het vuer laten uylspreyden cn zich hiervan een gemakkelyk bed toehereyd Alexis echter zag een klevnood, hetwelk hem als hel koslbaerslc toescheen, dal hv in dit oocenblik vinden kon: den blinkenden kolt van een pistool, lielwelk in een zyzak der slede slak en boven de lysl uyt kwam met gretige blikken zag hy liet wapen, de begeerte sidderde uvt hel hert tol in de toppen zvner vingers, welke zich byna onwillekeurig tot oenen schielyken greep uylstrckleii, nauwclyks door ecnige waersehuwende overwegingen teruggehouden. IIv leunde eyndelyk, met de armen over de borst ge slagen, met den rug' legen de slede, zoodal zyncn hals hi'vsl legen den kolf nonkwnm, uyl wiens yskoud mctael dc'11 gloed des geesldrifts door alle zyne leden stroom de ha' s'.ig verslond hy zyn aendoel van de maeltyd. en beschouwde vervolgens met eene IcVredcnhcyd welke de uytdrukking van vrolykheyd had, hetgeen hem om ringde hel nikkerend vuer, door welke sehynsel de bleekc gezigton der ongelukkige Polen rood wierden gekleurd, en de baerdige in hunne pelsen gewikkelde Bussen, die nen de andere zyde liaddtin plaels genomen. Siapen 1 kommandeerde den officier in den kring Sire, Eene besmettelyke en doodelyke ziekte heeft zich onder liet vee ki Engeland verklaerd. Uyt de omstreken van Londen, waer zy zich eerst beeft opgedaen, heeft zyzich door een groot* gedeelte van het engelsch ryk verspreyd Schotland is er door besmet geworden, en indien Ierland van de besmetting is hevryd gebleven, liet is ten gevolge der maetregelen, door het gouvernement der Koningin genomen, door er den invoer van het engelsch vee te verbieden. Deze ziekte, welke zich met eene grooie snel- lieyd voortzei, is reeds in Holland gedrongen; en talryke feyten toonen er liet bestaen van aen op verschillende punten van dit land. Het officieel dagblad heeft er overigens de verschyning van in Nederland vastgesteld, door het doen kennen der maetregelen,- door dc overheyd voorgeschreven 0111 er de verspreyding van tegen te houden. Het bestuer heeft niets verwaerloosd om ons land van de besmetting te hevryden. Door de ondervinding, in andere streken aengeworven, wetende dal de ziekte, die in Engeland heerscht, cn die niets anders is als den besmettelyken ty phus of runderpest, zich met de snelheyd van den bliksem verspreyd, cn liet grootste getal der dieren dood, die er van aengedacn zyn, deed het de strengste waekzaemheyd op de grenzen uyt- oefenen, door voor te schryven van uyt het land te houden al dc dieren, die^eenig kenteeken van ziekte aenboden, of verdacht waren van in aenra- zyn ge- worden, zelfs voor men op stellige wyze wist, dal de besmetting zich uyt Engeland in Nederland bad uytgebreyd, liebbeu zy niet volledig kunnen beletten dat er verdacht of ziek vee wierd inge voerd. Er is inderdaed vastgesteld geworden, dat rundvee, uyt Nederland uytgevoerd, en op onze markten verkocht, is moeten geslagl wor den, na kenleekenen te hebben aengeboden, die de grootste geiykenis met de runderpest hadden. In tegenwoordigheid dier feyten," en gezien de gevaren waermede de moorddadige ziekte het land bedreygt, kan liet gouvernement zich niet bepalen by do schikkingen, die liet tot hiertoe, om liet land er van le behoeden, heeft voorge schreven. Het is gedwongen, welken tegenzin dien maetregel er ook aen aen inboezemt. Uwe majesleyt een besiuyt le onderwerpen, dat vol komen den invoer en doorvoor van vee verbied. UiL verbod, tydelyk met de grootste strengheyd toegepast, cn ondersteund door z.eer krachtda dige politie-maotregélen binnen liet land, zal, ik verhoop liet, voor uytwerksel hebben van ons grondgebied eene besmetting te weren, die dooi er zich le verspreyden, onze landbouwnyverheyd met onherstelbare verliezen zou treffen. Uen minister van binnenlandse,he zaken, Alp. Vanderpeeueboom. LEOPOLD, Koning der Beigen, Aen alle legenwoordigen en toekomenden heyl, In aeumei kiiig nemende dat de officiëele in lichtingen vastgesteld hebben, dat er eene. be smettende ziekte onder het vee in Engeland heerscht, dat zy zich in Nederland verspreyd heelt en dreygt in België te dringen'. In aenmerkinï nemende, dal er in tegenwoor- digheyd van dien toestand van zaken, redenen bestaen om krachtdadige maetregelen te nemen, ten eynde hel land van die besmetting te behoe den. wierd liet slil, c-il allen gaven zich aen de sluyinering over, behalvcn een enkelen Kozak, die naesl het nacht leger van zynen acnvocrder zyne lans in den grond had gestoken, en met gokruyste 'boenen, eene pyp tabak t'ookeiide, in het vuer staecdc, hetwelk hy van tyd Lol tyd brandende hield. Op dc gevangenen sloeg verder niemand moer acid zy waren immers in liet wydn graf van deze woeslcnyen genoegzaam beweerd, cn cc was hen immers loeli even zooveel aen gelogen, by hunne gelojders le blyvcn, dan dezen, om hen naer de plaels hunner bestemming le brengen.- Zy rustten ook go/amenllyk uyl, zonder jsiob met vcr- geefscho plannen dc korte uren der rust en der verge- lelhnyd tc vergallen. Alexis had, alleen gelyk hy dacht, do oogen slechts in sehyn gestoten, en loerde op een gunstig oogenl.iik, om zicli van de vurig verlangde pistool meester le ma ken. Dam' bewoog zich eensklaps iels paest hem, en de stent van zynen luierman tlnyslni'de sla. pl gy, l.coi Neen, was hel antwoord ik heb niet gesla pen, sedert ik leerde gevoelen en denken, en in mynen sluymer hooi' ik zelf hei gonz.cn eener mug tiet gaet 11, zoo-als he', moei menschen gaet, t.eo liet noodlot hohauiielt n als eenen adnlyken valk, liie hel tam wilt Diaken, n Ku toch gelukt hel dit niet, eerweerden heer', Hoe wel hel my altyd daerheen zond, wacr onhcyt voorviel. Pc d rod van Kosciusko, onzen icruglogl uyt Spanje, den val van den Kolossus, die op de mngl der elemen ten schipbreuk leed, en eyndelyk do loeiste inneming van Wacrscban, hebben my noch do hoop noch don moed ontroofd ik bemin myn vaderland, cn liael zyne wanden, van nu al' tol over liet grhf. Wy moeten alleen beminnen, niet halen. Ik was eenen Pool voor dal ik oenen christen 11 Juysl dacrom, want de nieuwste wet geld altyd liet meest Onverzoenlyken wal heeft 11 den jongeling ge daen die nen mvnê zvdo shiyiiicrt Doch, wat vraeg ik? II v moge u hel ergste hebben acngedaen, waf zicli maer tact bedenken, liv is een luvendigon dooden, gelyk gy zelf zonder hoop op eene Iwyfelaclilige genade, ami welke do weg is afgesneden want le Petersburg lig- ..en alleen de lyslon dm' namen, zonder dat iemand weet, welk tpiimner aen iederen man is toegewezen. Welnu, bestaen er in liet graf nog hael en vrank e Ja 7.eg ik u. K11 ik zeg 11 neen 1, lk zal u eene historic vertellen, hoor my optellend Alexis liiyslcrdc Ine, en drukte de hand op dc slorm- aclili"0 hvgemle borst, als wilde hy hel kloppen van liet hert'beletten, lerwyl den grysaerd vorder sprak Ik was, zoo als gv weel, ryksamblenaer, ik had eene

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1