lï IT IZ E MEUBELEN! OI» CiiElL Merkt pry zen BERIGÏ. BERIGT. YERKOOPING Ie Aelsf, Open ha re verh oopin g Kasteel met Paeïitbve eis Ziseilanilcii Sleubelaire Vemlilie Venditie van S&uipersgercGtlschappen Kampslryd mei Duiven KOSTSCHOOL VAN CYSEGHEM, 4 o—oo o—oo jiendaeraen toeschryft, dal hy zich dagelyks meer ksc|in de vi ye luclil beweegt. Ook iaet zoowel do soort dien|s hel-gcbruyk zvner spyzen thans geen twyl'el )gdèneei' over omtrent de gunstige verandering in lionynen gezondheydstoestand. Het sehynt hem even- vaÉe| zeer onaengenacm, dat alle geschenken voor ;yne tafel of ander doeleynde, die zyne vrienden ,eill toezonden, ten alle lyde worden afgewezen. loo-Daer liet bekend was geworden dat hy eiken na- voomiddag ongeveer ten 5 uren een wandeling deed dielooi' hel fort en op de wallen, waren er legen dal L)ezuei i» dpn omtrek alierwege een groot aenlal alieiieuwsgierigen op de been, en om die reden heeft i. rcnerael Miles daerin zoodanige verandering gc- jiiaekl, dat niemand van te voren kan weten, op illenvelkrn tyd van den dag men hein zou kunnen zien. laeiJilHSselien is het opmerkelyk, dat men hem de jJ-ylieyd vergunt, of het althans ongemerkt lael lenioorgaen, dat hy nog steeds de kleuren der Zuy- emiiieilyke Confederatie draegt. inis 'w'er russiseh dagblad dal aenkomt. brengt ,llenjo lyiling aen van nieuwe brandrampen, welke liet ieyzcrryk van don Czar in zynegansclie nylgestrek- i leyd bedroeven. Het is opmerkensweerdig, dat de I -Vvolkiug allyd vooraf verwittigd wordt, dal deze (j- Jlad of dit dorp dezen of genen dag zal in brand ll'lcsl^eu wordeu indien men niet eene zekere som II "«'bis op eene aengeduyde pl?els legt. ,,fi| Zekere steden, gelyk Kremenlehóng, in Zuyd- -jhisland, hadden in een kort lydverloop twintig 'Vl%iandi'ainpen te beslrydende verschrikte bcvol- j ling is uyt de stad gelrokkenen kampeert inde eWlen met al hare meubelen en heelï hare houten ^''Vooningen verlaten. L)e bevolking der stad Orel is verwittigd gewor- lei), dat do huyzen van zekere burgers, welke men ioemde, zullen afgebrand worden indien zy wey- vanf<»ren eene premie naer de brandstichters, op eene s ^-noraf aeiigeduydde plaels te leggen; overigens c ^leeft eene der grondeygen; ren het berigtgekregen, Y lal hy op de hulp der bevolking niet moest reken- ,ef |n aengezien al de mannen, het pompiers-korps menbrmcnde op doodstraf last hebben zich van het be- }*'°iryd'en der brandrampen te onthouden. 'aPr a Welke zyn de kwaeddoeners die dergelyke 00'eredrpygingen durven doen roept de Invalide uyt. !',Pnj>e vlyligsle niaetregelen der politie hebben nog l0l*jiel lol de ontdekking der wacrheyd kunnen ley- 0<i"|en, in weerwil er reeds in versehillige plaetsen !00®|rsclieyderte mannen met revolvers gewapend en e'an onlvlambaie stollen voorzien, zyn acrigchoudeu •"''"•ai in de gevangenis opgesloten. Dank aen de ieniracl)tdadige maetregelen, door de bevolking der ™*l<'r stad Orel genomen, heeft men er tot hiertoe 1 loggeene rampen te betreuren. 1 ,n lie Gazelle, der akademie van St-Pelersbtirg,meld lal de stad Rosiniez, hoofdplaets van hel disli-ikl leniiin dien naem, groolendeels door brand is \ci'- i'S isfield. Meer dan 200 huyzen waeronder het slad- i dftjnys, de synagoog, liet jnstitïepaleys, hel gebouw nu-Ier fiiiantiert en de beyde kerken zyn in assche pa-jclegd. 1 de De vuerwapen-fabriek yan Yewski is de proov ne lei vlammen geworden. ha-; Men schryft uyt Burzet (Ardèche) den 1 ceiifcpieniber aen den Messager de Midi: 'ie" Dezen morgend, ten 7 1/2 ure, op hel oogen- "enplik dal hy zich naer de kerk begaf'om zyne mis e lezen, is de eerw. Pigeyre gcvaerlyk gewond derjcweesl door eene geweerschot, welke den gc- d inaaemden And ré Chaslagné, grondoygeiiacr-land- 30r.|ou\yer, oud 55 jaren, op hem getost heelt. De .iciiot heeft den eer weerden geestelyken getroffen angs achter in den rug. ide, Den dader van dien boosaerdigen aenslag, die '8eft nlgens het openbaer gerucht, zou gehoorzaemd 'Ou-hebben aen een gevoel van wraekneming, bad iger?ene kamer gchuerd op de eerste verdieping van roe-?en H'ïvs in de Kerkstraat, en 'tis van den zolder ier-tan ',,rVs ^at c'e öcweorschot gekomen is. on. i pügl'gen is aengehouden door de gendar- "jnerie van Burzet. Wat hei slagtoffer betreft men ^e'flenkt dat zyne wonde niet doodelyk zal zyn. dat Den eerw. lieer Pigeyre oefent sedert dertig had aren zyn priestorlyk ministerie uyt te Burzet, en |fire jjieft zich door de bevolking zoodanig doen bemin nen dat, zonder de krachtige houding der ovcr- icyd, zy hevige vraek op den moordenaer zou roe «nomen hebben. Op eenigè kilometers afstand van Cantaro, in de provintie Salerno, kwamen zeven mannen 001 [net korte geweeren gewapend op het pleyn van iel' een dorp, terwyl de inwooners de god'delyke diensten bywoonden, devvyl de sleutels op de Jcn kerkdeuren staken, deden zy dezelve in het slot an"ende gcloovigen bevonden'zich inden tempel en' gelyk in eene muyzeval. 'pr* De bandieten denkende dal zy zeker waren y piet te zullen gestraft worden, wi'lden de voor- haemsle huyzen uytplunderen en begonnen met dat van den pastor. Doch de zuster van dien laet- f sie, welke ziek te buys was gebleven, gedruyscb hoorende, en mannen ziende van kop lot teen ge- gapend, begreep wat er gaendc was; zy sloop >od harq kamer, na de dubbele sleutels der kerk fönomen te hebben, ging stil den trap af en ver- lan liet hel buys zonder gezien te zien te zyn geweest. k d Toen zy de kerk binnentrad was de mis ge- iyndigd de geloovigen waren zeer ongerust jjèh alzoo achter 't slot te bevinden en konden er ïich de redenen niet van uytleggenden pastor pn iegde het bun in cenige woorden en gaf hun de vryheyd. Allen snelden naer hunne wooningen. en. wapenden zich met knuppels, vorken en eenige )en geweeren, waerna zy dapper de baeuslroopers u Icnvieleri. lyd Van weerskanten werd er hardnekkig ge- se- Streden. Evndelyk moesten de baenstroopers ille mor het getal onderdoen; byna allen waren doo- lelyk gekwetstzy werden gevangen genomen sa onder goed geleyde naer de gevangenis van e»P Milerno overgevoerd. (le Het sehynt dat den pastor zelve deel aen de c„ «vorsteling genomen beeft, en dat by zwaer aen en 'en regterarm gewond wierd door een geweer- en 'Cliol hetwelk van digtby op hem gelost wierd. °'j H voor wat bet moedige meysje betreft, liet- yd «volk het land verlost beeft, zy is er met. eene [I?. fevig.e ontroering afgekomen," en men verhaelt Le en dien opzigtc bel volgende tamelyk zonder de - sedert zes ma end en was zy door bevi- ïe koortsen aengetast, welke voor geen boege- fte [hiemd middel wilden wvken, doch die te reke- vv 'en van dien dag verdwenen zyn. Die wonder bare genezing is waerscbynlyk door do lievige Btcoering bewerkt. elk Uundels-Operalië/tAntwerpen 0 September. Granen. Merkt hier ter phu-ts zonder handel, uyt oorzaek der mei kt van Brussel. Van deze biet ste merkt vernemen \vy per telegfaf, dat zy zeer kalm gehouden en zonder handel was. Koll'y. Gisteren na de beurs wierdfcn er 5200 balen op levering a.fgedaen per Lillian. KBEfVTLN. -- Ongeveer 5000 kilos.Cephalonie per Jong Marquis van 1805 wierden er verhandeld aen f 10 per 50 kil. cons I' 17 1/2 per 50 kilos. Meueraelolie. lie pryzen van liet artikel wor den gehouden aen Ir. 87 a 87 1/2 voor beschikbare klare slrooykleur halve wille word gehouden aen IV. 88 1/2 a 89 en type dito IV. 89 1/2 a 90 water d to aen IV. 92 contracten op sept, r 87 op leve ring van oei. IV. 85 en op de dry bietste maenden IV. 82 12 per 100 kilos. Na de beurs vernemen wy de afdoening van 100 vaten ruwe aen IV. 00 per 100 kilos. HOPPEMERKTEN. Aelst, 51 augusly. Op onze bietste hoppemarkl waren er 25 zak ken nieuwe, die aen 110 tot 150 IV. wierden ver kocht. Naer mate den pluk voorlgaot verwacht men zich aen mindere pryzen. Den oogt van 1804 is uytgepul. Poperinghè, 51 augusly. De nieuwe hoppe word 110 tol 117 belaeld, de 50 kil. Den oogst van 1865 overtreft ver dien van hel verleden jaer de kwalileyt is zeer goed. Daer blyft niets meer over van 1864. Havre (llenegamvcn) 25 augusty. De hoppevelden staen ovcrheerlyk, men zal ten minsten de 2/5 van eenen gewoonlvken oogst heli- ben de kwaliteyl. zal allerbest zyn Met den 1 sep tember zal men kunnen beginnen plukken. Veel hoppe is reeds op voet verkocht aen 90 fr. de 50 kil.; daer is zelfs verkocht aen 100 fr. Burrincs (Henegauwen), 30 augusly. De hoppe alhier slaet zeer schoon de kwaliteyl zal uytzonderlyk schoon wezen en den oogst over vloedig, Men denkt te zullen kunnen koopen aen 70 lot 80 IV. de 50 kilos na den pluk. Men meld uyt de kempen dal de hoppevelden sedert weynige jaren omgelegd in volle weydc, eenen schoonen en overvioedigen oogst beloven. BUKGESS L YK EN STA D GEBOORTEN. Mannelyk 5 Vuouwel. 11 OVERLEDENEN. 16. M. Verbceck, 2 j Mylbeke. E. Saeys, 5 m. Dun. P. Frianl, 1 j-, Brabandslraet. P. Ver- hargen, wed" Schepens, dagl. 42 j., Sehaefbeke. B. Veeckmaii, wed0 De Coendagl. 64 j., Sehacrbeke.A. Do Wilde, 1 j., Vryheydstraet. F. Van Nyvel, man. Theunis, dagl. 51 j., le Gend overleden.J. De Pelsmaeker, wed0 De Grauwe, landb. 79 j., Mylbeke J. Hutsebaul, wed0 De Brul, zonder beroep 81 j.; Kerkslraet. .1. Heylenbos, vrouw, De Peller, landbouwst 05 j., Schaerbeke. A. Van den Bremt, 65 j., Peperst. STRYD en ZEGEPRAEL der Heiligen, door P. Hilligeer. Een boekdeervoor elke maend, prys IV. 2,50. LEVENS VAN GODS HEILIGEN, boekdeeltjes van 100 bladz. fr. 0,25. Leven van den Gelukz. BEPiCHMANS, fr. 0,50. Te bekomen by de We Daens, Molenstraet N° 48. FRANQOIS SEMEY, Belian- ger en Garnierder. Vryheyd straet n° 50 te Aelst, heeft de eer liet publiek bekend te maken, dat by zicli komt te placeren al-s Behanger en Garnieder, en dat er by hem zal verkrygbaer zyn, al hetgeen d^ze twee vakken betreft, zoo als, geschilderde Papieren, Tapytén, Gordynen immers alle ameublement artikels, als mede gegarniefde Stoelen, Fauteuils, Canapés, etc., in alle slacb en aen alle pryzen. van aen de Moletidriesch. De notaris josepii VEBBRUGGHEN, te Aelst, dnertoe in regie benoemd, zal met gewin van palmslagen en gelagen openbaerlyk verkoópen Eersle Hoop. Een HUIS en Erf, geslaen en gelegen te Aelst aen den Molendriesehzynde de herberg genaemd In Mechelen of Klokkenbol, gekeild op cadasler sectie A deel van No 656. Bewoond by de kinderen Foncée.7 Tweede Koop. Een HUIS en Erf, uitmakende twee wooningen, geslaen le Aelst aen de Hoogeveslen, gecadaslreerd sectie A deel van N° 656. Bewoond door Antonius Luyckx en Joannes Van Audenliove aen fr. 2,56 per week. Derde Koop. Een HUIS en Erf zynde twee Wooningen ge slaen te Aelst, aen den. Molendrieseh en aen de Hoogevesten, gecadaslreerd sectie A IN° 655 en 654 bet eene zynde den hoek der hoogeveslen bewoond by de wed0 Verhuist aen IV. 2,50 per week, en het ander aen de hooge,vesten, bewoond by Antoon Biequé, aen fr. 1,32 per week. Vierde Koop. Een HUIS en Erf', geslaen en gelegen 1e Aelst aen den Molendrieseh, zynde de herberg genaemd den Jongen Napoleon, gecadaslreerd sectie A N° 574. Bewoond by de wed0 Callebaut, aen fr. 5,00 per week. ZITDAGEN: Instel Dynsdag 19 September Verblyf Dynsdag 5 October r°' Ten 4 ure namiddag, Ier bovengemelde herberg In Mechelen, by de kinderen Foncéc, te Aelst, aen den Molendrieseh. van het TE WOÏÏB1ECHTEGE3ÏÏ, De Notaris Joseph VEBBBUGGHEN, 1e Aelst, zal, niet winst van palmslagen en gelagen open baerlyk verkoopen Hel schoon en zeer aengenam Kasteel te Wou- breehtegeni, met aenpalende Paehlhove en Zaci- landen, te samen groot by meting, 4 hectaren 74 aren, 73 centiaren, verdeeld in 7 koopen, aenge- dnid by grondplan op de gedrukte plakbrieven. Dezen eigendom bevindt zich op slechts 1 kilo meter afstand van den nieuw ontworpen yzeren weg van Denderleeuw op Douai langs Soltegem. ZITDAGEN Instel Zaterdag 16 c «o/-k Verblyf Zaterdag 50) September 18bS. Ten 5 uien na middag ter Estaminet. de Borze Van Amsterdam, le Aelst, aen de Groote Merkt. TE AELST, AEN DUN MOLENDIUESCII. De Notaris Joseph VEBBRUGGHEN, te Aelst, zal, op Zaterdag 7 October 1865, ten 12 ure 's middaegs, ten sterl'huyze van Jufv. de weduwe Foneée, le Aelst, aen de Verkenmerkt, openbaer lyk verkoopen: Alle de Meubels, Herberggerief en verdere roerende voorwerpen, aldaer te bevinden. en lo Aelst-, aen de Molenslraetpoort. De Notaris Joseph VEBBRUGGHEN, te Aelst, zal, op zaterdag 23 September 1865 om 1 ure namiddag, openbaerlyk verkoopen, Meubelen. Kui persgereedschappen, allo soorten van kuipen en groote stukken, alsmede eene groote hoeveelheyd Eiken en Esschen Berd enz. Ten verzoeke en voor de woonhuyzeu van de heeren Licvens en de Cosier, te Aelst, aen de Molenslraetpoort, Hovenierstraet. gegeven door Maetschappv hel Scherp zicht in het Lamtnekeu te Erpe by F. Van de Velde. 75 fivooruit verdere Conditiën in het lokael. Onder partroonschap van den II. Aloysius de Gon- zaga en bescherming van Z. II. den Bisschop van Gent, bestuerd door den Eerw. heer Wandrls, ge wezen onderbesluerder van gezegd Pensionnaet. De Godsdienst dienl cr tot grondslag van de opvoe ding. De Leeraers van liet Gesticht zyn Geestelyken, be noemd door Zyne lloogweerdighcid de^ bisschop van Gent. Het Onderwvs bevat"de Fransche en de Vlaemsche la el» dc Scliryfkunde, de Rekenkunde, de Stelkunst, de Meetkunde, de Aerdryks en Gescliiedkunde, het Lezen, de Uitgalming, den Rricvensiyl, de Grondbeginsels der Naluerkunde, bel Doekbouden, met een woord al de takken die voor den jongeling vereiscbl worden om de Lalynsehe studiën aen lo vangen en zich behoorlyk in de samenleving aen le bieden. Het kostgeld beloopt lot fr. 325, vooraf betacïbaer en in dry doelen. De twee eerste termynen zyn van fr. 110 en de derde \an fr 105. De lslc begint met liet inkomen des leerlings de 2',e den 10 Januarius en de 3de den 10 Mei. De lermyn die begonnen is wordt voluit belaeld. Don Leerling die om wettige reden, meer dan veertien dagen afwezig zal geweest zyn, zal een afslag op bet kostgeld toege >tacn worden voor den tyd verschenen lusschcn dc twee eerste weken zyticr afwezigheid en zvner terugkomst. De Muzieklessen zyn ten laste der Ouders. De Leerling moet voorzien zyn van 2 linnen telloorcn, van lepel, lafelvork en mesvan Servielten en band doeken; van al bel slaepgericf, uilgenomen de bedstede en de gordynen, en van eenen koffer. Uit voorzigtihbeid worden de slniimanden in hel huis niet aenveerd. Dc Leerlingen brengen niel dan schoolboeken mede. zy betalen 2 fr. 's jaers voor hel gebruik van eene ge- uieene bibliotheek. Men vind in het huis al hel noodig schoolgerief. Dc voorwerpen van eiken Leerling moeten geteekend zvn met den nummer die hem aengewezen is. Hét Gesticht bezorgt, indiende Ouders zulks verlan gen, hel beddegoed. uitgenomen de slaeplnkens. nnls fr. 16 'sjaers; men belaster zich met het wnsschen van het Lynwaed en den onderhond dor koussens, mils fr 27. De Leerling welke reeds in een ander gesticht zou gewoond hebben, moet van een getuigschrift van goed gedrag voorzien zyn. Dc Leerlingen worden gestadig bewaekl: de brieven die zy ontvangen of verzenden, moeten aen den Rcstuer- der van het huis ter hand gesteld worden. De Leerling gaet slechts huilen het Gesticht eens in dc maend en aïlcenlyk met zyne Ouders, Voogden, On kels, 'l'antcn, broeders of Zusters die ouder zyn dan hy. Deze persoonen zelve moeten den Leerling in het Gesticht terugbrengen. De Leerlingen gaen buiten het Gesticht niet op Zon-of Heiligdagen. Indien een Leerling door zyn gedrag aen dc lucht van hel huis nadeclig wordt, hv zal met alio noodige omzig- lighcid aen zyne Ouders terug behandigd worden. Op het einde van eiken lermyn ontvangen de Ouders een buiXKTiN om hun van hel gedrag en den voortgang hunner Kinders kennis le geven. De Static op den yzeren weg van Aelst naer Dendcr- monde en hel Land van Waes, maeM den toegang tot hel Geslicht zeer gemakkclyk. AELST, 2 Sepiember. Granen per 132 lit. 50 ccntil» Tarwe 11—00 14-06 Masteluyn 08—16 10-06 Rogge 8-03 8-16 Geerst 8—05 b —16 Haver. 5— 03 6-12 Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 000-0C 00-00 Hoppe (1865) Raepzaed. 70 -00 90-00 16—12 20-01 Lynzaed. 16—00 15-14 Racpzaed-olie. 71 00 00—00 Lvnzaed-olie. 66-00 00-0 Raepzaed koeken, de 1215 k. 117-00 122—00 Lynzaed koeken 152—00 164-00 Kemp koeken 000—00 000—00 Aerdap. (roode den 1/2 heet. 1—00 1—03 Idem, (wille) 0—17 1—00 boter, do 3 kilogram 4-00 4-08 Eycrs, dc 25 (-18 1—00 Vlas per 3 kilos. fr. 5-23 6-25 Viggens het koppel 38-00 48—00 DENDERMONDE, 4 Sopt. Tarwe, par 130 lit. fr. 21—00 23-00" Rogge 14-50 15-00 Haver par 100 kil. 18—40 00-01 Geerst per liectol. 00-00 00—00 Lynolie. 101—58 102 00 Kempolic 1 3-86 000—00 Koolzacd-olic 131—'3 134—00 Lynzaed, par heet. 24—(3 25- 84 Kempzaed 00—00 00-00' Koolzacd 00—00 00-00 Lynzaedkoeken par (215 <61. 263—04 272—02" Kenipkoeken. <0-00 00—00 Koolzacd koeken 00-00 00-00' N1N0VE, 5 Sept. Granen per hectoliter. Tarwe. Rogge. Haver. Koolzacd, par 88 kil. Lynzned, par 100 kil. Doler, per kil. Aerdappelcn per 100 kil. fr. 16—00 a 16—50 11—00 12—00 7-00 00—00 32-00 2 -30 5-00 0-00 00—00 33—00 2-50 6-00 LOKEREN, 6 Sept. Granen per 106 liters. Witte Tarwe. fr. 19-50 a 21 -50 Roode id. i 0<!—00 00—00 Rogge. 12—'0 13-00 Geerst. 1 13-50 00-00 Haver. 12—00 00—00 boekweyt 13-50 00—00 Kalvers. 0- 00 00—00 Aerdappelen per 100 kilos 0—00 0—00 ST N1COLAES 7 Sept. - Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 19—50 Roode id. 00-00 Rogge. 11-90 Boekweyt 12-00 Haver. 7—80 10—60 Zomer Geerst. 00-00 Peërde en Duyve Boonen, per beet. 16—00 Lynzaed. idem. 00—00 Raepzaed. 00—00 Aerdappelen per 100 kilog 6-00 Vlas, perkilogr. ruw Boter. 9 2-12 2—63 AUDENAERDE, 1 Sept. Granen per hectoliter. Wille Tarwe. Roode id. Masteluyn Rogge. Haver. boter per kilo. Eyers, per 25. Aerdappelen de 100 kilos. fr. 14—00 a 20—50 14— 00 12 -00 11-00 10-00 2-30 1 - 59 0—00 20—00 14-50 12—00 14-00 2—63 1—72 0—00' EECL00, 7 Sept. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr< 18—47 a 00—00 Bi'uyne Tarwe. 00-00 00—00 Rogge. 11-54 00—00 Boekweyt. 12—00 00—00 Haver. 9—00 00-00 Geerst. 11-75 00-00 Pecrdc Boonen 14-5U 00—00 Lynzaed. '27—75 00—00 Aerdappelen de 100 kilos. 6- 25 Boier, den kil. 2—40 0—00 Eyeren de 25. 1—60 0-00 Konynen 't stuk. 1—80 Vcrkens per hoofd. 20- 00 122—00 Jonge id. 15-00 24—00 GEN D, 8 September Tarwe. Rogge. Gcerst. Haver. Boekweyt Booncn. Raepzaed Lynzaed. Kempzaed Racp-olic de 100 kilos. Lyn-olie Kemp-olie. Doler per kilo Eeyers de 25. Aerdappelen de 100 kil. Verscb Roet par kilo. Kocven- Veerzen- en Ossen Kalfsvellen. Stiershuvdcn Granen per bectolileL fr. 19—50 a 21-50 11-00 12-00 11— 00 12—00' 8—00 10—00 12—00 13—00' 17—60 00—CO 31-00 31-60 26—00 00-00 00-00 00-00 gl. 58-Oo 68—10 46—00 46—10 00 -00 00—00 00- 28 00—30 0016 00-17 5-00 0—00 0-70 0-75 buycfetr 0--G8 0—72 0-68 0-72 (—52 0—58 BRUSSEL, 8 September. Tarwe, par 80 kil. g|. 1' 10 a 10—16 Rogge, par 75 kil. 6—00 6—16 Geerst, par 63 kil. 00-00 00—Ou Haver, parlOOkil. 18-00 19-50 Raepzned-olie. 71-00 00—00 Lynzaed-oüe. 00—00 00 -00P P0PER1NGHE, 1 Sept. Tarwe. Rogge. Haver. Acrdappclerr. Hoppe (4864/ per 50 kil. Granen pör heclolifer. fr- 18—3» 12—0(' 8—<r 7—0« 116-00 a 117-00 Hoppe van Koesehep (Vrankryk). 000—00 000-00" RYSSEL, 4 Sept. Pnr heclofiler. Koolzacdfr. 26—00 a 30-0(7 Koolzacd-olie. 000—00 00—00 Lynzaed. 25—00 28-00 Lynzaed olie 00- 0 000—Ofl ANTWERPEN, 5 Sept. Ardoensch KJaverzaed. de 100' kil. fr. 0 Qffff

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3