Dal iiwc ïMnjesleyldie verboden lieefl die zieke verpeste beesten le verknopen ook geweerdige ie verbieden die verpestende'zedeloosheden wel ke men zoo onbescJiaemd ziet ten toon gesteld in ■hare hoofdstad en op andere plaetsen Dat uwe Majesteyt ten zelve tyde ook aen de catholyken doe wedergeven de vryheden welke zy over 35 jrrcu zoo edelmoed.iglyk hebben beko men. Dal. deze zoo dierbare vryheden niet meer ten prooy gesmeten worden aen die helsche secte, die, volgens uwe eygene getuygenis, Sire, ons gelukkig vaderland noodzakelyk in don afgrond vari de barbaerschheyd zoude nederstorten. "Men schrvft uyt. Calcken aen den fienderbode: Dynsdag bietst was onze parochie in volle l'ami- liefeefst Den eerw. heer U. Draeekman, professor in het bloeyend pnnsionnael te Gysegheni, eele- breerde alhier zyne eerste misse, welke gediend, wierd door zyne twee broeders, leerlingen in het zelfde pensionnaet, terwvl eenen vierden broeder van den celebrant, M. B. Braeckman, eersten prys van het muziekconservatorium van Gend met huy- tengewoon talent de orgel speelde en voor zangers had de heeren prof-ssors van het pensionnaet van Ghysegem, welke de mis met eene wondervolle jnystlieyd hebben geëxecuteerd. Nog lang zal de/.e ware godsdienstfeest in 'l geheugen onzer brave Calckenaren hlyven. De Kerk was proppende vol volk 'I welk met de meeste vreugde deze eerste misse was komen bywoonen. M. C. Van den Staepeie, onderpastor Ie Ba- sele, word onderpastor van O.-L.-Vrouw te St- Nikolaes; liy word M Basele vervangen door M. L. Van Wasseuliove, professor in het Iiisliluêt yan Soltegcm. M. Ch. Van der Mevden, coadjutor te Neder*- zwalm, en Ch.-L Nacliitegaele, coadjutor te Aspe- laere, worden onderpastors, den eerslee le Sle- Maria-Audenhove, en den tweeden te Kemseke. M. P. Bessnis, onderpastor te Kemseke, word onderpastor le Scheldewiudeke. M. J.-B. Lavaut, oud onderpastor te Lonehr.isly, en M L. De Taveruier, surveillant in het kollegie van Geeraerdsbergen, zyn coadjutors benoemd, den eersten le Aspelaere en den tweeden te Buist. iVl. M. Gornelis, coadjutor te Burst, word coad jutor P» Nederzwalm. M. Th. Sergeanten M. F. Vierendeel, priesters in hel seminarie, zvn benoemd, den eersten, coad jutor te Watervliet en den tweeden, onderpastor te Maeler. Zyne Hoogweerdigheyd tleir Bisschop van Gend heeft zaterdag in cle kerk van hel Kleyn-Se- minarie 16 priesters, 5 diakens en 1 onderdiaken gewyd. VSELVKE RAMP IN EENEN BEERPUT. EcilG droevige gebeurtenis heeft in den nacht van den 21 dezer te Dendermonde pluels gehad en een trelFe- lyk huysgezin in de wanhoop .gedompeld. Ziehier iii welke omstandigheden Den landbouwer Messant wooncode op het Kerk- pleyn, had den beer, voorstkomende van liet wee- zen-geslicht gekocht. Woensdag om 9 uren 's avonds ging men den pul ruymen, werkzaemheyd welke slechts ten 1 ure 's morgends geëyndigd was. Den put volkomen!,lyk willende zuyvereu, plaelste men er eene ladder in deszelfs opening en den genaem- den Gregoiius Messant, oud 62 jaren, geboren en woonende le Audegem, zonder voorzorgen le ne men, daclde in den pul. Nauwelyks was hy beneden als de persoonen die zich voor den -ingang bevon den, eeneu dollen slag hoordenmen riep hem toe wat er schilde, doch daer hy geen antwoord gaf poogde eenen tweeden persoon beneden te gaen om te zien wat er den eerstgënoemden over gekomen was. Pas was dezen halver weg, toen hy door de uytwasseming van den gaz getroffen, in de diepte néderstorlteeenen akelige» kreet liet zich liooreu; den oiïgelukkigen was even als zynen voorganger verstikt geworden. Hiermede was het niet genoeg, er moest nog eenen derden persoon in den moorddadigen ku'vl omkomen. En dit ge beurde ook wezenllyk, want de/.en willende met ■geweld zyne medewerkers en bloedverwanten Ier hulpe snellen, onderging het zelfde lot als zy. Alle poogingen wierden vervolgens aengewend om de ongelukkige» le redden, doch vruchteloos. Toen men om 3 1/2 ure 's morgends hunne lyken boven haelde, waren zy als eene keting hand aen hand aen een geschakeld. De dry persoonen welke op zoo eene noodlottige wyze hei leven hebben verloren, zyn: 1° Gregoiius Messant, oud 62 jaren, geboren en woonachtig te Audegem, 2° Aiigustiniis Messant, 35 jaren, geboren te Audegem en woonachtig te Greinbergcn, 3" Petrus Mossant, oud 29 jaren, geboren en woonachtig te Dendermonde. Men scliryfl nvt Lokeren By zyn bezoek ter parochiale kerk alhier, vraeg- dc den hertog van Brabcnd aen M. den deken of het 11. Sakramenl alclaer berustende was. Op het bevestigend antwoord, knielde den prins eenige oogenblikken en aenbad den God-iMenscli met iuge- logenheyd. Daerna zegde hy lol liet. Iioold der geestélyklieyd dezer stad: De vorsten, M. den deken, hebben van d"ii Meer buylengewoone gratiën noodig lot het vervullen hunner moeye- lyke pliglen; ik smeek u viiriglyk le bidden voor den koning en de koninglyke familie. Een groot ongeluk is maeiidag morgend, om 9 ure, de brusselsche feesten komen stooren. De onvoorziciiliglieyd van eenen burgerwacht heeft, by de nationale schyfscliietiiig, eenen inwooner van de Lakensclie voorstad, den marmerwerker B..., de dood veroorzaekt. Een dubbel, beslnerlyk en reehlerlyk onderzoek, is over het vreed ongeluk geopend. De schieling is onmiddelyk opgeschorst geworden tot namiddag, en iedereen, men kan liet Jigl den ken, was allerpynlyksl aengedaen. Ziehier eenige verdere bezonderheden over liet beweeulyk ongeluk dat, voor de eerste marl sedert negen jaren, den pryskanip der Nationale Scliieting is komen bedroeven. Hel slaglotfer is eenen achtbaren burger, eenen geachlen uyveraer, i\L Celeslin Binon. niarmer- bouwer le Sl-Ja»s-Molenbeek, garde bv bet legioen zvner gemeente. Het ongeluk had plaels aen de vaste schyf, n°3, op het oogeublik dat hy ging aenieggeii om te schieten. Eenen kogel door on- voorzigligheyd afgeschoten, zoo tligl by liein dal zynen tuniek er door verbrand was, had hem langs achter in den rug getrolïen, had dwars door het lichaem doorboord eu was alvorens langs de borst uytgekonien. Den ongelukkigenzich getrolfen voelende, liet liet geweer vallen dat liv ging aflos sen, draeyde rond al loepende: Och God wal hebt gy gedaen en zakte neer op den grond. Men kwam hem aenslonds ter hulp gesneld. Mden kapileyn Masson, van Elsene, onder-voorzitter dei- onderkom missie, doet eenen geneesheer en eenen priester halen. M. den doctor Jacobs, van het 1® legioen, komt op hetzelfde oogeublik bvgevlogen M. den doctor Gorten, komt hem ter hulp maer lerwyl men hem vermaekt, geeft den gewonden den geest in de armen dergenen die hem bezorgen. Een minuet was nauwelyks verloopcn sedert de ramp zalige schot. Den onvrywillïgen dader des ongeluks gisteren morgend gebeurd, is den genoemden George De- meter, scliynwcrker, oud 28 jaren, woonende te Si-Jans-Molenbeek. Dien ongelukkigen jongeling ligt te bedde met de koorts, liy heeft alles bekend. Den Journal de BruxcUes kondigt eenen brief af van den heer L. Veuillot, waerby dezen het ge rucht logenstraft, dat hy het voornemen zou lubben opgevat, om in Belgiën een dagblad uyl te ge ven. Den heer L. Veuillot zegt dat hy nergens elders een dagblad zal nvt geven dan le Parys, en hy den tyd weel af te wachten dat de dagbladen er rechters zullen vinden. Een ministerieel blad zegt. dat er gcene kwestie is van vroeger dan op den tweeden dyns dag van november dc Wetgevende Kamers byeen te roepen. Zondag is den nacTillreyn, die uyl Brussel naer Gend kwam, naby den dierentiiyn aldaer hevig geschokt geworden, daer den spoordraeycr de ray Is niet goed genoeg op elkander had gepast. De twee lokomolieven liepen buy ten hel spoor, alsook eeneu bagagiewagon, die er op volgde. Een nog al groot getal persoonen bekwamen ligte kneu zingen. Hel was rond twee uren des morgends, en de reyzigers hebben zich van daei te voel naer de statie moeten begeven. Men leest in eene brusselsche korresponden- tic. Den Heyligen- Vader heeft gewenschl zelf den on langs benoemden bisschop van Namen, den Eerw. Pater Decliamps, te wyden. 'T is on? aen die voor hem zoo eervolle begeerte te voldoen dat den wei- sprekenden redenaer zich naer Rooinen heeft be geven. De pleglige installatie van Mgr Decliamps te Namen is vastgesteld voor de aenslaende maend. Versclieydene vrcuide prelaten hebben beloofd de zelve by le woonen. Men hoopt onder anderen er Mgr Dupanloup te zullen zien. Den vermaerden prelaet is inderdaed voornemens zich naer Leuven te begeven om er omslandiglyk de katholyke Uni- versileyl le bezoeken. In de tentoonstelling vafi land bon wvoorl- brengselen te Brussel, is eenen meloen te zien, wegende 405 kilos. Men heeft er (enen uyt Vrank- ryk aengebragl welken nog zwaerder weegt. Als iets merkweerdigs dient aengemeld le wordeli dat in al de gemeenten van hel distrikl Eeeloo, die naest de grens van Holland zyn gele gen geen enkel geval van runderpest zich lot hier toe heeft vertoond. Daer is besloten geworden, op voorstel van de bevoegde mannen der geneeskundige wetenschap, dat er eene ziekeplaels voor beesten met den ty phus besmet, zou ingerigt worden te Gend en dat alle de dieren die men er zou inbrengen, zullen af gezonderd staen de eene van de andere. Men zou op de zieke beesten die er zouden ingebragt wor den, de proef nemen der verschillige geneesmidde len welke worden aengeduyd als bekwaem om de plaeg le besiryden. Voorlreffelyk, mynen vriendga zoo voort, en eenmael zult gy iels groots voortbrengen. Tegen don avond riep hy den knnep afzonderlyk en vroeg hem op. vriondolyken loon Zog nu eens, August, hoe oud zyt gy? spreek vry uyl; voor my hoeft gy niet verlegen le zyn. Veertien jaer cn half, meester, antwoordde den knacp, en blikte zedig ten gronde. Wat doet uw vader? Hy is modelmaker hy M. Guillaumc, den decoratie schilder. Kr wie heeft u hel beetdbouweo geleerd? Niemand, meester: mynen vader wilde dal ik zyn beroep zou a en tee ren, en om mv daerop toe te te g gen, maekte ik dikwyls, voor eygen genoegen, insekten, vo gelen en andere dingen in was na. Dezen morgen lioor- 1.1 c ik in de herberg, hier tegenover, zeggen, dal gy eenen leerling noodig had, en ik heb my aciigeboden. Ziedaer alles. M. Lemoinc begaf zich, na deze woorden, naerdc yvoojjing der ouders van August, die reeds over het on gewoon lang yylblyven van hunnen zoon zeer ongerust waren. Den beeldhauwcr legde hun in koile woorden het voorgevallene uyl en verzocht hun den knacp als leerling hy hem le laten, onder voorwaerdc dal hy hem vyftien kroonen per maend zon geven. Dit verzoek, zoo nis men ligt hegrypt, wierd gereedeiyk en met verheugd befte ingewilligd. Dry jaren gingen alzoo! n het werkliuvs van M. Le moine vooit v. gtuureitde dewelke August verhazen- de vorderingen in de beeldhouwkunde had gemaekt. Hy begreep, dal hy daer niets meer te loeren had, en op zekeren schoonen morgen was hy verdwenen zonder dat iemand wist vvaerheen hy zich begeven had. IL Op eeneu beerlyken namiddag der maend moy zag men le Parys, langs den kant der Pastille, eeiicn ,;óuge- ling in aller yl komen acngeloopen, die eene lauwer kroon in de hand hield. Toen hy zich voor de vvoonnig van den beeldhouwer l.emoine bevond, bleet' hy een oogeublik staen, om adem te scheppen en hel zweet van zyn gelael af le vvisschen daerna klom hy ylings den draeytrnp, op, die naer de werkplaels geleydde. Zoodra men hem bemerkte, ontstond er ren verward vreugdegejuyeh. M. Lemoine verliet op dit gedruyseh spoedig zyn vertrek, herkende dadelyk zynen gewezen leerling en viel in zyne armen, lerwyl August zynco ouden leermeester de lauwerkroon op hel hoofd zette. Meester, zegde hy, toen de stille hersteld was, ziedaer den prys, dien ik u breng weerdig hebt gy ver diend denzelven met my le doelen gy mynen eersten, myn ecnigsten gelcvder op hel pad der kunst. Eene algemcene verbazing maekte zich van al dc om- staenders meester. Hy is zinneloos zegden ccnigcn zachtjes. Ongelukkig fluysterden anderen. August hier alsdan iiel hoofd op, keerde zich tol zvne oude vrienden cn zeydc De Academie heelt my den grootcn prvs van Roo- Den 22 dezer heeft een brand te St-Goorix- Audenliove een buys verslonden, loebelioöreude aen den heer II. Schepens, veldwachter, en be woond door zynen schoonzoon P. De Staercke, timmerman. De meubels en eene party bout zyn mede de prooy der vlammen geworden. Het verlies is geschal op 7Ü0 franks. Alles was verzekerd, In den nacht van den 47-18 dezer is er te Appellefre-Eychem eene tweejarige bonte vceis gestolen ten nndeele van M. P.-J. Van der Schuere, burgemeester ter dier gemeente. Het dier bad eene weerde van 180 IV. Den 24 omtrent 9 uren, is er op den y/.eren weg, aen den Beeldekens-weg le Antwerpen, in welken omtrek reeds zoovele ongelukken zyn ge beurd, eene ramp voorgevallen, die alweer een menschenleven heeft gekost. Den genaemden Lam bert Van Dael, oud 65 jaren, bedienden aen de petrolmagazynen, naby den nieuwen bassin, keerde op gezegde uer, met zyne vrouw aen den arm, naer zyn linys terug. Op denzelfden oogeublik dat hy aen de rayls kwam, maueuvreerde er een convoy. Eene vrouw, die op wacht stond, riep Van Dael toe niet door te komen doch den man lette op dc waerschuwing niet, en wilde zyn liuys bereyken, dat maer eenige slappen van den yzeren weg gelegen is. Op hel. midden van den weg liet zyne vrouw ver schrikt den arm los, en kwam gelukkig aen de oveizy Van Dael, die lamelyk dik en zwaei is., kon zyne vrouw niet volgen, cn kreeg eenen slag van het konvooy, tegen hel lyf. Den ongelukkigen viel op de rails; ongeveer 13 waggons liepen over hein heen, en sneden zyne twee beenen, beneden de knieën, af. Geen gekerm, enkel een dof gerochel liet hy hooien. By het omkeeren zag de arme vrouw dat haer man verongelukt was. Het zou moeylyk zyn hare wanhoop le beschryven. Terwyl men haer, in de grootste droefheyd wegvoerde, bragl men de eerste zorg toe aen den stervenden men raepte de been en op en met de berrie der statie wierd hy naer het gasthuys gevoerd, waer hv ten 1 uer 's nachts over leden is. Men zal zich niet* meer beklagen, zegt dc Gazelle Beige, dat de soldaten niet verhard zyn tegen de gevaren. Ten minste kan men aen liet militaire bestucr dit regt laten wedervaren, dat hel geene gelegenheyd laet voorbyguen, om hen met allerhande gevaren gemeen te maken. Zie er hier een nieuw voorbeeld van Men vol- tcoyt in dezen oogeublik de construction van den cirque Bcnz. Er is daer eenen planken vloer gelegd en do bouwers twyfelen aen deszelfs soliditeyler zou tydens de voorstellingen een toeval kunnen ge beuren. Om zeker te zyn, vroegen de aeuneuiers aen het militaire best uer om hun een zeker getal soldaten te leenen, met welke men eene proefne ming zou kunnen doen, ten eynde te zien of er geene onheylcn te vreezen waren. riet verzoek wierd natiierlyk met de grootste welwillendheyd toegestaen, en er wierden 300 sol daten naer den cirque Renz gezonden. Men deed hen loopen, op stap gaen en verschillige evolulien uytvoeren. Den plankenvloer heeft weêrstaen maer als hy had toegegeven Hoe zou den heer minister van oorlog deze zonderlinge proefneming onzer militaire magt in de Kamer hebben uvtge- legd Byaldien er een zeker getal manschappen gedood geweest waren, wat zou men alsdan aen de l'amiliën der slaglolfers gezegd hebben liet volk verdraegt met gelalenheyd de smerte- lyke miiiliewet, welke aen hetzelve zyne kinderen in de kracht hunner jaren ontrukt. Men heeft hel regt om hun voor de verdediging des lauds blootle- sleil-n, en dan zuilen zy met vreugde sterven; maer men heeft het regt niet, hun enkel uyt cuiiosilcyt of plezierle dooden. - Men schryfl uyt Namen, 23 september Gisteren namiddag, tydens hel uytgaen van eenen stoet, hebben er te Fosses betreurt nsweer- dige feyten plaels gehad. Boud 6 uren, wandelde oenen kapileyn der cn- gelsche zeemagt, M. William, welken hier zynen verloftyd doorbrengt, met zyne dame op den weg waer den militairen stoet had stand gevat. Een groot getal zoogezegde zouaven, loebèhooi eüde aen de compagnie van Malonne, versperden den weg. M. Wilham zich eenen doorlogt willende banen, stiet het geweer van eenen der zouaven ter zvde. Wierd dit gebaer slecht uytgelegd en als eene uyt- daging aenzien Dit zal later worden opgehelderd, maer het is stellig dal den zouaef met- den punt zvner bajonnel, M. William eene zware wonde pen het hoofd loebragt. M. William stelde zich in staet van verdediging en onmiddelyk viel er een gansehen zwerm zouaven op den kapileyn aen. Eenen zouaef, die als kapi leyn optrad, snelde met den blooten sabel voor uyt en doorslak de linkerhand van den kapileyn, wel ken om aen die woestelingen le ontsnappen, in de naburige weyde vlugtle waer hy zynen voet ver stil ykle. Eenen reyziger bood hem vriendelyk zyn poerd aen en M. William kwam 's avonds bebloed te Namen, waer doctor De Walsehe/van 't 3° linie, hem de eerste zorgen toediende. Den kapileyn bo men toegekend. En dit was zoo. Deze liooge ondersclicyding was aen August Pajou op zyn achttiende jaer ten deel gevallen. Dien dag, zoo als men gemakkelyk kan begrypen, was hel volop feest in het werkhuys', hetwelk in weynig lyds, als by looverslag, met bloemen cn loover was ver sierd. Geestdriftig wierd den laureael herhacldclyk ge luk gevvensehl en menigen beker wierd er ter zvner ccre geledigd. De ouders van August waren by dit "fceslmael tegenwoordig en stortten tranen van a'endoening en vreugde, lerwyl M Lemoine, by het eynde van hetzelve opstond zich tol zyne leerlingen rigllc'en zcyde Gy ziel wat iever, moed en inspanning vermogen volgt cle stappen van August naer, dan verwacht u een mael ook den eerepalm. III. Dry mnenden later trad een jongen reyziger Roomen binnen. Het was August Pajou, dioaeu'dc kunstbron zelve, aen de school van Michel Ange, zich in cle beeld houwkunde nog meer wilde bekwamen. Hierby bcpael- de hy zich niet, hy deed meer. Op zekeren dag tol een fceslmael by kardinael Antonio uytgenoodigd, kwam hy in betrekking met een romeynschen graef, aen vvien hy was bekend gemaekt, en die voor hem, uyt hoofde van zyn vroegtydig talent, eene byzondere genegenheyd opvatte. Ik verzoek u, myn borstbeeld le maken, zegde hem den graef, lerwyl hy hem gcmccnzaem op den schouder klopte. klaegt zich te vergeefs de bescherming le hehlJ M ingeroepen der gendarmen, welke van den ste vooi deel maeklen. gen Men leest iu de ériiè het volgende ong juys hoorde feylb Over eenige weken heeft eenen persoon uyt J)'e( rue Iluiijrie, acu eenen yieindeling, den eenen 'Jae: anderen barukspejer, twee zvner kinderen ve ('NVt kocht, het een'- 8 en liet ander 4 jaer oud, voor somme van 323 fr waenau 23 IV. in geld i 300 IV. in koopwaren, üp den oogeublik der all *- vering van deze kleyne ongelukkigen. welke In 0,1 lot voorzagen, schreeuwden deze, weenden klampten zich vast aen de knieën van hunnen o taerden vader, hein smeekende hen niet te verl pen ten, en hem belovende zyn minste verlangen van vervullen, als ze maer le Doornyk mogten blyw geet woonen. Don vreeden kerel bleef ongevoelig em een kinderen zyn moeten vertrekken. De geburen ha Visi den moeyte om hunne verontweerdiging in te to E mpn. mei Dien onmenschelvken vader heeft van toen aei' zynen tyd in sleinperyen doorgebragt. Er ble hem nog ee'n kleyn nleysje over. Wy vernemend Wl'' hy het aen de barakspelers op dezelfde foore stae {lll° de te koop bied, eii dal men het nog niet goed eei is over den prys Van 528 fr. 7011 Den heer C... te Spa z.yndc, ging zooi s4. iedereen, een bezoek alleggen in de speelzalenr. j had het gt-luk er 2000 fr. en nog iets meer te \vi' /'IC nen. Hy begaf zich daei na naer Verviers, om i »IC eenige zaken te doen. In die stad trad liy in ec Sez hotel binnen, en deed zich een lekker noenma opdienen-; Nu er ecio aen gedaen te hebben, nept 'P 1 hy zynen portemonnaie; helaes! hy behelsde uit meer, het overschot boven de 2000 fr. was ve leerd met de vrienden. IIy haelt dan zyne portera lie uyt zynen zak, neemt een baiikbriefken v inP 1000 IV. en bied liet den hotelier aen, maer de» IP.1,1 heeft de middels niet om een papier van zul waerde uyl le wisselen en antwoord beleefdelykd 1 het voor eene andere gelegenlieyd zal zyn: datl zynen man kende. j e' gei Den reyziger, wel gevoed richt zich naer de si ^j0( tie van den spoorweg om naer Luyk le keerenii vraegt een reyskaerije, maer daer antwoord ni| cei hem nog eens dat men geen geld genoeg heeft w jjp| zyn brielken uyt te wisselen, en men zegt liemd: Yje hy le Luyk zal betalen. In de statie dier stad acj VC1 gekomen, wilt den lieer C... zyne verbintenis brengen, maer daer nog is liet kasgeld niet grol ]ia| genoeg-, cn onzen man moet vertrekken als schuld n0 naer van den Slact. Hy neemt een rytuyg en doj ||p zich in de stad voeren, maer zekei dat den koelsi (]j( zich in de/elfde geldverlegenheyd gael bevindi4 doet hy stil staen uen't magazynvaii eene wissel.iij t]e Hy slapt uyt zyn rytuyg, treed het magazyn bij j,p nen, koopt eenen bril en in betaling geeft hy i,\ pn liriefken van,4000 IV. aen. Oiigeloollyke zaeklj men weygert het te ontvangen voor de Ueyne sof die hy te betalen had; nogtans, op het aendringJ van den gelukkigen bezitter van dit toovei bi ieku wisselt men hel eyndelyjv uyl. Ziet daer hoeej ,,e stukje papier kosteloos een gustmael, eene reil pj, enz., heeft vei schaft. f/.. Den nieuwen cartouche. Do stad Luyk» ce evndelyk bevryd van dien stoutmoedige» dief, aij welken hel publiek den naern van Cartouche lij gG gegeven. v( Cartouche, wiens echten naem wy straks zniu "t noemen, heeft over ongeveer een jaer zyne srlu m ineryen begonnen. Sedert dien tyd zvn er le Liu achttien diefstallen gepleegd. Den dief koosiii is huyzen uyt, welke van eeneu hof voorzien wan in cn die hem een rvken. buyt lieten verhopen. CK is den muer in den hof en vandaer in hel liuysilri lr gen, was voor hem het werk van eenen oogenbll D« Niet een meubel of siot kon hem weerstand biedn sl met eenen lininu rmans-beytel wist liy alles open^ kl breken. 1 vi Deze stoutmoedige diefstallen, welke zoo dit wyls vernieuwd wierden, hadden in verscliilli: a' wvken van Luyk een wezenlyken angst versprew De behendigste politie-agenten hadden naulilvv! v chleii ingericht, of waren hier en daer op poslgt steldruym een half jaer lang was de helft d Luyksche politie alle nachten te heen. Talryke \v dachle kerels wierdeu aengehoudendoch Ca' touche niet. Wierd de eene wyk goed bewaekt, 11 wierden er diefstallen in eene andere gepleegd. Drymael wierd Cartouche op 't feyt betrapt do de personen, wier buys hv leeg plunderde; mo j telkens wist hy le ontsnappen, met dwars doom j vensters en zoo gewiud als een kat overden muerl springen. By eene dezer ontsnappingen verloorli j, zyne zwarlzyden klak. Deze klak was een koslb: -ren vond en heeft veel tol de ontdekking van d< dief bvgedragen. Nu een paer maenden geleden wierd de aendacl s der politie getrokken op zekeren Charbounier.dj j in eene kleyne strael woonde, schryiiweker van U t roep was, doch nooyl werkte cn evenwel dikwy in de herberg zat le drinken. Hy zocht by voor keur het gezeldschap der nachtwakers en politic agenten, sprak dikwyls van Cartouche, en laclii hen uyt, omdat ze hem niet kondon vangen. Pajou maekte eene diepe buyging met liet hoofd, It teeken van dank. Seliryf uw adres hierin, zegde hem den graef, l« wyl hy hem zyn zakboekje toereykte ik wil morgfc 1 uwe werkplaels komen bezigtigen. Pajou wierd schacmrood en stamelde eenige onver staonbare woorden. Hy kun niet sehryven.... Zyneopj voeding, die geheel was verwaerloosd, was niet verder gegaen dan hel lezen in zynen kerkboek, cn dil nog Iu? liy zich zeiven geleerd. IIv begreep alsdan de noodzakelykheyd van niii alleen datgene te bestuderen wat hy onmisbaer vvete moest; maer geduldig en werkzaem wilde hy dat zjl onderwys onder geene betrekking iets te vi-rlangej overliet. Hy wydde zyne uylspanuings-urcn toe int? 3lleen aen de studie van werken over historie en labelt kunde, maer ook aen die, welke over andere kunsieij en wetenschappen handelen, en bokwam alzoo uylgej Ijreyde cn grondige kennissen. Zeven jaren gingen aldus in onverpoosd werken voor by, wanneer hy weder naer Vrankryk lerugkeerde; et nauwelyks had hy den ouderdom van derlig jaren bel rcykt, toen hem de Academie in haer midden ontving. Zoo spoedig tol zulk een hoog punt van eer en forliiytj geklommen, had Pajou kunnen dóen zoo als vele ande ren, ïiainelyk rusten cn hoogmoedig worden. Neen, liy was en bleef nederig en werkznom. Hy verwisselde M tydelyke met het eeuwige in 1809

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2