Postzegels. fPeerdenkoersen. irjMRHhm«IMHaSBH—WBtWX 'HMBHUJ.IWW worden toegestaan, of I en minste binnen' kort. De stemming v;.n den veelrande! met die gewes ten, is voor ons een overgroot nadeel. Het Gouvernement - zal, wy twyCelen er niet oen, dal nadeel geen oogenblik uyt liet oog ver liezen, en als het gevaer voorby is, zonder eenen dag wachtels, de verbodmaetregels intrekken die noodig, rnaer schadelyk zullen geweest zyn voor het algemeen. Een ander punt, dat op dezen oogenblik veel besproken word, nu het eten, vooral van visch en vleesch, zoo duer blyft, is den aengroev welken eenige ondernemers aen de nationale inrigting eener compagnie, die de vischvangst zou exploi- teeren, en in onze voornaemsic sleden, winkels voor het debiet van versohen visch inrigten. De onderneming zou kans van gelukken heb ben: la Paix wilt ze volledigen, door al de in kom- rechlen op den visch, van waer hy dan ook moge komen, af te schaffen verder, de afschaffing van premiën de vrye leuring en vermindering in de vervoerpryzen op den yzeren weg. Hoornen 1 oclober.' Den Giornale (li Horna kondigt de aenspraek af van den Paus in liet laetste Konsistorie. Den Paus veroordeelt de gelieymegenootschap pen en voornamelyk de francmaponnery; hy toont aen dat de francma<;onnery geen doelwit van liefdadigheyd heeft, gelyk men beweert, rnaer wel hetgene van den ondergang der Kerk en der burgélyke gouvernementen. Den Paus herinnert den eed en het geheym der francma- C-onnery. Den Heyligen Vader betreurt liet dat de franc- maconner'y zoo gedoogd word, terwyl tie gods dienstige en liefdadige instellingen worden afge- schaft. Hy bel reu rt bovendien de stilywygendheyd van hem die ze ambtswege zoude, moeten veroor- deelen. Den Paus veroordeelt plegtiglyk de franc- maconnery verklarende alle derzelver dcelgenoo- ten en beschermers te excommuniceren en de geloovigen aen wakkerende om ze te verlaten. Ia Senliuelle rand hevig den minister f, ha zal aen, omdat hy geweygerd heeft loc te geven aen eene vraeg van de generaels Weiier en Neren- burger, die voor den zoo verdiensteiyken kolonel l.agrangc de epauletten van generael vroegen, om zyne weduwe ten minste niet met een ramp zalig pensioen van 1000 fr. achter te laten. Kolo nel Lagrange had die laetste promotie wel ver diend zyn gansch leven was loegeweyd aen de militaire studiën, en menigen keer heeft zyn nachtwaken licht gebragt in de moeyelykste kwestiën. In het departement van oorlog 'heeft men echter niets voor den kolonel kunnen heko men hv stierf, slecht beloond voor al zyne dien sten. lie Sentiuelle geeft ons, misschien, den sleutel van die hardnekkige weygering Kolonel Lagrange was een tegenstaonder van hel doorge dreven forten-systeem te Antwerpen Den Monileur van heden kondigt het volgende Loninglyk besluyt af Art. 1. Er zullen postzegels van een nieuw model gemaekt worden voor de frankering der voorwerpen die met den post moeten verzonden worden. Art. 2. Die zegels zullen verkocht worden door het bestuer der posten, aen hunne respekiieve nominale weerde, die vastgesteld is op i, 2, 5, 10,.20, 30, en 40 c. en 1 frank. De zegels aen 10 centimen en.daerboven zullen onze beeldtenis dragen. De zegels eener weerde van minder dan 10 centimen, zullende wapens des ryks dragen. Zy zullen de eene en de andere het woord Posies dragen, in het bovenste deel van den kader, en de acnduyding hunner weerde in het onderste deel. Art. 3. Dezegels van iedere weerde zullen ge drukt zyn en een verschillend kleur hebben. Art 4. De postzegels van vorige uvfgave zullen mogen gcbruykl worden lot den 1 july I860. De gene die nog in omloop zullen zyn ter dier date, zullen in 'de poslbureelen uytgewisseld worden tegen zegels van het nieuw moddel, gedurende eenen tyd van dry maenden. Zy zullen ophouden ganghaèr te zyn hy het eyudigen van dien tyd. Art. 5. Daer zullen zegels van een bezouder model worden ingevoerd, bestemd om ter be schikking des publieks gesteld te worden voor de betaling der taksen van de telegrafische be- riglen. Art. 0. Onzen minister van openbare werken zal de weerde, den vorm en hel kleur dier zegels Den koning wierd grammoedig; hy riep, beval, drcyg- de doch Hofinann bleef immer mei tien geneesdrank in de hond slacn, bad en smeekte, wierp zich op zyne Knicn en zeydo weenend, dal by zich aen alles zou on derwerpen, zoo hy rnaer iets kon hydrogen om hem te redden. Deze worsteling duertle lang voort. Eyndclyk wier/1 den koning vermoeyd, en als afgemat besloot hy dc mcdccyn te nemen om van den last af te zyn en «enige rust te kunnen genieten. Doch weldra ontstond er een nieuwen sti'vd tussehen meesteren knecht. Pen geneesdrank begon*le werken, en deed door 'l gehecle •iigchaem van den vorst eene groolc hitte onlstacn die hy moeyelvk kon verdragen. Den koning w.lde dc sar- g'ien cn'lakcns van zyn ligehacm werpen moer clit ging niet, dewyl den jongen tlulmann zich er t-lkens legen verzette. Zoodra Frils hei deksel wegschool', bragl den knecht het dadelyk weder op zyne plaels; stak hy zyncn arm buvlen het'bed, dan stopte hem den anderen onmid- delyk wcör onder, terwyl by inlusschen vriendelyk smeekte of om verschoon ing vroeg, en zich, als hel ware, aen het bed van don lyder vastklampte, die te vergeefs riep en dreygde. Dezen nieuwer slryd duerde een gernymen tyd vcrorl. Eydelyk begon Frits te zwee- ten, wier'cl kalmer, en gevoelde dat den doctor en den kamerknecht gclyk hadden gehad. Ook zegde hy lol /lezen laelslcn JHynen jongen, ik heb ii niet meer noodig. Ilel zweden ts daer, eti ik gevoel die hevige hitte niet meer, die my ontstelde, ik geloof, ik verzeker u, dal ik het deksel niet meer zal wegschnyven. Ga derhalve wat rust nomen, wa.pt gy moet zeer vermoeyd zyn. Hofmanr. deed in sehyn alsof hy geboorzaemdo, en begaf zich jü eenen hoek, van waer hv, zonder opge- merkt te worden, zyncn ms sier kon bewaken lot hy jas regelen. Hy zal tie date bepalen dal de hierboven gemelde verschillige modellen zullen in gebruyk worden gesteld en de andere schikkingen nemen benoodigd tot de uytvoering van hel tegenwoor dige besluyi. Wie mag toch den slimmerik wel geweest zyn die ontdekt heeft, dat men het. peerdenras verbe tert met die ongelukkige viervoeters mager te maken om ze dan voor 't hardst te laten loopen Wy weten 'I. waerachtig niet, maer wy hebben nooyl kunnen hegrypen hoe men door peerden- koersen het ras verbeteren kan. Sprak men van verbetering in 't beenbreken der dieren, ja dan En bepaeide men zich dan nog by het afbeu len der trekdieren Maer waer blyven de ongelukken die aen de mensehen gebeurenin die beroerde waeg- spclen Te Spa is alweder eenen koersenryder geval len en korts daerna gestorven. Op de loopstryden van Brussel tydens de sep tember dagen zyn verscheydene ongelukken ge beurd. Is dat ook verbetering en vooruytgang? En de duyzende franken of volks/weet die men iu premiën uytdeelt, zyn die nuttig besteed? Dc volksklas mag zélfs niet eens die domme lialsbrekeryen bywoonen, dan aen den Imytenkan!. Onderons is daer juysl wel geen groot kwaed, maer liet kwaed in de verspilling der openbare penningen, om lialsbrekeryen te begunstigen. Wy wenscliten die zinnelooze spelen puer en simpel te zien afschaffen of verbieden. Er gebeu ren reeds ongelukken genoeg zonder daertoe nog nieuwe oorzaken te zoeken. Men scliryft uyt Esscliene aen den Dendeibode Verleden zondag, eersten October heeft alhier op den boomgaerd des lieeren Wambacq, Burge meester, ceu luysterryk Concert plaels gehad ten Yoordeele van den armen, onder het kundig be stuer des lieeren Bender, director der byzondere harmonie van Zyne Majesteyt den Koning der Belgen. Deze weldadigheidsfeest wierd door een heerlyk herfstweder begunstigd, en uyl.de meeste gemeenten des kantons alsmede uyt andere om liggende steden én dorpen uyt Vlaenderen was een lalryk en uylgclezen publiek naer Esscliene gekomen om de brussêiscbe kunslenaers te be wonderen en loetejuyclien. Onnoodig, hier verder uytteweyden over de voortreffelyke muziekstuk ken welke den heer Bender met zyne kunsttroep uytgevoerd heeftdiegene, welke op het feest tegenwoordig waren, hebben door hun warm handgeklap, genoegzaem bewezen hoe hoog zy de ware kunst weten te schatten, en wat er in hunne herten omging toen de harmonische too- nen dier voortreffelyke muziek door de lucht galmden. Wv zouden enkelen veel minder wel sprekend kunnen herhalen wat de nieuwsblade ren van ons land en van den vremden, reeds in andere omstandigheden gezegd hebben over het talentvol muziekkorps van liet Gidsen-regiment. liet zy ons genoeg hier te verklaren dat liet toon kundig feest van verleden zondag lang in het geheugen der aenhoorders zal voortleven. Eere zy den heere Wambacq Burgemeester, wien Esscliene deze feest verschuldigd is en die zich zoo veel moeyle gegeven heeft tot het wel gelukken derzelve. Hem zy daerover onzen herte- lyken dank gebragt. Eer, lof en dank ook den lieer Bender met zyne kunstbeoefenaers, die zich geweerdigd hebben eene kleyne gemeente als de onzemel hunne kunst te komen vereereneu den ïioodlydendea eene liulpryke hand te bieden Verleden dynsdag is een begin van brand ontslaen in de smis van M. P. Bode, in de korte Zoulstrael alhier. Door do spoedige aengehragtte hulp is men dadelvk het vuer meester geworden, zonder dit. zon men in dit hoys en in de daeraen palende zejjr groolc rampen te betreuren gehad hebben. e Gister avond ten 7 uren zyn te Aelsl-Mylbeke vier werkniansNvooningen mei eenige meubels afge brand. Niets was tegen brandgevaer verzekerd. Te rekenen vaif den i dezer aenveerd dc Nationale Bank geene k'oopliandclseffeklen meer van boven de 100 fr. die dc melding dragen sans frais. Wy vernemen integendeel dat dc Union du Cré dit van Brussel deze effeklen zal blyven aenveerden gelyk voorgacndclyk. De jagers klagen dal er geen wild genoeg is Het scliynl ons integendeel wouderlyk dal er nog zooveel is. In lo t jaer 1804 werden er in Oost- Vlaenderen alleen negen honderd en lachen lig jagt permissen verleend was ingeslapen. Desanderendaegs bevond den koning zich veel beier. Hy stond op en deed Hofinann binnen komen. Gy zyt eenen braven jongen, zegde by hem, gy doet volmackt wel uwe pligt, en ik ben ten uyterste over u te vreden. Gy hebt my verleden nacht met veel geduld en ievor gediend. Ziedner vyflien Ihalers welke ik u schenk, om ze aen nwe ouders, te zenden. Hofmann slond verbaesd, en wist niet of hy de acn- gebodene som zou aenveerden. Frits bemerkte dit, en hervatte Neem dit geld vry aen. Ik weet immers dal gy er een edel gebruyk van zult maken, en dat uw bert zich in bet denkbeeld reeds zich zal verheugen, dat gy uwen goeden vader, uwe geliefde moeder eenige verligting kun'l schenken. Wat hun betreft, ik zal de noodigc in lichtingen nemen en verder voor hen zorgen. Ik weel, dal uw ouden vader steeds een dapperen soldaet is ge weest. die in alles nauwgezet zyne pligt nakwam, en voor zulke mannen heb ik veel genegonlieyd. Hofmann wilde eomge dankuyldrukkingcn stamelen, doch de woorden ontbraken hem. Tranen van erkente nis perelden hem m de bogen, en deze zegden meer dan honderd woorden. Den generael, die op eene lade wyze den ouden hu- zaor zoo hardnekkig vervolgd had, was zoo lacghcriig den vorst ie komen gelukwcnsehen over dc keuze, die liy gednen had door don zoon van zyn slagtoffer in zyncn dienst to nemen. Pak ii weg, /egde hem den vorst, gy zyt dapper, maer gy hebt geen gevoelig hertgy Kent gccne ouder liefde: gy weel niet hoe smertend hel eenen vader moet vullen, wanneer gy hem van zyncn zoon berooft. Ilcbl in hel vervolg wal meer eerbb'd voor inyne oude sol dalen 1 Zaterdag heeft eenen brand te Heldergmn de luier vernield van den landbouwer J.-li. Van .iedekerde. De schade bedraegt 800 fr.' - Vrulag namiddag is een brand onislaen in e werkhijy/.en van den heer Willem M er lens, fa- briekant van sellevkumlige voortbreng*-le» te Uverboulaere. Spoedig" toogehragle im!j> In efl den brand gesluyt, welken zich enkel bepaeld heelt by hel vernielen van een hondc:«:>l hektoliters sl< kken, die op den bast te droegen lagen, alwaerden brand begonnen is. De schade is onbeduydend. Er zal binnen kort, in de Kamer, een nieuw krediet worden geviaegd, en dat wel voor den bouw der kerk van Laken, welke reeds zooveel geld gekost heelt aen het land. In den beginne wierd hy op 800,000 fr. geschat daerna. kwam men tot 1,200,000, vervolgens op 5 a 4 millioen, en thans begint men le denken dat men wei lot aal) millioen komen zal. Den .bouwmeester, M. Poelaerl, is thans vervangen door M. Payen. Zondag, in de lloogstraet te Brussel, ter hoogte van den Berg van het Park, zyn de peelden des rvtuygs dal den koning naer liet paleys van Brussel voerde, g-walle». Men heeft eenige moeyle gehad om ze op le riglen. Dezen val de peer Jen tamelyk schichtig gemaekt hebbende, is Zyne Ma jesteyt, om alle ongeval te vermyden, uyt het rytuvg gestapt en is iw- voet voorlgegaen naer het paleys. Daer is by liet veld der Nationale Schyfschie- ling wederom een nauwelyks gelool'baer feyt ge beurd en dat het leven luidde kunnen kosten aen meer dan eenen persoon. Men weel dat een kanon schot des middags de staking en ten 1 ure de her neming der schieting aenkondigt. Na liet schoiz is er een kareelsteeu die, men weet niet hoe, in den mond van hel kanon was gesloken, komen neervallen op het nieuw kerkhof der stad, in den Leopoldswyk, digi neven de grafmakers die bezig waren meigraven te maken. Dien steen is opgeno men de aenwezige overheden en de politie der Schieting zyn onmiddelvk van dit erge leyt verwit tigd geworden om een onderzoek te doen. Eenen metser, Bori einuiis genaemd, woonen- de op het rleuvelpleyn, was gisteren met andere werklieden bezig aen het afbreken van een buys in de Bagatleslraet te Gend, toen eensklaps de vont van den kelder inslorte en den ongelukkige» onder het puyn begraven wierd. Toen men er hem van onder haelde was hy nog slechts een lyk. Ten onregte heeft men gezegd dat Georges Demeter, den ongelukkigen dader des ongeinks dat het leven heeft gekost aen M. Bi non, was beregt geweest. Dien jongeling is natuerlyk uylnemend aengedaen geweest, maer hy heeft zyne wooning kunnen verlaten den dag der begraefuis van M. Bi non, daer hy w ilde vermyden het muziek te hoo- ren van den lykstoetdie digt langs zyne wooning moest voorby trekken. Zyn toestand is zoo goed als hy maer zyn kan in de gesteltenis waerin een vreed noodlot hem geworpen heeft. Men leest in de brusselsche korresponden- tie dei- Amsterdamschc Courant het volgende geval, hetgeen doet zien, dat het niet voordeelig is, in zekere hooge kringen, een eygen gedacht te hebben Den koning verkeert by voortduring in wel stand en verlangt zeer eene buylenlandsche reys te ondernemen, zoo zelfs dat hierover verschil van meening is ontslaen tussehen zyne twee ge- neesheeren, doktor \V immer en doktor Koepl. Laelstgenoemden beweerde dal zulk eene reys voor den bejuerden vorst gevaerlyker zou kunnen zyn maer zyn advies vond zulk ongunstig onthael dat hy zyn ontslag nam als geneesheer des konings, eene betrekking die hem 23,000 fr. 'sjaers op- bragt. Ik geloof dal liet cyfer te hoog is opgegeven; overigens heelt doktor Kocpl, onder de arislokralie eene zeer üytgebreyde praklyk, voordeelig genoeg om hem schadeloos te stellen voor nel verlies zyner jaerwedde aen het hof. Te Brussel is een kleermakersgast aenge- houden, die gepoogd heeft zyne vrouw in volle siraet te vermoorden. Een schrynwerkersgast is er wegens d >ods- bedreyging op zyne vrouw insgelyks in hechtenis genomen. Dal er te Brussel niet veel welvaerl boerscht, kan uyt bei volgende blyken Gedurende hel jaer 1864 is het getal der in den b*rg van bennherlig- lieyd verzette panden aengëgroeyd lol 42,244, voor eene gezamentlyke wuerde van 719,580 fr. Enkel voor den eersten semester van dees jaer be loopt hel getal der in den berg gezette panden reeds tol 149,815, voor eene w aerde van 1,717,803 fr. Een brugsch blad meld dat hel van eenen ge neeskundigen die betrekkingen heeft met het ko- ninglyk hof, de verzekering heeft dat de gezond- heyd des konings van dag lot dag toeneemt, door het gebruyk eener zeer eeuvoudige remedie, welke Leopold als 't ware zelf gevonden heeft. Smack gevonden hebbende in zeker Engelsch bier, welk by eene groote herstellende kracht, tevens verfrisschend en goed afzettend is, heeft den koning daervau zvnen dagelykschën drank gemaekt en be vind er zich volkomen wel by. Dat bier, welke het Hoffsche Mazexlraet schvnt te overtrelfeh, en in Londen gebrouwen, kan men verkrygen te Brugge en Oostende, en wy vermee- nen te weten dat eerlang daervan ook een depot te Gend geplaetst zal worden. De uylzoiiderlyke wecisgesleltenis die sedert zoo lange reeds duerl, begint de landbouwers te verontrusten. Nieltegenstaende de frischheyd der nachten, is de droogte van den grond zoodanig dat de hcrfslzaeyingen niet m belioorlyke voor waer den kunnen geschieden. Sedert den toemaet ingeoogst is, ziel men het gras der meerschen, dal weelderig had moeten opschieten, schier geroost. In meer dan eene lokaliieyt zyn de beesten op stal moeten gebragt worden, iels wal niet wevnig bydraegt lot Je duerle der boter. Veel steenputlen, zoowel in •de sleden als op den buyten, liggen droog. Ook op de rivieren begint de «chipvaert gestremd te wezen. Men sch rv ft uyt Mrchelnn: «Joseph Utter- beeck, oud 42 jaren, gehuwd en vader van 5 kin deren, was bezig niet schilderen aen het hoogste des gevels van een onzer openbare gehouwen, toen hy plotseling van de hoogte der stelling op den grond nederkwam, en den schedel op de stee- nen verbryselde. De dood was oogenblikkelyk. Men sehryfl uyt Mechelen, 1 October: In Sint-Bombauls kollegie zyn er over de dry honderd inschryvingeu. Vy'iig meer dan verleden jaer. Naei w y >e: nemen, zyn er byT de Zusters v; Lielde rond de zes honderd kinderen. sti Men sehryfl uy! Adegem M< De zwyiisziekle schvnl hepaeldelyk tot deze h"' in 'i'iile overgekomen te zyn en begint er slagtofl'e te maken. Di-wyl er geb-eken is uyt de amhle|y| z" jcnschryvirig, dat de zw ynsziekte,den koolofkwan aerdige pm/stziekte genaemd, zich overzet aen d' mensch en hel vleesch der zwynen zelfs by de ee J' sle acnranding der ziekte gedood, nadeelig is ai de gezoudheyJ, heersclil hier eene algenieene vra en onthouden ei' zich velen zwynsvleesch te eten. 1,1 Sedert eenigen tyd heeft eene huydziekté, li f schurlt die all yd meer of min in liet leger heeft g hecrscht, merkelyken voortgang gedaen in het gj nizoen van Gent. Talryke soldaten zyn er mj naer liet hospitael gezondenen andere zyn in, kazerne opgehouden. Verscheydene officieren hebben ook die ziek S< reeds betrapt door hunne vei pligtte aenraking n, de soldaten, in het uyloetenen van hunnen dienst Dien droevigen staet van zaken word toegesclir ven aen den slechten staet der kazernen en het vt Sj werpelyk stelsel der slaping. Men scliryft nvt Kortryk, 50 september: De begraving van Leo Blanekaerf. heeft dondi z dag plaets gehad te midden van eenen ontelbar, <J toeloop van voUt. De Sl-Bochuskerk was te kip z om de menigte in te houden. c Erans Blanckaert, liet ander slagtoffer der nit v steken in den nacht van zondag tot maendagoi v vangen, is gisteren ook overleden rond 1 ure J v namiddags. Wat den dader dier dubbele moord betreft, J zegt dat, by hel vernemen der dood van Leo Bij kaert. hy in zulk eenen staet van neerslagtiglJ is gevallen dat men hem heeft moeten naert hospitael voeren. A Dynsdag morgen rond 4 ure, hoorde t vrouw op den koer van de herberg le Complain le Kortryk, zuchten. Zy ging zien wat ergaei 1 was en èvndelyk vond zy in den waterput oei man die ongelooffyke moeyle deed om zich bo\ j water le houden. Met behulp van eenige gebm j werd hy er spoedig n vt gelneldhel was t wiml nauwelyks was hy er uyt, of hy viel in ei soort van bedwelming welke voor zyn leven de vreezen. Men verzekert dat liet een machinist is van spoorweg van West-Vlaeiideren. Maendag nac rond ii ure, was hy by het waterputten, in 1 diepte gevallen, waer hy tol 's morgens was mi ten blyven. Maendag avond, rond H ure, zagen een heeren, welke naer buys keerden, rook vliegen: ven de deur vau den witgoedwinkel op den In van de Korte Koepoort- en Mariaenstraet, bv wed. Peelers le Antwerpen. Men begon te bellen en te kloppen, ten ryi de bewoners te wekkeneyndelyk men gelu een der vensterblinden los le maken, en nu; men dal den gausclien winkel in vlam stond. Inlusschen was de weduwe Peelers,.door dit moer verschrikt, naer beneden gekomen en had deur ontsloten. i\L De Laet liep den eersten ti nen en wilde in den winkel dringen, doch doon feilen rook en liet vuer wierd hy tegengehoud Toen kiom hv naer boven en bragl. de twee kin) ren in veylighevd beneden. Om des te beter hulp te kunnen aenbreni had men het vensterraem verbryzeld en langs m ging men de vlammen dapper* le keer. Hond! ure toen de pompiers Ier plaeise kwamen wasif het vuer reeJs meester. De schade is nog al zien lykvele goéderen, zooals kant, mutsen! weel, enz. zyn de prooy der vlammen gewori Alles was door de maetschappy de Schelde kerd. Den 29 september, rond I ure des nac dags, is de geiiaemde Bosalia Ycrgauwen, li bouwster le Beleele, op den publieken weg aei pakt geweest door eenen onbekenden peisoon nadat hy haer op den grond geworpen had, doodsbedreyging haer eene som van 4 fr. b lieel'l doen afgeven, welke de vrouw by zichI Na deze ucuhechling op zyn pieinouleesch is ellendeling verdwenen. NYy treffen het volgende zonderlinge veri aen in de Gazette de Liéye, welke wy onder voorbehouding mededeelen Eenen goeden grysaerd, die byna den 80] gen ouderdom had bereykt, zag hoe eenen kinderen le vergeefs aen hel schudden was eenen der kaslanjeboomen op den boulei d'Avroy. VVaerscliynlyk herinnerde den grysaerd dien oogenblik zyne eerste kinderjaren, en vasten arm sloeg hy met zynen stok in de bladr de kastanjen regenden op de hoofden der ki ren, die hunne zakken er mede vulden. a Nogtuus de openbare orde, vertegenwoor» door eenen agent van politie, snelde aen, sul den grysaerd toe die hem iu 't geheel niet verst? daer hy doof was. Den politieagent doet hem zyne opmerkt op nog strengel en toon kennen. Den grysaw gansch ontroerd, en hy die sedert lange jaren, was, krygt door deze ontroering plotselingf gehoor terug. Zyne vreugde niet meer kunnende bedvsin. gael hy den agent bedanken, hem zeggende, dij 'zeer gelukkig is liet proces-verbacl te mogen talen. Onnoodig er by te voegen dat de politie! genoemd geene vervolgingen tegen hem heeftI spannen. Echter doen wy hier de vraeg, of de facifl den politieagent niet zal vervolgen, om de ge* kunde onwettig te hebben uyloefend? Het verhael is zeer nauwkeurig. Den grysf is den heer M., woonende le Sur-la-Fontaine. Donderdag, rond 4 1-2 ure des namiddag eene 011de vrouw, van omtrent 74 jaren oud,*» men denkt eene bedelaerster te wezen, die ovtfj yzeren weg wilde gaen halfwege Angleurenl née, op omtrent 500 meiers van de koolmyuf Aguesses, omvergeworpen door de treyn die[ Verviers kwam. De ongelukkige was gansch liet hoofd veil zeld en de hersens lagen op den grond gespaj veudien had zy eene wonJe aen de knicn en aen den linkerarm. Na de hulp van den godsii' ontvangen le hebben van M. den pastor vunl leur, is dc ongelukkige bezweken.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2