•V 11)00. '9Je tfacr. Zomlnj;. 1Ovlohcr I B0«». VERTREKUREN UYT A EEST NA ER VERTREKUREN UYT VOLGENDE STATIËN FRANKS 'S JA1ÜRS. kiconnieke alleenheersching. En wal er droevigst is, Wat blijft er te doen Lmjslert, landgenoten Wat meer is, Tabak -en Geneves' païcnfe". DEN HENDEK-BODE. jcrm. 5-20 8-28 9-45 12-20 3-10 6-16 9-12 Gend, Brugge, Oslende 7-47 8-25 (8-44 9-45 .5-20 8-28 0-00 12 20 6-16 Gend) 12-39 3-10 3-18 6 16 6-39 8-37 9-18 er i. 6-39E(1e2ecV 8-05 8 12 9-38 11-58 12-15 Doornvk, Rortrvk, Moescrocn, Rysscl (Inngs ,8 2 55 5-27 E (!p 2P c') 5-50 6-20 8-50 9 35 jfj Gend) 6-47 8-44 12-39 3-18 6-39 8-39 h' An,.n'« eï?0!»"3» -n"10 H 31 ffi tysse' (lanRS Alll) 7-58 5-35 0-C0 or Thicnen I.uyk Verv. Und. S-2U8-12 9-38 Niu°ve, Geerardsb., Alh, 7-55 2-55 5-38 8-50 en 45 (2-15 3 to' 51 Bergen, Quiévrain, Namen, 7-55 2-55 5-35 'yf ANTWERPEN NAElt St-Nicolaes, [.okeren, Gend, 5-00 8-30 11-00 2-30 4-00 7- 0 9 00. LgENI) NA-ER Lokeren, Sl-Nicolaes, Anlvverpen, 4 06 6-30 9-20 10-35 2-25 6-25 7-25. 'e* lEde slnen al de konvoys uylgenomen de vertrekken nvt Brussel van 7-15 8 05 12-00 6-00 .05 on die van Gend 6-12 It-25 2-05 5-00 6-02 8-05 Te Idegem en Santbergen slacn al de ken slil de konvoys. Te Gyseghem slaen stil al de konvoys. 0r Denderleeuw slaen al de konvoys uylgenomen de vertrekken van Brussel 7-15 8-05 12-00 .00 8-6-5 8-40 en uyt Aelsl 6-39 9-38 2-38 5-27 6-29 8-30. VAN I.OKEREN NA ER 7-00 7-00 VAN ATII NAER OecraerdsbergcT), Ninove, Aelsl, Bendermonde, Lokcren Dendermondo, Aelsl, Ninove, Gecraerdsbergen, Alh, 9-30 0-00 3-05 3-05 8-00 7-45 0-00. 0-00. 6-30 6-30 6-30 6-10 10-40 10-40 10 40 10-40 1-40 1-40 4-35 1-40 4-35 4-35 7 25. 4-35 (nlque Snuni jrekuren uyl Denderleeuw naer Brussel 8-12 8-17 12-10 12-28 3 08 6 03 6-06 9-05. Lessen, Geeraerdsbergon, Ninove, Aelsl Brussel (langs Denderleeuw) Gend, Brugge, Oostende (langs Lede) VAN OEND NAER Audenaerde, 6 45 9-30 1-30 6-00 8.—naer aei.st 8-00 9 00 11-35 4-35 5-00 5-5' VAN BRUSSEL NAER r Aelsl. Gend, 7-15 7-25 8 00 8 05 II 20 12-0') 1-20 2-35 4-35 5-00 5-15 6 00 8-05 Ninove. Gecraerdsbergen, Alh (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8-15. VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelsl) 7-30 T-55 2-20 5-05 8-25 (langs Meeli.) 5-45 6-37 8-00 10-05 3-30 7-30. Aelsl 7-30 7-55 11-58 2-20 5-05 8-25 9-45. 7 25. 7-25. 7 25. 6-45 8-0. 8-10 8-40 lELST, DEN li OCTOBER ISOo. )e maconnieke allecnlieerscliing kent geene fen meer, zy is in volle werking, zy sleurt de e islitutie en de weiten door modder en slyk, r zegt openlykIk alleen b$n meestersse. in Bel li. Lik alleen zal gebieden, wee a ent, dengenen die r ftnaermynen oppersten wil niet plooylL... In wat is het doel dier rampzalige sloulmoe- peyd? peteenig doel is 't volk te vergod- en te .verze nen, aen 'tvolk het laetste gedacht van religie ontrukkenDe franemagonslogiën breyden ji ten allen kante uyt, de ópperbazen zitten aeri ber en zaeyën met veel vrucht in alle hoeken Belgiën hun schroomelyk vergift. Ook krygt 8 voorheen zoo godsdienstig en opregt catho- land eene langsom slechtere reputatie, se- rt dat de maconnieke opperbazen er meester ïlen en er 'tmeest verergerende venyn in ko- idiën, in liberhatersletterkringen, iii boeken, i ftazetten, in scholen, ja, zelfs tot aen de ven- frs van zedelooze schandwinkels ten toon fcyden. Wy moeten zulks, lot onder van 'i land, besta- j feu dat in het zoogenaemd sociael kongres on- [gs te Berne gehouden, en welk kongres niets Iers was dan eene vergadering van Fracma- ps, uytsluytelyk ingerigt om God te lasteren, p 'godsdienstige grondstelsels te schandvlekken, den opstand en de regeringsloosheyd te pre ien, wy moeten het bestatigen, landgenoten, fe Belgiën in die afschuwelyke vergadering pis andere landen figureerde? welnu, leest en oordeelt. De vergadering was samengesteld uyt 700 le- n: Zwitserland was er vertegenwoordigd door 0 afgevoerdigdenBelgiën door 105; Vrankryk or 90; Holland door 57; geheel Duytsehland or 26; de andere stalen door min dan 20 Deze cyffers spreken klacr en bewyzen duyde- Idat het francmaoonnismus by ons eene aller- Devigste uytbreyding bekomen heeft. Op dit piblik werpt die gevaerlyke secte zich met hare magt en geweld op het onderwys. Zy jet maer al te wel dat het onderwys den ge- Kkclyksten middel is om een land in de god- 1 zedelooslieyd te dompelen en het alzoo met terheyd in de verderflykste strikken te vangen. Is dat het bestuer voor dit schroomelyk gevaer pogen sluyt en, door de uytvoering van ramp age weiten, troef speelt in de kaert der franc- lyonssecle. Verledene week bevatte den Monileur vier ko- Iglyke besiuylen waerdoor de cbristelyke scho- 1 van Rochefort, Flemalle-baute, Virion en ilaroche, al gemeenten in 't Luxemburgsche legen, waer het christelvk onderwys zoo drin- nd noodzakelyk is, letterlyk verpletterd wor- De school van Flemalle-baute is gesticht ge test door M""' de weduwe Üeblier, zuster van n overleden bisschop van Namen. Welnu, plens deze kotiinglyke besfuyten, zouden dé cdcren door de godvruchtige stichteres gege- n lot uytbreyding van hot clnistelyk onderwys telen gesteld worden in handen des gemeente arts!! De voorwaorden door de geefster gesteld pleclitigljk door het gouvernement aenveerd, iOKN VBBSIETICD WORDEN'Dei] wil VOll de Moensler zou miskend worden, en liet geld I voordeele van het godsdienstig onderwys gfven zou moeten dienen om een liberhaters- jlerwys te begunstigen Ziel daer wat er in Belgiën omgaet, en dit wel flegenwoordiglieyd eener constitutie die de fneyd van godsdienst en van beschikking over J eygendom waerborgt Men heeft misschien nog niet genoeg opge- h'kt dat men de gedroclUeiylte gevolgtrekking e nomen uyt de roofwet der studiebeurzen y December 1804, dat het namelvk denude Miebeurzen voor het hooger onderwys gesticht «en niet zyn die het liberhatersminislerie aen i wettigebezitters ontrukt, maer dat liet zelfs t londntiën ten voordeele van het leeger en pdelbaer onderwys inslikt, waervan liét getal (de belangryklieyd zoo groot zyn dan de eerste, «cl is onder de benaming van herimigling van 'ijaerwys dat de franèmaconsseotc dié nieuwe PRSchendende rooveryên zoekt te bemante- t IS onder den schyn eener wcllelyke regeling dat zy eene nieuwe vervolging tegen de catliolyke principen onderneemt. Doch wy zullen iiaer dil schynheylig masker afrukken, in alle omstandig heden die bedekte dievery aenklagen en aen de catliolyken luydop zeggen 'en herhalen dat zy aen die halelyke onreglveerdigheyd noch regt- nocli onregtstreeks mogen medewerken, willen zy zel ve catliolyken- blyven en geene schroomelyke rekening aen (tod moeten geven over den onder gang hunner kinderen. Den wederstand is 'tlaelste woord der catlioly ken Een en krachtdadigen en on wan kei ba ren wederstand, gedreven tol de uylerste palen der wettel yklieyd Het is noodig dat de feyten die wy aenbalen geheel 'Hand door gekend zyn opdat elk geweien zich moete verklaren nopens de vraegstukken die ontstaen, want men moet bekennen dat er tusschen geene twee waters meer kan gezwom men worden, dat er geene gemaligheyd meer te verhopen is, dat de woorden van 'l hevlig Evan gelie die met My niet is, is legen My, letterlyk moeten toegepast worden, of dat men zich 'te scharen heeft ofwel onder den standaerd van Christus, van 't Goed, van de Waerheyd, ofwel onderden standaerd van den duyvel, van 'tver derf van de logentael.... Voortaeu ook moet men kiezen: of overweldiger zyn met het ministerie en met de francmaconslogïcn, of verdediger van regt en regtveerdighcyd met de catliolyken. Dit is de houding die de catliolyken beginnen te nemen zy bereyden wapens 0114de revoluli- onnaire en gewelddadige maetregels te bestryden en voet voor voet onzen overweldigden grond van regt en regtveerdigheyd te verdedigen. Dit is 't geen wy van over achttien jaren onophoudelyk gezegd cn herzegd hebben, en met voldoening zien wy eyndelyk, voor goed jf band aen 't werk slaen. Ook zyn de maconnieke liberhatersbladen woedend tegen den wederstand die algemeen word tegen de willekeurige akten van eenen haspel die 't land naer zynen ondergang leyd. Maer liet catbolyk blad, La Belgique, duwt hun eene antwoord toe die zyjiiet gcmakkelyk zullen verteeren. Wat zegL dil blad Vergeten wy het niet, de wel op de studie- beurzen is vnn in liaer begin bestempeld mei het merk des geuieldsder beilreyging en der intrigue. Deze wet wierd op zekéren dag door den Senaat verworpen twee dagen nadien wierd zy in hare onregtveerdigsle schikking 0 aenveerdmaer met een of twee stemmen meerderheyd, afgeperst door eene duyvelsche intrigue van eenen minister. Die wet kon geenen eerbied inboezemen, omdat men gevoelde dat zy van alle zedelyke bekrachtiging ontbloot was. Zyn wy dus niet verwonderd van 't geen er gebeurt Maer in plaels van eene afkeuring te werpen op de deftige weygeringvan M. den Deken van Fos- ses, wensehen wy hem geluk, wenschen wy 't land geluk dat het zulke moedige mannen n bezit die voor geene hunner akten het persoon- lyk belang voor rigtsnoer nemen. Die mannen wedorstaen aen de roovery en aen de onregt- veerdigheyd. Word den eygendom aengetast zy verdedigen hem word de vrylieyd van onder- wys ot van godsdienst aengerand', zy"wankelen niet die vryheden tegen een overweldigend bestuer le beschermen. Dal men niet kome verteilen dat die liandel- wyze aen opstand gelykt, dien wederstand is gansc.li wettig en voorzeker niet geschikt buy- 1 ten de palen der wèltighcyd te gaen, liy waer- schouwt liet publiek en iiy zul zyne vruchten dragen. Het zyn wy alleen niet die zulks zeggen, ziet wat den Heyligen Vader in zyne laetste aenspraek zegt, waerin by verklaert dar hy openlyk üiócl spréken en aen de catholyke wereld liet groot gevaer doen kennen waermeê de francmarons- secte- liet geloof en zelfs de samenleving bedrcygl. Gv moet die seciarissen vlpgten, zegt Pins IX, gy moet er u van verwyderen, gy moet hun zelfs geenen goeden dag zeggen, omdat zy agenten zyn van den duyvel, met v?elke gy geen hoege- naemd gemeens noogt Imbben. Eu gy catliolyken, zoo gaei den Paus voort, gy moet u 'nietnltccnlyk van hun verwyderen, maer gv moet ze liestrydèn met alle eerlyke middelen die God u ter baud stelt, want liet is klaer gelyk den dag dat den wcnscli van den Hemel is dat men dien schrikkelyken vyand der Kerk en van God bevechle.... Voor wat ons land betreft liet is zonneklaer en onbelwistelvk dat de franemaconssecte bier ge durig en langsom meer, langsom stoutmoediger werkt; dat zy almagtig is, dat zy ons bestuert en regeert. Zy is overal, zy manoeuvreert overal en bare stoutmoedigheyd groeyt van dag tot dag. Eu dit kan niet anders: by na geheel-de besturen - de en gouvernemenlelc magt. is in hare handen; 'lis zy die velbetaelde plaetsen, eerambten, kruyskens en lintjes deelt,'Lis zy die over alles beschikt, 't, is zy met een woord, die wetten maekl en ze maekt naer haren zin, ze doet uyl- voeren en de Belgen aldus doet dansen gelyk zy schuyfelt. In 't byzyn van die stellige daedzaken, konnen de Belgen niet genoeg op hunne hoede zyn en niet le veel, niet te moedig die secte bestryden. Dat zy zich vereenigen, hune krachten samenleg- gen, elkander wel verslaen om, met de aenstaen- de kiezingen, voor goed die secte ncêr te vellen. Dit konnen de catliolyken als zy willen, maer zy moeten krachldadiglyk willen dit is te zeggen zoodanig willen, dat allen boozen wederstand onmogelyk gemaekt worde. Dat zy kiezen of wel te luyslercn naer den francmayonshaspel, die niet anders beoogt dan den ondergang van Gods dienst, Vrylieyd en Vaderlandof wel naer den Paus, die niet anders wilt dan ons zedelyk en stoffelyk geluk, de rust des lands, de vrylieyd des volks en de zaligmaking van alle menschen. Kiest dus, catliolyke Belgen, maer onthoud liet wel, de zaek is maer al te serieus, gy gaet hier spelen kwyt of dobbel, al of niet. De joodscbe Tndépendance beeft, in liaer Nr van 1 October, de brieven van den eerw. heer Deken van Fosses, nopens zyne weygering van mede te werken.in het stelen der studiebeurzen, over genomen en er durven by voegen c'at dezen beer maer liet slagtoffer is der blinde gelioorzaemlieyd en wnerscbynlyk in zyn inwendig cte rol beklaegt die zyne gecstelyke overheyd hem hier doet spelen; '1 is le zeggen dat liy zou gehandeld hebben tegen zyn geweten met aen de beurzen - wel. niet te gehoorzamen. Den eerw. heer Deken van Fosses, verontvveer- digd over zulken trouwloozen uytleg van de Imlé- pendance, schryft aen dil jodenblad eenen brief waerin wy 't volgende lezen. De rol die gy my doet spelen, Mynheer, is onweerdig van myn karakter ik kan ze niet krachtdadig genoeg loochenen, en 't is met.de diepste veronlweerdiging dat ik protesteer a tegen eene beschuldiging die myne eer van christen en priester aen rand. De beurzen wet is zoodanig onregtveerdig en roofzuchtig der meest gegrondde reglen, dat ik op geen hoegenaemde wyze daeraen kan medewerken. Deze is myne stellige verklaring zoowel in mynen brief van 7 september, wel- ken gy zoekt te verdraeyën, als in den tweeden van 17 september, afgekondigd op myne vraeg eu zonder, van wieu liet zyn moge, daertoc bewogen of gedwongen te zyn geweest i Advies aen 't koppel van twee uyt 't Verbond die, als zy geenen liberbaters verduysterbril op den neus hebben, de verplettering van hun arti kel van Zondag zullen konnen zien. Men herinnert zich dat, door omzendbrieven, het minislerie-Rogier-Frére in deri kiescyus hoeft doen rekenen, als regtstreeksclie belasting, het regt op den verkoop in 'tkleyn van sterke dran ken en taltak, 't welk de verkoopers gehouden zyn te betalen hoven de patenten die zy hebben om hunnen handel uyl te oefenen. 1 is hy middel van dil regt ('t welk den minis tervan iinautien Frère, in den eersten rcgtslreek- sche belasting t;ii beden patente noemt) dal uien liet kiesbedrog in 't groot iurigt. De bestendige deputatie van den provintialen raed van tiend met de kwestie van weltigheyd bemoeyd, ter gelegenheyd van het afkondigen der kiesl, sten voor iiel jaer 1865, komt te beslissen dat tiet regt op den verkoop in kwestie noch eene rcgtslrccksclie belasting, noch eene patente is, maer dal het. uyt zynon aerd een regt op lie vei brayking daersleit oi'eeue ooregl- slreeksche helasiing, welke iu den liiescyns niet mag of kan begrepen worden. Deze beslissing doet de dwaling ophouden in. dewelke men lot hiertoe beeCt verkeerd, hy ge volg der bcshe rlyke brojéflcibrieveu. De regtslrcekscbe belasting die liet kiesregt geeft, bestaet alleenlyk1" uyt de grondbelasting en de cynseni op de mynen, welke met de grond belastingen worden gelyk gesteld; 2" uyt de per- sooneele belasting; uyt de patenten. Krachtens bet princiep door de bestendige de putatie aengenomen, zullen alle die kleyne her bergiers en kanlienhouders, die voor hunne for- tuyn niet anders hebben dan eene llescli g'enever, met eene manke tafel en eeriige gïazekens, van van de kieslysten gescbrabt worden. lleeds lange protesteert bel fpenbaer geweien tegen die klas van vaJsche kiezers, die op de lys- ten staen gebrag't uyt hoofde eener belasting op liet verbruyk, verborgen onder bel valsche mas ker eener regtstreekscbe belasting of patente. Er staen op de kiezerslyst van Gend meer dan twee honderd dier kleyne herbergiers en kantien- houders. die maer kiezers zyn by middel v in bet regt op den verkoop in 't kleyn van sterke dran ken en tabak. (fiouvelliste de Gandj. Volgens eenen briefr uyt Brussel, aen den Nieuwen llotterdamsclien Courant geschreven, spreekt men van eene groote manifestatie, eene algemeene volksbeweging, welke te Brussel zou plaets hebben by de opening der Kamer eri ge richt zyn tegen de annexieplamien van Vrankryk. Wy gelooven dal de aniiexie-plannen zoo wat het voorwendsel zyn; maer dat de wezenlyke reden te vinden is in de impopulariteyt van het Ministerie, hetwelk overtuygd is dat liet wéér wat, moet opgestoofd worden door de straetpoli- tiekers, aengezet door de mannen acbler de gor- dyn. Wy deelen bier het artikel meé; Ben verzekert, dat den koning heeft afgezien van zyn voornemen om den winter in Jtaliën te gaen doorbrengen, maer het scliynt zeker, dat hy in persoon do Kamers zal openen, by welke gelegenheyd ongetwyfeld eene vaderlandslieven de manifestatie zal plaets hebben, als indirect protest tegen de inpahnings-gei'uehten, die de bevolking hebben verontrust. Gelyk gy weel, zvn die geruchten, voomarnelyk opgewekt door de brochuer van den lieer Dechamps. De polemiek onzer dagbladpers over dil geschrift duert nog allyd voort. Dl verband met die brochuer, ver dient zeer do eendacht hetgeen voorkomt in de laetste kronyk van de lierue des deux monden. Den scliryver daervan, den heer De Forcade, zegt namelvk, dat Vrankryk zal genoodzaekt zyn, voor zyne eer en zyne zekerheyd; grondwaérborgen té nemen, in geval van eeu'e dreygende houding van Fruj'sen. Deze week was liet feest in de Vrye Universi- leyt van Brussel ter gelegcnheydMer inhuldiging van bet lokael, der opening van de leergangen, en der inhuldiging des standbeelds van den- stichter, don beer Pieter-Thcodoor Verbaegen. Het spreekt, van zelfs, dat men deze gelegen heyd niet heeft willen laten voorbygaen zonder, ter cere van liet zoogezegde libéralismus, of liever doctrinarismus, vele groote en holklinken de volzinnen uyl le kramen. Er is daeraen dan ook waerlyk geen gebrek geweest. Er wierden redevoeringen gedaen dooi' de bceren Anspacb, burgemeester van Brussel; Van Schoor, senaé tcur, Vervoort, gewezen representant van Ant werpen, enz. Allen hebben gepoogd hel onder wys, dat in die Hoogescbool gegeven word tot t'erd™ hemel le verheffendon heer Van Schoor beeft zyne redevoering zelfs niet kunnen eyndigen zonder legen den Paus cn de bisschop pen eenen ganschcn hoop lasteringen uyt te bra ken: zy zyn lichtverdoovers. Don beer Van Schoor en lulii quanti zyn alleen de wezenlyke volksver- lichters eu beschavers Voorde oalhullingvan hel monument, wierd door de leerlingen der gemeentescholen eene koor gezongen, op woorden van den snlidair-Rolvin, en waerin gezegd word dal den God der HoogT school de Vitviü.Yii is; dat aen geene gefnojsyu>?teu meer geloofd moet worden; heem: blinddoeken meer, been juk ran eenen Messias meer geduld moeten worden.- Dit alles, in de ellendigste rv melary die kan gevonden worden. Zouden er nu nog sukkclaers van zoogenaemde liberalen durven beweren, dal de vrjanetselary, (lie de lloogescltool in Brussel heeft gestielit) niet vyaodig is aen alle geloofspunten, en alle eerediensten? Eu heeft den Paus niet gelyk gehad, de tol de barbaerseheyd tei'ugvoyrende secte der nachj. tmweelkens te haublik.-.eineu

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1