BOO MEN, BOOMVERK00PING ZAEILANDEN Hof. miïn by de mfnschenetfrs bemiist. In de eylanden der Zuyderzee hebben de vrouwen eene zonderlinge manier om hare echtgenoten te beminnen. Hoe meer zy hen liefhebben, hoe meer zy hun het lichaem beschilderen. Mcrldpryzen. Bekendmaking, REVALENTA ARA BIC A. Verloren. VEND1TIE Verkoopiog van W© ©ps WEB PEN Merkwaardige VERK'OÖPING Menblaire Vendilie Land te koop te Haeltert. gen loostellen om schepen Ie doen springen, Die loeslelleii waren vervaënJrgd door Noord-Ameri- kaensshe ingenieurs, welke gedurende den jongslen burgeroorlog waeri# zeer veel gebruyk van die vei nielingswerkluygen gemaekl is, met bcsluer van den lorpedodiensl belast zyn geweest en (hans hunne uylvinding, die vele verbeteringen van de vroeger gebezigde toestellen van dien ami bevat, aen ons gouvernement te koop hebben aengeboden. ])c proefnemingen zyn allezins gelukt. Tiet eerst deed men, door middel van eene eleetro-magneti- sche battery, eenen torpedo springen, die geduren de 100 uren 50 voel diep in heb water had gelegen. Zy deed een 1u0 voet breede waterkolom ruym 150 voet hoog opryzen. By de volgende proeven deed men op gelyke wyze torpedo's springen, die met 440 pond buskruyd, benevens sleenen en an dere voorwerpen van dien aerd, gevuld waren; zy hadden eene nog veel krachtiger nvtwerking. Ten slotte is de voor deze proefneming bestemde onde korvet Terpsichore door middel van eene onder dat schip geplaetst torpedo, die met 7o pond bus kruyd gevuld was, verni'dd. Het schip wierd by de ontploffing eenige voeten uyt hel water opgeheven, brak daerby door midden en zonk weldra, aen alle kanten lek geworden, in de diepte neder. Op eenen nader te bepalen dag zullen nog meer proeven met deze toestellen worden genomen; Deze bewerking word gedaen met behulp eener naeld, en heeft tof. doelwit, alle soorten van tecke- ningen op het lichaem te nnken. De steken zyn zoo digtby elkander gebragt, dal zy ééne'enkele wonde uylmaken, welke men vervolgens met ver schillende blinkende kleuren bestrykf, die onuyt- wisehbaer blyven. Om deze iichaemsbescbildering te vollooyen, besleed men somtyds jaren, daer men maer aen eene andere teekening begint, wan neer de eerste is genezen. Men ziet op dezen oogenblik te Sint-Petersliurg eenen beschilderden man, die zich in het openbaer vertoont. Het is een engelschen matroos, die door de menscheneters krygsgevangen wierd gemaekt. Al zyne medegezellen, lezelfder 1 yd als l«y gevan gen genomen, wierden ter dood gebragt en opgeë- ten zyne teedere jonghevd (nog maer 16 jaren) maektè dat men hem spa.erde. Hy eyndigde met de liefde en achting dei menscheneters te bekomen, en had eyndelyk de groote eer, te worden beschil derd. Dezen matroos heeft vier vrouwen gehad, en de beprikkmgen zyns liehaems bewyzën, dat hy by- zonderlyk door haer is aengebeden geworden. Deze versierschildering verwekt, schier onuyt- staenbare pynen, en men heeft verscheydene maen- den uo'odig om de daerdoor veroorzaekte wonden te genezen. Volgens eenen brief, door eenen pruysischen veearts geschreven, die zich op dezen oogenblik in Engeland bevind, heerscht de runderpest daer heel het land door. De ziekte begint, aldaer niet gelyk in Holland; 't zyn niet de longen die het eerst worden aengedaen, maer wel de verteërings-orga- nën. De ziekte is weynig of niet door de engelsche veeartsen gekend. Voor wat my betreft, zegt den briëfscliryver, ik vrees dat dit land het grootste deel van zyn vee, dat is millioenen p. st., zal verliezen. Het eerste konvooy van Aken naer Maeslricht is zaterdag laetst in de statie dezer laelste stad aengekomen met eene uer vertraging. Een ongeval, was gebeurd tusschen de bcyde statiën van Aken. Den ketel der lokomoticf is gesprongen. Het onge luk dal er nvt gevolgd is was zoo groot niet als men hel wel zoude kunnen gelooven. Den mekani- cien alleen is getroffen geweest door het ziedende water en wierd de armen en handen verbrand. De dezer dagen vermelde opgaef van den Times, dal het Engelsche gouvernement geene vertoogen over de- woelingen der Fenians by de regeering van de Vereenigde-Stalen gedaen heeft, en dit naer alle waerschynlykheyd ook verder zou nalaten, schynt onjuysl te zyn geweest. Dat blad behelst nainelyk thans eenen brief van zynen cor respondent te Philadelphia, gedagteekend 22 sep tember, waerin gemeld word, dat reeds diploma tieke mededeelingen over de zaek der Fenians tus schen den Brilschen gezant, sir Fred. Bruce, en den Noord-Amerikaenschen minister van binnen- landsche zaken Seward, hadden plaets gehad dat den eerstgenoemden ophelderingen gevraegd had omtrent de Feniansche bewegingen, die alom in de Ver. Staten plaets hadden, en dat dit aenley- ding had gegeven tot een onderzoek, waerbv hel zou gebleken zyn. dat, volgens opgaef van leyders der samenspanning, deze in de Vereenigde-Stalen 220,000 leden telt, die zich verbonden hebben om des gevorderd persoonlyk Ierland te helpen ver lossen van het Engelsche juk. Ook verhaell men (zoo meld den genoemden bcrigt- gever verder) dat omstreeks vyftig Icrsche officieren van het voormalige leger der Potomac zicli naer Ierland hegeven hebben, en daer het volk in den wapenhandel oefenen; dat van de leden des broederschaps in de Ver- ecnigde-Sluten cone bydrage van 20 dollars per hoofd geheven word; dat deze belasting, die 4 1/2 mill, dollars moet opbrengen, nu l)yna reeds belaeld is; dal men bezig is met hel vorvoerdigen van 8 per cent renlege- vemie schuldbrieven der Iersche Republiek, (lie weldra ten behoeve van de samenspanning aen de merkt gebragt zullen worden, maer vvaerop niet ver meld slael, wie de rente zal betalen, noch welke zeker- hcyd er voor hol kapilael beslaet. Maer, hoeveel op schudding de Fenians hier ook verwekken, want zy trekken parly van den zucht der bevolking om Engeland te smaden, en hebben daerdoor vele dagbladen voor hunne zaek weten te winnen, hebben toch de Amerika nen over bet algemeen weynig op met deze beweging. De Fenians hier ten lande zyn meestal lieden van de lagere volksklassen, onbeschacfd en arm. Dc hoofde- lyke bydrage van 20 dollars moeten velen zwaer geval len zyn. Het zyn meest Ieren van afkomst, die langer of Korter geleden herwacrls verhuysd zyn, en ofschoon zy genoeg* liefde voor hun vaderland bezitten om zyne wezenlvke of vermeende grieven mc-t veel gedruysch Ie betreuren, leggen zy weynig lust aen den dag om aen eenen kruystoehl naer Ierland deel Ie nemen, vvaervan dei: uytslag op zvn best genomen zeer onzeker is. Zy zyn te arm om eene expeditie uyt te rusten, ten eynde Ierland le helpen, of om eene aènzienlyke hoeveelhéyd nniiiaire benoodigbeden dorwnerls te zenden. Niels anders dan ter sluyks kunnen zy zeiven zich naer Ier land hegeven of bnlpzenden, want hel Amcrikaenschc Gouvernement zoo dal niet toelaten. Van hel afzenden van een groot acnlal manschappen of eene groote hoe- ycelheyd wapentuyg naer Ierland, kan geene sprack zyn, want als die al'zendingen al aen de waekzaemheyd der Amerikaensche beambten mogten ontsnappen, zou den zy de Engelsche kruysers niel kunnen onlgaen. De Fenians in Amerika zyn te groote zwelsers om iels ernstigs uyt le voeren. Zy maken zich hier bolacbelyk men lael hen raeskallon, en hoe hoog zy ook opgeven van hunne getalsterkte, van de gelden diezy byeenbren gen en van hunne sympathie voor hunne lerscne broe ders, zou eene revolulionnaire beweging in Ierland zeer weynig materiële hulp van hen le verwachten hebben. Voor het overige meld den genoemden berigtgever, dat het werk der dusgennemdc reconstructie van de Zuyderlyke Slalen, in weerwil van de onlevredenheyd en den tegenstand der radicalen, naer wcnsch voorl- gacl. Met de Indianen in het zuydweslen sluyt het Gou vernement gaende weg vredesverdragen aen de wes- telyke eri noordwestelyke grenzen echter vallen nog aen houdend bloedige g'eveclilcn met de Indianen voor, en hebben de troepen de handen vol om die inboorlin gen te bedwingen. De laelst ontvangen tydingen uyt Mexico zyn zeer ongunstig voor de zaek der keyzerlyken. Sommigen meenden dat Juarez, liet land verlaten had3 of minstens gevlugt was naer Posa-del-Norte, op de uyterste noordelyke grens van Mexico. Eenen brief van Juarez, in Nieuw-York afgekondigd, lo genstraft al die vooruylzichten. Den President der Mexikaensche republiek heeft den zetel zyns Slaelsbesluers overgeplaelsl naer El Paso, en is voornemens der.zelven meer bmnen lands le verzetten", alwaer zyne partygangers op verschillende punten de worsteling gaen herne men De jongste berichlers uyt Vera-Cruz bevestigen die tydingen. In Nieuw-Leon heelt den juarisl- schen generael Cortinas slag geleverd aen de key- zerlyke troepen onder bevel van den generael Mejia. Hel gevecht heeft dry uren gednerd, en den laelsten is verslagen geworden. Eene andere troep van Juarez heeft de stad Calares vermees- terd en aldaer eene gedwongen leening van 80,000 dollars geheven. M. Adler chirurgien-tandineester, oude Graen- halle N° 13 te Brussel, berigt ons zyne aenkomstin deze stad. Dezen artist, welken over eenigen tyd een merkweerdig boekdeel handelende over de mond-en landziekten heeft uytgegeven, doet hier door zvne biivlengewoone talenten in dees vak uylschynen en levert aldus de waerborg op dat men in zyne kunde volle vertrouwen mag stellen. M. Adler is den eenigen tandmeester die met eene eervolle melding door de geneeskundige £n- culteyt voor de zyne kunsttanden en gebylen is bekroond geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in het Hotel de dry Koningen alhier.van 9 uren voor-tot vier uren namiddag de persoonen ontvangen die zynen dienst zouden benoodigen. M. Barry en do vermnerde geneesheer Livingstone hebben in hunne welensclmppelyke reis de belangryke ontdekking gedaen der Revaiesta. kostelyk en hoogst herstellend voedsel, het welk G'LUUO geneiing' n heeft le wege gebragt, zonder genees, middpl en zonder purgatie. Zy verspaert duizend mael harpn prys in andere geneesmiddelen, de volmaekte gezondheid weder gevende aen de verleringswcrktuigen, aen de zenuwen, loos lever en slymvlies, zelf uen de meest nilgeputten, in de slechie en mopijelvke verteringen (dyspepsies) gastriten, gastrolgies, gewoonlyke verstopheden, sppen, klieren, winden, herlklop|)in- gen, afgang, opzwelling, verdwehndheid, tuiiing der ooreu, slym, brakingei) en zelfs overgevingm in zwangerheyd, krampen en zenuwtrekkingen der maog, slapeloosheid, hoest, benauwd heid, knrthorstigheyd. uitUering (consompliön), hairworm, dioefgecstighoid. verval, rhumatisme, flerecyu, koorts, valling, moederkwiu-l, zenuwsmerl, slecht bloed, bleeke kleur, waier- zucht. HOPPEMERKTEN. Aelst, 9 october. Daer was verandering op de hoppemerktzelf den voorraed maer prvzen vaster. De aenkoopen waren zeer lalryk le velde, door de fakleurs. Poperinghe, 5 october. Den prys der hoppe in den loop dezer week ver kocht, is van 95 tot 100 fr. de 50 kilos, Opwyck (Braband), 4 october. Den prys der hoppe op onze laetste merkt is gerezen Byna 6000 kilos zyn dien dag op de ge- meenleschael gewogen. Ilensies (by Quiévrain), 5 october. Den oogst is volkomentlyk binnen wy rekenen op eenen vollen oogstwat. de kwaliteyt betreft, zyisdeesjaer ook uylnemend. Men heeft eenige partyen hoppe verkocht aen 80 tot 85 fr. BÜRGERLYKEIff STAND GEBOORTEN. Mannrlyk 7 Vrouwel. 12 IIÜWELYKEN. P. Wouters," koopman, met P. Zylmans, zonder beroep. J. Foneé. voerman, met H. Van de Voorde, id OVERLEDENEN. M. Rnslien, 20 maend, Forluynslege. F. De Glercq, man Van der Borglil, zonder beroep, 73 j., overleden le Schoorbeek. R. Dc Peller, 2 j., Schaerbeck. J. Van der Mollen, to dagen, vischmcrkl.— S. Vercauleren wcde Van Himbceck, landbouwster. 57 j., Mylbeke. P. Mcrckx, 2j., Mylbeke. S. De Valkeneer,*4 j., Mvl- beke. M. De Wolf, vrouw Scheerlinck, zonder beroep 02 j., Mylbeke. C. Van der Eist, 4 maend Mylbeke. G. Luyek, 11 maend, Mylbeke. P. Pelil, 6 maend Korlericuwslraet. P. Walgraef, 2 j., Mylbeke. 19. Den 7 OcLober lest is in de omstreken van Steen- huyze eenen jagtliond verdoold, van Epagneulen ras, groot van stuk, nier. bruyn hair, en hebbende eenen deken keten aen den hals. IIy antwoord aen den naem van Carlo. Goede belooning aen hem die den hond weder- brengl naer het kasteel van Steenhuyse. Kantoor van den Notaris VEBBRUGGUKN te Aelst. Vendilie van Berd, Mutsaert, Schalen, Brand hout en op struyk staende Loof, op M aen dag 25 October 1865 Ie 1 uer na-noon, te Aelst-Schaer- beke, agter de Statie des Vzeren Wegs. Studie van den Mier. f KB B liilGG IIEN Notaris te Aelst. van te Ilofslade, Ledeen Mespelaer, Aen de goederen van de heeren en jufvrouwen Rinckhoul, te Ilofslade, en van oenen sehoonen Canada, te Aelst-Sehaerbeke buiten de Leopold- slraetpoort, aen den meerseh van Jufv. de wed. Javaux te Aelst, (eigendom geweest van wylen d'heer Ch. Fol^ns) te Aelst, op Donderdag 9 No vember 1865 om 9 ure voormiddag. Te begin nen te Ilofslade aen het Boschveldeken. Breeder beschreven by de aenplakbrieven. Bij verandering van woonst. ROERENDE te Lede., in de Pastorij. Op dingsdng24 October 1865, le beginnen om 9 ure des morgens zal de NofciriN MOENS, te Lede verblijvende, in de Pastorij Ie zelve Lede, openbaar lijk verkoopen met oomptant geld voor de koopen tot en beneden de 5 franken, op tvd van betaling voor de koopen deze som overtreffende, verschelde Meubelen van Huisraad en andere roerende voor werpen en bestaande bijzonderlijk in Aard- en Ge- leijerwerk. Stoelen, Tafels, Commode, Buffet. Bed steden, Flessehen en Flacons, Bollantaarn, Ladders. Schraven en meer andere objeklen te lang om le melden. Herzele Hillegem en Oombergcn. De Deurwaarder VAN DER LINDEN le Sot- tegem, zal op aanzoek en op ontvangst van den Notaris DE V L'YST te Borsbeke daartoe beiast van wegens den eigenaar op maandag 23 october 1865 om negen uren voormiddag openbaarlijk verkoo pen circa. 200 koopen BOOMEN, waaraf 160 kanadns van 1 tol 2 1/2 meters dikte en van zuiveren opwas, 10 koopen Abeelen, 20 koopen Wilgen, 17 schoone Olmen al gestaan op liet Roeikensveld te Herzele, aan Dooremansbeke te Hillegem, aan den Bril te Hillegem enz; Men zal beginnen te Herzele aan het Bocikens- veld, dan aan Dooremansbeke en vervolgens voorts zoo op de plakbrieven is aen aangeduid. te Haeltert. De Notaris DEVRIENDT, te Aalst, zal in '1 openbaarverkoopen A. 20 aren 90 centiaren LAND op Kruiskauler, palende aen de heeren Leunkens en Vandermapren. Pachter Charles Louis Van den Berghe. B. 9 aren 22 centiaren LAND gelegen alsvoren palende aen voornoemde heeren en aen Bernard Bogapi t. Ingebruik by Donatus De Muvter. VER BI AT Zaterdag 4 November 1865 0111 2 ure nanoen ter herberg den Engel, naby de botermerkt te Aelst. TE EREMBODEGÈM. Den Notaris DE SMET te Ercmbod< >gem, zal op Dynsdag 24 October 1865, om 9 ure 's morgens, ten sterfhuyse van den heer Gisbert J. B. Vander- Poorlcn en vrouw Melanie Cardan, te Erembode- gem aen het dorp openbaerlvk verkoopen Alle de Meubels en meublaire Voorwerpen, al daer le bevindpn namenlyk Koper- Tin- Yzere- en Aerde-werk, Sloven, Stoelen, Banken, Spiegels, Kassen. Commoden, Ledekanten, Nacht tafels, Cou lisse-tafel en andere Tafels, Horlogie, Printen, Ma trassen, pluyme Beddens, Kussens, Slaeplakens, Sargiën, Behangsels, cn andere Beddegerief, Stors, Hammeiakens, Servietten, zilvere Fourchelten, 10 zilvere enté Lepels, Vleeschkuyp, Waschkuypen en andere Kuypen, 400 Flessehen, Liters, cristale Roomers, Caralfen, Ilerbergtoog met Glazen, Berd, Horlogiekasse en veel anderen Huisraèd en her- berggerief, Kruvwagen, Landbouwershalam, eene Geyt, Mooy, Strooy, ongedorschen Granen. Zol dertrap, 5 nieuwe Deuren. Berd, eyke Planken, lloppestaken, enz., circa 15 aren opslruykstaende Aerdappels alsmede Loof en Belleraven. De koop van 5 fr. en dé gone daeronder zullen cbmptant moeten belaeld worden. Den Notaris DE SMET le Erembodegeni, zal op DONDERDAG 26 OCTOBER 1885, om 4 uren na naen, ter herberg de Li^ufkfns, bv de kinderen J. B. Van Bamme, te Haeltert, in den Keekent op 'nbaerlyk verkoopen 1° 7 aren 07 centiaren, volgens titel 07 aren 50 centiaren, volgens cadaster. LAND. gelegen te Haeltert, op het Keeskensveld, S° C N° 978. 2" 10 aren 77 centiaren volgens titel 12 aren 60 centiaren, volgens cadaster, LAND, gelegen le Haeltert op d'hovë S'' N° 556bis. AELST, 14 October. Granen pör 132 lil. 50 eentii. Tarwei2—10 a 14—47 Mastcluyn It—10 12-02 Rogge8-5 9—10 Goerst8—05 8-16 Haver. 6—00 7—04 Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 000—Of 00- 00 Hoppe (1865) 95 -00 100—00 Raepzaed1612 20—01 Lynzaed16—00 15—14 Raepzaed-olie. 72—10 73 -Ofl Lvnzaed-olie. 5600 00— 0 Raepzaed koeken, dc 1215 k. 117—00 122—00 Lynzaed koeken 152—00 164—00 Kemp koeken 000—00 000—00 Aerdap. (roode den 1/2 heel. 0—19 1—02 Idem, (witte) 0—14 1—00 Doler, de 3 kilogram 3—14 4—10 Eyers, de 25 <—19 1—01 Vlas per 3 kilos. fr. 4—96 5—96 Viggens het koppel 38—00 48—00 DENDERM0J1DE, 9 October. Tarwe, por 130 lit. fr. 23—00 25—52 Rogge 14—50 15—50 Haver par 100 kil. 48—38 00—0( Geersl per heclol. 00—00 0000 Lynolic112—47 113-83 Kempólie 107—02 108—84 Koolzaed-olie 131—97 132—42 Lynzaed, par heet. 24—(3 26—11 Kempzaed 00—00 00—00 Koolzaed. 00—00 00—00 Lynzaedkoeken par 1215 Kil. 257—58 268—48 Kempkoeken. 13—00 00—00 Koolzaedkoeken 17—50 00—00 N1N0VE, 40 October. Granen per hectoliter. Tarwefr. 18—00 a 18—50 Rogge12—00 12—50 Haver7—00 7- 50 Koolzaed, par 88 kil. 00—00 00—00 Lynzaed, par 100 kil. 00—00 00—00 Boter, per kil. 0—00 0—00 Aerdappelen per 100 kil. 5—00 5—50 LOKEREN, 11 October. Granen per 406 liters. Wille Tarwe. fr. 19- O'i a 21 —00 Roode id. 0«—00 00—00 Rogge12—00 42-50 Geerst13-50 14—25 Haver. 12—00 00—00 Boekweyt 13—00 00—00 Kalvers60—00 00—00 Aerdappelen per 100 kilos 0—00 0—00 ST NICOLAES 12 October. Granen per hectoliter. Witte Tarwefr. 48—50 Roode id. 00—00 Rogge41—90 Boekweyt42—70 Haver. g—00 Winter Geerstu90 Zomer Geerst00—00 Peerde en Duyve Boonen, per heet. 46—00 Lynzaed. Idem. 00—00 Raepzaed00—00 Aerdappelen per 100 kilog 5—50 Vlas, per kilogr. ruw 2—48 Rotcr. 2—55 AUDENAERDE, 12 October. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 45—00 a 21—50 Roode id14-50 20—00 Masteluyn 12-00 44—25 Rogge11-50 43-00 lm ver40-00 42-00 Boter per kilo. 2—45 3—09 Eyers, per 25. 1 - 45 4—95 Aerdappelen dc 4 00 kilos. 0—00 0—00 EECL00, 42 October. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 48—85 a 00—00 Bruyne Tarwe 00—00 00—00 Rogge11-85 00—00 Boekweyt42—50 00—00 Haver. 8—40 00—00 Geerst12-50 00-00 Poerde Boonen 00—00 00—00 Lynzaed28—75 00—00 Aerdappelen de 100 kilos. 6- 50 0—00 Boter, den kil. 2—60 0—00 Eyeren de 25. 4—80 0—00 Konynen'L stuk. 4—90 0—00 Vcrkens per hoofd. 20- 00 445—00 Jonge id43—00 2 i—00 GEND, 13 October Granen per hectoliter. Tarwe. fr. 21—05 a 22—00 Rogge11—25 ?2—25 Geerst12—00 4<>—50 Raver9-00 10—00 Boekweyt 12-00 13—00 Roonen46-00 00—Co Raepzaed 32—50 33—00 Lynzaed26—50 27-00 Kempzaed 00-00 00—00 Raep-olic de 100 kilos. gl. 59—40 59—00 Lyo-olie. 49—10 50—00 Kemp-olie. 00 -00 00—dO Boter per kilo 00-28 00—30 Eeyers de 25. 00—21 00—22 Aerdappelen de 100 kil. 5—25 000 Verscb Roel par kilo. 0—96 404 Kocyen- Veerzen- en Ossen huyden 0—76 0—74 Kalfsvellen. 0 -70 0-7-t Sliersnuyden 54 0—60 BRUSSEL,' 4 3 October. Tarwe, par 80 kil. g|. ,0-04.1(0-10 Rogge, par 7$ kil. 6-00 6-08 Geersl, par 63 kil. 00- 00 00—00 llaver, par 100 kil. t--60 iS-S0 Raepzacd-olie. 7)-00 00__ü(| Lynzaed-o ie. 00 00 00—00 POPERINGHE, 0 Oei. Granen per hectoliter ïanveIr. 18-72 12-00 Aerdappelen. 1 |~«f Hoppe (1804) per S0 kil. 9S-00 a 10S-00 Hoppe van Boeschep (Vrankrvk). 000—00 000-00 R'VSSEI-, 11 Oei. Par hectoliter. Koolzaedfr. 2S—00 a 30-00 Koolzaed-olie. 000—00 00—00 Lynzaed. 2S—00 28—00 Lynzaed olie 00- 0 000-uc ANTWERPEN,11 Oei Ardeensclt Kimrand, de 100 kil. fr. 153 ;,4

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3