BOOMVERKOOPING Vö Oft WEB PEN Merhtpi ijzen. Bekendmaking, REVALENTA A It A BIC A. Boom-Vei koopiog. BERIGT. Berigt. BERIGT. Land te koop te Siaelterl. Verknoping van Tombola le G rem hergen. Üiei'kvvaardige Openbare Verknoping iXXSi Een hoogst zonderling regterlyk feyt komt plaels te htrbljen te Hendaye, op de grens van Spanje. Ziehier hel verhael dal wy daervan vinden in een dagblad der Loire: M AL E mest Gonin en Cc> gewapend tegen de kompagnie van hel noorden van Spanje, met een vonnis van de koophandelsreglbank der Seyne, 'iwelk deze iaelste veroordeelt tot hel betalen eener som van 100,000 fr., niettegenstaende be roep en zonder borg te geven, hebben zich aenge- boden ten zetel des bestuers, Vendómepluets, en, na eene beleekening en kommandement per ministerie van deurwaerder, waerop er maer ge antwoord is geweest door eene\olstrekle weyge- ring van betalen, hebben zy in de bureelen der kompagnie eene inbeslagneming doen bewerken, welke echter van geener nytwerksel wierd bevon den, dewyl er in den wettigen vorm door de Societeyt van liet t'ranseh mobilair-Kredict wierd verklaerd dat niets, in haer hotel der Vendóme- plaels, aen de Kompagnie van het noorden van van Spaenje toebehoorde. "fis alsdan dat den deurwaerder van Parys het vonnis opgezonden heelt aen eenen konlrab r te Bavonne die, wetende gelyk elkeen, dal de trey- nen lot di* Kompagnie van hel noorden van Spanje bchooreiide over dc grens komen om (e llenda\e te arriveren, aldaer vrydag 29 september, ten 8 uren des inorgends, de regelmatige inbeslagne ming heeft verligt van den eersten dier treyns die zich aetibood, en dit inde tegen woord igheyd van den politie-konimissaris der statie er» der gen darmen van den post van Béhobie. Het aengeslagen materieel 't welk, boven de machien en deii tender", nog zes reyzigers- en koopwaren-waggons bevatte, is op eene alzonder- lyke baen gebragt. geworden, alwaer het onder de waekzaemheyd van eenen liiylenant der douanen wierd gesteld. Alleenlyk alsdan heeft men fondsen welen te vinden te Parys, in de kassen der Kompagnie, die, van de inbeslagneming verwittigd, 's ander- daegs 30 september, in de handen van den deur waerder van Parys de som van honderd duyzend Iranks heeft gestort, bedrag der veroordeeling. Berigt dier betaling wierd onmiddelyk per triegraf naer Hendaye gezonden en slechts alsdan is den aen aengehouden treyn losgelaten en naer Sjianje mogen lerugkeeren. BUIïGEKLYKEN STAND GEBOORTEN. Mannfayk II Vroowiïl. 5 tl UW ELY KEN. C. B.'Xlael, dagl te OttergeJu, mei T. Van de Weygaerd, dagloonster. OVER EE DENEN. J. De Yalkeneer, 2 j., Alylbeke. R. Ylas- schaert, 11 maend, Schaerbeke. C. Van der Straeten, 14 maend, te Brugge overleden. L, Loorens, man De Semene, dagl. 74 j., te Basse- velde wooneiide. P. Eemans, 8 maend, Schaer- bekc. J. Van Muylern. man Meganck, koopman, 45 j., Nimiwstraet. A. De Jaegher, zonder beroep. 77 j., Vischmerkt. P. Verhuist, 7 maend Schaer- beke. Al. Hauwelaert, 1 jaer Mylbeke. C. Merckx, 1 j., Mylbeke. J. Van derTae'en, ver ver, 24 j., Nazarellislraet. A. Klaes, 2 j., Hop- pemerkt. M. Adler chirurgien-tandmeesler, oude Graen- halle N° 13 te Brussel, berigt ons zyne aenkoinsl in de/e stad. De/.en artist, welken over renigen tyd een mefkweerdig boekdeel handelende over de mond-en landziekten heelt uytgegeven, doet hier door zyne buytengewoone talenten in dees vak uylscliyneu en levert aldus de waerborg op dat men in zyne kunde volle vertrouwen mag stellen. M. Adler is den eenigen tandmeester die mei eene eervolle melding door de geneeskundige fa- 'Ciilleyt voor de zyne kunsttanden en gebylen is bekroond geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in liet Hotel de dry Koningen alhier van 9 uren voor-tol vier uren namiddag de persoonen •ontvangen die zynen dienst zouden benoodigen. IIOPPEMERKTEN. Aelsl, 14 October. Onze Iaelste hoppemerkl had eenen geringeu vooi raed den verkoop geschiedde aen de pryzen van 83 lot 95 fr. Aeuzienlyke aenkoopen worden gedaen op den 'ibuylen in de pryzen van 80 lot 85 fr. De schoone kwalileyt der hoppe van dees jaer heeft liefhebbers gevonden in den vremden en er worden uytvoe- reii gfdaen /oo naer Vrankryk als naer Engeland 'dl puytschland; de pryzen worden dit natuerlyk gewaer en worden vast, men bekomt nog moeyelyk aen 85 fr. de 50 kilos. Poperinghe, 12 oclober. Den prys der hoppe in den loop dezer week ver kocht, is van lOü tol 105 fr. de 50 kilos. Nancy, 11 October. De verhandelingen in hoppe zyn deze weck liedryvig voortgezel geweest en men mag eene prysverhoogiug sedert 8 dagen. Biscliwiller, 11 september. Niettegenstaende de aenlioudende droogte, beeft men in den loop der verledene week tumelyk veel hoppe verkocht, 333 kwintalen zyiv op slads wagen gewog"ii geweest. De pryzen verschillen van 175 tot 190 Ir. de 50 kil. IlandclS'Opcratinn Antwerpen18 Otober. Granen Merkt hier ter plaets met weynig han del, uyt oorzaek der merkt van Brussel. Na de beurs vernemen wy de afdoening van inecklembursche tarwe aen fïü 3/16 per 80 kilos Wy vernemen per telegraef dat de merkt lieden middag vast was. Olie.Merkt vast voor Malaga-olie door de hoo- ge pryzen der verkoopers, kleyne parlyeü wierden ei afgedaen aen f 125 per 10ü kil. RySt. Sinds twee dagen wierden ongeveer 2000 balen gepelden Arracau afgedaen. Men meld ons iusgelyks den verkoop van balen Mouleyn, aen f 8/58 per 50 kil, Miueraelolie. Merkt vast. Beschikbaar stooi- kleur wierd gebonden aen fr. 97 a 97 4/2; halve witte fr. 99 en type dito fr. 100 a 102; opoct. be- laelde men fr. 95 1/2 a 90 a nov. fr. 91 1/2 en op de twee laetste maeudeii fr. 91 per 100 kil s. Er wier den 200 v. ruwe miueraelolie afgedaen u fr. 05 per 100 kilos per Albert Dewes. M. Barry en de vermnerde geneesheer Livingstone hebben in hunne wetonschiippelyke reis de belangryke ontdekking ged der IIevale&TA. kostclyk en hoogst herstellend voelsel, hel welk fin,000 geneiing'-n heeft ie wege gebiagi, zonder genees, middel en zonder purgntie. Zy verspaert duizend in.iel liari pr^s in andcie geneesmiddelen, de yohnaekle gezondheid ne.li gevende nen de verleiingswi rktuigen, aen de zenuwen, loo leveren slumlies, zelf aen de meest -.ïilgeputlen, in de slechte cn moeijelyke verteringen (dyspepsiesl gaslriten, gastrolgl gewoonlyké vertlnpheden, speen, klieren, winden, heil kloppin gen, afgang, oprwelling, v'-rdwelmdheidtuitm;» der ooien slyn», hrakingen en zelfs overgevingen in zvvangerheyd, krampen en zenuwtrekkingen der inaeg, slapeloosheid, hoest benauwd lieid, korlborstigheyd. Miittcering (consumption), hairworm, droefgeestigheid, verval, ihnmnlisur.-, fl' recyn. koorts, valli m lede kwael, lenuwsinert, slecht bloed, bJecke kleur, wa audit. De Notaris 1)E MOOR, le Wichelen, zal ten ver zoeke vufl Dame \Ye Deputter, rentenierster te ..ede, en den lieer Ad. De Gheest te Auaegem, dei Dingsdag 14 November I860, 0111 9 uren 's mor ;ens openbaerlyk verkoopen A. 85 KOOPEN ZWARE CANADA BOOMEN, van den zuiverslen wasdom, waar onder er zich ele van meer dan 2 meiers dikte bevinden. B. E11 40 KOOPEN SC rlAARHOUT, in eenen Bosch te Gijsegem in het Denderland achter de kerk en in de nabijheid van den steenweg. De v< rkooping zal plaats hebben aan den voel derBoomen. Op gewoone kondiliën en tijd van betaling, mits borg le stellen en het ongeld coraplanl te betalen. FRANCOIS SEMEY, Behan- ger en Garnierder. Vrvheyd- slraet n° 50 te Aelst., heeft de eer het publiek bekend te maken, dat hy zich komt te placeren als Behanger en Garnieder, en dat er by hem zal verkiygbaer zyn, al hetgeen deze twee vakken betreft, zoo als, geschilderde Papieren, Tapyten, Gordynen immers alle ameublement artikels, als mede gegarnierde Stoelen, Fauteuils, Canapés, etc., in alle slach en aen alle pryzen. By Donalus De Jager te Aygem zyn te bekomen allerschoonste CAN ADA PLANTSOEN. STRYD en ZEGËPRAEL der Heiligen, door P. Hilligeer. Een boekdeel vooiv elke maend, prys fr. 2,50. LEVENS VAN GODS HEILIGEN, boekdeeltjes van 100 bladz. fr. 0,25. Leven van den Gelukz. BERCI1MANS, fr. 0,50. Te bekomen by de \V° Daens, Molenstraet N° 48. Den Notaris DE SMET te Erembodegem, zal op DONDERDAG 26 OCTOBER 1865, om 4 uren na noen, ter herberg de Lindekexs, by de kinderen .1. B. Van Damme, te llaelterl, in den Eeckenl openbaerlyk verkoopen 1" 7 aren 07 centiaren, volgens titel 07 aren 50 centiaren, volgens cadaster, LAND, gelegen le Haellert, op hel Keeskensveld, Sc C N° 978. 2° 10 aren 77 centiaren volgens titel 12 aren 60 centiaren, volgens cadasler, LAND, gelegen te Haellert op d'hove S° O, Ne 356bis. Hij oer ander ing van woonst. ROERENDE te Lede, in de Baslorij. Op dingsdag 24 Oclober 1865, le beginnen om 9 ure des morgens zal de Notaris MOENS, te Lede verblijvende, in de Pastorij le zelve Lede, openbaar lijk verkoopen met com plant geld voor de koopen tot eii beneden de 5 franken, op tyd van betaling voor de koopen di-ze som overtreffende, verschelde Meubelen van Huisraad en andere roerende voor werpen en beslaande bijzonderlijk in Aard- en Ge- leijerwerk. Stoelen, Tafels, Commode, Buffet, Bed steden, Flesschen en Flacons, Bollaniaarn, Ladders, Schraven en meer andere objeklen le lang om le meiden. Kantoor van den Notaris VERRRUGGHEN te Aelst. Venditie van Berd, Mulsaerl, Schalen, Brand' hout en op sirttyk slaende Loof, op Maendag 23 Oclober 1865 te 1 iter na-noen, te Aelsi-Sohaer- beke, agter de Statie des fzeren Wegs. Herzele Hiliegem en Oombergtn. De Deurwaarder VAN DER LINDEN le Sot- tegem, zal op aanzoek en op ontvangst van den Notaris DE VUYST te Borsbeke daartoe belast van wegens den eigenaar op maandag 23 October 1865 0111 negen uren voormiddag openbaarlijk verkoo pen circa. 200 koopen BOOMEN, waaraf 160 kanadas van 1 tol 2 1/2 meters dikte en van zuiveren opwas, 10 koopen Abeelen, 20 koopen Wilgen, 17 schoone Olmen al gestaan op bel Boeikensveld le Herzele, aan Dooremansbeko te Hiliegem, aan den Bril le Hiliegem enz. Men zal beginnen le Herzele aan bet Boeikens veld, dan aan Dooremansbeke en vervolgens voorts zoo op de plakbrieven is aen aangeduid. Van eene parly LAND en HOF met 3 WOONIN GEN, te Aelsl-ATylbeke. De Notaris Jose™ VEBBRUGGHEN, tc Aelst, zal openbaerlyk verkoopen Eene party LAND en HOF met 3 WOONINGEN, gestaen cn gelegen te Aelst-Mylbeke, aen de Botermelkstraet, gekend op het cadaster wyk D N™ 429a 450 en 427, groot by meting 30 aren 72 centiaren, palende oost Fr. Scheerlinek, zuyd de Botermelkstraet, west Fr. Dewael en noord M. Valery DeClercq. Gebragt op l'r. (H00. In gebruik by verschelde, zonder termyn. Verdeeld in 3 koopen, aengeduyd by grondplan sn de gedrukte plakbrieven. DERDEN ZITDAG Donderdag 2 November 1803. Ten 4 ure namiddag ter herberg de Mecrlacn by Fr. Van Driessche, le Aelsl-Mylbeke, aen de Botermelkstraet. Lot 6 13 23 49 04 79 83 119 143 132 202 218 237 259 230 204 263 293 510 354 335 303 598 424 463 480 494 316 818 327 333 2724 2731 2867 2947 2969 3020 3052 5056 3072 3183 3197 3212 3236 3266 3307 3318 5531 3541 5544 3346 5333 5575 5402 3488 3492 3323 5576 3588 3697 3698 5703 6255 6231 6241 6247 0302 6534 9541 6357 0515 6567 6371 0380 0420 6432 6459 6301 0518 0519 6547 6568 6556 6551 6365 6617 6629 6631 6686 6753 6776 6780 6780 6806 9926 9983 Prys 238 323 356 189 105 316 12 296 88 511 340 55 175 162 164 56 509 209 5 29 2 99 68 124 163 172 278 586 146 281 219 357 147 269 120 85 112 74 54 14 160 195 126 271 186 243 246 373 108 73 65 184 289 140 280 201 117 Lot 554 567' 583 586 592 397 600 603 611 617 657 697 710 719 740 744 745 788 816 857 873 881 890 892 901 910 916 908 969 971 976 3728 5753 3759 3768 3817 5842 3830 3906 3935 3942 5983 4046 4081 4101 4159 4206 4-227 4215 4251 42(8 4359 4365 4411 4-428 4439 4474 328 '4496 98 4497 81 538 80 259 359 182 526 142 101 387 4 167 155 247 50 32 203 58 255 '367 223 214 266 389 540 282 46 26 151 277 97 220 149 25 284 4494 4516 4595 6864 6874 6888 6915 6951 6981 7164 7227 7261 7272 7279 7312 7323 7538 7457 7444 7456 747L 741 7510 7503 7574 7596 7597 7600 7615 7600 7670 7799 7819 7851 7882 Prys 532 505 569 355 241 379 233 251 95 552 92 217 249 91 274 212 362 58 376 118 18 254 566 4-2 358 93 15 158 96 22 270 554 62 319 293 137 75 72 365 378 510 204 218 33 45 107 19 70 292 229 198 216 221 59 243 363 150 522 77 308 265 344 116 13 525 2ft6 170 78 583 368 272 180 5 185 255 11 44 48 30 561 71 299 192 572 215 232 94 187 86 318 554 321 Lot 1010 1015 1110 1153 1185 1261 1267 1271 •1514 1521 1336 1388 1413 1421 1427 1464 1470 1519 1522 1528 1581 1625 1655 1655 1667 1098 1703 1713 1725 1726 1737 4583 4594 4596 4658 4692 4703 4778 4819 4(22 4856 4889 4944 4949 5071 5074 5115 5104 5179 5190 5202 5239 5245 5309 5520 5348 5304 5358 5423 5539 5547 5675 7892 7894 7952 7944 7972 7985 7998 8115 8140 8152 8187 8157 8258 8423 8404 8490 8521 8526 8528 8550 8565 8506 8579 8588 8601 8610 8615 8637 8677 8691 8616 8753 Prys 155 151 213 132 581 370 264 337 285 51 363 121 129 268 49 320 168 79 252 200 115 327 100 202 240 306 571 290 350 564 109 4.0 41 244 377 106 208 294 533 87 374 227 183 234 1-48 329 226 165 144 17 158 159 262 276 145 551 83 191 335 90 ,174 111 39 349 16 210 154 52 2-42 225 260 31 119 288 _27 315 237 20 84 248 507 76 514 177 312 110 67 196 206 190 176 297 43 125 Lot 1762 1773 1779 1811 1829 1859 1885 1935 1955 1945 1972 2055 2071 2091 2116 2218 2295 2353 2354 23X3 2401 2402 2420 2441 2415 2503 2520 2521 2575 2587 2690 551-9 5558 5611 5618 128 10005 115 10008 343 10052 235 10056 ,10106 360 10155 De pryzen zullen afgegeven worden, op hel vol toog vim hel winnend Nummer, tot 15 November 5602 5646 5675 5728 5707 5711 5752 5795 5871 5843 5900 5901 5954 5930 5941 6026 6051 6032 6045 6079 6123 6129 6145 6198 6164 6182 8765 8768 8782 8787 8759 8827 8870 8899 8921 9167 9185 9200 9208 9308 9317 9393 9414 9417 9425 951-4 9558 9520 9587 9602 9663 9753 9764 9781 97 S6 9857 9878 9884 236 10050 1 10042 6410102 AELST, 21'Oclober. Granen per 132 lil. 30 cenliU Tarwe il—05 a 13-00 itlasleluyn (>9—<0 11—M Rogge. 8-5 8—10 Goorst. k 8—05 b-10. Haver. 6-00 8-06 Hoppe (1S64) de 50 Kil. tr ooo—oi 00 - 00 Hoppe f1865) 95 -00 100-00 Raepzaed. 16—12 20-01 Lynzaed 16—('0 13-14 Raepz3ed-o!ie. 72 —10 73 -00 Lynzaed-olie. 56-00 00- 0 Raepzaed koeken, de 1215 k. Ml-00 122—00 Lynzaed koeken 152-00 164- 00 Kemp koeken OÖO-OO 000—00 Aerdap. (roode den 1/2 heel. ft—19 1-03 Idem, (wjlte) 0—14 1— uo Boleix de 3 kilogram 3-13 4-10 Evers, de 25 1- 0 1—02 V'ias per 3 kilos. Tr. 4-96 5-96 Viggens hel koppel 44—00 54—00 DBNDE1U10NDE, 16 OSlober. Prys 159 197 6 8 61 359 60 28 63 47 263 127 273 82 171 382 348 103 89 279 24 211 194 256 301 205 37 300 230 9 156 230 34 517 122 114 224 143 166 179 313 10 150 504 261 152 545 541 257 175 356 134 267 193 207 330 153 136 169 291 331 21 580 56 298 388 231 222 585 •188 575 69 199 35 102 178 505 228 181 25 •295 141 161 285 584 287 502 324 239 258 125 347 104 157 275 155 Tarwe, par 130 lil. fr. 23- -00 25- -00 Rogge 15- -00 15- -50 Haver par I00 kil. 18- -38 (10- -oc Gccrsl per liectol. 00- -CO Ó0- -00 Lynolio 1>9- -3D ito 66 Kempolie 111- -75 112- -47 Kool'/aed-olie 131- -50 132- -40 Lynzaed, par heel. 24- -f3 25- -98 Kempzaad 00- -00 00- -00 Koolzaed 00- -00 00- -00 Lynzaedkoeken par I215 Kil. 253- -96 26Ö- -66 Kempkoeken. 13- -00 00- -00 Koolzaed koeken 17- -50 00- -00 N1IS0VE, 17 October. Granen per hectoliter. Tarwe. Rogge. Haver. Koolzacd, par 88 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boter, per kil. Aerdappelomper 100 kil. 17 11 5—78 40—00 00-00 2 -80 5-50 00 a 17—5(1 25 11—75 7-00 00—00 00—00 2-90 6-00 LOKElïEN, 18 October. Witte Tarwe. Roode id. Rogge. Geerst. Haver, lïoekweyt Kalvers. Aerdappelen per 100 kilos Granen per 106 liters, fr. 10— 0 a 21-00 01! 00 1-2—00 13-75 12—50 14-00 (0-00 0-00 00—00 12-50 14-50 00—00 00—00 00—00 0—00 ST N1COLAES 19 Oclober. Granen per hectolilef. Wille Tarwe. Roode id. Rogge. üoekvveyl Haver. Winter Geerst. Zomer Geerst Peerdo en Doyvo Boonen, per beet. bynzacd- Idem. Itaepzaed Aerdappelen per 100 kilog Vlas, per kilogr. ruw Boter. fr. 18 -50 0a-00 12—10 12-70 8—10 11—70 00-00 16—00 00—00 00—00 5-00 2-24 2—20 AliDENAERDE, 19 Oclober. Witte Tarwe. - Granen per hectoliter, fr. 16—00 a 21—00 Roode id. 16-00 21—00 Masteluyn 12-00 14—23 Rogge. 11-00 13—00 Haver. 10-25 15-00 Uoler per kilo. 2-63 3—00 Eyers, per 25. Aerdappelen de 100 kilos. 1-18 2-00 0—00 0—00 EECL00, 19 October. Granen per hectoliter. Wille Tarwe. fr. 18-85 00—00 Bruyne Tarwe. 00-00 00—00 Rogge. 11-85 00—00 Boekweyt. 12-00 00—00 Haver. 8-10 00—00 Geersl. 12-50 00—00 Peerde Boonen 14-85 00—00 Lynzaed. 28-75 00—00 Aerdappelen de 100 kilos. 6- 50 0-00 Boier, den kil. 2—50 0—00 Eyeren de 25. 1—90 0-00 Konynen '1 stuk. 1—90 0—00 Verkens per hoofd. 21-00 165—00 15 00 26—00 GENU, 20 October Granen per hectoliter. fr. 21—O1 a 22—00 Tarwe. Rogge11—75 12—28 Geerst12—00 1250 Haver9—00 10-00 Boekweyt 12—00 13—00 Boonen16—00 00—co Raepzaed 33—00 Op—00 bynzacd26—50 27-00 Kompzaed 00—00 00—00 Raep-obe de 100 kilos. gl. 53—10 60—00 l.yu-olie49—10 00—00 kemp-olie. 00 -00 00—00 Roler per kilo 00—28 00—30 Eeyei'S dc 25. 00—22 00—23 Aerdappelen de 100 kil. 5—00 u00 Verscb-Roel nar kilo. 0—96 1—05 boeven- Veerzen- en Ossen buyden 0—68 0—74 Kalfsvellen. 0-68 0-74 Siiersbuyden 00 0—60 Tarwe, Rogge, Geerst, Haver, Raepzaed-olie. hvnzacd-o'le BRUSSEL, par 80 kil. par 75 kil. par 63 kil. par 100 kil. 20 Oclober. gi. 10-40 6—00 00^ 00 17-50 71- 00 00-00 10-18 8—18 00—00 18- 50 00—00 00-00 POPERINGHE, 13 Öcl. - Tarwe. Rogge. Haver. Aerdappelen. Hoppe (1864) per 50 kil. Granen per hectoliter. fr. 18-76 12-00 8—CO 8Op 100-00 a 1(5—0(1 Hoppe van Roeschep (Vrankrvk) 000—00 0.0-00 RYSSEL, 19 Oei. Koolzaed. - Koolzaed-olie. bynzacd. bynzaed olie - Par Ivoctoliler. fr. 25—00 a 30—00 108—25 00—no1 25—00 28-00 00- 0 000—oc ANTWERPEN, 18 Oct. Ardcensch IHaverzaed. de 100 kil, fr. 355 -a 411

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3