I ft'1'' Jaer. Zondag-, Ü9 Oelolici* 1002. VERTREKUREN UYT AELST NA ER VERTREKUREN UYT VOLGENDE STATIËN 6 FRANKS 'S JAERS. Bellarmien en Wannes. Op roermakers en dieven. Den MONITÉUR durft niet. HEI Shcndcrm. 5-20 8-28 9-45 12-20 3-10 6-16 9-12 ffi Gend, Brugge, Oslende 7-47 8-25 (8-44 9-45 ti.okeren 5-20 8-28 0-00 12 20 6-16 g Gend) 12-39 3-10 3-18 6 46 6-39 8-37 9-18 Tlrus. 6-39 E(l°2ecV8-03 8 12 9-38 11-58 12-15 s| Doornvk, Korlryk, Moescroen, Rvssel (langs 2-38 2 55 5-27 E (1" 2e c') 5-50 6-20 8-50 9-35 Gend) 6-47 8-44 12-39 3-18 6-39 8-39 pleeh. Aniw. 5-20 <>"39 7-55 9-45 12-10 12-31 Doornyk, Ryssel (langs Alh) 7-55 5-35 0-00 3-10 3 20 5-50 6-16 6-24 8-45 8-50 tg v. J 0 0 „n leuv Thicnen Luvk Verv. Land. 5-208-12 9-38 if Ninove' Geerardsb., Alh, 7-o5 2-55 o-3o 8-o0 f 9-45 12-15 3 10" Berger., QuievrainJNamen, 7-55 2-55 5-35 Ivan ANTWERPEN NAË!! Sl-Nicotèés, Lokeren, Gedd, 5-00 8-30 11-00 2-30 4-00 !-• 0 9-00. VAN GÈND NA'ËR Lokeren, Sl-Nicolaes, Antwerpen, 4-0C 6-30 9-20 10»35 2-25 6-25 7-25. Te Lede staen a! de konvoys uylgenomen de vertrekken uyt Brussel van 7-15 8 05 12-00 6-00 8-05 en die van Gend 6 12 1l 25 2-05 5-00 6-02 8-05 Te Idf.gem en Santbergen slaen al de i slaen slil de konvoys. - Te Gyseghem staen stil al de konvoys. Te Denderleeuw slaeu al de konvoys uylgenomen de vertrekken van Brussel 7-15 8-05 12-00 6-00 8-n5 8-40 en uyt Aelsl 6-39 9-38 2-38 5-27 6-29 8-30. Vertrekuren uyt Denderleeuw" naer Brussel 8-12 8-17 12-10 12-28 3-OS 6-03 6-06 9-05. UidqBe Sftun Dendermonde, Aelst, Ninove, Gecraerdsbcrgen, Ath, 3-05 3-05 8-00 0-00. 7-45 0-00. 10-40 4-40 4-35 7-25. 10-40 4-40 4-35 7-25. 10 40 4-35 7-25. 6-10 10-40 4-40 4-35 7-25. 6-30 6-30 VAN LOK EREN NAER 7-00 9-30 7-00 0-00 VAN ATH NAER Gecraerdsbergen, Ninove, Aelst, Dc-ndernionde, Lokeren 6-30 Lossen, Gecraerdsbergen, Ninove, Aelsl Brussel llangs Denderleeuw) Gend, Brugge, Oostende (langs Lede). VAN GEND NAER Audenaerdo, 6-45 9-30 1-30 6-00 8. naer aelst 8-00 9-00 11-35 4-35 5-00 5-57 6-45 8-0'. VAN BRUSSEL NAER Aelst, Gend, 7-15 7-25 8-00 8 05 II 20 12-00 1-20 2-35 4-85 5-00 5-15 6 00 8-05 8-40 8-40 Ninove. Geuraerdsbergen, Ath (langs Denderleeuw), ^-30 2-20 5-45 8-15, VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelsl) 7-30 7-55 2-20 5-05 8-25 (langs Mech.) 5-45 6-37 8-00 40-05 3-30 7-30. Aelst 7-30 7-55 11-58 2-20 5-05 8-25 9-45. AELST, DEN 28 OCTOBER 1865. ]R he ^e| Wannes. Moer Bellarmien, is liet toch niet ÜOr j wonder dat er in ons land zooveel menschen ,ftn door de francmaeonssecte bedorven en zoo niet Lfrancmacons toch hardnekkige liberhaters zyn I Bellarmien. -Dit is geen wonder, Wannes. I Weet gy hoe men goede appelen gemakkelyk kan gdoen bederven Men boeit, er maer eenen rotten tusschen te leggen en 't is alzoo dat de l'ranc- rmaC'Ons te werk gaeti. Om zich ergens te neste llen, zenden zy er eerst eenen van hunne bedor- venste kerels naer toe. Dezen tracht zich met de voorzigtigheyd van 't serpent in de huysgezinnen en zelfs tot 'in de catholyke familiën te foefelen, wel te verstaen als er verstand in de beurze steekt. Ondersteund door de brusselsche kop stukken, bekomt hv gemakkelyk postjes en plaels- kens voor degene die hy zoekt in zyne netten te vangen. Als hy gevoelt dat hy wortel gevat heeft, •dan stelt hy zich voor goed aen 't werk en begint dadelyk het ryk van Satan, zynen heer, uyt te brevden, al het ryk van Christus zooveel hét in zyne magt is te vernielen. En hoe hy er in gelukt, is genoeg gekend. Men vind byna geene stad f meer waer de liberhaters en francmacons aen het schotelken niet zitten om al de prolyten van de budgetten alleen in te slikken. \Vin\-. T is inderdaed zoo, Bellarmien. Ik hel) dezen zomer in versclieydene steden onzer Vlaenderen geweest, en overal waer zulk eenen uytzendeling wortel gevat heeft, ziet men niet alieenlyk al de vette postjes bekleed door gasten die aen zynen franomagonshaek vast zyn, maer inen ziet er ook g'heel den francmaconswmkel uytgekraemd liberhatersletterkringen, liberha- tèrscohferentiën, liberhatersgazetten, ïiberhaters- komediën in 't fransch en in 't vlaemschj libe.r- hatersscholen voor jongens en meysjes, liberha- tersbibliotheken-van verspestende boeken, enz. enz. en ook om al die schoone dingen in te rigten :en te ondersteunen, liberhat'ersopcenten en be lastingen met hoopen afgeperst van de catholyke burgers Bell. Die catholyke burgers zouden zeer wel doen hunne contributiebilletten te bewaren, om ze voor de oogen der liberhaters te leggen als 't kiezing is. Doch gy hebt nog vergeten, Wannes, dat de francmacons zich nog niet konneude mees ter maken van onze kerken, volgens den wenscli van kririolien Royér, bouwen zy intusschen voor hunne vergaderingen tempels des lichts of franc- maconslogien, maer zonder vensters want gy i moet weten dat die mannen hun licht niet trek- I ken van boven uyt den blauwen hemel, maer wel van onder uyt de woonste van hunnen meester I Satan. Wann. Als ik dit al hoor, Bellarmien, wy mogen bly zyn dat den II. Vader gesproken heeft; want God weet hoeverre deze secte ons land zou gebragt hebben zy heeft het reeds maer al te ver gebragt. Bell. Ik geloof dat zy tegenwoordig razend zynen 't zou my niet verwondereu dat al hunne IN DE ONTLEED'KAMER. Het was, zoo als ik gezegd heb, het ligchaem van renen grysaerd. De (lood had zyn eerbiedwekkend ge bet vveynig veranderd. Lange hairen vielen neder op zvn oeogczigt hetwelk zy als in eene zilvcrc lyst om sloten en welke hier en daer niet aerde en modder be smeurd waren. Hy moest in zyn leven, als een geëer- biodigden vader, zich in hel midden eener lalryke familie bevonden hebben. Hel was aldus dat de gissin gen op zyne rekening zouden voortgegaen zyn, indien ■dry ol vier horlogien my niet hadden gewaerschuwd -dat het middernacht was. Den lyd yvierd kort. Ik zette itiyn werk j-'oort zonder daerover verder te denken. -Niels stoorde de stilte rondom my, behalve hel loopen der ratten, het huylen van den wind en hel heen en weêr waeyen der lange gryze hairen. Na verloop eener ucr had ik de spieren van het voor hoofd en van de oogen bloot gelegd. Ik ging maer lang zaam voort, doch genoegzaem om te ontwaren dat de bojaerdlièyd van den man wiens lyk ik onder handen "had, de anatomische aentooiiingcn zeer onvolkomen zonde maken. Do koude vermande my. Ter oorzake van den gewei digen arbeyd dien ik vooreerst luid volbrngl, was my een dik zweel uylgcborslen, dat weldra plaels maekte voor liuyveringen. Bovendien was de kamer slecht ge sloten. Handen en tanden beefden alsof ik door de koorts overvallen was. Mynen stoel vet latende, zwacy- -de ik met myne armen op de wyze der koetsiers die liberhatersgazetten aen het schreeuwen vielen t tegen den Paus. Wann. Zy zyn al bezig, Bellarmien. Al de liberhatersbladen, te beginnen van de Joodsche Jndépendance tot aen den Journal de Gand alle schreeuwen en Tieren als om prys tegen de Paus- lyke vermaning. Bell. 'T is hunnen stiel, Wannes, zy worden er voor betaeld en bovendien, de Joden van Jerusalem schreeuwden en tierden wel tegen onzen lieven Heere: waerom zouden de belgische Joden niet tieren tegen zynen Plaet'svervanger, den Paus Ze zyn immers de erfgenamen" in in regte lyn van den duyvelschen liaet hunner voorzaten tegen Christus. Wann. Maer, Bellarmien, hoe kont gy dit uvtleggen Die goddelooze schreeuwers hebben al honderde duyzeride keeren in hunne gazetten, in hunne redevoeringen, in hunne boeken geroe pen 't is gedaen met het Pausdom, het ligt in zynen doodstryd, het sterft uyt; Pius IX is den bietsten, hy kan er niét meer aen doen, hy is magieloos, zyne klagten zyne woorden in den wind, en zyne bedreygingen zyn zonder de minste weerdeZoo klappen die scbryve- laers en goddelooze predikanten en ziet, als dien magteloozen en uytstervenden Paus een enkel woordeken lost, wat gebeurt er? G'heel de liberhaterswereld is in de warfrancmacons. solidairen, liberhaters, vrydenkers, gazetkneu ke- laers, alle zetten zich aen 't roepen en tieren alsof den blixem des hemels op hunnen kop ge vallen ware Bell. Aen het francmaconsgebroed in gee- nén r-egten kant. Die kerels zoeken maer door leugens en bedrog het volk te misleyden en van 't geloof af te trekken 'T is den 'eersten keer niet dat die kerkvervolgers zeggen 't is ge daen met-het Pausdom. Zy spraken ook zoo toen zy Pius VII onder hunne klauwen hadden en wat antwoordde den H. Vader? Ik ben er zeer gerust in, sprak hy, den Paus heeft er altyd geweest voor my, en hyzal er altyd bly- ven na my tot het eynde toe....» En den Paus heeft de waerlïeyd gezegd, en de francmacons hebben gelogen, en 't is nu ook zoo, en zoo zal 't altyd blyven. Francmaconstael is logentaelzy hebben die geërfd van den vader der logentael, den helschen Satan, hunnen vader. Wann. Ik hoor u geern klappen, Bellarmien, omdat gy met uw gezond oordeel zoo dik wils den nagel op den kop slaet. Maer zeg my eens, ware er dan geen middel meer voor Belgian om zich van dit rampzalig francmaconsjuk te ver lossen Bell. Wel zeker, jongen, en dit nog op eenè zeer gema'kkelyke. en wettige manier. Wann. Hoe dat, Bellarmien Bell. De catholyke Belgen hoeven maer, naer 't voorbeeld van hunne kloekmoedige bis schoppen, naer 't voorbeeld hunner getrouwe en ieverige geestelykheyd, zich eenpariglyk te verzetten tegen die liherhatersfrancmaconssekte, die den ondergang van onze moeder de HKerk gezworen heeft. Zy moeten, vsreenigd met de geestelykheyd, met de bisschoppen en met den Paus, de belangen van de Kerk hunne Moeder, die zyn hare vryheyd, hare eer, haren eygendom en hare goederen, uyt zich willen verwarmen, en ik liep achter, eene groole rat die. do slontheyd had my te (ligt lo naderen. Intusschen had zich een doffen zucht in dc kamer laten hoorenAenslonds bleef ik stil slaen, en wierp ik op hol lyk een Iwyfelachtigen blik vol ongerustheyd, my verwachtende in de litrnalën ecnige beweging te zien welke zyne terugkomst lot liet leven zou aankon digen. Ten overige, het geiuyd scheen my niet van een byzonder punt te komen, het verspreydde zich door dc gansehe kamer. Terwyl ik de oogen gevestigd hield hngs den kant der tafel, liet zich een tweeden zucht hoo ren, doch op zulker wyze dat ik de zekerheyd had dat denzei ven van '1 lyk niet voortkwam. Ik zette my neder, hervatte myn snymes en poogde mv zeiven te overtuy- gen dat het gcluyd van biiyten kwam. Maer nauwejyks had ik myn werk herbegonnen., ol een. luyderen zucht liet zich hooren. Dezen keer wierd ik rogt bang. Myn besluyl was reeds genomen. Ik verzamelde myne werk- luygen, legde invne werkklèederén af en maekte my gereed om in alle haest de plaels te verlaten De koers ging op luier eynde. My met voorzorg opriglende, rolde ik mynen mantel rond den arm in welks band ik de lantoern droeg, en melde andere band vatte ik den sleutel der buylendenr. Myne aandachtige oor wachtte de vernieuwing van den zucht af, en myn voet rustte reeds op het bovenste van dén trap, als voorden vierden keer hel treurig geknor de stilte kwam verslooreji. Groot was myne verwonde ring dien zucht niet te zien volgen door eene spook achtige verschyning; maer tegen allen voorval was hél noodig tc vlugion. Ik ging naer beneden, stil en voorzig- al hunne jjmagt voorstaen en beschermenen kwame er zich eene heyligschendende hand uyt- steken om haér aen te randen, dan is 't hunne pligt op staenden voet den eerloozen te verstoo- ten, en hem met verontweerdiging, vastbera- dendheyd en onverschrokken moed toe te roe pen. Achleruyt, boosaerdigen, maek plaets, laet ze doorgaèn, die II. Kerk, die weerdige Moeder, die Koningin der eeuwen Zoo niet, wy zyn hier, en voor haer staen ons goed en bloed te pande...... Zoo moeten de catholyke be ginnen maer 't is nog niet alles hunne byzon- aerste pligten zal ik u den naesten keer uvtleg gen Het Verbondof liever den kopist van den Egout du Parlement heeft zondag omtrent de helft van het bladje opgevuld om te vertellen dat onze bis schoppen OPROERMAKERS zyn; dat onze geestelyken, te beginnen met de bisschoppen, loutere DIEVEN zyn; dat zy met de fondatiën, die bestemd waren om ongelukkigen te helpen, eertyds kloosters oprigtten om er monikken te onderhouden, en dat die Dl EVERY gedurende eeuwen lang straffeloos gepleegd wierd, maer dat heden de geestelyken dooi' de tribunalen zul len gepraemd worden van het goed van den ar men af te zien. En waer heeft den slimmen knoeyer uyt 't Ver bond al deze schoone dingen gevonden? In eenen brief van Z. H. den bisschop van Luvk aen M. den deken van Maeseyck, waerin den prelaet be weert dat de geestelyken, in het uytvoeren van ontregtveerdige wetten of OFEICIELE DIEVERY- ËN niet mogen medewerken, dit is te zeggen dat de priesters geene dieven mogen zyn: juyst het tegenovergestelde van 'tgeen den kneukel meent er in gevonden te hebben!!! O den slimm*jn vogel En waerom betitelt dien vernuften schryvelaer onze bisschoppen en priesters met zulke schoone benamingen? Ziet hier de reden. Hy gevoelt dat zynen winkel geenen trok meer heeft: Op zyne vermagerde abonnenlenlyst figureren riog slechts ecnige logiêsüllen, anders gezegd fVancmaéons- dupen, die reeds inwendig hun med culpa zeggen, en hy zoekt deze bedrogene slaven aen hunne ketens geboeyd te houden met dapperder en feller dan ooyt tegen de geestelykheyd te huylen, te tieren, te briessehen, te liegen, te schelden en te lasteren. Inderdaed, waervan is hier kwestie? Don kneu kel zelf zal 't ons zeggenEr besiaen te Ma.es- eyek, zegt hy, een meer als honderdjarig weezen- geslicht en een hospicie van ouderlingendie be- ötuerd worden, niet volgens de wet, maer VOL- GENS DE VOORSCHRIFTEN DER OUDE FON- Wat dc benaming van oproermakers aengact, waer mee den knoeyer uyt 't Verbond zoo belcefdelyk onze bisschoppen betitelt, wy zullen liern enkelyk vragen of hy vergelen beeft wal/)BBOEK is IIv moet nog'.nns wel geweten hebben dal eene kompagnie heerlu.ns met fyne kaza'kskens en geele 'handschoentjes, rn iney 1857, te Brussel, voor de deur der volksknmcr, van crescendo lot fortissimo zulke fraeye liedjes zongen, en dan 'snachts zoo netjes in de ruyten der huvzen, oud-r gclyk fortissi mo, met g' heele hoopen grove diamanlslcencn wierpen. lig nvt vrees van de aendaeht op Ie wekken. Maer wat gebeurde er met my als ik de vloerstngie bercykle? Ik boorde eenen nieuwen zucht doch zoo duydely'k, als of iiy oprees van onder den grond waerop ik stond.. Myne hairen rezen te berge, myne tanden klapperden legen- een,, en uyt mynen mond ontglipte eenen kreet van af schrik.... Uyt de overmnet van den afschrik zelve vlocyt den moed voort. Als ik hel genot invner zinnen weder bekomen had, bevond ik my geruster en minder bang." De laiiteern waervan ik voorzien was, leeger houdende, onderzocht ik den doorgang waer ik moest doortrekken om de deur te berevken. Hy was nauwelyks twaelf voeten lang, maer op dit oogenblik scheen dio onder neming my gevaerlykcr dan de opklimming van liet Clnmborazo gebergte. Het was nogtans noodig liet te beproeven. Iels wat my aenmoedigdc, was de aenmer- kmg dat dengenen die zuchtte, niets anders kou z\n dan eenen sterveling gelyk ik, lydendc naer allen scbyn aen de smerlen van eenen moevelyken doodstryd, ongetwyfeld meer noodig hebbende om geholpen ie worden dan dc begeerte koesterende om eenig leed te veroorzaken. Ik ging dus vooruvt, na mynen mantel op do bailie van den trap gehangen te hebben en tevens zooveel gerucht makende als liet mv mogelyk was, ten eynde myne tegenwoorrligheyd acii te kondigen. In den doorgang was alles in orde en in stille. Een nieuwen zucht liet zich nu duydelyk hoorenHy kwam van onder den trap Ik herinnerde mv dal datr een slarli van kol was voor kolen en hout. Het was misschien den bevvaerdor, die vermuevd zynde, Aan DATIEAKTENen de hospicen samen met den gemeenteraed reclameren het bestuer van die fon- da (ie.... Hewel, volgens dit gezegde zelf, wie is hier den DIEF? Is't den bisschop? Hy die de voor schriften der oude fondutieakten wilt handhaven? Hy die aen zyne geestelykheyd verbied in de wil lekeurige vernietiging dezer voorschriften mede te werken? Of is den DIEF niet, integendeel, vooreerst de sanscullottenwet van 'tjaer V der fransche republiek, die alsdan met eenen pen nen trek al de wettelyk erkende voorschriften der fondatiën willekeuriglyk en onregtveerdiglyk vernietigd heeft? En nu dat, ten gevolge van het fransch konkordaet met Pius VII, de hospicen de toen ingepalmde goederen mogen bestieren, is nu den DIEF niet wederom het wereldlyk be stuer, 'tgeen heden de weynige alsdan van de- inpalming geredde fondatiën nog wilt inslikken? Ja, daer is den dief, en dit zooveel te meer, om dat onze gemeentewet art. 84, zelfs na de her vorming van 1859, het bestuer volgens dc nog bestaende oude fondatieakten erkent en hand- haeft. Overigens, 't gedrag onzer geeslelyke overheyd in dezezaek is des te noodzakelyker geworden, omdat men hedendaegs in zooveel plaetsen hos- picenheeren ontmoet die met ganscli andere ge voelens bezield zyn, dan degene der oude fonda- tiestichters. Deze waren vooral goede catholy- ken, meestendeels geestelyken, en in hunne voorschriften waren zy bovenal bezorgd voorde zaligheyd der zielenterwyl men op onze dagen maer al te veel bestier Jers aentreft die, verre van zich met de christelj^e pligten te bekreunen, zelve onverschillig, zooniet openbare, goddeloo- zen, francmacons of solidairen zyn.... Voor wat betreft de gewaende dieveryën def' middeleeuwen, kloosters monikken enz. waer- over't Verbond zoo geern zeevert, daervan achten wy nutteloos te spreken; de openbare denkwyze is sedert lang hierover gesticht, en van de weke- lyksche leugens en lasteringen door 't Verbond uytgebraekt zal niemand meer de dupe wezen Onthoud dit wel koppeike, dit spel is uyt Den Momteur heeft de koninklyke besluyten afgekonkigd, by welke liet bestuer der Studie beurzen in handen gesteld word van de daertoe benoemde provinciale commissiën. Den Moniteur geeft de namen der stichters van de studiebeurzen, omdat deze anders niet kunnen aengeduyd worden; maer het olliciëel blad wacht zich wel, dc HOEDANIGHEDEN der stichters te vermelden. Niets natuerlyker dan die vrees en die schaêffl- te De meeste stichtingen zyn gedaen door pries^ ters of door een der catholyke fondatiënen moest het Staetsblad die hoedanigheden bekend maken, ganscli het land zou immers daerdoor de over- tuyging hekomen van hetgeen de rechterzyde gedurende de beraedslaging der Beurze-wet in de Kamers heeft gezegd, en van hetgeen verscliey dene doctrinaire leden, zooals Prins de Ligne,- Joostens en Michiels-Loos, herhaeld hebbenj my nf le wnchlcn, zicli daer Ier rusle gelegd had en die- in zynen slacp droomde. Laet ons zien, dacht ik, en (ieed de deur van het kamerken halfopen. Aanstonds ontsnapte door de opening eene menigte rallen, die byna de keers uyldoofden door de snelheyd barer vlugt; als die bende verwyderd was bcproefne ik om tegen de deur le stoolen, maer een zeer zwoer Jichaem bood tegenstand Ik bragl myn laiiteern nader om te zien wat dit mogt zyn. Men meie mynen afschrik nf als ik een bebloed aengezigl ontwaarde dal my mei verwon dering a en staarde. Ik sloot de deur weder toe. Myn eerste gadaclit was dal do lykbczorgers eenen ongelukkigen vermoord en zvn Ivk (loer gelegd hadden, ten eynde de vervolgingen lè vermydon. Ik besloot den pooriicr te roepon om derr- verongelukten hulp te bicden, indien bel nóg lyd was, of om my by te slaen, indien wy eenen kwaeddoen in plaets van een slagtoffer zouden gevonden hebben. Met. dit oogwit ging ik naer de lunlendeur, en met- eone bevende hand trachtte ik deze le openen. Ik (iraeyde den sleutel, nu regis, dan links, altyd zonder uyiv;i|, altyd aengedreven door den schrik van bet gêruciit dal den onbekenden maekte. Inderdaed, Ik zag dat by poogde om op te slaen en uyt zyne schuylplaets te treden. Na eenige poogiugen stond hy rcgl, vond do klink der deur, befte (leze zonder tvvyfel op, en ik had de onuylsprek.elykc g( waerwording van zyne zware slappen in den doorgang te hooren, weergalmen Wie is daer? riept ik uyt. Een groolen en sterken kerel kwam op waggelend» becnoc naer iny Zyne hairen waren met bloed be-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1