De vvaerïieyd over Tacaai- buro. /yssmmam\ uiiiimiimm j !iihimmj].ujl. J_J1 njnj LOUi! namelyk dat die wet inbrhik maekt op den eygen- domdus eene wel ter bekrachtiging van eene roovery, is. Wat den Monileur niet doel, hopen \vy dat de bestuerders der Beurzen doen zullen er diende in elke provincie eene lyst van die stichtingen afgekondigd te worden, met dq hoedanigheden der begiftigers, en, zooveel mogelyk, een uyt- treksel uyt den stichtingsakt, waeruyt klaer bly- ken mag dat de fondatie louter catliolyk is. De bevolkingen moeten, tegen de naderende al- gemeene kiezing, volkomen ingelicht worden over de schikkingen van de party der inzakkers. Onzen II. Vader, den Paus, heeft den vinger op de wonde gelegd, als hy aen de catholyke wereld, die helsche f'rancma<;onssecte aentoonde als de bron deronheylen die de zamenleving be- dreygen. Den banvloek door Pi us IX tegen die secte uylgesproken is maer al te zeer geregtveer- digd. Om er van overtuygd le zyn, heeft men maer de kopstukken dier secte zelve te hooren spreken. Ziet hier eenige van hunne eygen woorden die de Patrie ons mededeelt 'T is eene onmogelyke zaek, zeggen zy, dat iemand ten zeiven tyde francmacon zy en ca- tliolyk Alswanneer eenen catholyken wilt francma- cons worden, moet hy noodzakelyk verzaken aen den Stadhouder van 'Christus den Paus van Hoornen, en met hert en ziel de francma- c-onsleer aenkleven Nooyt mag mengde deur van den francma- con slem pel openen voor eenen catholyken, ten zy op voorwaerde dat hy eenen geheelen ande- ren mensch worde en zyn geloof afzweere. hel welk zy doling, bygeloovigheyd en voor- oordeelen der eerste jongheyd noemen. Uvt eerbied voor onze lezers gaen wy stilzwy- gend voorby die yslyke godslasteringen tegen 'I. AlLerheyligste Sacrament des Autaers te Brus sel uytgebraekt door den goddeloozen mond van den francmacon Bourlard, den 24 Junyl854; geheel die vergadering, waervan verscheydene onzer ministers deel maekten, keurde door duy- velsche toejuygingen die schrikverwekkende god lasteringen goed He wel, catholyken, wat zegt gy nu van uwen Vader, den Paus? heeft Ily niet wel-gedaen onste vermanen en die helsche secte in den ban te slaen van de II. Kerke? MmmmBmmmfammmaKmmmumamaamimKzaaiaBmmmmm Dit alles moet de vrienden der belgische nationaliteyt tot nadenken roepen en by sommi gen berouw verwekken, daer ze in 1859 en I860 niet dan al te gunstig gestemd waren opzigtens de annexie-plannen van M. de Cavour. Onze ministerieele dagbladen zullen vermoe- delyk wat vvy hier bekend maken, voorhands en vlak af wegloochenen maer dat ze oppassen, dat ze met zorg en voorzigtigheyd op inlichting uytgaen, eer ze ertoe besluyten, ons bewyzen af te vragen want vvy willen hun wel zeggen dat die bewyzen gemakkelyk om geven zouden zyn door een hooge personnaedje, die ze uyt d'eersle hand heeft gekregen en ze zoowel te Brussel als te Oostende heelt medegedeeld, aen etlelyke onzer landgenoten, zich daerby met volle regt beroemende, niet vveynig te hebben bygedragen tot het mislukken der kuyperyen van M. de Cavour. Wy leven, er valt niet langer aen te twyfelen, in eene eeuw dat de kiekens hooy eten. Zie liever: Den Journal de Bruges bespreekt de aftreding van Mgr. de Mérode, en zegt op de 5° kolom van zyne tweede bladzyde Het corps der officieren van het Pauslyk leger is over het algemeen niet te vreden van «"het ministerie des heeren de Mérode. Ziedaer waerom het zoo voldaen is over zyn vertrek. Nu, in hetzelfde artikel, 20 regels verder, word duydelyk het tegenstrydige te verstaen ge geven het afscheyd van Mgr de Mèrode zoff gansch het pauzelyk leger ontmoedigd hebben. Men verzekert reeds, dat de officieren be sloten hebben hun ontslag te geven. Men kan zulke dingen maer lezen in een blad van Brugge! Een ander blad derzclfde stad, even sterk door de doclrien verlicht, namelyk den West-Vlaming, valt uyt op de catholyken, omdat zy niet tevreden zyn "met de ministerieele schatting van het kadas ter, daer zy die zelve sedert jaren en jaren ge- vraegd hebben, omdat Vlaenderen te veel be- taelde. Nu, eene reklaem tegen de overschatting, moet volgens den West-Vlaming, opgelost worden door eene aerts-overschatting! Als de maetjes-gazetten van het licht alzoo voortgaen, zal Brugge algauw haren bynaem van zoltenstad verdiend hebben. (Beursencourant.) bloed, om niet meer op te slaen. Daerna loste hv de vierde schol op zich zelve, onder zyn kin; doch den kogel doorboorde hem het aengezigt zonder de de dood te veroorzaken. Het schynt dat hy daerna zou gepoogd hebben zich met een scheermes de keel al' le suyden, doch zonder ten vollen te geluk ken. Op het gerucht der vier scholen, was men van alle kanten loegeloopen; geneesheeren wierden op bevel der politie geroepen en, na de eerste verple gingen ontvangen te hebben werd Gerard naer het Sl-JanshospilaeJ gevoerd, waer ook het lyk zyner vrouw naerloe gedragen wierd, Deze laelste was eene engelsche, een weynig ouder dan haren man, De wonden van Gerard laten weynig hoop op ge nezing over Om de dubbele misdaed van dien persoon uyt te leggen, beweeren de geburen dat hy, over eenige inaenden, van den trap van zynen kelder was geval len en daerdoor zoodanig gewond wierd aen het hoofd dat hy er teekens van krankzinnigheyd nvt behield. Volgens een ander zeggen zou den negociant Gprard onlangs groote verliezen geleden hebben, op de speelbanken van Spa, en dit ïn zyn hoofd gestoken hebben, zoodanig uat zyn versland er door gekrenkt werd. Ziehier nieuwe inlichtingen Al de geluygen verklaren dat vrouw Gérard, het slagtoifer, eene voortreffelyke echtgenote en goede huysmoeder was, welke met veel zorg en byna alleen den handel dreef, waerdoor de wel- vaert van het huyshouden alle dagen wierd ver groot. Volgens het zeggen der getuygen, was Gerard op verre na het model niet van eenen goeden echtgenoot hy was dikwyls zeer brulael tegen zyne vrouw, en maekte haer zeer ongelukkig. In den laetsten tyd was zyn karakter zeer verbit terd hy was, zegt men, een wezenlykeri liuys- tyran, geworden Uyt de laelste inlichtingen schynt te blyken dat het wel degelyk onder eenen hevigen invloed van gramschap is geweest, dat hy zyne vrouw heeft vermoord. Hy was over eenige dagen naer Spa gegaen om er de fortuvn te beproeven. De kans had zich tegen hem gekeerd en by had, naer men beweert aenzienlyke sommen verloren. Onder den indruk van dit verlies had hy, aen de sombere wanhoop ten prooy, Spa verlaten. Toen hy maendag morgend, rond 6 uren t'huys kwam, deed zyne vrouw hem hevige en welver diende verwytingen over den iioodjottigen drift, waeraen hy zich aldus zorgeloos voor de rust en het gelnk van zyn huysgezin, overgaf. Buyten zich zeiyen van verbolgenhevd, en zonder zyne reyskleederen uyt te doen, greep hy eene pistool met vier schoten, laedde dezelve in der haest en schoot van diglby op zyne ongelukkige vrouw. Zy ontving dry kogels in het hoofd en viel mors dood, zonder den tyd gehad te hebben een enkel moord uyt te brengen. Den toestand van het slagtoffer was afschuwe lyk. Gansch het bovengedeelte van het hoofd was als het ware vaneen gekapt. De hersens waren op den vloer gespat in eenen bloedplas. Ziedaer waertoe den ongelukkigen drift tot het spel dikwyls henen leyd, en 't is het Gouverne ment zelf, dat dien noodlottigen drift aenstookt, door deel te nemen in de exploitatie van een speelhuys, waervan men te vergeefs de afschaf fing vraegt. Laten wy hopen dat helgene thans is voorgevallen, de oogen aen de leden van de linkerzyde der Wetgevende Kamers zal openen, welke zoo blindelings alles stemmen dat het mi nisterie voorstelthopen vvy dat zy voorlaen niet meer zullen toelaten op den budget van wegen en middelen een cyfer van inkomsten le stellen, hetwelk van misdaed en oneer voortkomt. Gister morgend is Gérard overleden hy was den avond te voren uyt het St-Janshospitael naer het gevang der Kleyne Karmelieten over- gebragt. Byna terzelfder tyd heeft de begraving plaets gehad van zyn slagtoffer; vrouw Gérard behoorde, voor zy trouwde, tot den protestantschen gods dienst," en omhelsde alsdan het catliolykdom. Den 21 October, tusschen 11 en 12 uren des avonds, is er eene diefle van 500 Ir. gepleegd ten nadeeleen in de wooning van den genaenjden Pie- ter Benydens, oud 24 jaren, kanlenkooprnan le Woubrechtegem. Den dief die met de wegen van het huys moest bekend zyn, is binnengedrongen langs de achter deur, die niet gesloten was. Ily was baervoels. Hy is in eene beueden kamer gegaen, die ook open stond, heelt er het sehof eener kas opengebroken by middel van eenen valschen sleutel en er uyt de som van 500 f'r. geroofd, waermede hy weggevlngt is langs de venster eener andere -kamer nevens de gene waer den diefstal gepleegd was. Een zeer vermetelen diefstal is woensdag laelst te Doornyk gepleegd, ten nadeele van den heer Senacq-Bicard, ondernemer van openbare werken. Rond 81/2 ure des avonds hoorde Mad. Senacq, die met een 12jarig meysje alleen t'huys was, ge rucht van stappen in den salon. De gedachten van dieven kwam aenstonds in haren geest op, en zy grendelde inderhaest de deur van hare kamer. Daerna de venster die zicht geeft op de straet, openende, begon zy hulp le roepende geburen beantwoordden aen haer geroep en in eenige minuten tyds was het huys van onder tot boven doorzocht. Geen eenen dief wierd echter ontdekt Men bezocht den salon waer het gerucht verno men was geworden, en men kon bemerken dat eene kas wam-Jyen inhoudende, met eenen haek was opengebrokeneen gouden uerwerk eene keten van hetzelfde melael, dry ringen, dry gou den. horlogiesleutels, 12 kolfylepels en een half dozvn tassen, van compositie, twaelf tafelmessen en 40 franken in goud, waren verdwenen. Op eene tafel, naby de kas, waren andere juweelen, die den verrasten dief niet had kunnen medenemen. Twee tafelmessen en een doosje phosphoorsleks- kens lagen op den vloer verspreyd. Men heeft opgemerkt dat den dief barvoets was, want den indruk zyner hielen, bemorscht met slyk, duydde dit aen Hy is langS de straet binnengeko men en langs daer verliokken voorde aenkomsl der geburen. De politie zoekt. 1 Zaterdag avond is er, naby den koning'; ken entrepot, te Antwerpen een smertelyk onj luk voorgevallen. Omtrent 6 1/2 ure, kwam er eenen koopware konvooy uyt den entrepot gereden, terwyl, i genaemden Gaspard Mys, tweeden magazynii met den werkman Bruggemans, aen de voorin springende yzeren deur van den entrepot sioi te klappen. Een "der wagons was van de raylsd scholen en dewyl den treyn immer voortret bonsde den gederailieerden" waggon met zoovi geweld tegen de grilje, dat de yzeren deur, t 700 kilos zwaer wegende, alsook een groot sii van den muer met blauwen steen, wierden omg. rukt. De deur wierd een tiental stappen ven geworpen en Mys en Bruggemans lagen er ondt Op het gerucht dat door hel vallen der de, veroorzaekt wierd, kwamen er verscheydene pi soonen toegesneld, en er wierden onmiddel; poogingen aengewend om de twee ongelukkige, als het nog tyd, was, te verlossen en hulp toei brengen. Nadat men de yzeren deur had opgenome; deed zich een yselyk schouwspel aen aller blij ken voordaer lag het gansch misvormde I; van G. Mys. Zyn hoofd was tot aen den mot afgeslagenzyne beenen waren op verscbeyde; plaetsen gebroken en het overige gedeelte vi zyn lichaem was gansch verpletterd. Zyn? medegezel Bruggemans is maer ligtelyk gevvoi en zal binnen eenige dagen zyn werk kunnl, hdrvatten. Den genaemden D. C., kasseyer, woonew in de Vliersleeg te Antwerpen, had over ac dagen gansch zynen huysraed, beddengoed, chel, voor de som van 29 fr. verkocht, tot gro verdriet zyner vrouw, welke dit alles met drop oogen aenzag, zonder een woord te spreke Den kasseyer hield de gansche week kermis, toen al het geld verteerd was, kwam hy zaterdj avond bedronken te huys, met eene koord, wel naer hy zegde, dienen moest om zynen hond vs te leggen. Maer gisteren morgend, toen zyn, zoon op den zolder eene schup ging halen c zich naer zyn werk te begeven, vond hy zyn vader opgehangen. Het lyk is naer het gasthui gevoerd. Den 21 dezer is het dochterje van 16 mae den oud van P. De Waele, olieslager te Hamm gedood door eenen slag van den windmolen, ten hel daer speelde met andere kinderen. Een kind van 19 maenden, zoontje van di neer D'Uayer, is te Schoorisse versmoord mei eene kuyp te vallen die nauwejyks 8 tot liters wt ters inhield. De inschryvingen in de catholyke Univers teyt van Leuven zyn reeds zeer talryk en overtref fen zelfs die van hel verleden jaer, op het zelf) tydslip. Daer zyn nog menigvuldige nieuwe i< sehryvingen. Ziehier volgens ofliciele berekeningen t« welke fabelachtige sommen de grondeygendomnni voor bouwplaelsen in eenige groote 'sleden val Europa geklommen zyn Te Brussel, in de oudkleerkoopersstraet. isofi langs den vierkanten voel 85 fr., en den vierkante meter 1,105 IV. belaeld, dut is 11 millioen pe heclaer. Te Antwerpen, op de Meir, heeft men ovf eenige jaren iets meer dan 6 millioen per heclat belaeld, wel le verstaen per voet gerekend. Te Parys, op den Boulevard Montmartre en om trent de beurs, gelden de bouwgronden zoo iel gelyk 3,500 fr. per meter, dal is 35 millioen pt heclaer. Te Londen, in de City, niet verre van de Benis is niet lang geleden, een stuk bouwgrond vopIs gewyze gerekend verkocht aen niet minder da 120 millioen per hectaer Er word veel geklaegd over de kadastral! herschallingen. Die meest te klagen hebben zyn dj kloosters, niet hier of daer, maer overalmen zoi zeggen een gegeven order. De huerweerde van zeker klooster by Charlero; zegt den Journal de Bruxclles, stond op 329 franki De nieuwe schattingen hebben de huerweerde var datzelfde hnys op ticee duyzend franks gebragt. 't Is eene vermeerdering van zes honderd ten hm derd. Noglhans minister Frere heeft in de Kanift verklaerd dat de vermeerdering maer tien lot vjj tien zou beloopen. 't Ergste van't kwaed. is dat men bedreygdf van de tegenschatling te worden ontzegd. De wille keur zou velkomen zyn. Baron de Woelmont, Senaleur van Naraei schryft in eenen brief aen den Journal de Bruxell® dat, na nauwkeurig onderzoek door hem gedaenj hy verklaert dat, te Brussel in de laetste herschaJ ting de gebouwde eygendommen maer zyn geselt op 50 ten honderd, en die van de kleyne gemeente der provincie Namen op dry honderd ten honderd Dat maekt zes keeren den last van Brussel In de provintie Luxemburg zyn de wolvfl op dit oogenblik zeer talryk en stout. By klarei dag hebben ze onlangs eene zeug by den inkom vat het dorp Anlier verscheurd terwyl ze den honl van eenen jager van Vlasscharl hebben aengevallflj in het bosch. Toen den meester zynen hond hoorj de kermen, snelde hy toe en de wolven namen d vlugt. In den hof van M. Van Heyst, in de Kerf straet te Herenthals, slaet een boom voor de twee de maei beladen met dikke volgroeyde appelen.'li Ooien schynt het zomer-jaergetyde teruggekeeii te zyn de appel-boomen bloeyen er op nieuwe men plukt er op den akker van F. Vetter dit jae voor de tweede maei vlas van omtrent een niele lang. Verleden nacht tusschen 11 en lg uren, isl Blanckenberghe den visscherspatroon Leopold Poe jaeri, bevel voerende o/er de sehuyt n° 2, doo eenen golfslag lil zee geworpen. Alle pooging or hem te redden is vruchteloos gebleven, uyt hoofd van het geweld der golven en des winds. Ponjaert was eenen der beste schuytvoerder van Blankenberge. Hy laet eene jeugdige wedufi zonder kinders achter. Hy telde nauwelyks 5 jaren. De zucht naer het bankspel breyd zich lang! hoe meer in verschillige gemeenten van Haspet gouw uvt, ten nadeelen van de behoeftige weri mansgezinnen. Alle twee weken ontvangen werklieden hunnen loon, en alsdan stellen de bani! Zondag behelsde den Monileur een koninglyk bes!uyt geteekend Leopold en Tesch, de eerste maetregelen aeuduydende om de rooverswet op de studiebeurzen ten uylvoer te brengen. Krachtens dit besluyt, moet het bestuer van 106 studiebeurzen overgegeven worden aen de officiccle kommissie krachtens gemelde wet be noemd. Doch Leopold en Tesch moeten weten dat er geen regt is tegen liet regt, en dat eene onregt- veerdigheyd nooyt aen een gouvernement gebaet heeft. Op tyd en stond zullen zy- het ondervin den. La Paix doet de volgende veropenbaring op eene zeer ernstige wyze Wanneer M. de Cavour Italiën poogde daer te stellen met de dubbele medewerking van Na poleon III en van Garibaldi, begreep hy dat zulke diensten belaeld moesten worden, vooral aen Vrankryk ook aerzelde hy niet zyne mede hulp zoo veel mogelyk aen den Keyzer aen te bieden tot de uytvoering van de ontwerpen van den magtigen bondgenoot, welkdanige die ook zyn mogen. M. de Cavour raedde hem aen de inlyviii'g van Belgiën by bet keyzerryk, met of zonder de medewerking van Engeland. Hy was misschien wel den eersten om te verzekeren dat Pruyssen zyne grenzen zocht regt te maken, zich stevig te vestigen op de Ballische-Zee en dat liet geerne alle soorten van opofferingen doen zoude om de spoedige ontwikkeling van zyn militair politiek en zyn krygszeewezen te versterken. Zyne eerste voorslagen niet aenveerd ge worden zynde, vernieuwde M. de Cavour die een weynig later met aendrang, wanneer Napoleon III hem Savoyen vroeg en Nicea tot belooning der ruggesleuningeii te Magenta en te Solferino. Den behendigen diplomaet zou geerne van ander mans leder riemen gesneden hebben en door Belgiën de schuld van Italiën betalen. «~Den verkoop wierd niet toegeslagen, onge- I wvfeld ter oorzake van de ongunstige omstan digheden, en het nieuwe koningryk moest toe stemmen in de afzetting van Savoyen en Nicea maer de voortzetters van het systeem van Cavour slagen nog hunne oogen op onze provinciën als op een middel om Venetien en Hoornen aen te koppen, en zy werken op dat punt, in volkomene gemeenschap van denkbeelden, met M. de Bis- mark. smc.urcl cn zyne klcederen droegen er ook plekken van, ütböewc! nog meer bedekt door hel slof der kolen waerin den ellcndigen had golcgcn. Hy naderde my lot op dcna'sland van eenen voet en bezag mv met een half- éreygend gelaet; vervolgens slrekte liy zyne armen uyt om my le grypeir Ik sprong weg, en hy. zyn cvcawigl verliezende-, plofte op den grond. De gelegenheyd scheen my voordeclig om myne vraeg Te herhalen Wie zyl gy toch Hv nyilc verscheydene vloeken eer hyop slond. Wel Jack Scruff, en niemand anders; en gy, wie zyl gy Gevloekte schelm, zyl gy het' hoe zyt hier ge komen en wal vei rigl gy hier Ah gy zyl hel, mynheer den sludenl? het is dat gy zoo bleek zvl als een spook. Wat doel gy hier laet in den nacht, grollende ge-. Ivk een zwyn in het koolkol? de rallen hebben de helft van uw aengezigt afgeknaegd, en ik zou niet durven zeggen dat 'zy ongelyk gehad hebben, ofschoon gy bloéd verliest om er medclyden meê te hebben. Waerachtig mynheer, sprak den man schudden de ik en Jem hebben gisteren avond het lyk gebragt, en' gc'.vk ik wat veel gedronken had cn vaek gevoelde, heb ik' my daer te slapen gelegd, en ik geloof dal de niton my een bezoek zyn komen afleggen. lien man ging opeen gemakkclyker bed uylslapen, rn ik keerde terug naer boven om myue ontleedkundige loebciévdselcn voort te zetten. Vervolg en eynde. De Sentinelle Beige, die voorts met moed en krachtdadigheyd de misbruyken in liet leger aen de kaek stelt, bevat eenen artikel over liet ver slag van kolonel Vandersmissen, opzichtens het gevecht te Tacamburo. Men weet, dat volgens dit verslag maer zeven officieren, dry onderofficieren en veertien solda ten zouden gesneuveld zyn. In de oogen van ieder redeneerend mensch, zegt de Sentinelle daerop, en die de resultaten van een lang en moordend gevecht by ondervinding oordeelt, naer de brieven door de overlevenden geschre ven, en de verschillige officicele verslagen ver- gelykende, is liet door kolonel Vandersmissen opgegeven cyfer niet als waerachtig te beschou wen. Het is onmogelyk aen te nemen dat den stryd te Tacamburo, in den morgend begonnen, met eene moordende verrassing, gerigt tegen 264 SOLDATEN, door 3,500 JUAUISTEN, voorzien van kanonnen, schietende gedurende versQheydene uren, en zeer levendig musketvuer onderhouden - de, en, om te eyndigen, de laetste schuylpiaets in brand stekende, maer 24 soldaten heeft kun nen nedervellen, waèronder 7 officieren De 3,5000 Juaristen schoten dan zeker voor huu plezier, of naer de kraeyen, zich vergenoe gende met, uyt puer medelyden, elke halve uer eenen Belg dood te schieten?'De kanonniers slie pen zeker op hunne kanonnen* en de Belgen, in de van onder lot boven brandende kerk opge sloten, waren zeker onbrandbaer'l In de veronderstelling, dat de 3,500 Juaristen gedurende zeven uren, maer zeven maei zouden geschoten, hebben hetgeen dood kinderachtig ware, dan zouden verspeeld zyn geworden: 24,500, zeg ge 24 duyzend 500 kogels. En slechts 24 Belgen zonden onder dat schroot nedergevallen zyn? Den kolonel Van der Smissen, die zulk verslag durft schryven, en het Belgische Ministerie, dat liet durft openbaer maken, meenen toch zeker niet dat de Belgische bevolk'ing zich zulke knol len voor citroenen laet leveren? M. J. Verbrugghen, notaris te Aelst is als juré voor het assisenhof, door het lot aenge- 'vvezen. Mynheer Louis Van Londersele, van Hael- tert, leerling in de catholyke universiteyt van Leuven, komt zyn exaem van eerste doctoraet in de geneeskunde, met onderscheyding af te leg gen. Eenig koninglyk en ministerieel besluyt in den Monitcur geplaetst, melden dat te rekenen van 1 december aensiaende, het gewoon lelegiaphisch berigl van 20 woorden maer 50 centimen zal kos ten, op voorwaerde dal by middel van postzegels vooral gefrankeerd worde. Den 19 dezer is er le St -Lievens-Essclie eene tweewoonst afgebrand. De schade bedraagt 2650 franks. Een vreeselyk drama.—Eene moord gevolgd van eene zclfmoordpooging, heelt dezen mor gend le Brussel plaets gehad, rond 6 ï/a ure, in het huvs n° 28 der Namenschestrael. Het parket heeft er "zich aenstonds naerloe begeven. Ziehier de eer ste inlichtingen die over die droevige zaek zyn in gezameld Den heer Gerard., negociant in kruydenierswa- ren. wynen, likeuren, enz., geboortig van Namen en meer dan 53 jaeren oud, was volgens zyne ge woonte zeer yroeg opgestaen en had het ontbyt genomen, toen eensklaps hy eenen revolver nam met vier loop<m, en er dry scholen mede aHoste op zyne ongelukkige vrouw, die viel, badend in haer

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2