Merktpryzen. Bekendmaking, Verloren. BEVAIJLM A A RA BIC A. Berigt. BERIGT. Boom-Vet kooping. Openbare Verkooping le Aelst-Mylbeke. -co o-co tioiiclers zich als het ware in hinderlaeg, om hen tol het spel te verlokken. Men noemt veischeydene werklieden, welke niet alleen de vruchten van hun nen arbeyd hebben verloren, maer zelfs de jonge verkens, welke te buys, in den stal, voor hun luiys- hctiden wierden opgekweekt. De Gazetie de Liége merkt aen, dal de boete tegen die sehandelyke exploitatie niet zwaer genoeg is. Zekeren heer Ulbach, eenen paryschen jood, 4racht aen de lezers van de Ini-épendande Ie doen gelooven dat Paus Pius IX, in 1847 of 1848, den groolslen vriend der vrymefselaers was. Hel zou ons niet verwonderen, als dienzelfden schryver in een volgend nummer van gemeld blad beweerde, dat Zvne ïleyligheyd Pius IX zelf aen de lo^ie heeft toebehoord Gemeld blad is inderdaed lot alles in slael. BUYTE.YLANDSCH NIEUWS* Den Constitutionnel kondigt eene briefwisseling af uyt Florenlien, welke, onder andere punten, de veronlmoediging doet uytschynen van het hof van Frans II. Die veronlmoediging zou zich uyl- leggen door het afvallen van oude dienaers der napelsche monarchie. M. de Marlino, oud-minis ter van buytenlandsche zaken van.Napels, koml in eenen omzendbrief aen de kiezers. zyn be trouwen in de toekomst van Ituüeii en zyne onder werping aen 't volksbesluyt af te kondigen. Zulke afvallen zyn niet zeldzaem, maer men.moet daeruyt niet besluylen dal de inwooneis van het koningryk Napels meer genegen worden voor hel zoogenoemde koningryk Italien. De versmelting geschied niet door de opperhoofden, maer door liet volk zelve, en die versmelting is ver van ge- daen te wezen. .Men kan den zwakken kant van eenige herten ontdekken en er de verlevding doen binnendringen, maer dil is toch het geval niet met hel groot getal. De bykleving van M. Marlino en eenige anderen, bewyst niets, voor zooveel len anderen zy regtzinnig zoude zyn. Daer word wederom spraek van nieuwe poo- gingen die welhaesl door het gouvernement van Victor Emmanuel zouden aengewend worden om met den Heyligen Stoel in onderhandelingen le treden voor eene overeenkomst. Men voegt erby dat M. Vegezzi er op nieuw mede gelast zou wor den van zoohaest de inlichtingen die uyt de Eeu wige Slad verwacht worden, den grond als genoeg- zaem bereyd zouden aenkondigen. Een nieuw middel tegen slechte betalers werd onlangs te Parys beproefd, tegen een jongen student, die meer verteerde dan zyn vader kon, of verkoos te betalen. Men zag namelyk voor bet buys Waerhy woonde, een man open neêrwandelen, met een papier op zynen rug geplakt, waer met gronte letters op te lezen Den iicer A., is my der tig lïesschen rooden wvn schuldig; ik wacht hier zoo lang lot hy my betaelt. Den wynverkooper be hoefde echter niet lang te wachten. liet gebeurt, dat de reyzigers zich brieven doen adresseeren in logementen, maer door eene of andere omstandigbeyd genoopt worden niet in de logementen le komen. Ten eynde le verhoeden, dal die brieven ten nadeele van den afzender en geadresseerden verloren gaen, heeft hel fransch poslbesluer bepaeld, dat ze, 11a verloop van hoogst twee maenden, weêr aen die logementen opgeliaèld zullen worden, zullende hel lioofubesluer vervol gens met die brieven bandelen zooals het noodig zal achten. Te Berlyn is er een buys ingestort, waerbv menige menschenlevens le betreuren zyn. Den 22 had men reeds 21 lyken en 31 erg gewonde per soenen van onder het puyn gehaeld, en men miste nog zeven andere zyrier inwooners. Te Mézières. is eene vrouw, genaemd Celes- line Bernard, in den ouderdom van 109 jaren overleden. Ten gevolge van den aenzieijlyken aengroey der kindermoorden in Engeland, hebben verscliey- dene hooggeplaetste persoonen besloten eenen op roep le doen tot het parlement, opdat er wetge vende maetregelen zouden genomen worden, ten eynde het toenemen dezer misdaden te keer te gaen. Eene petitie, bestemd voor het parlement, word dagnlyks met lalryke bandleekens in al de wyken van Londen bekleed. Volgens de Gazelta di Torino, maokt Frans 11 zich gereed om Rome te verlaten, ten eynde zyn vcrblyf naer Ooslenryk of Beyer en over le brengen. Het besluvt daerloe is in eenen familie- raed genomen na bel bekend worden van de nota in den Moniteur omtrent de onlruyming van den Kerkelyken Staet door de Fransche troepen. Eenen korrespondent van den Messager de Nicoieuiv zend uyt Batoum aen dit blad dè vol gende inlichtingen over de doodstrafuytvoering van eenen veroordeelden Den veroordeelden wierd op het Bazaerpleyn gebragt; hy was door de bloedverwanten van den vermoorden en door de zyne vergezeld. Men gaf lezing van het vonnis en beval den veroordeelden het hoofd op den blok te leggen. Den ongelukkigen gehoorzaemde met gelaten- heyd hy ging op den rug liggen met het hoofd op den blok en het gezigt naer den.hemel ge keerd. De vrienden en bloedverwanten van den ver oordeelden troostten hem, zeggende dat er nog hoop was want volgens de turksehe wet, had den de bloedverwanten van het slagtoffer 't regt genade te geven, en men stelde hun op dit oogen- blik eenen afkoop voormen was op het punt denzelven te sluyteri, toen de oude grootmoeder van het slagtoffer er zich tegen verzette, terwyl zy krachtdadig de dood van den moordenaer eyschte. Doch er was niemand onder de bloedver wanten van het slagtoffer die den moordenaer wilde onthoofden, de oude grootmoeder vond alstoen onder de volksmenigte eenen persoon die er in toestemde voor 20 piasters den patient te halsregten, die nog steeds met het hoofd op den blok lag. Den geïmproviseerden beul naderde den ver oordeelden en begon hem te troosten, hem ver zekerende, dat de oude vrouw, by het gezicht der by! zou bevreesd worden en toegeven daerna vatte hy plotseling den veroordeelden by het hair, uytroepende Zie eens oudeEn na 'dat hv dit gezegd had, kapte hy het hoofd van den veroor deelden af alsof het een schaep was. Den gehalsregten bleef gedurende den gan- schen dag op het Bazaerpleyn tentoongesteld het hoofd was in de handen van het lyk geplaetst om tot les en voorbeeld aen de volksmenigte te dienen. Dit schouwspel deed echter weynig uyt- werksel, want reeds des anderendaegs wierd dén kapiteyn van een vremd vaertuyg te Batoum ver moord. -- Uyt Leypzig word gemeld, dat eergisteren aldaer de eerste zitting is gehouden door de leden van het Duvlsche vrouwencongres. Er waren op gekomen 50 dames en 3 heeren, die deelgenomen hebben aen de beraedslagingen. De laelsgemelden mogten slechts eene beraedslagende, de eerstbe doelde alleen konden eene beslissende slem uyl- brengen. Het doel van het kongres wierd door eene der dames breedvoerig uyteengezet en bestaet met korte worden in: Beschavingen ontwikkeling der vrouw. Ten eynde dat denkbeeld te verweze- lyken, wierd eene kommissie benoemd, om de statuten eener vrouwen-vereeniging tot dat doel in hel leven geroepen, samen te stellenlot leden de zer commissie wierden vier dames beroemd, aen welke de dry aenwe/.ige heeren wierden toege voegd. Wyders wierd bet besluyt genomen om krachtige poogingen in het werk te stellen tot bel houden van tentoonstellingen van voorwerpen van vronwelyken arbeyd, liet vorrnen van afdeelingen der vereeniging in andere steden, het stichten van industriescholen uytsluytcnd voor meysjes, hel openen voor vrouwen en in het algemeen hel on dersteunen van al hetgeen strekken kan, om de wetenschappelyke vorming en opleyding van vrou wen aen te moedigen en le bevorderen. Eene deputatie uyt Znyd Carolina, gelast met de aenvraeg der invryheydslelling en gratie voor dei: beer Jefferson-Davis, is in Washington toege komen. In China heeft liet fel gedroogd, zoo wel als hier, en den Keyzer die zich den zoon des Hemels noemt, beeft niet geaerzeld om die plaeg voor een uylwerksel der goddelyke vraek te houden. En dat in zyn Stadsblad ootmoedig belydende, bekent hy dat zyne slechte regering zyne onderdanen die plaeg heeft aengedaen hy vraegt hun daer vergif fenis over, belovende zyn gedrag te verbeteren en zich voortaen meer bezig te houden met de nood wendigheden van zyn volk. Hy maent tevens zyne ministers aen en de andere bedienden van ryn ryk van niet meer af te wyken van de wegen der gereg- tigheyd en der waerlieyd hy beveelt aen zyne ge- regtsdienaren de straffen le verzachten welke de wetten opleggen aen de pligtigen, en seffens de menschen in vryheyd te stellen die ten onregte ge kerkerd zyn, ten eynde het proces met den Hemel spoedig te eyndigen. Men zegge nu nog dal dien Keyzer van China geen goed hart heeft. Aen vele andere vorsten zou dien wied culpd niet slecht pas sen. M. Adler chirurgien-tandmeester, oude Graen- halle N° 13 te Brussel, berigt ons zyne aenkomsl in deze stad. Dezen artist, welken over eenigen tyd een merkweeruig boekdeel handelende over de mond-en tandzieklen heeft uytgegeven, dopt hier door zyne buytengewoone talenten in dees vak uytschynen en levert aldus de waerhorg op dat men in zyne kunde volle vertrouwen mag stellen. M. Adler is den eenigen tandmeester die met eene eervolle melding door de geneeskundige fa- culteyt voor de zyne kunsttanden en gebylen is bekroond geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in liet Hotel de dry Koningen alhier van 9 uren voor-tol vier uren namiddag de persoonen ontvangen die zynen dienst zouden benoodigen. UOPPEMEBKTEN. Aelst, 19 October. Deze laelste markt was weynig bevoorraed. in weynig tyds werd alles verkocht aen de pryzen van 93 tol 100 Ir.; dus 15 a 20 fr. opslag. Deze week werd er veel verkocht van IV. 100. Opwyck, (Dender) 18 October. Onze markt van den 17, was tamelyk voorzien; de pryzen verschillen lusschen 90 a 100 franks. Op den buylen is er deze week ook veel hoppê verkocht. Hensies, 19 oclober. De zaken zyn nog al vast alhier men bedied 95 fr., doch aen dien prys weygeren de landbouwers af le geven. Ilandels-Operaticn Antwerpen, 23 Olober. Granen. Merkt vast voor tarwe en rogge, met ligten opslag. Er gebeuren zaken in tarwe voor de consumalie, en naer rogge is aenboudend voor den uytvoer, hel verbruyk en de spekulatie. Men verhandelde Sillicië-larwe aen fr. 10 3/4 per 80 kilos. Men meld ons den verkoop van inlandsche be schikbare rogge aen 16 3/8 en op de maend maert en april fr. 6 1/2 a 6 5/8. Er wierd Bourgas rogge verhandeld van fr. Ga 6 1/4 cenlr. per 70 kilos volgens kwalileyt. Geerst zonder handel. Zaden. Merkt onveranderd vast. Men betael- de voor hel Ivnzaek voortdurend volgens kwalileyt fr. 13 7/8 tot ^4 1/4 per 68 kilos. Koolzaed.Merkt vast. Wy noteeren den eer koop van zeeuwseh-koolzaed beschikbaer aen fr. 50 1/2 a 51 per 100 kilos. Men bied daerna fr. 52 voor do beste soort. Mineraelolie. Merkt iels (lauwer en met wey nig handel. Beschikbare klare stroovkleur hield men aen fr, 100; halve wille fr. 102; type dito fr 104 en op de twee laetste maenden fr. 67 per 100 kilos. Den 7 October lest is in de omstreken van Steon- huyze eenen juglhond verdoold, van Epagneulen ras, groot van "stuk, mee bruvn hair, en hebbende eenen deken kelen aen den bals. Hy antwoord aen Jen naem van Carlo. Goede bflooning aen hem die den hond weder- brengt naer bet kasteel van Steenhuyse. M. Barry en de vermnerde geneesheer Livingstone hebben in butine wctenschnppelyka reis de belangryke ontdekking geduen der Bevaleivta, kostclyk en hoogst herstellend voedsel, het welk 6*),UUO genezing-n heeft te wege gebragt, zonder genres, middel en zonder purgatie. Zy ver-.paert duizend mael haren prys in andere geneesmiddelen, de volmaekle gezondheid weder gevende aen de verteiingswrrktuigen, aen de zenuwen, loos- lever en slymvlies, zelf aen de meest uilgepulteu, in de slechte en moeijelyke verteringen (dyspepsies) gHstriten, gaslrolgies. gewoonlyke verstopheden, speen, klieren, winden, hertkloppin- gen, afgang, opzwelling, verdwelmdheid, (uiting der ooien, »lym, brakingen en ïelfs overgevingen in zwangerheyd, krampen en zenuwtrekkingen der maeg, slapeloosheid, hoest, benauwd heid, kortborstigheyd. uitteering (consumption), hairworm- droefgeestigheid, verval, rhumatisme, flerecyn, koorts, valling, moede-kwael, zenuwsmert, slecht bloed, bleeke kleur, water zucht. BURGEULYKEN STAND GEBOORTEN. Mannelyk 3 - Vrouwel. 4 II UWE LYK EN. F. Van Audenhove, blanwv. met P. De Vos, kantw. A, Boomb'-eck melsersg. met Ringoir. kantw. P. Becker, kleerm. met M. Francois, bobynst. P. Vereecken, landb. met V. Van Gysegem. landb. G. Wellekcns Iwvnd. met P. Merlens kantw. OVERLEDENEN. C. Meert, 15 m. Mylbeke. C, Dcgroot 15 m. Perperstrael M. Devylder, 21 m. Vischmerkt A. Lenoir, 4 m. Zoutstraet. G. Verhoef, man Brandt, gepensioun. 64 j., Meuleschente. J. Van Goethem, W° Vercruvssen, landb, 71 j. Myl beke. F, Linthout, man Van de Maele, rondl. 50 j, te Feluy, overleden. E. Boone3j., Ra- dysegang. M. Sedeyn 2 j., Keyzerstraet. ÏRl Bi,y HP FRANCOIS SEMEY, Belian- JöiLjEY al? J ger en Garnierder. Vryheyd- straet n° 50 te Aelst, heeft de eer het publiek bekend te maken, dat hy zich komt te placeren als Behanger en Garnieder, en dat er by hem zal verkrygbaer zyn, al hetgeen deze twee vakken betreft, zoo als, geschilderde Papieren, Tapyten, Gordynen immers alle ameublement artikels, als mede gegarnierde Stoelen, Fauteuils, Canapés, etc., in alle slach en aen alle pryzen. By Donalus De Jager (e Aygem zyn le bekomen allerschoonste CANADA PLANTSOEN. STRYD en ZEGEPRAEL der Heiligen, door P. llilligeer. Een boekdeel voor elke maend, prys fr. 2.50. LEVENS VAN GODS HEILIGEN, boekdeeltjes van 100 bladz. fr. 0,25. Leven van den Gelukz. BERCHMANS, fr. 0,50. Te bekomen by de \Ve Daens, Molenslraet N° 48. De Notaris DE MOOR, te Wichelen, zal ten ver zoeke van Dame Wc Deputter. renlenierster te Lede, en den heer Ad. De Giteest le Audegem, den Dingsdag 14 November 1865, om 9 uren's mor gens openbaerlyk verkoopen A. 85 KOOPEN ZWARE CANADA BOOMEN, van den zuiveisten wasdom, waar onder er zich vele van meer dan 2 meters dikte bevinden. B. En 40 KOOPEN SCHAARHOUT, in eenen Bosch le Gijsegem in liet Denderland achter de kerk en in de nabijheid van den steenweg. De verkooping zal plaats hebben aan den voet der Boomen. Op gewoone kondiliën en tijd van betaling, mits borg te stellen en het ongeld complanl te betalen. Van eene party MET DRY WOONINGEN De Notaris Joseph YERBRUGGHEN, te Aelst, zal openbaerlyk verkoopen Eene party LAND en HOF met 5 WOONINGEN, gestaen en gelegen te Aelst-Mylbeke, aen de Botermelkstrael, gekend op het cadasler wyk D N"" 429a 450 en 427, groot by meting 50 aren 72 centiaren, palende oost Fr. Scheerlinck, zuyd de Botermelkstraet, west Fr. Devvael en noord M. Valery DeClercq. Gebragt op fr. 6100. In gebruik by verschelde, zonder termyn. Verdeeld in 3 koopen, aengeduyd by grondplan up de gedrukte plakbrieven, DERDElN ZITDAG Donderdag 2 November 1865. Ten 4 ure namiddag ter herberg de Meerldeii, hy Fr. Van Driessche, le Aelst -Mylbeke, aen de Botermelkstraet. AELST, 28 October. Granen per 132 lil. 50 centit. Tarwe 12—02 14- 11 Masteluyn 10—'9 11- -16 Rogge 8—f7 9- -00 Geerst. 8-05 b- -16 Haver. 6- 00 7- -02 Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 000—0t 00- 00 Hoppe f1865) 100 -00 102- -00 Raepzaed 16—12 20- -01 Lynzaed 16—CO 15- -14 Raepzaed-olie. 72-10 73- -08 Lynzaed-olie. 56—00 00- 00 Raepzaed koeken, de 1215 k. 117-00 122- -CO Lynzaed koeken 152-00 164- -00 Kemp koeken 000-00 000- Aerdap. (roode den 1/2 heet. 0—19 1- -03 klem, (wille) 0—14 1- -00 Boter, de 3 kilogram 3-18 4- -10 Eyers, de 25 1- 0 1- -04 Vlas per 3 kilos. fr. 6-18 6- -36 Viggens hel koppel 44-00 54- -00 DENDERM0NDE J23 Oclober. Tarwe, par 130 lit. fr. 23—00 25- -00 Rogge 15- 00 15- -50 Haver par 100 kil. 21—38 00- -0( Geerst per lieclol. 00—00 00- -00 Lytróiió. 108—82 000 00 Kempolie 113-37 000- -00 Koolzaed-olie 136-93 137- -86 Lynzaed, par heel. 24—(3 25- -33 Kempzaed 00-00 00- -00 Koolzaed. 00—00 00- -00 Lynzaed koeken par 1215 «til. 253—96 266- -06 Kempkoeken. 13-00 00- -00 Koolzaedkoekcn 18—00 00- -00 NINOVE, 24 October. Granen per hectoliter. Tarwe. Rogge. Haver. Koolzaed, par 88 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boter, per kil. Aerdappelen per 100 kil. fr. 17—00 a 18—00 tl— 2 0—75 00—00 00-00 2 -80 5-50 H—75 7-50 00-00 00—00 2-90 6-00 LOKEREN, 25 Oclober. Witte Tarwe. Roode id. Rogge. Geerst. Haver. Boekweyt Kalvers. Aerdappelen per 100 kilos Granen per 406 liters. fr. 19-25 0(1—00 12-00 13-75 12—50 14-00 00-00 0-00 21-25 00—00 12-50 14-50 00—00 00—00 00—00 0-00 ST NICOLAES 26 October. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 18—80 Roode id. 00—00 Rogge. 12—30 12-70 7—60 11—40 Zomer Geerst 00—00 Peerde en Duyve Boonen, per heet. 16-50 Lvnzaed. Idem. 00—00 Raepzaed. 00-00 Aerdappelen per 100 kilog 5-50 Vlas, per kilogr. ruw 2-24 2-55 AUDENAERDE, 26 Oclober. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 16—50 t 21—00 Roode id 15-50 20—30 Masteluyn 12-00 14—25 Rogge. 11-00 12—00 Haver. 10-00 14-00 Boter per kilo. 2-72 3-09 Eyers, per 2f». 2- 00 2-36 Aerdappelen de 100 kilos. 0—00 EECLOO, 26 October. Witte Tarwe. Bruyne Tarwe. Rogge. Boekweyt. Haver. Geerst. Peerde Boonen Lynzaed. Aerdappelen de 100 kllos^ Boter, den kil. Eyeren de 25. Konynen '1 stuk. Verkens per hoofd. Jonge id. Granen per hectoliler. fr. 18—50 a 00—00 00-00 00—00 11-85 12-00 8-10 12-50 14-85 28-75 6- 5') 2—60 1-80 1—90 00—00 00—00 00—00 00—00 00—00 00—00 0-00 0—00 0-00 0—00 21 - 00 149—00 15—00 26—00 GEND, 27 Oclober - Tarwe. - Granen per hectoliler. fr. 22—00 a 00- Geerst. Haver. Boekweyt Boonen. Raepzaed Lynzaed. Kempzaed Racp-oiie de 100 kilos. Lyii-olie. Kemp-olie. Boter per kilo Eeyers de 25. Aerdappelen de 100 lui. Verseb Roet par kilo. Koeyen- Veerzen- en Ossen Kalfsvellen. Sliersbuvden 11-75 12—00 9—00 12-00 16—00 34—00 26—50 00-00 gl. 61-00 49-00 00 -00 00-27 00-21 5-00 0-96 huydeii 0-68 0-68 (—00 -00 -23 -50 -00 -00 -CM -00 -00 -00 -10 -00 -00 -29 •23 -00 -03 -74 74 -60 BRUSSEL, 27 October. Tarwe, par 80 kil. gl. 10—08 a 11—04 Rogge, par 75 kil. 6—04 Geerst, par 63 kil. Haver, par 100 kil. Raepzned-olie. 75-10 Lynzaed-ó'ie. 00—00 6-10 00- 00 00—00 18 —00 18-50 00—00 00-00 P0PER1NGHE, 21 Oei. Granen per hectoliter. Tarwe. fr. ^gl7v, Hogge. 19 - Haver. Aerdappelen. o__ n Hoppe (1864) per 50 kil. löO-ÓÖ a ÏOS-OO Hoppe van Boesehep (Vraflkryfe) 000—00 00—00 RYSSEL, 25 Oct. Koolzaed. Koolzaed-olie. Lynzaed. Lvnzaed olie - Par hectoliter, ft. 23—00 a 30-00 108—25 00—00 25-00 28-00 00— 0 000—üfl ANTWERPEN, 25 Oct. Ardeensch BJaverzaed. de 100 kil. ff. 335 a 41i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3