BOO M EN, BOO If E ZAEILANDEN HUIS GUILLAUME HUYSMANS. Sedert den 15 OCTOBER onlzaggelyls assortiment van .WINTER-GOEBEREN, in alle slacht. Bnilenlen^enoonen kens van ZWARTE GA KENS voor Vrouw mantels, Habvlen enz. IILLOYD BELGE. REVALENTA ARABICA. VEND1TIE Openbaer Verkooping Vogelschieling met de Bolle Verkooping ZAESLAl\®Ei\T Verkooping SCHOON EN GROOT IIÜIS, 3 GEBOUWEN Mariemontsche Kolen le klas Brevel van uilvinding VERKOOPING F. Van Severen en Broeders, BERIGT. BEKENDMAKING. te bekomen K° M, le Aelst. BERIGT. Uyt er hand le koop. TE KOOP. TE HUREN. TE HUREN. BERIGT. HOEK DER KERKSTRA ET 19, Het ware Versterkend en Shjmverdryvend Elixier. PAUL GAGE APOTHEKER Volle Gezduiieid herkregen zonder medicyiicn zoatlcr purgeeren zonder kosten. Studie van Mter. V EBBBUGGHEN Notaris te Aeist. va o te Hofstade, Lede en Mespelaer, Aen de goederen van de lieeren en jufvrouwen Hinckhout, te tlofslade, en van eenen schoonen Canada, te Aelst-Schaerbeke buiten de Leopold- slraelpoorl, aen den meerseh van Jufv. de wed. Javaux te Aelst, (eigendom geweest van wylen d'heer Cli. Fobus) te Aelst, op Donderdag 9 No vember I860 om 9 ure voormiddag. Te begin nen te Hofstade aen het Bosehveldeken. Breeder beschreven by de aenplakbrieven. VAN in de gemeenten Vlierzele en Zonnegem De Notarissen DEVUYST te Borsbeke en LIM- PLNS te Oordegem, zullen ten verzoeke van M. den chevalier Diericx te Yvoir en RL Malthys te Herzele, op maendag 6 november 1865 om 9 uren voormiddag openbaerlyk verkoopen 125 koopen sciioone Kanadas Boomen wassende te welen100 koopen aen de goederen van den heer chevalier Diericx gelegen te Vlierzele wyk strymeersch er. 25 koopen aen de goederen van den heer Mallhys, te Zonnegem in den kattenbosch. Men zal beginnen te Vlierzele wyk strymeersch. De voorschrevene Boomen. van zuiveren opwas, zyn allervoordeeligst geslaen voor het vervoer. In het lokael der maelschappy de Vriendschap TE EIl/'E. Voor koperwerk (uytgesteld door het slecht weder) op Zondag 5 November 1865 0111 3 uren na middag stipt. Den inleg is 50 centimen per lot. By Joseph De Feyler in den Gouden Leeuw aen het Dorp. VAN te Aelst-Schaerbeke en Erpe. De Notaris Joseph VEBBRUGGHEN, te Aelst, zal met palmslag en gelagen openbaerlyk verkoo pen I. 60 aren 50 centiaren ZAEILAND te Aelsl- Schaerbeke op hel Carrebroeckveld, wyk C N 24a. Ingesteld fr. 4850. II. 15 aren 7 centiaren ZAEILAND, ook te Aelst-Schaerbeke. op het Herselarenveld, naby de Mot, wyk C N 158. Ing. fr. 1430. III. 9 aren 24 centiaren ZAEILANi), te Erpe, •op den Boschkauter wyk A N 256. Ing. fr, 720. IV. 12 aren ZAEILAND, te Erpe ook bp den Boschkauter wyk A. N 315. Ing. fr. 600. ZITDAGEN. Instel Donderdag 26 October .opv Verblyf Donderdag 9 November Ten 5 ure namiddag, ter herberg de 4 wegen, by August De Swaef te Hofstade. van een BEVATTENDE II WONINGEN, 8 HfJIZEN een MEERSCU en BOOMGAARD en een parceel Hoveniers- LOCHTING wel geschikt tot Bouwgrond alle gelegen te Aalst aan de Molenslraetpoort. De Notaris DE MOOR te Wichelen, zal ten ver zoeke van die behoort, met gewin van palmslag en gelagen opeubaarlijk verkoopen de hiervoren aan geduide goederen, breeder bij plak brieven en plan aangewezen. ZITDAGEN: Instel Zaterdag 28 October Verblyf Vrydag 10 November Telkens om 2 uren na-middag ter herberg de Ark van Noë, bewoond door Jufv. Hortense Van de Voorde aan de Molenslraatpoort te Aalst. In 't groot en in 't kleyn, le bekomen by BRO- GNE-PiLATE ,Gafè du Hangar aen dë Statie le Aelst. VOOU HET ONTBINDEND WATER A. DE CO EN. Does water zonder eenige bytende uitwerking te doen bezit de wonderbare kracht, van de meest veronderde en diepste gewortelde Ekstroogen, Weeren etc, te smillen en volkomentlyk ie genezen in den tvd van twee uren zonder eenige pyn of gevaer. Men mag dees geneesmiddel in volle trouw koo pen en gebruiken het mist nooyt zyn doel en is van allerzachtste uitwerking. Prys voor een geheel 2 fr. voor een half fr 1-25. De wyze om dees water le gebruiken is by elke flesch gevoegd. Dépot by M. Ghysselinckx, apotheker in de Mo- 'eusiraet te Aelst. van te Haellert. De Notaris DEVRÏIjNDT, te Aalst, zal in 't openbaar verkoopen A. 20 aren 90 centiaren LAND op Kruiskauler, palende aen deheeren Leunkensen Vandermaeren. Pachter Charles Louis Van den Berghe. B. 9 aren 22 centiaren LAND gelegen alsvoren palende aen voornoemde heeren en aen Bernard Bogaert. Insrebruik by Donatus De Muyter. VERBLYF Zaterdag 4 Npvember 1865 om 2 ure nanoen ter herberg den Engel, naby de botermerkt le Aelst. KOOPMANS IN HOUT, TE WETTEKST AEN BEH BRIES. Hebben d'eer ruehtbaer te maken dat hunne magazvnen voorzien zyn van de volgende HOUT WAREN 622 Witte Riga Balken Ist® soort ter lengte van 5 tol 18 meiers. 410 roode 2<le ter lengte van 5 200 0 kroon lste tot 12 meters. 500 Planken 6/4 op 10 4/4 op 10 1 6/4 op 9 4/4 oj) 9 4/4 op 10 .«.soo 6/4 op 10 1 soon' 4 op 8 108. 3 1/2 op 7 108. soort. 2do soort. 1050 750 a 500 loOO witte 250 400 Riga Kroonduigen 90 4500 Christiana dele Roosterstuks 3/9 ter lengte '2100 1 1/2/7 van 2 tot 275!) Planken 6/4 7/4 op 10 7 meters. Ve/ders is er in hunne Magazynen te bekomen ïlle i tien van Noordsche en Riga Dele Planken, zooalï alle soorten van inlandsche Houtwaren. De Weduwe Van den Abcele-Callebaut, Ach - terstraet, (nevens het Gasthuis), te Aelst, laet weten dat zy heeft ontvangen een groot assorti ment van Tafel-Servies van fransche en engel- sche Porcelein, alsook een groot assortiment fransche Spiegels, van alle groote, voorders alle soorten van Kristalen .O-L.-Vrouwebeelden en ook alle soorten van Vasen met Bloemen. BY B'HEER B, VIXtfCK, FABRIKANT VAN SUYKËRYPÉÈN, IN DE KAPELLESTRAET, zyn le bekomen echte Suykery-peën, alle soorten van Tabak in 't groot en in '1 kleyn, alles van de beste hoedanigheyd en gewaerborgd zuyver van die vcrvalsching. Hy beveelt zich in elks gunst. Men laet weten dat Francois DE VOS, hovenier le Okegem, zyn exaem over de kweeking en snoey- ing der fruytboomen voor den grooten Jury van Gend en Antwerpen in staelhofbouwsehool van gendbrugge heeft afgeleg. Zeer schoone KANADA PLANTSOENEN, aen yenen voor.deeligen prys, staencle te Bambrugge. - Zich te be wagen by Jofvi ouwen Öst, le Buist. Bv E. De Coen te Aelst, goede yzore OLIE SLAG-BANKEN. Prys fr. 75. Alle Orne menten in zink. Een schoon en groot HUYS onlangs nieuw opgebouwd, hebbende schoone bo- venplaetsen, zeer ruymen winkel met groote vitrinen langs den kant dor Molen- straet en der Kapellestraet, zeer voordeelig gestaen op den hoek der gezegde straten, dus in den voor- naemsten wyk der stad, en goed lot het uytoefenen van alle bedryven. Zich le bevragen by den eygenaer, uytgever van den Denderbode. Een schoon en groot IIUYS met HOF, groote boven en benedenplaetsen, kelders ruyme zolders achtergebouwen, zynde thans een welgekalandeer- den spccerywiukel, met nieuwe vitrinen en groote winkel, geslaen digte aen de groote Merkt te Aelst en dus in 't byzonderslfe der stad voordeelig voor alle bedryven. Zich le bevragen by den eyge naer, uytgever van den Denderbode. Aldm'beste QUINQET OLIE, als ook PE- TROLE en PIIOTOGENE, by Beckers M0I011- straet le Aelst. BEGT OVER, DE ST. JtlARTETSS KERK, TE AELST, ai Verzekeringsmaelschappy van zeehandel en tegen brandgevaer, gemagtigd by koninglyk besluyt van 17 july 1856. Maetschappelyk kapilael vier milhoeri franks- De Lloyd Bulge verzekert tegen brandgevaer mits eene op voorhand bepaelde en onveranderlyke premie voor geheel den duer.der verzekering alle roerende en onroerende eygendommen die doof 't vuer konnen beschadigd of vernield worden. Zy verzekert ook tegen gevaer van verhuerverües en waerborgt mits eene kleyne byvoegingspremie 1" de schade voorlspruytende door de ontploffingen der gazvei lichting 2° de schade door den blixem veraorzaekt dan zelfs als er geenen brand onlstaei. De Maelschappy word te Aelst vertegenwoordigt door M. Jacques Boone, op de Botermerkt. Denc lokt ïBrus 2-3 iMccI 3- t.CU' 9- VAN VAN Te 8 sl Te - fi Ver! DOCTOR GUlIXIE gereed gèftiaekt door GR EN ELLE-SAINT-GER M AIN-STR A ET, 13, PA R YS. Hel elixier van guili.ié is vooral nuttig aen de geneesHeren op het platte land, aen de huisvaders, die verre woonen van eenigen doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoeken en byslaen. Hel is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien hel groote kosten van geneesmiddelen! uitspaert. Het is geen geheym geneesmiddel, en de vei koop is toegelaten door verschillige besluiten j der keizerlyke hoven en van het hof van kassalie. (Geperfeclionneerd van ue formuel der fransche I Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dat hel elixier van guillté gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is tegen de koortsen der moerassige landen, de buikloopen, den cholëra-morbus, de geele koortsen en de besmettelyke ziekten, legen de jicht- of flerecynachtig en zinkachtige of rhumathicke kwalen, legen de zinkingen op de blaes, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegzieklen, in de ontstellenissen die met de overgangsj.11 en, en met den ouderdom gepaerd gaen, in de aenhoudende maegpynen, in darmontstekingen in de haerwormige én leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen, enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en hui'slvke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet het vragen. Het Elixier word verkocht in ffesschen van 6 fr., en in halve flesschen van 5 fr. 50 centimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den elixier guillié, gereed gemaekt door pacl gage, by M. paul gage, Grenelle-Saint-Germainstrael, 15, te Parys, en te Brussel by de heeren Durand en Zoon, Missotten en C\ Renou en Ce, Van Ke ickhoven, De Gheest, Van der Scuuieck en C\ i en voor den verkoop in het klein, by de heeren Schooffs, Apotheker, 45, Bergstraet, Ramlot, Apo- I theker, 58, Groote Beenhouwerstrael, alsmede in alle goede Apolhekeryën van BRUSSEL en BELGIEN. Depót te Aelst, bv C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zonlstraet. - GEE HE BIEBÏCYHEH BIEER - Hersteld geheel de slechte spysverlceringen (dyspepsies), maegnnslekingen, krnmpachlige maegpyn. hardly vigheid, speenziekie> slymen, winden hartkloppingen, buikloop, zwellingen, bedwelmingen, oor-gedommcl, ziierheid, krnmyen, koudhoest, braking m het eten in zwangerschap pynen zenuwirekkingon in de maeg verwarring in de lever, zenuwen, gnl- en slynivlies slaeplousheid, hoest, benauwdheid; korslhorstigheid, verkoudheid, ontsteking der luehtpvptnkken, lering, (phlhisie), douwworm, zwarlp-gal, vervol, rhumatisinus, fleresyn, koortsen, moederkwael, zenuwsmnrt, kwnedliloed, wnteriucht, bleekheid, onvruchtbaerheid, onthreking van frieschheid en moed. Het is ook lint krachtigste middel voor zwakke kiuderpn en persoenen van allen ouderdom Uittreksel van 63,000 OENezinCEn N» 52,081 Hl. de hertog de Bluskow, hof-mnerschalk, vun eene maegontsteking. No 63, IS4 dn vrouw van M. 1,. J. Dury te Jumet by Charleroy, van verscheidene jaren onverdraeglyk lyden in de mneg, de heenen de lenden, de zenuwen, de oogen en het hoofd. No 6 8*5 M. J J. Noel, van 2 jaren slechte spysverteering en pynen in de zenuwen en de inaeg.No 6*2,982 Frans Denasse-Canlia, van Fleurus'by Charleroi, tegt c God zy dank, uwe Revalbnta Aiiabica lieeft my genezen van tien jaren sell ikkelvk lyden in het hoofd en aen liet schurft. Zy heeft tnyne gezondheid volkomen hersteld. No 62,8^6Hl Greven, eigenner vnn liet hotel de Eroov, Mcchelen, genezen van eene maegontslrking gepaerd met hoest, waervan hy sedert vvf jaren b-edt. No 62.812 Luik, den 14 november i863, Aengedaen van schurflzwnren omlaeg de beenen sedert 1851, en bevindende dat het kwned slechts vermeerderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die iny overi gens verzekerden dal op mynen ouderdom 55 jaien rle genezing onmogelyk was, heb ik tot myn groot geluk voorgenomen, gebruik van uw Revaleivta AkabïCA te maken, die my in weinig lyds volkomen genezen, en myne gezondheid in het algemeen op eene verrassende wyze versterkt hevft. Gr. Voos, concierge in de vuerwapens-proefhank. No 62,4*16 Sl Romaine des 1st' s (Sanne et Loire), den 3 1 september 1862. Mynheer, God zy gezegend IEv heeft een einde gesteld aen myne 18 jaren schrikkelyke maog* pynen. nachtelyke zwcetingen en slechte spysverleeringen, om my op nieuw den kostbaren schat van gezondheid toe te staen. JGomparet pastoor. N" 62,854 M antier prefes. or van gymastiek te IMeehelen, heeft de Revm enta Araui a gehiuikt tegen eene aendoeniug der maeg niet zwakte der zenuwen, en heeft dn gelukkigste uislagen mogen hestaligen No 5(1,416: M, de gracf Siuart de Decis, |>nir vnn Engeland, van maegs'opping met alle hare zenuw ellenden, spnsmn. krampen, braeklust, pyn oen «Ie borst en tu9schen de schouders. No 46,421 illej. E. Jacobs, van «fgryselvke zeuuvvkwael, indigestie, uitwerpingen, moeder- kwu -l, zwaermoedigheid. No 48,^42 Mcv. Maria Joly, van 50 jaren verstopping, indigestie, zenuw, asthma, hoest, spasmn, ea braeklust. No 36418 doktor Minste, van krampen, spnsmn, kwade vcrleering en dagelyksche bmkingeu. No 31,328 M. W. Patching, van speen. - No 4G,'?70 .11. Roberts, van lor.gteei ing, met hoest, brakingen verstopping en vyf en twintig jarige dool* beid. No 48,422 Mev. de gravin van (iaslel-Stunrt, 9 jaren a schuwelyke zenuwkwnel met verstnnd-vorbysleiing, No i4,8t6t 11. de aerlfdiaken AleX Shiaerl, van 3 jaren afgryselvke zenuw-mert, van scherprhiimnlisnius, slapeloosheid en afkeer van 'l levcni - No 43,81 11. (1. lleneke, van serofuel. Nu 46 210 51. de doktor Martin, vnn eene inaegverstopping en inaegontstekieg, die hem gedu-ende 8 jaren, 15 of 16 nine! per vlag deden overgeven. No 4L,214« de kolonel Waston, van flerecyn, zenuwkramp i B hardnekkig verstopping.— No 49,4 >2 M.^ladwin, vnn volkomen vervulling, lamheid d°r leden, ingevolge van huitensporighed:n der jongheid. - No 51,615 11 de baron Polontz, pref kt van Zangenan, van .hardnekkige vers'opping en zenuwsmert. No 48.7'il M He baron van Zalowskowski afdeelings-generael. van jaien oude smel ten in de verleeringsorgaueii. No 53,86tl Mej. Gallaid in de groote St-Michielslrael, te Parys, van longcnverleering, die ongeneesbaer was verklaerd en haer nog slechts eenige innendeo te leven gaf. Meer-versterkend en min koslbaer dan dc chocolade, tliée, koITv, traen, hpzninigt deze koslelvke geneesmiddel duizendmnel zynm prys in andere remedienhy heeft gonezingen bewerkt daer waer al ander middel mislukt was. BARRY DU BARRY en Gie, Keizerstraat, 12, te Brussel, Regcntslrael 77 te Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kilo fr. 7 2 kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 32 franco. Depot te Aelst by P. Schaitiw en C. Vaï* der Biest. Antwerpen, hy 11. AVaèrsec.ers, Schoenmerk!, 19. Gent, by AdÉLI Pots, echtgenoole Til. Van Loo Coppënole-Rogls, Veldslraet, 85 Franitz-De Bast, St-Elisabethslraet, 27. Geeraerdsbergen, P. wiTTtrvcK, Groote Simei, Nr 16. De gezondheid krnchtdadiglyk hersteld zelfs by de zwakste constitutiën, zonder medecyn en met weinig kosten, door het ge neeskrachtige en versterkende meel voor zieke en zwakke kinderen REVALENTA ARABICA, vnn do heer on Barry Dl Barry en Cie, Regent street 77 London. Geene Pillen meer noch cenig ander geneesmiddel tot herstel van slechte spysverteering, hnrdlyvigheid, zenuwgevnl en lever- aendoeningen, hoest, verniageiing, zwakte en nog veel andere ziekten waervan men de getuigschriften van meer dan 5O;U0U volkomen genezingen gratis aen hel hoo d depot zoonis iedere goede apotheek verkrygen kan. PRYS DER REVALENTA ARABICA. Doozen die wegen 1/2 kilo 4 fr. id. 1 kilo 7 fr.; id. 2 1/2 kilos 16 fr. id. 6 kilos 32 fr. Hoofd Depot te Antwpipen, h\ llEatU ff AEBSEGERS, Sehoenmerkl, 19. Ortifikaet 43,41.'. AVondergeleekendc verklaren dat het kostelyk voedsel genaemd REVALENTA Arabica, liet krachtigste middel is. (Geteekend) doclonr Ure dr Schorlaud, dr Harvey, dr fampbell, dr Chilton, dr Wurznr. De doozen van 7, 16 cn 32 franken worden franco, in geheel het land verzonden. Brieven FRANCO. Ter drukkerv van A. BYL, Opsteller-Bestuerder, in de Kapellestraet N° 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4