revalenta a ra bic a. BOOM EN, I C TIE A BOOM EN, GEBOUW, SI M E N Merktpryzen. Bekendmaking, TE KOOP. BER5GT. Openbare Verkooping van een stuk LAND Verkooping van STEENOVEN. VERKOOPING 100,000 Karëfelsteenen, Openbare verkooping Boom-Vei kooping. Bestier der Registratie en Domeinen. KANTOOR^AALST. Merkwaardige Verkooping DEK STAD AALST. o—oo i naer ieer, elve. pge- regl pen, elieu hor heui Isclie OVM' aréu enen yv op ver- laek- j an- >'t en hield mian stad aten ogen tem den kon- too- kken .elke onk- and- icie- men eede ynen nder reen zich eene nak- twee Hy opende ze beyden en nvt den eenen haelde hy de horlogie en uyt den anderen den porte-monuaie welke verdwenen waren. a 'T is op dit oogenblik dat er eenen der passa giers in hem den vremdeling Hermann, den be roemden eskamoteur erkende. Dezen bekende aeu de reyzigers dat hv, moede van regt te blyven staen, gemeend had zich eene goede plaets te kun nen aenscliuflen door eene klevne verwarring tus- schen de reyzigers. te doen onlstaen, en verzocht hun hem te versehöonen om de vryheyd welke hy had genomen. a Iedereen verschoonde hem al lagchende, be halve de oude iersche fruylvrouw wier appelen allen geblutst waren geworden. Men stelde haer echter schadeloos en toen zy de Car verliet met haren ledigen korf aen den arm, lachte zy met zoo veel smaek als al de anderen. Eene schrikkelyke moordpoging is vrydag nacht om elf ure in de gemeente Brelte begaen. Een ongelukkigen vader wierd met messteken door zynen zoon gelrolfen men weel nog niet om welke redens. Het slachtoffer is zes en zestig jaren oud, en heeft verscheydeue steken, waervan eene in de richting van het hert. Men denkt "dat hy-zyne won den met overleven zal. Londen, 30 October. Te Londen herbeginnen de garrotters wederom hunne schrikkelyke aenslagen in de straten. Zy hebben reeds verscheydene slaglolFers gemaekt oudei anderen zekeren heer Cox, broeder van den volksvertegenwoordiger van Derby. De booswich ten hebben hem met de meeste brutalileyt gesla gen en, na hem eene som van 6 a 700 fr. afgeno men te hebben zy hem in eenen gracht geworpen waer hy buylen kennis is blyven liggen gedurende verscheydene uren lang. Corriére di Sardaigna verhaelt een gruwelyk feyt van baenslroopery, gepleegd te Osida. Vyflig mannen hebben het dorp bestormd om het te ver woesten. In een huys getreden zynde, hebben zy de inwooners aen de vuerproef onderworpen, om hen te verplichten ingebeelde schatten te ontdekken. Een kapileyn der nationale garde toegeloopen op het geroep der slachtoffers, is omvergeworpen ge weest en zy hebhen hem de oogen uylgerukt. Met is eyndelyk by de aenkomst eener gewapende troep, dat de roovers zich hebben verwyderd, een aeiizienlyken buyt medenemende. Bekentenis van eenen moordenaer. Over meer dan dry jaren wierd eenen man. Barton ge- naemd, in het fornuys van eene steenkoolmyn, uahy Wigau, geworpen, waerin hy tot pulver ver brandde. Deze schrikkelyke gebeurtenis wierd zelfs opgeluyslerd door eenen roman, afgekondigd in den A11 the Year Round, het dagblad van Dickens In weörwil er eene groote belooning beloofd was, wierd den moordenaer niet ontdekt. Over «enige dagen bekende zekeren Jhon Ilcrley, die te Warwick voor diefstal gevangen zit, aen den Gou verneur die verschrikkelyke misdaed gepleegd te hebben, om een weyuig whisky (sterken drank) te bekomen, waervan het slaglofFer in het bezit was. BUKGERLYKEiV STAND GEBOORTEN. Mannelyk 5 - Vrouwel. 2 OVERLEDENEN. C. Walgraef 2 j Mylbeke. C. D'baese, 2 rn Schaerbeke. A. Van Sinav, 16 m., Leopold- slraet. A. De Boom, 4 m., Mylbeke. C. Minet, 18 d., Veldstraet. J. Bueckens, man Degols, landbouwer, 81 j., St. Job. P. DeSmet, man Hendrieky, daglooner, 62 j., Radysegang. M. Van de Mergel, vr. Ganzeman, herbergierster, 44 j., Keyzerlyke Plaets. A. Snel, 7 m., Zout- slraet. M. Adler chirurgien-tandmeesler, oude Graen balie N° 13 te Brussel, berigt ons zyne aenkomst in de/.e stad. Dezen artist, welken over eenigen lyd een nlerkweerdig boekdeel handelende over de mond-en landziekten heeft uylgegeven, doet hier door zyne buytengewoone talenten in dees vak oytschynen en levert aldus de waerborg op dat men in zyne kunde volle vertrouwen mag stellen. AL Adler is den eenigen tandmeester die met «ene eervolle melding door de geneeskundige fa- culteyt voor de zyne kunsttanden en gebylen is bekrooud geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in het Hotel de dry Koningen alhier van 9 aren voor-tot vier uren namiddag de persoonen ontvangen die zynen dienst zouden benoodigen. HOPPEMEBKTEN. Aelst, 26 oclober. Onze laetste hoppemerkt was beter voorzien dan de voorgaende den verkoop ging lan/aem, aen 90 lol 9o fr. de 50 kil. Op den buylen blyven de fakleurs 100 fr. beta len, en koopen vee! aen dien prvs. De steegheyd welke de landbouwers toonen voorspelt nieuwen opslag, die echter niet hoog zal zyn. Poperinghe, 26 October. Re hoppe die deze week verkocht wierd, wierd 100 lot 106 fr. betaeld. Opwyck, 25 october. Onze merkt was gisteren goed voorzien. De goede soorten wierden 90 tol 97 fr. betaeld eene bael wierd 99 fr. de 50 kil. verkocht. Buylen krygt meu tot 100 fr. Hensies by Quiévrain, 26 october. Deze week deed men eenige zaken aen 100 fr. de 50 kilos, veel landbouwers weygercu nog aen dien prys aftesteken, M Barry en de vermoerde geneesheer Livingstone hekben in kunne wetenschnppelyke reis de belangryke ontdekking gedaen der Revalenta, kostclyk en hoogst herstellend voedsel, het «eIk 60,000 genering»n hcefl Ie wege gebragt, zonder genees- middel en tonder purgatie. Zy verspaert duizend mael haren prys ia andere geneesmiddelen, de volmaekte gezondheid weder- Revende aen de vertpringswrrkhiigen, aen de zenuwen, loos, lieren slymvlies, zelf uen de meest uitgeputte», in de slechie «n murijelyke verteringen (dNspepsiesi gxstriten, gastrolgies, gewoonlyke verstopheden, speen, klieren, winden, hertkloppin- ?)e»i afgang, opzwelling, verdwelmdheid, tuiting der ooreu, *ljm, brakingeu en zelfs overgevingen in zwangerhevd, krnmpen «ii zenuwtrekkingen der mneg, slapeloosheid, hoest, benauwd heid, kortborsligheyd. uitteering (consumption^, hairworm, dioefgeestigheid. verval, ilmmniisme, flerrcyn, koorts, valling, niuede kwael, xenuwsmertslecht blued, bleeke kleiiT, water- Een Piano Buffet van occasie geheel in het nieuw hersteld aen den prys van 250 fr. als mede twee Pianos Carré aen de pryzen van 60 en 80 fr. Zich te bevragen by B. Siron ïu de Staliestraet te Adlst. FRANCOIS SEMEY, Behan- El La I ger en Garnierder. Vryheyd- straet n° 50 te Aelst, heeft de eer het publiek bekend te maken, dat hy zich komt te placeren als Behanger en Garnieder, en dat er by hem zal verkrygbaer zyn, al hetgeen deze twee vakken betreft, zoo als, geschilderde Papieren, Tapyten, Gordynen immers alle ameublement artikels, als mede gegarnierde Stoelen, Fauteuils, Canapés, etc., in alle slach en aen alle pryzen. Alderbeste QUINQET OLIE, als ook PE- TROLE en PHOTOGENE, by Beckers Molen- straet te Aelst. van 80 koopen zware opejaende Wi'gen en Canadas te Denderwindeke' In den Moortputbosch, aen de Kreupelstraet, den MAENDAG 20 NOVEMBER 1865, om ne gen ure voormiddag, door het ambt van den No taris LEENAERT, ten verzoeke van de hceren Charles Cools en Lemmens. VEILING te Denderhauten. Wyk Selcauter, Sectie C N° 5 groot 98 aren 40 centiaren, gebruikt tot Kersdag door Frans Van den Perre. ZITDAGEN: Instel 9 November, Verblyf 23 November. Om 2 ure, ter herberg de Fonteis aen de kerk te zele. En onder het ambt van den Notaris Schicks. VAN EENEN Eenige Actionnarissen hebben eenen Kareel oven doen maken van 150,000 steenen tot het beginnen bouwen van de nieuwe plaets te Hel- dergem. Dezen steenoven is zeer wel gelukt en van iedereen te zien by de nieuwe kerk. 50,000 steenen blyven staen tot het bouwen van bet Pensionnaet van het gesticht van goede werken, de andere 100,000 verdeeld in 100 actiën worden openbaerlyk verkocht door M. TORREKENS ge meente Sekretaris op de volgende conditiën. 1° Ieder Actie is eenen Bon geldig lot duizend sleenen welke den kooper ten alle tyde mag ba len voor zyn gebruik of voor dengenen aen wie hy ze verkocht beeft. 2° Ieder Actie wordt alleen verkocht, maer den kooper mag er by nemen tot 5 voor den zelfden prys. 5° Er is overeenkomst aengegaen met den ge wezen Aftelier van de steenovens van de gemeen te voor het bouwen der Kerk, die elks vertrou wen bezit. Dezen zal getrouwelyk den boek hou den van de gehaelde en verkochtte steenen. De gene die liever hunne steenen laten verkoopen aen 10 fr. of meer zullen aenstonds hun geld ont vangen van hunne verkochtte Actiën. De eersle verkochtte Actiën zullen eerst betaeld zyn vol gens zynen boek. 4° De aftelling zal voor elk gelyk zyn, aftellende trapsgewyze en ladende gelyk den trap het aen- wyst. Nogtans, aengezien alle de steenen konnen vermetst worden in de binnenmuren van een ge bouw, mogen de kantsteenen en de verbrande afgeteld worden ter rekening van de blyvende 50,000, die moeien dienen tot bet bouwen van een Gesticht van goede werken, hetwelk met zynen grond van by de 3 hectaren zal belast zyn met den eeuwigdurenden onderhoud van 10 zieke. Aengezien de bezouderste Actionnarissen dit doen om aldus medetewerken in dit Gesticht mogen zy krachtens liet princiep de intentie maekt bet werkt, om zoo te zeggen beloven dat de koopers zullen winnen, meer dan lOper 100 tydelyke goederen en meer dan 100 ten 100 eeuwige goederen. De verkooping zal plaets hebben DONDERDAG 16 NOVEMBER 1865 om juist een ure naermid- dag. van 135 koopen EN TE HELDERGEM. Den DONDERDAG 16 NOVEMBER 1868 om 9 ure voormiddag. De Secretaris TORREKENS te Aijgem, zal op bovengemelden dag en uur, düor bevoegd ambt, binnen Heldergem verkoopen, te weten 107 koopen Kanada BOOMEN, 25 koopen Wil gen, 2 Notenboomen en 1 Esch, waaronder vele van 2 tot 2 1/2 meters omtrek, hoogslammig en van zeer zuiveren opwas Alsook 100,000 goeden en welgebakken Kareel- steen. Men zal vergaderen en de verkooping zal be ginnen dicht bij de nieuwe kerk. Voldoende borg stellen, of met vermindering van ongelden komptant betalen en dees rucht baar maken, zij de boodschap. By verandering van woonst. van een schoon, groot en welgelegen TE KERKXKEN, AEN HET DORP. De Notaris Joseph F. M. VERBRUGGHEN, te Aelst, zal namens die het behoort, niet gewin van palmslagen en gelagen, openbaerlyk verkoopen. Een schoon groot Gebouw, wezende twee aen- eenpalende Huizen met afhanglykheden, gestaen en gelegen, te Kerkxken, aen hel Dorp, uitmaken de deu hoek der straet regtover de Kerk gediend hebbende lot klooster, aen Religieusen, en gekend op liet kadaster wyk B. Numers 695, 696 en 697, hebbende verscheyde beneden en bovenplaetsen, schoollocalen, kelders, waterpomp, citerne, steen put, koer en hof te samen groot in gronde circa de 6 aren 10 centiaren, palende oost aen den voetweg, zuyd de wed Coppens, west dMieer J. Seheerlinck en J. Scholte en noord den steenweg van Aelst op Gheeraerdsbergen Dezen eygendom is door zyne uytgestreklheyd en voordeeïige gelegenheyd, wel geschikt tot het uytoefeneu aller hoegenaemde bedryven. Verdeeld in twee koopen, onder voorbehouding van samenvoeging, te weten: De eerste koop. Bestaende uit hei huis, ge- dient hebbende voor klooster, kanlsehoo! enz. met de kour en hof. Gebragt ten kantoore op fr. 4000. En de tweede koop. Zynde het gebouw ter oostzyde naest den eigendom, van d'heer Seheer linck, gediend hebbende voor keuken, schöol en stalling. Gebragt ten kanloore op fr. 4120. DERDEN ZITDAG, ZATERDAG 11 NOVEMBER 1865. Ten 5 uren na middag, ter estaminet de Borze van Amsterdambewoond bv de wed. Heyvaert, te Aelst, aen de groote merkt. De Notaris DE MOOR, te Wichelen, zal ten ver zoeke van Dame We Deputter, renteniersier te Lede, en den heer Ad. De Glieest te Auaegem, den Dingsdag 14 November 1865, om 9 uren 's mor gens openbaerlyk verkoopen A. 85 KOOPEN ZWARE CANADA BOOMEN, van den zuiverslen wasdom, waar onder er zich vele van meer dan 2 meiers dikte bevinden. B. En 40 KOOPEN SCHAARHOUT, in eenen Bosch te Gijsegem in het Denderland achter de kerk en in de nabijheid van den steenweg. De verkooping zal plaats hebben aan den voet der Boonien. Op gewoone konditiën en lijd van betaling, mits borg te stellen en hel ongeld comptant te betalen. M1IS'1ST ERIE VA A FINAIS'CIE. AELST, 4 Oclober. Granen Tarwe. ilJaslelbyn Rogge Goorst. Haver. Hoppe (1864) de 50 kil. Hoppe f1865) Raepzaed Lynzaed. Raepzaed-olie. Lvnzaed-olie. Raepzaed koeken, de 1215 k. Lynzaed koeken Kemp koeken Aordap. (roode den 1/2 heel. Idem, (witte) Boter, de 3 kilogram Eyers, de 25 Vlas per 3 kilos. Viggens het koppel van Kanada-en andere staande langst den rechten oever BER. RIVIER BEKT DEJTOER, OP HET GRONDGEBIED De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Aalst, zal op DONDERDAG, 16 November 1865, om negen ure 's morgens, le Aalst, te beginnen aan de herbeg liet Schuitjeovergaan tol de open bare verkooping van 87 koopen schoone Wilgen, Kanadas en Populieren. Men zal vergaderen by de weduwe DE WAÈLE, in de herberg liet Schuitje te Aalst. Op tijd van betaling, mits goede borg. De Ontvanger, MICHIELS. per 132 lit. 50 li 11 a 10—. 9 8- 5 8—05 6- 12 fr. 000—0C 105 -00 16—12 16—00 72-10 56—00 117—00 452—00 000—00 0—19 0—14 4-00 1- 0 6-45 36-00 fr. cenlil. 14—11 11— li 8—16 b —16 7-1Ö 00-00 110—00 20—01 15—14 73 -00 00- 0 122—00 164—00 000—00 1—03 4—00 4-10 1—04 5-45 46—00 DENDERM0NDE, 30 October. Tarwe, par 130 lit. Rogge Haver par 100 kil. Geerst per hectol. Lyuólic Kempolie Koolzaed-olie Lynzaed, par heet. Kempzaed Koolzaed Lynzaedkoeken par (215 Kil. Kempkoeken. Koolzaed koeken fr. 23—00 15-00 20—(0 00—00 11'1—69 113—37 131—50 24—(3 00—00 00—00 253—96 13—00 17—00 25-00 1550 00—0L 00—00 000 00' 000-00 132—40 25- 08 00—00 00-00 266-06 00—00 00—00 NIN0VE, 30 October. Granen per hectoliter. Tarwefr. 17—00 a 17—50 Rogge. Haver. Koolzaed, par 88 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boter, per kil. Aerdappelen per 100 kil. 41—25 5-75 00—00 00-00 2 -80 5-50 11—75 7-00 00—00 00—00 2-90 6-00 LOKEREN, 31 October. Granen per 106 liters. Wille Tarwe. fr. 19—25 a 24—2ïl Roode id. 0(1—00 00— Rogge12—12-50 Geerst. 13-50 14-25 Haver42—50 00—00 Roekvveyt 44—00 00—00 Kalvers00—00 00—00 Aerdappelen per 100 kilos 0—00 0—00 ST N1COLAES 2 Oetober. Granen per hectolilél4. Witte Tarwe Roode id. Rogge. Boekweyt Haver. Winter Geerst Zomer Geerst Peerde en Duyve Boonen, per beet. Lynzaed. Idem. Raepzaed Aerdappelen per 100 kilog Vlas, per kilogr. ruw Boter. fr» 4880 00-00 12—30 12-70 t—60 41—80 00-00 16-50 00—00 00—00 5-00 2-24 2-55 AUDENAERDE, 2 October. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 16—00 a 21—50 Roode id. Masteluyn Haver. Boter per kilo. Eyers, per 25. Aerdappelen de 100 kilos. 15-50 12-00 12- 00 40-00 2-54 2-00 0—00 20—50 14—00 13—00 14-00 3—05 2-30 0—00 EECL00, 2 Oclober. Granen per hectoliter» Witte Tarwe. Tr. 48—50 b 00—00 Bruyne Tarwe. 00—00 00—00 Rogge. Boekweyt. 11-85 00—00 12—00 00—00 Haver. 8—40 00—00 Geerst. 12—50 00—00 Peerde Boonen 14—85 00—00 Lynzaed 28-75 00-00 Aerdappelen de 100 kilos. 6- 25 0-00 Boter, den kil. 2—50 0—00 Eyeren de 25. 2—10 0-00 Konynen 't stuk. 1—90 Verkens per hoofd. 23- 00 166—00 15—00 26—00 GENU, 3 October Tarwe. Rogge. Geerst. Haver. Boekweyt Boonen. Raepzaed Lynzaed. Kempzaed Raep-olic de 100 kilos. Lyn-olie. Kemp-olie. Boter per kilo Eeyers de 25. Aerdappelen de 100 kil, Verscb Roet par kilo. Koevcn- Veerzen- en Ossen Kalfsvellen. Siitrshuvden Granen per hectoliter, fr. 17—00 a 22—00 11—75 12—25 12—00 12—5u 9—00 10-00 12—00 13—00 16—uO 17—CO 34—00 00—00 26-50 27-00 00—00 00—00 gl. 63-00 00—00 49—00 00—00 00 -00 00—00 00- 27 00—29 00—21 00—23 5—00 U—00 0-90 1—05 huyden 0-74 0-82 0 -74 0 82 4—00 0—60 BRUSSEL, 3 October. Tarwe, par 80 kil. gl. 40-01 a 11 -=ÓÖ Rogge, par 75 kil. 6—06 6—12 Geerst, par 63 kil. 00— 00 00—00 Haver, par 100 kil. 18—00 19—50 Raepzaed-olie. 76- 00 00—00 Lynzaed-o'ie. 00—00 00-00 POPERINGHE, 28 Oct. Granen per heeloliler. Tarwefr. Rogge. 12-()p Haver. 8gg Aerdappelen. 8__0 Hoppe (1864) per 50 kil. 100—00 a 105—oo Hoppe van Boeschcp (Vrankryk) 000—00 00—00 RYSSEL, 1 Ocl. Koolzaed. Koolzaed-olie. Lynzaed. Lynzaed olie Par heeloliler. fi». 25—00 a 30-00 JU—25 00-00 25—00 28-00 91—77 00—06 ANTWERPEN, 1 Oct. Ardecnsch KJaverzaed. de 100 kil. fr. 355 a 444

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3