J.' Wel op hel bestuer des» eei-e- diensten. Welsprekende Cyfers. Sameuzweeritig ïn ülexiko. I 1 R ivelke wyze Burgemeester. Anspacli, riie pro testant eii vrymei'selaer is, zyiie goddcloozege weldenary op liet geweten van catholyke kinde ren zal verreclitveerdigen. Waren vvy in de plaets dier ouilers, \vy zouden den hecr burgemeester voor liet gerecht brengen: de Grondwet waer- horgt immers aen alle Belgen zelfs aen de catholyken de vryheyd van geweien, en niemand al ware hy zelfs protestant en l'vancrnaf.on en op den hoop toe nog burgemeester van Brussel heefl. liet. regt die vryheyd te schenden, zooals den lieer Anspach hel gedaen heeft. Be geheele geestelykheyd des bisdoms van Brugge protesteert, liv hét volgend adres aen Z. iioogw. Mgr. Faicl, tegen het wetsvoorstel op liet tydelvk der eerediensten, hetwelk, onder andere schreeuwende ongeregtigheden, de woor den bevat: de kerkgoederen zyn laiek. Het is den catholyken verheugend te zien, dat prelaet en priesters met een zelfde gedacht bezield zyn om die nieuwe ongeregtiglieyd te vers tooien. A BRES Aen Mgr. den Bisschop van Brugge aengebo- den, door zyne geestelykheyd vereenigd by ge- legenheyd der geestelyke retraite, in 1863. Monseigneur, Zoozeer wy den krachtvollen apostelyken brief hebben toegejuycht, die uwen beroemden voor ganger, wylen' Monseigneur Malou, van zalige en onvergelelyke gedachtenis, den lieer Minis ter van justitie toestuerde, belrekkelyk liet wets ontwerp over liet tydelyke der eerediensten, zoozeer gevoelen wy ons aengemoedigd en ver sterkt door de houding, die Gy hebt genomen, van den beginne uws bisschopschaps, en door de woorden, die Gy ons hier hebt toegesproken. Tegenover dit wetsontwerp, evenals tegenover de onlangs gestemde wet op de Studiebeurzen zou de belgische geestelykheyd, zoo regtzinnit aen het geluk en den roem des vaderlands, als aen den voorspoed en de eere des Godsdiensts verknocht, maer een gedacht kunnen hebben: dat van oenen algemeeuen en weitelyken tegen .stand. Wy, althans, Monseigneur, wy houden er aen, lnydop te verklaren, dat wy met gansch ons hert, en zonder voorbehoud, de onvrikbare grondbe- selen van geregtigheyd bytreden, die Gy uylge- roepen licht, en te" zeggen, dat, zoo men ooyt beproefde onze medehulp te verkrygen tol de uytvoering eener onregtveerdige en kerkberoo- -vénde wet, wy, naer liet voorbeeld en itt liet gevolg van onzen Bisschop, me.t den Apostel zouden antwoorden: Non possumus. Hebben onderteekend 774 geestelyken. Zietliier Cyfers die veel zeggen en veel bewy- zen. liet officieel dagblad van Italië, van 10 July isfii. kondigde het. getal stemmen af dat ten dien tyde de vertegenwoordigers van het llaliaensche volk hadden bekomen. Die stemmen, te samen genomen, beliepen tot 170,597. Het is meer als zeker dal de vertegen woordigers die dezer dagen uyt haet tegen Pius IX gekozen zyn, zelfs dit getal stemmen te samen niet hebben bekomen. Zietliier nu andere cyfers Tot hiertoe heeft de Unit a CatloUca van Turyn reeds een millioen haiulteekens en 250,000 frs ver gaderd voor "het adres van dankbaerheyd, eer bied, en verkleefdlieyd, dat aen Pius IX zal aen- geboden worden. Verstaet gy dit wel? Een millioen Italianen teekenen voor den Paus en storten geld tot zynen onderstand. Dat wilt zeggen dat Pius IX tot hiertoe zes mael zooveel stemmen heeft bekomen in Italië als alle de volksvertegenwoordigers te samen geno men. En bemerkt dat .lie stemmen niet gekocht zyn géwordén, maer in volle vryheyd gegeven. De ware Italianen hebben geweygerd van voorde kamers te gaen kiezen, maer zy hebben hunne stern en hun geld gegeven ten voordeele van Pius IX. In den keus, van gansch nieuwen aerd, die wel de beste uytdrukking is van de gevoelens eens volks, behaelt Pius IX de overhand op de ministers van Victor-Einmanuël met eene meer- derheyd van 850,000 stemmen. De nieuwstydingen uyt Mèxiko hebben te Brus sel eenen diepen indruk gernaekt; ook, om er het uytwerksel van te verminderen, hebben de ministeriëele dagbladen gepoogd de echiheyd dier tydingen te betwisten. Zal men ook ontkennen, dat de Keyzerin Char lotte, om aen bel gevaer te ontsnappen, we k haer alle oogenblikken bedreygt, misschien op dit uer op weg is om naer Belgiën te komen? Onweêrlegbaer is liet, dat dit vertrek uyt Mexiko vast bésloten is, en dat op 27 September er ne gen rytuygen, geladen met het reysgoed der Keyzerin, gereed stonden om naer Vera-Cruz te vertrekken. Den Moniteur behelst een besluyt geteekend Leopold, 't welk 52 fondatien van catholyke stu diebeurzen aenslaet die bestaen in de provintie Limburg. Toen Napoleon III in 4852 de familiegoederen van de familie d'ürleans aensloeg, reklameerde Leopold, als voogd zyner minderjarige kinderen, tegen deze verbeuring, en nu teekent hy de ver beuring der goederen van de catholyke beur zenstichters. Volgens tydingen uyt Morelia zou den troon van Maximiliaen waggelen en meer dan ooyt dreygen in te vallen. Op hetzelfde oogenblik be weren de Napoleonsgezinde bladen, dat alles in Mexiko om ter beste gaet, dat de rust overal her steld is en de bandietendie hun vaderland tegen den vremden invaller verdedigen, te vuer en te zwaerd zyn uytgeroeyd. De Freie Presse van Weenen kondigt een artikel af, dat overeenstemt met de inlichtingen vervat in eenen brief van eenen belgischen officier namelyk dal er eene samenzweering tegen keyzer Maximiliaen was ontdekt; dat den zoon des ministers, generael Uraga, adjudant van den keyzer, zelve aen liet hoofd van het komplot was; dat. er 500 persoo- nen aengehouden en verscheydene kassen met wapens en oorlogsvoorraed in beslag genomen waren. Het nieuws was beteekenend. De samen zwering in Mexico heelt hare vertakkingen tot aen het hof, tot op de trappen van den troon. Het is eene nieuwe waerschuwing voor den key zer cn zyne dynastie. Men schryft uyt Brussel aen den Courrier de l'Escant: Men vertelt dat de vertegenwoordigers van Vrankryk en Oostenryk, in den naem van hun Gouvernement, opmerkingen hebben gernaekt aen den Minister van buytenlandsclie zaken, nopens de onwelvoeglykheden die op liet Congres van Luyk gezegd zyn ten opzichte van de door hen vertegenwoordigde Hoven. Men zegt dat den heer Rogier zeer verlegen is, vooral daer zyn collega der binnenlandsche zaken de luyksche brassery heeft toegelaten. Men schryft uyt Segelgem aen den Denderbode Vrydag laetst heeft voor de gandsclie bevolking van Segelsem een angstvollen morgendstond geweesthet kleppen des stormklok, het geroep de Kerk brand, bragt de grootste verslagenheyd te weeg. De geestelyke en wereldlyke overheden, alle de inwooners van het dorp en aenpalende wyken benevens de schilders die in de Kerk werkten waren zoo spoedig mogelvk ter plaets. De Eerweerde heeren pastor, en onderpastor, den koster en des zelfs broeder drongen de roo- kende kerk binnen geen vuer ziende en niet wetende waer het zich bevond, zyn ze in den vo'lkomensten donker al tastende' geraekt tot aen de deur van de sacristy, die gloeyend heet was. Zy openden en teruggeslagen door'de brand- jacht, zyn zy wederom al tastende de kerk uytge- gaen om de deuren langs buyten te openen. Daer in gelukt zynde, zyn den smid Jan Bapte. Tir- linek alhier, opgevolgd door de schilders gezel len Ferdinand de Willd van Zele, en Eduard De Bruyker van Laerne, binnen gedrongen, hebben zy door het bygebragte water den brand bemees- lerd. De Wilde is zelfs door den brandenden plancher gevallen maer oogenblikkelyk door Tirlinck verlost. Zoo het schynt, zou dèri brand in de bakkerskolen begonnen zyn van den don derdag avond. Een kasse met de kerkornementen en kleede ren ter uytzondering van het beste ornement, dat in de pastory berustte, is gansch vernield, al dat zich in de sacristy bevond en in nog dry kassen benevens de kassen zelve, enz. zyn grootelyks beschadigd. Gelukkig dat den kerkbailliuw den zondag van vier en half de kerk kwam openen, anders had het vuer wel dé kerk konnen indringen, en liet gandsclie batiment vernielen. Iïct gebouw met de houten meubelen zyn ver zekert. De schade word geschat op in de vyftig hon derd franken waervan er ver het meeste deel voor de kerk zal zyn, omdal al de kleeren en ver sierselen niet verzekerd waren. Hot schvnt zeker, zegt de Indèpendance, dat er geene komnglyke zittyd zal plaets hebben voor de opening van den wetgevenden zittyd 1865-1866. Er is weynig aen gelegen wyl niemand veel belang kan stellen in eenen ouden man eens anders schrift te hooren lezen, waerin dé waerheyd bewimpeld word. Het koninglyk besluyt dal. aen den heer Cha- zal genade verleent van de straffe waerloe hy door het hof van Cassatie is veroordeeld geweest, zal waerschynlyk in den Monheir verschynen voor de opeumg van den zittyd. Dit besluyt zifl gegrond wezen op de vraeg van het Seuaet, het is waer schynlyk dat men in de wenschen, van M. Van Schoor, noodige beweegredens vinden zal om ook de genade van Al. De Lael te verr'egtveerdigen. Den héér Leo De Monge, professor by de lloogescliool van Leuven, zal zondag 12 november, in den Catholyken Kring te Aelst, eene conferentie geven over de romans. Den heer Rogier is ziek. Eene maeltyd die hem door zyne vrienden moest gegeven worden, ter gelegenheyd van zynen lecsldag 'is moeten le- genbevolen worden. Er zyn tegenwoordig te Gend veel subieleover- iydeus. Als iets zonderlings zullen wy melden dal zaterdag avond den genaeinden Jacob Dupon, oud 76 jaren, woonende in de Brusselschestraet, schie- lyk overleed en dat de vrouw Desmet, oud 58 jaren woonende in de lange Krevelstege, die Dupon had afgelegd, 's underdaegs morgends de zelfde dood stierf. Hel schynt dat de heeren Cli. Colson, Vuyl- steke, Ileynderyckx en Van Mossevelde hun ontslag hebben gegeven van leden des Gemecnteraeds van Gend. Men zou aldus te voorzien hebben in de vervanging van zeven leden, in plaets van dry. Wie het meeste plaets noodig uad. Een net gekleed meysje ontmoette op de straet een half dronken jongen lieer, die op haer kleed trapte, en daerby onbeschoft aenmerkle, dat de krinoliene rokken te veel plaets noodig hadden, waerop de jonge jufvrouw bedaerd antwoordde: niet zoo veel als den jenever, mynheer. Men schryft uyt Antwerpen, 5 november. Gisteren avond heeft M. Vigneau mei zyn toe stel genaemd branduyldoover, nieuwe proefne mingen gedaen, welke, even als de vorige ten volle gelukt zyn. Deze proefnemingen hadden plaets op het lort llerenthals hetwelk door de stadsregering gereedelyk ter zyner beschikking was gesteld. Hel aenwezige publiek, waeronder wy AI. Van Put diensldoenden burgemeester, schepen en verschil- lige gemeenleraedsleden, opmerkten, bestond uyt ongeveer 200 persoonende proefneming, welke tegen 7 u.ie aengi kondigd was, begon eerst ten 8 ure. Te midden van het fort was eene houten barak opgetimmerd, van ongeveer 4 meters hoogte en vierkant; rondom waren de planken langs den buy ten kaut, mei lakkebossen bekleed. Deze hoe out - vlambaer ook uyt hun evgen, werden nog met pe troleum overgoten, alvorens in brand gestoken te worden: de vlam zette snel vooil en welhaest ston den de lakkebossen iu volle brand, Nu verscheen Al. Vigneau mei zyn to^sb 1, het welk zeer eenvoudig is en veel gelykenis heelt met hel kasje dat een limonadeverkooper op den rug draegt. M. Vigneau droeg het insgelyks op den rug vastgegespt aen hetzelve was een kleynen darm gevestigd. Mel den hoed open de cigaer in den mond naderde M. Vigneau lot op ecn puer meters afstand de vlammen en toen hy er het door hem loebereyde water opspoot, werden de vlammen, die reeds zeer hevig waren, onmiddelyk uylgedoofd. Deze eerste proefneming wierd met een daverend br ivogeroep begroet. Vervolgens wierden er een hoop lakkebossen binnen in de barak op elkander gestapeld, welke, na insgelyks niet eene groote hoeveelheyd petrole um begoten te zyn, niet fakkels m brand werd ge- steken. De vlam sloeg welhaest boven door de planken der barak; maer even spoedig als den brand zicii had ontwikkeld, werd hy ook door AL Vigneau uylgedoofd alle middelen om liet ndg ronkende hout dacrna weer te doen ontvlammen, bleken vruchteloos te zyn. sXVy leven wel degelyk ondpr hel regiem van den sabel. De redaktie van de Senhnelle beige, die de misbruyken in het leger herhaelde mael vinnig gehekeld heeft, is door eenen major en eenmi luy- tenant kolonel van het 70 linie-regiment in tweege vecht beroepen. Zondag hebben de mede-opstel lers van gemeld blad te Antwerpen eene byeen- komst gehouden en besloten de uytd-iging aen te nemen. Het tweegevecht zal niet in ons land, maer wel in den vremden plaets hebben. Twee geluygen zyn gelast geweest met de aen- melding van het berigl aen de officieren van hel lc. linie te gaen dragen. Wy zullen onze lezers met den uylslag der zaek en mei de omstandigheden bekend houden. Wy kunnen slechts bewcencri van de tweege vechten op zulke schrikbarende wy/.e in Belgiën te zien vei menigvuldigen van hoe hooger hel slecht zien vermenigvuldigen van hoe hooger liet sleehl voorbeeld komt hoe beweenelyker het is en hoe meer navolgers het vind dit bemerken wy maer te veel. De stad Ronsse bezat twee onderwysgcslich- lenhet eene, door priesters bestierd, kostte gee- nen cent aen de stad; hel andere droeg den prach- tigen naem van Middelbare School, en moest uyt dien hoofde onderhouden worden met hel zuei ge wonnen geld der belastingschuldigen. Den gemeen- teraed van Ronsse, waerin er veel liberalen zyn, heeft bpgrepen dat die stadsschool eene geldver- kwisling was, welke niet kan verrechlveerdigd worden, en heeft by gevolg die school afgeschaft. Een jongen jager keerde gister morgend van Namen naer Brussel terug. Op den oogenblik dat hy zyn geweer in den waggon neerzette, ging het schot eensklaps af, de loodkorrels vlogen door hel zypanneel, en verspreydden zich in de statie, ge lukkig zonder iemand'te treffen. Er is een proces- verbael tegen den ontvoorzichtigen opgemaekt. De correctionneele regtbank van Brugge had had vrydag eene vry zonderlinge zaek te onder zoeken. Den genaemden Pieler Keukelinek werk man te Moerbeke, om zich geld te verschaffen, had zich te Brugge onder den naem van zynen broeder, als plaetsvervanger acngeboden by den lieer Gil bert agent in militaire rein placemen ten. Hy wierd aengenomen, deed zich aldus doorgaen en teekende op den dakt Jan Keukelinek. Later kwam alles uyt. Pieter Keukelinek is voor die aflroggelary en valschheyd in geschrift tot i jacr gevang en 400 franks boete verwezen. Men schryft uyt Luyk, 3 november Gisteren had men op verscliillige plaetsen on zer stad den brief aengeplakt van M. A Dumas, waei'by hy aen de bevolking tegen den 2 novem ber, zyne komst aenkondigde in de stad Luyk dit kleyn hoekje van Vrankryk. Deze laetste woorden wierden welhaest afgeurd en de plakkaerlen wierden inelaenmerkiiigen beschreven, welke voorzeker niet tot eer aen AL Dumas zyn. De lekkerbekken hebben hun proces gewon nen. Er is onlangs gemeld dat zy vaslelyk voorge nomen hadden geen enkel oesterken meer te eten, zoolang zy zoo duer bleven welnu, welke harde penitentie dit ook ware voor de smuilers, zy heb ben woord gehouden, en de oesterparkhouders zyn nu verphgt, het hondertal tot den prys van 6 Ir. te verlagen. VreESLYKE ONTPLOFFING. ZES SLAGTOFFERS. Men schryft uyt Namen: Eene schroomlyke ramp zaterdag avond ge beurd aen de poorten onzer stad, is den weedom en de verslagendheyd onder ons komen werpen. Den ketel der yzergietery van Al. Legros, gestaen op den linkerkant van den Lcuvensclien steenweg, is met eenen vreeslvken slag in de lucht gespron gen den schok ervan weêrdaverde tol in de huyzen van hel hoogste der stad. Het was omtrent 5 1/2 ure. De kracht der ontploffing was zoo groot, dat een geheelen muer, aen den eersten schok bloot gesteld, van eenen blok gerukt is en als een waev- er over de omliggende huyzen lót op den weg van Bommel met moordadige uytwerkselen werd open- gespreyd. Op zekere plaetsen lag den grond met eenen regen van steenen bezaeyd. Hel spoor dor lieengeworpene voorwerpen ziet men op alle de muren in den omtrek der ramplooneels. Er waren stukken van den ketel gevlogen tot aen den omkeer van den weg van Bommel. Behalve het geweld dei- ontploffing is liet uytwerksel van den schok sell room lyk geweest, by zoover dat, door de dave ring al de panupn van 't buys zyn afgerezen. Me nigvuldige vensteruvten zyr. uytgeslagen. Alaer schrikkelyke ongelukken, tooneelen van tranen en rouw in menige huysgezinnen en van weedom voor allen, zvn het gevolg van dit vrees- lyk ongeluk geweest. Indien onze inlichtingeu juyst zyn, en mogten zy overdreven wezen zou het ge tal der slagtoffers tot zes beloopen De genoemde Gravez, Toussaint en Gossiaux, den eenert meesterknecht, den anderen mekanicien en den derden mouleerder, zyn gedood geweest. Twee hunner bevonden zich in de fabriek, den derden was buyten, dezen laelsten wierd meer dan vyftig stappen ver geworpen. De vrouw Godard stand aen hare deur op 40 meters van de f brick; ;.y is door eenen steen aen liet hoofd getroffen en gevaerlyk gewond. De twee doehterp-s dier ongelukkige, liet eene 8 en hel an dere 5 1/2 jaren oud, speelden op den kóer van het buys; zy zvu als 'l ware begraven geworden ouder eene buy van steenen hare dood was oogenhlikke- lyk. Een zesde slagtoffer, een jong meysje doodc- lyk gewond, is ook overleden. Alen noemt ook een ,kind dal. zynen arm gebroken is. De oorzaek dier ramp is onbekend. By de eerste lydiug van <lii vreeslyk ongeluk, zyn de overheden, de geestelyken van Sint-Jueubs, do geneesheeren, de ingenieurs naer het ramptoo- ueel gesneld. Alen leest in VEcho du Luxembourg: a Een droevig ongeluk, aen de veronachtzaming der ouders toe te schryven, is dezer dagen te Cor- bion voorgevallen. Een kleyn meysje van 21 maen- den Henrielle Brasseur, was allei n te buys gela ten en aen de bewaking van eene barer zusters, oud 15 jaren, toevertrouwd. Terwyl deze aen dé fonteyri was gaen putten, op 200 meiers van het buys afgelegen, naderde de kfeyne te dicht by het vuer en hare kleederen schoten in brand. Wanneer hare zuster terug in buys kwam, was het kleyne meysje reeds geheel van vlammen omgeven. Op het geschreeuw dei- kinderen kwam eene buervrouw toegesneld, die haeslig de vlammen uvtdoofde; doch de brandwonden waren zoo erg, dat het kind na twaelf uren lyden den geest gaf. De geestelyken van hel kanton var) Charle- roy hebben aen den bisschop van Doornyk eene proleslatie gezonden tegen het wetsontwerp op liet were Idly k beheei der kerkgoederen; in die protes- talie verklaren zy voor God en voor de menschen bereyd te zyn liever hel gevang, de verbanningen zelfs de dood te onderstaen, dan rechtstreeks of on rechtstreeks mede te wei ken tot het uytvoeren van eene wet, die hun geweien als ecrlyk man, als chris tenen en als priesters, versloot. Men seiiryft uyt het kamp van Beverloo, 31) October Een yselyk ongeluk, op de vaert van Le- opold-Burg voorgevallen, treft vreed eene talryke familie. Den ontvanger der vaertrechteu, Jen heer Janssens, vergezeld van zyne dienstmeyd en zynen zoon, waren, dezen namiddag, slrooysel voor het vee gaen halen in een kloynon boot. Opeen kwaert uers afstand van alle wooning deed een geweldigen rukwind het bootje omkantelen. Den jongen, 10 jaren oud, redde zich alleen door het zwemmen op den boord gekomen ontkleedde hy zich, duv- kelde in het water om zynen vader te redden. Het was slechts toen zvne krachten hem ontgingen en hy zelf gmg verdrinken, dat hy zynen vader dien hy een oogenblik by de liairen had gehouden moest los laten. Het arm kind riep alsdan om hulp, maer te vergeefs. Op het oogenblik dat ik u schryf, zyn de beyde Ivken nog niet gevonden. Den heer Janssens laet eene vrouw in zwangeren toestand en vyf minderjarige kinderen achter. Meh kan niet genoeg de legenwoordigheyd van geest bewonderen van den zoon, die, rnet levensgevaer, gepoogd heeft zynen vader te redden en er in z.ou gelukt, zyn zoo zyne krachten hem niet verlaten hadden. Het kind, eenige geluygen van wie wy deze inlichtingen houden, verdient zeker eene be looning voor burgermoed. Aen den tegenwoordigen prys der hoppe re kent rnen dat den eenen #staek door den anderen aen den landbouwer 1 fr. lot 1-30 opgebragt heeft in de omstreken van Poperinghe. In Normandiën meent m -n den middel ge vonden te hebben om te kunnen ondi-rsrheyden of de hoornbeesten, met de runderpest hehebt zyn, eer men uytwendige teekens aen het dier bestali- gen kunne. Zy maken daer een groot turfvuer; men brengt er al de beesb-n by. Degene die de ziekte reeds hebben zonder dat men het nog be merken kan, beginnen te hoesten, le prnyssen, en laten zoo uyt hunne neusgaten overvloedig etterslof uyloopen. Deze wordpn seffens van de andere bees ten afgescheyden welke andere dan ook gemeenlyk behoed blyven van de besmettelyk'e ziekte. BUYTENLAIVDSCII MEUWS. Men schryft uyt Roermond (Uolland), 4 no vember Eenen gendarm, Van Eek genaemd, die op zyn lerugtogt van de kermis te Roosleren voor- bv een aen den weg opgerigt kruysbeeld kwam, wierp hel baldadig om en verminkte hel met zynen sabel, zoodat het in onbruykbaren toestand ge- raekle. Deswege voor den krygsraed te Maestncht te regt gestaen hebbende, is hy van den militairen dienst vervallen verklaerd en "veroordeeld tot dry maenden korrektionnele gevangenisstraf. Te Bautzen had den 28 October eene yselyke tereglstelling' plaets. Den moordenaor Bohme moest de dood door de guillolien sterven. Den geestelyken voegde hem le vergeefs eenige woorden van troost toe. Bohme wilde ze zelfs niet aenliooren. Rustig besteeg hy het schavot, waerin hy geholpen wierd door vier in het rood gekleede beulsknechten. Bo vengekomen begon evenwel een geweldigen stryd, en liet duerde byna wel een kwartier, eer den mis dadiger zoo vastgebonden was, dal hy op de plank kon gelegd worden, onder de 72 pond zware vul- byl. Hy wist zich evenwel weder los te worstelen; hy beet, schopte en schreeuwde als een razenden «Hulp, reddingmenschen, red my, ik ben on schuldig. Gy zyt mense.henmoordenaers. Ik sterf onschuldig. Deze en dergelyke kreten deed hy oiiophoudelyk hooren. De omstanders beefden van het akelig tooneel. De vier mannen konden Bohme niet beniagtigen. Er werd hulp gevraegd. Nog dry mannen schoten toe, doch ook daerua gelukte het zelfs niet den mjsdadiger te binden. Eyndelyk wierden zy nog versterkt door een slevigen geregts- dienaer dezen greep Bohme by de lange zwarte liairen en trok zyn hoofd achterover zoodat hy magteloos wierd. Noglans kostte liet veel moeyte hein vast te binden op de plank. YVeynige oogen blikken daerna was het hoofd van den romp ge- scheyd'-n. Alen schryft uyt Alilanen aen het dagblad Italia Eenen persoon van Zuyd-Ilaliën, een openbaren ambtenaer, opgeligt zynde door baenstroopers, zond aen zyne bloedverwanten en kennissen eenen brief, als luydende Ik ben krygsgevangen en ter dood veroordeeld. Alen vraegt my voor myn losgeld, eene som van 60,000 fr.vergadert ze zoo spoedig mogplvk, moedigt het gouvernement ter myner begunstiging aen, en zend my klinkende tui) ut, ii.eilei keninj piiislc jjiaseh oil Ier Uan zyn E liveiii 10,00 ihy te ven c bentlf laiiill) nendi moor Wii. fc» iu t Blalc «Te den p jhescli iaiet z 1 Ik wan [never ficgen iiylge I |vat (i haer. 2 i Iweei gehoi arme den \locg den s trof de vli 2 gesnc ganse j by d vierd zich 1 j hare uyi v tegei; een ji tcals den I kelyi had l tooni de d jgrltll der ipge M, halle de e een IIIOIli door uylsi tueii M eene eullt bekr M maei ui;en Olllv: 100 I) en I D' won 18t)( woo kil. SI onzi taeh zelfs (lagi zout M Imnni lier H wulk miildi pr vs i P.pvei letfr en m gewo gen. «lym, en w hpid, droef moed mchl M op gien G den

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2