MEERSCH VAX LAND BOO .11 E X BOOMEN ROOMEN BOO .11 EX', BOOMEN, Marktprijzen. Bekendmaking-, REALEXIA ARABICA. TE KOOP, BEBIGT. VERKOOPING Aeiizieolyke vei kooping Buiiengewoone Groote Yerkooping TE LEDE Openbare verknoping BEHUYSDE HOFSTEDE Openbare Yerkooping Bestier der Registratie en Domeinen. - KANTOOR AALST. Merkwaardige Werkooping DER STAD AALST. munt, /.onder welke ik vooreerst de ooren zal afge- si.eden worden. Volgden ue daluiu, de hatidlee- li.-ning en de aenduydidg der plaets, waer men de (niaslei'S brengen motst. Maer dezen brief had een lasclirift, door eene andere hand geschreven en on icrleekeml hel hield in als volgt: Den krygs- Lvangevangenen is eenen dief; ik heb hem voor pyii losgeld tnaer -i 0,000 fr. gevraegd, hy zou hel liverige voor zich willen houden, zend dan de 10,000 fr., en ik /al hem loslaten. Onnoodig er hv te voegen dat de hand, die liet schrift geschre ven en onderteekend had, die van den oversten der bende was. Viervoudige moordpooging.John Medland, landbouwer in dienst van pachter Blalchford, woo- nende te Devonshire, is aengehonden om eenen mooidaenslag gepleegd te hebben op vier persoo- neii. Ziehier wat wy over deze gebeurtenis aeiitref- fen in de engelsche dagbladen Zoo hel schynt had Medlauti op de hoeve van Blalchford verbleven. Tegen den avond stak Elisabeth, de dochter van •den pachter, hel vuer aen in de keuken, toen den beschuldigden achter liaer trad, en een revolver ■net zes loo pen op haer afschoot. a Mad. lilatchford, die de ontploffing hoorde, Twain toegeschoten en zag Medland recht staen nevens hel jonge raeysje en het pistool plaelsen tegen het oor /an Elisabeth die op den grond lag jtivlgeslrekt. Uytzinnigen riep de moeder ujt monster, wal doet gy i Waerop Medland eenvoudig antwoordde lk zal u dooden. 1 Terwyl hy deze woorden sprak, schoot hy op liaer. Op denzelfden oogenblik kwam Celiua, de tweede dochter, die ingsgel/ksde losbranding had gehoord, de keuken binnengestoven, en sloeg de turnen rond het lichaem van Medland, waerdoor den kogel nevens het hoofd barer moeder weg- Ulocg. a Medland rukte eenen zyner armen los en over den schouder trok hy het pistool af op Celina. Hy trof haer niet en hel meysje nam met hare moeder de vlug! a Alsdan kwam Joanna, de derde dochter toe gesneld. Deze hief hare zuster Elisabeth op, die gansch bebloed ten gronde lag. lleyden poogden te ontvlugten, maer stortten by de deur ten gronde, en Medland loslte het vierde schot op haeiDe beyde meysjes rigtten zich weder op en liepen in het naburige veld, waer bare moeder en zuster haren vader tegenhielden, uyt vreeze dal de woede van deu moordenaer zich tegen hem zou hebbei: gekeerd. <i In de keuken alleen gebleven, nam Medland een groot mes, sneed zich den hals open, en vlugt ic als dan ïiyi de woning; doch hy wierd gi-val dooi den heer Blalchford en dezes zoen, die oogenblik- kelyt de wonde verzorgden, welke hy zich zeiven bad toegebragl. Voor de magistraten greep een der pynlykste touncelen plaels. 't Was voor hen dat den moordenaer verklaer- de dat Elisabeth Blalchford hem beminde en hy gelukkig zou geweest zyn, in geval den hoogmoed der familie van het jonge meysje zich niet hadde opgeworpen als eenen hinderpael legen dit geluk. M. Ad Ier chirurgien-tandmeester, oude Graen- halle K° 15 te Brussel, berigt ons zyne aeukoinsl in de e stad. Dezen artist, welken over eenigen tyd een merkweerdig boekdeel handelende over de mond-en tand/.iekten heeft uytgegeven, doet hier door zyne buytengewoone talenten in dees vak uylschynen en levert aldus die waerborg op dat uien in zyne kunde volle vertrouwen mag stellen. M. Adler is den eenigen tandmeester die mei eeue .eervolle melding door de geneeskundige fa- culleyt voor de zyne kunsttanden en gebyten is bekroond geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in het Ilotel de dry Koningen alhier van 9 ui;en voor-lol vier uren namiddag de persoonen ontvangen die zynen diensl zouden benoodigen. 7. HOPPEMERKTEN. Aelst 2 november. Op onze laelste hoppemerkt waren er 108 zak ken, welke verkocht wierden aen de pryzen van 100 tot 110 fr. de Sü kil. De fakteurs boden deze week op den buyten 100 en 105 fr. maer de landbouwers toonden weynig lust om aen die pryzen af te steken. Nancy, 2 november. De zaken blyven levendig, en op den buvlen wordt dagelyks door koopmans bezocht. Sedert 1800 was er zooveel hoppe niet te koop als tegen woordig. De pryzen van 150, 155 en 100 fr. de 50 kil. volgens kwahteyt. Gerbeviller, 25 oclober. Slechts sedert een tiental dagen is de verkoop onzer hoppe bedryvig beginnen worden. Men be hield heden 150 fr. voor de inlandsche, en 180 tot zelfs 185 Ir voor de spalts, alles per 50 kilos. Alle dagen hebben wy koopers, vooral Dtiytschmans, zonder opslag, doch aen vaste pryzen. BUKGEIiLYKEN STAND GEBOORTEN. Mainnf.lyk 5 Vrouwel. 2 HUW ELY KEN. J. Malthys, twvmler. niet M. Frisch, dienstm. J. Van Nuffel, kleermaker. ïiielG. Van Diiessche kleprmaeksler. F. De S.uieleer, landbouwer, te Erpe met J. Vinck, landbouwster. C. Druwé, koopnianklerk, met M. Seps. z. b. A. Boone, fabrikant, met T. De Wolf zonder b. P. De Sinedt, twynder, met S. Van den Broeck, kantwerkster. C. De Schryver, solferstekmaker, met C. De Range, dagloonster. G. Petit, twynder, met A. Van Mol, kantw. J. Sonck, daglooner, te Sl. Jan Molenbeek, met J. Verhuist, kantwerkster. J. Mertens, mulder, met M. De Neef, z. b. OVERLEDENEN. A. Goossens, twynder. 31 j., Vischmerkt. M. Colin vr. De Vos, vischverkoopsler, 65 jZonne- straet. De llaie, 9 m., Schaerbeke. Th. Lansens, ni. Vankouteren, leeraer by dë middel bare school alhier, 33 j., Ie Couckelaere overleden. P. Buys. 10 in. Schaerbeke. J. De Pauw, man Vannufiel, twynder 65 j., Schaerbeke. Th. Spaens, 1 ni., Keyzerslraet. J. Meert, man Capiau, voerman, 45 j Schaerbeke. B. Schol- laert, m. Baerl, landbouwer, 65 j., St. Job. J. Sterck, 2 m. Brabantstraet. M. Rarry en do ?erniacrd* geneesheer I.ivinp.stone hebben in hunne wetrnsclinppelyke reis de belanpryke nntrii-kkinf; gednen der RevalENTA, kostclyk en hoogst herstellend voedsel, het welk 60,000 geneiiiig'n heeft Ie wege gebragt, zonder genees middel en zonder purgotic. Zy verspoert duizend moei haren prvs in andere geneesmiddelen, de volmaekla gezondheid weder- P.evende aen de verteringswerktrrigen, aen de zenuwen, loos, leter en slynulies, zelf aen de meest nilgeputten. in de sh-chie en moeijelyke verteringen (dyspepsies) gaslriten, gastrolgies, gewoonlyke verstopheden, speen, klieren, windien, hertkloppin- pen, afgang, opzwelling, verdwelmdheid, toiling der ooien, slym, brnkingen en zelfs overgevingen in zwangerheyd, krampen en ïenuwtrekkingen der maeg, slapeloosheid, hoest, benouwd- beid, korlborsligheyd. nitteering (oonsomption), hnirworm- droefgeestiglieid. verval, rhnmniisnie, flerecyn, koorts, valling, moede-kwael, ïenuwsmcrt, slecht bloed, blceke kleur, waler, tucht. TE TERALPHEiME. Den Notaris DE SMET, te Erembodegem, zal met gewin van Palmslag en Gelagen, openbaerlyk verkoopen Eenen allerbesten MEERSCH, gelegen te Teral- pliene in den Molenbroeck, S° A N° 84, groot vol gens titel 30 aren 76 centiaren en volgens meting 55 aren 24 centiaren. ZITDAGEN: Instel Vrydag 17 Nowmbel. 186s. Verblvf rydag 24 Telkens om 4 uren nanoen, Ier herberg St.-Ce cilia, te Erembodegem, aen den hoogeweg. Men laet weten a's dat er in den VISSCHËR op op de Hout merkt, te Aelst, 3 Zilveren Zakhorlo- gien te winnen zvn met de BOLl.E op den vloer. Gratis in te schryven van den 10 November lot den laelsten November 1865. TE WIEZE EN BAERDEGEM. De Notaris Joseph VERBRIIGGHEN, ter ver- blyfplaets van Aelst, zal met winst van palmslag en gelagen openbaerlyk verkoopen. 1ste Koop. Een perceel Land gelegen te Wieze op het groot garens veld, groot 22 aren 30 centiaren, gekend op het cadaster wyk B N° 715c palende oost Petrus Joannes Thoen, zuyd Lud. Putleman, west Carolus Beecknian en noord het Bureel van Wel- dadigheyd Van Wieze. Gebruykt zonder termyn by Petrus Joannes Thoen. 2de Koop. Eene party Land, gelegen te Baerdegem op den Eerdegemkauter, groot 94 aren 20 centiaren, ge kend op hel cadaster wyk B Nummers 25 en 26, palende oost Franciscus Ludovieus De Backer, zuyd Lud. Coorenian, west Eduardus .Cooreman en noord den heer Fr. Nap. Lutens, te Dender- monde en andere. Gebruykt zonder termyn door Dom. Uytlersprot. Deze party zal in 3 deelen worden opgeroepen, onder reserve van accumulatie. ZITDAGEN: Instel Zaterdag 2 n jog», Verblvf Zaterdag 16 ucceraüei Ten 4 uren na middag ter herberg De Ark van Nok, by d'heer Jh. Foncé-Van de Voorde, te Aelst aen de Molenstraetpoorl. van TE LEDE, ERPE EN AELST. Op Manning 4 December aenslaende zullen, door bet Ministerie van den Griffier DE BACKER, worden verkogt de volgende loten Boomon le weten TE LEDE. 1° Ten verzoeke van sieur Jan Bap Meurisse te Lede, aen deszelfs hofstede op den Kerkenvyver aldaer 23 koopen Olmen, Esschtm, Wilgen, Cana- das en eenen schoonen Kerselaer. 2° Ten verzoeke van jolfrouw de weduwe De Knyf te Lede, op den Keyberg aen d'hofstede be woond by sieur Van Pelegem, SO^koopen Wilgen en eenige koopen Kanadas en Olmen. TE ERPE, 3° Ten verzoeke van d'heer Edmond D'hondt en jolfrouw de wed. Sehockaert 60 koopen extra zware Cauadas waer ondei van 2 tot 2 1/2 meters dikte en uytnemende lengte staende aen hunne meerschen aen de Leedsehe calseyde tegen de Steene Brugge over de Beke. 4° Ten verzoeke van den Secretaris Sehockaert 38 koopen schoone Wilgen staende aen het goed van d'heer De Wolf-Van der Noot omtrent d'hof stede van De Brueker en langs de calseyde voor noemd. EN EYNDELING TE AELST-SCHAERBEKE, 5° 17 koopen Wilgen staende aen eeoe party land van d'heer Joseph De Craecker, in gebruyk by De Smedl-Van Lierde, en 8 koopen Wilgen aen eene party Land van gezegden heer De Craecker tegen het buytengoed genoemd de Mot van M. Van den Hende. De yerkooping zal beginnen 's morgens om 9 uren fixe met de boomen staende aen hel land van van De Smet-Van Lierde le Aelst-Schaerbeke Schouwbroek en de gone staende aen de Mot, van daer worden voortgezet met degone van den heer De Wolf, den heer D'hondt en jolfrouw Sehockaert te Erpe; vervolgens op den Keyberg te Lede, om te eyndigen op den Kerkenvyver aldaer aen d'hof stede van Meurisse. De koopers moeten zich voorzien van goede gekende borgen of zullen niet aenveerd worden. VAN AAN HET KASTEED VAN RONKENBURG. De Notaris MOENS, te Lede zal op Donderdag 25 November 1865, te beginnen om hall' negen ure des morgends ten verzoeke van Mijnheer den Sena- teur Baron Dellafaille, Burgemeester te Lede, in het openbaar te koop aanbieden, 110 koopen allerschoonste Wilgen en Kanada Boomen, breeder bij aanplakbrieven beschreven. De gegadigden begaven zich op gezegden dag om half 9 ure juist, aan de partij meersch tegen den Enclos van liet kasteel van Ronkenburg alwaar men voorafgaendebjk zal verkoopen 12 koopen Slaghout, om onmiddelijk daarna overlegaan tot '1 verkoopen der Boomen in hel order als hierboven is aengewezen, De koopers voorzien zich van goede borgen. AELST, 11 November. Granen per 132 ht. 50 eenlib Tarwe it 11 14-41 Masteluyn 09—10 11—16 Rogge. 8-1 g—16 Geerst 8—10 b 16 Haver. 6- Of» 7-04 Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 000—00 00-00 Hoppe (1865) H.8 -00 110-00 Raepzaed. 16—12 20—01 Lynzaed 16— (0 15-14 Raepzaed-olie. 72—10 73 -00 Lynzaed-olie. 56—00 00-0 Raepzaed koeken, de 1215 k. 117-00 122—00 Lynzaed koeken 152—00 164-00 Kemp koeken 000—00 000—00 Aerdap. (roode den 1/2 heet. 0—19 1—03 Idem, (wille) 0—18 0—00 Boter, de 3 kilogram 4-00 4-12 Eyers, de 25 i —04 1—06 Vlas per 3 kilos. fr. 6-45 5-45 Viggens het koppel 38-00 48—00 DENDERM0NDE, 6 November. Tarwe, par 130 lit. fr. 23—00 25-00 Ilogge 15-00 15—50 laver par 100 kil. 20—<0 t'0—Ot 3eerst per hectol. 00—00 00—00 Lynolie 113—69 000 09 Kempolie 117—37 000-00 Kool'/aed-olie 141—50 142—40 Lynzaed, par heet. 24—(3 25-08 Kempzaed 00—00 00—00 Koolzaed f0—00 00—00 Lynzaedkoeken par 1215 Kil. 253—96 266—06 Kempkoeken. a 13-00 00—00 Koolzaedkoeken 17—00 00—00 NINOVE, 7 November. Granen per hectoliter. Tarwe. fr. 17—00 a 17—50 Rogge 11-25 11—75 Haver. 5-75 7-80 Koolzaed, par 88 kil. 00—00 00-00 Lynzaed, par 100 kil. 00-00 00—00 Boter, per kil. 2 -80 2-90 Aerdappelen per 100 kil. 5-50 6-00 Kantoor van den notaris VERBRUGGHEN le Aelst. van eene Gestaen en gelegen te Erondegem, aen de Zoutslraet naby het Dorp. Groot in gronde 3 aren 7 centiaren, gecadas- treerd wyk R n° 550b. Lest bewoond en gebruykt geweest door den eygenaer Pet. Van Leuven. Gebragt op fr. 1520 ABSOLUET VERBLYF Zaterdag 18 November 1865, ten 4 uren na mid dag ter herberg de Diepe Lociiting, te Aelst aen de Nieuwstraetpoort. VERKOOPING VAN TE IMPE. De Zaakwaarnemer VAN DEN BOSSCHE te Smellede, zal zoo 't behoort, op Dijnsdag 14 no vember 1865 ten 9 ure voormiddag openbaarlijk verkoopen 425 koopen Kanadas 5 schoone Eiken, 4 koopen Abeelen, 16 Wilgen, 2 Herselaren, 4 Esschen en 1 Bukboom, allen wassende le Impe aan verscheide partijen Land Meerschen en Bosch gelegen aen hel Hooreken, Papenberg, Wind en Watermolen, Zilvaarn en Steenen Brug. Onderscheidene Kanadas bereiken eene dikte van 1 1/2 lot 2 me ters. Men zal vergaderen en beginnen aan de herberg het Hooreken te Impe. van 80 koopen zware opgaende WVgen en Canadas te Demlerwimlete In den Moortputboscli, aen de Rreupelstraet, den MAENDAG 20 NOVEMBER 1863, om ne gen ure voormiddag, door liet ambt van den No taris LEENAERT, ten verzoeke van de liceren Charles Cools en Lemmeus. MINISTERIE VAN F1NANC1E. van I(anada-en andere staande langst den rechten oever BEK RIVIER DEN DENDER, OP IIET GRONDGEBIED De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Aalst, zal op DONDERDAG, 16 November 1865 om negen ure 's morgens, te Aalst, te beginnen aan de herbeg Het Schuitjeovergaan tot de open bare verkooping van 87 koopen schoone Wilgen Kanadas en Populieren. Men zal vergaderen by de^weduwe DE WAELE in de herberg liet Schuitje te Aalst. Op tijd vaii betaling, mits goede borg. De Ontvanger, MICHIELS. LOKEREN, 8 November. Granen per 106 liters. Witte Tarwe. fr. 19-25 a 21-25 ■\oode id. 0(1—00 ('0—00 12—00 12-50 Seerst. 13-50 14-25 Haver. 12—50 14—00 Boekweyt 14—00 00—00 Kalvers. 00-00 00—00 Aerdappelen per 100 kilos 0-00 0—00 ST N1COLAES 9 November. Granen per hectoliter. fr. 18—80 Roode id. 00—00 12-30 12-70 Haver. 7—60 11—80 Zomer Geerst. 00—00 Peerde en Duyve Boonen, per beet. 17-50 Lynzaed. Idem. O0—00 00—00 Aerdappelen per 100 kilog 5-00 Vlas, per kilogr. ruw 2-24 2—70 AUDENAERDE, 9 Novemb. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 15-00 a 21—50 Roode id. 15-50 20—50 Masteluyn Rogge. 12-00 12- 00 14—00 13—00 Haver. 10- 00 14-00 Boter per kilo. 2-54 3—05 Eyers, per 25. 1-75 2-35 Aerdappelen de 100 kilos. 0-00 0—00 EECLOO, 9 November. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. Bruyne Tarwe. Rogge. Boekweyt. Haver. Geerst. Peerde Boonen Lynzaed. Aerdappelen de 100 kilos. Boter, den kil. Eyeren de 25. Konynen 't stuk. Verkens per hoofd. Jonge id. fr. 18—5G a 00—00 00—00 00--00 H—85 12—70 8—10 12-50 14-85 28-75 6- 25 2—55 2-40 1—90 23 00 15—00 00—00 00—00 00—00 00-00 00-00 00—00 0-00 0—00 0-00 0—00 148-00 26—00 GEND, 10 Nevember Granen per hectoliter. Tarwe. fr. 18—00 a 22—00 11—75 12—25, Geerst12—00 1250 Haver9—00 10—00 Boekweyt 42—00 13—50 Boonen16—uO 17—00 Raepzaed 34—00 35—00 Lynzaed27—00 00-00 Kempzaed 00—00 00—00; Raep-olic de 100 kilos. gl. 63—00 0000 Lyn-olie51—00 52—00;: Kemp-olie. 00 -00 00O Boter per kilo 00— 27 00—29 Eeyers de 25. 00—21 00-23 Aerdappelen de 100 kil. 5—00 0—00 Versch Roet par kilo. 0—98 1—07 Koeyen-Veerzen-en Ossen buyden. 0-7G 0—82; Kalfsvellen. 0—76 0 -82 Siiershuvdcn C—00 0—60 BRUSSEL, 10 December. Tarwe, par 80 kil. - gl. 10—12 a 11—04 Rogge, par 75 kil. 6—06 614 Geerst, par 63 kil. - 00—00 0000 Haver, par 100 kil. 18-00 19—50 Raepzoed-olie. 82 7 00 00—00 Lynzaed-olie. 00—00 00,-00 P0PER1NGHE, 28 Oct. Granen per hectoliter. Tarwe. fr. 18—72 Rogge12—Of 8-25 Haver. Aerdappelen. Hoppe (1864) per 50 kil. Hoppe van Boeschep (Vrankryk) 8—Oq 4 00—00 a 108—00 000—00 00—00 RYSSEL, 9 November. Par hectoliter. Koolzaed. fr. 2500 a 30—00 Koolzaed-olie. 111—25 00—00 Lynzaed. 25—00 28—00 Lynzaed olie 91— 7 00Oft ANTWERPEN, 9 December. Ardecnsch Klavcrzaed. de 100 kil. fr. 355 a 411

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3