#i o om e LAND TE KOOP EEN IIIÏS BOOMEN. BOOMEN BOO ME v. I5ÖOMÈN, BOOMEN Merkt prijzen. Bei igi. Verkooping van Boomen en Schaarhout, Loof te Velde en Brandhout YKKKOOIMNG Openbare Verkooping VAX BOSCH, MEEHSCÏ3 EN LAND EX SCHAEItHOI]T VERKOOPING Openbare Verkooping HUYS EN ERVE I. LANDEN en MEERSCHEN II. HUIS le Hes'zele. III. IV. GELD, Aenzienlyke verkooping Builengewoone Groote Verkooping TE LEDE Openbare Verkooping Verkooping van LOOF TE VELDE BERIGT. Francois SEPS koopman in Hout aen den Maut- nioleii, by de Vaerl te Aelst. Heeft d eer aen het publiek kenbaer te maken dal er in zyn Magazyn te bekomen zyn eerste en tweede soort roode en witte riga balken, roode en wille riga planken van alle diktens en lengdens, noordsche sparren voor ladders. Voorders inlundsche Sparre, Kepers, Latten en Sparren, Bakkershout van versëhillige klassen enz. Alles verkrygbaer aen de yoordeeligste pryzen. TE BAMBRUGGE. De Secretaris DE SAEDELEER te Erpe, gevol- magtigd door de eigenaers zal met 2 Zitdagen op Donderdag 30 November en 7 December I860, ten 3 uren na middag ter herberg de 3 Koningen by Victor De Coninck te Bambrugge verkoopen 31 aren 50 centiaren, 11 aren 60 centiaren, 12 aren 30 centiaren Land te Bambrugge, wyk ganshoren in gebruik by Domien D'haese'Joseph De Clippeleer en Domien De Clippeleer. TE EREMBODEGEM. De Notaris DESMET te Erembodegem, zal op Dynsdag 50 November 1865 om 9 ure 's morgens openbaerlyk verkoopen. 42 koopen Schaerhout, Eiken, Canada, Popu lieren, Abeelen en Wilge BOOMEN alles staende te Erembodegem in den Rotienbosch, te Helkegem aen den Tuymelaer, te Teralphene aen de Roe- slraet, en de steenebrugge te Liedekerke aen het gescheed van Teralphene te Erembodegem op den hoek en naby den Brusselschen steenweg, alsme de eene,groole hoeveelheyd Brandhout aen het buys van de weduwe Constant De Ridder te Erem bodegem aen den brusselschen steenweg. En onmiddelyk daerna eene groole hoeveelheid loof staende te Erembodegem op hel Letterveld, aen den brusselsche steenweg aen 't Hof Somer gein, op den Zavel, Hoogen Vosholle, aen de her- horg den Sperlelaer, op den hoek, Armbosch, aen de Zandbeek, en op de goede zyde aen den Holle- weg en aen d'Huysekens. VAN te Aelstin de Lange Nieuwstraet. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, zal, ten overstaen van den töoer Vrederechter des kantons Aelst, met winst van palmslag en gelagen openbaerlyk verkoopen Een Huys, met zyn Erf en Hof gestaen en gele gen te Aelst in de Lange Ni euwstraef, gekend op liet cadaster wyk A Nos 56 en 57, groot in gronde 1 aer 80 centiaren. Bewoond by de eygenaers kinderen Van Hau- wermeiren. ZITDAGEN: Instel Dynsdag 28 November jqpk Verblyf Dynsdag 12 December 1ö05* Ten 4 ure na middag, ter Eslamines St. Rochus, by de gezusler De Witte, te Aelst aen de Hop- merkt. te Gyseghem, IJerdersem en Aelst-Mylbeke. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, zal, namens die bet behoort, met gewin van palm slag en gelagen, openbaerlyk verkoopen lslc Koop. Eene party BOSCH gelegen te Gyseghem in het Denderiand, gekend op het cadaster wyk A N° 130 groot by meting 24 aren 61 centiaren, palende oost Eranciscus Matthys, zuid Mi' de graef De Clercq-Wissock te Wieze, west den steenweg van Gyseghem naer het Sas, te Wieze en noord sieur Albinus Cochez. Boomprys fr. 175.00 2dfi Koop. Eene parly MEERSCH en DREEF, gelegen te Herdersem op den Loobroeken, of Lange veld, groot by meling 61 aren 5 centiaren gekend op het cadaster wyk A N° 189 193 en 194 met eene grootte 62 aren palende oost de wede Victor Van Langen- liove, de wed0 Joannes Beeckman en de wed0 Boëtz, zuid de losweg, west de kinderen Gillis De Meersman en andere en de kinderen Josephus De Valck en noord Jud. Tas. Bomprys fr. 400 Deze party Meersch en Dreef zal in 3 deelen op gei oepen worden, onder reserve van accumulatie te welen Het eerste deel zynde de Dreef ten zuyden, be kend by cadaster wyk A N° 189 groot 7 aren 50 c, Het tweede deel, ten westen, groot 22 aren 40 centiaren, bekend bv cadaster wyk A N° 193. E11 het derde deel, daernevens ten oosten groot 52 aren 10 centiaren, bekend by cadaster wyk A N°194. 5"° Koop. De noordhelft van eene party ZAEYLAND, ge legen te Aelst-Mylbeke op het Borreveld, groot volgens titel 57 aren 27 centiaren, bekend by ca daster wyk I) N° 192 met eene grootte van 60 aren 60 centiaren palende oost de wed. Engelbertus De Bidder, zuyd do Breestraet of Groenstraet, west d'heer Carolus Verlielst en noord d'heer Jud. De Cock. ZITDAGEN: Verbfjf W„°™stg 20 1868. Ten 4 ure na middag ter herberg den Ossenkop, l>y Seraphinus Van de Velde, te Aelst aen de Mo- lenstraet poort. VERKOOPING VAN Tli WANZELE. De Zaakwaarnemer VAN DEN BOSSHE le Smetlede, zal zoo hel behoort op WOENSDAG 22 NOVEMBEER 1865, ten 2 uren namiddag, open baai lijk verkoopen 1° Namens Mijnbeer Van de Velde 18 koopen Kanada BOOMEN, m eene partij Bosch achter den watermolen van Ffancies De Smet. 2° En aan eene partij Bosch en 'Land van de heeren De Keijser-Hamelinck en Annaert, gelegen aen de Kerk le Wanzele 25 koopen zwaar Elzen Schaarhout, 16 koopen Abeelen van 1 1/2 tot 2 meters dikte en 15 koopen Kanade Boomen. Te beginnen in den Bosch achter den water molen. VAN TE HERDERSEM, Do Zaekwaernemer Emile WAGON, (o Wieze, zal door bevoegd ambt openbaerlyk verkoopen, op DYNSDAG 21 NOVEMBER 1865 om 9 ure 's mor gens 1° 12 koopen schoone Wilgeu op eene party Land gebruikt door de kindereu P. Van Canter, omtrent den ouden Dender. 2° 20 koopen Kanada, Wilgen, Abeelen, Olmen Esschen en Kaslanie Boomen aen de hofstede van de weduwe De Bakker, aen de groole Kapel le. En 3° 1 Eik van 1 in. 80 c. dikte achter de hofstede, der kinderenn De Maeseneer. Men zal vergaderen aen n° 1 De principale kooppryzen zullen voor 1 Mei 1866 moeten voldaen zyn. lederen kooper zal moeten borg stellen en het ongeid complant betalen. Te Erembodegem aen het Dorp. Den notaris DE SMET te Erembodegem daerloe in regte benoemd, zal openbaerlyk verkoopen Een schoon en kloek Gebouwd Huys van 2 verdiepen met de verdere daervan afhangende Gebouwen en medegaende erve, zynde het Gemeen tel! uys en herberg genaemde de Concorde, gestaen en gelegen te Erembodegem, aen het dorp, groot in gronde 7 aren 24 cent. sectie B Nos 615a en 615b. ZITDAGEN: Instel Dvnsdag o) Unnn .0,.„ Verblyf Dynsda| 19 Decemb<!'- 1868. Telkens om 4 uren na noen ter herberg La Station du Midi, by Eranciscus Van Potlelbergh, te Erembodegem aen de Keppestraet. Studie van meesier MICHIELS IS'otaris te llcrzele. TE LEDE. De Notaris MICHIELS, te Herzhle, zal open baarlijk verkoopen: 60 aren Land,- op het Beek veld, 23 aren 06 centiaren Land, op hel Brugsveld, 12 aren 30 centiaren Land, op d' Hulst, 55 aren 05 cent- Meersch, op het Guchl. en 9 aren 22 centiaren Meersch, ook op het Gucht, alle te Lede ge legen. In gebruik met het betalen der koopprijzen. Instel 16, Verblyf 30 December 1865, telkens eenen Zateidag, om 5 ure na middag ter Estaminel het Nieuw Zaagsken, aen de Geeraardsbergsche kasseide, le Erembodegem, (Zoutstraatpoort te Aalst.) Meester MICHIELS, Notaris te flerzele zal, in uytwerking van het vonnis der rechtbank van eersten aanleg te Audenaarde van 10 November 1865, en bij gevolg van inbeslagneming van onroe rend goed, openbaarlijk verkoopen: Een Huis, met Grond groot 7 aren 10 centiaren, -zijnde de herberg Den Plaisanten Hof, gestaan te Herzele, in de Pepcrstraet. Dit in eenen enkelen Zitdag op Dijnsdag 5 December 1865, om 5 ure na middag, in het te verkoopen huis. MeubelenWagens, Landbouwer shal am, Vruchten, Peerden, Koeijen, Verhens, enz., TE HERZELE. De Notaris MICHIELS, te Herzele, zal den Woensdrg 29 November 1865, om 9 ure voor middag, en volgenden dag, ten hove van juffrouw Amelia De Clercq, weduwe van Donatus Van Buggenhoud, op de Merkt, te Herzele, openbaerlyk verkoopen: Huismeubelen, Landbouwershalam, gedorschen en ongedorschene Granen, Haver, Boonen, Wor tels, Patatten, Hooi, Strooi, 2 Karren, Wagen, 2 Peerden, 3 Koeijen, Muiten, 2 Verkens, Loof te velde, cn meer andere voorwerpen. Te bekemeri by den Notaris MICHIELS, te Herzele, op intrest, mits bezet. van Tli LEDE, EUPli EN AELST. 0|i Maoiidagl 4 December aenslaenide zullen, door liet Ministerie van den (In Hier DE BACKED, worden verkogl de volgende loten Boomen 'c welen TE LEDE. 1° Ten verzoeke van sieur Jan Bap Meuiisse te Lede, aen des/.elfs bolstede op den Kerkenvyver aldaer 23 koopen Olmen, Esselien, Wilgen, Cana- das en eenen schoonen Ker.-'.tiaer. 2" Ten verzoeke van joffrouw de weduwe De Knyt ie Lede, op den Keybeig aen d'hofslede be woond by sieur Van Petegcmf 20 koopen \Vil"en en eenige koopen Kanadas en Olmen. TE EBPE. 3" Ten verzoeke van d'heer Edmond D'bondt en jolfrouw de wed. Schockaert 60 koopen extra zware Canadas wuer ondei van 2 tot 2 1;2 meters dikte en uytnemende lengte staende aen hunne meersellen aen de Leedsclie calseyde tegen de Steene Brugge over de Belte. 4° Ten verzoeke van den Secretaris Schockaert 38 koopen schoone Wilgen staende aen het goed van d'heer Pe Wolf-Van der Noot omtrent d'hof- stedc van De Brucker cn langs de calseyde voor noemd. EN EYNDELING TE AELST-SCHAERBEKE, S" 17 koopen Wilgen slaentle aen eene party land van d'heer Joseph De Craecker, in gehrnyk liy De Smedl-Van Lierde. en 8 koopen Wilgen aen eene party Land van gezegden lieer De Craecker legen liet buylengoed genoemd de Mot van M. Van den Hende. De yerkooping zal beginnen 's morgens om 9 uren fixe met de boomen staende aen hel land van van De Smet-Vau Lierde te Aelst-Schaerbeke Scbonwbroek cn de gone staende aen de Mot van daer worden voortgezet met degone van den'beet De Wolf, den heer D'hondl en jolfrouw Schockaert te Erpevervolgens op den Keyberg te Lede, om te eyndigen op den Kerkenvyver aldaer aen d'hof- stede van Meuiisse. De koopers moeten zich voorzien van goede gekende borgen of zullen niet aenveerd worden. VAN AAN HET KASTEEL VAN RONKENBURG. De Notaris MOENS, te Lede zal op Donderdag 23 November 1865, le beginnen om half negen ure des morgèuds ten verzoeke van Mijnheer den Sena- teur Baron Dellafaille, Burgemeester te Lede, in liet openbaar te koop aanbieden, 110 koopen allerschoonste Wilgen en Kanada Boomen, breeder bij aanpiakbrieven beschreven. De gegadigden begeven zich op gezegden dag om half 9 ure juist, aan de partij meersch tegen den Enclos van het kasteel van Ronkenburg alwaar men voqjtafgaendelijk zal verkoopen 12* koopen Slaghout, om onmidd.elijk daarna overlegaan tol 't verkoopen der Boomen in hel order als hierboven is aengewezen, De koopers voorzien zich van goede borgeu. van 80 koopen zware opgaencle Wilgen en Canadas te Denderwindeke Di den Moortputbosch, aen de Kreupelslraet - den MAENDAG "20 NOVEMBER 1805, om ne-^ gen ure voormiddag, door het ambt van den No taris LEENAERT, ten verzoeke van de hoeren Charles Cools en Lemmens. schoone EN VAN TE HERDERSEM. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, zal namens het gemeenle besluer en het Bureel van Weldadigheyd van Herdersem op W7oensdag 29 November 1865tten 8 ure smorgens, le Herder sem, openbaerlyk Verkoopen: 1° circa de 120 koopen schoone Abeele, Canada, Olmen en Wilge Boomen, staende te Herdersem, naby den Dender en den steenweg van Aelst op Dendermoude. 2° Circa de 92 aren 22 centiaren op struykstaeu- de Loof te Herdersem, aen den Breeweg, de tien dagwanten en het Denderiand. Alles breeder by gedrukte plakbrieven beschre ven en aengeduyd. Te vergaderen ten 8 ure s' morgends te Herder sem in hel Gemcenlehuys, by de kindeien De Maeseneir. Men laet weten a's dat er in den VISSCHER op op de Iloufmerkt, le Aelst, 3 Zilveren Zakhorlo- gien te winnen zyn met de BOLLE od den vloer. Gratis in le schryyen van den 10 November tot den laelsleu November 1865. AELST, 18 November. Granen per 132 lit. 50 cenliU Tarwe 12-02 a 14-10 Masteluyn 09—07 11—11 8-16 9—05 Geerst 7—10 b —10 Haver. 6- 00 7—02 Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 000—00 00-00 Hoppe f1865) •108 -00 110—00 Raepzaed 16—12 20—01 Lynzaed 16-CO 15—14 Raepzaed-olie. 72-10 73-00 Lynzaed-olie. 56—00 00- 0 Kaepzaèd koeken, do 1215 k. 117-00 122—00 Lynzaed koeken 152-00 164-00 Kemp koeken 000—00 000—00 Aerdap. (roode den 1/2 heel. 0—19 1—03 Idem, (witte) 0—18 0—00 Boter, de 3 kilogram 4-06 4-14 Eyers, de 25 1—05 1—07 Vlas per 3 kilos. fr. 6-45 5—45 Viggens hel koppel 38-00 48—00 DENDERMONDE, 9 November. Tarwe, par 130 lit. fr. 23—00 25-52 Rogge 14- 50 15—50 Haver par 100 kil. 18-41 00—ot Geerst per heclol. 00—00 00—00 Lynolie 112—47 413 83 Kempolie 407-02 1(8—84 Koolzaed-olie 131—97 132-42 Lynzaed, par heet. 24—03 26-11 Kempzaed 00—00 00—00 00—00 00-00 Lynzaedkoeken par (215 xil. 257—58 268-48 Kempkoeken. a 13—00 00—00 Koolzaed koeken 17—00 00-00 N1N0VE, 14 November. Granen per hectoliter. Tarwe. Rogge. Haver. Koolzaed, par 88 kil. Lynzaed, par 100 kil. Boter, per kil. Aerdappelen per 100 kil. fr. 17—25 a 18—00 12—00 12—50 7-50 00—00 00—00 3—00 5—00 7-75 00—00 00—00 0-00 5-28 LOKEREN, 15 November. Witte Tai we. Roode id. Rogge. Geerst. Haver. Boekweyt Kalvers Aerdappelen per 100 kilos - Granen per 106 liters, fr. 19-75 a 21-78 0(i—00 12—75 13-50 13-00 14-00 10-00 0-00 00—00 13-25 14-50 14-00 00—00 00—00 0—00 ST N1COLAES 16 November. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. Roode id. Rogge. Boekweyt Haver. Winter Geerst. Zomer Geerst Peerde en Duyve Boonen, per heet. Lynzaed. Idem. Raepzaed Aerdappelen per 100 kilog Vlas, per kilogr. ruw Boter. 19—90 00—00 12-90 12-70 8—00 12—00 00—00 17-50 00—00 00—00 5-05 2-42 2—70 AUDENAERDE, 16 Novemb. Granen per hectoliter. Wille Tarwe. fr. 15—25 a 22—25 Roode id15-50 21—25 Masteluyn 13—00 Rogge11-50 Haver11-00 Boter per kilo. 2—54 Eyers, per 25. -.75 Aerdappelen de 100 kilos. 000 14-50 12—50 14-00 3—09 2—54 0-00 EECL00, 16 November. Witte Tarwe. Bruyne Tarwe. Rogge. Boekweyt. Haver. Geerst. Peerde Boonen Lynzaed. Aerdappelen de 100 kilos. Boter, den kil. Eyeren de 25. Konynen 't stuk. Verkens per hoofd. Jonge id. Granen per hecioliieT. fr. 18—50 a 00—00 00—00 00—00 12-47 12—47 8—10 12—50 15-47 28—75 6- 25 2—50 2—40 1—80 00—00 00—00 00—00 00—00 00—00 00—00 0-00 0—00 0-00 0—00 22-00 151—00 12—00 25—00 GEND, 17 November - Tarwe. ,.r, Rogge. Geerst. Haver. Boekweyt Boonen. Raepzaed Lynzaed. Kempzaed Raep-olie de 100 kilos. Lyu-olie. Kemp-olie. Boter per kilo Eeyers de 25. Aerdappelen de 100 kil. Vei'seh Roet nar kilo. Koeyen- Veerzèn- en Ossen Kalfsvellen. Siiershuvde» Granen per hectoliter, fr. 18—50 a 22-00 11-75 15-50 12-75 9—50 13-00 16-00 35-00 27-50 00—00 gl. 63-00 51—00 00 -00 00- 29 00—22 5-00 0-96 0-70 0-76 t—00 huyden 13—5u 10—50 14-00 17—CO 36—00 29-00 00—00 00—00 52—00 00—00 00—31 00-23 0—00 1—04 0-84 0-82 0-60 BRUSSEL, 17 December. Tarwe, par 80 kil. Rogge, par 75 kil. Geerst, par 63 kil. Haver, par 100 kil. Raepzaed-olie. Lynzaed-o'ie. gl. tC-fJ a H-04 6-06 6-14 00- 00 18-00 82—00 00—00 00—00 t9- sa 00—00 00-00 Haver. P0PER1NGHE, 5 Nov. Granen per hectoliter T8PW0fr. 18—72 12-00 AerOannplpn 25 Hoppe (1864) per S0 kil.' 100-00 a 10S-M Hoppe van Booschcp (Vrankryk) 000—00 00—00 RYSSEL, 16 November. Par hectoliter. Koolzned. fr. 25-00 a M-OO Koolzaed-ohe. 111—25 00-00 Lynzaed. 2S-oo 28-00 Lynzaed olie 91_7-, ANTWERPEN, 16 December. Ardecnsch KJavcrzaed. de 100 kil. fr. 355 a

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3