|9(,c Jaer. Zoutlage ütl Mo vein lier ItlCSiJ. M° 1111111» VERTREKUREN UYT AELST NAER VERTREKUREN UYT VOLGENDE STATIËN 6 I HAAKS 'S JAERS. De vruchten van het Staets- onclerivys. Wat zegt dit verslag Maer waerom Nog eenen ivai Laetste maer gewigtigste vraeg. Dendcrm. 5-20 8-28 9-45 42-20 3-10 6-16 9-12 Gend, Brugge, Oslende 7-47 8-25 (8-44 9-45 Lokeren 5-20 8-28 0-00 12 20 6-16 [g Gend) 12-39 3-40 3-18 6 46 6-39 8-37 9-18- firus. 6-39 E (le2ec'J8-05 8 12 9-38 14-58 12-45 w Doornvk, Korlrvk, Mocscroeri, Rysscl (langs '2-38 2 55 5-27 E (1® 2ft c') 5-50 6-20 8-50 9-35 jg Gend) 6-47 8-44 12-39 3-48 6 39 8-39 Mech. Amw. 5-20 6-39 7-55 9-45 42-40 12-31 Doornyk, Rvsscl (langs Alb) 7-55 5-35 0-00 3.40 3-20 5-50 6-46 6-24 8-45 8-50 ra 3 f. OB BA Lr Tliienen I-uyk Very, Land. 5-208-1-2 9-38 M»0ïe- kecrardsb., All), 7-oa 2-55 o-3., 8-o0 9-45 12-45 3 10 Berger., Quievrain, Namen, 7-55 2-55 5-35 V\N ANTWERPEN NA ER Sl-Nicolaes, Lokeren, Gend, 5-00 8-30 41-00 2-30 4-00 7- 0 9-00. VAN-GEND NAER Lokeren, Sl-Nicolacs, Antwerpen, 4-00 6-30 9-20 10-35 2-25 6-25 7-25. Te Lede staen ai de konvoys uytgenomen de vertrekken uyl Brussel van 7-15 8 05 12-00 6-00 8-05 en die van Gend 6-12 14-25 2-05 5-00 6-02 8-05 Te Idegem en Santbergen slacn al de staen stil de konvoys. Te Gysegiiem slaen stil al de konvoys. Te Denderleeuw slaen al de konvoys uytgenomen de vertrekken van Brussel 7-15 8-05 12-00 6-00-8-05 8-40 en uyl Aelsl 6-39 9-38 2-38 5-27 6-29 8-30. Vertrekuren uyl Denderleeuw naer Brussel' 8-12 8-17 12-10 12-28 3-08 6-03 6-06 9-05. Dendermonde, Aelsl, Ni.nove, Geeraerdsbergen, Ath, 9-30 3-05 8-00 0-00, 0-00 3-05 7-45 0-00. 6-30 40-40 1-40 4-35 7-25. 6-30 10-40 1-40 4-35 7-25. 6-30 10 40 4-35 7-25. 6-30 40-40 1-40 4-35 7-25. I'iiEqae §u»ui. VAN I.OKEREN NAER 7-00 7-00 VAN ATH NAER Geeraerdsbergen, Ninove, Aolst, Dendermonde, Lokeren Lessen, Geeraerdsbergen, Ninove, Aelsl Brussel (langs Denderleeuw) Gend, Brugge, Oostende (langs Lede). VAN GEND NAER Audcnacrdc, 6-45 9-30 4-30 6-00 8. naer aelst 8-00 9 00 41-1 VAN BRUSSEL NAER Aelsl, Gend, 7-15 .7-25 8-00 S 05 11 20 12-00 1-20 2-35 4-35 5-.00 5-15 6 00 8-05 8-10 8-40 Ninove. Geeraerdsbergen, Arti (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8-15. VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelsl) 7-30 7-55 2-20 5-05 8-25 (langs Meelr.) 5-45 6-37 8-00 10-05 3-30 7-30. 4-35 5-00 5-57 6-45 8-0, Aelsl 7-30 7-55 11-58 2-20 5-05 8-25 9-45. AELST, DEN 25 NOVEMBER 1865. Het schandaleus studentenkongres van Luyk heeft g'heel den liberhatershaspel verraden en in de war gebragt. Al de sansculotten poogen er zoo veel mogélyk den verscbrikkenden indruk van te verminderen: Zy doen gelyk Pilatus, zy wasschen zich de banden, want geen middel .■vindende om de heyllooze feyten en daedzaken te loochenen, bekennen zy dat er de meest ver nielende en afgryslykste leerstelsels zvn voorge steld geweest, maer zy leggen die op dén rug alleen van eenige fransche losbollen, en voegen er by dat al de belgisclie studenten tegen die gruwelyke leerstelsels geprotesteerd hebben. Doch is dit waer? NEEN, en honderdmael NEEN, dit is geen waer: de gazetschryvelaers gelyk ou der andere de jannen uyt 't Verbond, die dit durven zeggen, weten dat zy vrywilliglyk liegen en hunne lezers bedriegen; maer zy weten wel waerom. Gelukkiglyk waren er snelschryvers in dil gcdrochtelyk kongres tegenwoordig, die alles gehoord en gezien en daervan een omstandig, een nauwkeurig verslag opgesteld hebben. De sludentenjongens zelve van het kongres hebben verklaerd dat dit verslag volkomen waer en nauwkeurig was. Dat die verwoestende en verschrikkende leer stelsels niet alleen door eenige fransche maer ook door belgisclie losbollen zyn vooruytgezet cn onllid geweest. Immers 4° Het w#s eenen Belg van Brussel, (E, Robert) die luydkels uytriep IIact tegen alle gezag, legen (tile overheyd, zoowel in de geéstelyke als in de wereld lijke en maetschappelyke orde, 'lis te zeggen haet tegen den priester, tegen den koning, tegen ou ders én oversten! 2° 'T was eenen Belg van Brussel, (L, Fontaine) die zich oponlyk revolutionnair en socialist ver klaerd e, en zegde: dat liy door de vernietiging- van allen godsdienst de menschen wilt brengen tot de verloochening van God zeiven, dat hy de republiek wilt inrigten, de erfnisregten afschaf fen, allen eygendom omverwerpen en vernie tigen. 3° 'T was nog eenen Belg, (G. Janson), die de moordenaers en bloedzuygers van 4795, zooals Marat. Danton, Robespièrre etc. als voorbeelden aen de jongelingen voorstelde om zich kloekmoe- diglyk in hel involution nair leven te werpen. 4°'Twas ook eenen Belg, (Gitoyen Pellering), die van de guillotine sprekende, uytriep: Indien honderd duyzend mensclienhoofden voor ons een beletsel zyn, wy moeten ze afslaen! 5" 'T was nog. eenen anderen Belg (Citoyen Drlsmée), die uytbraekte: geene verdraegzaèm- DAER HER IK NIET AEN GEDACHT. Op zekéren avond was den lieer Jansen achter den loog in zyn magazyn van gernaekle kléedjh'gsiukken, bezig liet een of ander te bezigligen. toen oen meysje binnen trad, welks uyterlyk verried dat ze zeer behoef tig was. Zy naderde hem en vroeg hqm 'op ncdcrigen cn .hedeesden loon, of hy ook ccuig werk voor hacr had. Wat voor werk maekt ge vroeg hy onverschillig. Ik kan broeken en vesten maken, was het ant woord. HcIm gy nog voor gernaekle kleêrwinkels ge werkt. Ja, mynheer! ik heb voor den lieer Willems ge werkt. Heeft hy dan nu geen werk voor u Voor het tegenwoordige niet. Het is er thans niet druk, en dan hebben zy die het langst voor hem ge werkt hebben den voorkeur. Was den heer Willems te vreden met uw werk. Hy had er nooyt iels op aen tc merken. Waer woont go Hier achter in do Kronnnesteeg, boven n. 45. Mynheer Jansen dacht oenen oogenblik na, nam daer- op eenen lap 'voor eene vost op en zeyde; Ik heb eetio vest te maken, die uyterlyk morgen avond gereed moet zyn. Gelooft ge hel zeer' nétjes cn by ly.ds le kunnen doen, zoo kunt gy ze mede nemen. Mynheer zal ze by tyds hebben, zeyde hel meysje, cn nam driftig het góed op. - Denk er vooral aen, dat hol netjes moei gedaen zyn. Als ik er Ie vreden oyer bén, zal ik o meer werk göVCl). heyd meer De guillotine zal er zyn, als 't er op aenkomtLeve de republiek Als den eygendom ons tegenstand bied, wy zullen hem vernietigen Als de burgery ons wederstaet, wy zullen ze vermoorden. Ja, gy weet het. de burgers zyn dieven en moordenaers en daerom moeten zy vernietigd worden 6° En waren, zy ook geene Belgen dien Pee mans, dien Scailquin, dien fameusen Arnould, opsteller van den Précurseur van Antwerpen en nog menige andere kwanten van zelfden kaliber?? Maer 'tis genoeg om de verfoeyejykheyd te doen zien van al die gedrochlclyke leugens waermeê het Verbond en consoorten 'hunne lezers de oogen verblinden. Ja, waerom schudden de liberhaters nu de verantwoordelykheyd van dit revolutionnair kon gres van hunne schouders? 4° Omdat zy nu zien dat zv met hun kongres 'tland in gevaer gebragt hebben, met op den teen te laten trappen van onzen magtigeri gebuer, by zooverre, dat den franschen consul van zynen stoel is opgesprongen en diep verontweerdigd het kongres verlaten heelt. 2° Omdat zy nu zelve voor hun eygen vel be ginnen te vreezen; de liberhaters zouden wel willen aen'tbestier blyven, en byzonderlyk aen 't schotelken; zy zouden wel willen hunne wyn- kelders en millioéaeii behouden en nog vermeer deren. Qttod bomim est. tenete, wat goed is, houd dit vast, zeggen zy, maer hunne dieipels staen hun achter den rug en roepen luvdkcels: Maekt plaets, liberhaters, g'iiebt al genoeg aen 't kommeken gelekt, gy drupt van 'l. vet-, gy zwemt in 'tgoud, pakt u weg, liberhaters, de socialisten zyn hier, cn gy weet het, den eygendom is eene diefle; dus, geeft af!Wy moeten ook ons puerl! 'T is nu onzen toer 3° De liberhaters leggen dit revolutionnair kon gres op den rug der lïaiischmans, om hunne vriendekens gerust te slellen en hunne kalkoen troep niet te zien wegsmilten. Daenom zullen ;.y zich wel wachten hun laetste gedacht kenbaer te maken. Maerd'huychelaiiy is ten eynde, 'lis nu maer al te klaer dat er slechts twee parlyën in Belgiën overblyven: catholgken en socialisten. Het land.zal weten waeraen 'zich in de kiezingen te houden, het monster is nu gekend, in liet luyksch kongres is het te voorschyn gekomen, en g' heel 't land heeft het met afschrik en gruwel aenschouwt.. Den kop van dit bloedzuehlig mon ster zyn de liberhaters; zyn licbaem zyn de francmacons, de vrijdenkers en solidairen; maer in cauda venenurn, het yslykste is in den steert, en zynen steert zyn de SOCIALISTEN Belgen, wilt, gy door dit vreed monster niet verscheurd worden, verplettert zynen kop, roc.ii al te samen: 't is gedaenWeg! Weg! ja, voor altyd weg met die judassen genaemd liberhaters; 't zyn zy die ons schoon, ons braef, ons gelukkig land verraden, verkócht en aen de bloedzuypers van 4793 geleverd hebben Ik zal mvn best doen, was hel antwoord. Morgen avond terug, dat weet ge Ja, mynheer, hel zal hier zyn. liet meysje hoog en spoedde zich weg, naer «ene. achterkamer op de derde verdieping van een vervallen buys, in zekere steeg waer onze arme naeyster woonde. Nauwelyks de deur der kamer ingetreden, zeyde zy opgerüymd lol hare kranke zuster Anna ik heb wal werk opgeloopen het is eene vest, cn ze moet morgen avond gereed zyn Kunt ge hel wel by tyds af hebben vroeg de zieke zuster met bevende slem, 0, zeker, met gemak. De zwakke koortsachtige Anna nam hél goed op, bekeek hel en zeyde Hel is een fyn wit piqué. Ik vrees, gvkrvgi hel niet in tyds af, het moet alles netjes gestikt worden, ge zvl daerin niet zeer handig, en daerenhoven alles behalve wel. Ik zie er niet tegen op, Anna het zal wel gaen. Den avond was gevallen toen Grielje hacr werk af hadzy was moede en flauw, zy had sinds hel nederige on thy t nog niets genuttigd. Eenen gulden, dien zy dacht voor loon te ontvangen voor. devest, was eene niet geringe som, dacht ze, om in hel een.cn ander Ie voor zien voorai eene of andere versnapering voor Anna, die heden zich weder zoo afgemat door dé koons ge voelde. Zy haestle zich dan ook do vest weg le brengen, en zeyde by het heengaen tol hare zuster -- Zoo spoedig mogélyk kom ik terugik koop met een wal vérfrisscliénds voor u, cn wat voor ons avond maal en voor Ivet onthyt. Da er is hel reeds half liegen, en de vest is er nog niet, zeyde den heer Jansen verdrietig. Ilv iwyfelde al Wat zegt bet nauwkeurig verslag van het stu dentenkongres nog? Dat er.tusschen de belgisclie woestaerds van 't kongres cok eenige losse paryzeuaers voor den beetel gekomen zyn om luydop le tieren: dat er geenen God bestaet; dat zygeen gezag, geene overheyd, geenen eygendom meer erkennen dat het kind tegen zyne ouders, den knecht tegen zynen heer, den werkman tegen zynen rpcestermo- gen opstacn enz. Ik wil het geweld, schreeuwde den franschman Casse, om alzoo door 't geweld tot de vryheyd te komen. Ja, brulde liy verder, wy zyn revolutionnairen, socialisten en gods- loochenaers!.... Ilv had er mogen bvvoegen: EN BEESTEN Al die rampzalige en gruwelyke leerstelsels zyn door den grootsten hoop der verzamelde studenten toegejuycht, nauwelyks twee a dry Luykenaers hebben er legen durven protesteren, en zyn door die bende vrygeesteri onbeschoflelyk uytgejouwd, zoodanig dat hun 't woord wierd afgesneden en hunne stem onder 't getier en gehuyl versmacht. Uyt dit alles kan men aflcyden welk-een onge lukkig geslacht de universileyteu van Brussel, Gend en Luyk aen ons catliolyk Belgiën voorbe- reyden nu kennen wy die vergiftigende hoornen 'aen hunne bittere vruchten. Wee! aen d'ouders die het. nog niet vel'staen.,.. Op trie- valt de veranlwoorddgkhegd van al de schandalen van 't Luyksch kongres Indien wy deze vraeg aen M. Frère voorstel den, hy zou ons aens.onds antweorden dat die verantwoordelykheyd valt op' de Bisschoppen, op de priesters, op de kloosterlingen, (a bus les couvents); want als dien kerel geen Bisschoppen, geen priesters geen religieusen te eten heelt is hy ziek; zyne m.aeg staet daer o.p, hv is alzoo van jongs af opgekweekt. Doch wy vragen dit niet aen M. Frère, maer aen dq gegronde reden, en zy antwoord jat die verantwoordelykheyd valt. *4° Op den minister van 't,inwendige, M. Van den Peereboom, die, in 't.belang van dit kongres, de leerkoersen der universiteyi beeft doen op- schorsen, in weerwil de professors er legen waren en de groole zael aen 'l kongres w-eyger- den, zeggende: dat zy bestemd was niet om er lessen van de studenten (e ontvangen, maer om er zelve lesse'aen de studenten te geven. 2° Die verantwoordelykheyd valt op den burge meester van Luyk, die zoo onbezonnen die los bollen in hunne droevige onderneming gevleyd, gestreeld en aengemoedigd heeft. 3° Die verantwoordelykheyd valt op de liber- hatersmeerderheyd der kamers, die altyd en in alles de ministers goedkeurt, die altyd jaknikt tot schande des lands. 4" Die verantwoordelykheyd valt op de ver blindde of flauwhet tige kiezers, die zulke knik- hatf en half, of er 't meysje voor berekend was, toen hy luier hel goed overgaf. Maer ze zag er zoo behoeftig uyt, scheen zoo verlangend om wal le verdienen, dal ik cr my door liet vcrleydcn haci* liet werk te geven. Juysl kwam Gri.'ije binnen, cn legde de vest voorden heer Jansen op den toog neer. Zy sprak niet, cn hy ook niet. IIy nam het werk op, bezag hel, en men be speurde alias, dal hy er niet zeer over vóldaen was. Bcwaer my riep hy uyl, en zag het meysje aen. Grietje devnsdc een poer schreden acbleruyi en zag verschrikt op. -Is dat werk afleveren riep den heer Jansen drif tig, hel is wacrlyk wat schoons Hy smeet de vest op eene zyplank cn ging naer eenen andoren hoek van den winkel. Grietje bleef hy de toonbank slaen. Na eene poos zey de hy iiacr Gy behoeft niet le blyven wachten, juffertje Denk niet, dal il< u voor verbroddeld werk zal betalen. Ik ben mvn goed en eenen kalant kwyt, dat is al erg ge noeg. Billyker wvze diendet gy mv de vest le betalen, inner daer^zyl ge niet toe in sUef. Ga dus maer heen, eii vraeg my nimermeer om werk Grii ije stond als vaslgcnageld. Eyndelyk keerde zy zich oin, sloeg de handen voor hel hoofd, Lerslte in tranen uyl en vorwyderde zich schoorvoetende. Toen zy weg was, kwam den hoer Jansen weder aen den toog, nam dé vest op cn liet ze ach een béjaeid man zien, die aen eenen lesscnaer zat te schryvcn. Hy gevoelde dal hy Iels onhillyks had begacn om zyne handolwyze le vorontpluldigeii, zegde hv: Het is wat schoons, 0:n aen ecu fatsóéiilyk man le zenden niet waer Den hejaerdeu s'clftfyver antwoordde n et, cn den beer Jansen vervolgde, na ccn'e poos waeliteiis ers naer de kamers zenden om, te samen met de ministers, ons op alle manieren den duyvel aen te doen. 5° Die veranwoordelykheyd valt op de gemeen- lekiezers zelve, welke door hunne stemmen, het beslier der steden overleveren aen de francma cons, en alzoo die kerels in staet stellen veel kwaed te doen en, door hunnen invloed, mannen te doen kiezen van hunnen kaliber voor de ka mers te Brussel. 0" Die verantwoordelykheyd valt op al die onbedachtte en onvoorzigiige ouders, welke hun ne kinders naer uuiversiteyten zenden, alwaer men hun die vernielende en rampzalige leerstel sels voorhoud. Ondertusschen, voor wat M. Peereboom be treft, dezen zal ons, door zyne tusschenkomst in de zaek van 't Luyksch kongres, meer goed dan kwaed gedaen hebben. 'T is, dank aen zyne vrien- delykebeleefdheyd jegens de studenten van Luyk, dat. wy nu den gevaerlyken toestand kennen waerin het land verkeert. Het blykt nu zonne- klaer dat in de dry universiteyten van Brussel, Gend cn Luyk het meeste deel der studenten socialisten zyn, aengezien zy met geestdrift heb ben toegejuycht al die doemensweerde leeringen waervan den inhoud hierop uyt komt: Geenen God meer! Geen gezag meer, noch in de geestelyke, noch in de wereldlyke, noch in de zedelyke orde! Geene priesters meer! Geene ko ningen meer! Geene meesters meer! Geene over heyd meer, noch in den staet, noch in 't onder- wys, noch in 't huysgezin! Geen onderseheyd meer tussehen de menschen! Geene weldadigheyd meer, deze kwetst immers de gelykheydGeene onderwerping meer van 'Tkind aen zyne ouders! Den zoon is regter over 'tbestuer dat zyneti vader hem geeft, hy mag het verwerpen en een bestier kiezen naer zyn goesle! Geen erfregt meer! Geenen eygendom meer! Met een woord, niets meer van al 'tgeen te voren was Daer hebt gy nu het kort begryp van de revolu- lioiinaire leerstelsels die in dit schandaleus studenteukon'gres voorgesteld en door 't meeste deel aenveerd zyn, zooals blykt uyt de toejuy- chingen gegeven aen den redenaer, die, by het sluyten der zitting, deze yslyke woorden uyt braekte: Wy zyn revolutionnairen! Wy zyn soci alisten! Wy zyn godsloochenaers O monster! uwen liberhalerskop bedriegt!... Uwen solidairen-francmaconsbalg verschrikt! Maer uwen socialislensteert verplettertl.... Wat zegt gy daervan, gy proprietarissen, gy fabriekanten, gy ryken dezer aerde, gy burgers, gy ouders en oversten, verstaet gy nu waer de liberhatery op uyt komt? Verstaet gy nu den ondergang waerméê 'tvaderlaud bedieygd is? Begrypt gy nu dat het hier zal op uytkomen in de kiezingenof wy zullen calholyke Belgen blyven, of door 't monster van 't socialismus verslonden worden, want er zyn iiu maer twee parlyën meer, 't is catliolyk of socialist Kiest 'nu Ik wcygerde te betalen, en dit om redenen en uylgaende van een beginsel. Hel meysje wist, dat zy'er niet voor berekend was, toen zy hel medenam. Het zal hacr in hei vervolg eene les zyn, om ous niet meer le mislcyden. Misschien, zeyde onzen bejaerden vriend, op zacli- len loon. Behoefte dieef haer aen om datgene te doen, waërioc zy welligt nog niet ten volle bekwaem was. Zy zag er zoo vvezenlvk behoeftig uyt. Juysl; omdiil ik ook meende opgemerkt le heh- béndaerom gal' ik hacr het werk, zeyde den heer Jansen, minder scherp. Maer hel bleef toch altoos ver keerd, werk ach lo nemen, waervoor ze niet in staet was Ja, mynheer zeyde den ouden fcemoedelyken sebryver, wy moeten wal zachter oordeel vellen'over ecrlyke arme'lieden. Den Hemel weel hoe nooddruftig zy zvn, die zoo geerne nog iets willen doen,-al missen /ij nog de noodigc hekwaemheyd daeiloe Het blykt toch, dal dit arm nipysje, dal zoo wanhopig den winkel verliet, liever werk en wilt dan in oneer aen den kost lo geraken, en ik beschouw het een voorregt voor u, in de gelegenheyd tc zyn, zulke deugdzame wezens te kunnen helpen, ai mogl ge iels daerby verHezen. Gy weel, hel iS'mi overal slap mot werk Wie weel, waer hel meysje al lobpen heeft, ccr zy by u als onl ekende binnen kwam. Het is ligt mogélyk tial dit arm meysje, en an dere met hacr, op dal geld, hetwelk zy dacht le ontvan gen, gerekend hebben, om hel hoogst uoodige tc koo- pen. Dien verlvvyfelenden blik, toen gy hacr aensprackt, die tranen, die eensklaps vloeyden, dien wankelenden slap, waermedö zy de deur uytging, zyn voor my gel dende h 'wyzen, dat den nood -vel hoog geklommen is. Er kwam eene verandering in hel gclaet van den heer Jansen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1