WOONHUIS Bekendmaking, Bi: VALK ATA ARABICA. VERKOOPIAG Tuin en Meet sch te Aeht. Verkooping van Schaerhout en Snoei, Meubels, Wynen en Zilverwerk, Men vraegt. TE KOOP. Te Borgerhout dreygt liet te zullen spoken. Wy hebben gemeld dat, op bevel van den Minister van oorlog, het kerkhof te Borgerhout zal opgedolven worden, en de nog niet ontbon den lyken naer eene andere plaels zullen ver voerd worden. Dezen maetregel heeft te Borgerhout eene die pe yerontvveerdiging verwekt. De bevolking ver keert er in eene hevige gisting. Naer men meld, zyn er reeds 800 lykkisten naer die gemeente gebragt, om ze met de men- schelyke overblytsels te vullen. Er zouden reeds gevallen van cholera beslatigd zyn, die men toe- schryft uyt de uytwasemingen ter plael.se, en de bevolking zou, door het geweld, zich tegen de schending van haer kerkhof willen verzetten. Het is te hopen dat de krachtdadigheyd van hel ge- meenlebestuer, welk zich met meerderheyd van stemmen tegen die schending heelt verklaerd, genoeg /.al zyn om alle conflict met de overheyd te voorkomen. M. Bara gaet eenieder verwonderon door zyne gematigheyd. Men weet het, dat was het flanske welk men ons dezer dagen wilde opvesten, en ziet, men verzekert reeds dat, om een eerste bewys zyner ministeriele bedaerdheyd te geven, hy van zin is voor te dragen dat de catholyke priesters van den militie- en den bur gerwachtdienst niet meer zullen vry zyn. Dit gedacht heeft den ouden beursgenieter der kanonikken van Doornyk opgevat uyt een werkje onlangs door den prokureur des kouings van Yper, sieui Tempels, uytgegeven. Het zal schoon zyn van onze priesters de wacht te zien optrekken en zondag-soldaet te spelen. Wy welen uyt zekere bron, zegt de Indépen- dancedal, het Terslag over het wetsontwerp betrekkelyk het wereldlyke dereerediensten ge- Teed ligt. 'T is eene nog al ernstige onpasselyk- lieyd van M. Oombez, voorzitter der midden- sektie, onpasselykheyd welke hem uyt Brussel verwyderd gehouden heeft, die alleen tot hiertoe er de lezing van in de sektie belet heeft. Wy vernemen ten overige dal M. Crombez terug is. Verleden dynsdag heeft alhier de plechtige prysdeeling plaets gehad aen de kinderen onzer blóeyende zondagschool. Zyne hoogweerdigheyd, onzen welbeminden bisschop heeft deze aèn- doenlvke piechtigheyd met zyne achtbare tegen- woordigheyd vereerd, en ter dezer gelegenheyd een aen de omstaudigheyd toegepast sermoen gedaen, 't welk op de aenwezigen eenen zaligen indruk heeft teweeg gebragt. Des namiddags heelt Z. 11 het H. Sacrament des Vormsels aen een groot getal kinderen toe gediend. I1ET GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCIS - CUS-XAVER1US IN ENGELAND. Wy hebben met de levendigste voldoening ver nomen dat het Artsbroederschap van den H. Franciscus voor de bekeering der zondacrs, tlians in Engeland komt ingerigt te worden. Onze lezers kennen dit edel werk van verzedelyking dat zoo zalige vruchten in Belgiën voortbrengt. Overal waer het ingerigt word, zoo in steden als in dorpen, oefent het dadelyk eenen heylvollen invloed uyt, want al de mannen tot vervulling en naleving hunner pligten aen te zetten, brengt het den vrede en 't geluk in d'liuvsgezinnen. Dees genootschap in 1854, te Brussel, in den kelder van eenen slotmaker, begonnen door een vyftiental werklieden, heeft zich ontwikkeld en vermenigvuldigd gelyk het mostacrdzaed. Het telt heden 50,000 leden in Belgiën, verdeeld in 120 afdeelingen of ondergenootschappen. Den stichter van dit heylzaem genootschap, den eerw. Pater Van Caloen van de Societey't Jesu, heeft onlangs Engeland, Schotland en Ier land doorreysd om er aen de artsbisschoppen en bisschoppen van dit groot ryk de verbazende vruchten van deze nooyt volprezene inrigting bekend te maken. Nu, al wie Engeland kent, verstaet welk uytgestrekt veld er zich aen zynen blakenden iever voor de zaligheyd der zielen, in 't midden dezer industriële bevolking, aenbied. Welnu, de poogi'ngen van dezen hoogst achtba ren missionnaris zyn van God ten vollen geze gend de Prelaten dézes uytgéslrekte koningrvks hebben eenparig gewéest om hunne algeheele goedkeuring te verleenen verscheydene hebben beloofd zelve dadelyk d'liand aen 't werk te slaen om dit uytmuntende werk in hunne bisdommen uyt te breydcn. Als middenpunt zyner werking- heeft den eerw. Pater Van Caloen de groote stad Liverpool gekozen. Moge dezen ieverigen zielen vriend eenen overvloedigen oogst van dien uyt- gestrekten akker des Heeren binnenschuren üacr heb ik niet aen gedacht, zeydo hy eenigzins besehaemd. Ik wil hel gelooven, antwooidde onzen ouden vriend, wy denken nllyd meer over cygene dan over de belangen van anderen, liet nieysje*beloofde devest dezen avond te buys te brengen, en dit heeft ze gedaen. Maer is het wel zoo slecht genaeyd voegde hy daerby. Den patroon nam het kleedingsluk op, en bekeek het meer in hel bvzondej'. Wel, ik moet bekennen, hel werk is niet slecht, macr hel is zoo gehavend, verfrommeld, en daerdoor mist hel T voorkomen van een nieuw stuk. Het is spylig, zeycle onzen ouden schryvei, maer ik zoude misschien'enige verschoonirig weten in te bren gen. Het arme meysje heelt welligt eene oiulc zieke moeder, of eene teringachtige en dan vooral lastige zuster op te passou, ze moet dan lelkons hel werk nedcrloggcn, en geen wonder, dat onder zulke omstan digheden een stuk niet zoo netjes als n Iers uyt de hand kemt. liet komt my voor, dat dit hier het geval is, en.had gy-dit geweten, dan houd ik u voor te braef en Lc goedherlig, dan dot -gy hel meysje zoo zond toege sproken hebben, nog minder haer het geld onthou den, waer dan vele behoeften mede bevredigd moesten worden. Daer heb ik niet aen gedacht, was alweder het antwoord, macr met eene ontroerde slem. Grietje was naer hare kamer terruggekrerd. Zonder oon woord te sproken, wns zy naesl hare zuster op het bed nedergevailen liet hoofd in t kussen verbergende,- trachtte zy lol 'bedaren te komen, en hel snikken voor hare zuster lc verbergen. AENZIENLYKEN VOOBÜYTGANG EN VOOR SPOED, IN BELGIËN, VOOR BUREELGASTEN. Terwyl al de ernstige geesten de dringende noodzakelvkheyd erkennen van de vermindering der openbare lasten, door liet vereenvoudigen der bestuerwerkingen. loopt liet Gouvernement steeds dieper en dieper in eenen gansch tegen- overgestelden weg, en steekt, ter voldoening van de altyd vermeerderende evschen van politieke invloeden, die liet bestormen en overheersclien, de openbare besturen vol met een leger penne- knechten, wier diensten en vooral wier verdien sten meer dan twyfelachtig zyn. Er blykt uyt oflicieele documenten, dat de gou- vernements-bureaucratie in 1859 maer samenge steld was uyt 15,003 agenten, trekkende geza- menlyk eene jaerwedde van 24 millioen 181,517 franks. En den 1 january 1865 was dit getalletje verhoogd tot 16,215 agenten, voor wie jaerlyks de belastingschuldigen 29 millioen 853,790 fr. betalen moeten Dit is aldus, in minder dan vyf jaren, eene vermeerdering van 1210 bedienden, en eene meerdere uytgave van 5 millioen 672,275 fr Liberael progres maer ook liberale verligting derbeurzen van de arme contributie- betalers. De redeWisting over den budget van justicie is in de Kamer aengevangen. Den nieuwe justicie- minister, Sieur Rara is op het banksken gezet en het manneken is er op eene deer.lyke wyze van afgekomen. Wy zullen op deze redetwisting te rug komen. De volgende zinsneden uyt eenen brief uyt Troy, Stad in Amerika, worden ons door eene acht bare vriendenhand besteld Mynheer en Vriend, Troy, 19 october 1865. Zondag lest hebben wy de wyding van den nieuwen Bisschop van Albany, Mgr Conray bvge- woond. De piechtigheyd heeft wnerlyk indruk wekkend geweest. Verbeeld u dat er niet min waren dan twee artsbisschoppen (New-York en Cincinnati) en twaelf bisschoppen zoo uyt de Ver- eenigde Staten als uyt den Canada de priesters, meestal in kazuyvel, (iets wat ik in Belgiën nooyt gezien heb) waren ten getalle van twee honderd negen en negentig seminaristen in surplis vorm den den Choor. Meest al de bisschoppen hebben deze gelegenheyd waergenomen om ons semi narie te bezigligen, en allen hebben verklaerd dat het onder alle betrekken aen 't hoofd van alle geestelyke gestichten van Amerika mag gesteld worden. God gave dal dit goed werk moge voort- gaen en dat ons Seminarie eene gelukkige kweek school van goede en ieverige priesters moge zyn en blyven Den lieer Frans de Cocn pastor te Zeveneeken, gaet in dezelfde hoedanigheyd naer Neygem, en wordt le Zeveneeken vervangen door den lieer Camu, pastor te Burglit. M.J. De Block, onderpastor te Rupelmonde, word pastor te Burglit. M. A. Vyt pastorie Huysse, is pastor le Be- veren (Waes) benoemd. Een koninglyk besluyt van 18 november roept het kieskollegie van het arrondissement Doornyk byeen op den 5 december aenstaei.de, ten evnde over te gaen lot de kiezing van eenen volkverstegenwoordigf-r in vervanging van den heer Bara minister van justitie benoemd. Men weet dat de kiezingen voor de vernieuwing by helft van de Kanier der Voiksve* tegenwoor- digers in de maend juny van hel aehstaende juer moeten plaels grypen. De eerste uytlredende se rie, gelykvormig artikel der wet van 10 april 1855 behelst de provinciën Oost-Vlaenderen, Ilenegouw en Limburg. Den persoon, die vrydag namiddag eene por tefeuille verloren heeft, verscheidene handelseffec ten en brieven inhoudende, alsook eenige fotogra- phie-portretlen, kan die terug bekomen in het mid delbureel van politie, Pouillemarkt le Brussel. Den lust tot zelfmoorden neemt te Brussel op eene vervaerlvke wyze toe, Het zyn niet alfeen de mannen, welke zich van iiet leven berooven ook de vrouwen zelfmoorden zich. Dezer dagen hoeft de genoemde Joanna-Maria Debuc zich, om huys- lyk verdriet, door. verworging van* het leven be roofd. Men leest in eene briefwisseling uyt Brussel Over 's konings gezondheyd zyn zeer onrustba rende en overdrevene geruchten verspreyd in de laetstverlopene 24 uren wierd te Parys en le Brus sel reeds verteld dat Leopold overleden was Hy is zeer lydende en zwak en slaept niet doch voor hel oogenblik bestaet er geen gevanr. fly heeft nog kracht en lust om le werken en de dagbladen Anna vroeg niets, zy begreep de oorzack van Grietjes acndoening maer al te welzy wist dat zy le leur gesteld was, dal zy het geld niet ontvangen had, daer zy zoo zeker op gerekend had. Tcrwvl de eene lag tc wcenen, de andere op ver troosting peynsde, wierd cr aen de kamerdeur geklopt maer niemand riep binnen Voor de tweede mav 1 wierd er geklopt, en geenc stem verhief zich de deur wierd evenwel geopend door den heer Jansendie daorop hel schamele vertrek binnen trad. Verschrikt door het binnen treden van den vremde- ling, stond Grietje op met dc oogen vol tranen staerde zy hem aen. - Ik gevoel dal ik niet wel gehandeld heb, door u acn le spreken op de wyze, waerop dit door my is ge schied, zeyde den heer Jansen, hel bed nadcicnde, cn hel geid in de hand houdende Hier is den naeyloon voorde vest. By nadere beschouwing vond ik het werk toch zoo slecht nicl. Ik -zal u morgen meerder werk zenden. Zyl gerust en wel te vreden Langer verl lyf onder die omstandigheden dacht den heer Jansen, was niet passend. Hy wenschte de meysjes goeden nacht, die kwalyk haren dank konden uylen. Niet lang daerna kwam er eene dienstmeyd. met eene mand met Krachtvolle spys en nog eene goede som gelis er hy, om het hoogst noodsge voor beyden te kunnen koopen. Den naem van dengenen, die hier in de behoeften voorzag, wierd niet genoemd hel was on- noodig daer naer te vragen. Den her Jansen was geen ongevoelig mensch, maer het ging hem als zoo vele anderen hy had er niet aeo gedacht. te lezen, on is zeer ontevreden over hetgeen daerin over zyne ziekte gezegd word. Te Londen en te Parys lieeft hy die valsche geruchten doen legen- spreken, en gisteren las men in den avond Moni- teur, dat in Leopold's toestand geene verandering gekomen is. Zoodra zynen toestand het gedoogt, zal den koning naer Brussel terug kernen. Maendag morgend zyn te brugge de assisen der provinlie geopend, liet publiek is lalryk, trouwens de debatten zyn deze eener bloedige zaek in die stad voorgevallen, misdaed die wy gelukkig alhier zelden aen le slippen hebben. Anna-Maria Dehavé, oud 48 jaren, kantwerk ster, geboren en woonende te Brugge, zit op de bank der beschuldigden. Zv is betigt van te Brugge, op zondag 15 augusty 1865, haren man, Louis Pauwels, zulke verwondingen toegebragl te hebben, dat hy ten gevolge daervan den 19 der zelfde maend bezweken is. Ziehier eenige byzonderheden uyt de akte van beschuldiging. Louis Pauwels, beenhouwersgast, kwam op zon dag 43 augusly van zyn werk, rond 1 ure namid dag, en nam het noenmael met zyne vrouw in hunne wooning, gelegen in de Maegdenstrael. De vrouw, die zich aen den drank overgaf en die binst de afweziglieyd van haren man eene halve pint genever met eene buervrpuw gedronken had, vroeg hem eenen frank, dien hy van zyn meester, den vleeschhouwer Moens, vour wekelykseh drinkgeld gekregen had. Alhoewel zy hem deze vraeg met sinaedwoorden gedaen had, zeggendeSloeber, geef mij uw geld) had Pauwols zonder gramschap geantwoord: Kunt ge niet een beetje wachten. Zy drong aen om onmiddelyk het geld te hebben zy had nogtans den avond te voren den weekloon van haren man ontvangen. Eene hevige woordenwisse ling ontstond ouder hen vrouw Pauwe's bragt haren man een hevigen kaekslag toe. Hy nam een sloksken, dat voor boog had gediend aen een kind, dat by hem inwoonde, en wilde er zyne vrouw mede slaen, doch zy wierd niet getroffen, zy nam dan zelf het sloksken uyt de hand van haren man en gal' er hem een geweldigen slag mede op den schouder. Pauwels wierd kwaed. gaf haer eenen kaekslag nam ze vast en trachtte haer buy ten de keuken te dringen, maer in de worsteling greep zy een groot bioodmes van de kommode en bragt er hem twee gevaerlyke steken mede toe, den eenen in de borst, den anderen op hel hoogste deel van den regten arm. Die gebeurtenis had plaets in de legenwoordig- lieyd van een twaalfjarig jongentje, Pieler Duma - lin gennemd en woonende by de echtgenoten Pau wels. Op het geschreeuw van dit kind liet vrouw Pauwels hel mes vallen, plaetste haren man, die wankelde, op eenen stoel, terwyl zy schreydc ach Louis, wat heb ik gedaen en liep het liuys uyt, al roepende Ik heb een ongeluk gedaen. Den geneesheer, die by den gekwetsten geroe pen wierd, stelde vast dal men door de opening van de wonde der borst de beweging van den longerzag onde gapende wonde hoorde fiuylen. Ily naeyde de opening toe en alhoewel men hoopte Pauwels in het leven le behouden, stierf hy aen zyne wonden m St-Jans-hospitael, ten gevolge der longontsteking. Na zyne dood stelden de reglerlykc geueesheeren nog vast dat geheel d<-n linkerkant der borst vol bloed en dal het ribbenvii s ontste ken was. De verklaring van den jongen, Pietje Dnmalin, maekte eenen diepen indruk op het publiek, alsook op de beschuldigde, die snikkende overvloedige tranen stortte by de versclivning van den knaep. Door den jury onpliglig verklaerd, is de vrouw Panwels vrygesproken en in vrvheyd gesteld. Maendag waren twee echtelingen uyt Aude- naerde, in Vrankryk wonende, op verzoek hunner familie, waervan een persoon door ziekelykheyd zich in eenen slechten slaet bevond, op weg naer Audenaerde, om den zieken mogelvk het laetsle vaei wel legeven. Met het konvooi te Waregcni aen- gekomen zynde, begaven de echtelingen zich mei hun kleyn kind in eene herberg, alwaer de vrouw het wichtje aen de borst legde daerna stelde men zich in gezelschap van eenen persoon van Aude naerde, die aldaer ook met konvoy van Kortryk was aengekomen, op gang naer zyne stad, Omtrent Worlegem gekomen, trad men er eene herberg binnen om wat te rusten; nauwlyks binnen zynde was hel eerste werk der vrouw, nogmaels haer kind de borst le geven, opende den mantel, en dacht dat haer kleintje in .slaap was; maer hoe groot was hare verwondering, toen zy niets anders meer dan een dood lighaem by haer had. De droef- heyd dezer vrouw en man, by het zien van hun overleden kind was onbesehryflyk. De twee echtelingen hadden den moed niet om voort le komen, en zyn in de grootste droefheid naer Waregem teruggetrokken. (Schelde galm). BUYTENLANDSCII NIEUWS. Vueede Vraekneming; Men leest in den lndicateur du Bayeux De bevolking onzer stad en omstreken is door eene treurige gebeurtenis in verslagenheid ge, dompeld. Verleden zaterdag avond, omtrent 8 ure, wierd den heer Alph. Carpenlier ryken grondeyge- naer in liet gehucht Damigny, gemeente Saint- Marlin-des-Enlrées, op ongeveer 500 meters af stand zyner woning, vermoord gevonden. Hy lag met aanzicht op den grond, en zyne handen waren ineengekrompen en met slyk be smeurd. Hy gaf geen teeken van leven meer, en was met wonden overdekt. By het onderzoek van het lyk, ontdekte men vervolgens elf andere wonden, door een dolkmes veroorzaekt. Men kan de beweegreden van die moord niet aen diefstal loeschryven want de kleêren waren niet doorzocht, en de horlogie ketting waren op hare plaels. Den heer Carpenlier moet dns het slachtoffer van wilden haeten vraek zyn geweest. M. Adler chirurgien-landmeesler, oude Graen- halle N° 13 te Brussel, berigl ons zyne aenkomst in deze stad. Dezen ariïst, welken over eenigen tyd een merkweerdig boekdeel, handelende over de mond-en tand ziek ten heeft uytgegeven, doet hier door zyne buytengewoone talenten in dees vak uytscliynen en levert aldus de waerborg op dat men in zyne kunde volle vertrouwen mag stellen M. Adler is den eenigen tandmeester die met eene eervolle melding door de geneeskundige fa- culteyt voor de zyne kunsttandeu en gebylen is f bekroond geweest. M. Aider zal den eersten zaterdag van elke maend in het Hotel de dry Koningen alhier van 9 uren voor-tol vier uren namiddag de persoonen ontvangen die zynen dienst zouden benoodigen. Aelst. 19 november. Op onze laetste merkt lelde men 155 zakken lioppede verkoop ging langzaem omdat de land bouwers en de tuvlelaers veel le hooge pryzen eysehlen; na een uer biedens zyn zy beginnen al- steken, aen 110 fr., prys der vorige merkt; aen denzelfden prys werden de aenkoopen ook op den buyten voortgezet gedurende de week. Opwyc.k (Braband, 15 november. Onze merkt van den 14 was goed vooizien;de verkoop geschiedde aen 102 tot 110 franks de 50 kilos volgens kwaliteyt. Er zyn 5275 kilogr. hoppe op de gemeenteschael gewogen geweest. De facteurs belaelden deze week op den buyten 108 lot 110 fr. A Hui den eig< ne c Tin .en 1 wa Va i ger 2 Ho len en Bo leg M Barry en de vermaerde geneesheer Livingstone hebhen in hunne wetensclmppelyke rris de belanjjryke ontdekking gedaen der Uf.vaLKnta kostelyk en hoogst herstellend voedsel, het welk 60,00(1 genezingen heeft le wege gebragt, zonder genees middel cn zonder purgntie. Zy verspoort duizend moei haren prys in nndeie geneesmiddelen, de volmaekte gezondheid weder gevende aen de verteringswerkluigen, aen de zenuwen, loos, lever en slymvlics, zelf oen de meest -.litgeputten, in de sleolile en moeijelyke verteringen (dyspepsies; gnstriten, gastrolgies, gewoonlyke verstopheden, speen, klieren, winden, hertklnppin- gen, afgang, opzwelling, verdwelmdheid. tuiting der ooren, slym, brnkingen cn zelfs overgevingen in zwangerboyd, krampen en zenuwtrekkingen der maeg, slapeloosheid, hoest, benauwd heid, kortborstigheyd. uitteering (cousomption), hairworni- droefgecstigheid. verval, rhumatisme, flerecyo, koorts, valling, moede kwoel, zenuwsmert, slecht bloed, blceke kleur, water, zucht. 3 f BUI5GERLYKE1V ST.WI» 12. GEBOORTEN. ftÏANNELYK. 5 Vrouwel. 7 HUWELYKEN. .1. Gysens, buydev. met M. Bernaer, dagioonster. C. Baeyetts, b'roodb. met J. Van der Taelen z. b, I'. Do Petter, landbr. met M. Van den Bogaert, dienstmeyd. OVERLEDENEN. B. Cassiman, rondl. S1 j., woonende te Moor se!. .1. Bulinckx, wed" Van den Bossche, landb. 79 j., Schaerbeke. T. De Koninok, 7 maend, Mylbeke. R. Kieckens, 13 dagen. Mylbeke. J. Van den Bergli, zonder beroep, 36j., Begyn- bof. P. Bosman, 7 maend, Mylbeke. P. Stordeur, 2 maend Vryheydstraet. C. Vanden Broeck, man De Landsheer, twynder 28 j., woo nende te Moorsel.R. Van Handen Hove, vrouw De Hauwere, landb' BSj., Mylbeke.M. Cani- pbin, bobynster, 18 j., Korteridderstract. De Notaris DE VRIENDT te Aelst, zal in het openbaer verkoopen Eersten koop. Een Woonhuis te Aelst, Mo- lenstraet, bewoond by de kinderen Petrus Van Brantegem. Tweeden koop. Eenen Tuin te Aelst-Schaer- beke, groot 24 aren 90 centiaren gebruikt by den heerEyerman. Derden koop. Eenen Meerscli te Aelst-Myl- beke, tegen de herberg den overzet. VERBLYF Zaterdag 16 December 1865 om 5 ure namid dag ten herberg den Meiboom, zoutstraetpoort. 20 koopen Abeelen van 1 1/2 tot 2 meters dikte en 20 koopen te AELST-SCHA ERDEK E. Op DYNSDAG 8 DECEMBER 1885, om een ure nanoen zal Deurwaerder R1NGOIR voor Mynheer Vanderi Hende-Fraters openbaar Venditie houden, met tyd van betaling, mits borgstelling. 1° 20 koopen extra schoon Abeelen staende agter het Iioklyf'te Aelst-Schaerbeke. 2° 20 koopen schoon Schaei liout en Boomsnoei, staende op den builen de Mot. De lot dees genegen begeven zich aen de koopen Abeelen agter het Roklyfalwaer den verkoop zat aenvang nemen. VERKOOPING VAN TE AELST. Ten Sterf huize van Jufv. de wed. Van Achter- De Vos, in de Lange-Zoutslraet, op WOENSDAG 6 DECEMBER, 186) tea 8 ure 's morgens door het ambt van den Notaris VERBRUGGMEN te Aelst. Eenen DIENSTKNEGT die daer by den schryn- werkers stiel keüt. Zich te bevragen ter bureel van dees blad. By do weduwe de SWAEF le Erpe 300 schoone CANADA POTEN aen eenen civilen prys,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2