2©,e Jaer. Zond a 5 December llöil. i\° 1007. '-311 rrnykrRyssffa"SAl-)- int r;:; VERTREKUREN IJYT AELST NA ER VERTREKUREN UYT VOEGENDE STATIËN Bellarmien en Wannes bij den Denderbode. Aerdig nieuws. R A. jM EII Eenen Brief. Wat is daervan 55 5-27 E (lp 2e c') 5-50 6-2o b-oO 9 3d (Jenil) 6-47 8-44 12-39 3-18 6 39 8 39 ienen l.uvk Vorv. Land. S-ïu #-12 9-38 1 Nl"ove' <"!cfard8b- Alh' -»» *->» 5"8S *-*> Dcnclërm. 5-20 8-28 9-45 12-20 3-1<> 6-16 9-12 Gend, Brugge, Oslondo 7-47 8-25 (8-44 9-45 lokcren 5-20 8-28 0-00 12 20 6-16 Gend) 12-39 3-10 3-18 6 16 6-39 8-37 9-18 Brus. 6-39 E(1«2eoV8-05 8 12 9-38 11-58 12-15 Ooornyk, KortryU, Moescrocn, Ryssel (lnugs 2-38 2 55 5-27 E (lp 2e c') 5-50 6-2u 8-50 9 35 (iencl) 6-47 8-44 12-39 3-18 6 39 8 39 Mceli. Aniw. 3-10 3 20 Leuv. Thienen Layk ,v... - 9-45 12-15 3 10 «erger., Qmevrain, Namen, 7-55 2-55 5-35 VAN ANTWERPEN NA ER St-Nicolaos,'Lokeren, tiend, 5-00 8-30 11-00 2-30 4-00 7- 0 9 00. VAN GENÜ NA ER Lokeren, St-Nicolaes, Antwerpen, 4-üO 6-30 9-20 10-35 2-25 6-25 7-25. Te Lede staen al de konvoys uylgenomcn dé vertrekken uyl Brussel van 7-15 8 05 12-00 6-00 8-05 en die van Gend 6 12 1 1-25 2-05 5-00 6-02 8-05 Te Idegem en Santbergen staen al de slaen stil de konvoys. - Te Gysegiiem staen stil al de konvoys. Te Oendcrlceuw slaen al de konvoys .uylgenomcn de vertrekken van Brussel 7-15 8-05 12-00 6-00 8-°5 8-40 en uyl Aelsl. 6-39 9-38 2-38 5 27 6-29 8-30. Verlrekuren uyl Denderleeuw naer Brussel 8-12 8-17 12-10 12-28 3-OS 6 03 6-06 9-05. Dendermonde, Aelsl, Ninove, Gecraefdsbergen, Alh, VAN I.0KEREN NAER 7-00 7-00 9-30 0-00 3-05 3-05 10-40 10-40 10 40 10 40 8-00 7-45 1-40 1-40 00. -00. 35 7-25. 35 7-25. 25. ■35 7-25. ('uique Siiinsi. G FilAXKS 'S JAF.I'iS. VAN ATH NAER Geeraerdsbergen, Ninove, Aelsl, Dendermonde, Lokcren 6-30 Lessen, Geeraerdsbergen, Ninove, Aelsl 6-30 Brussel Gangs Denderleeuw) 6-30 Gend, Brugge, Oostende (langs Lede). 6-3Ü VAN GEND NAER Audenacrdc, 6 45 9-30 1-30 6-00 8. naer aei.st 8-00 9 00 1 1-35 4-35 5-00 5-57 6-45 8-0.. VAN BRUSSEL NAER Aelsl, Gend. 7-15 7-25 8-00 8 05 11 20 12-00 1-20 2-35 4-35 5-00 5-15 6 00 Ninove. Geeraerdsbergen, Alh (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-15 8- VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelsl) 7-30 7-55 2-20 5-05 8-23 (langs Meel).5-45 6-37 8-00 10- Aelsl 7-30 7-55 11-58 2-20 5-05 8- 05 8-10 8-40 -15. 05 3-30 7-30. 25 9-45. AELST, mi\ 2 DECEMBER 8805. tigsta Bellarmien. Wel, Denderbode, ge verschrikt my van den eenen kant, en van den anderen vérbaest gy my. Gy zegt ons dat gy van over twintig jaren die revolutionriaire leerstelsels bestreden hebt, zeg eens, bestond die helsclie leering van toen af'? Denderbode.Zeker, Bellarmien, bestond die leering, dit is de leering der francmagons, maer alsioeri durlden die gasten ze niet opeulyk bely- <len, omdat zy nog niet meester waren, omdat ze nog acn 't scliotelken niet zaten en zooveel aeiihangers met 't geld uyt'i SQliolelken nog niet hadden kon tien maken. Hadden de Belgen deze voor 't land zoo schand vlekkende als gevaerlyke uytslagen voorzien iiooyt zouden zy voor de libel-haters gestemd hebben en nooyt zouden deze aen 't roer geraekt zyti. Wannes. 'K meende ik dat het de fransche goddelooze studenten waren die deze schroome- lyke leeringen hier eerst zyn komen verkondigen? Oend. Neen, neen, Wannes, bet zyn onze liberhaters-fraucinagonsen onze belgische stu denten dié iii Tkongres van Luyk zulke afschu- welyke dingen uytgebraekl hebben, zyn de dis cipels der liberhaters-francmagons '*t is in de liberhalersscholcn, in de francmagons universi- teylcn dat zy van jongsaf als revolulionnairen, godsloochenaers en socialisten opgekweekt zyn geworden. De liberbatersscholen en leeringen hebben hare vruchten doen kennen dn de onge lukkige dood van Verhaegen, van Carlier, van Duiraune, ja, zelfs lot in de solidaire dood van een meysken van 12 jaren, 't dochtertje van den studieprel'ekt eener liberhatersschoolWat moet gy nog meer hebben als gy by dit alles nog overweegt dat de liberhaters lest, rond het stand beeld van den francmagon Verhaegen, onze ca- tholyke jongere schoolkinderen hebben doen zingen WEG MET DEN MESSIAS WE8 MET DE RELIGIE Bell. Dit gaet dan zoo verre, Denderbode, dat men onder de liberliatersklauweu al zoo slecht is als onder 's duyvels klauwen zelve? Benderd. Dit komt overeen uyt, Bellarmien liet liberhatersgebroed zet het werk van Satan voort, het zoekt de menschen uyt de armen van God en van zyne Kerk te rukken, en 't is dacrom dat liet overal zoekt scholen in te rigten zonder godsdienst, slechte bibliotheken opent, godde- looze letterkringen vormt, vuyle theaterspelen invoert, en predikanten en prejikantinnen roept die liet venyn der twy fel leer, des ongeloofs en boosheyd met zeemzoete woorden, met' kluchtige vertelselkens, met leugens en bedrieglyke schyn - redens in de herten hunner aenhoorders storten. Wann. Maer waerom zenden de catholyke ouders liunne kinders naer die francmagohs- scliolen. Waerom kiezen de catholyke Belgen zulke mannen als representanten en gemeente besiuer- ders Denderb. Och Wannes daerop zou ik nen g'heelen dag lang konnen klappen liet het den tyd my toe. Maer in 't kort zie hier de antwoord op uwe vragen Zommige catholyken doen. dit uyt dwang, andere uyt baetzuchi, andere uyt ver- blindbeyd enz. Wann. Hoe is liet. mogelyk dat er nog men schen zyn die zich door de liberhalers konnen laten bedriegen als men de schrikkelyke uyt- werksels ziet hunner leeringen gelyk in 't kon- gres van Luyk Denderb. Ja, maer, Wannes, de liberhaters loochenen dit alles glad af en leggen er de schuld van op de bisschoppen en op de priesters Dit doen zy omdat zy gevoelen dal die verbeestende leeringen in ons catholvk land eenen algemeenen gruwel verwekt hebben waeraen zy zich niet verwacht hadden, want die kerels meenden dat onze. bevolkingen in zedebederf en ongeloof verre gevoorderd waren, en ook nog omdat zy vreezen dal die baldadige schandalen huil veel kwaed zullen doen Wann.De catholyken zyn te goed en te eerlyk om met dien valsclien haspel te bandelen, zy laten zich te gemakkelyk overfaselen en ver- siaei; niet dat de liberhaters limine gevaerlykste vyanden zyn. Dknd. Dit is waer, Wannes, de liberhaters pri veel gevaerlykcr dan die goddelooze frane- magons van 'L luyksch kongres. De bezetene van Luyk spraken hun hert regluyt, tervvyl de liber haters d'hypocrieten spelen om 't land niet te verschrikken. Dit is 't eenigsle verschil dat er tusschen onze liberhaters en de goddelooze bees ten van Luyk bestaetmaer zoowel d'eene als d'andere zyn revolutionnairen, godsloochenaers en socialisten. Wann. Zou dit waer zyn, Denderbode? Denderb. Daeraen valt niet te twvfelen. Immers, wat willen die woesiaerds van 'Luyk? Zy willen den godsdienet en God zeiven verdel gen. En wat willen de liberhalers? Juyst het zelve, want zy leeren en preken openiyk dat men den vrede der ziel moet putten in de verlooche ning van God zeiven. Daerby ontnemen zy den armen het brood, als hy zyne kinderen naer godsdienstige scholen zend; zy stampen den priester weg aen 'tsterfbedde, zy doen 's zondags werken gelyk in de week zooals te Seraing; zy bedryven' openbare heyligschenderyën gelyk ie Leuven, met spots- en schimpsw'yze twee a dry mael op nen morgend en zonder gebiechL te heb ben tut de H. Communie te naderen. Wal willen de kerels .van Luyk nog? Eens anders goed stelen en door hunne opwekkingen lot stelen helpen, slechten raed geven enz Juyst dit willenen doen de liberhaters ook: zy stelen de catholyke studiebeurzen en willen de bisschoppen pramen daerin mede te helpen, zy slaen liet kerkeugoed aen, verbreken puregtveer- diglyk de leSlanïentèn en fondaticn. De kongreskwanten van Luyk schreeuwen dat zy revolutionnairen zyn, dat zy de revolutie willen om alzoo van alles meester te worden. De liberhaters zyn mannen van zelfden deessem; zy zyn door den oproer meester geworden in 1857, zonderde kasseysteenen, zonder de ver woesting, Je ruytenbrekery en de brandstapels van Chimay, zou men geen eenen li herhaler op de ministers kussens zien zitten. De liberhatersbla- den schreven in den tyd dat men de catholyken revolulionnairlyk moest neervellen, en den woe denden Casse riep te Luyk uyt dat men door hel geweld lot de vryheyd moet geraken enz. enz. Bell. Denderbode, zyt gy niet Ie zeer ver- moeyd 'k zou geern nog wal. vragen Dend. Neen, Bellarmien, vraeg maer op, 't en steekt op geen vrage. Bell. Maer boe durven de liberhaters dan in hunne gazelten liet luyksch krongres afkeuren en zeggen dat de fransche losbollen te verre ge- gaen zyn Dend.De liberhalers durven alles doen, alles zeggen en daerby liegen dat hun hair omhoog komt. Dit volksken is van leugenaers afkomst, hunnen stiel is liegen, zy zweeren zelfs van in de leugens te leven en te sterven. Doch vraegl eens aen de liberhaters waerin de kvvaè jongens van Luyk verschillen met de leerstelsels der liberhateisgazetten Waerin zy te verre gegaen zyn Waerin zy aen de liberhalerslessen te kort gebleven zyn?En die gazetten zullen u niet kon nen antwoorden, want stellig en onbetwistbaer is 't dal de kongresgasten stipteiyk de lessen der liberhaters, hunne meesters, geleerd en gevolgd hebben, dat zy de eerste vruchten zyn van den liberliatersboom en dat bun gedrag een logiek gevolg is van de liberhatersche leerstelsels. Want als de liberhaters God verloochenen, overal God verbannen uyt bet önderwys, uyt de wetten, uyt de liefdadigheyd, uyt de samenleving, waerom zouden de kongresgasten van Luyk, hunne disci pels, geene godsverlooclienuers zyn Bell. Dit spreekt gelyk nen boek. Dend. Als de liberhaters het goed van .de kerk mogen aenslaen, waerom zouden die droeve kongresjongens de geldkoffers van den geldsmid van Luyk en andere ryke francmagens niet mogen gaen overrompelen Moet bet goed van de frauc- niagons meer gerespecteerd worden dan hel goed van de kerke Als de liberhaters de broeders van Jemmappe, die geen kwaed maer veel goed doen, in bun klooster durven gaen aenranden, hunne meubels verbryzclen er eenen gloeyenden brandstapel van maken om er die arme reiigieusen legend op te verbranden, waerom zouden de revolulion- naire dolziunigon van Luyk de burgers niet dur ven den kop afslaen en de van bloeddruppeude guillotine niet langs de straten doen dansen Wann. Zoodat gy wilt besluyten, Dender bode, dat de liberhaters de pligligSten zyn van al de abominabele baldadigheden waerdoor de luyksche schreeuwers 't land geschandvlekt in iri gevaer gcbragl ltchhen? Dend. ZekeiTyk, Wannes. 'T en zyn de kwaê .losbollen van Luyk niet die de ware revolution- naiien, de ware godsverloochenaers, de ware socialisten zyn, maer 't zyn hunne leermeesters, die 'l vergift van zulke verfoeyelyke schandprin- cipeh in de jonge herten gegoten hebben, 't zyn de liberhaters of Irancmagons gelyk gy ze noemen wilt, want al wie liberiialer is, trekt met de francmagons aen de zelfde koorde. Zoodanig dat al wie in de kiezingen voor nen liberiialer stemt, ook stemt voor nen francmagon, voor nen revo- lutionnaii', voor nen socialist. Met een woord hy kiest voor lie., wangedrocht, dat in zynen kop de liberhalers draegt, in zynen balg de francmagons en solidairen, en in zynen steert de verschrik kende socialisten. (Word voortgezet), Ecnpn brief uyt Brussel aen de Gazette de Liége brengt aerdige dingen aen den dag nopens de benoeming van minister Bara. De openstaende plaet.s van justicieminisler is eerst en vooral aengeboden geweest aenaenaen (ge rr.oogt niet laehen) aen M. de Macar van Huy Maer den man bad verstand genoeg om le begrypen dat by voor dit postje niet gebo ren was en heeft liet gladal geweygerd en liy had gelyk, want hy zou daer gezeten hebben gelyk nen aep in nen porcelynwinkel. Alsdan zyn onze oud versletene ministers met de portefeuille van juslicie gcloopen by M. Pirmez. Dezen lieer zou aem-éerd hebben onder twee conditiën 1° Dat zy hunne wel op hel. overweldigen der kerk goederen moesten begraven en er niet meer op pey/.en 2° dat zy aen de uylvoering der roofwet op de .studiebeurzen aenmcrkelyke wrz..cliting moesten toebrengen, Dit stond den luykschen proconcul niet acn, en liy dacht dat hy toch betere slof in zyn pries- terbatend magazyn had, wyl er den jongen gewe zen beurzenslude'it Bara, die met d'oordjes der kanonikken van Doornyk is opgeleerd, er nog te pakken was. Dit was juyst 't alfaireken van mi nister Frère, want Bara is jong en lieell niet de grootste distinctie zyn examen van klcrikacletcr voor den francmagohsjury afgelegd, en daermeê zal 't versleten francmaconsmiuislcrie nog wat gelapt zyn. Bara dan word geroepen en men vraëgt hem of hy wilt minister spe:en, wel te verstaen, mi nister van jusiicie Solléns knikte Bara met een zoo geestvervoerend geweld, dat hy zich bykans het nekkebeenlje brak, doch by zyn ge- knik vroeg hy dadelykofhy de roofwet op de studiebeurzen stipteiyk zou mogen doen uylvoeren en in dezen zit tyd de wet op de kerkgoederen voordragen Zynen francmagonsappetyl is, gelyk men ziet, zoo groot, dat liy niet aileenelyk de sludiebeu: zen maer ook al het kerkegoed met eenen keer wilt inslikken, dit is 't catholiek met eenen keer opetenDe rondleurders in mi- nislersportefeuillen aenveerdden met. volle vol doening de vragen van Bara en Bara, 't is te zeggen den gewezen beurzenstudent Bara, was minister van justicie! Men zegt dat den koning de begeertens van Bara kende en ze aengeuomeu heeft. Dit verwon dert ons niet, den koning lag ziek maer 't geen ons verwondert, is dat, gebrek aen kieschheyd, onze ministers eenen zieken koning durven ver rassen wy zeggen verrassen, want als den koning nog tc Ostende was, heeft hy zich, in eene samenspraek met een der aenzienlykste mannen des lands, billerlyk beklaegd over de politiek van M. Frère, en heeft er bygevoegd dat de wel op de kerkgoederen nooyt aen den dag zou komen. Den koning, ingezien zynen soberen gezond- heydsslaet, onderwerpt zich aen alles, maer is verre van alles goed le keuren, liet beyvys hier van is. dat hy de eedsaflegging van den nieuwen minister Bara niet heeft willen ontvangen, en bvgevolg, in geene onderhandeling met hem tre den ook is er in overdreven, 'tis al waerheyd maer ook gausch de waerheyd. Wy kunnen den brief van M. Dechamps niet mededeelen dewyi hy uytemiate lang is, en dat meesterstuk willen wy ook niet krenken met het gedeeltelyk over te dragen. Wy zetten onze lezers aen liet zich te verschaffen: welhaestzal liet, in eenige bladzyden uytgegeven worden. De Politieke discussie zet zich onophoudelyk in onze Kamer voort: wy zien niet wanneer men er een eynde zal kunnen aenstellen, dewyl de zelfde feyten gedurig door verscbillige sprekers worden aengerand.Dit mael zyn liet geene scliermmuP el ngen meer tusschen de rechter en de linkerzyde, 'tis eenen volkomen oorlog; en, wy mogen bet zeggen, de regterzyde gaet geenen stap acliteruyt en laet niets onbeantwoord. Maer met dit alles worden de belangen van 'i land verwaerloosd en den oorlog legen bet klerikael kost scliroomelyk veel geld aen de burgers die er niets by winnen. Maer dit komt van voor liberhaters te stemmen. Wal verschil is er tusschen M. Frére en M. de Theux? Antwoord: Hetzelfde als tusschen eenen hout zager en eenen houtkliever. M. Frère zaegt jaren lang aen eenen harden klei'ikalen boom in welken by dry ondoorzaegbare weeren vind de doode handhet zwart klerikael spookden geheymen invloed der bisschoppen. M. de Theux komt iederen keer dien zageman ter hulp met eenen beytel die in eens de dry weeren doorklieft, en de spaenders in liet aenge- zigt van M. Frére doet vliegen. En dat heet parle mentaire beracdslaging! Is de afwezige bespreken, Meyngeestiglieyd de afwezige lasteren is voorzeker lafhertighcyd. Het een en liet ander deden, dezer dagen, MM. Ilogier en.Dolez in de Kamer der Volksvertegen woordigers. Zij hebben loon naer werken gevon den. M. Dechamps, oud Vertegenwoordiger van Charleroy den belasterden, komt aen beyde een brief ken te behandigen dal hun lang zal geden ken. Den scliryvcr maekt hunne schets naer 'tleven; zy is door eene meesterhand bewerkt. Niéts ontbreekt aen het verhaei dal hy doet van het parlementair loven dier twee mannen, .niets Het koppel van twee uyt 't Verbond heeft deze week de lastdragende burgers in onrust gebragt door een artikel dat schyit geschreven te zyn om door hun alleen verstaen te worden. Zy spreken van een koninglyk besluyt van 12 november, 'l welk eene buytengewoohë belasting van tien opcenten op liet foncièr en personneel gedurende liet tegenwoordig jaer 18G5 goedkeurt. Is dit eene nieuwe belasting, die men ons nog in december gaet afpersen Men zou liet denken, aengezien de buyteiigewoone opcenten voor het tegenwoordig jaer reeds door koninglyk besluyt van 51 december 18G4 goedgekeurd' waren én reeds door de heeren ontvangers van staet en stad zyn opgestreken. Van den anderen kant zeggen zy dat het ko ninglyk besluyt van 12 november eene beraed- slaging van den gemeenlernod goedkeurt, behou dende voor bel tegenwoordig jaer tien afzonder- lyke opcenten op den grond cn personneel. Zou den dan onze stadhuysbazen deze opcenten geligt hebben zonder daertoe gemagtigd te zyn, én vervolgens zouden zy eene koninglyke goedkeu ring hebben moeten aclilernaerloopen om niet verpügl te zyn aen de lastenbetalende burgers de opgeligtte penningen terug te keeren Wy weten nocli verstaen ons aen dit gescliryf- sel, maer 't géén wy weten en ondervinden, is dat, alwaer er eenige liberhalers aen 't beraed- slagen bezig zillen, bet al tyd uytkoint op leggen, en dat dit. leggen alzoo verre gekomen is, dat de con tri butiela sten, sedert dal de liberhaters op d'eyers zitten, reeds verdobbeld zyn. Blyven die gasten nog lang meester in 't land, de'burgers i zullen maer voor twee dingen meer te zorgen, hebben 1° om den schralen kost le krygen, en 2" om al 't overige van hun gewin naer de ont vangers te dragen. Dit zal liberael progres zyn en veriiGting derbeurzen Men heeft met verwondering bemerkt in de Kamer dat den ex-minister Tescli plaets heeft genomen op den hoek der bank, van de stom- dooven, alias de mosselbauk, .aldus gcriaemd om dal zy bezet is door de gentsehe vertegenwogrdi- gers, Kercliove, Lippens en De Bast. Zulks be- wyst waerscliynlyk dat M* Tescli die maer ver trókken is na een hevig krakeel met minister Frère, voornemens is te pronken, en zich zoo wel als de dry gentsehe mossels wil gesloten, houden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1