VAN LWI) EEM HUIS LAND TE KOOP B O 11 E Y BOOMEN, HUIS GUILLAUME HUYSMANS, Sedert den' IS OCTOBER ontzaggpclyk assortiment van WINTEB-GOEDfiREN, in alle slach. Buitenteogcwooiiei) liens van 2WASTE LAKEÉS voor Vrouwmantels, Habvten enz. DE LLOYD IIELIÏË. REVALENTA ARABICA. VEBKOOPING Openbare Vei'kooping VAN BOSCH, MEERSCil EN LAND VER&OOPI^G Openbare Vei'kooping SSUYS E.Y ERVE Aenzienlyke vei Looping Yerkooping van BOOMEjY, Vei'kooping Berigl. TE KOOP. HOEK DER KERKSTRA ET 19, Hel ware Versterkend en Sltjmverdryvend Elixier. PAUL GAGE APOTHEKER Voile Gezondheid herkregen zonder mediqiien zonder purgeeren zonder koslen. TE WIEZE EN B A EED EG EM. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, ter ver- thlyfplaels van Aelsl, 7.al met winst van palmslag «en gelagen openbaerlyk verkoopen. Isle Koop. TEen perceel Land gelegen le VVieze op het groot «garens veld, groot 22 aren 30 centiaren, gekend op hef cadaster wyk B N° 715c palende oost Petrus Joannes Thoen, zuyd End. Putleman, west Carol os Beeckman en noord hel Bureel van Wel dadigheid Van Wieze. Gebruykl zonder lermyn by Petrus Joannes Thoen. 2de Koop. Eene party Land, gelegen te Baerdegem op den Kerdegemkauler, groot 94 aren 20 centiaren, ge kend op hel cadaster wyk B Nummers 25 en 26, palende oost Franciscus Ludovicus De Backer, zuyd Lud. Cooreman, west Eduardus Cooreman en noord den heer Fr. Nap. Lutens, te Dender- monde en andere. Gebruykt zonder lermyn door Dom. Uytlersprol. Deze party zal in 3 deelen worden opgeroepen, onder reserve van accumulatie. ZITDAGEN: Instel Zaterdag 2 D b 180s Verblyf Zaterdag 10 Ten 4 uren na middag ter herberg De Ark van Noë, by d'heer Jh. Foncé-Van de Voorde, te Aelsl aen de Molenslraetpoorl. te GyseghemHerdersem en Aelst-Mylbeke. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelst, zal, namens die het behoort, met gewin van palm slag en gelagen, openbaerlyk verkoopen 1,tc Koop. Eene party BOSCH gelegen te Gyseghem in liet Denderland, gekend op het cadaster wyk A N° 130 groot by meting 24 aren Cl centiaren, palende oost Franciscus Malthys, zuid Mr .de graef De Clereq-Wissock te Wieze, west den steenweg van Gyseghem naer het Sas, te Wieze en noord sieur Albinus Cochez. Boomprys fr. 175.00 2dc Koop. Eene party MEER SC 11 en DREEF, gelegen te lieiv.jrsein op den Loobrpéken, of Lange veld, groot by meling 61 aren 5 centiaren gekend op het cadaster wyk A N° 189 193 en 194 met eene grootte 62 aren palende oost de wede Victor Van Langen- liove, de wede Joannes Beeckman en de wed0 Boëtz, zuid de losweg, west de kinderen Gillis Oe Meersman en andere en de kinderen Josephus De Valck en noord Jud. Tas. 'Bom prys fr. 400 Deze party Meersch en Dreef zal in 3 dee Ion op gei oepen worden, ouder reserve van accumulatie te weten Het eerste deel zynde de Dreef ten zuyden, be kend by cadaster wyk A N° 189 groot 7 aren 50 c, Het tweede deel, ten westeu, groot 22 aren 40 centiaren, bekend by cadaster wyk A N° 193. En het derde deel, daernevens ten oosten groot 32 aren 10 centiaren, bekend by cadaster wyk A N°194. 5de Koop. De noordhelft van eene party ZAEYLAND, ge legen te Aelst-Mylbeke op het Borreveld, groot volgens'tiM 57 aren 27 centiaren, bekend by ca daster wyk D N° 192 met eene grootte van 60 aren 60 centiaren palende oost de wed. Engelbertus De Ridder, zuyd de Breeslraet of Groenstraet, west d'heer Carolus Verhelst en noord d'heer Jud. De Cock. ZITDAGEN: Instel Woensdag 6 De(.cnlber 1863_ Verblyf Woensdag 20 Ten 4 ure na middag ter herberg den Ossenkop, by Seraphinus Van de Velde, te Aelst aen de Mo- lenslraetpoort. te Aelst, in de Lange Nieuwstraet. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN, te Aelsl, zal, ten overstaen van den lieer Vrederechter des kantons Aelst, met winst van palmslag en gelagen openbaerlyk verkoopen Een Huys, met zvn Erf en Hof gestaen en gele gen te Aelst in de Lange Nieuwstraet, gekend op hel cadaster wyk A Nos 56 en 57, groot in gronde 1 aer 80 centiaren. Bewoond by de eygenaers kinderen Van Hau- wermeiren.' Ingesteld Ir. 5600-00. ZITDAGEN: Instel Dynsdug 28 November Verblyf Dyrisdag 12 December Ten 4 ure na middag, ter Estamines Sl. Rochus, by de gezuster De Wille, te Aelst aen de Hop- merkt. TE BAMBRUGGE. De Secretaris DE SAEDELEER te Erpe, gevol- magtigd door de eigenaers zal met 2 Zitdagen •»p Donderdag 30 November en 7 December 1865, ^n 3 uren na middag ter herberg de 3 Koningen y Victor DeGoninck te Bambrngge verkoopen: "31 aren 50 centiaren, 11 aren 60 centiaren, aren 50 centiaren Land te Bambrngge, wyk shore» in gebruik by Doinién D'haese Joseph "'"•opeleer en Domien De CÜppeleer. van eeu Te Erembodegem aen hel Dorp. Den notaris DE SMET te Erembodegem daertoe in regte benoemd, zal openbaerlyk verkoopen: Een schoon en kloek Gebouwd Huys van 2 verdiepen met de veidere daervan afhangende Gebouwen en medegaende erve, zynde hel Gemeen- tehuys en herberg genaemde de Concorde, gestaen en gelegen te Erembodegem, aen het dorp, groot in gronde 7 aren 24 cent. sectie B Nos 61 ou en 615b. ZITDAGEN: Instel Dvnsdag o) r. v I 1 r r, in December I860. Verblyf Dvnsdag 19 Telkens om 4 uren 11a noen ter herberg La Station du Mini, bv Franciscus Van Pollelbergh, te Erembodegem aeiv de Keppestrael. van TE LEDE, ERPE EN AELST. Op Maendag 4 December aenstaende zullen, door hel Ministerie van den Greffiéf DE BACKER, worden verkogl de volgende loten Roomen te weten TE LEDE. 1° Ten verzoeke van sieur Jan Bap. Meuiisse te Lede, aen deszelfs hofstede op den Kerkenvyver aldaer 23 koopen Olmen, Esschen, Wilgen, Cana- das en oenen schoonen Kerselaer. 2° Ten verzoeke van jotfrouw de weduwe De Knyf te Lede, op den Keyberg aen d'hofslede be woond by sieur Van Pelegem, 20 koopen Wilgen en eenige koopcu Kanadas en Olmen. TE ERPE. 3° Ten verzoeke van d'heer Edmond D'hondl en jotfrouw de wed. Schoekuert 60 koopen extra zware Canadas waer ondei van 2 lot 2 1/2 meters dikle en uylueiiiende lengte staende aen hunne meorsehen aen de Leetlsehe calseyde legen de Steene Brugge over de Beke. 4° Ten verzoeke van den Secretaris Schockaerl 58 koopen schoone Wilgen staende aen het goed van d'heer Pe Wolf-Van der Noot omtrent d'hof slede van De Brueker en langs de calseyde voor noemd. EN EYNDELING TE A ELST-SCH AERBEK E, 5° 17 koopen Wilgen staende aen eene paily land van d'heer Joseph i»e Craecker, in gebruyk by De Smedl-Vaii Lierde, en 8 koopen Wilgen aen eene party Land van gezegden heer De Craecker legen het buylengoed genoemd de Mot van 31. Van den llende. De yerkooping zal beginnen 's morgens om 9 uren fixe met de hoornen staende aen het land van van De Smel-Van Lierde te Aelsl-Sehaerbeke Sehouwbroek en de gone staende aen de Mot, van daer worden voortgezet met degone van den heei De Wolf, den heer D'hondl en jolfrouw Schockaert te Erpevervolgens op den Keyberg te Lede, 0111 te eyndigen op den Kerkenvyver aldaer aen d'hof slede van ftleuiisse. De koopers moeten zich voorzien van goede gekende borgen of zullen niet aenveerd worden. TE WIEZE. De Zaakwaarnemer Emile WaGON, le Wieze, zal, openbaerlyk verkoopen door bevoegd ambl op Donder dag 7 December 0111 9 ure 's morgens. Üp twee partijen band nabij den steenweg naar hel Sas aan de hofstede van den heer Vitalis Moens, en aan eene Meersch daarncvenst van Juffrouw de wed. Cau- dron, 0 koopen Wilgen, 1 koopen Esschen, 3 koopen Eiken, 4 magere Olmen, 5 koopen Abeelcn, waaronder van 2 meters en eene» van 3 m. dikle, 28 koopen Kana das allen van 2 m. lot 2 5 dikle. Op eene partij band van julfreuw wed. Caudron voor noemd, en „acn de hofstede, van Frans Ringoot in de Nieuwstraet 3 koopen Abcelen van 2 meters 1Ü centime ters dikte. Men zal vergaderen nabij hel Sas. Tv-d van betaling. van De Secretaris SCHOCKAERT te Erondegem, zal door bevoegd ambt, op DONDERDAG 7 DECEM BER 1865. 0111 9 ure voormiddag, verkoopen. 120 KOOPEN KANADAS WILGEN EN ES- SCI1ER0031EN. 2 SCHOONE ABEELEN EN 1 EIK. Alle gestaen le Ottergem, vleckem en Vlierzele. Francois SEPS koopman in Hout aen den Maut- molen, by de Vaert te Aelst Heeft d eer aen hel publiek kenbaer te maken dal er in zyn Magazyn te bekomen zyn eerste en tweede soort roode en witte riga balken, roode en witte riga planken van alle diktens en lengdens, noordsche sparren voor ladders. Voorders inlaudsche Sparre, Kepers, Latter, en Sparren, Bakkershout van verschillige klassen enz. Alles verkrygbaer ..en de voordeeligsie prvzen. Een Piano Buffel van occasie geheel in het nieuw- hersteld aen den prys van 250 fr. als mede twee Pianos Carré aen de pryzen van 60 en 80 fr. Zich le bevragen by B. Siron in de Sïaliestrael ®le Aelsl. REGT OVER DE ST. RIARTENS KERK, TE AELST. 7 eJ Verzekeringsmaetschappy van zeehandel en leger, brandgevaer, gemagligd by koninglyk besluyt van 17 july 1856. Maetschappelyk kapitael vier miUioeri franks* De Lloyd Belge verzekert tegen brandgevaer mits eene op voorhand, bepaelde en onveranderlyke premie voor geheel den duer der Verzekering alle roerende en onroerende eygendommen die door 't vuer konuen beschadigd of vernield worden. Zy verzekert ook tegen gevaer van verhuerverlies en waer borgt mits eene kleyne byvoegingspremie 1" de schade voorlspi uyteude door de ontploffingen der gasverlichting 2° de schade door dfn blixem veroorzaekt dan zelfs'als er geenen brand ontslaet. De iMaetschappy word le Aelst vertegenwoordigt door 31. Jacques Boone, op de Rolermerkl. DOCTOR GUILLIÉ gereed gemaekt door GR EN E LL E-S AfNT-G E R 31AIN -ST R A ET, 13, PARYS. Het elixier van guillié is vooral nuttig aen de geneesl>Qeren op het platte land, aen de huisvaders, die verre woonen van eenigen doctor, en aen de geesielyken die de arme zieken gaen bezoeken en byslaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien het groote kosten van geneesmiddelen j uilspaert. Hét is geen geheym geneesmiddel, en.de verkoop is toegelaten door verschillige besluiten l der keizerlyke hoven en van hel hof van kassatie. (Geperi'octioiineerd van de formuel der fransclie Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaarste bewezen, dal het el.xier van guillié i gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is legen de koortsen der moerassige landen, gepaenl gaen, in de aenhoudende maegpynen, in darmontstekingen in dé haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen, enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyke geneeskunst, word kosteloos met elke fleseh Elixier afgeleverd. Men moet het vragen. Het Elixier word verkocht in flesschen van 6 fr., en in halve flessehen van 5 fr. 50 eentimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den elixier guillié, gereed gemaekt door paul gage, by 31. paul gage, Grenelle-Saint-Germainstraot, 15, te Parys, en te Brussel by de heeren Durand en Zoon, Missotten en Ce, Renou en C°, Van Ke ickjioven. De Giii;est, Van der Sciikieck en C\ en voor den verkoop in het klein, by de heeren Schooffs, Apotheker, 45, Bergslrael, Ram lot, Apo theker, 38, Groote Beenhouwerstrael, alsmede in alle goede Apolhekeryën van BRUSSEL en BELGIEiN. j Depót te Aelst, bv C. VAN DER BIES T, Apotheker Lange Zoulstraet. GEE WE MEDÏCYWEW MEER Hersteld geheel de slechte spysverteoringen fdyspepsit-s), mnegnnstekingen, krumpnchlige mnegpyn. tinrdlyvigheid, speenziekte, slynien, winden hnrlkloppingen, buikloop, zwellingi-n, bedwelmingen, oor-gedommcl, znerlieid, krninjen, koudboest, braking na het eten in zwangerschap pyncn zenuwtrekkingen in de mneg verwarring in do lever, zenuwen, gal- en slymvlies slaeplousbeid, hoest benauwdheid, korstborstigheid, verkoudheid, ontsleking der 1ucli4p>ptakken, leiing, (pluhisi d'ou«worm, zwarte-gul, verval, rlininalisinus, flerusyn, koortsen, moedeikvvael, zenuwsmart, kwnedbloed, waterzucht, bl-eklieid. onvrnchtbaerbeid, onlbreking van frirsclihoid en moed. Het is ook het krachtigste middel voor zwakke kinderen en persoenen van allen ouderdom Uittreksel van 6.1,000 CEiVKZivr.EN N° 52,081 .11. de hertog de Biuskow, bof-macrschalk, van eene maegontsteking. No 63.IK4 de vrouw van M. L. J. Dury te .limiet by liailcroy, van verscheidene jaren onverdraeglvk lyden in de mneg, de heenen de lenden, de zenuwen, de oogenen het hoofd. - No 6".',815 Al. J J.Noël, van 1 jaren slechte spysverteering en pynen inde zenuwen en de inaeg.No 62,982 Frans Denasse-Cantia. van Flenrus by Charleroi, zegt God zv dank, uwe Revalevta Araeic.A lieeft mv genezen van tien jaren scli-ikkelyk lyden in hei hoofd en aen het schurft. Zy heeft myne gezondheid volkomen hersteld. No 62,8^6Al Lieven, eigenaer van h-t hotel de Kroov, Mechelen, genezen van eene margontsteking gepaerd met hoest, waer van hy sedert vyf jaren leedl. No 62.812 Luik, den 14 november 1863. Aengedaen van schut ftzw eren omlaeg de boenen sedert 1851. en bevindende dat het kwaed slechts vorm erderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die my overi gens verzekerden dat op mynen ouderdom f5 jaieu de genezing onmogelyk v.ns, heb ik tot myn groot geluk voorgenomen, gebruik vhu "w Uevalesta Arapiga te maken, die my in weinig tyils volkomen genezen, en myne gezondheid in het algemeen op eene verrassende wyze vcr=terkt heeft. Gr. Voos, concierge in de v„erwapens-proi Ibank. No 62t4"6 Sl Romaine des Is) s (Soone et Loire), den 3 september 1862. Vlyrtheer, God zy gezegend lly heeft een einde gesteld aen myne 18 jnVén 'chrikkebke maeg- pynen. nachtelyke zweelingen en slechte spvsverleeribgen, om mv op hieuw den kostbaren schat v n gezondheid toe le staen, J. t.ompnret pastoor. No 6.',854 M nulier prefes. or vnn gymastiek te Mechelen, heeft de Revaienta Arabi 'A gebruikt tegen eene aendoening der inaeg met zwakte iler zenuwen, en heeft dn gelukkigste ui slagen mogen beslaligen No 5'.',416: M. de graef S narl de Decis, pair van Engeland, van mnegs'oppiug met pile hare zenuw ellendi n, spasnin, krampen, hraekliist, pvn oen de horst en tusschen de schouders. - No 46,4*21 Mej. K. Jacobs, van nfgrysclyke mmwkwael. indigestie, uitwerpingen, morder- kwavl, zwaermoedigheid. No i8,'-42 iVlev. Maria Joly, vnn 5t'.jaren verstopping, indigestie, zenuw, nsihuio, hoest, spasmn, en hraekliist.No 36418 doktor Minste, van krampen, spusma, kwade verteering en dagelyksrhe brnkingen. No 31,828 M. W. Patching, vnn speen. No 46,?7" M. Roberts, van loi gteeiing, rnet hoest, hrakingen verstopping en vyf en twintigjarige doof heid. No 48,422 Mev. de gravin van C.astel-Sluart, 9 jaren a schiiwelyke zenuwkwael met veistaiid-verhysteiing, No i4,816: M. de aertsdiaken Alex Stuacrt, van 3 jaren nfgryseh ke zenuwrnei t, van scheiprhumutismus, slapeloosheid en afkeer van 't leven. No 43,81i. M. Heneke, van serofuel. No 46.210 M. de doktor Maitin, van ceue iiiaegverstopping en maegoiitstekieg, die hem gedu ende 8jaren, 15 of 16 mael per dag deden overgeven.No 46.'1^ de kolonel Waslon, van flerecyn, zenuwkrampen harduokkig" verstopping. -- No 49.4 2 M. Blndwin, van volkomen vcrvalliug, lamheid Uer leden, ingevolge van buitensporigheden der jongheid. No 51,t>15: M. de baron Polcntz, pref kt ynn Zuiigenau, van hardnekkige verstopping en zenuwsu ert. No 48,721 Al «ie baron van Zaliivvskowski afdcelings-genernel. van jaren oude smerten in de verleeringsorgaocii. No 53,86ü Mej. Gallard in de groote StrMichielsliaet, le Pnrys, van longenverteering, die ongenecshaer w as vrrklaprd en liaer nog slechts eenige maenden te leven gaf. Meer versterkend en min kosthaer dan de chocolade, thée, soffv, traen, bezuinigt deze kosielykc geneesnviddel duizendmacl zym n prys in andere remedicn; hy heeft 60,()liti genezingen bewerkt daer waer al ander rnidd"l mislukt was. BARRY DU BARRY en Cie, Keizer.stra.-t. 12, té Brussel, Regenlstruet 77 te Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kilo fr. 7 2 kilo fr. 16 frouco 6 kilo fr. 32 franco. Depot te Aelst by P. Schaltiïy ch 0. Va^i dfr Biest. Antwerpen, bv H. Waersecers. Schoenmerkl, 19. Gent, by Adélb Püls, echtgenaole Tu. aiv l.oo oppeivole-Roels, Voldstraet, 85 Fraivitz-De Bast. St-Elisabelhslraet, 27. Geernerdsbeigen. P. Wittingk, Groote Straet, Nr16. De gezondheid krnchtdadiglyk hersteld zelfs by de zwakste constitutiën, zonder medecyn en met weinig kosten, door het ge neeskrachtige en versterkende meel voor rieke en zwakke kinderen REVALENTA ARABICA,'van de heeren Barry Du Barry en Cie, Regent street 77 London. Geene Pillen meet noch eenig ander geneesmidd* 1 tot herstel van slechte spysverteering, hardlwigheid, zenuw-geval en levcr- aendoenii.gen. hoest, venuageiing, zwakteen nog veel andere ziekten wa.-rvai. men de getuigschriften van meer dan f0,000 volkomen genezingen gratis aen het hoo d depot zooals iedere goede apotheek verkrygen kan. PRYS DER REVALENTA ARABICA. Donzen die wagen 1/2 kilo 4 fr. id. 1 kilo 7 fr.; id. 1/2 kilos 16 fr. - id. 6 kdos 32 fr. Hoofd Oh pot te Anlvvpi pen. by 11e,.ri WALRSKGF.RS, Sciioenmeikt, 10. erlifikaet 4.1,4 VI ondergeieckende verklaren dal het koslelvk voedsel genaemd Revai.EïvTA Araeica, het krachtigste middel is. (Geleekenü) docloor Ure dr Schor laud, dr Harvey, dr t ampbell, d» Chilton, d' Witrzer. De doozen van 7, 16 en 32 franken worden franco, in geheel het land verzonden. Brieve* I'raMO. Ter drukkery van A. BYL, Opstcller-Bestucrder, in de Kapellcsiraet N° 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4