Den nieuwen toestand. Apervcn. JiieshervormiEig in Enge land. Wy treden een nieuw tydstip binnen- en heb ben tusschen twee staetkunden te kiezen, waer- van de eene ons redden en versterken moet, terwyl de andere ons zal verzwakken en in liet ongeluk storten. Wy behooren dus met voorzig- tigheyd, maer ook 'met eene beradene standvas tigheid, te werk te gaen wy moeten het terreyn onzer discussiën verbreeden wy moeten een eynde stellen aen de onvruchtbare twisten, en jansch de natie laten nut trekken uyt de onder binding der partyen. De voortzetting der huydige Iwaelstelsels zoude ons noodlottig worden. De jneyndig groote meerderbeyd der bevolking liaekt laer wezenlyken vooruytgang, naer de uytbrey- 'ing van zekere vrvbeden, naer de erlanging van '.iet stemrechtzy"verlangt de herinrichting der belastingen en al de hervormingen, welke ge schieden kunnen zonder de orde of de rusl des lands te stooten. liet tegenwoordig uer is pleglig, de noodzake- lykheyd van een besluyt te nemen is dringend er, isgeenen tyd te verliezen, want den uytstel zou het gevaer vergrooten. De politiek dezer laetste jaren leydde ons naer den afgrond, lang zamerhand, wel is waer, maer toch onvermyde- lyk. Deze politiek moet een eynde nemen. Leo pold II zal, hopen wy, zulks begrypen. Het hangt van dezen grootmoedigen prins af, de orde van zaken te herstellen, welke de politieke onver- draegzaemlieyd reeds zoude vernietigd hebben, indien dezelve minder hecht gevestigd ware ge weest. Eendragt maekt magt. Dat deze eendragt zich dus herstelle, niet door een kortstondig verdrag, niet uyt. schrik of voor zichtigheid, maer uyt liefde en overtuyging; dat deze eendragt zich herstelle op het terreyn der hervormingen. Dan hebben wy niets te vreezen, want wy 'hebben in der waerheyd nooyt veel anders te duchten gehad, dan onze eygene fou ten. Het zal het ónvergelykbaer geluk of het eeuwig oubeyl van Belgiën uytmaken, te leven of te stenen, aileen omdat het zulks willen zal. (La PaixJ. Er zyn dry zaken die wy als aperyën willen schandvlekken de eerste behoort aen Belgiën toe. de twee andere aen Vrankryk. Wat beteekende toch in die rouwkapel, van Laeken dit pleglig gebed door dominé Vent, in tegenwoordigheid van het lyk des Koniugs Leopold 1 uytgesproken, en dien psalm van Da vid, daer in groot muziek gezongen onder de be- stiering van M. Fischer? Wy dachten dat den protcstantschen godsge- leerden, voor geloofspunt nemende dat alle goed door de verdiensten van Christus ons toekomt zonder onze medewerking, het gebed als eene apery moesten aenschouweuen ivy dachten nog meer dat zy, geen vagevuer aennemende, een smeekgezang voor eene doodsbaer als eene huy- chelary moesten beoordeelen. Den boom na de dood (zoo leeren zy) is gevallen links of regts, een gebed kan niets'meer helpen. Zy spreken van aperyen in de catholyke Kerk.; wat dunkt u van hun gedrag te Laeken \-rvmsrcm}. De kwestie der uytbreyding van liet stemrecht is heden de groote staetkundige bekommernis 'van -het engelsch volk. Eene monster-meeting wierd dezer dagen te Londen gehouden om aen graef Russell een adres te stemmen, waerbv niets i minder dan het algemeen kiesrecht gevraegd wierd. Te gelyker tvd had eene meeting te Hali fax plaets, onder liet voorzitterschap van den meyer, en na eene lange redewisseling wierd er besloten eene vraeg aen het Gouvernement inte- dienen, om eene kieziugshervorming te vragen, ■welke aen de werkende klassen een wettig deel zoude gunnen in de samenstelling der wetgeven de magt. Den heer Bright is den Staetsman die zich aen het hoofd der hervormingsbeweging bevind. Hy is van gedacht, dat op de vyf millioen onterfden, welke thans nog in Engeland van het stemrecht verstoken blyven, ten minste een millioen er mede moeten bekleed worden. Deze denkwyze jaegt de oude partyen den schrik op het lyfzy vinden dit ontwerp, hoe vreesachtig en onvolle dig het anderen ook moge toeschynen, voel te radicael, byna revolutionnair. Wy kunnen niet gelooven, zegt den Times, dat het Parlement zulk eene hervorming stem- men zal, noch dat 't Gouvernement dezelve zal a. voordragen. Het nationael evenw-igt is overi- geus te goed gevestigd, dan dat deze byna revolutionnaire beweging iets meer dan eene voorbygaende opschudding kunne teweeg bren- gen. Men zou altyd dezelfde klas aen 't roer zien als nu. Hoort ge den heerschzuchtigen aristocraet? The Press is nog heviger in haren aenval tegen het plan van den heer Bright Zulke leeringen, zegt het blad, hebben in alle landen de revolutie verwekt; indien zybyons aengenomon wordenzullen zy ongetwyfeld dezezelfde uytwerkselen voortbrengen. Den heer Bright zoekt de oppennagt in handen te stellen van het gepeupel. Men ziet vandaeg maer al te wel, hoe gevaerlyk het is aen de de- mocratieke drukking toe te geven. Graef Rus- sell heeft zich verbonden met de uyterste party en eene hervorming zonder tegènwigt word ons beloofd. Den heer Birght en zyne vrienden willen het hedendaegsche kiezerscorps opslor- pen, en de oppermagt doen overgaen in handen van eene volksklas, welke veel minder gesciftkt is om dezelve uyt te oefenen. Nu, dit is eene verandering tegen welke ieder echt onafhank- lyken Staetsman zich verzetten moet. Wy mogen er ons aen verwachten dezelfde tacl in zekere dagbladen van Belgiën te hoon n voeren, zoohaest het wetsvoorstel van den heer Guiüery ernstig gediscuteerd zal worden. In de Kamer is met het verslag over hetbudjet van binnenlandsche zaken, een zeer wydlooopig rapport uytgedeeld betrekkelyk de afschaffing der speelbank ie Spa. Van 181(5 tot 1846 heeft de speelbank eene zuyvere winst van by de 14 mil- lioenen fr. opgebragtde winst van 8 millioenen gedurende het tydvak van 1858 tot 1864. Binst die zes jaren heeft de schatkist 3 millionén en half getrokken, waervan de stad Spa 1,400,QÜ0 fr. heelt gehad, de overige badsteden fr. 325,140. (Oostende 210,000 fr., Blankenberge, 80,800 Ir.; Chaudfontaine fr. 52,000.) Ziehier de namen, zegt een brusselsch blad, der persoouagiën die gelast zullen zyn de aen- komst van Leopold II tot den troon aen de vremde hoven te ga en aenkondigen: Naer f arys, M. J. Van Praet, minister van 's konii gs hu.s. Naer Lon len, M. den greaf de Lannoy. Naer Beriyn, M. den hertog d'Ursel. Naer ,'s Gravenhage, M. Dolez, volksvertegen woordiger. Naer Roomen, M. den burggraef Vilain XIIII. Naer Florentiën, M. den baron de Selys-Lon- .champs, senateur. Naer Madrid, M. de Merode-Westerloo, volks ver tégen woo rdiger. Naer St-Petersburg, M. den generael baron Goethals. Naer Lissabon, M„ den prins de Ligne, voor zitter van het Senaet. Naer Dresden, M. den baron de Vriére. Die heeren reyzen op hunnen kost. Ook heeft men tot nu toe niemand gevonden die naer Athene® gaen wilt, de reys te lang en te kostelyk zyn de. Zondag is alhier iu de hoofdkerk den^plegti- gen Te Deam gezongen ter geiegenhevd der aen- komst tot den troon van Z- M. Leopold II. Den zaterdag van ^Quatertemper, zyn er zeven leerlingeu van hel amerikaensch seminarie te Leuven priester gewyd; dry anderen zvn dia ken en dry subdiaken geworden. Dit bewyst den voorspoed in welken dil zoo voortrefFelyk werk verkeert. De volgende onderwyze/s en onderwyzeres- sen, wier benoeming regelmatig is erkend gewor den, ingevolge te tweede en derde aliueas van art. 10 der wet van 25 september 1842, zyn in Oost- Vlaenderen tot den eed toegelaten De juffers C. Gabriels, M. Dutemple, P. Vandei- syp, M. Vandergueht, M. Demeulemeester, C. Van Hoeke, J. Zouters, L. De Hoon, E. Chaubet, G. Duchateau, C. Théiy de heeren M. Vanderspee- len, A. Vanhecke, P. Vanhecke, C, De Decker. A. Van der Eeeken. Verscheydene dagbladen zeggen, dat den Koning een besluyt heeft geteekend, welk aen den graef van Henegouw den tile! geeft van hertog van Braband. Dit is eenen misslag. Een nieuw besluyt is nutteloos om aen den graef van Henegouw den titel le geven, welken hem van rechtswege toebe hoort, krachtens het koninglyk besluyt van 16 de cember 1840. Men spreekt „vau .de rhipixtMling „«mn hot h iiingtyk Hof van een groot-aelmoesenierschap, het welk zou bediend worden door den eenen prelaet, die de genegenheyd van de hooge brusselsche be volking geniet. Het schynt dat de francmacons-logie ge vraegd had om zich te doen vertegenwoordigen door deputatie m den lykstoet van Leopold I, maer den koning heeft zulks stellig geweygerd. -- Men leest in eenen brief uyt Brussel, den 22 december geschreven Den 18 dezer heeft den nieuwen koning het beloop doen vragen der panden die op daegs le vooren in de bergen van bermhertigheyd beston den. Het is te peyzen dat, volgens de aengelegeri- lieyd der som, den konmg een groot getal panden lossen zal. Men verzekert dat M. Rosier in het testa ment van wylen den koning begrepen is voor een levensdurende pensioen van 50,000 franks. Den armen kerel Aen le Temps wohl u.yt Brussel geschreven, dat wylen Koning Leopold I, by testamentaire be schikking, een legael van 200,000 franks heeft vermaekt aen de stad Brussel, en eene dergelyke som aen de armen dier hoofdstad. Wy vernemen dat de bestendige deputatie der provinlie Antwerpen, door den Koning op de meest welwillende manier ontvangen is. Na het ofhciëele antwoord onderhield zich den Koning met al de leden der deputatie, en, wy her halen het, de audiëntie was welwillend in den vol len zin des woords. Zyne Majesteyt herrinnerde zich, dat de Anlwerpenaers hem altyd veel vriend schap en een groote toegenegenheyd hadden ge toond ;_dat hy daervan nog de vernieuwde bewy- zen gekregen had, toen hy voor 't laetst in Antwer pen kwam, tydens de dryjaerlyksche tentoonstel ling. Ook ben ik ten meeste die schoone en goede stad Antwerpen toegengen. Toen de deputatie de zael verliet, zegde den Ko ning Zegt aen die goede bevolking van Ant werpen, dat ik altyd gelukkig zyn zal luier te ont vangen, en dit met al de gevoelens van genegenhevd welke ik haer heb toegedragen. Mw. de bafronnes Meyer von Eppinghoven, van welke men vroeger beweerde dat zy een mor ganatisch huwelyk met den Koning Leopold I van Belgiën zou hebben aengegaen, is eergisteren m Parvs toegekomen. Zy begeeft zich naer Duytsch- land, ten eynde zich op het domeyn Lppinghoven te vestigen dal haer vroeger door dien Vorst wierd aengekocht. Hel heeft met sommige lieden eene verwon de! ing gebaerd dat alleen den heer Grosfils, verte genwoordiger van Vorviers, legen hel cyfer der burgerlyke lyst gestemd heeft. De oorzaek daervan is echter van geheel per- soonlvken aerd. Eenige jaren geleden wierd den tegenwoordige» Koning, loenmaels hertog van Braband, te Verviers een feestmael aengeboden. In een dronk zejde den heer Grosfils toen dat den geestdrift, waermede den Hertog was begroet, niet veel beteekende, aengezien Wiltem I, toen hy den voet voor het eerst op Belgischen bodem zette, evenveel enlhusiasmus, vooral by de persoonen zyner omgeving had ontmoet, hoewel deze hem het ersl hadden verraden. Den Hertog zag daerin eene belediging voor hem en zyn gevolg en deecl ien tegenwoordige» afgevecrdigden van Verviers duydelyk van misnoegen blyken. M. Verhuist, uytgever van den Nouvelliste de Gand, heeft voor de burgerlyke regtbank van Gend een proces voor schade en intresten inge spannen tegen de vyf officieren die hem in zyn huys aengeraud en gekwetst hebben. De Nouoelliste zegt dat hy niet voornemens is eene burgerlyke actie in le spannen legen de vyf officieren, die hem in zyn eygene woning zoo brniael mishandeld hebben. M. Dupont, uytgever der Sentinelle belge, heeft eene dergelyke aklie ingespannen tegen de acht officieren die hem den 29 oelober gepoogd hebben aen te randen in zyn huys le St-Joost-ten-Noode. Den heer Langrand-Dumonceau heeft den Voorzitter der maelschappy van Sint-Vincent eene som van 5000 francs gezonden voor de armen dei- hoofdstad. En nog 5000 fr. voor de armen van St-Jos-len-Noode. Z. Em. Mgr. den graef Ledochowski, paus- lyken nonliiis le Brussel, onlangs tot aertsbisschop van Posen benoemd, zal dezer dagen in al'scheyds- gehoor door den koning ontvangen worden. Den spoorweg van Eecloo, welke lengte slechts van 20 kilometers is. heeft vervoerd, van den 1 january tot den 45 december dezes jaers, 209,141 reyzigers. Den heer J. B. Caveye. bygenaemd Garibaldi, majoor der burgerwacht van Bassevelde, in groot uniform van majoor der burgerwacht van 1830, heelt nogmaels eenen blyk gegeven van de uytzon- derlyke vaderlandsliefde, die hem bezielt. De lyk- plechtigheyd van Leopold I en de inhuldiging van Leopold 11 vonden hem le Brussel in het koning lyk paievs, in den rouwstoet naer Laken, m den tempel bv de koninglyke grafstede, in liet paleys der natie, en in den kring der opperofficieren van het leger. Na de plechtigheden voerde den heer Caveye het woord tot de generaels, onder welke hy gemengd was, en liet daerby niet na zyne dien- Sten te herinneren, aen het vaderland bewezen in 1850, op de grenzen, en ook niet zynen onver breekbaren trouw aen koning én vaderland uyt te roepen; in 1848 herkozen tot majoor der burger wacht. wierd hy, ofschoon buyten diensljaien, als dusdanigen herbenoemd in 1854, altyd le Basse velde. Men zegt dat den uniform van den lieer Caveye zeer wierd opgemerkt, en dat men daeraen maer iets le ontbreken vond: namelyk het ridderkruys. Den Ëecloonaer.) Den heer G. A. Vlieberge, hulponderwyzer te Worlegem, is gemeeule-oiiderwyzer le Malei- benoemd, in vervanging van den heer Raymond De Hovre, die als onderwvzer in eene stadsschool te Gend is overgegaen. Te rekenen van len January 1866, zal liet reyzigers konvooy dat nu uyt Lokeren naer l)en- dermonde vertrekt om 8 uren 's avonds, vertrek ken om 7 u. 40 m. en te Dendermonde om 8 u 10 m. in plaets van 8 u^25 m. 's avonds aenkomen. Dezer dagen is er een groot onheyl gebeurd in de fabriek van M. Wiltouck, te Sl-Pielers- Leeuw. Felix Moket, oud 17 jaren, en Michiel Swaelens, oud 18 jaren, bevonden zich in eene plaets boven den stoomketel bezig met beetwortels te kuyschen. Al spelende, wierpen zy elkander tegen een tra liewerk welke zy omverre smeten, en afgryselvke zaek, de twee ongeinkkigen vielen in eenen ketel met kokende water vervold. Aenstonds er uytgelrokken, wierden er hun alle mogelvke zorgen toegediend, maer 'twas vruchteloos: beyden zyn 'sanderendaegs in de schrikkelykste pynen bezweken. Over eenige dagen is le Rethy overleden de weduwe Vandael. Men bemerkte achter liet lyk acht en zeventig (zegge 78) kinderen, kindskin deren, en kinds-kinds-kinderen. Eene dame van zekeren ouderdom bekloeg zich dat men de oudé vrouwen veronachtzaemde en daer en tegen oude wynen zoo gretig opzocht. Wel, weet ge wat ge doet. zegde eenen spotvogel, laet u op flessclien trekken. Wy lezen in den Courrier de V Escautvan Doornyk Men verzekert, (doch wy aenveerden de. ver- antwoordelykheyd niet van dit nieuws, alhoe wel het overeenkomt met de gedachten der troon rede), ons dat den koning van het ministerie ge- ëyscht heeit dal het zyn ontslag geven zou eenigen tyd voor de kiezingen van juny, opdat liet land zonder eenige drukking kunne geraedpleegd worden. Een zevenjarig kind, zoon van de weduwe Bocliart, is zaterdag avond te Doornyk schrikke- lyk verbrand geworden door eene ontploffing van pelroloiie. Het kind lichtte eenen persoon die olie in de lamp goot; maer het bragt liet licht te naby de olie: eene ontploffing geschiedde, de olie geraekte in vlam, en het ongelukkig schepsel kreeg zulke zware brandwonden dat het 'sanderendaegsstierf. Te Luyk is er in den bieehlstoe! eene weder- gaef van gestolen geld gebeurd. M. D., negociant in het Noorder-kwartier, heeft van eenen eerw. P. Jesuiet eene nog al groote som ontvangen, die eenen onbekenden hem terug terug zond. In den nacht van 17-18 dezer is den ge- naemden R. Stevens, oud 56 jaren, pachtersknecht, te Lokeren, aoor twee mannen aengeraud gewor den, die zich achter eenen boom verscholen had den. IIy bekwam verscheydene stokslagen op liet hoofd, waeruyt wonden zyn ontstaen. die hem ge dwongen hebben te bed te blyven. De politie is op het spoor d<*r pligligeu. Nieiiwjaer-inzpmehng voor den Paus word zeer aenzienlyk Den Bien Public heeft reeds eene som van omtrent 17,600 franks byeen de Patrie van Brugge, te Brngge, ruym 6000 franks de Ga zette de Liége. in dry dagen tyds. meer dan 5000 franks den Journal de Bruxelles zegt belangryke giflen te hebben ontvangen in Holland liedruegt de laetste lyst, door de Tyd van Amslerdam afge kondigd, meer dan 32,000 guldens. Zaterdag rnorgejtid, rond elf uren, is er, den spoorweg, naby Mechelén, een ongeluk! beurd, dat erge gevolgen heeft gehad. Het ko waren-konvooyuyt de statie van Anlwel vertrukken, is by gebrek aen sloom op de moeten blyven staen. Korten tvd nadien is^ revzigers-treyn, ingsgelyks uvt de statie vei-|i; ken, boven op gemeld koopwaren konvooy get pen. Den schok was zeer hevig er wierdeni scheydene waggons verbryzeld en eenen der nia nisten wierd zeer erg gewond. Volgens meuz| hebben, nog verschillige andere persoonen, d den schok wonden bekomen. Men schryft uyt Antwerpen, 26 decemlü Gisteren wierd de Sint-Elisabethstraet in schudding gebragt door een woest gevecht,} leverd, tusschen twee koetsiers, welke elkaii duchtig met de zweep aframmelden. Eenskli wierp eenen grooten hond zich op den tegensfc ver zyns meesters, en klampte zich vast in 1 arm van den eersten. Alle poogingen wa] vruchteloos om den hond los te krygen. Eynl lyk sneed eenen beenhouwersjongen het dier keel af, zonder welke dezen zyn ongelukkig si- offer waerschynlyk zou hebben gedood. Ei proces verhael opgemaekt. La Patrie meld dat den Opperraed openbaer onderwys gisteren vergaderd isgewej om kennis te nemen van de zaek der zes stud, ten, leden van 't congres van Luyk. Men v echter nog niet, welke beslissing er genomen: De leergangen in de school der geneesku' zyn heden hernomen geworden. Den heerp fessor Wurtz heeft kunnen spreken, zonder d( de minste betooging verstoord te worden. Den secretaris-gen era el van het ministerie v: openbaer onderwys heeft, by brief, aen de oudt} der gebannen studenten kennis gegeven dat h ne kaerten ingetrokken zyn, en zy derhalve ae zocht worden hunne zoons te huys te lioudi willen zy deze aen geene verdere onaengenae: lieden bloot stellen. In den nacht van 25-24 dezer is eene dj van kwaedwilligheyd gepleegd ter gemeente Av gem, op een stuk lands toebehoorende aen d heer Joz. Lanneau, grondeygenaer, 50 jeugdi populieren zyn afgekapt geworden. Dit laud 1 vind zich langs eenen grooten weg. Men heeft dikwyls gezien dat. de vr rampzalige gevolgen had. Een dergelyk feyt is'. Verviers voorgevallen. Zekeren heer X...., wig zoon sedert dry jaren in onbepaeld verlof kmi Zynen zoon wederziende, viel den ongelukkige vader plotseling dood. Nieuw bewys dat de vreuï kan doen sterven. Er is eenen God Robespierre, den blot* man van 1792, bragt zyne avonden door by de tot; neelspeelsler Melanie Maillard, eene vrouw m eerloos van zeden als zy schoon was Op zekern avond zat den dictator by haer en vertelde lil nieuws van den dag. Op voorstel van Iléberten Chabot, zegde™ lipefl.de konvenlie besloten het kristendom af schaffen Vrankryk zal voorlaen de Rede als hoo;i ste wezen herkennen en Notre Damede oude cl tolyke kerk, zal ingewyd worden als een der too,; pels van de nieuwe leer. Gy die ik bemin, zuil door heel Vrankryk aengebedén en vereët- worden, m dezelfde kerk waer men vroeger voc God de kniën ploovde. Dierbare Melanie, gy zy op myii voorstel, by die pleglige inwyding hoogste wezen, de godin der Rede vertegenwoord- gen. ls.hel wezenlyk zoo. Robespierre? Zeker, zeker... Overmorgen met kloksla.; tien ure zal myne 'ilelanie vergezeld door 10,Oft man der nationale garde, in triomf naer Noli Dame, worden gcleyd. n Gy lacht niet waer? Neen, Melanie, ik lach met. Nauwelvks eenip- minnten 'geleden heb ik de zitting der konvenli gesloten, en niet eenparige stemmen is dit besluy genomen. a ik ben alzoo godin van Vrankryk? Robes pierre, uwe magt is groot Ja, inderdaed die magt was wel groot en Vrank lyk rnoest wel diep zeer diep gevallen zyn Op den 10 november gebeurde, wat Robespierrf gezegd bad. De godin der Rede bekoorlyknevd let toon sprevdende, wierd op eenen triomfwagen door eene juyehende menigte en een gansch leger der nationale garde, naer de Notre Dame geleyd. Daer gekomen steeg de eerlooze af, en langs een' pad met bloemen beslrooyd, omwolkt door wie- rook-dampen, trad zy naer bet aloude heyligdom. De klokken van gansch Parys lieten zich hooren en salvo's der nationale garden deden het lucht- ruym daveren. Het volk viel op de knien, en zong met drift de hymne der vryheyd, door André Chenier verveer- digd. De onlheyliging was vertrokken Den 7 mey 1794 besteeg Robespierre de tribune en hield eene rede, welke aldus aenving a Er is eenen God, en was er geeneh dan moest men er eenen uytvinden Den 8 juny van dat zelfde jaer, wierd de viering van den catholyken godsdienst, en den 28 july wierden Robespierre en zynen broeder, St. Juste, Coiithon, Dumas, Henriot en zestien anderen naer de guillotine gesleept. Ja, Ja, er is eenen God een regtveerdigen God! BUYTENLAMKSCH NIEUWS. Pary, 27 december. Het dagblad la Presse kondigt de onderstaende tyding af, welke het ontvangen heeft uyt Brussel: Den heer Jul. Van Praet, Minister van 's Ko- nings huys, en uytvoerder des testaments van wylen Koning Leopold I, is door het Staetsbe- stuer gelast om 't Hof der Tuileries de troonbe klimming van Koning Leopold II aentekondigen. Hy zal tevens drager zyn eens eygenhandigen briefs van onzen jeugdigen Vorst, en voor byzon- dere zending hebben aen Keyzer Napoleon de laetste wenschen over te brengen, welke LeopoldI op zyn sterfbed zynen zoon en opvolger heeft toe vertrouwd. 1)2 pokken heersclien tegenwoordig in Parys met eene uylnemende woede. Eene menigte van persoonen bezwvken alle dagen aen de ziekte, in dien liet zoo wat voortgaet, zullen de verwoestin gen welke den cholera dit jaer in Parys aengerigt heeft weldra door den nieuwen geessel overtroffeu worden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2