B00MEN. ZAEYLANDEN, VAX LAM). HUIS GUILLAUME HUYSMANS, Sedert den 15 OCTOBER onl/nggeiyl; assortiment van WIXTER-GOEDEREX, in alle slach. Biiitenlengewoonen heus van ZWARTE liAEEXS VOO!' Vrouwmantels, ilahvtcn enz. IIE LLOYD BELGE. REVALENTA ARABICA. Openbare Verkooping Verkooping GELD. Maatschappij van Hophandel Land le koop Oltergem. Larnl te koop gelegen te IIaaltert. Verkooping van Vogelschieiing met de Bolle- Vogelschieiing met de Bolle. BERIGT. F. Van Severn! en Broeders, Brevet van uitvinding Te koop. TE KOOP. TE II UB EX. TE IH BEX. HOEK DER KERKSTRA ET 19, Het ware Versterkend en Slijmverdrtjvend Elixier. Volle Gezondheid herkregen zonder medicyaea zonder pn toeren zonder kosten, DU BARRY VAN TE SCHELLEBELLE EN WICHELEN. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN te Aelst, zal namens die het behoort met winst van Palmslag en Gelagen openbaerlyk verkoopen, om er me Kersdag aenslaende in gebruik van te komen, te weten Gemeente Schellebelle. Eerste koop Eene parly ZAEILXND, gelegen op den Klaerbosch, bekend by kadaster wyk A JN° 603, groot by meting 13 aren 85 centiaren, palende ten oosten met den Los aen d'erven Bonnarens, ten zuyden aen den heer advokaet Verhaegen, ten westen aen den Yzeren Weg van Denderen Waes en ten noorden aen Joscphus D'haese. Gebruykt zonder termyn door Jacobus Wierickx te Schellebelle. Tweede koop. Eene party ZAEILAND, gele gen op de Moest, bekend by cadaster wyk B Nos 345 en 346, groot by meltng 35 aren 40 centiaren, palende ten oosten aen J. B. Van Duerm, ten zuy den aen Jufv. Francisca Dauwe, ten westen aen M. Queta en ten noorden aen de kinderen Francis- cus Lewant. Boomprys fr. 75. In gebruyk zonder termyn by Josephus D'haese, te Schellebelle. Gemeente Wichelen. Derden en laelsten koop. Een parceel Zaey- Jand, gelegen op den Molenkauter, bekend by ca daster wyk A N° 852, groot by meling 20 aren 76 centiaren, palende ten oosten aen J. B. Van Mossevelde en andere ten zuyden aen den steenweg van Wichelen naer Wettei en, ten westen aen den heer Franciscns Van der Straelen en ten noorden aen de heeren De Loose. Gebruykt zonder termyn by Adrianus Van Mos sevelde. ZITDAGEN Ten 3 uren namiddag, ter herberg den Engel, bewoond by d'heer Franciscus De Bruycker-De Mol te Wichelen, wyk Margote. De Notaris MICHIELS, te Herzele zal open- baarlijk verkoopen 20 aren 61 centiaren LAND, aldaar op de Wyngaard gelegen. Instel 19 december Verblijf 2 JanuSrij Om 6 uren van den avond ter herberg den Plaisanten Ilof, te Herzelen. Te bekemen by den Notaris MICHIELS, te Herzele, op intrest, mits bezet. In gevolge artikel 4 de voorwaatden, zal de openbare loegewijzing der prijzen van den hop- prijskanip van 't lóopende jaar in de gewoone ver gaderingzaal der maalseliappij ter Eslamlnet Ste- hochus, op 6 Januarij aanstaande om 10 uren des morgens plaats nemen. De medekampers zijn ernstig aanzocht deze plegtiglieid bij te woonen. De Secretaris DE SAEDELEER le Erpe, daartoe ge- maeligd zal met 2 Zitdagen op Vrydag 22 December I86S en 5 January 1866 teil 4 ure namiddag lor herberg de Govjbe Leeuw bewoond bij de Feijter aen het Dorp te Erpc, te koop biedeD, 16 aren 90 centiaren Land le Oltergem op de Doorens. in gebruik bij J. De Saedeleer. De Secretaris DE SAEDELEER te Erpe, daartoe ge inagligd zal met 2 Zitdagen op Zaterdag 30 December 1865 en Donderdag 4 Januarij -1866, ten 3 ure namiddag ter "norberg den Haanwijk Eede te Haaltert, te koop bieden. 4° 29 aren 07 centiaren in den Molenmeersch. 2° 7 aren 84 centiaren op liet lusschen Veld. 3° 7 aren 68 centiaren in den Eecken. ln gebruik bij Desiré en Maria Theresia Ottoij. te Oordegcm en Smetlede. De Zaakwaarnemer VAN DEN BOSSCHE, te Smetlede, zal zoo 't behoort, op Woensdag 10 Januarij 1866, ten 9 uren voormiddag, open baar lijk verkoopen. 4" Binnen Oordegem aen eene partij Meersch gelegen aan den Watermolen, toebehoorende aan M. Matthijs te Lede. 20 koopen zware Kanadas, 2 koopen Tronken, 4 Esch en 4 Wilg. 2° En in de boschen le Smetlede in de Winkel- kens, aan hel gescheed van Wetteren, 40 koopen zware Aheelen, 24 dito Eyken, 30 koopen Bukken en 12 koopen Sparre Hoppestaken en Boonperssen, alsmede eemge grondlioul. Onder de Kanadas en Abeelen BOOMEN bevin den er zich van 2 meiers dikte. Men zal verga deren en beginnen aan den Watermolen te Oor degem. By J. Meert m den SNOECK te Aelst, op Maen- dag Isten January 4866 om 2 uren namiddag juist. De pryzen beslaen in zilveren zakhorlogien en vooders geld. Inleg fr. 4-50. i\len mag 2 loten nemen. Het is ook toegelaten geld le nemen, mits aftrok van een frank per horlogie. Voorder sconditien naer gewoonte. Maelschappy de ware Belgen Wy hebben de eer UL uittenoodigen om te komen deel neemen aen onze schieting die wy vast hebben te geven in ons lokael ter herberg de ster by Cornelis Van der Heyden te Sinte-Catharina- Lombeeck op zondag 31 December 4865. Den inleg is bepaeld op 80 cenliinen per bol waervan 5 eentimen voor de onkosten. De inschryvmg zal beginnen ten een ure tol 3 1/2 ure om dan seffens het spel te beginnen. Ieder schutter zal maer 2 bollen in elke ronde mogen speelen en de inleggen zullen op de vogels verdeeld worden. Mynheeren in afwachting uwer komst reiken wy n de vrienden hand. De Secretaris. De President, J. Roesems. J. D'Hoe. De Kohmissaris, Eg. De Vos. KOOPMANS IN HOUT, TE "WETTEREN AEN DEN DRIES. Hebben d'eer ruchtbaer te maken dat zy komen te ontvangen met schip Aréthusa kap. Surkorn van Riga, in de haven Gent 450 roode kroon balken 4,te soort, van 5 tot 46 meters lengte en 257 rojde balken 2de soort-A 540 witte bulken I- soortomt' 30 °P 3o c' d' ln zelfde have door schip Hulda kap. Scherlan 400 roode kroon balken 4sle soort. 460 roode balken 2de soort. 460 witte balken lste soort. 540 Riga kroonduigen 3 1/2 tot 7 408. 320 Riga kroonduigen 3 tot 6 96. 250 Riga kroonduigen 3 tot 6 84. Aengekomen met yerscheidene Schepen. 3360 (christini) dele planken 3 tot 9 (christiana), 2750 2 1/2 tot 7 590 t 2 1/2 lot 6 i/t. 570 4 1/ï lot 6. 2020 4 i/i tot 9. 1570 k 4 4/4 tot 8. 4570 0 6/4 lol 5. 6. 7. 8. 9. 10 44 Allen van 2 tot 8 meters lengte, Verders is er te bekomen alle dikte van Noord- scheen Rigasche planken in hunne magazynen te Weiteren Dries als ook in een nieuw magazyn dat zy kortelings zullen openen te Aelst dicht by de Statie des Yzeren Wegs. VOOR IIET ONTBINDEND WATER A. DE COEN. Dees water zonder eenige bytende uitwerking te doen bezit de wonderbare kracht, van de meest veronderde en diepste gewortelde Ekstroogen, Weeren etc, te smillen en volkonienllyk te genezen in den tyd van twee uren zonder eenige pyn of gevaer. Men mag dees geneesmiddel in volle trouw koo pen en gebruiken het mist nooyt zyn doel en is van allerzachtste uitwerking. Prys voor een geheel 2 fr. voor een half fr. 1-25. De wyze om dees water le gebruiken is by elke flesch gevoegd. Dépot by M. Ghyssclinchx, apotheker in de Mo- eoslraet te Aelst. 400 extra schoone Kanada plantsoenen, by Frans Van Gysegem in de groeristraet Aelst-Mylbcke. By de weduwe de SW.VEF le Erpe 300 schoone CANADA POTEN aen eenen civilen prys. Een schoon en groot HUYS met HOF, groole boven en benedenplaetsen, kelders ruyme zolders achtergebouwen, zynde thans een welgekalandeer- den specerywi ikel, met nieuwe vilrinen en groote winkel, gestaen digle aen de groote Merkt te Aelst en dus in 't byzonderste der stad voordeelig voor alle bedryven. Zich te bevragen by den eyge- naer, uytgever van den Denderbode. Een schoon en groot HUYS onlangs nienw opgebouwd, hebbende schoone bo- venplaelsen, zeer ruvmen winkel met groole vilrinen langs den kant der Molen- straet en der KapelleslraPl, zeer voordeelig gestaen op den hoek der gezegde straten, dus in den voor- naemsten wyk der stad, en goed tot het uytoefenen van alle bedryven. Zich te bevragen by den eygenaer, uytgever van den Denderbode. REGT OVER DE ST. MARTENS KERK, TE AELST, 7 «j Verzekeringsmaetschappy van zeehandel en legen brandgevaer, gemagligd by koninglyk besluyt van 47 july 4856. Maetschappelyk kapilaelvier milhoen franks* Do Lloyd Belge verzekert tegen brandgevaer mits eene op voorhand bepaelde en onveranderlykt: premie voor geheel den duer dpr verzekering alle roerende en onroerende eygendommen die doorj 't vuer konnen beschadigd of vernield worden. Zv verzekert ook legen gevaer van verhuêrverlies en waerborgt. mits eene kleyne byvoegingspremie 4° de schade voortspruylende door de ontploffingen deri gasverlichting 2° de schade door den blixem veraorzaekt dan zelfs als er geenen brand ontstaet. De Maetschappy word le Aelst vertegenwoordigt door M. Jacques Boone, op de Botermerkt. DOCTOR GUÏLLÏE door PAUL GAGE APOTHEKER GRENELLE-SAINT-GERMAIN-STRAET, 43, PARYS. Het elixier van GuiLLiÉ is vooral nuttig aen de geneesHeren op het platte land, aen de huisvaders,: die verre woonen van eenigen doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoekei en hystaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien hel groote kosten van geneesmiddelen uitspaert. Hel is geen geheym geneesmiddel, en de verkoop is toegelaten door verschillige besluiten der keizerlyke hoven en van het hof van kassalie. (Geperiectionneerd van üe formuel der franscht Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dat het elïxier van guilliI; gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is legen d»' koortsen der moerassige landen,» de huikloopen, den cholera-morbus, de geele koortsen en de besmettelyke ziekten, tegen de jicht-ol| flerecynachtig en zinkachtige of rhumathieke kwalen, tegen de zinkingen op de blaes, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever en maegziekten,.in de ontstellenissen die met de overgangsjaren,;» en met den ouderdom gepaerd gaen, in de aenhoiidende mjegpynen, in darmontstekingen in d( haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen, enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislykt geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet hel vragen. Het Elixier word verkocht, in flesschen van 6 fr., en in halve flesschen van 3 fr. 50 centimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den elixier guillié, gereed gemaekt dooi paul gage, bv M. paul gage, Grenolle-Saiiit-Germainstraet, 43, te Parys, en te Brussel by de heerei Durand en Zoon, Missotten en Ce, Renou en Ce, Van Ke ickhoven. De Gheest, Van der Schrieck en C' en voor den verkoop in het klein, by de heeren Schooffs, Apotheker, 45, Bergstrael, Ramlot, Apo theker, 58, Groote Beenhouwerstrael, alsmede in alle goede Apolhekeryën van BRUSSEL rn BELGIÊPi) Depót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstrael. GEEÏSE ïffEDXCYNEN MEER VAN LONDEN. Hersteld geheel de slechte spysverteeTingen (dyspepsies), maegonslekingen, krampachtige maegpyn. hardlvvigheid, speenrieklf, slymen, winden hartkloppingen, buikloop, zwellingen, bedwelmingen, oor-gedommel, zoetheid kvampen, kondhoest, braking u het eten in zwangerschap pynen zenuwtrekkingen in de maeg verwarring in de lever, zenuwen, gal- en slymvlies slaeplooslipR» hoest benauwdneid, korsthorstigheid, verkoudheid, ontsteking de-r luchtpv plakken, tering, (phthisie), douw worm, zwarte-gil verval, rhiimatisinus, fleresyn, koortsen, moederkwael, zenuwsmart, kwnedbloed, waterzucht, bleekheid, onvruch'bnerheii ontbreking van friescliheid en moed. Het is ook het krachtigste middel voor zwakke kinderen en personnen vnn allen ouderdon Uittreksel van 63,000 genezingen N° 52,081 M. de hertog de Pluskow, hof-maerschnlk, van eene maegontsteking. - No 63,184 de vrouw van M. L. J. Durv te Jnmet by Charleroiy, van verscheidene jaren onverdrneglyk lyden in de maeg, de heenei de lenden, de zenuwen, de oogen en het hoofd. No 6-',8i5 M. J J.Noêl, van 2 jaren slechte spvsverteering en pynen ind» zennwpn en de maeg.No 62,982 Frans Denasse-Cantia, van Fleurus bv Charleroi, zegt God zy dank, uwe Revalevti' Arabica heeft my genezen van tien jaren sciuikkelyk lyden in hei hoofd en aen het schurft, Zy hepft myne gezondheid volkomei; hersteld. No 62,846: M Greven, eigenaer van h"t hotel de Kroon, Stechelen, genezen van eene maegontstrking gepaerd mf hoest, waer-an hy sedert vyf jaren leedl. No 62.812: Luik, den 14 november 1863. Aengedaen van, schurflzweren omlaeg beenen seden 1851, en; bevindende dat het kwaed slechts vermeerderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die my ovprk gons verzekerden dat op mynen ouderdom 55 jaien de genezing onmogelyk «as, heb ik tot myn groot geluk voorgenomen, gcbniilj van uw Revalenta AraeigA te moken, die tny in weinig tyds volkomen genezen, en myne gezondheid in het algemeen op eent verrassende wyze versterkt heeft. Gr. Voos, concierge in de vuerwopens-proefhank. No 62,4"6 j 8l Roniaine des Isl- s (Sooneel Loire), den 3 september 1862. Mynheer, God zy gezegend 11 y heeft een einde gesteld aen myne 18 jaien schrikkelyie maeg' pynen. nachtelyke zweelingen en slechte spysverteefingen, om my op nienw den kostbaren schal vnn gezondheid toe te stoer, J. Comparet pastoor. Nn 62,854 M entier preG-s or vnn gymastiek te Hechelen, heeft de Revalenta Arari a gebruikl tegen eene Bendoening der maeg met zwakte tier zenuwen, en heeft de gelukkigste uitslagen mogen bestatigen No 50,416: de graef S;unrt de Decis, pair van Engeland van maegs'opping met alle hare zenuw ellenden, spusma. krampen, brneklust, pyn a de borst en lusschen de schouders. No 46,421 IMrj. K. Jacobs, van afgryselyke-/.euuwkwael, indigestie, uitwerpingen, moeder kwael, zwaermoedigheid. No 48,^42 Mev. Mnrin Joly, vnn 50 jaren verstopping, indigestie, zenuw, asthma, hoest, spnsma.ei, brneklust. No 36118 doktor Minste, van krampen, spasinn, kwade verteering en dngelyksobe brokingen. No 31,328 M. Patching, vnn speen. No 46,270 M. Roberts, van longteeiing, met hoest, brakingon verstopping en vyf en twintig jBrige dool beid. No 48,422; Mev. de gravin van Castel-Stuart, 9 jaren a sclinwelyke zenuwkwael met verstand-verbysteiing, - No 14,816:| M. de aerlsdiaken Alez Sluaert, van 3 jaren nfgrvselyke zenuwrrneit, van scherprhumatismus, slapeloosheid en afkeer van 't levri No 43,81.. M. G. tleneke, van serofuel. No 46 210 t'd. de doktor Martin, van eene mnegverstopping en maegontstekieg, die hem gedu-ende 8 jaren, 15 of 16 mael per dag deden overgeven. No 46.'.'l^ de kolonel Waslon, van flerecyn, zenuwkramp hardnekkig verstopping.No 49.4 Ï2 M. Bladwin, vnn volkomen vervalling, lamheid d'-r leden, ingevolge van buiteosporigl der jongheid. No 51,615: M. de baron Polenlz, pref kt yan Zungenan, van hardnekkige verstopping en zenuwsmert. - No 48, M de baron van Zaluwskowski afdeelings-generael. van jaren oude smerten in de verteeringsorganen. No 53,860 Mej. Gal iu de groote St-Michielstraet, te Parys, van longenverteering, die ongeneeshner was vcrklaerd en haer nog slechts eenige man te leven gaf. Meer versterkend en min koslhaer dan de chocolade, iliéa, soffy, traen, bezuinigt deze kosielvke geneesmidde duizendmael zynrn prys in andere remedienhy heeft 60,000 genezingen bewerkt daer wac al onder middel mislukt was. BARRY DU BARRY en Cie, Keizerstraet, 12, te Brussel, Regenlstraet 77 te Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kil fr. 7 2 1/'. kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 32 franco. Depot te Aelst by P. Sciialtin, Antwerpen, by H. Waersegers, Schoenmerkt, 19. Gent, by Aof.lt Puls, echtgenaol' Tm. Van Loo j Coppenole-Roels, Veldstraet, 85; Fbanitz-De Bast, St-Elisabethstrael, 27. Geeraerdsbergen, P. Wittisci Groote Straet, Nr 16. De gezondheid krochtdndiglyk hersteld zelfs by de zwakste constilutiên, zonder medeeyn en met weinig kosten, door het g» neeskrachtige en versterkende meel voor zieke en zwakke kinderen REVALENTA ARABICA, van de heeren Barry Du Barry en Cie, Regent streel 77 London. Geene Pillen meer noch eenig ander geneesmiddel to1 herstel van slechte spvsverteering, hnrdlyvigheid, zenuwgeval en Ie"1 aendoeniegen, hoest, vermagering, zwakte en nog veel andere ziekten waervan men de getuigschriften van meer dan 50,Of volkomen - genezingen gratis aen het hoo'd depot zooals ipdere goede apotheek verkrygen kan. PRYS DER REVALENTA ARABICA. Doozen die wegen 1/2 kilo 4 fr id. 1 kilo 7 fr.; id. 2 1/2 kilos 16 fr. id. 6 kilos 32 fr. HooM Depot te Antweipeu, bv 11e,tri WAERSEGERS, Sciinenmerkt, 19. Certifikact 43,4*'j. Wv ondergeteekende verklaren dat het kostelyk voedsel genaemd Revalbnta Araeica, liet kraohtijï middel is. (Geteekenö) doctoor Ure d» Schorbind, d' llarvey, d» amphell, dT Chilton, d* W'urzer. De doozen van 7, J6 en 32 franken worden franco, in geheel hel land verzonden. Brieven FRANCO. Ter drukkery van A. BYL, Opstelier-Bestuerder, in de Kapellestraet N" 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4