ZAEILANDEN, LAND MEERSCH Mer/Ujtit/sen. V'ogeKfbieling mil de ld MIE Stad Aalst. Boomen en Snoei HOFSTEDEN', ZAAILANDEN, Bosch en Meerscli Alerkwaardige Verk Vlasmarklen. n FAILLIET. Mialschappij tan .Mililairercnpla- ceurolfi g| JAN" DELIGHT 4 Franken. Pryi Uiifasddi on liossi lipn, Verkooping van .Meubels BOO M VEN DIT1G !*>0 koopCd Hnfslede, Zaailanden en Urrrsch. Beuken, Wilgen, Aboelen en kanadas VerkoopingCn LAXD te koop VAN EENE HOFSTEDE - BOOM VEN 111 TIE c SCIIOONE BOOMEN Hoiuwav's Puim Verheuging veor ziekelykea. De grootste en beste scheikundige z-imenstelling van d« (ysale balsems, bevindt zicb in dil uitmuntend ge net «middel. hetwelk s|«-cbl eene enkele proefneming I»ehoeft om geroemd te worden. De ruivcr nde kratbl vao deze uitmuntende illeo, beveelt dezelve» tcu sterkst aen, »oor bel gebruik van familiEn in welk eemge constitutionele zwaekbnd of w 'ivdetyk be derf beslvet BoIIo\m)'i genecamidé'-l h«v.ft de vCrnieiwendste uitwerking, waunecr bul gi stel door uitspatting, ovurdreven toegeven aen lusten of, lang durige riekie verzwakt is. I»e PilU q als genoes-por- gucr-eo versterkend mid Jel«verkende, dealen sterkte eu veerkracht aen bel gi-heeie lichaeui uiede. Geen uaJeel kan met niogi lykbeid oulaUieo, door het ge bruik aan dit wereld beroemde geneesmiddel on schuldig van atol eu uuscbadei)k iu werking, is bel uitmuntend geschrikt voor ieder zwak gestel. NB— Du Revalcota, gelyk zy on gebrand ver kookt wordt, vereiscbl slechts ecuen nutrr Kozuu. co voor de personen oji n-n. of welke gecne keuken bobben, bestarn er BbSCllblTEN VAN ItLV.U fcNIA, die men ten alleu tjrdr uiag eótcn; in blikkeu dooten van 4 en 7 frauken. Tegciiposlinandact Adra, provincie AliAeria (Spanje, tt ocl. 1*67. - Myubcer, ik Leb bet geuovge-u u ie zeggen dal uwe gccbocoladc Rcvaleula de volkoniene gezondheid royner dochter hersteld beeft, ze genezen boeit eenrr uitslaeode huidziekte die zc met liet slapen, uil rede der mvcrdragelykc jaiking die zy onderstond Zendt my oog dertig kil., legen bicrincdcgaeodo inandati. Acuvecrd, M\übeer, enz Praat* r>i. Q HWolxs Alle ziekte vindt door du weldoende Rtralenla Ita Harry, gtzoohcid. kracht, euliost, spykverleeruig co verkwikkende alaep Zy geneest zonder Oiedccyn, zonder purgermg. zonder kosten, du maeg co lever ziekten. du gal, de winden, du zuurheid, het slym, do biacklusl, de inaeg op werpen uitwerpingen, de opstopping, den buikloop, den hoest, do bideniim - ring. al de wanorders vcroorzaekt, door borstont- steking, keel, adem, slem, lucblpypen„blaes, lever, Ifiidee, ingewanden, slyni voortkomende uit de hersenen eu hel bloed Zy lieefl reeds 74.HOO gene zingen bewerkstelligd, waeronder die vau l H den Paus, van deu grant l'luskovv eu de markiezin dc Itrébau, enz. Voedzamer dan bet vlcesch. bezuinig, zy 50 len honderd op al andere geneesmiddelen. Prnuetio (naby Moodovii, den 17 October 18G*s. Mynheer, ik kan u verzekeren, dal sedert ik gebruik utaek vau de wouderbare ftuvalenta Arul/ii a du Barry, 't is te zeggen sedert twee jaren, ik geen ongemak vau nivuen ouderdom, noch hul gcwigi uiyner 84 jaren meer gevoel. Myne hecoen zyu op nieuw kloek geworden myn ge'zigl is zoodanig good dal ik geen gebruik van myuc bril moet maken, royne rna. g is gezoud gulyk op 30 jarigen leeft yd hort om. ik beu verjongd, ik predik, zit te biecht. Ik bezoek myue zieken, doe lamtlyke lange reizen en tnyn grot i» bulder eu myn gebeugvr. frisch. ik laet u loc deze verklaring openbucr te makeu als gy wilt Do priester Pimir Castelu Bacbelier in Codsgeleerdbeid en pastor van Pru- nelto (arrondissement vau Mondovu. j Voedzamer dar. het vlecsch, geeft zy de gezond heid weder eu spaerl 80 mael baren prys in medc- cyneo uit. In dozeu van 14 kil.. 1 fr. 15; 1,1 kil 4 fr I kil., 7 fr.; 4 l/l kil., 16 fr 6 kil 35 fr II kil franco 60 fr. Depot te Aelst by Ed Vonden Berrewegbe korte Zoutstraet, P Schattin, Groote Merkt, en Vaoder Biest. I.aoge Zoutstraet, apothekers. DENDERMONDE. 25 Nov. Tarwe, par 130 lil. Ir 33-50 Of-OO Rogge ib-50 0*»-00 Haver par 100 kil 2» C 03—66 Geert! per beclol. 00—66 00-60 LvuuJie. E5-50 86 00 Koulued-olie 91' - 50 1)6—6# kempoiio 00-04' 00-00 Lynsaed, par l«tük vt-00 41-00 kcinpzamJ 0«i—<K» 0'»- 00 Koolzaed 39-00 49 —Of Ljrnzaedkoeken par H O kil. 23-00 24-00 kcujpkoekt-n 1*0-00 koolzaeükoekcu tH—«tl Aerdappels 7 SO 0-00 boter. 2—'17 0 0C Licrs. 2 -75 0-00 MNOVE, 26 Nov per beclohter Tarwe. fr. 31-06 a 32-00 Rogge. 17-ou 18-50 Haver. 17-00 18-00 Koolzaod, par 88 kil. 41-00 42-00 Lyuzacd, par 100 kil. 36-00 37—00 Color, per kil. 3 «'O 3- 9» Acrdappelcu per 100 kil. 6 50 7 —00 50 TT EG EM Tarwe. Maatelutn. Hoftgc. Doontn. Haver, per boclol. 95 liters. Boter, per kilo Eijereu, per 45. Groote konynen, slok. Kiekens, bet koppel 19 .Nov. per 100 kilos. fr. 30- on a 33 - II -00 IK 00 40-00 19—00 1-90 3 00 1 -00 1 - «'O It—00 20—if 3-no 3-18 2-.VI 2-50 Sociëteit DE JUNGELlNoi N. kef Draai VOO*UT rntt MtvTELLK ru scnu T IS DC rtkSTt »OSI»r b'J J R Van üpprveldn, IN DE KR'»ON. te Erembo oefem.lcuveostniii tip Zondag t Dcc* mbef 1871 ,.m -t ure na middag |»0 inleg ia bepaald op 60 centi- muo, per sehuel, bolraptri.gr ld modrtx grrpcu GENU, 19 oov Tarwe. Ceertt. Haver. Boekweit Bouneo. koolzaud Lyotaed. kuupzjed kuul-olic de lOü kilos. I.yu-olie. Boter per kilo Eyer» de 45. Aerdappclen de 100 lil. per becloliter. fr. 5b—10 a 00-00 13 CO 00- 00 14— .0 00- 10 8 00 00 -00 00—00 00—00 17—t'O 44-00 40—00 00-00 ••O -00 84- 81-00 1- 90 3-50 -00 t»-78 koeijco- Vecrzeu- en Oraeo-huiJeo 1- 40 00 oo—Ot lapi Verseh Koet par kilo. kalfsvellen. Slicrsbuideo. 1-40 I—20 1 M 1-50 1-34 Op Zaterdag 4 4 December 4872. len 12 ure s middags Openbare verknoping van 1 45 kuojten schoont- Liuiiel-ooaien slaande 33,1 4'4- r,« aan de kazrrn. - 50 konpen Snoei en Kiwlryi. co o* henige bouwmaterialen en andere roe. rende voorwerpen op den cour der katern. Door het ambt vau Deurwaarder NO I KRIS le -Valst. V KR KOOP ING VAN Ie Aelst-üljllieke. Op 1laendag 9 December IKT2, len 1 uer fi\ nanoen. De verkooping zal aen vang nemen in de Dreve agler bel Muiskeit Op verzoek van de lieeren Leirms-F.liaert en Borreman-NV.titers, door hel aiubl van lleur- waerder N CETERIS. yerkooping van Ie Aelst-Mjlbeek en Krembodegem. De Notarissen MICHIELS, le Wichelen. DE VRlKNOr. Ie Aalst, znllen openboai Ijk vri koopen Anltt-Mijlberk. Keur Behuisde Hofstede. grimt I his liar 39 aren. a eenr paHij Land groot 1 bedaar 3D areo <6 cruliarrn, aan den UiUMrlsehen sierd eeg. Etembodrgem. Eene [tebuivli- Morstede. grOot "2 aren .j() rent laren, op hoitwval;4 partijen l-and, ie ■amen groot i hectare aren mi centiaren, op Roiisevai, len B><s> h. Zwaliuk mier en ll.nl box h 14 aren Ml utiaren Bosch in di DuiveUpullrn cn rond 58 arted Mtrncb, aali de Di-nderbrugge. ZITDAGF.fi Instel 23. Verblijf 3ü December Im72. um 2 WM ril middag, t»r Ifdtliildl KM, IM 4b Hoppemarkl Ie Aalst. Hg uiltchriJing ran btdrtjf rn cttandmng tuk ttuomi. oojun^; van MeiiltfU, gesneden Beelden, grootr en Si in Mine I .ilili-jiiv v.m oude gekt-mie schilders, Ghinees-Ilollandsch-en Kng* Uch l'orrelein van uieer dan ÓOU jaren oud. alles brredrr by plak brieven bescbryven, op bnndrrdag 7, Itrcnnbrr 1M.2, om M oren viMirmiddag, door Zaakwaar nemer F. L. JANSSE.NS. te Ab ur, trn verzoeke van d heer Lievens-Coppens le Jlein dorp. UI VEN, 19 uov. Mncbelen 23 Nov. liet vlas is hier Ier markl verkocht aen Ir. 1-50 a 8-M7 j»er 3 kilos volgens kwaliteit. Brugge, 23 nov. Vlas p*-r 3 kilos fr. 4-!M a ti-82. Geeraerdsbergen, 25 nov. Het ruw vlas wordt beden verhandeld aen fr. 1-60 de kilo. Dendermonde, 25 nov. Vlas per kilo fr. 1 HU a 2 10. keuip idem. 0-90 1-U0. Sot legem 26 nov. Vlas per 3 kil. fr. 1-0 a 4-60. Deynze, 27 nov. 0000 a 0000 kilos snuit of zwingelkalloltcn, worden verbahdelil aen de volgende pry zen. 1ste soort 5(1-00 a 57 00 de 100 kilos. 2de 35-00 40 IK) 3de 26-00 32-00 Gent, 22 nov. D« Vlasmerkt was heden weinig gewigtig. Pry zen zonder verandering. Goede vraeg. Zele, 26 nov. Keuip par 11 kilo, fr. 10 22 a 11-73. St. N'ieolaes 2M nov. VUs par 3 kilo, fr. 5-36 a 6-45. Ill MGLMLVKK\ STAND. GKBOORTEN. u. M ANM.LV* VttOUWKL. 7 UGWfcLYKL.N. i. Van do Maele, vlccscbouwcr met M Quiulcyo hovenierster OVERLEDEN. J. Dorr, weduwenaar Marchal, herbergier 61 jacr Statieslract. D Van deu U- rglio, dagloooer 36 jaer te Gbarieroy overleden i-eulcinan, vrouw Do Trogh, winkel, ty Jaer l'oulslrael. 2 kiudoreu ouder do 7 jaren POPERINGE 2«J NOVEMBER, «om: 1872. Fr. 00—00 03 —00 AOPPEMERKT VAN AELST. ^fedef. ijrn er 36 zakken Hoppe ter marktte bragt. Verkocht aen de volgende pryzeu Gewas 1872. F». 5500 67—00 4871. 00—00 00 —00 At l-vl, «ra Tarwe. v v v Mastclidtl ftugge Utrtt. Haver fta«pzaed Lftuwd v M*epu«d-«lie. Lynsaed-olie. Ra«pzaed koeken, do 11(5 k Lynued koeken Arrdtj) (roode de 106 kil. ld«m. (wille uieuwn) Boter, do 3 kilogram Eijers. de 23 Vlas por 3 kilos Viggent bel koppel LOKEREN, f! Nov. Taiwa. Kofge Gcerst lijver Boekweit Aerdappc lea per 100 kilos beden. per 132 hl 60 ten til. BB 14 ~m ijo „o 18-56 27-00 per 166 liter*, fr. 29 - 30 32-30 14-36 13-73 13-13 16 06 14M f0~00 17-36 00-06 6 66 60-06 Tarwe. Rogge. Boekweit Brouw tirshaver. Vuederhavcr Geer st. üuOl. Strooi Aerdeppelen witte. Aerdapficlen roode. Boter, den kil. Eijeren de 2o. koolzaedwhe. I.yntaedolie. Iluidrn Ossen per kilo fr. ld. Koeien en Vaerz. ld. kalvereu. Roei per kilo fr. 32—95 a oö-oo 19—00 00-00 21-50 06-00 18-95 00 '00 17—15 oo—oO 99-50 00-00 6—40 00-00 4—50 00—00 5-75 oó-co 6 - 00 oo -oe 3 06 0-00 3-00 0-OC 87—00 00 «<o 85-00 00-00 1-40 «•-00 1-40 f 0-00 1 90 01—Co 0-06 00-00 KOOPHANDEL-R ECHTBANK VAN AELST. Gezien de bekentenis van opschorsing van betalingen, ter greflie dezer rechtbank, gedaon door sieur Jooer Menscliaert, mulder cn hande- laer in bloem, te Aelst; Gezien de art. 442, 465. 466 en 472 der wet van 18 April 1851 op de faillieten en opscbor- si n ge it De rechtbank verklaert de failliet van sleur Joseph Menscbaert, voornoemd, geopend, en behoudt zich de opening er verders van ie be palen, in uitvoering van hel art. 442 j 2 der wet op de faillieten Benoemt M. L. Schelleken*, rechter by de rechtbank, als rechter-komniissans der fail liet; Benoemt M. Limpens, advokaet te Aelst, om de bedieningen van curator te vervullen Beveelt aen de schuldeiscliers de verklaring hunner schuldvorderingen tc doen binnen de twintig dagen, te rekenen van heden Bepaelt op 19 december 1872. om II uren des morgends. ter geboorzael der koopbandel- reclitbauk van Aelst. de sluiting van 't procès- verbael van waermaking der schuldvorderin gen. en dc bepleitiiigen die uit de waermaking zouden voortspruiten op 8 january 1873; Beveelt Aldus gedaen en uitgesproken in openbare zitting den 2<> November 1872. Voor gcljkvormig uittickscl De GretTi«r, II. J. PAIM'AKRT. GevcstigJ tc Gent Ncdrrscbehlfkaai (Reep) n* 70 recht over het Bisschoppelijk Paleis. IIH huis E. A. O. muj nek beeft de eer het publiek kenbaar te maken dal het zich gebat *an heden af met de lotlrekkiuc daar In of 1 it aan deu prijs vau fr. 750 00. Ander*- *ooi war den dan deze zyn ook aanleg jan. Gcene beta luwen luoep-n geschieden djn op h»-l bewijs der vuile cn definitive vrijstelling der loteliugv. Voor verdere bijzomlerc inlichtingen vervoege wcu zich in de directie. Men vraagt goede agenten. Heil vr;ie<rt t,"?n Bekwamen Loot- cn ngeo by M. Teiins De Wnto korte Zoutstraet le MEN SCHRYFT IN •T Spitaels-Schuenuans, boekhanddacr, le Ael»4. EN ZYNE BENDE, historisch verhaei. naer de echte bronnen be weckt, door fc. TLRNEST, Oil *.rV ul in hrt bc,in ,an h« acnstifnde Jtrr .OTthyocn tn o^twr 300 bbdud. be- -1*'»' Bu.Un dn m. hr,.in, dm Jen Jj- oujri 1873 Ml gMiulm ivb, ul df pry, op fr. i 30 wordru ,.burht. OPENBARE VERKOOPING b« Notaris LAMMENS, te Gent, zal opm- IrjCrlyk. te Sottegem, veTki>open de volgende go*-d«ren CrmermU Nedcrbrakrl. hixipen 1 lot 8. Een wóftvncis met hoving Vn verM-hcidcop partyi*n uniss en wtilvSo, fen dorpe, langs de Lecnstraet, op den Nerrn- ZavH, op den Abe«-lkaiil<-r en op hrt J{reev* l4 sektif A. N 497. 568. 573. 615, 6l4ÖI5d, 615c. en sekpe N" 371 en 565, tezamen groot 3 heet 01 a. c. In partil hy den lieer Kr. De Slaercke, mits Ir. 405 's jaers, IxiWn de lasten, tot kersavond 1873. (•emecmlt Marrtmt'Liefdt. Koop 9. Een party mxfwnoscn en z tkiLoo, wyk Beerendriesrh, er-iiige seklie, N** 169ii, D'Böa, 1690, 1897 en 1710, groot 1 h«-ct. 62 a. 50 c. De Boumbonch in regie het I jnd iu pacht by Jan Cabo, Pirter De S hrvver en de wed' roru-lboom, lot kersavond 1873. Grmrtnte Maria-Lierdr. Aooorn 10, 11 rn 12. Dry partyen z*DL4*r>, op den Koes-kauter, wyk Lverebek* en w>k Landergem, seklie B. N 374, lOt» 1100b, groot 1 heel. 50a. 90 c In pacht by de kle deren Joseph De Poorter, de kinderen Joseph lb- Vuyst rn P. Antheunis, mils fr. Dtë ,0 's jaers, boven de bslen, lot Kersavond 1873. IvtTLL Dinsdag, 19 No\»m*».h m rrnr extra -rhoooen 1.14111110011 Ten hort brtr m»u</ getrtnl hg d'hcrr l'trmorirn- rek man te Moortel gekurkt kritischer I Ut- rii-iidl 3 Di.u.ubi 1871. le beginnen ooi v ure morgvo, openbaart ij it verkrv^en ten grtnebie hove Talels, stoelen, koper-tio ijzrr rn aardewerk, kas sen rn eommoflen, stoven, borlogie met kas, mar- milten, botervat, eegden. kuipen, spaden, handwao, wvumoli n, ro-k. n, gaffels, rerken. scbiip(«en. vlegrl» lucsitukru en andere landttouvsgrn-i- l h.ipp«(i, cenc groole bocreclbrid brnndhout en strooi. <Je bouwmaterialen et-ner afgebroken sebour. Lenen ritra srboonet. Lindeboom van omtrent de 3 nieters dikte, eoeenigr gekapte kerselaar*; boomen. /EER AEN/II NLI.YKE tr Ourdrgmt. De Notaris DE WILD Kt tt Oni, lal ten aed-> v in MjdaW lilitp^i»- D hondl to Oor desem, ll^nitg Z Itnemhar 1172 Ie l" gu um om 'i ut« n vourmiddag, |Hlbbck verkoopen Eklra Zwam en gave I jk* .1, Abtelea. Lghi-i da WiJ^fn i u Ib-uke fc nn-ii. star ude le Our- degeio. op aesiuelbsler goedrrMi. Onder de Eiken rvu niriiigvuldigv- fistelv, Ijsm lien en 2 motewasv'-ii,u jIIi-ii tja trrt iltrRsli^ v,„',r <-n*frrvcTi( yd> nr zware werken. OnJt-r de Al»vleb. t.snadas u R iigru, zyff er vele van 2 :i 3 meters omirek. Alle «leze Hoornen. waF( van de Kik^ii brf grootste g. tal «litmaken. ry» val» de brsv Rbr- driritgbeiilen staen in de nsbytlrid van ded owej» kan Gent ruer RrussrH, dsi j*| m.-n 3 ld and van twrr \/i-r>-ii*.y (Ij tb-A. D- urkonping zal JfdvrTfTK.Wl ART loet der Bonmen. N ik»r «Jek jctiwffhg der verkoopind zal men trrgaflrfm id d- brfl^rp di 4 Krmersi bew.M.nd by haul De Mulder le tMrdr-ge» H«»rp. VERKOOPING VAN eene t>« Noflrii DF. VRIOIOT. l« A.IU. ul op Maandagen 2 rn 9 ïfeeetnkrt 1h72. om 4 ure na middag, ter herberg tfen Hert, bewoond by den beer Vermoesrii-BtV. kfiuii. te Moortel, dorp, met gewin van palmtlagen en geljgrn, 'OpenbajHijk verkoopen. Eene llofstedr met dledi-gaanile Landen en Mecrsch al grstann en pelegrn te Muorsel, te ■anten groot 2 he< laren 55 aren. OPENBARE VERKftdTiTC T VN Y'rjtBLtr 1872. 3 Drc*u*e* Telkens ten 2 uren precies namiddag, in de afspanning de Coudrn Lttuie, op de groole Markt, te Sottegem. OPENBARK VERKOOPING van 150 koopen scboone en zware te St-Licvi us-llautcin. De Notaris A. L. VERBBL'GGHEN, te St- Lievens-llaiilem, zal namens Mevrouw l.nnrteot- D'hondL Eigenaarster te Oordegem. op Maan- d-ig 9 December 1872, om 9 uren voornoen, openbaarbjk verkoopen 60 koopen zuiver cn k«»ogstainuiige Reuken waaronder vers* heide van 2 a 3 meters dikte. 60 Koopen gavige YVilgrn ten meerderen deele van 2 meters <»njlrek. 20 koopen Abcelcn al van goeden opwas. <0 koopen zware Kanadas. Al «asscudn aan goeJereu gelegen, wiikea PcrremcerstVo, Perreveld, 's Hoiideubuffd, llocksken, Yusscnbol en Keyndaars. Men zal beginnen met de Abeeleo in de Perremeerurben en daar voort» na de Wilgen op het Perreveld en 's lloadkhoffel. Studie van den NoUrik DE VRI EN'UT te Aalst. A. Mooi tri, 21 aren j|l*-rt»este I jnd. wijk Trie*|. Instel Zaterdag 7 Verblijf 11 IVreml^r 1872 otn f nre namiddag, ter herberg voor dazen den Hert uu hel Krtzershof, tij fheophile Yfr- moesen-Beeckman le M«Mjrv I. B. Lede. 4* De Itoordbelft van 28 aren Ijnd op Bacb- trndries. Patbier Bernard Blooded. C. Er and r gem. 2 10 aren I jud op llalfbunder. Pachter FYancies Roelamtl. I)p Dijosdag 40 en Maandag 16 De. ember 1872, om 4 ure namiddag, in den Posthoorn, bij Benoit Dc Strooperte Aalst Nienw straat poort. GROOTE VERKOOPING van Boomen te llofstade. in ran3iii MAANDAG 17 DECEMBER te beginnen om 0 uren slipt morgen», openbaarbjk verkoopen A. Namens den beer Cmf Cornrt th Pargs. TE EbEMRODlGEVI l»« Nolaru DL 'sMLT. le Lrem}>o<Ji gem tal met hel hoitdco van een onkel Zitdagleu verzoeke vin die het behoort, openba* rlvk verkoopeu ELMGEN KOOP Eene parly land gelrgeo tc Erembodegem, op da laiyt, groot i:t vrrr 67 ceotiaren doch by cadaster inaer gekend met een.- foot te vao 93 aren 90 centi aren. paelsode o-.-i M J B Jche. zuid r.bariet l om* Janssen», vvc»t Vlesi» Van Hoefs. noord Livmus Nelis sectie A 9031 k ais. In gebru k by Victor Cbyseos l»e Kooper ul er korts oa de toewjting vab tn gebiuik komen Ez.sk.rv ZiTDfi. Dust»t*ntG II Du tuai* I(t71, Om 4 uren nanoen, Ur herberg van August* Da Nil, te Erembodegem aen den Hoogaweg By genoemden Nolans lie Stnrl kan meo geldsom men bekomen atn voorteehge bcrprekeu. tnits vol- Stvdir ran de Sot ant bE \Tdt\DT, U Aalst. VERKOOPING t« Baardcgent, hoojitraat. Op WoentJag 4 December 1872. oo 4 ure na middag. iti de Halve Maan, by d heer Joostens te Baardegem, aau "I dorp Koop 1 Wilg 1.25 - 9 1,60 3 1,55 t 9 - 5 1,84 8 2 - t 1.30 8 1.67 - 9 9 - 10 1.18 11 2 - 12 1.93 13 9 - 14 9 15 9 - 16 m 1,27 - 17 9 - 18 1.3 - 19 1.12 20 1,21 21 1.49 Koop 1 9 A heeled f Wilg 1.70 Koop 1 Kanada 1.69 2 m 1.90 «i 3 e 1.' 2 koop Koop 1 2 10 11 t.' kanada «Hm kanada toep olm Kanada i Abcci I i Abcelea 9 i l k< n 1,37 1.67 1M l.Y* f.5.! 1.30 t."6 t .96 1.98 1.39 1.80 1,23 4.12 l.»9 i tn 4.28 1.74 MO 1.60 1,37 le ll.hf.litdo |j|.| Srhn*r4erh en Errailindrsrm. De N.daris VF.RBRI '"GIIEN, te Aalst, tal imI gp. «in «ui Palmslag n Ge'agrn ;>enti3crt»k ttfidomei de volgnmlh r.oedcren Ie wetru - R0P5T 4 Dfc r.» prr,,! tUnjMi s.' ;-n rj> hel I ^W.l. [tGI-lmi,! c II» [footi, ar. n 70 rentiuen palende t.-b Of-sten aan de bee- reo M.ilthys, imy tuiit o aen de ihtve etl JStl Je Hof stede v J*- vvcuuw* Verbukiel. t«Hi w.ntk,, Mi. h.i Vv'n rst'1' *:n CD ,t0 '■'■'Jldcu aaa de «brutkl fonder IctHijn d vrtf U<t%>ui «Melman. ltarvo.pr.j4 i.se.oo Dear koop ral np ge roepen worden m tWcelcn UostbeJfleu wc»lh«IQ. AALST si'.ll A AlibrF.k. Een parceel MEERSCH gelegen in den BoObcgr». gekadastreerd wijk C N' 39 met re|»e g-cotié van Tl aren «Ju oMHiaran. palen*!.- ton oosten aan JHfvrodw Rosalia De Uoeck. ten reiicn aar. Julvfouw de we duwe IL-aekmau, ten meslro aao .1 beer 4raamu« v ooordnu aao Jufvrouw do wedusvo van d beer Petrus Joanne.. Dc Uoeck 11 .ompryi fr 1X0.00. ERE Mft«»«»FCEM. Een parceel ZAAILAND, gelegtn op het |u«Uit Tfr Joden ter glaala genaamd de HcM«. gcka.L«icer l wijk I- HUN met eeoc grootta vso 7 aren M cwn- liircii, pjleodn ten oetto aan den b*<r JoMat»- Ilaptist aa Lo*d«racU-\an Sioay ion in teo aan dan hwr Jacnoe* De Sadelecr-Lozyns eti tin vvcst-noor- den aan dan steenweg naar Nmovp Azebrtnkt tonder termrju Hoor CsthlrtM 0»i Mejor ZITDAGEN lastri rildag O V M r* blijf «O 1*43*. T« nrc namiddag t*r hevhe-rg genaamd Caü da rta.ren, bf] dTieer fbarles Mn den Bronck, atwrai "B Je °P dcB Staties* Sludic van dc NóUus VERBRI GGHEN tc Arist. StMltakMATtl/iTtur, Maivths*. 2 Dï, raar* 1872. om 5 uren namiddag tPr hrrbrrg het Hdf van Bryeren te Aelst Op dc groofe Merkt. Van 2 Huizen op den Mokndrics co 2 Pak huizen m «b Moutstrael fe Aelat. bs-hooreudn a«n l»« t st* rfhuis van Jufvrouw Mari. Strypcus. te kuist Wljlbrkr llrrdrrsrn» ra MMr»vt. B 1.03 «.00 0,95 O.M7 6.95 1,19 Namens Jafrr ttorykrmi, eigenatr<sdi tc Rofftade Koop I i i - 3 4 3 6 - 7 8 6 f l.tdgKoop It Wilg 1,46 l.5t. L4l! 1.31 1.40 p 1.43 I.XJAf «1 13 kanadj 14 i w.igcn 15 9 16 17 18 1,3*1 - 10 1,560 «6 Nameos den heer l*an Sckorkarrt, tu Aaltt-Mijlbcke. Koop 1 kanada 9,1 1.45 1.30 1,50 4,36 1.55 1.30 4.1* 1,2» groodeigenvar Kanada 2,7* M'8 «.v,p 1.7*1 Ikzen u.n*ui aca 4,<0taefieM*1en van MoGtade 1.45 Koop tt Kaoada 1.45 Wilg 9 kaaada 16 Mj|g 1.7» 1.9* 1,2"i 1.55 1.26 Wilg Kaoada Abe. t Kanadj 1,15 IJl 1.82 Léo 2.2* 9.31 1.' AANMLRKIV. Er zullen nog andt-rc Boomen *ef- kocBtworéco. Dc verkooping ul aanvang nemen aan i not*led* van d'hocr VM Wtzemael tc Hotstede Lanaoric» Al deze Booomn alacn aao of nabij >teeo- wegen. r.TfvÜ; "T Ttf VM l»ocmdcn Notoris Dt VRIENDT, kan men altijd geldsommen tw kon.ru IV NuUfit yKRBHLG(,lli:.\. i. \,|u. uy 11 er Hf >(,y |l»„l, I j. ..(«bMrllyh hmiprn, d. hii ni, s. in.U. Il.,..ni.u. u m llwr Juf,. Ut Hrrtngh, If.t.i m trn n >|.-, rv Aaltl-Mijll k. Kfrk-ldfir- gebruikt tfw.r «rduwr \.in !jng. nh*wm. 45 hVsj^n Uw-ia» meest alLn vb» rraid de 2 rertwri iflkn*. Oter Madame Satkcrs-Üe i.aer te Moortel Ten 10 ure te Ilmirrscai k.«.i- n Abcrlrrt I .nadas, slaand*- aan f-derwvi ,phrt Vml- hof. in hrt Denderlan.1, dr-0 Koc-kemHbosrl, deDLLU.wd.. aanb-t KKatv6ld.de» *«*t- holbosrh. den Haen-emrerv- h m h**t Tr .iel- g,-nj. lK)f j,./r •n h. l Gcmccalehnia te Ucrdenem, oa» de R3|*lle. Over M A. Iu Foerr Van Kn tThtde. Ie Brugge. Daarna <>p drn BosdiUnt t« fierder arm. aen land gebruikt duor Joouurs Vau >ufL l 41 kuu pen kanadas. f.» Mf ortr NU. Sa Hurt Ut htrr. Kn i-niri. I. M'iora.t aan lanrt an .('HnlVrl B-liru.hl dour Va» dr *(»n,r|,.. i, c.lhl,roehf. rn ,.p h.aiuhr.1 S1 wilp-11. alirrtrn r» fan.dM t.t, rr» rn LlI lol 2 nieters dikt*. VERKOOPING VAN 123 koojwn le Oordegem en Smcti«-dc. Dr Zaekwaarnemer MAT TVS. to Oorvlec* m lal onder brl..M»rlvk ami t. Muendag J brc(mu'r 1872, tenBurvn vortrmiddag. nimens Madau^ Un.perts-1» hondl. Mynheer d" Burgemeester De Schaeprnrester. |c Oordegem. dTtcer Frrdi- naud D* Urad. le Smctledc eu inden- binam dc gemelde gemeenten Oordegem «n Smctlcdr openbaar vc-rkoope», de voormelde «...„ucfi* beslaeude in 70 koopen allrrscb*x>iistc liosrb-kanadak w»rronder van 2 teders 5U cenlimctrrs omtrcl! 35 koojten tore *cho*me gave W,|gen. vraer- oudtr vers. heiden* vjn I meier 60 reut -t kie 6 dito Abceleti. 8 koopen Likrn. 4 koopeo Bcukru. Lo 2koopen Linden, hl va» l.uili-ijg,.mMM, Imgt. ,rmalhrl,h fntara.oorhri -w.ocr. - r.ailr- r.» l.r,ionen arn d ll .Islr.Jr san eroormd.» I». Mrwl. ic SuKtkdr. »,k Lir.cl, d',V orgrnc lith hua.in latrn .injrn sooriiru ili |Ordr borg.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 3