O/WaTa VLEESCHMEST ST A I» AELST. LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. l'IIAO. llw' OYEMUCOTEX KEIS s lïïnhiui}^ ili! itn ^!1 lil «i f Jf i ïl I _s 11' II h. ill lii J v, VA Y I)!..\ GUOOTL.Y DEPOT DER FABRIEK MOLEKStltAET A Gmiael.t:' Walcrptiü^s on Marinicrca. VASTE PAYS. BEIUGT. lij i li ëF ie. ^aPï'fft 1 ii It /fÏ^Mf fi if 3 Y'U Ifell i3 KJ 613 M-s 1 n jiiiu Bericht. TE liOOI*. BEBIGIlf. It I- It I G I BESCI1LTTEN Y.W BEYAIJESTA. IV'teghcm-Behaegiil, i 41 tal lM|ij.ij ds MgbriH) Lwin. YKItZEKEHIMi TEGEN IIWH. Te Bekomen* By iirt^rhcicfnijj vnn tiedryf. UEVALEATA ARABIC V DL It.YRIIY VAM LO\DE\. CIIOCOL 1 l)E - It EIA I. EA TAi»u DA I. IIY VAN LO.\DE\. Uitscheiding vau bedrijf op hot hof leo Berg# te Hilli-geni. Op li«mn/oy 4 December 187'2, om Puren dr% OM>rg*TU. 4>p Ontvangst van den Secretaris TAI.I.OK.N, ral er door bevoegd auibt ten getuelilru huv«- «orden verkor-ht. 7 w h.M.oc Paaiden, t Veulen. 31 Roeih.c; ti n, I vette Slier. vette V«-i kens, i Zog. n. I groote Viggens, I RorwbuiatTiit-u. 4 guttle Wa geas en*, eut. Iruioert al bet I.:iimIIm.iiwhalum en eeia gio«4e bo«*veelbeid lluisineiibeK. Te huren terstond. Ken groot schoon en welgelegen Hui» geataei) ta Aelat ui de Lange Zout «tract palende van <le i-eae ijrde acn liet buis van d heer Km. De l^ n en van de andere zyle acn d erven L i nart. «cfc te bevragen bj 'd beer Kuj. De C«»en. Tc koop. srboone CAI.i.t.llh en twee vboone TILBl ItYS zoo goed al» nieuw met Harnaasii' i ea en een goed PA Kil D dienende in tvv.-e ban. den. Zii'b te bevragen ten bupeele drier. Jaerlv ksehe Vogel hol ling tt. Atui-Uiiam im St Eloi by Casmir \an den Bcrghc. op Zondag 8 De. ccoiber IK'i, oiu 3 uren uaimdJag. Di- pryten bealaen in Akkcrbalam zooals; Hoppeluuir, bvl. Ilauwcrl en*. Den inleg i* bepaeld op .13 reoli nen fn-r m heul lrolrapci .«geld ui« d« l.cgn-i». n. ScbielinJ in 'I droog. De Voorzitter, D»Socrrtari*. J. b. VAN' OKI T. D. I)K PA PW. roa I rag- llenlu» (ZuiJ-AtnrrHa) Onvtrvalsible en goede kwaliteit gewaar» borgd ten prijze van fr i«U per IbOO hih.gr. per complaul, of 28 fr. d« 100 kilogr. Zich te bevragen l.ii V. SrII 1 KUS en Gin te Antwerpen iM, Sl Jacobs Markt, of welbij den beer A. DE Tlt OCH-POSSE MI Kit Y«v- beidstract te Aalst. Tl* IstWilk 11 *l'boon foumnisf prnr.ir slryl-« laf.1%, grooie regrnwntrrMukk.-i grootc en kleine kuipen. Onzer» Koper»- JlacrtnilU n, groot»- en kleine Wasmanden, zi.-h te In-vragen, Ly julvr. Hortlcuca Van CaMen, Boutmerhl, ic iclst n* Ut. Ten gevolge van «-en aoroorJ taasrhen de grootste fabrikanten is er besloten in de voori-aenisle vlnlrs van Lel lood. buizen van verhoop m bet klein te ktN.pwar<-u i< hlsti-cks aen da verbiuiheis zullen kuun. hotlist, du» aeu werst van wrrthe de lev> ii n, zonder Miaiidi tuiKbeo» biedt: FR. 3,30. ti.OO. 5.30. 2.7.0. Wl ten honderd llINDEIt DAN I.K TEGEN WOOHlltüE I'IIVZKN. Zirlliicr In Url J. pryi'ii .:in ig« arliU-lm Ji« M bui. Ir ko-, Ml.l U IL1IEDI..N VIM ill [HiULKKN, CltUOTE BIICKIM ItV KK MEI WICHELEN mu.skihva v<mui wiNir.it overjassen ItATCVtó IN ALLE Kl.l.l KI N. COLS, KRAVATTLK, GILETS. FL/.NELI.LN, IKrr.ITCOSSEJÏ. sou Cadw-kn V-u v «*r w uruier» In.».-,- nieuwigheid li- I IIEIS «rpft acbl digrn i.m Je l-,op«jr.u tc m wks \n wt-llc i.n d,-loonei-» nid zrndeii bevallen. Par uric simple local ion régulk'reinciit payee, on «levieiii PROPIIIETAIRE dun excellent PI VVO ou ORGl'E, elioisi ehez les mcillciirs facteurs de Paris. Accords, reparations, éeliauge -1 location ordinaire, Bruges, 40, rue snd tin sablon, prés «Ie la station. Ilpril'1 Dzi.Minuic pacrdesmid Is Aolat H1* bead jeesr aen bet gee. rlpubh.k konbaer to maken «tal hy zich komt Ie vestigen u. de Zouacsiract .V t'J.alwacr by zyoen stiel van paerden- rnud hlyft Uitoefenen, lly bevcolt tkii in de gunst vso eenieder. bvor verandering ran woanrt rn uitscheiding ran Wry/, lit er hand te koop. Fen in kiereer ie m Quinrailleiic wel geka- binderrd buys, met Gareufabrirk, Luimend» dienen voor Wen ry, enz. staende l<- .\inuve, op den Kiirgtdani. Groot gemak van betaling Zirh te vcrvi»« gen by de gebroeders Van Op- drnbosch t«- rfinove. Ij 'uk Srhrtrllnrk-VuJïan t Mdcstrael ie Aelsi msvht aen liet g«-»t. rd publiek henbaer dal hv gedurig voorzien is van eerst»- hwaliteil van g.-udw be Peperkoek, rvlra Glim «dal van alreeds gekende fabrieken in de pryrcu van fr. I-iO a ••W pr i t kilo. al» «Mik alle soorten \an kin- dersutker sen ecu civieleu prys. Ily beveelt zu li in de gunst van eenieder. i kt m v r. t r- i f= - tet k8ef 24 t-o E-llI S«v- T--Ï-S 1Z 9 Q rf-3- - H. M w •?'5n 8 j*S"s tt nrvr* DiiPAi* 2 s ESts6.-S.«| u t"-2 a e tATiSjiv pi ic Sn i«'8i CN 6-kb^S^C,^" Vil t-s fl 4 Éig üukZ 3 lij Ij •s s 811 f v-|-SS '5, liet ware Versterkend en Styiuvcrdnjvcnd Eü.tier. TA» bEM doctorGUILLIÉ PAUL GAGE apothfkbr CU EN Kl.l.K.-SA IN r-G EU IIAIN-ST It A KT, 13, PA H YS. Hel nuciF.it ven ecu.ui ik vooral nuttig at n de geiieekl eert n op b« t platte lami, aeu de huisvaders, die verre woonrn van eenigen doctor, cu aeu de geestelykrn die de aruié ziekco g.ien bezoeken en bystaen. Hel is insgelyks iiultig a«*n den werktnden man, aen wien bel grmite kosten van genees» middelen uit spaert. liet is geen geln-ym geoeesmiddcl. en de vei knop is toegelaten door ver- s« lullige besluiten der ker. i/rlyku In.ven en van bel bul van kassalie. (Geprefeetioiuieerü vau de forniuel der fransclie Codex u* 5i7.) Ecpe oodervindii-g van meer dan veertig jaren heeft ten kljersle bewezen, dal bel rxixier ta> GL'iLiji gere. il gemarkt door rxti. v«.i <>n wedertegbaer werkzaem is tegen de koortsen «Ier moerassige lauden, d«- buikluopeu, den elioh-ra-niorbus. de geele kotirlsen en «Ie liesmet» lelyke ziek ten, ti-gen de jit lil- ol d.-re.ynacblig en zinka«lilige ul rhumalhieke kwalen, tegen de zinkingen op «Ie blaes, en <le /u-kleii der vrouvren en kindereu, in «Ie lever- en maégziek- lm. lu tie ui;I>ir!i iii «li.- in. t «Ie oveiga:" vjaren, en met dl>a «mi b-rduiu gOpaetd firn in .le aesk'.ii.lende iu ii gpynen, in darmontstekingen in de liaerw orótige en level acbl ige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in bet speen, enz. enz. Keu botlaken tot uitlegging, dat erin- ware veraudrling is ov«-r de gebruikrJvke en bui»- lyke gen.„kunst, word kosteloos wet elke fleaclt Klixier afgeleverd. Men moet liet vragen. Het Klixier word verkocht in flesscbcn van 6 fr., en in halve fhmchrii -»ari 3 fr. 50 ceiiliiiieu. Zioli te vervoegen voor den verkoop in bel groot van den i.i.ixiz.r clillié, gereed geuiaekt dooi i-AiLGAb»:. by M. i ai i. .;v<;».. irenrlle-Sjuit-G. imaiustia. I, 13, te Parys, en Ie Brussel by dc lieer. i. Dir.vsb n Zoon Yam ll<>: rjioik IU.m.i ui t', K». u.kiiovkm. Vau mlm Sciii-.iu.fc II C*. en voor den verkonp in bel klem, by de barren Scuoorrs, Apotlieker. 43, Il«-rgslraet, IIvmcot, Apotbckei58, Grootcnh.MiwerMiraet, Michicls, Caiitersleen 'li' alsmede in alle goede Ap«>lbek«-ryeu vau BHUSSKL en BKL'ilKN. Drp6l te Aclsl, by C. NAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoulalraet. jAyllS WATTUIKL SI N lil t« Arlsl bn-ft de e. r liet publiek henluier l. maken dat by van beib-n n« b komt le pbc|<u u als Wvrtaltn-kker ru ialrldiener.lly beveelt zi« b ta de guuvt van e- n ieder, Ie bekomen. By J. B.Mae», in de her!-erg bel buis van Oosten- ryk neu de liolen«lrai-lpoort t«- Ai Ui panin-- latlea. l'lafonJ» ui Slrooiullen. Jorllers. Keper» en alls aiMvrlen van Hop- en Boonstaken, alles aso zeer geringe pryzeu, die beiu de gunst van eenieder rulh o vcrwavrn. F.ene ftfervflóonsle Tlf-Bi nT. een Cf H l'L. i nieuwe IIAllNASt IlLN. -J nimw. /ADM.S ra reu sebooo en goed PALUD in lwe«- band. u. Zn b te b«'vrag<-u tcu buici le vau Jcji De.mu.h- Bosf. Gt'/.oulc Olsloliiicsl, Dver de Im langi jkheij d« zrr ge/.aitt- ill dril laudb«.uw vrrkt ori «ieiHuiiti ine. i im (uy- fel. de owdet vinding lu-efl l« o duiielvksle liaêr gr«M.| nu', bewi zen. IJv de achtbare b»crru bui- griuci-vler» J«*r zrnnuien z\u er geiloigst hullen i»v«-r bel gi-biuik der Liofiueki g.-/.»ud« n. Deze mtwlr NV..Is!..fun vl is enkelyk vi-rkrvg- Imrr by II. Ki> Guavaui Si Pu-u-.» VI,el, 4 ie Aiilwi-t|M-n ai u HU ft. de llKJU kiius. le huren lei- stond. Boilcngowoonc aanksopcu fo lert lijd iti de b»«< fsbricLrn ltci-icht. vau den vreemde gedaan, Jsleu my loc- de volgvM«» nrtikolco mei overgrooic prilsvcrmiudering al lu i.laan crzilver.le Kandelaars, Bollen gc-zi-gd Panorann. NVillo Hwlden van Heiligt' too als Jos. f. Anloi.iusJ L 1 VSB l" l II IJ.irl i> iiii bOBgl,van IS, IS. tl cii 54 i-eoliuiclurs voor Ir. u l.;,u,j.|>u 5-10 c-n zoo voorts. F.r u ook schoonen ken* van poreclcin, gclcizo kristaal cu glaswerk, allo »oorl< u van dioogo cu gei vrevena olie verwen, csder* of lysUru voor »ni-; -els en gravure», vcqslorglt aan den prys der (.«Griek PA». i!"C';i.vi\\ IXTTCAIRl n LiupoldHraal Aalsl. Er rn groul schoon en wrlgrlrgen HITS. ge- slaan l«- Aalsl Ml d«- Pontstraat, irrhl o»»r d-- klapslraal, brbbrmle »»buone en gerrefTrfvke kekk-ringen rn vournrn van eene goede wat.-r iMmp. tywde van «mhIs MWr wHgrk.iLindrrr b liakkery éoek dienstig «oor alle bedt vf Zirb le bruag« n by J. Vrrlryzcn stads tam. Te huren terstond. Een III IS uitmakt luie de hoek d« r Werf en Bis- fccfiop-traat, hi-Khendf twee l>cncd« plactsvu. vier Ikiv. i.kamers, iwtc kc-ltlers, zolder, |«oinpwater zucr VOtrdeeliug gestbikt vooi istamin» t of Wicket. I'rys fr. 44 h-00 s'jji rs f.I. li to bovrcigcu l«y dc gchiocdots'Yab Breugel! 11- V t ac li Wiil Etuis en Korlmccl. Te bekomen a«-n geringe pryica |ry A. Bceck- niau. tc AeUt, iiot«-rmcrkl. rit beeckiwan-seeeckaert DKNDl'.HSril^l l TE Al.LSI AH." mm.i1cu \,n UKLLI1E.N «VV.NEfcir.1 allo pry a» ii. Te bekonien l.y Lm is DE N ALYKIl. Georaerds- bcrgselie.stiact N" 18 Ie Ar-lat, wolle .Matrassen, iiliilme llt-ddens, Z-egras en Bedden a»orts. lly koopt alle sjortcu vau i-udc Pluimen. Ti: III KI OF TE KOOI»: All« siMjrten van Gbswrrk,J'I«-vs. Iu-ii,FId« ous, Gb.impagn4 (1 nscIii iiSlO'den Ibnhen.Kainpes. Tafels, Kouiodicn, StoVeu c u kachels. lly koopt «n verknopt alle oude metalen Koper, Tin, 1-ood, N/er. upden Zink, enz. enz. alle oude vtiorwerpen, SdiijJeryen, oud Porce lain. mjtl Glaswerk, oude .Mimteu, oud Snyw«-ik, «hmI,» Wapens en ul wat oudheid betreft. Geringe piyzen, buiten (rile coueurreiitie. N I- Vau hcili'ii i- I I.N MIM KT kokiug aeu du Rtivlfhta, volgens do onderrii-litiDgen in roodetj bikt viiri v. ii. voldoende I'.- r t-i.-x. t-. nle »yi -. *\u vvy r ui gvlukt het ni'-'cl droog te keken |ic/e 1.1-'Werking g- ifl een meer d -iik.-r kl.-ur co Vtfrbeicrt im-rk- lyk dun sma-kh.-t meel lion.lt zich gedurende 1 j iron g.i. d. ui de voorde. I n. ai acn dr k-mkenui. .den ty.tli x. nnoci.linden te sparen, ZVli ouhtrekeu- haer. Voor j.ersoueu Op reis, op jacht, of degene Welke geepc keuken bobben, beslauu er Itcze beschuiten i él men ten «ll««n ty«fe, 't i) droop of bcvoebtigil door water, uielk, koffy, choeoUut tl"-, v\n, enz. 7.y verver..cln-n don uiQtid er» dc niacg. utiin u de I.ra«-k1ujt«-u tn firakingen w«g zelb in zwangerheid op zee. alle verkillingen cu koortsige geur in bet <.pMa«ii. uu de ongoniakkeu wacraeo in.aj door lu i nemen van zekere spyzc-n. zooals ajuin, look. stetkc drank, n, zelfs ra den Inhak is llootgosk-lil 7.y verbeteren den .-lacp, den rnlust en dc >j.y.vertering en voch-o ter zclf.ler ty.l m.-er il ui hel vleusrfi' Blaken zuiver bloed en gezonde lulniaten cu ver icrkeo ii>- verzovaksto personen. im blihskh Mmukn - - 4 in 7 ir.AMKi.M, l)u Barry co C', Vcudóuieplaets, - postman duel. u* iü, to Patys kicicrsliaot, u* 13, te Brussel, legen AUX ASTHMATipüES. (.in i isuiitei laiuepai Al. Aubrr*,ui« au- pliartn., !i la Ferle-N'idame (Euro-et- Loirot I rancc Biuchure explicative 44» cent. HlJtlGT. \i an A VUT tl i: KL II uv UK GHUDTB Kt. UK IK AFLST. UKEI'ltE.N ru wVnl.N ksi— rliMg«f-btj hmrnwH'jke bevfniTrn van Ï3 .N.'a^it iHT. ra 1 IJ.nin.ii ij 1857. maal-rhapprl|Jk ki.pilaal tare mllliofn fr. I». Mjulwbappij verzekert aan geu,ali|z^- premini Dg. ii gs-uaar van brand. In t heiurlvuur en d«- gi/«.ul| hdlsugcu er ia iM-g-peii.cle vvaar.le *J«t buucn vu pu«l.tl,..wu, kc-rkru, biliriekrn, w«-r klmircii cu* alst«.k dr waaidr der hun u, reejsckaiipcu, ko ien alle rpr Slnel en l.eesl AEN D F. N L A N D B OI \V De ii. kapel l kre- W- De Cooman te Rreml Ir lei MaffiL Int II drecr nru i U* laten weten, et misgreep IV dal li^ uacm van Si. ur I UA.Vt.lM.l s DE HMKBT, «ol d« alb. beu, al$ eigt-itnm vau Iwi vlitluekiM d it D o b.u.-I Inn. v\ - rk»«i-in isjMrdl aenge4 dm Moor I UA.\(.IS« I s DK sMKDT lieefl «sooti eigenaer van frezend vlasmaelrnfi p-- wteesl. 'Ja tiremt dez# gelegi-nheul tc hael ««u( zn'b aen .*i»ied«-r« gunsten to hevelen Anns J..ie M! fOOMAN EmiMvmi s i vjit b«'t v Ijnovjh bieu, tc Eictubudegeu), (k.ijiclle lef Aelst. ipwarru mme verzekert ty«lc bliksem en de g.rr- tlplulfiiig zonder gevolg \jn brand. KezotiJer. n agrit Mielirl laadc Uci kstiai I U- 4 Aalst. I»t tHD.MiI, Nieuwe kin IT bli'E aoa dvo|M>» w» Hl fra» vry op deu vvsgou gr tovert kol u«id. Weduwe Ir. Van l.i«-rde beeft dr eer ter ken-1 nis van Iwi pul-bok te brengen dal by uils» bei- «J^tl MM», lovJiyf Jas h.wre buue op'de Kciztr- lvke I Is.-ts, l. Im4.«>iii< ii tm. alU viérten «tn ardnine bakkeu ZimijIs Wasdfe- Verken* eu Pompbak keu, Baensicnen, GranilMeeoen cm. 51.111M-r «ebowwen in allr pryzen van 13 tot BUO (ranks, fffil M:irt« r WHWtetl enz. enz. Alles ouder de pryvder faktuor. DK GK7.0ND11KID TERUG GEVKN Zonder medeeynen, zonder purgatie en zonder kosten, DOOK DE S51AKEI.VKE GEZO.NDIIEIDSDLOEM DE 7> P'1 «Ie volle gezondheid aen do macg lerug. jen de zenuwen, longen, lever, klieren. Mars. lenden hersens, bloed en slyuinehlighc.lcn ...k den eetlufl, goede verletiiig u vorkvvikkenden sla. p, m'iiuiruêe dv kwade verloriugen (l»cdoiNcn (■••llilsl!, inaegoiistufcingg. darmoiilslrking, inaegkr uiip. gewnuulvke vor- Moptb. den. specnzi. kien. slym/ieken, vviDdighialcnlonl huiug. bailkloppliig. n, buikloop, hlordiuop «vvel- bug, drst iju.g, miuebngeo ui d.jour.-u, Mnrlieid, vWyin.llitid, houfdpyn. Sghenlhoofdpvii. (Iroefhimi wal feu cu braking na den »lat-p en on ice, zelf* by zvvungerlieid, «lroefgeu»(ighed«-ii, maegzuren, bloedoiidran- cen, ouljjlekingeii d.-r inwendigheden cu van ik-blies, krampen u zeiniwirckkingon dei macg slasuloon- I.' i< li. I.irigziekh .-tikkiag, hu.- t-nghursligln i I, km ladeiiniig, onlslekin^ der luelilpvptakk.-n, longi. ring rl-rnig'. s.hiirfleii, uilslag. n. Olti-rgezvvellOil. vcrcUcrblgmi. Zvvaei I l.n-digüeid, züiiuvv krank beid, vw- zwnkking, i liiim.alisnuis, ju-lil, koorts, grippe, valling, verkoudlieiil, bloedverhiitiug, uio« «li-rkw a. l. n-iiuw- smart. vnlti-iul.- ziekte, geraeklh.-nl, de g. vallen dei ha iigkomendc juivn, bleekzucht, gohrek eo nnodlydeiid van bloed, zvvakhei I. ilagulyhsche en naehtelykc CWMUmkle, wiMerzoelil. pisvloedzicktr, grav» ,-|. »ft. out- stclternsSt-ii der keel, der aden.lulmg, uil d< r spra«-k, der kinder-en vrouwzivkleu, vvillo vloed, do wegtdv- vnig vier luzcniislomtou» het gobri k n-i| grvlwn-«lti«»j.l, van frc-schc en van zefiuwacbligo kracliidadiiiheid beze oetwaer verdunt even gclyk den voorrang aen de melk eu «Ie waU-rpap voor de kinder*., op tu voeden Oil v.-or dc zwakken v.m .allen ou.l.-ijyiu tc verslet keu. ly verrast het vb esch in bet oiuualig verhezus vau smeer der vi rzvrakkende of opgelflazfn pcrsooucn. Littrikscl van 7i,00U genninyen, iirderhuorig aen alU andere bchandeltnrjm. l.tNUlM. N.I.N ÜFN l'.U s, Rootlicii. 31 july Kiin. He gezon ihi-id ta» «I» o ttdHigcn Nader is uifmnn- Icnde, vooral wdirlii-.l by. zieb unlboudoudo van id inder Irvilpitiubl. I.zviiu c« imalou doel met do Riviiikta AftiHtp* ui I'.viuiv, die zulko vvundcrhaie MUvv«-rki»ls op bein g.-iunek'l lim-fl. 7.tin Heiligheid kan nid go i. g dc Voofilitleu pryzei) door «lit uiluiuuteud hi 4Mb boui v«sr»cWU, waurvau h> l.y ieder «.elmaol tene Schotel oeomt. Bricfwisselaer der Gazi-tti: i-i Mini CtU i.-si iiiUFT <V51,614, vau Mevrouw do Markiaziii ilc Hn'-bar, Napels, 17 april 1862. Nlvtiiic-cr. -- Ten govolge c.-ner levor-raUloking hl-wf ik teenngaehlig g.-diireii.le z« v« n jsn-n Hel was my onin -gelyk It* lezen, lc- m Iu vvi-ii; ik bad ici.ywschiigo trekking n .iAor Eel P^tJdolc llchaeui, r.ene zcer moeiolyke spysverlennp, h:-i dueAkipc si:., j.: - i., id, en \\.i> on-h i h. vig oyn puuitstscnMrc zeiiuvvaeudoe- umgen. welke my uren lang y. no rust tn-lcii br g. ru. ht.-u vail bet gewdon^ lirtu, il.-rh-n niy b ed ik was doodcly. Ireurtg, en alien urn;- nu t nijuc gclvk. r. vvas my z.- r I.isii-; geworden. Veisohoid. ne gMCedbee- rcomy ontt. h.oté gime.-snnd.b lr,. viKirgi si brevcif hchl.ende, lu h ik tu wauhoingco toestond uw yrwond- lieidsmccl vviUnn boproouu. H.ileil dry maeudeu is he I myn gi-vvoors vu.-.t.N#i geworden b© Itevalenla is wel gcBocm.l, want God *y gel -ofd zy l.eefl my doeu beiicw u uu kau ik my bezig boudvn, bcZofki-n ontvsiigcn en afleggen, cindrlvk myuci.iiuetschappvHTinzi stail luri - uicu. Ontvang, Myitbccr, deYerzcionfig oiyuoi gevoelig# crientelykheiJ t»i niynrr innigste boogaehtiog. Markiezin us bsmvs. Ncer vowlend «l»n I. t lcc».spiert zy 5N mo el hsren hi - n legen audcro gcocesmiddclea. In doo/eii t 4 kil 3 fr 3".. ikil I fr I kit 7 I i t/f kit 40 fr HI., 33 fr 13 kit Ml ft IIIIS BAIlIiV Ul b-M.ta en Lou.p 13 Keizcislractite Brussel. GEZOND 111. ID A EN ALL KM |)QOR DL ON KfVG LLY K RARE IN PORRER K.N LN IARLL1JLN. Tcnmail vocJi-nicr als d# g. woouc i.- .lat. «hl utiminteid v. c^'sol tulvcrt hMhlocd versterkt fl) Stilt di /- r.m- - I. .M h. i »•->.« o i n verkloekt liet vkcsib. t.ezmver duur liyzondcre isachnurs van al wal dc ."--ao v-Twrmin, dietrt d.,-tiocilade lc Hs|iA >te persoi'Ui n «a acudc kinderen van let-dtr lleha»»»- p-siel, hv g-Cfi «len ecttnst trnig. fordo tmmgen vérkwikkcudcu slaep acu de meeste afgematte pcr-ooneo zelf» ten dwo «be do gewoot. ciiocolmK' met uteer kj- nen p— fw'newHf 7#,"#tJ. Cïilix, 8 Juin IfnH». i vertcorcn, no é-.'h.'.i'irnjJ T-I, m.crt,. rtanhd. «m .Ï.Mt' l'-i g» iirH trrmtetd door owr onvrrgrtykctvfc ph-ienta t- r>dio lu r ilo jji-mdhtiJ, gu^dn iclltit, *d> Hevsietua. i-., Jc vciU?#iuig cu gewoonco slacp. geiustbud étr if rung II' f 5,71». Parts, 11 iR.lft. ü.ïia'l .l". V?.1 vl' m 11 u '«lf.8»-. Jlyvie dochter uc uitc« utrtid htiend w kot n cli sfapco, zy vva* met »lK|>looA#id. t mi ïeiiuwonlst.-l:n is over alivu. 7y iM w ara feu zy .Ugbcid en vast vlte cd-dyk geniet z_ -cdsrl jareu vu nul was*. zooJbcid In doozeo i# au Ito lasvon i 14 tassco, 4 fr.. lerroor bri boni lm van 13 lass»-n, fr f-3 r vau 31" lassen, .ti fr van 561 tavsr», ti truit f0 ceuliinco per ta»>e UI 141454 en IVjv.ls te Aetst by dc Apolbèk. r-, JIM Ed' tao deo llerrfvvrghc. Korte Koetst nvt, I* Gba'Un, op de V 'k' B .b tl i.g. ira» l de Ik Vsmt.'vfvrtW f.«4hl» uPgi -k TrÜuiena« rri. by Cc-vcruagic-Vaii tcetKtu - dtekk.r »n J II lyn.an', spolh. - Te K^TooIr* Goclhal» RjJTrapcJi, u.lI. o« év wed tu»»n»rniiin nrgtr. --Te Cent, by F. He bast, apott»^ S-Etizalwitugrsebislran. IT V Ihvels- hauwrts. apotb Spiegels»aefe 18. l.ucJ», sw-'.li St- Jon»jij. t. 31; li l.. g, r*l:«jfs( ris, r,. gi Coudeu- Leeuw Discis, ll», Adctg Puls. oohtgc'arajc Ib. Vau !.*m. Ksl.indcrttract. Wed. Van Ifjve ut-glo, Mag« trii.«irart, 46; fan CoppenhoMr-5ocD, negi V.|d- slrJi-4 *5: DuboiS-Bsenc, nU|f Ho«*pjKToit, t W. d* v:w 3 4 tassen 4 fr van48 I:.»sen7fr.. tr is Hem, vau lasocW] fr. i',_ id.' It, Kt izcrslrsci liruNsvl. Uc Rudder, r.i gle, Bonn. -i. gs, 33. G. Ire Gauwer, nejk Hoof# Zsrnn. slracl, 43. A. bad, segt. Hoog ha ven. 34. N ju Mrabaul, ncgl. lirau«ll>au«jsiracl 3i; l. Mscs-Alovu«-gt korte Usgalchc. t VN auler»- RocL. Koci-liscl, 34. Nau I». ..r.-i. t.»«u», Keultt- HuuL It Gotraerdsbergrn. by D, ttillunk, spolb. Te Imkeren, by «ie wed* I>. md Tl* iuun. uegtw Tr Hou -Ij J Itov, apoil. Ts St Nn olac», l-\ rii MabdK. jitotb., en A NHgauwcn,apotb Te S.-lzsete, bv J B Zwrmvv en C- nrgtv —To th-ndoi moode, by E. Uruylandt. afoib I inMiiJ é'polbk cu L Vsiderniyu»bruggbc. afixb Tt- Weiie ren, by Itemnnter. g. laxiedor». nugt» Hoiidxtoon ba-jwtu Tsletc, bydc wed- be Lampvr, t.ahsl Ae'-i, drukker} d« r gebr VAN DF PITTE, «•"tjenaers, in dc korle Zouhlract

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 4