Ouze^I licaicrzael. Kamer ils-r VoiksveiiegeiiweardiRers vechten fit geloof niet, zegde hy eitidclyk, dat ivy otih van het volk-lu-vcnd beslier, d.it nu gelast is met onze belangen voor te taco, zullen te b< kl tgen hebben, Wnl al- reeds heeft hel bewyzen gegeven dal het obt vit de verities beid wil mUm dooi tfan acnkooj)\an eeu perceel grond npMylbcek voor eene gemeenteschool, en ik heb Zon- dag lest vernomen daler kortelingsookeeno |NMMi cbool op on Scbaeibei k uil ep- gericht worden. Int alles is zeer knfljk en hel hesiner heeft er eei af, doch zyn hel de verbeteringen en küseidiug van slrmen en wegen die ons hel naesteby hel hert liggen: onze verlossing uit bel sljk is 't gene vvy boven alles eerst vragen cu verzoeken. Wy hebben bier de woorden v an onzen vriend lellcrlyk overgeschreven en wy roepen er de hyzondere aendachl \an de herren Ir.lcu oiucs gemeeiilerjoda en hczonderlyk deze van ,!"n beeft i Im pen der openbere wei ken, M. (Ilieeraci'lts, op m, hun ne.hTig- ei ckon- de ecu de biltyke eiacbeo onaei ntedi benei - van Myllmek en Schaerheek te voldoen. Al ic hing heeft Mylhcek en Schaerheek behandeld geweest al of y van de eene nf andere nahu- rige gemeente deeliuaeklen. Ilier aen zal wel dra ern eindige gesteld worden, darr hehben vvy de va tie overtuiging van een bi stier ge lyk liet gene wy nu hebben eu dal op zyu vaendel I ryhtid en i/rlgk/irul poor allen eu in nllrt schreef eu de uiideeleiule geierhhylirid lot rechtsnoer heeft, zal niet dulden dal de bewooners onzer twee buitenwv ken, onze me deburgers. als vreemdelingen Iwhandeld en in der vergeielhock gelaten worden. Neen dal zal hel met. llel organtje van onzen Aelsterschen geuzen boel. alias l lastei hladje onzer omstreken, de weerdige medestrever van den £irroiarr, die al» lasteraer voor den rechter ge h.eg.J is. heeft deze week weer de doodversleiene zaek, LNM.HANI). uit zyn In-teraersenael getrokken om het voor de hondersie mael op den zaeg- j»U»cl Ie leggen, en zoo nog eens de gelegen heid te vinden om aen zynen vuigen haet, dien hy legen T priester rn momnkkeukleed en legen al walde samenleving deftigst beval gezworen heeft, den vollen teugel te geven, en nlles wal eerbiedweerdig is door zyn bran- dend, eerloos slyni le bespanen Wy betreuren waerlyk ons lot omdat wy veroordeeld zyn wekelyks die wageljkhedeu te moeten lezen, want telkenmale .s ons ge moed door zulke verontweerdiging overvallen dat wy uitroepen foei! wagelykc laMeraors foei! snoode volksbedriegers foei.' loei! lage tieten,beUelde penslaven van 't Irancmayouis- dcukpêrs^! **1 dü 8C,,a"dc der laemschc Zulks, ge. erdc lezers, is onze verontwaer- dijing Ma er zvvygeu wy er van uit vrees IÏÏ1 cl'' -sc,|r>\cn nog meer redely kc verwoestingen zou voortsbrengeu dan heler uu voortsbreiigeu zal. In ons nummer van zondag lactst hebben "y KO'Ojld dat wy eenige bedenkingen te ma ken hehlten over het gebruik van onze tlieater- zaol, en de zich daerm bev indendc meubelen. Komen vvy dus ter zake Aen wien boort de theatcrzael. aen wien houren de zich daeriu bevindende meubelen toe* Met welke pennin gen zyu die aengekoclit RcweeslWie moet de gebouwen, wie moet de meubelen ouder- houoeu, en deze laetste vernieuwen als zo versleten of buileu gebruik komen uesleld te worden Op onto vraegskens zullen wy met andere vragen antwoorden hoort de theater, hooren de zich da erin bevindende banken en andere meubelen, hooien de decors de stad, en de stad alleen met toe Zyn de gebouwen, zyu de meubelen, niet met \s stads penningen. en slechts uitsluitely k met 's stads pen ningen aengekorht geweest Is 't de stadskas met die de koeten van ondethoud der gehou wen en zael moet vrywaren? Zy n het de stads- gelden niet, die zullen moeten dieuer. om do zetels, banken en decors te vernieuwen, als zy zullen versleten zyn enz enz.? enz.? Dit, denken wy, is eene onbetwist bare daedzack. lie stad, en de stad alleen, n dus hier de eigenares van heel dien boedel die nog al lamely k veel franken gekost beeft, en wel veel meer (ranken dan ooit iemand klappen zal. want die werken zyn door In t afgekookte liberiialersbestuer, van rampzaliger gedachtenis, lot stand gebracht geweester is dl kiereoor niets besp mtd geworden liet KberhaterHbestuer had immers den waren mtddsl uitgevon Ion, om good in een panty* fp te smelten. Wal deden hier eenige duizciide Iranksk.'iis Men aenzag, in dioji tvd. men vroeg m dien lyd niet, wat zal dal 'kosten 7 Zullen de overgr<»ote sommen die daeracn verspild worden, wel ooit cenigen interest opleveren Wat nut kan er uit getrokken wor den I>it laetste vraegsken is am hun liber- luier gedacht uicl oul.Miapt, Jaer zy n wy zeker van Moesten de mannen van dien tvd 1111*1 zorgen dat ze. hier, gelyk op andere plaetsen, waer zy den baes mochten spelen, eene z iel, en de dacrtoe benoodigde hulp middelen hadden, om. op voorwendsel van NliORI ITt. C lie v, jn If ri, |,(pn van onatliaukclyke zcdeleer? Was de inplanting, de vcrspr. idiog dier zcdeleer ouder onze be volking uift buu druo n 7 N erwa htten zy niet van door die leci, allengskens de w.ne zede- leer do<>r de jongheid le doen vergeten, om ze l 't de li li if r tr l.i. 0|| ij. Mi ZOO dSÜ c, Q t,elo< d, Kei k m ki istelvke in steil nigeo 0V6T bet hoold te loeren zien 7 Niemand /al ons dit betwisten dat is van iedere-m geno<*ggekeild, ledi M n weel ot k wat gevolgen onze minnen van dim lyd vau het alhier in voege breogeo eeuiger tbealeispelen verwachtten, en met Welk inzichtJ/v de zael ingelicht hebben Kit. builen al de nulleloozc gelden die er aen ver spild geweest zyn, om dat gevroebt tot stand te brengen, zyn er aft«J geene fondsen bc- ho«i i- n bk en, om in i et t,- kort te voorzien van de te doene ontvangsten, als eene vreemde troep hier kwam komedie geven Indien de gebouwen, indien de mcubeleo eu decors, uiet stadspenuiugM, dat is te zeg gen, met onze alsdan ally d klimmende Ml altyd /wellende opcenten, kadasterfranken en lee- niugcn aengewonnen ayn, ware het dan niet billyk, nu dat de tvd van verkwistingen uit, eu dien der besparingen of bczuiuiugen ver schenen is. -Dat men er eoffs ernstig aen dacht die gelden, het zweel onz;r medebur- gers, interest te doen onbrengni Zou men ons l uiineii betwisten dal zulk «eu interest niet anders dan redely k zou zyn 7 En is dit zoo, ware het dan niet redelyk, dat uien voor elke vertooiiii.g, gwlyk de welke, da heei en vertooners, of derzelver aen vragers, eene gcêv enredigde soiu deed betalen, die met de opbrengst der oiilvaugsten in ruim verhond staei Nederig roepen wy de aeudaebt van ons Scliepenkollcgie, en onze Itaedsledeu op onze bemerkingen ui inogelyk zouden, op die vvy ze. de aeuzieiielyLu gelden, die aen bet 1 ui. dm zael, mi 't mskA^wi dtf bi* noodigde in< ubelen eu decors verkwelierd geweest zyn, ecitigen kleinen microti opleve ren, en zouden er. roogelyk kleine, wel is waer, niaer altyd zekere b onnen kunnen gevonden worden, om den noodly«lenden ter hulp te komen. Onze liberale geuskeus zullen onzen voorviel met gramschap beknibbelen, daer hebben vvy de verzekering van maerdal geelt niets l«;: zaek zy mogi-u er nog eenige hunner lieflalligstc sclicldwoorden by voegen.dat kwelt ons niet: wy spreken wacrlicid, wy zeggen niets als w.ic lieden. 1-n de vvaerbeiil, alhoewel naekl cu onopge- kleed, uinet noeli rn.ig voor niets vvy keu Zic- «laer wat vvy bedoeld hebben inet bel ueêr- schryveu onzer gedachten. VN.irrom, O intxijrr tl.mmrnk 'zooveel grnoiKrtnp, zooveel vcrbolgeuht-ul! >V»«roni zooveel scheld woorden en vt-myliiigna naer 'l hoofd van den Dfndrrkodt gr «mclco 7Heeft on» oud» r al v opzie li i ii »i Uuldcloo* liryven, vv^«*rin vvy zegden dat als gy onze i lcelrieke ucfvverkcn acn maatellcu deed felvkcn dit voortkwam uil het vet-l Uelrck rial mastellen mei peperko< k licbbcn, er nh rs h> «oegende da*, icdcrcco toch nog eens gaerne op zvn oud bedryf terug ziel, uwe uydige giu- zcngal dan zoo hevig onlstoktu 1 Waerlyk. knoeijcr, is een schelleken peperkoek, U;"' I"'1 "r.g g, iiJm lier, |.uik lu' S.r.nt. IIII t-M-ll zoovec' woedende gramschap vveerd Jongen jongen uw brnu vxordl zieker om zieker, uw# pa|>her»scnk moclai «loor den slag van t july hevig gcraekl zyn, om zulke beestige scheldwoorden eu domrae Vi rw ylnigeo voor t en schrlleki n p«|K rkoek nier Ie kribbelenIndien wy van uwe vrien den waren, gy moogt er zekir vac zyn. vvy zouden dadi l k vader oversteu uit de Lang# Hidder»tr.iel verwittigen en uwe plaet» bespreken want blyfl het zoo met u voorlsgacn, dan vreezen wy voorienc ongelukiigr* ontknooping ..cu dit zouden wy u uocb- tbaus met weiisihcn boch, indien het woord rrrtntoiz voor kaorijtr thmmrnk dan toch zoo een ongelukkig woont is, dal ti'lkeoa zoo lievig zyne gvl onlsict-kt. en dat hy lover heeft dat wv van roggmbrtmlkanlcn als van jxpnkori spreken, van botermtlknap al* van kirak- znlrrrtnaUr en kiirottnur, \ao uint uikrn iiih htl kttfran \ppfl, U t'.rnl waer hel nog ir.aer aehryllnkt was, als van drukkersinkt, dal hy hel ons maer Z' gge. vvy zullen dadclyk op dit vat een kraen ste- k« u, «ene klapkraou, ge weet wil. knoeijer, die zoixJautg zal klappen en alle* zoodanig wel uiüeggen, «lat gy uwen nou< It ipuim ook ZOOllamg vvc-l iu'1 begrypen dat gy u weór achter eene lallicrligo aiikuygcnhiid zult verbergin, en ui uw hol krui|>en gelyk eene vlek ui liacr huis, zooals hel alreeds zoo dikwyls i.« gobeurl. niet waer, knocijer lius, kn<xijïr ilimmrrik, vvy wachten uwe antwoord of, wy zvn ten uwen dienste. Als 'l u belieft, zuldc f vvy zyn gereed. 'T Y,H'ond spreekt in zyn laetsto nummer van z ki re zaken, dio tydcos de gcheunu zitting van onzengcmernterned ui dewelke ei lol devervaugiug van II. I. Van Helle werd overgogacn, zouden voor gevallen zyn. Wy hebben nopens hel achryven van 'l Yrrbond iiilichliugi h acn zier echte bron genomen, en wy zeggen dol al val 'I fnaetturgaealjt arrr deze grkrimt uiting Hetrgfuhrttr* eu al l geen de geiUMMilroep er in stad om- uilgrbazuind krep, LOG ENS EN DEUROti zyu. v «lagen ter zelfder lyd 'l geuzruorgaentje cn al de liberale geuzen «ut,hunne sru-ode logout eu volks- verlci.leml bedrog |e durven of le kunnen bevvyten Wv di-ukei) dat deze logi-iistralllug en uitdaging geno'-gzacm zullcu wezen,om al dogvuzeugezegdt u* lotael te vergruizen. byesdag by bel begin der zitting, en na dal II. Malou ccoigo uitleggingen gegeven had vsn 'l geen er vroeger lease Ik ii he<E cn eoeo dep-ilatio van den Antworpaebon gemeenteraed nopens het wol so ut werp over do militaire dicnatbaerbodtn was oni- gegaen, heeft M. HergC, de opperpnester der aoli- daireii, die noch aen Uod, noeh aen z>n gebod, noch aen 't toekomende leven gelooft, enz. euz.. In t gotivernemeul ondervraegd over de bcgnvin^ van Mgr l.abis, in leven, bisschop van Ooorayk, iii den kelder zyner hoofdkerk M Pc l.antshorrrminister vao Jnstieie, beeft geantwoord dal »cu sedert 11«0 jaren IIII. d# llis- MhtfpW 10 de kerken begiarfde iu dal zulks ten i-t uw vuoud gebruik doch geen recht was. Ken ond.*r- zoek is geopend, eindigde de beer Nioislcr men moet 'l gertebl latco bcgaen. tt*l bumortier cn brubbel hebben de rehaudige kerkliofouleenngcu aeogewrzen «lie wen dagelyka ziel g« beureu eu vrnegden dal er kicraeo ten spoe digste een einde zou gesteld worden h'a verscheidene redevoeringen werd den int- fts-lioiival gesloten en to-eft de vergadering eeuige artikels van 'l koopbaudel-wetboek a« u^cuoinen. Verders heeft de kamer zich onledig gehouden me| di beraedslagingeu over 't budjet van ontvaugs- ten cu dit der ouwaerdtn u uitgaven van orde. De Elotle M'jt kondigt ac», dat er by de be handeling dei budgetten eene licelc k.irto- vraclit iiilerpellatieu zal kouieii. De Eloilt, die van tyd tot lyd met zulk innig spjt den geringeii voortgang der Kamers- verricblingeu \:i*t>telJ, zal waerscbyoljk te dier gclegenbcid zyuc doctriitaircu vrienden bidden, ilen geregeldea gang der vvi-rkzaetulie den uiet door kleingeestigheden u> slooreu.... Men Lerinnert zich het gedruiM-li dat onze tegi iifctri vers maekt« n, toen M. Jacobs, de>- tyds minister van linaneiên, de hefting af schafte door den staet van den laks «ip de R«*diftlilleerde dranken, cn de provinciën en «l«v femeeutcn vry liet ze te herstellen voor hunne eigene rekening. Zes provinciën benuttigden ontniddelyk de bevoegdheid maer er was tegenstand in Bra bant, Hcuegouwr en l.uik. Deze tegenstand was kinderachtig, want hv benadeelde merke- lyk de Mangen dezer drie provinciën, en men moest dit vvelhai'st bemerken. Ook. m zyiu-n laetsten zittyd gal de proviuciale raed van Brabant bet uizicbt te kennen, de voortreffo- lyke bacti iu le slacn die M. Jacobs hein bad genppfid mnpr |,y stelde zyne beslissing nog ««•ii jaer.uit; en zie hier nude stad Brussel die hem reeds voorloopt, «le scktie der linan- (iétt van 4m fMMMtMa«**l van gVÉM lit /vu ile mot ii.-t Khêpeoe-kolleiie, dit het boo- dig is een (aks iu te voeren ten voordeele der •tad op iet slrten vao gedistilleerde dran ken en tabak, taks geschat de som van 00,OHO francs le moeien opbrengen. De schreeuwers van de liberale drukpers tegen den maetregels door M. Jacobs geno men, zy ii aldus afgekeurd door de voorstan ders dezer drukp«*rs, en wy zvn oveiltiigd «lat, binnen kort, liedoeldc taks overal zal ingesteld otmiImi, is 't mot door de provin ciën, dan ten minste door de gemeenten. WETTELYK BESLUIT. De lieer L. Van Oost, cotnmies-grefliier by bet vredegerecht van Ooslerzele, is lol gieiber aldacr benoemd. KEItKEI.VK NIEUWS y vernemen dal de eervv. lieer Dumont, van Cbassart, «loor den II. Vader tol Disscbup van Doorny k benoemd is. De i-erw. beer Dumont,zoon vaneenen ryken wgenaer t.* Ghassait,oa sjot Modieo pdion t** hebben in bet seminarie van Doornvk, ging ze voleindigen te Itoinc. Daerna trail hy in de N ri emde Zcudingen, en bracht veischeidene jaren over in Noord-Amerika. \Nann«*er de Bi ->cboppen van Amerika het ontwerp opvallenden een collegie by de kalho- Dke i Diversiteit vau Leoveo te stienteo, weed de lieer Duiiiotit door ben gekozen om liet v«x»r te zitten, en «lil was de oor/ack zjner weder komst in Belgicn. De nieuwe Bisschop van Doornvk is een der uiitnuiilendsle mauiieii van de Belgische gees- lelykbeid, eu het ware imjcilyk geweest eene betere keus te doen. ritlESTERLYLE BENOEMINGEN. BISDOM VAX Cr.XD. De Eervv. Uallebaut, onderpastor tc Wel- teren, is pastor benoemd le Smetlcde. STEHFGEVAL. Tc Nirii«verkerken is deze week ovorledcn Myn heer L.luartlii» He hepel, korter «lezer gemeeute, o#d adn pen, Md< raoorztuar va# kM bra fa m k ip van lien II l'iancmeiis Xavenus. en omier|iri-si(leul van .1.* Maetscliappy van den Handboog Hit was ei n volksvriend, een overtuigde k-iibolyke cn ccii nu ddadigo vriend vao den zrme Dal zyuo ziel io va-do rustel COimESPO.NDENTIE. Ontv. van M. V. D. V. t«> Ervvelegem, Frs. ft ovei 1871. - Idcsa vaa M. B. d. te s' Ue- vcns-Esschc. Ets. G. over IH73. Eene lafhertigbeid Zoolang er in liet proces Catnille Nolhomb cn andere getuigen leu last»! opkwamen, zoolang de advokaet-ge- nerael beschuldigdi', deelden de doctrinaire bladen - de cerlykc PnLcensei n aen 'l hoofd groote verslagen der zittingen meè. Nu eindclyk deadvokaten van de beschuldig den optreden en bel zyn «Ie beroemdsten van Brussel nu men eindclyk datgene aeu- haelt wat ten gunste der beligten is nu zwygen die bladen stil. Eene laflicrtigbeidzeggen vvy pn bet woord zal door ieder deftig man bekrachtigd worden. Hel zyn d«» doopspiegtigheden. zoo als lii't een dagblad deed aenmerken, die plaels hehhen gehad den i" november iu 't paleis van Z. K, II Mgr. de gnef van Vlaenderen; de jonge prinses was gedoopt geweest eenige uren na bare geboorte door Mgr. Donnet, pas tor-deken der koninglyke lamilie. Slechts zyn de doopsceremonien gccelebr«*erd gpweest woensdag door Mgr. Deschamps. in t by wezen van IIII. KK. IIII. de prins en de prinses van Saxen. (Monituer.) M. le burggraef Vilain XIIII die eene ernstige ziekte van de Kamer beeft verwyderd sedert ë«;n jaer, is naer Brussel, gelukkiglyk leenetuacl hersteld, leruggekeer«l. Ziellier de toestand der waters in de vlakten der Schelde en der Leije. Audenaerde. De Schelde looplover en de selieepvaert, te gevacrlyk geworden, lu'eft op- gehouden. De waters bereiken byna bel cyler derinaend van mei IK.V3. Seminerzaeke. Aeuhoudende wassing al de omliggeude plaetsen zyn in een meer her schapen. Astene, op de Leije. Er had zicht eene g.-«...'ligc daling o|ig.'da«n geduremle deze laetste dagen, maer de wassing is herbegon nen sedert gisteien en 'l is zeer le v reezen dal zy zal voort duren. Dank aende diensten die de vnerlvan Dey nze naer de z«>e bevvyst, i% de stad Gent teeoemacl kunnen bespaerd worden tot uu toe. Al de nfloo/ingswegen zyn open en bun Verliet is aeuzieiilyk. De waters der Schelde, te Doornyk, zon der ophouden door de regens gezwollen, ryzen van langs om meer. Te velde, liggen de nenpalende gronden on der wati'f. en «n groot getal geliouwen, zoo i - d« Miiki-rfabriek van Avaing zyn in tcu meer berscbap|Hku. Iu de sUd slaen de kelderkeukens onder water, cn er zyn kelders die byna leeneoiael overstroomd zyu. llel water der Mae* blyfl klimmen, en treedt op vnr>cheidcne punten buiten zyne oeversverscheidene straten van Namen staan onder water, in zoo verte, dat men in sommige uiet een bootje zou kunnen varen. Tussihen Namen cn Luik levert de over- strooming waerlyk een grootsch gezicht op. De vallei staet byua geheel onder water, hier eu daer ziet tuen le midden van den stroom huizen stacn op andere plaetseu zyn het ii«>oi of strooimyten. Tc SeratDg en te Ougroe staan er geheele werkhuizen in bet water, dat zelden eene zoo groote hoogte breit bereikt. De waters der Serooi te Aerlen zyn zoo zeer aengewassen, dat er zeven personen, welke over de nvter wilden gaen. in omge komen zyn. Mi n beeft reeds twee lyken van deze ongclukkigen weergevonden op hel groiidgvhied der gemeente llerbeumont. Zes der sla«-bto(Ters wareti getrouwd eu va- dif van familie. In de Incisie geheime zitting van den ge- meenteraed van Brugge zyn er ondervragingen gesluerdasn hel schepciien-collcgie over /.«-kere feilen, vvaermcë de reebtbauk bemoeid zyn. Het nazicht op den laks, dl# d# hals betalen, en de gevaren, waeraeo sommige personen zouden blootgesteld zyn geweest waren er bel voorwerp van. Op de vraeg vaiideiibur- geirecster, zyn deze /aken uitgesteld tot na de uitspiaek der rechtbank. ftt tuntjblacr ij ook bftmeltriyk roor ilrn mensch. lint «le tongblaer ol muil-en mn«*g- puisizickte van liet vee ook voor metiscbcn be- smeHclyk is, blykt uit bet volgende De beer L. Van Driel, ryksveeaits te Eind hoven, vvierd by de lieiiandeling eener zi«*ke koei door hncr ui «le liaud geln-lin. De wonde was zoo onbrdiiidehd, dat by er geen acht op sloeg. Dry dagen later echter openbaerde zich de besmetting en werd zyn tandvleesch en zyne tong zoo hevig aengedneii «lat by geeue vaste ol warme zelfstandigheden meer kon nutten. Thans bevindt by zich aen «le beter hand, doch de ontvelling van zyu v«-rheutelte gaet zeer langzacm voort en is daer by zeer M "'.vk. Als tiieuw bevvys van «Ie wierheid onzer be merking meldt men uit Arnhem dal daer ten gevolge van liet drinken van nielk van koelen door de t««ugblaer aengedaen, die ziekte onder «le meifschen lieersclit Om alle ge\aer le vt*r- myden, gebruikt men slechts gekookte melk. Kornr.cfii is als «ESTsTur. llel kollie- gruis scbynt eene detigdelykbeid te behben die by velen onbekend is. De zelNtniidlgbeid is kostelyk, niet alleen als een krachtig wer kend mest, maer«>ok door de eigenschap welke bet bezit van leenemael bel onkruid te vernie tigen en «le planten die men er mede he«lefct tegen alle insecten en vlooien te viywaren. Door zyne reukstof is bet buitendien de besté meststal voor ineloenkweekeryen. Met plant- aerde aengevveud, doet zy de jonge meloen- planten spoedig groeien en verschaft bet aen alle vruchten eeneo uitstekenden geur. Te Luik is eene volksboekery, ingcriclit d«>or de regeHtie. Er bad dezer dagen «*eue verkooping van boeken plaets. en êën enkel werk werd d«»or «Ie verzameling aengekoebt T Leven van Zwingle, een hervormer van Zwitserland, geschreven door een Protes tant. Ziedaer, welke boeken de besltierders van Luik in banden van bet werkvolk geven zie daer op welke wy ze zy «le katholieke overtui ging van hel volk en de jeugd eerbiedigen! Men schry ft uil Luik De waterwas der Maes is na eene kleine daling weër dreigender. Sedert zaterdag mor gen is bet waterpeil 50 centimeters geklom men. Nog «'en weinig, cn de vloed heelt dezidfde hoogte bereikt als tydens de ernstige overstroomingen van 1850 Zondag e« bter ontsnapten g«-oole aen voeren van water door de afleidingen, waerdoor de overstroo mingen, vvaeraen de stad vroeger bloot stond, veelal vermeden worden. Door de groote toevloed van water is Luik /onder onkosten eene zcehave geworden, want in plaets dat de scheepvaert zou onder - broken zyn, heerschl er veel meer levendig heid op onze rivier en men ziet er schepen van eene tmmemaet, die men er zeet zelden mag aenschouwen. Al deze schepen liggen langsheen de kaeien van Batte, en Saint-Leo nard vastgesjord, waer men die laedt eu lost zonder de brug te moeten doorvaren, wnervnn de hogen geene genoagzame hoogte ineer heb ben door de zware wassing der rivier. Men schryft uit Charleroi. Een man vaneen veertigtal jaren, met vuile lompen bedekt,en die zynen linkeren arm droeg in eenen doek, die hem over den hals geknoopt was, kwam vrydag iu den valavond hy den pastor te Marclhenne en vroeg eene aelmoes. Met den eersten oogslag bemerkte de pastor met wien hy te doen had hy deed den bede- laer binnen komen eu zeg«le stil tot zyne dienstmeid, dat zy den politiecommissaris moest gaen balen. Terwyl «1e meid afwezig was, hield de pas tor den bedelaer aen den klap. Deze zegde dat hy gekwetst was, enz., en indelyk ver scheen de politiecommissaris, die onzen ke rel vastgreep, zy nen arm onderzocht en bc- merktedat er met de minste wonde ol breuk omtrent was. Men kwam weldra tot «Ie ontdek king dat de gewaende bedelaer hel hoofd was eener bende kwaeddoeners. De man begon te klappen, en dank aen zyne verklikking heelt men verscheidene schelmen kunnen acuhou- den. Een brand beeft donderdag avond zes huizekens vernield, te Tliourout staemle, t«*r gebuchte Margdndd. Ile« vuer is begonnen in de woouing van den genoemden Felix Assel, ten gevolge van 't breken van 't glas der pelio- lielamp, de vlam der lamp deelde zich oumid- deiyk mede aen liet bouten plafond, en korte stonden daerna lagen zes huttekens iu puincn. Het gebouw was verzekerd, maer geenszins de meubelen, T geen zes laiuilicu iu eeue uiterste elleode dompelt. De bende, welke de omstreken van Ton geren zon lang verontrust beeft door bare stoute diefstallen, is dan eindclyk geknipt. Verleden donderdag steiul een vent op de markt van Tongeren dn* in 't geheel bet uit- z cht niet bad van eenen boer, met eene gioole hoeveelheid boter. De commissaris kroeg vermoeden, en deed de boter wegen, welke in beslag werd genomen, omdat ze te licht was. De verkooper zegde ze te verknopen voor eenen anderen, wiens naam by niet kende, maer dien by op zekere plaels moest terugvin den. De eigenaer der boter was L. S. Valke- neers. van Tongeren, woonachtig te Ans. die staende hield deze te Tbienen gekocht te heb ben. Eenige uren later verneemt de commis saris, dat er le Luik boter en Hliynwvn gest«v- len waren, en men bestaligt dat de boter, te Tongeren tc koop gesteld, gestolen is gewor den te Luik. in een buis waer Valkeoeers ge werkt bad. De politie van Tongt-ren, Tbienen en Luik Inheit eene menigte gestolen voorwer pen ontdekt t«- Ans, in bet huis van Valke niers. te Tbienen, by bloedverwanten van Valkeneers. en te Tongeren by Valkenecs, vader, waer men ook vvyn gevonden beeft. De bende is dus eindely k ontdekt eu aengc- boudeu. Een jongeling van goede familie, de beer de Kis te Parys overle«len, ten gevolge van «en buitengewoon ongeval. Hy trok een paer gewasscben witte handschoenen aen. en gevoehle onmiddelyk hevige t«yn aen zekere kweisuer, die by aen den duim bad. Was er vergift geweest in de stof wacrmede de haud- .ii. 1 schoenen waren gekuisehl? Dit is wel moge- l)k, want de ai me jongen kreeg den kanker en sliert ei van. FIlWkltYk. Pary», 30 November. De Memmirg van «rydag werd al* eei» beilissendi zegcpracl «oor bet gouverncmrol beaebonwd, ti de iiiriclitiug der üebotidi-udo republiek verx* berend#. tic bureel*# roudm nuirndag C«*oc commiitit beiioomeD, uiet d««r iuricbliog gelsst. Trlryramnien he&tatigen, dat de »tenianng over# eene Icvcodigg voldoi-mng beeft verwekt. Do Journal dn Ih'balt b«-»l:«lig(, mol moor golaton. beid «tao wol voldoeuing, d<- verkregeu in« erdcrbt-i|i van het uitvoereod lievvind Dieuit»lag i* geuoeg om met to Mervro niaor hel dagblad wool niet, of Let /is te leven llicrby vo<-k'l h#l##M dat «tic stemming goene liocgen-tcmdo zekerbeij kan geven, eu er uit volgt, dal «»r geen gouvirucnutit besbei l»c proelaiaatic der sicmmnig vvea' begroet mei kreten van Leve dc rcpubüek op al de baokca der linktrzyde By hel verlaten der racdzael liet de opgepakte menigte Uk-juk hingen hooren, ter e«ire der republiek rn van den boer Thiers Kon tlergolvki manifestatie had bjr de amkomst tc Parya plaets. I»c Si. rlr zegt, dal de dag van gister voortaon e«a fedeokwaerdige dag zal wezcu die der uitroeping van de derde republiek. Men denkt dal de beer Thiers vandneg geen dtel zal nemen aen de werking der Nationale Vergadering. Versailles, 3November De segepracl van den beer Thiers beeft uiet larg geduerd reed# in dc sitling van gister hoeft hy eeue nederlaeg aeledcn. Lr wa# kwestie van «la lulcrpellalie van Jen heer l'rax Paris, over de adres- Sen van gelukwenst biug d«xir do munidpeleradeflj 3uu Jeu heer Thiera gesonden Na eene lange en hevige discussie stelde de beer Bauul Du«al, lot der reehterzyde, het volgende voor: De Nationale Vergadering, «Aanvegende dn vei »i heulen.- iiuuucipn crnden de wel geschonden hebben nit-l rechtstieeks politieke adresgen te zen den n» ii den President der Bepubliek overwegende d.it dc plicht des munster» van binnenlandsébe zakea vva«, dezo schuldige hetoogiogen to beteugelen, roept dm minister van biunenlaudscbc zaken tot bit toepassen der wel, en gaet lot de dagorde over. - Dit voorslul werd aeugenomcu door 303 stem men legen 1'jM. I'o lieer Victor Lcfranc, minister van Inooeolaod- scho zaken beeft lerstoud zyn ontslag ingediend. In rvh. sRFbrviMcn. De mdlioeuen, welke krachtens een bestuit dir Nationale Vergadering aen de lamilie van Orleans zullen weergegeven worden zullcu io acht devlen verdeeld worden 1 At u den groef van Parya cn aen den hertog van r.hartrcs van den kant huns vadeis, den hertog van Orleacs. 2 aen don hor tog van Nemours 3. aen den prius van Joiuvitlc k aen den hertog van Aumalc; R. aen den hertog van Montpensier b acn den koning der Belgen, aen den pracf vao Vlaendereu, aen prinses Chartolts, keizerin vao Mexico, van deo kant hunner moeder, prinses Louisi van Orleans. 7 aen den prins Philip van Wurtemhury, van deo kant zyuer moeder, prinses Maria van Orleans. 8 acn dt; priost» van Saksen Cohurg, geboren prinses Clementina vau Orleau». Du nfstvmnielingcn van koning Lodcwvk-Philip, zegt ecu l'aryziseh blad, zyn heden leu gelatte Tan twee en vying. Eene schrikkelyke roisdaed is donderdag laelst lo Parya hedrevcu geworden, in do Avenue d« f.h«. u nion, in lift gemeuhlerrd holt 1,/r Sugillnire Zekere Etude Guy, dio zegde Iclterkumligu le zyu, en b«- vveerde desehryver Ie zyn van een werk,dal in !8o0 verschenen is, nnuielyk llitloirt dt IA mor, vroeg woensdag aen «ten meester van liet geslicht, «ene kacucr om den nacht door te brengen. Ily beweerde eeno bloedverwante in do wyk te hebben, die ziek was cn den nacht in hel hotel le komen doorbreng en om te spoediger by liaor tu kunnen zyn als er iel» mocht voorvallen. Iii dc kamer nacsl dc zyne logeer de zekere llumclin. handelsreiziger, komende vwo Troyes eu rcizendo voor het huis Coltui m Cie dar stad. Donderdag morgen, als de garpon in de kamer van Guv kwam, was deze verdwenen My klopte aen do deur der naeslgclegtwe kamer en men antwoordde niet. Men deed de deur operbreken en vond het Ivk van dfn heer lluintlui in bloed badende. Ily was do keel afgesneden en in de linkere zydc bad 2 wondt a bekomen Min stelde «ast dat hem ten reiszak, waer- in 1000 fr. in bankbriefje» zalen, ontstolen wa# hy had dags te voren aen den meester van bet hotel ge zegd, dal hy die aoin by zicb had. Een onderzoek i» geopend Ycrscbillcodo inlichtingen, toegekomen iu de politie proftctuer, doen veronderstellen dat de moordcuacr langs de stalio van Lyon rond dcc mid dag vertrokken ia. Een schrikkrlyk schelmstuk heeft de stad Nimcs (Gardl in verslagenheid gedompeld M Morel, wapon- maker, eigenaer van eene schyfscbieting, Kevebere- dreef, had seilert den «Knlog dertig duizend frocks in goud vergaderd en hy bad reeds aen vele per sonen nvroi gd of sjr geen buis le koop wisten om zyuo 3d,uuu fr». tc gebruiken, welke hy in zynen hof verborgen hield Vrydag avond, voudt men I. Morel iii zyne sehyfschieting dood liggen de grond van den hof was overal opgedolven en de srbyf ver dwenen De daders echter hebben slechts 20,dt0 Ir. kuon«n medcoemen, want den zelfden dog had M. Moitl lO.OOo frs naer de hauk gedragen De moor. denaera waren, zegt men, ten gr talie «ras vyf. |»e pol «tic zoekt hen op. Deze droevige febeartems beeft te Niuies, waer de beer Morel door eenieder geacht werd, eene groote opschudding Ie weeg gebracht. Eiss clrii 171. AiNBCSTHMSti. Den f* De cember afsalMado, om I ure. zal iu nel g< kmw dienende lot bet l/estuer van den openbaren bysland, le Pary», ococ aerdige aonbcslcdmg plaets bibbes* Hct be-sluer ut de meeslUedeude toewyrze# hel overschot van V armen-eten, en, men ladieuicl! deze verkoop brengt jaerlyks eene som op vau 50.Oud fr Al de becoeu. al het vel. oude kroelen en brood, voortkomende uil dc hospitalen cn aodere weldadig- he«d»g> slichleu, zullcu hy gesloten bicdiug»billet v\ord«-n aeohcsleed, en nu u zal zicb oen gedacht vormen van de belangrylheid dezer vtrkoopiug, its mun zal welen, dal er voor meer dan tP.OO# kilo# bernru zvn; meer dan GS.OoO kilos korsteu br«K)d, en Sr-.IH'O kilos vlceschvel. - De *si- va* Grootvaum. Ecu dagblad vao Pary» vcrbaelt dc volgende ueuseubistoric De oeus io «jueslie een over groote oeua weid vcrvaerdigd i# tik14 io zilver en op het gelari 5« plaels! vau der braven soldact, dm bel rcukorgae# oor een sabelhouw was kwyt gerockt. Toen de brave soldaet sliert, bewaerde de Irooa- le loose weduwe den neus als een boilig-lom, en la- Ier stelde zy hem ter hand a«o baren toon. Ongelukkig was deze tooo geheel en al beroofd van deo bo» dea cerbicJs Hy vond deze rcliquic cco nutteloos ding, en liet cr een naeldcnkokcr vso maken Tol maeodag bleef dc neus een naeldcnkokcr. Doch maendag heeft de kleinzooc vao den knsooel den nzeldrukokcr toevertrouwd acn eenen juweber van dcu boulevard Montmartre, om er ecuc zeef kleine snuifdoos van te maken. Dc kleinzoon zal derhalye pen snuiven uil de# neus vao zyoeo grootvader.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 2