LAND - MEERSCH Marktprijzen. Vlasinar kleit. Uaatscbappij van Mililairercmpla- rcuenten J A IV DELI C II T Prys 2 Franken. Stelsel GEOKGFS YILLE F. Courlois en Fan Itni Verknoping. VAX ROG.MEN Stad Aalst. Bossfhrn, Landen cn Mcerscli Beuken, Wilgen, Ahcelen en kanailns pariyen ZAE1LAXD LAM) te koop Mruliols on tleabolaire Voontorpon IIOFSTEDEX, ZAAILANDEW B.is.-li cn Mcerscli ll»fsl:-i!e. Zitailamlen en Meerli. Verknopingen van Boomcn tc llofsladc. B O O 11 V E X I) I I I E PAlSEI.YKi: STATED. Fen by uitstek* (idhei<l leugenachtig dagblad tirukl bcdcu voor tic duizendste macl dc lytJiiig der Sickle van deo Paus Welou, Zyne llciligh» i J hoeft den 29 novembt i lUO^gcads tcncbci line karvlio*l«jr en and«-ic r- fc'oueo Vab óndcrsi-lx xl ontvangen, ondcr dew t-Ike W) slechtzblicn opaorBcu li. Mgr. Has-»ouu, •nDeoueuscfte pettier! van Cilicte He fOipodbouUMact van Mgr. de llérode is van langsom gbrfitlMcllcudcr thider do person» n die dagrvks trier iync lydiugrn vragen, boud. n wy er in f. Etc M den gr-jil do Bourgoiug an» to balen IT.VI.lft. Mo» sell ry 11 uit Sieiliè, aen de Monde Palci me, den 16 november. Een eertooze acnaUg is bedreven geweest in den nacbl van 10 loopesde in vend, te Manino, legen onzen aartsbisschop. Mgr C.elesia, die zicb iu dczc slrcck bad begeven om do kcrkm te bezoeken. Um- lrent twee ore 's morfend*, zjuir geweerschoten afgelost geweest in do richting der slaepkainer vau Zyne Hoogwccrdigbeid Gclokktglyk zyu de kogels, door de vensterluiken vliegende, in den mticr gedrongen, op cringe centimeters afstand van *1 hoofdeinde »yna beds eu hebbec bet aeugcduid sftdttofTer nicl bereikt. Men is de drjfvcor »n dezcu eerfoozen acnslng onbewust' maer men beeft reden Ie veronderstellen dat de sekte, aen God en sen de s-uurnlcviog vyaudig er uiet vreemd sen is Sedert ling, i* Mgr Cel. s i blootgesteld aen de uitvallen der lit>erale party, die in beui een dur vurigste verdedigers ziel der rechten van deu Heiligen Stoel, een man van ren weinig geueino bedryrvigbeid, klockui.ivdigheid van knra Ier en dadelyk, een man, leu slotte, die vao de meeste volksgunst in Sicilië geniet. Er is gcene beleediging die in. I tegen beni is uitgebracht geweest Macr do uitvallen eu do vuile lasteringen eencf srhaemlclooze drukpers zvn lol nu loc onmacblig geweest tegen eu man die den eerbied, de achting eu de ver knochtheid vao al dc klassen beeft welen te winncu. In do stredk waer Mgr. Celesia zich beeft begeven, is by uiel ceu ware geestdrift uutbaeld geweest f overal beeft men zyne aeukonisi mei bitterende vreugde bcloogeu gevierd. Uel ware overbodig u de verontvveerdiging te zeggen die de aenstag van M.mmo heelt verwekt. Ho sUdclyke racd dezer streek beeft in naeni der bevolkiog, ecu adres opgesteld, vvaerio mm gansrb den afschrik tegro dc moordcuaers vuropeubaert. cn vvaenn men den prelacl gelok wener hl aen hrt gevaer ontsnapt te zyo. He meiji r. vergezeld van de sicdelyke junta, is dit adres aen /.vno Hoogweerdig- beid gaen lor band stollen Eene kommissie, samen gesteld uil kauonikkeu cn keriainbibmtUcrs onzer hoofdkerk, is ter zei ver Ijrd uit Pabrma vertrokken om den airtsbisschop geluk te wensebcn. Do doorluchtigo herder heeft tranen van arn- doening gestort over deze betooging en zegdo aen eene byzoodere gen ido des bentel* en aen do zege ning van den lleiligeo Vader Pius IX toeschreef van dc moordkogels Ie zyn bevryd geweest. Men weet iudoidaed dat, zes ureu vóór den aeoslag. by een brief heeft ontvangen van don kardm.n l Autouelli waorin, onder andere dingen, gezegd was dal dc Heilige Vader uil er berteu den onvtroiocibarci) herder der narlcrmiraonsche Kerk zegende eo God smeekte op dal by hem de gratie zou vi rkenen do "Werken van zyn lastig apostolart uilteslaen. Een Tc brum is gislercu ui de boufdki-rk gezongen ge weest. ItoLLenlied vuur ten omer naburige gemeenten. n! a! De knechten van bara! Willen hier ons dorp In-sloren, Maar bet zal maar dnj jaar dun u a a a De knechten vao Para! r! e! f Daar lachen vvjj nu mee' Kan-I met zijne slimme strekten, Is gevallen en bezweken c e e Daar lachen wij nu mc«5! i: i! i! En Karei zijn jenic Wod hier ooh gaan meester «pelen. Maar spul ging ons vervelen! ii f i ia foert voor u jen iel o! o! T is eindelijk toch zoo1 Karei ligt nu op deo reester, Want bij is geen burgemeester! o o' o'. 'T is eindelijk toch zoo! u un Voor eeuwig dan salut Karei jongen i is toch spijtig. Voor dal postje licpt gij vlijtig u u u Voor eeuwig dan salul yy y Ab God sta lieiu tn. li bij Ziel zijn blosjo reeds verdwijnen, Vju verdriet gaat bij verkwijuou! y' y! y! AU bod sta Ucn» locb bij ÜOUMUT't Iit rci Pinrs Apsccss.ro, Roos, Aenbctjeo. Ourenndclyk goede uiUomst wacht een ieder, die deze niigemakkm behandeld volgens de eenvoudige gedrukte voorschriften, die om ie- deren pol en dooa van Hollow ay's g. nepmiddelen gewikkeld zyn. Zy zyn ooschalhaer voor de jeug digen en schroomvalligcu, vvu r bloobod sonilyd» hun leven in gevacr brengt Ecc w ciuig oplettend - bcid. uiilige volharding cn gunngc kosteu. tullen den sebrooinvvlhgslrn m *taet slrllcu om ieder ge- val tol ceoen gunstige» uitslag te brengen, zonder geheime ziekten aen iemand te ontdekken. He Zalf houdt dc verspreiding der onstekmg legen, bewingt dn overprikkelde vaten, verkoelt de heele huid, ver zacht de kloppende en stekende pyneoen geeft groote verligting. He gedrukte aenwyzuigeo voor bet ge bruik der Zalf, bcschryveo levens duidelyk wanneer eu boe Holloway'a Pillen moeten lugenomen wordeu, op dal dcrzelver zuivercudo eu regelende krachten dc regeling en versterking van het gestel bevordereu. MEI WE BESOHUTEV Tegenwoordig is bet te I oud-mi. is de beate gezelschappen, iu de mode de bezoeker* Ri s» hi mx van R(vki.».MA ARzairv aente bieden by wjrze van uwen et verva» rdigd door bet huis Hu Barrv en C*. vau Londen bit huis meldt oot de aeakomnt te Brussel van eeuigo kisten van dil oicuvv verbruikingaartikel. Ten einde hunne bewaring in alle klimaten te rer- vt-rxokeron, zyn deze bescbuitcn gemarkt zonder boter. Welk, noch eijrren, betgone ze harder miekt dan dc gewone beschuiten, macr hetgeno ze betel van zaer te worden, iets waeraen deze lactate onder- hawg zyn 2y amilleo ras in den mond, worden tea allen tyle gecteu. 't zy droog, *K zy gnwreekl ia water, melk, koffy. chocolat, tbe. wya, enz Zy ver- frisachen dun mond eo dc maeg. iicmrn de walgio- geu en brakingen weg, zelfs by zwangerschap of op tor. alsmede alle ontsteking en allen koorUachligeo fl U Ul ontwaken, of na he* noiugrn van z. kere gerecht» u, zooals ajain, look. ene bel gebruik van aterka dranken of u-I f tan Ubak Zy verbeteren deo alaep, den «eilual cn da apyivertdcriag. voeden ten telfdco lyde beier dan vl. ach, geven zuiver bloed eo vast vlrescb. cn verklo ken de zwakste rorn- iK'boc Voordo prraonco die zich op reis bevinden of die geene kruktr. houden, zyn deze beschuiiao ooscLalbacr In doozen van t tb 4 fr van t Ho., f' vao 5 Ib 16 fr HF. IIFALEMA CHOCOLADE Tirn aael voedtamei dan du gewoone chocolade, dit vocd.'l van uitmunt'-nden smack zuivert hel bloed, versterkt eo all!t de zenuwen en hel hoofd, en geeft vast vbe-ch Door lH-zondcrc wcrktuig« n van al wat in de a cacao verhittend n graiuvrd, dient die diocola'lc voor de irY-raie prrsoncn cn de kinder en van zwakke I ebaemsgeau-ldhcid hv gerft den eel'usl, de goide ap\av«riei-riog en deu verkwikkeudeo alaep aen dc verzwakalen weder, z If MM d.-gineu wilkeJc tkttottét BM kWW veruerco Gzmzinu n* 7b, i»». Cadis :t Junt 1*6* Mynheer, 'l is met teel geluk dat ik u mag zeggen dal mync vrouw, die sedert lunge jaren aen m li^rpe darinjiyneu en gedurige alaeploosli'dcii leed, door uwe onvergel)kbere Bevalcuta tio» oladc volkomen g» nezen is. Wy zyn u z'er dankhacr n ik neem deze g. Ippenh. i.l ie bael om u de verzckcriug ut)oer hou ge achting tc gcvcu. Vicente Moitso. In dvun en in hiblctlrn voor f i lasacu, 1 fr. 25 voor 24 lassen, 4 fr voor 48 lassen, 7 fr. of onge veer 15 c per tas Zending tegen position». BMtP.Y Dl' BARRY eo C'. li, Kcizcn>trael, Ie Brus sel cn overal by do dep6llioud»-rs. c kleclielen 30 Nov. Hel vlas is Iner Ier markt verkocht aen lr.t-50 7-20 per 3 kilo» volgens kwaliteit. t'rugge, 30 nov. Vlas |ier 3 kilos fr. 0-30 a 7-43. (ieeraerdsbergen, i dcc. Het iiiw vlas wordt beden verhandeld aen fr. l-tithle kilo. Henderntonde, i dec. Vlas per kil<» fr. I 83 a 4 1)5. Ketup idem. 0-110 I-HO. Sotlegem 3 dec. Vlas per 3 kil. fr. 4-0) a 4 00. Deynze, 4 «fee. OOOt) o 01)00 kilos snuit of zwingelkallotten, worden verhandeld aen de volgende pryzen. Iste soort 47-00 a 33 00 de ItM) kilos. 2de 33-00 42 00 3de a 47 00 33-lK) Genl, 8 der. I)e Vbsnierkt was he«irn weinig gewigtig. l'ryzen zonder verandering. Goede vrjeg. Zele, 7 dec. Kemp par 11 kilo, fr. 10 88 a f 1-43. St. Nieolaes 7 dcc. Vlas par 3 kilo. fr. 5-37 a 0 47. 31. li ERGERLY K E STAXI). GKBOOHTKN. IIvmir.t.va IG Vaotwr.L. 43 HL'WEI Y KEN. P. Sergaut, klerk, met M. Ilerckenralh zon der beroep. E. Roberti. bedienden te Ste-Jnns-Molen- becck, mt-i H. De Vos, zonder beroep. OVERLEDEN. F. Van llauwcrmi'iren, beggyn 68 jaer Beg- gynbof. V. Callebaul man Lebon, kaeixver- ker, 74 jaer Hovenieistraet. M. Temmer man, vrouw De Hacker kantwerkster 33 jaer Schaerbeke. 4 kind onder de 7 jaer. Gevestigd te Gent NV.Jerschel.lekaai (Reep) n* 70 recht over hel Bisschoppelijk Paleis. Het huis K. A. Demnynck heeft de err bet publiek kenbaar te maken d it het ?ioh g- last van hevlen af nu t de lottrekking daar In of l «l aan den prijs van fr. 730-00. Andere «ooi waar den dan deze zyn ook aanleg-ian. 4'•erne beta - lingen moeten geschieden dan op hel bewijs der Volle en definitive vrijstelling d«-r lotelings. Voor verdere bijzondere inlichtingen tervoege oven zicb in de dirertwr. Men vraagt goede agenten. MEN SCIIRYFT IN nv Spitaels-ScbOermans, l>oekhandelaer, Ie Aelst. EN ZYNE BENDE, historisch verhacl, nacr dc echte bronnen be werkt, door E. TERNEST, Dit werk zal in liet Legio va» hel aenstaende jaer verschynen en ongeveer 300 hladzyden be- slacn. Builen de iiischryving, die den I Ja nuari 1873 zal grshilrn j.yn, zal de prys op fr. 2-50 worden gebracht. FABRIEK VAN VETTEN (ouder het control der laadbouwslalie van Gembloox) HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVAARDI GING DIER VETTEN gewaarborgde titel» en samen stelling 41, Roe de I'Angle, (bij de Statie Al'ée-Yerie.) Brussel. Elkeen die ih izi.kd siloos, rmi of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de oot- leding uhteumis van lab ii »l»>en door de zorgen der land bouw sla lie van Genibloiiz. De Noiari* DE VRIENDT te Aalst, zal op Dijc.sdagen 4 4 en 21 J inuarii 4873, otn I ure namiddag, ter herberg den Toreo bij d'beer J. M eu- ti M 1 nbaarlijk ik» open Eene goede partij Land te Moorsel op derv Perrekauter, groot 31 aren, sectie B N*7»3. In gebruik bij den verkooper Constautinu* Koens. GROOTE VERKOOPING te Moorsel. De Notaris DE VRIENDT. te Aalst zal na mens Jufvrouw weduwe Petrus litterspiet, dc heeren Lcander Bosieelsen Charles Louis Van Mol, op Maandag 43 Jamuanj 4873 te be ginnen om 9 ure 's morgens openbaarlijk \er- koopen de gezegde Boomcn. Op Zal» rdag 4 4 De» cmber 4872, ten 42 ure s middags openbare vei looping van 4° 4.» koopen schooue Lindebooinen staande te AaLt :».»n bOtfwHtl mi MM «1» kazMii. - 30 k go pen Snoei en Etwlrys. en heuige Bouwmaterialen rn andere roe. rende voorwer|»en op den cour der kazern. Men zal vrrgadrrea aSo dn Botei mdkstraat. Door hrt ambt van Deui waanler NOTLIUS Ie Aalst. VERKOOPING VAN allciliesle te Mes[K*laere en Cysegem. Dt n laria nut n \n w h mi i i u Moorsel. zal op»>i.baarlijk te koop bieden, de volgende goederen 4'" Koop. Bene MTt|j Meerseb, ie Ka*- pelaere. op den Helst, g.-.adaslreerd sectie B X lOVbis, groot volgens meting 34 aren 2!» centiaren. Boomprijs fr. 80-00 Verdeeld in 2 gelijke deel»-». 21' Koop. Eene partij Bos» |e t op de Blijkte, grc.KJastreenl genie A Ni" 044, bij meting gto >t 20 aren W centiaren. Boomprijs Ir. 430-00 3'* Koi.p.Eene part ij Bosch Ie Gysegem, in het klem Dfnderiand, gei-ada-ireenl tie A IP 128, t.ij ui' ting groot 84 iron 88 - ewti- a,,f n. Room prijs fr. 450-00 Verdeeld in 4gelijke deelen. 4*" Koop Ei tie partij Land to Gys»*gem op den M-tlendvk, gee ida-treerd sectie B N" 4, bij meting grta».| 3b aren !H) centiaren. X erdeeld in 4 gelijke deelen 8* K<iop. Eene partij Land, te f.ysrgem op bet kamphof, gecadastreerd sectie A N* 003 bij meting gr»vol 47 aren 35 centiaren. ZITDAGEN Instel Dijiisdag 31 December 4 874. V.-ibhjf 14J.mii. hij 1x73. Telkens otn 4 uren namiddag t»-r herberg den Hert, te Holstade, bewoond bij sieurJan De Ridder. OPENBARE VERKOOPING van 130 koopen schoone eo zware te St-Liev< ns-ll julcn). De Notaris A. L. VERBBLGGIIF.N. te Si- Lievens-lluutem, zal namens Mevrouw Limpcns- D boii.lt, Eigenaartter te Oordcgrm, op Maao- djg Deci-mbrr 4874, ooi 'J uren voornoen, opMiliaatlijk verkooprn »M) koopen zuiver eo Itoogstammige Beuken waaronder vers» heide vau 2 a 3 meters dille. "0 Koopen gavige N\ lig» n ten meerderen dee Ie van 2 meiers nmlrek. 20 koopen AU-elcn al van goe<len opwas. !0k<»op«-n zware Kanadas. Al wassende aan goederen gelegen, wijken Perreimcrschen, Pctreveld, 's Hondenhuffel, Hoeksken, VoVM-nbol en Keyndaars. Men zal b«-ginneu met de Abeelen in «Ie Perremeerwhen eD daar voorts na d» Wilgru o|i In t Perrevrld en 's Hondshiiffel. üPF.NBARE VERkOOPlXG van twee te Ereiabodegt-m Hen *olan« DE SMET ter verhlyfplaets van Erem- lodegrni, zal ten verzoeke van «liö liet lieboorl. met het houden vau ern eukch-n zitdag, »>penbaerlyk vcr- koopen. Eerste koop ti'ooMbclfl vaa eene party l and gelegen Ie Erem- bodegm, op het boschveld. ter plats geosemd dco Sleeoen Stic hel, gro»»l volgeo9l.n-l34arrn5ii.cn- liaren eo volgons cadarler 34 aren 5d ceutiaren tie A V24fcJij, palcodo deu oosihclfl op zich zelve, oost J. B Van Vjcreobergb-Vau de Veld».-, zuid met den voetweg aen J U V.-rteyzec en .Ie weduwe Boicrhergb-beaan. west Praaciscus lx- fonr.-k met wederdeel, noord Esfalbertns Van dtu Mccne. Tweeden koop F-eoe party l and te reml>odegeni, nahy de Kley- strset gro.at volgens litel ft arrn 13 centiaren, vol gens cadaster 11 vren 8*1 ceotiaren en volgn.» m.- ting II aren 65 rruliaren, gekend b> adask-r oodrr dc «eclie 4 N- JDI3*. palen-le oost Charies L-»ui» Arys. znyd de Bosschebv» k. west Joaepb Steen bout, noord GnillietOMU Van den Bergh. Voorscbrcvenc goederen zyn in gebroyk by den verkooper. EEMGEN ZITDAG tridsg <0 llrrriubrr IS72. Om 4 ur»-n nanoen, ter herberg. Sr Kornis, by de weduwe J. B. >crecckca, te Frcuibodegein, acu bet du"p. Ry geoo. raden Notaris l»F SMIT, kan men geld sommen In-komen op voorde lige bcsprckco, nuts voldoende bezet. TL EBENBODEGEM. De Nolans DE SMET. te Krcmbodegcm za' met bel houden van een t-iiku! Z.td. g, trn verzoeke vjo die hel behoort, 0|>euha<riyk vcrko<-pea E ENIGEN Ki«»»* Eene party Land gelogen te Erembodegea, op de Layt. groot 23 vrer «7 rentiaren docli by esdastrr macr gekend nu t oeut- grootte vau 23 aren 20 cruii- artn, |iaelsodr ~i VI J I; J. lie, zuid TJiarles Ijmiis Janssen». vve»l tlexis Vin Roef», noord Üvmns Neliv. »ectte A V 20.1tzats. In gebru.k by Victor Gbyset.s De Keeper zal er korts na de totwyziog van in grt ruik komen Ez.m>.o Zitdag Ix.sdmd»». 12 Dacnraia 1872, Oin 4 uren oanoco, Ur berU-rg van Augustc Dc Nil, Ie Eretubodegem aeu den H<x»gewcg- Ry genoemden Notaris He Smet kan men geldsom men lx komen aen voordeeligc berpreken, ma.» vol- doeude bezet. By uitscheiding van bcdryf en verandering van woonst. OPENBARE VERKOOPING san in de Zonnestraet te Aelsl. Deurwaerdcr NOTE RIS. zal tcu aenzoeke van sieur Van de Wyogaerd aen tics zelfs woonst, Zonneslrael, op Donderdag ii December 4872, et. des noods de volgende dag. telkens te beginnen om eeo uer nanoen openbacriyk verkoopen Meubelen en Meubeiaire V.x>rsverpen,Winkel- en Herbergieragertef. Bascule, Viouw sklecderen en Lynw o-d en nenigruidige andere Voor werpen. Op gewoone koodilien. VERKOOPING VAN Ie Acbt-M Iberk en Kremlmdegetn. De N<»tarissen MH.IIILL'S, te Wiebelen, DB VRIBNDT. i' UlM, mHw ofMÉnrtijk vrrk.Mipcn A ui tl - Mijlbeek. F.» ne nchuisde Hofstede, groot I becl-iai 39 aren. i o eene parlij l^ind grool I krdzar 30 arm 7Ü ceuliairu, aan den Ui usm-I». Immi sleeo- wcg. Frrmbodrgem. Eene Reltuisdi- llufvt. de, groot 74 arrn 30 centiaren, op RonM-val; 4 (Mirtijen Luid, te samen gnxil I hert are d» aren Kt» reoliareu, op Ronseval, i» n Bow h. Zwalmkjtiler eo lland- boacli4 4 aren 84 c. iili.irrn Roscb in de Diiivelspulien; eu rond 33 arrn Mwra b, aan de Denderbrugirr. ZITDAGEN Instel 43, Verblijf 30 D« cmln-r 4h74, om 4 ure namiddag, Ier Evlamim-1 De Kl<>k, azn de l<o|»|>einarkt Ir Aalst. ERK )PING V \N eene De Notaris IjE VRIENDT. te Aalst, zal op Mnundagrn 4 rn 9 Derrmbtr 1874. oai 4 ure na- ■riddwg, ier kirberg Om lint, bnwoood bd iji-n h« rr VeriDOesen-Bi «ikmanIe Moorsel, durji, met g. wm van pjlins|jg»n en g«-l.igen, openbaar lijk «rrkooprn. Eene Hofstede met meifeg.nmle lamli-n rn Mrersrh al grMa.in rn gelegen te Moorsel, te samrn grimt 4 he«-taren 53 aren. Studie van den Notaris DE VRIENDT te Aalst. A. Moortel, 41 aren allerbeste Land. wijk Triest. Instel Zaterdag 7 Verblijf I 4 December 4872 om 4 ure namiddag, Ier hrrl>erg voor de/en den Hert nu hrt Keizershof. Lij 1 beophih- Ver- moesrn-Beeckmau |c M.»»rv> I. II lede. 1" De noordhelft vau 28 arrn Land op Bach- trudrira. Pachter Bernard Ülondeel. C. Erondrgcm. 4 10 aren IJnd »»p IIjlfLundrr. Pachter Kraacies Hoelandt. Op Dijnvlag 10 en Xlaandsg 46 December 187?, oiu 4 ure namiddag, in den Posthoorn, bij Benoit De Stroopcr te Aalst Nieuwst raat- poort. GROOTE VERktJOPINt; in v iai \i» i VAAKDAG 2t DCCCMDSR in, U t^»,-.oi»«n om 9 ureo stipt 's morgens, opcnbasrlijk verkoopen A. Namens ilea beer l.nef Cornel tc Parijs Namens den heer 5 1'ss brnueke, grondeigenaar Ie Asi-u Nijlbeke Koop 4 Kacada i.Oijkozp II Kvnads 2.75 1 1,75,1 f lezen bo»»ra is .!cn 3 l,V' vcboonslcn van lluf-i-«Ie 2.45|loop tl Kana<Ja 1,4! 8 Wilg -« kaïuxia 10 Wilg 1.25 1.7- 1.9 1.2% 1.55 1,20 IT Wilg Ksoada Abeel Kanada 1,18 t i «i 1.6o f.2» 2,31 1.68 AANMERKING. Er zuü.-o oog andere Boomcn ver- ktx-bl worden. Ik- verkoopiag zal aanvang nemro aan d huNi.dc vaa d'beer Vn Wczcnia» I le Hols lade i-amorie». Al deze Boomca staea aan of nabij Sleeo- wegen. GEI.li. Ter ■lo.lie van genoemden Notaris DE VRIENDT. kan meo alujd geldsommen bekomen. te llerdrrtem rn Moortel. Da v lach i RUI •••.mi n iAalal, al op Venning II December 1874. opeobaarlijk vcr- koo(>en. de hierna gemelde B»M>iu«-n l«- wcleo Over Madame Nackrrs-De Laser le Moorsel. Ten II ure le Hridersrm 47 koopen AL» len en kanadas, slaande aan goederen op het Vuil- hof. in het Dendrrlund. dro K or k»-roei Lose b, den Lisbosch, aan bet klaastehJ. ileti Momek- bosch, den Baetenoieersch en hel Traffelgeo».— Voor deze Hoornen val men vergaderen in bel ('•emeentchuiv le llerdcrsrn», aen de Ka|»«-I!r. Over M A. De Foe re-Van den llrnde le Brugge Daarna op deo Boschkanl le llrrdersetn aan land gebruikt door Joannes Van Nuff» I, 41 koo pen Kanadas. En nog over Mad Nackers-De User. En verders te Moors*-) :»an land OD d'iiolbeei, gebruikt door Vao de Mreische, in t Hof op Wnlfsbroeken in op kriiisat>eei, 34 koopen Wilgen, Al»eelrn eo Kanadas van een en u If lol 4 meters dikte. 0I'E>B1RE VLilKDHri.NC YAM gelegen Ir HuLlitdr t«Ul Nrktsrkeril r« ErralMNlrgra. He N >|.ina VEhORI Ml) (a Aalst, zal «el ge- sin van l'ahii»l.ig cn Gt-lagrn opcQbsciI)k verkuoped «lo volgende Gor»lcrcfi Ir weien IIOESTAM F- n |»ar r,J wil vNp gelegen op ket l»n«le«rel V«-« 'sstrreni «vijk f V 32M met scwe g» >viic van 52 afrn 76 renliarra paleode tra oosten saa do h*r- rrfl Mntlbyz, t.-u zin Lu a. n dc zclvu tu aan du llof- >t' ui Jc tvrdovve Vcrbust-1, Ion wrstco aab b< I k in«-< ulo gi^ T«a ||.s,led-.- «x, un ncmrdcn avn de Vyvrslraal. Gebrvikt zonder termijn door Aoarlnto* Dsrlman. k-Mni» j» f» tso.u*» r» rr koop tal opgeroepen worden m 2 <t«^»«i •losthi-in eu west helft. lug. (r. .»4uo VALST SUIA ARREEI. t n p»r» cel MEEHsi H gch-geu in don Huonngcnt, gcla'Lsirecrd Kijk i N311 mtj eene grwotU »an »N arm 'Hl ccnliarcu, palend* ten dt-M»o aan Jufvrouw Rosalia De Boedk, teo tui len nan Jufvrouw d<- ne- «!.)vve R. erkmau, ten we»l» n n.ln d b«er Iraucl»- u» De Ü- eck en iru noorden arin Jufviouw /ta wedpon I' 1 -i k l..„ Ir luid Doumpiya Tf. 4%U ut». rRFMBODCCU. Fen parcecl 7.A4ILA5D, g legen op hrt gu< KA Ier Jod'-n. Ier glsata genaamd de tteQr. gekadeiierr f wijk R N* Inl", mei eene groolle van 7 :iren id cro- liartn, palende trn oosten #»n «Uil brrr Joann» «- Baptist van Londertele-TspSlnsy t-n z-nden »»n-l»n I. -r la» turs lx» SnJeteer-Cnoyns cfi trn wcvi h«vnr- -Iro iva den steenweg naar Nir».v »«p fr ton. Gil-ruikt zonder terroiju do»-r (Jtbanns H- Mr.» r ZITDAGEN Jn»trl r Ijdnjc O t - rrblijf JO Hrrrashrr l%ï*. Trn 5 ure nimnl-lag ter berlx-rg pruaamd Cmft té n meert, 'jij d'beer r.harh s Van dn» Brorrk, tï I. aan »Jr Esptvoade, op den hoek derBtaties- slraat. Koop t Wilg 1.25 Koop t Kanada 1,37 - 2 m 4,60 - 2 1.67 5 m 1,5% 3 1.82 - 4 2 - 4 l.8n 5 4,54 5 1.23 2 - 6 1.30 7 1.30 7 1.86 N 1.67 - 8 m 1.96 'J 2 9 a 1.98 10 1.25 10 a 1.52 tl 2 - - 11 a 1.60 12 4,23 12 1.23 13 2 Olm 1 4 2 |M| 1 1.12 15 2 - 2 kaouds 1,51 - 16 1.2' 3 1 28 47 2 t 1.28 18 19 20 l.> 1.32 1.12 4,11 5 C Olm Kanada 1.74 1,10 1.00 21 H 8 Abeel 1.37 K 1 2 Abreien Koop 1 1 Abeelen 2 2 Ijkt - 2 W,l, 1,70 Z Eik 1.63 n 4 a 1.00 Koop t Kanada 1,92 5 0.95 2 t.'»0 6 a 0.87 3 1,62 7 a 0,95 8 a 1.12 B Namens Jofrr Doe f kent. eigenaressen te Rofrtnde. Koop 1 1.2.1; koop tl w.lf 1.45 2 f.6', 12 1.30 3 1,53 13 kanada 1,50 4 I.»»: 14 2 Wilgen t.:r 15 2 6 1.40 16 a 1.10 7 l.4l| 17 a 1.25 8 1.58 18 a 1.30 9 1.1 - 19 a 1.1 N - to 9.54z{ c 20 1.1» POPERINGE 6 DECEMBER. Hdrrr 4874. Fa 93 -00 100—00 IIOPPEMERKT VAN AELST. Hrdcn zyn er 41 znkken lloppe ter mfrkt ge- bragt. Verkocht aeo de volgende pryzen Gewas 1872. Fr. 76—00 85- 00 1874. 00 00 00- 00 AEI^T. i Tarwe. srkt van beden. - per til hl 5fl cenlil* ft. 27-06 a 34-00 Ma.ululn 22- 00 15— 00 Rogge. 19- 06 20-7» Gceral 20-00 14-0» Haver 47-96 *•-00 Raepzaed 42-99 42 -64) Lynucd 34-90 J5-0O I'.jfpzacd oliC. 92—96 92 -56 Lynzacd-ohe. 84—60 84- RztpzI'-'l koeken, de Ills k. 48-56 1 ,_09 I.yozaed koekrft Aerdap iroo^e de 100 Lii. 25-60 27—09 7—71 8-2.7 Idem, wilte incowe) 0-66 0-00 Boter, de 3 kilogram 7-21 9-00 Eijcra, de 25 2-72 3-17 Xtaa per 3 kilos 2-45 6-ro Viggcus bet koppel 40-00 50-00 RIN0VE, J dec per bsctohler Tarwe. fr. 31-90 a 31-90 Roirir© 17-00 18-86 Haver. it-oo 18- 00 Koolzaad, par 88 kit. 41-90 41-00 I.yozaed, par 100 kil. 36-60 37-00 Boter, per kil. 3-66 3- 2U Acrdappclcn per 100 kil. 6-50 7-00 LtlVKN. fc dec. Tarwe. fr 32—*5 06-06 Rogge. 49—40 •6-00 Boekweit. 11- 50 00-60 Bfuuvvertbavcr «4-15 06-00 Vocderbavcr 11-75 06—60 GceraL 23-00 06-00 Rooi. 6-50 00-06 Stroo» 4—20 CO-60 Aerdvppelen witte. 8-7» B0- n Acrdappclcn ruudc. «1-06 60 -09 Boter, den kit. 1—10 0—00 Eij'.ren dc t»4. 3-16 0-06 koolucdobc. 87 -00 00- oo Lyniaclolic 81-00 00-00 Hunlcn Oasen, per kilo ft 1-40 40-00 M. Koelen ea Vaerz. 1-46 #6-00 Id. kalveren. 1-90 •*—09 Roet per kilo 6-86 eo-uo GEJ4D, 6 dec. per bectuhler. Tarwe. fr 00-60 Rogge. 41-10 60- 00 Gcersl. 11—50 00 00 Haver 8 00 6«i -06 Boekweit IT— 60 •6-00 Booi»«*o. 15-60 60-00 koolzaed 42-06 U0-O0 Lynzacd. 46—66 00-00 kempzaed th-66 06—Uv K'Xii <>lie de 100 kiloa. 84 -6» 00- OH I.yn-otie. 89-66 «H-O0 Uuter per kilo 1-75 1-00 Eijcrs de 25. f-00 t- 80 Acrdappelcn d« 100 klL Versch Roet par kilo. 8 00 0—00 0-78 0 54 Ko- i n Veerzen- en Oasen-huidee 1-46 1 - !W Kalfsvellen. 1-46 1-30 Si er» b tides. 1—90 1-34 SUTTLGEM, 3 dec. per 406 kilos. Tarwe. fr 39— lx» a 33-06 Mastrluta. lt-66 93-06 R'gge Itt 00 <9-06 Itoonea»o 00 11-60 Haver, per bectol. 95 liter». tn-lW H-i" Rutsr, por kilo 1- x«j »- nu Eijcren, per 25 3-00 3-4» Groote kunynen, stuk. 1-00 2-54 kiekens, bet koppel. t-«»o 9—56 OENDERMONbE. 2 Tarwe, par 130 hi, tr. 13-26 04-06 Itogge - lb- 50 06—00 Haver par tOO kil. 28-56 00-00 Geervt per bectol. 06-00 0O— 50 Ly nolie. 86-20 15 00 kooizaed-olm 06- 50 91—06 Kempolte co-o# Oo-oo Lynzaed, par !>tok St —06 41-U6 kempzard 0O—00 0«>- 06 kor-ltaed 19-00 11 00 1 ynzaedkoeken par 160 ail. 13-00 14—06 knapkoeken «0-60 0»-00 KoolzanikoekM 17-0 IB-S6 0-U6 Aerdappelt 7-Mt Boter. 1—97 0 oc hen. 1-75 0-60

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 3