STAB AELST. OPENING LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. PIANO. VLEESCHMEST v_ fbitd Te koop. VAX BEX GBOOTEX DEPOT DER FABRIEK MO LENST IWET A' tji niaoklo Ualrrproofs on .Mariniêroit. 0Yi:ilf,IIC0Ti:\ KEL'S V ASTE PR VS. Beri BEItlt;T. Beriebl. Jaul'ks mathui i s. j,.,i«i„ci R- in lc bekomen. TE KOOP. ïi.ïsl Us!i=i:« SJiSsWfl llcl ware l erslerkend en Shjmverdnjvetul Elixier. doctorGUILLIÉ 'er"ïr,ckl PAUL GAGE apotheker Gruis en Kortmcel. II E It G T Ill; KMI BEBIGT. au Pelegheni-Behaegcl, \l;ulscliappij do Dolgist'lto Leemt VI'ltZKIvKIH.Mi TKtiEX B.WI». BESCI111TEX VAX REVAEEXTA. BEWLEXTA ARABICA du b.iukv va.v lovde.v. CHOCOLADE-REVALEftTA, nu barry van loxde*. VERKOOI'I.NC VAN Boomen en Snoei Iff Aelsl-Mylbeke. Op Man,dag y Uccrmb,r 1872, |rn 1 tier fix lanoen. I iff verknoping za I aenvang oemcn in de Drove «gier .Muiski n. Op irrzixk van «Ie horren l-riirns Kliaerl on Dorrouian-Wufierv. door hot aiubl van Ihur- waordri NOTEIUS. .Moil Vr:i<Hr| f n hckvvai !- en r-> W0M toy N. Cot ros be W.ttc Korte Zoulslract te Te huren terstond. Eon groot schoon o» welgelegen Mms slaen Iff Ai-lsl in dc Lange /onuiraei pj|rti«J«- v..u de ffffoe zvtle non hot Ions van d'lirrr Km. Do Coi n en van do andoro zyde .ion d'rrven I. iijrl. /.n il te bevragen by d iner Era. De Corn. CAI.KCIIE m Iwrr I II. 1(1 ins goed in. tiw in. I I! m> on eon good PA Kill) dienende in lw. e |,a„ dm. Zifh to bevragen ton bn'ool do/or. JiK'rlvkschc oirelliollin" n ts Af Lsr-Uvi.bi.tk ik St Eloi b) f.JMuir Aan don Ilrigho. op /mnlag 8 De- cetaLor 1872, oiu 3 urm iiauiidJag. Do pryzen liesfaan in Akkerbalam zooals ■Bpp^Diw, M, Raiiad tea. Don inleg it Ix-pjH'i op 55 ofulinon nor •rlioni holrapersg, Id tnffdebegrt-j* h. Srbirtmg in 1 droog. 6 Do Voorzitter, DoSeorelarw, J. II VAN GEIT. D. DE PAL W. Ten pen >n de voorn koopwai en kunist, dus .1.1- .an Cfii m Innelirn Hi- groorne ril.nkinlrn it or l.r.lnlro c«rn! vn I.- .If.!. I..-1 I..II.I, vrkoo.. M *,.|ked ri.li.sir. I'Lt an. dc vnbruikcr. lullen kunnru lciumi, loudi-i iinj.nd. luurücn Par one simple localion rógiilierenionl payee on devient PKOPBIETAIBE d un excellent PIANO on OBGl'E, elioisi clirz les meilleurs facteurs de Paris. Accords, reparations, «'change et location ordinaire, Bruges, iO, rue sud du sablou, prés dc la station. it) ten liondenl ran fray-Rrniot (luid-Amerika ^nvervalarhlo on goede kwaliteit gewaar borgd ten prij/e van fr. 2*0 i»er 1000 kih.gr. por romptanl. ..f 28 f,de 100 kilogr. 7-ieh te bevragen t.ii V. S< !l\| I FllS en Cio Iff Antwerpen 28, St J.uob» Maikt. ..f wel |..i 1 - Vry- den beer A. DE TROCfl-f'OivSLMIER heiditraet lc Aalsl. Ie koon I grnolc en kh mc Kuipen. Eemcra kopcre Ma. rm.iUn, fmotff on kleino Waxmandeo, iich te bevragen, by jufvr. lloralencc Van Caoten, llouiuterkl te V. 1st B* 9|. UINDEII DAN DE TEGENWOORDIGE PRY ZEN. Z,cll.icr in ,1c r,i^.. arlikrl.n ,.,f hrl h.ii. tc k„„p |dc,|| M. I WIGIIH.EN VOOIl IHHlhkKN. GIIOOTE BREEDE IK ItVKE XIEUWIGHKUEN SOSKOWA V.IOH WINTER OVERJASSEN SM KA TINLN IN ALLE KI.LLKKN. COLS. SHAVATTIM GILETS. TLA NELLEN. WERINOSSEM. k« nrnrrt h«aSr nlruvv Ich' id II. t III IS gcoft add da-en om de Loopwaren le Z'.llden I.e.allen. «•Ike am de kou per» niet wol ri Jean Primaat paerdewnid t. w beafl dc e<! ,i.n bfft gr..r!|I Ik M. e.i lil' e«l «ril U< I get, r aeubaer le onknn dat by zich komt tc v. •t.g, n in dc Zonarviract N*99.alwacr by zyucn sliol van paerJcu- •ibiJ blyfl nitocfcucu. fly beveelt guh in dc cutisl van conivdor. Door rrrandering run woonU m uiltchftding ron hedryf. I it er band Ie koop. Eon m Morcorie mi ytiim ailloric wel goka- bn.leerd hoyt. mot Garoufabrirk, kunm ndc ook dienen «oor Wevory, on/, stamde I. Ninovo, op dm Burgldam. Groot gemak van lieinliitg. 7.ii It to yervoogon by do go brooders Van Op- doiilinseh to Niitove. Lomit Srhrn l,nrk-DitUnn s Molest mot to Affltl luackt son bet ge0« rd publiek Lcnbaor dat by gedurig voorzien ia van oeiito kwaliteit van goodie lie Peperkoek, extra Cluuobt van alroed* tekende fabrieken in do pry/eu van fr. 1-i0 a t-50 |>rr i,'i kilo, als ook allo aoortffu van kin- deriuikor aon «enoi«iolou pi vs. iiy beveoll zieb in de giinU van oomoJor. le AeUl bis ft do e r bol publiek kenbaor to maken dat by van hcslen zieb knmt to plae|«n n ala \N yn.ifin-kker on Tafoldirnor. lly beveelt aa* b «|e gnnst vwn frn trdrr, fly J. B.Mars, in de herborg bot buis van t )<i»tffn- ryk am do Molenstra. t|.o..rt tr Aelst Panne- lali.u. Plafond- en Strooilallen. J«« ll» i» keport en all* Soorten ran Hop- en Boonstaken, alles am irer geringe pryzm, die bffui de gunst van vrmrder iaRrn verworven. i-g-a t= - i - 32 t drf'-S-s-S-i-lï 6-1 s - f G-Ss.-I t Hl ■2 PA 8 S I stil VAK DF.X GR EN ELLE-SAINT-GERM AIN-STK A ET, 13. PAhYS. liet r.Liitr.R vin MiiLi.it is vooral nuttig ai n de geneeaheereo op bet platte lamJ. aan de huisvaders, die verre wonnen van et-uigen doctor, en acu de geostelykeu die de arme zieken gaen bezoeken on byslaen. Hel is insgelyks nnllig aen den werkmdon man. aon wion het grooto kosten van genera- miil lelen Uitspat»t. liet u geen gebeym geneesmiddel, en de «ei koop ia toegelaten door ter' S. lullige besluiten dor kereurlyke boven en van bot bol vau kassat». (Cvfpiefetliouueerd van de fortnuel dor fransclio Codex u* 3i~.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren hoeft ten klaersto buwezan, dat bet llixiu va> coiLLiÉ gereed gemaekt «hmr esi'L o.agi ouwednlegUer «i-rLuru is teg.-n de koortsen der moerassige lauden, d. hmklooiicii. den liolrra-morbus. de goeie koortsen en de besmet. U lyke Ziekten, tegen de ji< ht- ol Ib re, yn btig en zmka. Iilige of i linmathieke kw-aleu teeen de zinkiogpu op de Idaes. en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegziek- ten, IU de onlslsld nissew die nu-l de overgangsjaren, en niet den ouderdom gepaerd sam JU de ai'iiboiideu.] luaegpynen. in darm. iiist. kingen in de baerwojmige en liveiatluiuê kwalen, in de verstoppingen van de longen, in bet speen, «nz. enz. Een boeksken tol uitlegging, dal eene war. veramieling is »ivrr de gebruikeltke es bim yke geneeskunst, word kosteloos mot elke fl.-sch Elixier sfgrleverd. Men moet bet vragen. halve flesschou njh 3 fr. verkoop in bet groot tan deu klixis.r cuillié, gereed Benn. kl door i ailgack. by M. i aul gaol, Crenelle-Saint-CeimmuMi t, 13. te Parys eo Ie BruM-l by de beet en Dliivsd en Zoon Yax Hm nhori k Rasoi, en C'. Vaiv kkTcsnovzis Va» n>, S HHtLLk en C-. ei, voor den verkoop ui In I klein, by de herren Scoor»*. Apotheker 45 Bergstraet, Raulot, Apotheker. 3«. Gnmle Beenbouwerslrael. Michirls. Canlersleen 'ti' alsmede iu alle goede Ajiotbekeryen vau BRUSSEL en BLI.tilLN. j DepiM te Aelst, by C. VAN DEK BIEST, Apotheker Lange Zoutslrael. Hel Elixier «sord verkocht in flcstulieu van 6 fr., 30 ceiwimrn. Zich te vervoegen voor den verkoop in Hcriflll Buitenge vv.M r..-mkoopei, -c i. rt I Woicu tij' in ii ii fabriokrn van oen vreemde gc.lsan, laten mij toe dc volgende artikelen nul ovcrgroole prijsvermindering «f |C slaan: Verzilverde Kandelaar*, Bollen gezegd Panorama. Witte Beelden van He iligen zoo sis losef. Aotonms 0 l. van hel II Hart en «o .crc tir hoogte vati IP, t en .'I4 oeiiiimcters voor fr. t» |-in u nit 5-90 en zoo voorts. F.r is ook schoonon keus van porcelain, gelcizo kristaal on glaswerk, alle eoorlm van droogo en ge- vrevene olie verwen, cadfrs of IjMm voor spiegels ou gravuren, vensterglas aan den prijs der fabriek fr.se HDT.'.f N\N I I UCkfltENs. Eeofioldstraat Aalsl. Te Innen terstond. Een III IS mtmakrndc de hoek der Werf en Bis* schopMr.ieK hebbende twee InModt plaelsen, vier bovenkamers, tvvro kelders, zolder, pompwater zver voerdcebug geschikt voor Lslammi t of W n.kcl. I'rvs (r 4< t*-«z(l jaen 7«htc bevragen by dc gobroeders Vat Brcugel te Aulkt aen .Ie Wetf." Te bekomen aen geringe pryzen I y Derck- man. le Aelst, Boterun t kl. Te bekomen hv i-oi is DK N ALVER. Geeraerds- brrgscbrstia.l N' 18 |e Afflsl, wnlle Matrassen, pluim.' Bedden», Zeegrss en Beddenssortv IIv koopt «"Ho sjorleu van oude Pluimen. TE IIIKKX fl" TE KOOP: Alle soorten van Glaswerk. Flcssclien, Flacons, Clumpagne II. vv ben. Stoelen. Banken, R«iu**pés[ Tafels, Komodieo, Sloven eu hacbck. lly koopt en ver-knopt alle oude metalen Koper, lm, Cood, Yzer. <>nden Zmk. enz enz., alle «ude voorwerpen, S. Iiildrryrn. oud Porce- lein. oud Glaswerk, oude Munten, oud Snvwerk, oude Wapens en al wal oudheid belrelt. Geringe pryzen, builen alle concurrentie. Eens allersA hoonrti TII.BI'UY. rrn COUPÉ. 2 mruws II VRNASIHEN. 2 uo uwc ZADKI.S en i«en srboou en go«-il PAKRD iii twe.- banden. Zieh te bcvrsgen ten bureele van den D».m>»n- fiouu Gezoule olstofmcst, Over defarbngrykheid desorgecoutr Meststof in den Ijh.IIm.ow rkrni niemand mn r id twv- M. .le ondervinding beeft ten «lui b lvkvle baer grooi nu: bew.-t. n Bv de achtbare K eren Bur- Ifrmeevleis Jrr grmrenlrn zvn er getuigschriften ovsr het gebruik der Wulslofmest gezonden. Dl ze gezoute Wotsiofuiest is 1 nki-lvk veikrrg hm i bi M I i' i ".Mm I-,, tors !i< t. i i. An«wer|>en »rn Kllfr. de 1(KK) kilos. te huren ter stond. Een groot Wn en welgelegen IIL'IS. ge- slaan te Aalst in de Pontstraat, leeht ..ver do Klapstraat, hebbende u no en g. ri. lT. lv k- kelt leringen m voorzien van erne goede Wat. r- no»p, ivikIt van ouds eene w.ig. k dandeerde Imkkrry durh dienstig «por alle b- dryl. Zich le bevragen hjr J. Verleyzen stadssekrff- tsiiw. TR BEECKMAN-SPEECKAERT denderstbabt te aelst Allo soorlon «ai. IJKKI REN on WTNKRion allo jtryzon. APüTllthhn Al..V DE GROOVE KI.Uk IE AELST TIK El REN en )NKN' pen jl'e pryzen. Slael en Leest A E N D F N L A N f) B L Dc VV" De Gooi na n te EiemlH,.b;geji,, kapel- h> te» Muren, liet li de eer aen du landbouwers tc laten wck-ii. In t in.»gic,.p ,s d.it dc iiacm van Sn ur I R YNCISCL s DE .SMEDT, op de aflkbeo, als eigooaervaa liet vlasmai iueu dat ten baren Imivc wcrkzMsi n», vvnnlt aenge cliiiil. Siour rilANCISCI S UE SMLIH l.ooK nuntl olk-oiirior vin gelogd bMnachion Bo- «oosl /y neenil ,|o,o (Olruoilwid te liuc om ïioJi aen ocnieui r. cun.icu 10 bevoleu. A-o,,,. Jol, ME I.IIOJIAN Eu. van nel vla&maehiea, tc Li cinbodeu*-tn, (kapclle lor Murettj by Aelst. AUX ASTHMATipüES. Cuónsoacertainepar M. Aubrre,m«-dectn- pharm., ft Ih Forte-Yi da toe (Eure-et- Loire) France. Brochure explicative 10 cent. Gcina. blig.l Iij k..uilig! jkc bvsluilcn vau 23 Maart IK33 eo 14 Jauuonj 1837. mul«nhnpprlijk Lnplliml Iwrr mttlloon fr. Dc Maalvhapp'j verzekert aan gematigd, 'ffgffn p t van brand, bel hemelvuur rn de ga/nolploSug«mi er in bi-giepen.de waarde der Iiuizz ii rn padubovrn. leriffti. fabrickff» worklnnim enr alw>ok ,J,- waarde der htiis- innib. Is. oogst en, g. i .-eJn happen koopwaren enz. mits eene U-zondcre premie vcrzukci t zyde s, hadr «eiMirzaaki door den bliksem en di- gaz- ontplofBng zonder gevolg van branJ. Urzouderi u ««eo» Uir!.. »*wfir k« ikstraet 4 Aalst. Tc Fh'komcn. Pt l.l'PE ten d. npiv» van 19 frank» dc |i)ou kilos vry op den wagon gelevert lol Geud. i -i ii'< ..o 1,.M l i h OTJirrfotmifwrli nla«ia |U, I,. k "y w S'l«" ko. 'l"Vk' le k.Lu n,io 'V" n" ''r kloiir .er lifii-ci morkolyk Jon Mo k. M Mooi boudl „rl, „..lurouilo l n .11 üo vourdoolon. om i,.1 n ri„ ih.d.i, lo ,|0ron. in ouborolon- V«°f M nu, «t'JKlK. ol.Zctono «vol,* {ru,. koukon lu i,Ion, bo.lacn «r [.cao boKblilon of. n,™ ton „lloo ly.le, '1 «y drooy of bovooHipd doof «mor, molk. kollV okoooliol Ih, .„i Is vorvo, ..h, li .Ion ui.uid or. de m li nam.-n dl l.r klujli u mi br1.1ukreu ï.If. in Srl" ,'l 0|, .00, alf'. verlullinpoi) o„ k.,„n5,P felir u, hel ,kk,.K door hel nemen van 'Oker,rpyivn, rooalv ajuin, look. sterke drank. n. mir, i ,1, 0 lahal i. Hooi .1.1.1 verhol,t. d. ,i da.p.d. u i .llu.l rn de spytv,rlcrii.|; rn voeden lor lelfdrr Iv,1d ,n hel vio«,vh' MlWuivor hloej e» prroudo lidmaten en vorvi. km v.rr.vritvb. per,oio L pómJanVaoV Bjrr>' C"- J.'"""1"' I''ac,s» 'f N. Parys t Ktnrr.lraol, IS, le Brussel. Tetoo DE CEZONDHEID TERUG GEVEN Zonder mcdecyncn, /.ondei- pui-galie on z.omler kosten, DOOR DE SMAKELVKE GEZONDllElDSBI.OEB DK pwgM on z ..■■■■■PHHPIiH gen ontstekingen dor inwendigheden rn vut dc blr.es, krampen en zcmiwlrokkingcti'dor m'rug 'siM, móol k':!V I1"""1' ontsteking d«r luJhtpyptakkJ. longf r,Ug iM-rtoring sehurnco. m staren oti. ap I. (vertering), schurften, uitsta gen, ettergezwellen, vnrcllcriugen, zvvaerbloedighcid, ieiinwkr.TMk h.n ttlvaUin,- i luimt,lluiins, jieht, loorls, pripp.', valling, verkoudh.id, liluvdvvrhuttitg, moederknael smart .allrado lick o p.rneklhe'tl, de g.-valloa der lortifUm, .„Iv ld,.klucht, en ue.'.ll.deaj i rolhhet I, d:tp. lykschd en naehtidyk«i»wr elnvklv, «alvr/uchl, pia, lor.liioklv. .-rnvorl de si. Iii'i.is^f ii iter keel, der ademhaling, rn dor spreek, «lor kind - ving dor maendsloudon, liet gebrek aen g-vlcescdbnd, Deze sada ru vrouw ziekten, wills vlcd» do w,-gL|y- an fnasche cn van zenuwachtige kruolndadightid. n'vir'd r i'" ,il' "Wik >1" «alvrnnp voor do 'kiuderm, op In vMdou mrr 1 i LL 'i f kc" vvirasl hc. vli'i'.ch tv hitoiiui.ligrerliv.onr.il moer der vorzw#kkoD«Jo ol opgeblazen ptrsoouen I ittrrksel can 72,000 genezingen, wed»rhoorig aen alle andere behandelingen. GEM 7J.\G V t\ BKR PAI S - - BoAMffi). il joly fh60. - Dc gezon Iheld van den Heiligen Vudfr m o.Iiuuu- tfiiil.', voonl s« dort dm hy, zich onllioudcnde vm al asdor hulpmiddel,zyne nztmalcn doet mot de flu\ti»»TE \n.vnifk ut 11 iv it sdie zulke woiid.rl.are iiiUvirksels op hun geinaekt ht-oft. 7.suo Heiligheid kan ui.t ce nor? d,. viordee A prvz. n d.mr riifc tnli|»u.,leud nK-cl bem vorwhaft, w-uurvas liy bj ieder «etmad eese schotel neeml UnefwiRselacr der C.a7»tt» i.i Mn.i 7 "»"sei eene C»Tt iGscnsirT X 58,611, vart Vovrouw de Markiedo de Br. üar., Napels, 17 april i8Gi Mynheer. - Ten gevolge orner lercrmttstrklng Ide.j ik leenngachtig gedurende Zovon jsren Hot was my trekkingen door bel gébcele lichaom, ocno zeer ogolyk le lezffo, li s. hrvvon ik had zenuw i.ihtig mooiolyke -[M Syortonng, har liifkkig» sla. r.:uo>lioid. til w.vs Onderlmvig nou nnnilslacnbarf zejiuvvaondoe- !?.e"' '"8hlw1'" Bo gcrui'liten van hel gewoone leven, dedtna my lood ik was By uilsobiiidiiig van bcdryf. NV o,! n wo Kr. Van l.irrde heeft de «er ter ken- ii s van Itel publiek Ie brengen dat by uitschei ding van hêdrjf trn haen- boize op de Keizer- Ivkr plaels, te bekomen zvn. alle soorten van ardtime bakken *0». .U Wasch- Verken» en Pomplukkrn. Bj« nvt» enen, Gzanitsternon nu. Slarber khtowa m alle pryzen van 15 tot 8ü0 franks, v«-el Marber soorten 1 nz. enz. Alles onder de nrysder f iktucr. - gcruybti RI d0da treurig, en allen ouigwig m. i uivue g^ljk" n vv;.» mv zeer lastig geworden. Verscheidene geneoshee^ rrnmy M o>h - t. .IJ lr« vpurp, hull „Jr. hrh ,k ».»h,w, tpr.i.uj f,.IouJ. hrt.lsn.fr willrn bf|,ro«r„ AJ.it (In n.nru !.-n „h.tiu;,, (Mt*M MM, V» lUralnMt ia tul yrnrnroitj, «au, bod ry p.'tooM tv herft m, l.tru hrrb'vrn uu kan ik rut brim tu.mlru I s, onlk .ng. ii eo aBaggua, eimlelyk lUynec. utat^eclia|ipel\ki-u sta. I bernuun u. Otlvans, Myubeer, do dHMlana; trrrnv, jevorhue «rkvnlcljkhvid co mynor tuin„.16 hoogachting. Naikiezia Bbkii*». Moer voo.foud .tan hot iIi'mJi, M«aerl zv V) mvol Inrfo prya in logen sado»* grneesmi.Lieten ju du «m I k.l s! Ir ih, i kal.I tt 1 l; T Ir., i Ifi kil., Ih Ir 6 kil., h! Ir II lil, M fr m» BABIlt Ut II lil KI ra K,uh,) IS Avhlrslrofl, u Uraaahl. GUO.NDIII.ID AEN ALLES OMR DE ...N VERG KLVKIIARR IN l'UEDUi EN IN TABLET! EN. Tu rinae! voedaocr als dc gewoon» fhocojat. «lil «iimMleud voo'sel zuivert bet bloed versterkt ii xlilt 7. ntiw. n co horsonm on verLktdll hoi vloesch. ••ozmver door l.yzondere roscincaea van .1 w»| dt .1 j verwarmt, dn ui .loze choc .1 d« irn dl B iuwnI.- prrsi i.eu oa Mm dc kmd. ren van teeder lieha.-u.— gnst»l. hy peefi den eetlust terug. go. ,1e leering en v. rkwikkoudcu siaop avn dc meeste afgeiulle i^rtoooea '••If# seo deze die de gewoooo el.oc.jiadc mot meer kunpe«i vertet-reu. f.mezinp n' 70.000 tadix, 8 juni IJW». i vertetron, noeb stsprn. ry vva« met starploosheid Myoe vrouw, die sedertprwo nkkelvke mwrs- 11 ",mlrn fn *ffnuwoDt»tcllenU ovrr.alku. Zy dlge pyoor. lood ..u acuboudci.de vl up. li: i. bevindt tn-h wel met de homlade HtvileDb Bu geljrol hersteld door uwe ouvérgt L« !\k cbö ilzde gaaandhaid, gorden eetlust, «pTZ- Keraten.s. Bm-ygn /»<,«-»• vcitecrmg ca genooaew slaop, goiu»tb»id der zwau- Grueling o»f5,115. i-.r,. II igpg «al vUrmth hort urn,m R.u, 'iv hieruil.Mehd I, i. u „,P.. kc. ,,..yh ',17 In dooz. n iu poeder voor het Urudco van li ...ssc, Ir. 9 tSo va» 14 lassen 4 fr van (N |3WB 7 fr vsn t.o I.iyon to .r vjii SKI t.v». fr vjn r.t.T js., M, oo fr m lnl.;,ite*. v.in 19 l:i>»on fr i f, 94 lasson, 4 fr omtrent lOceul.mon r tasse BE B\KRY eu C", li, bcizorstiacl Brusael. Depots to Aalst by de Apolbekm, IM Ed, Vzn den llcrrrvvcgt.e. Kor'.e Zootstraet, P. Cha'tm. o., de Merkt on Van der Biest I aoge /otrt>trart - «Mn.e do by Nandev)vare-Cools negt Te Aodeaaonlcby r«vuruagM-Vsn Kectiaute drukker en J K Ixman. apolh. Te txeiooby Goethal» Ryffrauck, uogt.cn do wed L Timmerman negto. Te Geut, by F. B« Bast. a(>o<h S' QiSabeUi gis» UUtrrul, :«7; Bwels- hanwerf, apolh Spiegelstrsei. tS; Lucas. 3|"Olk St- Joris»t»aet, 99; D. I ••gor> hogai rt«. u.gt ».ood" n- Lwruwplscls, 10, Adcle i'uls, e.ditgr-nKito Jfe V>n Loo. lia!judor»tniet, 15; Wed. Van It-wo oegto. Mage- l. iDslrart, 18. Vao Coj.panholle Hocls. negt Void- stract 45; Dnbot» Naene, nept Hoegj..>o: t, 1 Wed* l>e Raddor. nepte, Beuurnegc. 39. f. Do Gauwer .egt «.mg» /onnestrael. 19; 4 B»et. nept. Hoog' haven, 94 \an Ürebaoi, negt Rrac, li,andstra. t 9V t Maea Aloy. negt korte Itapwtvke. 9;f Wautersl Itoelv, koetstiac4, 94 Sao Du«.r. n EvonN. korltv- Noi.l. Te(.eeraer.JaUf*in, By D. Wuiiaa. aintb. Te Imkeren, by do wed* t».-.«nj»l Theu.. i. i gu» Tu Kon;se, hy J Uot, apolh Ta St Nn-otae» l y Ch. Mjh.llc, apotb rn Veigauwen. ar»Hh 'I e Izau'.e, hy J li Zwreuw rn C" n. gis —To Boodriuionde. hy t Bruytan.lt, apolh I nsaeua spoth eu t Vau.iirmyn-hriiggbe, at»>«h Te Wette ren by bcmaaior. gebroeders. Dept* t -mbeke hauwen. TeZrta, by de wed* De Lanvper, bekai. AOm, drukkrrj ,i,r gel," VAN DE l'CTTE, «.ip.'-vcpvu,,, dc lullc v

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 4