H7s,e Jacr. Zon<l;i"% Ie# December 11172. A 1^71 weg.— vi:iniu:KiuE\ in ai:lst \u:n VEimtt:iii;iii:.\ rn de volgende statiën TOESTA\U V.W ITAUKX. DE KAIITHLTZEIIDüXMk De I .ieltltlonipcrs. 17 ABONNKMI NT-PIIYS G FRANKS 'S JAERS. iuschryving «imligl wel 31 December. ANNONCE* PRYS re» ftMf.iL Gewoon* Ir. 0-J0 Vonnisten 0-Ü0 IG «Tarnen 1 00 Pende nn-mlc. ft 40 7-10 X 38 14 4.% 3 I 6-40 l* Lokereo. S-40 7 40 X 3X f* 95 3-15 6id Mecbeten X40 7 W 0-03d S 37rf Kxp f f 3* 1.1 l-Mrf Ki|t 4' 3* kl. 4 ft d 3-1ft/ S-.VW 6-4(7 (.«-3M t-Bd Anlw. ft-ï«l 7 4CMB-0 W »-37«f Kt- 4* 3'kl «-1Wl.tr Cf 3* LI. l-6«'«/ 3-15/ 5-AM 6 40/ 8-3M tü 8 ÜW Brunei, /anpe 9tmdrrmmdr. Brussel. ïHndrrif** ft 4'. F 7 ».7 r f - kl. '»-4t 14-04 1-14 K I* f t* hl 4-50 5 17K 5 MIK-.'IX R-5X Lt-nvoo. tbteoon, i n\kVerviëm S 4' IWmI 7rfEi» p kl x *3i li-t'1d I I ld Ksr. f 3* kl. 3ftt.3d X-3X./X .'.X (I) Nut*. De teller I beteebenl bups Ttrmondt cn d« Geld. <5-05 \ryU.) 8 ftltl*4'3'k 9-31 x '3 14 25 14 i I* 46 L I* f kl 6 4u 6-41 y Brugge. Coatende x-oi E»r f kl X-34 14-45 «4-16 3.IX 3-46 K 4' 3* kl. 6-40 6*1 Doormk, M> umtoii, kurlr\k, Hj i [iuwji Ctud] X 14 4'. 14-1). .1 I X 0 40 6 41 hoorn. kluu 6-ftl kortryk, Ityss. (langt \lhi 6-10 8 CO I Nuiove. CwnM-rdiUrgtn, Lessen. Alh 6 «0 8 04 14 4 5». I N--.X Ücegoo. Uu-ivi .ii. f,10 X 04 14 4 4-50 X knglió o lirami'. Manage. Cbarl.-roy. Samen Itmg* lór ra 10 (S-«f I* 4* V kl.tsn (.«era .1.. i 14 04 1-50 f. 51 I 1" f i' kl vau tburwioy. letter d laogs DrudtrUtwt. 34 t 01 4 nlfjue Simai. Alh Asttv. Rrii»* i.cssm I ok* IV# (Mende 6.(1 *«n stut rn 6 53 40 30 «44 4 36 7,50 05 5 7.10 0 5' «4 3% 5.|B 4 fikt I* f f kl 7 60 4*. It .1 7 3d 8 13 I» 40 «4 04 4 10 1,10 t Cf 3- kl ft «5 6.0O X 40 mir 7 14 9.55 11 33 1 44 5 47 8 rii 10.34 PM. - .1 1114 1.17 5 14 X 46 O 3 »3L 06 f* f y kl 8..M 11.«3 14 45 U 4 0 4-57 K I 1 I- kl. 5-03 X 03 8 OH 7.14 63 4 01 4 51 X 10 0 41 6 Sft V I» 16.57 0» 4 50 7 15 7 5» «I 43 4 40 5 SS X 49 10 03 1 TJE 6 43F 12 kl ft :.7 9.17 14 04 3 IE tir tn» »n Voorin-- ie. Soilrfcm, Gcerarnfb F«|liHi. Rraine-tm I 8.16 X I4F. 9 «0 «I 44 4 18 ft 37 7 00 (IT BlIKUtDMtlUS MM M >i kierde. soilegem. Moodirrb r» Owl, ft M 31 'i .54 11.6* 1.67 5.15 6.57». »W ut hownuiTi *au ll ielicrl. Puisl. Ih-rirle. Sollr* «u-leeserdiknsegen^ k'.rtryk. ft 44 0 00 l»ê« 14 54 0 <MI 6 t( IIT ItTSMm MM M NlSUUUS. ll'IMM KR (.«R» 4 50 7 15 X :.o 10 50 i 40 3.60 7 00 in )>n* mm lotus*. St Nuisui i* Asintiru 4 45 7 00 y 4. I 40 4 15 5 30 6.55 AELST, li nE<:i:tlllEiriK-i. PR OEFNUMMER. Iti- periiinrn ttelke lirji' -r«-n oen olionne m.-ul uru don IIIAIH II-U4HH Ie ne.n. n, toor'l j»er IH73 mllen wits Itlud t«i» heden itf lol 3lea«jMr nen»lsrnd«, I'l IS wul iingrn Ite nbunnrmenlpri» 1» II frank- Jacr». Itlelne Iteriehlea en ItrkendilinkiiiKen INN «l drukregel- door de genlincineerden lo»--e /onilcn worden S inael r.ili- op(C<'i>nii»eii De toestand van hel. door de schuld van *1 libcialitinus, zoo ongelukkig Italien wordt van week lol week onruslvvekkender. vooral wie zich met de lorkonsl van dit aen ilc revo lutie overgeleverd land bekommert. He zoo heldere en zuivere lucht van lialien is met donkere en zwarte wolken overdekt, die a'le oogenhlikken bedreigen l"s ie bersten. Ja, de levolulie is erganscii meester hare plannen zyn iu de duisteinisseil der Irancmacons- logien lang heiaemd en gesmeed, hare aecia- rlsseit z n gereed eu wachten met ongeduld Let ueraf, dat <.y aen liuuueii woedenden liael, .'■en hunne vuige drillen den vollen loom zul- li'u kouuen geven. Zielliier, geëerde lezers, wat wv omtrent dien xoodmetigen toestand meene corres pondentie uil liooiueu aeiilreireu Men weet aln-els dat liet i la li aen sen b 5- vvliid eenc wel tiereidl die de kloosters en geeslelyke gosticlUeu der provmtio lioonu u \au hunbc eigendommen zal beiooven, eeue I wet die-Je toepassing aen die provintie zal lievelen, van dn; xebandrtyk* roolWet xaer door de kerkelvke en geesietyke goederen in I tlf andere piovintien gestolen en ten profvte van den Slant verkoeld weiden. Nu. de lieer «I«* Kalco, minister van eerediensten, wiens ontsla- van minister nidi zoo dikwyls lieeft J neiigekondTigd, kan dei? opstel niet eindigen van dit scliamlig wetsontwerp. Sedert iu»t?r dan acht dagen heelt hy een en tekst iu handen dien men als delluit leven aen schouwde, en houdt uiul op fr veranderingen aen toe ie hreugen, veranderingen die liy vnrplirlii is te doen om aen de linker/yde der Kanier, aen de evolutiemannen, voldoening te geven. Til, inderdaed, van wegens dat deel der i wetgeving «lat het ministerie l.au/x eeiien tegeuslaud ontmoet, dien men onveizoeuh.n r lieeteu mag. Kn, welke ook de «oegevenheid van't ministerie yegena hen zy, zal het noch j den onverhiddolykeu heel nneh de woedende nydigheid, waer hel 't voorwerp van i-- en waer hei ook 't slachtdier zal van vvonh n. kunnen bedaren. Neon, want de revolutie lieell doist naer bloed «m goud en die dorst zal zy door alle undileleu traclileii te u r/a- digeu. I)e deiuagegeo, a»dei ge?<-gd «Ie revolu- tiouuaireu. hehheit ganseli iL'dicu door ei-ue iiitgesir«-kle eu inwendige s; menzwering ing« - ru ilt, die, dank aen de militant; voorzoigen nr uk ROEPING X DEN MENSCII. Een verharl uil den tyd ren Wrryt \lll. VIKVUU.. II». U.Va WMt M VHM To«*n de mirkieiin de Rot-hrmsure de orders van baren echtgenoot oidvigg u«n b«r«'ii zoon n»cr Ibrysto teodcu vnjl hatr cru zware last op licl baric Ntuwrlyks bedt ly den noodlolligti' i ricl gelezen of zjr vlagt uat-r b.'«(-r bidzcrirrk. werpt zich aen «icti voal van bscr Umslusbceld eu rocpl met iraiico in de ougco uit llyu zooi;, oiyu dicriuer kin«i gzcl ui) vurlalt-o, o myii God. iiufi ik gti I bcni l om i o vader, s«- Icid hem op bel slagveld eu «tul Cvvu bt '.cc Lugo- Icu de rampen afwenden die hrm zoiuImi kunnen licfTen 0, FugtT die tol de bewaring van uivn kiu«i gi zonden zyt» behoed i - m lo, h van den vtrcifiigdcu adem der hartstochten Ik heb liever dal by it hul tb-loos slrrrv dan dm by m huldig leve heer, Gy zuil inyoeo wt-usch vcrlioorcn nimmer l a-I eeue leed ere mocd«-r neckiekXH lot den Vader der barmbartighrdcn. >i au gohed, vol ven roe wen op God. siaet ine op. bt-ZM ld mei de noodigo kracht «Mm Self aen liaran zoon b«t bericht te gucu Rirdedcetee dal haer hel barte niwhwt Vertrek, dierbaar kiod. vertrek «prak ar. -ew viJrr beverll hetza aiu dr aunMtehe* WUB re moed de vr«-nr-i crecr krtalelvle O|>T0Cdiag van II. I.an za. op i."4 V-vcinber II. niet loeft kunnen uiihcrsleu«loch zal hy «lit* uithcrstliig sleelits ct-nige dagen vrrtraegil lirMinwant de nenhomlmgfii.ilif men gedaen heelt,verwy- tleien macr rctiige oiigehikkigen.die mcnv'»>r- uitgezet had out de ware Oplt nlers te trilden. Het hewind heeft zich ettueo schyn van macht gegeven met de uitgave van «vuige nicutv-liladereii te verbieden, wier aeuvalteu tegenJiet koningdom n«v« hihans zeer hewim- pe4«J waren gebleven «loeit nooit heeft liet de inieven it l.arih.il.li, die de hooge nood - /akelykln'id der republiek uitriepen durven aeiisi.ien. en nog veel min de hand leggen op deu dtolligeii genera»! van al «lo aetislager» «Ier rcvoluiie. Ku uovhlhans is bel z 'ker dat l.jiihabii in «-ene alty«l khinmeudo vvuele tegen kmiiug, Victor-Kiumanuel, vcrkeivi hy spreekt nooit van hem. zoowel iu zyue biiev* n ais iu 'i oiteuhaer, dan met «Ie verregaciidsld verachting, en beklaegt zieli met bitterheid over de ouvverkzaeiuheid van zvue oude sol daten, die In-den de kaders van 't iluliacusdt leger bevolken. U. l'nis IX, ll K de Kei B schoppen, de priesters eu kloosterlingen woo den evenmin door hem gespaertllij lasiert en bespot /e zooveel het hem inner mogelyk is, om T volk legen hen aeu te hitsen en tol moord op te wekkenI- dd niet opeuhaer- lyk de revolulie aeupredikkeii. de koning moord aeumoedigeii eu dez«'lf«lc gtuweleu, gelyk die door de communards Ie l'arys, iu 1870. gepleegd, willen doen veruicuweii om zoo de stad Roomen door 'l petccoliev ui t te verslinden en II. de Pau* en gauscli de rooflisi'he geestrly kl eal in hun bl"«>l te ver- t»iiiaeiiteuvJa. rulks is het il v»'lwit der italiaeusche i evolutieoiaiiuen en 't lu-wind «lm II de hand met leggen op den elleudigeu boo&vviiTii, die aeu hun hoold slaet en ze geleidt Degeldelyke toestand van Italien i>. gelyk men weet. nog v«-ei droeviger. M Sella, mi nister van Ihiantieu, zal zekeiTyk dien toestand in«;t verin-teren met de goederen der geste- Ivke gesiit hten aen te slaen want men schat nauvvelyks de waerde van de diehe, die m«-n wil lu-gaet!op MO millioenen nog zelfs geen* 7 millioenen rente, welke nnvr dan uoodig, zelfs ontoereikend is, om hel mager pensioen 16 hetalen, dal men de ongelukkige beroofden van Imnne eigendommen /n! moeten toestaan. De revblutmnnaire diuk|»rrs re!fs toet «'enen algemeenen kreet van hittere leleur- stellmg hooi en, lie Opinion* een dee warmste verdedigers van T ministerie, is genood/aekt het le bekennen en roept uil Het ts niet 't geen vvy «lachten wv KVn be-toleu Dus danig dat de dief, IJ! womlcihare toeval zyn eigen zeiven zal bestek-uHel zal ook de waermakiug zyn der volksspreuk «/ci/o/c» of oitfiilyl bfit'lm (jool hm unrh mI fill «/<?- ilycn, en weeral de iH-voiigmg vau 'tgeen l.'ither st lneef: .if rj/H i lentm <*c< tfui irlfiinttiea bona ail it h aTtruit t, ah to la ml tui dnmuptmii tl mtinlnm fitri. De ondervinding leert dat al de dieven van kerk- of geestelyke goederen,Om «lier goederen wille eimlelyk /ui len arm en tol deu bedelzak gehratht weiden. M«'ii ziet, geëerde lezers, dal vvy g«lvk hadden aen hoold ouzo artikels te zeggen gy zult *lry«Cn nh soMael v«n Cllrislus, mrl meer vurtfodwl-e op G«ul dan op uwen dtgm hal ho«>g- nn-cd ia m tie dcnkbceldi'D van nu in me) tHioed- lo eu dal de looeee van vrome dauki/aorfarid jegens den '.««I 4cr lle«ri>rnebl<*o uwe zegezang» n bcsMen Wees ou'tr/uegd ui deo slryd, in- «Vloogtud na deu Slag vergeel oouii «Jut ov« rwounrueu onze vyaudi ii mrl moer nil, goloiik dal zv weder on/u bionlcr» zyn geworden biMig o«crai d« n by»ui»d «Ier lief- I dmiiglifci-l cn de litf k rykc lat I van hel oiedctyden I •preek lol de vt rwondt D over den vertrooslemka I God. «be ongchikkipco zulten uwe la«l b«gr\pMi I wan! God in ollvd lub* dengrue die zucbl Ueunu al uwe w:«|mobioedera doch \»rbio«! u illecn met l»eo di# zn.vi-r vae aedet» zyn belcedig ik*o«i, «eagcef :»ilvd. daeiin Iwalael de ware grootbeid van nel Wanneer de m der bcrt-loctuou ia uwe oorrn ruiseht. »la dan uwe lUikken Ku Uinel, roep «Jeu bribgeu inifin van U. ria acu en deuk a< u de Irasea uwer moeder. Indien gy in onsebuld aterfl, zal bel leven voor tny cru l>a|liag»cbap zyn naervau ik met verrukking bet eindt le gemoet zjI z«rn doch Mrrft gv scbiildig voor Gvd, «tan ivuder leven en dood my vooetacn cveo balcly* zyn, dan zon ik n verloren bebbi'u om u nooit wéér le viudeo. din zou do eeuwigheid luseebeo u cn uive mveder *yerep: «elat. Y»elyh grdnchtU drocveod voor Inrt barl van rlkee krfhit'ii. foliervnd voor hel gcniotd oener moeder'. Vaerwcl myn zoon, myu hef kint!vsemei, lv« drr togrnrnp mynrr ioH*le. mvtirr pynrlrkste hirtnne ringen! ik gi'ef n over acu God, ik wyd u «oe aeu *y»r II. Motxitr. Frrdmand, nedergrknield. kuste de handen der marku-un e» tn-.-^iroenie dc«dv« met zyue (r»ueu. Hy vrTcenigdc r\yo wcnst hcu nn I de bare en twwi ie »yw h»rf erer zbo g«vdr. zoo drugikaiut woedtr noc.i et-n' «ram vae ttacuiie te zullen kosten. il.il zot> lu idere en zuivere tocht van It lum met donker»-en zwarte revulujivnnaiit' wvl^eii i> vculekt -li.- alle i.h^kkeu he«Jr« igen uil t«- bersten. Ja, het tafereeEs «luister eu de uilzicliteii die liet verlvont, zyn akelig vpor koning. Victor innmiHU'lwtmt aHes l.i:w\»l ons «lat zyue dagen geteld vyn even .ilA «lie van den godilelnozen Itfcltbazar, die oók den tein|»d van Jerusalem fcstoleu h nJ go- Ivk «Ie II. s 1 r fluer hot «u«k vmnebJl liet bewind is er van oceriuigd, o«>k heeft liet n-»eh den moed, noch de infnluftigheld on» de voorlplanliug »ler revnlullfe te In-tcugrfeii onder wolkers aenvallen Vicldr Kiiimamn-I en zyne aenhangers hezwyken tooeiuti, "t geen overigent ook onmogelyk zes wezen' wam alles is aeu haer verslaebl Tfrkoeht. nas, geëerde lezers, inisscBèfl nog t maivndeii, misselnen nog eenhge dagen, mis schien nogsléchls conige ureijén «Ie revolutie nn*t al lure yzingvvekkende feevolgen zal te Itoonien zegepralen. Hei iy«l»ti|»epaien wacrop ViiMor-Fniiiiro.uel door die /-dfile revolirtion- nairen, f ie hem «Iwon-gCn «Ie iSnc dyk **ialen le overweldigen en hem z«'gev loreixl te Roone o brachten, op tv n« heml, \ail den tpoon geworpiMi wonien, gelyk er zoovele andere door haer en met zyne im-«lchulp val» alge- worpen geweest zyn, «lil is ons onmogelyk. Alleeulyk vi. zen vvy «lal <l«' storm hevig woe den zal.«lal de eeuwig<- slad Meteeneu stroi.in van vner en bl«»e«l zal ovrntekl wot den. do- alles zal verblinden en tol pu n en asscb* brengen. En wanneer «Ie storm zal gestild zyn, als die H(>cd- en gouddorstig.- telu-linen zullen ol verzadigt}, of zelve ondci «Ie vei maledydmg van (»od v«'i pli ller.1 liggen, «bn zal iihui «le Kerk Chrisii over hare vyanm-n zien z*-gepra- leu eu zal er voor haer t« u nieuw lydsltp van vrede, glorie eu luister aenhreken. omdat, volg.Midt* helotte vkii haren i.o«hl«-vken Stichter. «Ie poorten der hel tegen haer uiots vermogen. De kntholyki-n slrvden hy klaren dage hot licht verschrikt hem niet hun leidsman is de vvaerheid jv deinzen niet achteruit voot de liberale alstammehiigeii van den aris'ogt-i.acr Xollaire /y bet»hen v«)v»r hen hei g«'weten. de rechtveenliglieid, de ofirechllnul eu de eer! En de liherhatcrs zullen k m- n gen .Jat zy alleen «Ie vom »taeudcrs en verdedigers ilcr viyheiden van deu vooruitgang zjn, zy. «Iie van de francmncoiistogien ath.ingen en die gi'«'uen wil hehlwn dan dien van derzelver opperhoobletidie allen vooruitgang zoeken te versmachten door den geweldigen oorlog welken zy aen 'I kalMieiunude vrurhlhnre vader van deu vooruitgang der lieschaviug, uendoen De liherhalcrs beminnen niets zoo zeer als de duisternissen en de penningen 't Is in de duisternissen der log «en dal zy hunne vrylu id$\crni«.'iig«-i;de cn re volui ion- naire veldtoch'eu Inricbten T Is in de duisternissen dat ty hunne poli tleke téèensfrevers steeuigeii cn dc geeslelyke geshelileu en schdlcn verwoesten 't Is ut «le duisltriiisM'ii dal zy hunne p- roereu maken eu de slniteu hewandelcu met muilen kreten uil le galmen 't Is in «Ie duisternissen d <t zy den koning en de wettige vertegenwoordigers van I laud heleedigcu 1 Is in d«; duivleritivseu «lol zy de kal.MÜ- steooen Opbleken eu er «ucii v.«u hedu'iu'ii «»ui de p.iorlcu ui te IoO|U*ii eu de veu*tn tutten der klooslers ie verhiy zelen 'l Is m de dui.Nteruisscn lulelyk dat zy «h» do hiuetiei der krtülelyke Reholeil. Jem- ■tapoR op d«-n hrandsUi »H gewot pen heh«»ci» 't l« in «le dt#islrml>sen dat zy hunne zakk«-n zoeken Ie \nlleti, te stelen en te rooveu. oiu dAerna alles op litm gemak le verbrassen en, als zy at hel gi-stohmc opgehraxl en versniei rd hehticn. WCdi-mm Oploef l«' g-on liggen oiu aitdorutael te sU'leu 'i geen d«' katliolykeu, de kerken eu kioosteis veigaderd hehlN-n D>1 is de rol der groote pariy van 't liborael in-Ill, vai. deu lilrak-u vo««ruilgattg «o «Ier liberale hese ha* mg, en zulks isaltyd hare rol geweest!!??! -M BM Ifivil Ziedaer 't lioor-l van cei» wateraehtig eu zoutloos IVrë»'!id«gekno«'i liet s« hy ui, zegt hel prulorgaenlje. «lat hel Klem brut vino dc maclsehappy .4/ #.n««»- Jtior Ulotijtii't' O U'Siemd. Wv waren zulks volstrekt oi.wetend. \X> weleli hel nu Die regelen zyn In t exordium en> kiemen artikels, van luim twee groote kolunueu. welken liet g« u/enhlailjf zyne duugo/aenh* h'zeis opdis» >.1. mui wui over ot-ze gexagdeu hOjvens «I. v dm *1, ie zeeveren. Il« t- gene de gul vali de Inutijti •ilnnfuei ik meest sell)lil le ontsteken, is d.il de h«d van 'l oud Sl. N I..isli3c««, aeu het Klein l.eui paletnle. in eenen prachligel) eu uiigesirekieu lusthof gacl herschapen worden, eu dal «oe grond onzer KouingIVke Baelschappy v.m llanuoi n' li -schikt is. Afgunst M'hyut in heel !tel gebroed door eu dat w el om mets ie hew v/en. daer hel gevrotrhl van «le knhlielaer, die bei a»')'**!)- gestooten heelt, door hem zeiven niet versiacn wordt. Il«»e wil hy dat anderen begrypen wat hy zegt. Hol.i kuikens, ge wist niel dat «lic grond voor de jonge garde bestemd i« I'wr vroeger gezwets «oer 'i rechiraaken van deu elk hoog d«-s ticndsvheii sleeuw «-gs had geeue andere bedoeling dan het versieren en liet veifiatijeu van «lit deel «Ier Slad, en het veradeu vau ongelukken Waerom, gelyk vvy u reeds ge- vr.iegd heoben hebt gy «tan «lal. vy|- g«-iis o. zoo gfTTTooiscli plan niet vioegcr iiekcnd gemackt. et) dat wet. gedut euih- «len langen lyd. «lal «le Ipiognioedige. Al.OST, K'KST MOI.hier alleen meester was.' Waerom, daernici* v»>..r de pinne komen, als M. De Ryck, volgens uwe gezegden, oe uit ntder vat; dat «mwederleggekk voorstel luer mets meer te zeggeu htell. als de aSipti*t|.»q Mi azvvv administrateur loer voor «liytl al- gekookt is 't Is vvacrlyk om er mee te lachtm. Gy (toeht, in uw voorstel niet liet minst aen deJDM-K GARDE. f«-gt gy .omdat gy onwetend vfaeit dat die stIkhHiz grond haer voorbe- svlukl was. Nu weet g) het, omdat wy u ge- Z' g-i hebhen d it uw plan don stempel driegt »an den n)d dien de uil>dae«n|h»ijciide W«h-i dier VJjcIx ï.jm») iu owen Imh-z<im doet om steken un weot g) hel, als liet plan uwer hazen misiuki u, van m «I e Sociëteit dc arlldc v leehtlieid le d fnonikiemeu «liezy in meest al de amiert; #o«»eteileii der stad le v«M* l»eb- bcn weten 1*brengen. Waren uwe junn. i» uil -1. JUNGK GARDE U)e| u»'g getoopeu, omdat zy wel gevoelden dat !»cl b«z«er acu de galg »Lr>k«a wa& van «Jaei .nik ivriM «-u-keu m tl icijen, zou die zoo aloud tmUeimte Man-I «JT> gebleven tjn, wat zy nut», wat zy ally d ge wee»! is en vv.it zy altyd Itiyvett zal /.«Milaug al» oprechte verbroedering, cn kunsi- l» u vering baei tol nclilsimer zullen dieocn Ja, kuoeijer, uwe bazen hHdicii de konmgtyke Maelschappy van Harmonic eenen oprechte dienst bewc/eu, met «lepypacu Mei ten le ge- vi-ii. als ze zagen «lat bun twislgezaei «toer met pakken kouja. die sch mne aocieleit groen en lii.M'ii. van dag tol dag, alfjil meer om roei-r. s.-d. ii «lat uwe kltihsk«»|cviukkcfi daer DEN' Ithh MET MEEK IN TE STEKEN HEBBEN. l.'i t u n zy «Ijer, gelyk ebl-rrs III 11 ENGE 11 ui» zv». cn Mg nHn nn - TENt.EGY ERD hlyvcn.aK gyenzv innwlwrfst- /.teip'od gedüi lit zuil volharde»! Is dat niet recl'l, is dat met btllyk Is dat met T oprci'ht gevoel vnuclk vvebleukcinl Aelstcnaer die niet anders dau deu blo*M rn deti voorspoed he oaetsiigt. van al wat dc stad kan vcrludlen. cn lieer h> rikeca aUyd »«-er <>m meer doet am- gioi'ijcii in Ii.im- <i..ii.|« a. iriem 'i met I. i; dat uwe klulwhazeii HIER BITTENGK.- XI ERD zyn. en IIIANEN H» K IN NIETS MEER TK STEKEN HEBBEN, «fat \el.M weër y.-ist wordt da! kunsten en vvrtenscltappe*. I.ifi bn leven, i at de verbroedering wëer lol stand komt Is .dies HIER nu niet op vaste voeten ge- «•leid, -< l.-rt d.ii uwe bazi-u luer eeue lange waterafleiding of btn/e aeu hun «tietcltcenljc I-ntII gen lieIdieil Begint de STAD l«iet te herleven, -.-tiert dat uwe aenhauger» IIIER MHiU GOED en voor altyd buten- gECYeerd ZANT 't I'ttboinl zecvert ook dal de vrrmakclyk- lieden m d«- AlaelsehappyeH eertyds lol nmr- .ends tueduerdeii. eu dal hm a'lr» om Ittu - uit. htl utr rom dtu ANGELI S. opge- In'pl is. Ell wal UHeckeul dit ander» a lal l)> onze vrienden, noch u*«'htr»vrn, noch wallehakkeu, noch uarhtrustxtooider* />n, gelyk by dc jauncu van zyu i<|-«jjajj kaliber. Zynrn rimram voorizrileiHto, beknibbelt het geu/enorg ienlje dc subsidie iue de Medelykr Hi.-1 aen de Kouiiiglyke MaeiM'happy van Harmonie. Al s STADS III ZYK. toe»(act. en I lael het zyn gejammer dB andere illiler besiaeude Maetx-hapuyeu met door de «4ads|ienniugen ondersleuuu of gevoed wor den. T Ware maer dat, Imtwelk er zou aen ontbreken, om d« hbcihater»veikwis|ingeu le zien herleven, die wy, «re elk weldenkend \c|>W'i»aer, -streden hehiien, al» «>uze duer- gewonne Iraukeu door allerbaude liberbaler»- kluliseii verepild werden. Waerlyk, knoeier, gy droomt, of liever, gy verliest uwe zinnen z«dke drogredeucu kun nen uit geen gezond brein kouieu. Stond «»p. b tilde Fa I» Ldu due ptaqhtii taer de I ru>du( i Tv Kt uigd T i It 1} u wapenrd |;r.-<T«te .isd-n heefi «IciHlve l«- «Inzeil, Bifll z/mij .k ti.iul wy dat gy zu inutunrr tuit gebruiken «tan voor vdlle en wellige wek. ll inuvad zul u In I sei i»«i >te eit be»K onzer (.jmlru geven brui ln-b ik to< Imi u K vergciellcn Luister i. ter tyntz rard eeuo i*«it- ddrige ondcrvuiUii.g heeft IJlt bairtn vergrjsd «n n r tyn Itort gevoelt uog l»el von «Irr joHferagtcl.ap er kwestie U vau G-d le diemu re voor (len km tug le strydi-n. Nog eens. aaya ioob. geef gehoor aeu hem rtrbudig' J»rcu by hokt.... twee ü.igeii om \i gem «1 le umki u Oi.d. r bel otUprt keu d«z«r U« lsie woordcn.br gon «In «'.col der arme u.ueder ic brid wanirouwi-nde. vcrl.rl EcTvliuaud un.uw»gi.ng urn zvin le K |«.h' v.r, naai ie van den inner aftu IW ><iu irira S4-k«>oii«ni looi vut 1de by neer tynen ouden vmnd Kalmond, om hem bekend le Mtm aiet een vertrek dat ivo hart wel vreugde vervulde «i evenwel tyu Oog met Ir me n bovix '.t.g le. b.-jlun nde bet «rrtia< 1 vae «Icu joafeaeg I«drklru de brume war gen vau den «ideu krygsiuau och mcl ace koog rood lly ral dau au«lcroia< I Reeds niceut by de loivnen der krygsiroapet cn b«t biomkler «Ier -itrydrossen te bf-orcR* reeds bevmdt by lieh als m bel pCM-ebt <!«*Ti ra» verdvvyiien «»ie bi-e:-t*«' Ril *yn«m pe»si by devikl aeu «Ie »mar1 der ie «rviexm eu cea' inHea tf»«B oot»e»|4 syéc oog- U-dbn. Ridder -prak hy tol Ferdmaed - U»4 tv» tui-vmu" de Rixkrnuuic do amail vau bet a(»« beid #rcn liet «mv ovefötwge* voor den dag«-r>ed yeri Irrkken en tact hier renen Brief achter o* owe waer- 11.'O. v« rln k In knol te wakee. - Haer RaiuiouJ. sou «k «crtiekkru londer liaef te mobt lira, louilur bare# lactslcu zrgca uitde Ie H D iv n dice niel teeds gegeven Deuk mie- der aen wo lven dan aen de smart uwer morilrr. I.yd. lyd veel als bel noodig is, opdat «y iets minJer lyd. Ivv bnef il uw Iredw.ica uil.bokken rn gem twyful »*erlal« n uojm-m uwe teederbeui. tervvyl by teVcni vooe baei truc aeugenaiM henum ring tal xyu hel vivoral uieu vau uwe aenJoening blykea. ca weet dal de ware gevoeligheid lii b uoudei U-ug boudl niel tyu ogen «Iu met een» ander» leed. liet plan wvnl gevolgd ru vvy beldur. ytit-n Of» wylkn vvyafcnfiuaad bet vcrUyf ivurr kunlrehhrHl verhol IIv daebt «lat zyn. iisndrr sluimerde, by m«ci. Ie «lal zy bon m< bad boort.vcilli-kkcu. l.t«r neiii. li) keude de g-UUCbe Uilgeatrcklbcid d«-f i i Ik Mirt Sêt i...ddf«7iiig bev. i gekomen wa». brarWl dc n.srkiezin alle nactil.-n in lei geU-d door ty bad «teveel gomden nn God te vragea dat «Ie dag- n te kof» vv .reu voor barm vungen ir-«T Fvenal* een o|fM-rviakk«g grnaoed nM|>liouJriik bekuuimurvl ta u allo klrmigbedru. die by e« a vrftn-k te pea ki'Krii, evuazoo voed die gor«l« mnvlre. welker gr dachten u>< t r op deu Itcioel daa op de arrde grnrhi tv area, lelkcu» weftr ecuc nu uwe bezorgdheid éw ty aen God morst toevertrouwcu. b-lkraa renr nieuwe hulp dtc ty voor barm loon vau den H« mrl noi «i afsmeeirt) ly lag op hare kiirén le toehten toen bet gelrap pel .Ier paruien beer gebnor kwam tr.-ffHi Nu kiond I) op, leuterde nu et-a oabeecbryflyk anptcevoel u-ifi'. kX'i dat barr aooa tirfe verw y.lerde Zyuwk naer Hel vtusler, ecomatT moet ij Ikw u«.g uw, ty bespeurt «loor dc bcsehild* nle p'axee been. eeui- ge aui.cn U parrd op d« opharll-r-jg vnn h«l kas- Uil strekt bare armen mt als om b«-m negmaels ie oinbelzra rn uel den kw-et Arb. myn conn - valt t) wederom op bare kutrén lm ws» alles wal >>iig< lukkige manier doen kon «y bidt niet. ty -l. i.ki rrlU met. iv lydt macr rn weel nut meer wat bel m «lal barr doel lydea. hare uaai u tya bene* .1, bare gtdaebten *<iru alil. rn bebslvc bet awarrd dat haer hel moedtrhari doorvlyml, Hillrt by taei gevoel- co uscblrlu..» «ilrrdrJe bartcn van gnede moedrrs hoe ia bet u.og.-lyk dat >•••.1 uwe kiudtrcn dca dank vcrgelee din. xy u verschuldigd ivn Wie'tal Alu t-Jru di« n vreeslyken argsl oottrek- krii - 7y li allcrn. de dag i« uog m. I a« ngrbr.'ken en bel sckemeriiebl vergroot a>^ de ysselykhrtd van het oogenl.lik Zal ecu vroud bsr» «mnrim rad. n ii l.acr ter be p »eellcn «>m ba»-r tr i«ouw»a' Jj, n vnend nel harp, eCn vneod be. li n.rde'ydra Liet ba< r God werjrt iu ba. r hart «enen bbk vra •Me, «Ie <lunien»»s« n verilwynet., pracbl e» Idy- -dig Looit dc dagerjed op ja. I.H srhynt dal renr strarl der I^rI cut doordnnft in bet bart «Ier marktratn welke, lot barr u-ln g< komen, tarbljen -|h-Ii Ik tal hem weden», s. God trgl bet my \i. «bteien bare tranen aon-ter mnrite evenals rme el .krrbron imv. r.w#lk< r bril mg glad rn rff. n i». Z) i» bedroefd, «y ia niet gelukkig, marr ty boopt rn hel geluk haer niet geheel en al Anloomen. Laten wy d«e voorbceldipe moeder i>p baer kasteel t»cb omgiama van de benun.-nugen arn baren toon, nrtiinlru verapreidende ru Jour bvee geled*# en dregden bem«-l en arrde l*-weffw«le om belang te sl. lirm IM bet lot van hem dien ty lemeli Gegeven vvy on» tbaa» naer ferdina*.) N nrvff rwrtfr.d.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 1