LAND MEERSCH It O O AI F Met'/it/try zen. I lasinarliten. Stad Aalst, n O T E It tl ART. 4 A 1) E L I C II T Prys i Franken. Vogelscliieting met <le Hol Te bekomen. Visscherij in de Itiv jen n eu Kanalen Visscherij in «Ie Rivieren en Kanalen Bossilien. Landen en Mtersclt V A It O O M E ilmbels m EstaminelgeriiT. party cn ZA EILAND LANDEN EN MEEUSC1IEN Verkoopingru HOFSTEDEN, ZAAILANDEN', Bosch en Meersch AYrkooping. van Knoincn (e llufslade. Romjinr - - c van 174 koopen fiix TïiJJ SPANJE. Al de gf roe pi. tubes luren «les lands hebben hunnr loUlingin ingeleverd eo lo dier oorsake vonden er nergens «etugo ongeregeldheden piscis. Eene bende van zoog«-**>gde republikeinen, onge- veer ItO ui in *l«k, u die in dn Sierra de Hesp* oa- porro* rondliep, i* geheel verslagen en uil elkander gedreven. rallocli, aenlnder drr federale oproerlingen van Alc*»y, ia i» ten samenirriT. il m. t Je komnklyke troepen nalijr Aliiautc gedood. Ijroe l»eodr, co ook die van Midiaru, werd uiteen geworpen Drie kleine binden Carlisleii, die op vrydag mor gen langs de Fransche grenreo h«.t land l.mnendron- gen. worden irnng niprzel. l»c bende CarliaJen, die denselfden dag eene ver traging teroorxaekic in bel aeukoaen van don Franse-beu po*l, door bel opbreken der rail* van den yzetenweg, is door de gouvrfnemcntsirucpen ach- lerhadJ cii op dc vlocbl geslagen. be repnbliekein?eho omW gate ling in Catalooiê loopl op zyn einde. Ue benden van Vila dc Prat rn Falies zyn leu onder gebracht. In Andaluziê is die van Aguilar, welke uit elk«udcr geweken was ge heel gevangen gt nomen Evenals in dc provinciën is bel in de Cortes gesteld. Zoo verliet verleden vrydag de mmdrrheid der ge- maligdo afgevaerdigden en der Sagaslisleu de ka- incis. ito klein voorval ten uutle makende, om bnr vertrek te rechtvaardigen. Hoewel (i een voorstel Mét algemeenc Memmen werd aengenomen, waurdoor het hoed rechl der miiidrrbcnl erkend eu hvt voorval op eene bovredi- geilde vvyse opgelost is, wilde du Minderheid m.l lol dc titling vvtdi-rkcereii De lo er Figucras keurde io naeni der rcpiihh- keinselie niiiii|erbei<l bel voorilel gotd, vrklucr dal liet voldoen was voor do wacrdigbeil der coHscrvalievcn of gouverncmciilsgcziuden. Hel In sluit deter l-telsieii wordt echter aentien als bel gevolg vau een voorafgcuouicn besluit. Xoa provisions se sool n «lisees fe succes des o-iivres iioiiM.lles dr Itlei hifi I'iIIii-tro autcor de humt au (,kami>a.j*r i va toujour* graodisMDl. I'u//n d' kuiore diliou otigmale, dilion siutffli- Bee, it ui est. a vee tramt an Champa jut', la plus jolie valse que I'uu ail composec depms viogt ans. H en de plu> graci«u\ el dc piui piquant que la |x>Ua .rur «J* Krilrlutulqui la.I lillnaleim id fureur, luisi quo t'ruinex nu Chmuimgne pour chnal, wler- Irfleo par les premiers nrlisles do Paris el do Brutelles i»u re«;oil franco ces u-uvres charmante», on envovant pour cliaeuue d'ullcs 2 fr Mt en tftnbrcs-posle. Kallo, tnagasin do musique, to, galerie du Hoi, a Bruvcllcs. Houmtv't Zili r..\ Ptuiv - Onledig Verval. Dc ouvoorzigtigc en onnadenkende kan tieh telven in de toekomst een tee van nmpsjiocd besparen, door ecne spoedige louvluebl lol deze uiluititiléude geuee.-nuddtleu lie puisten waeroit ook voortvloei- jeude, zwelling*- der kliereu vvaer ook gezeteld, uit stoken wonden en verzwakkende ontlastingen, kun nen veilig «mi tcker genezen worden d< or het gebruik van Hollowav's 7.al( en Pillen, volgens de voorschrif ten die nm lederen pot en doos gewikkeld zyn. Geen schroomvalligheid behoeft de zwakste terug lo hou den om deze herstellende middelen acn te wenden, die de drievoudige hoedanigheden bezitten om tc rvivoren, to regelen en te herstellen zonder do ntaeg iu wanorde Ic brengen, Pel zenuwgestel to subokkcu of hel noopzakclyk Ie maken om m huis te blyven. Hollowav's medicamc l o zulYn de bron vau menige ziekte stuiten, die uiditio verouarlitzaeind deurzaiue ellende te weeg brengen. NB. De Rcvaleula, gejyk zy nu gebrand ver kocht wordt, vereisebt slechts eencu mimet bokim. «n voor de personen op reis. of welke geeue keuken hebben, b. St -tl I I BESLMITLN MN KEVAI.ENTA, die men ten allen t)de mag «dien; in blikken dootcn van A en 7 franken Tegcuposlmandact Gezondheid voor allen door >le weldoende Peva- leula Arabics du Barry, «lie tonder medtcyncn, zon der purgceriiig, zonder kosten geneest, dc slechte spyavertenug, do maeg cn leverziekten, dc gal. dc winilcu, do zuurheid, hel slym, de bracklusl, dc maegopwerniogeu, de opstoppingen, den buikloop, den hoest, do bekromdene ademhaling, dc uittering, allo wanorders vcroorzaokt dooi de borst, du keel, den adem, de slem, dc longpypeu, de blies, de lever, de lenden, dc ingewanden, hel slym door de her senen eo bel blord te weeg gebragt. «1,000 genezingen, onder welke l-cgrrpen zyn die van Z. H. den Paus, de herbig vau Pluskow, Mevg do burggravin dc Breban, enz eoz. Genezing V 65,817. Vervant. 18 inaert 1866. De Rcvilenla Arabic» beeft my bol leven gered en my genezen van eene moeijclyk spysverteriug (dyspepsie) vau acht jaren, voor welke ik den ra«*d gevolgd bad vau de beste geneeshcerru, zooder «icgtans ooit oenen gorden uitslag Ie bekomen, en, volgens hen, ik had nog slechts ceoige maenden la leven. A. Itsim.i.iehs. pastor. Voel voedzamer dan bet vleesch, verspaert zy 50 t»»el den prys uit van andere geneesmiddelen in dozen 1/4 kil 1 fr. 15 1/1 kil 4 fr 1 kil. 7 fr.; 1 1/1 kil 16 fr G kil 31 fr.; 11 k «0 fr. Dl BAKHY en C*, 11, keizerslra .1, tc Brussel. Eetlust, spysvertering, slsep eu kneh worden aeo volwassenen cn *on de zwakste kinderen w«ider- grscbunkrn door de Revah nta t hocolstre. 7y v«»e«lt dnemael meer dan vlce>cU en maekt bel vlecseh vast. Wollein, I ma-rt 1869. Ik leed aeo cencrerr zware vu onmatige pyoelvke ziekte. Ik koo myne epjrs met verteren, nogtdapt u 'T is acn uwe llevalcnta Chocolal.-e te danken ('at ik nu by na geheel hersteld beu Ik versocb u nog Ceuu doos van 5 ponden lln lament altezendeu. I wc verkleefd. Alois iltv/v Parys. 16 April I8«»6 Mynheer U l gebruik welke ik van de Choco lade llevalcnta brb gemarkt, heeft mv eene dusdanige verlichting varooizackt. dal ik niet twyfel of ik zal van niyne verstikking, gebrek aeu krachten, slaep- btoshrid rn rbumaiisote genezen Gelief my er oog- twee kilogrammen vau Ie n ndeu. Ilarlelykeo diuk Gsulakd, lulendenl geu«Tael. Voedzamer dan hel vleesch. geeft zy de gczi>n3- beid weder en spaert 5U macl haren pry» in meJc- cyneo uit. t Depot te Aeist by Ed. Vanden llerrewcgho korta ZouUtraet, P. Scliallin, Grottle Merkt, co t ander Biest. I^ugc Zoutstract, apothekers Mecbelen 7 r llrt vlas is hier ter mailt 'verkucht aeu fr.4-83 a t3-7i |M-r 3 kilos volgens kwaliteit. Brugge, 7 l>cc. Vla» jH-i 3 kilos fr. 9-5U a 7-43. iH-eraerdsbergeii. 9 dec. liet tuw vlas wordl lieden verhandeld aen fr. I-HD de kilo. Droóernxmde, 9 d«?c. Vla» per kik» fr. I 75 a i f5. kruip idem. 95 1 05. Sjllegeni 10 d«*c Vlas per 3 kil. fr. 4-07 a 4 00 ib-ynzu, II dec. 0000 a 0000 kilo» snuit cl zwingelkallolten, worden verhandeld aen de volgende pryrzeu. Isla wurl 51-DO a 5ü ÜO de 100 kilo». He 33 DO M 00 5.1e i I 00 30 DO (ienl, 13 tlef. De Vbsnierkt was lieden weinig gcwiglig. Hrjrzen zonder verandering. Goede vrarg. Ze Ie, It) dec. Kemp par 11 kilo, fr. 10 31 a 11 -72. *t. .>H'ola»-« li dec. Via» par 3 ki!o, fr. 5-45 a G-7i. D(RGEIU.VkE\ STAM). GKUUÜIITE.Y Max.ki.ti S llOlWIL. 5 III wEl \KK>. P. Boel. dagl met i lm Barker, bokysstrr. L. De Schipper, pohtieagnut. met I' N< boujtpe, z b. OVkltl.kDK.N. A l'ulard, vrouw kicckens, winkel 65 j Bra- baiit.-lractP. Morels, man Scboerlinrk, vner- ftokrr, M j, Mylbekc. J. Dc Waegonecr, man Vn4nICl», luit., 11 i l'ii.Nlr-.i t - i T >ni- betir, Lautw 55 j sioof-tracl. J. .11 der lla* gen z.. b T'.lj Bi-ggy nliof Ze% kiuüerru omcr de 7 j.iren Hel ktillcijic ran Hm ycmretlrr tn Schepenen der stad A ilst, hrrngt (er kennis van het dat uit oorzakt* der verkooping eti uitroeijittp; der boonien aan de Uulei markt, d«* wekelijk- scJte markt it-kenen van Zaterdag *21 De- cember, lol nader bevel zal plaats hebben op d>- Kei/erlijke-lMaals, voor dc lioizen van den lieer K. Van der Smissen-D»* Scliryver. Gedaan «mi afgi kundigd t«- Aalst, den 15 December 1H72. De I urgemee*ter% De Si 11 elurit, (GetV \V v vtitkr. Cd.) Jit Vutittsrv. Tl» L ,w,i. )Yn v.'ituer paerd v«m>i 360 1 MT' Mm bum lc VhU den l>» vm i.nom koilt Zouuiracl V 19, Aelsl. lli'll vr'liorl Gi-i.« n l.i-kw .men Loot- eo •lit U IHil vragen by M. Putiu» Dn Witte kot tc Zoutstract te Ariel. MEN SCIIIIVKT IN nv Spilaels-S. Iiucrnun.s, boekltandeljer, Ie Aelst. EN ZYNE BENDE, historisch vrrhael, uaer de echte bronnen be werkt. door E. TEHNESr. Dit wrrk zal in liet begin van liet aeustaende jaer verszhv tien en ongeveer 300 blad zy den he sbon. Buiten de inschryviiig, die den I Ja nuari 1873 zal gesloten zyn, zal de pry» op fr. 2-50 worden gebracht. in bel droog. By Aug. De Nil, tc Ereinhodegeni, lloogewcg Op Zondag 22 December 1H72.Inleg 53 centimes. Loirapersgeld medeh»-grep. VOORUIT 7 GORINIIIEBROODKN. by A. D». Tion.h-I'osm mii ns knopman Vryhcid- straet u* 33 te Aelsl. Guano, Zeeuw en Rigas Tonnezaed, Zaei en Voeder Haver, Geer»l, Spaensclie Tarwe, S|»edt, Roekwyu, lissen, Itu veboonen, witte Boooen, Erwelen, Krmpzaed, Kbverzaed.Geer> »len, Meel, Gruis, Kortmeel, l'latteunlle, rond Zaed enz. Bestuurder Registratie, Doiueineo, Wateren en Bossche n VERPACHTING VAN DE VAN OOST- VLA AN DER EN. Kantoren Aalst, Dendermomie, Wetleren Luieren cn Hantrae. D«' liestuurder der Registratie en Domeinen in de Ptovincie Oost-Vlaaudereu maakt bekent dal er zal worden ovei gegaan den 23 Dtecmbrr 1872. om 10 uren morgen», in een der zaleu van liet Sladliiii» te Deixb-rmonde tol de opeu- lare verpachting voor ecnen D-rmija van drij, zes of negen jareu, ingang te nemen met t Janu ary 1873, van «Ie visschery in de mieren eu kanalen van liet disliikt Dcudermonde. liet kohier vau lasten en b«*sprrk* n, berust ten inzage van eenieder'er Directie der Regis tratie en Domeinen te Geut, Irn kantore van de Oulvaugers der Domeiui u in de provincie en ter Studie van den Notaris Li TENS te Dender* monde. N. B. De visrhvangst iu de Schelde te brgiu- neu l«" Te i use he tol Deitderinonde en iu de IhMtrme vau aan de brug lot Hainme tol aen de Schelde zal vei pacht worden b'j licentie. De |ieflielil»ers mogen zii b ten dien einde liunue vragen sturen aan de Ontvangers der Domei neu te Antwerpen, Hauime. Izikrri-o cu Deodermoude. J. CORNET. Bestuur der Registratie, Domeinen, Wateren eu Rosse hen. IIER VERPACHTING V AN DE VAN OOST-VLAANDEREN. Kantoren Geerajrdsbergcn, Nmoveeu Hertele De lieMtuurder der Registratie en Domeinen, in dr Provincie Oosl-V|.iaudcrcti maakt Itckeud dat er deu 20 December IK72, om 10 ote 's mor gens iu eene der zaleu van bet Stadhuis te Gee- raardsbergen, zal worden overgegaan tol de <»p« uhjre ver|M< btuig voor eene l> r.uijn van drij zrsof negen jaren ingang te nemeu uiet 1 Janu ari] 1873. van de viscbvangvt iu den Deuder op het grondgebied der kantous Geeraardsbergeu, Ninove en lier ze Ie. Hel kohier van lasleii cn bespreken betusl ten inzage van «rrniedcr ter Directie der Regis tralie en Doiurinen te Gent, ten kantore vau de Outvangers der Domeinen in de provincie en t-r Slu.lie v.o I 1 N - tl'l'l NS tr G. r- aatd*lM*rgen. J. CORNET, M IlKOoPINt. VAN allot beste te MespiTaerc en Gysegem. Dc Nolaric Gcmtaai f IX WIGÜI i t D, Ic Moortel, z.d opetibaarlijk te koop bieden, d«' volgende goed»-ren 1**" Koop. Eene partij lleersch, t«^ He*- pelaete. op den Helst. gi a.lasln rd sectie R N* IWtbis, groot volgen» meting 54 aten 29 centiaren. Doomprijs fr. KIMM) Ni-rileeld in 2 gelijke detHen, i4* Koop. Eene partij Bosch te Gysegetn op de Blijkte, gei adastreerd sectie A .V t»12, bij iiieling giooi 2D aren 92 centiaren. Boom prijs Ir. 250-00 54 Koop. Eene parlij BomIi te Gysegem, m ln'i klein Denderlatul, gera<lastreerd sectie AN* I2N, bij uieting groot 54 aren 55 centi aren. Boomprijs fr. 254MJO 1 erdeeld iu 2 gelijke deeleii. I Ro tp. l iu partij Land Gy mci m op den M dendyk, giH*ailastreenl s«vie B N' 2, bij meting grm.i 5G aren 90 centiaren. Verdeeld m JfrtijkddfHWl. 5fc Ki>««p. Eene partij l-and. te fiysegetn op liet kamphof, gwailastreerd >e«-iie A N* t^r» l'ij meting gnvot 27 ar«*n 55 centiaren. ZITDAGEN Instel Dijuxdag 51 December 1872. Verblijf 11 Januarij 1875. Telken» orn 1 uren namiddag ter herberg d«'ti IIfut, ic llolstade, bewoond liij sicurJjn De Ritldec, SGII00XE VERKOOPING ie iluors« l en II»*rdersein De Notaris G. A n WICHELEN, tc Moorse! zal op Maandag 30 December 1872 «mi 9 umi *s morgens, openbaai lijk verko'/pen. 1* Tc Moorsel. 25 koopen extra sclioone Kana«la- \beele- AA ilgc en Olme Itooim n, slaande aeu liet Hou ten Ivrui.s, aan het lioekskcn en ouitrwAt don Toren St. Stcplia nui kapel Ie.) 2* Te Herdersem. 12 koopen gave en hoogstammigc Kanada en Aheelc Boomen, wassende op de plaatsen genaamd Terafflegem. iu de Branu-u eu aan de KlareMraat. Onder voorsclirevene Boonien bevinden «•r zich verscbcnJene vau 2 lot 3 meters dikte. Mcu zal begiuuen te Moorse! aan liet houten kruis en eindigen omtrent den Toren. Studie van den Notaris DE VRIENIlT, Ie Aalst. VERKOOPING VAN t«'n Sterf lm ue van den lieer Dorr, llétel du l)uc dc Brabaut aan de Statte. Op Zat ut dag 28 December 1872, om 1 ure stipt namiddag. OPENBARE VERKOOPING vau twee tc Erruil>odegeni l»cu "olans BE SMET l«r vcrblvfplael» van Errm- Lotlegrm. zal ten verzmkc van die h« t behoort, met bel houden vao ceu eukclcu zitdag, ojn-obacrly k ver- koopcu. Eerste koop. h'ooftthciri van eene party Land gelegen te Er«-m- bodeguni, op liet bosclivcld. Ier plat tv genaemd den slecnen Slu hel, grt»ol volgens titel 34 aren Mi cen tiaren «-n volgens cadarter 34areu 5') centiaren sec tie A V ItH ie. palcndo den oosthein op sicb zelve, 0«>sl J, D Vau VaereBbergb-Vau de Veldr, zuid ui. t den voctweg aeo J. B A» rleyzer. co de weduwe Boterbcrgb-Eeoiaa, west Kraoci»cuv Üe Cooiih k met wederdeel, noord Eugelberlut Vau dm SUooe. Tweeden koop. Eene party Land te remliodejem, oaby dc Hry- slraet groot volgens titel tl aren 15 centiaren, vol- gms eadasli.r 11 «ren M e« nliaren en volgehs me ling 11 arm 6.A rentiarcn. gekend by cadaster onder dc sectie A V 3»I3a, pvlcude oost Charb s Iüuis Arys, zuvd dc Bosschebcek, west Joseph Stecubout, noord Guillkliuus Vau den tkrgh. Voorschrcvcue goederen zyn in gebruyk by dcD verkooper. EENIGEN ZITDAG ry dop «O Itrrrmkrr 1%?*. Om 4 urt-u nanoen, ter bei l»erg. St flocfl s, by de weduwe J. U. Acrecckea, tc Lrciubodegciii, aeu bel doip. By genocuidco Notaris l»E nMET, kan mengeld- sounueu b< koiueu op voordctbgc bc:prektu, unts voldoende bezet. VERKOOPING VAN tc Burst, Smetlede, Vleckem, Zontiegein cu Otiergcm. De Notaris 1»E VRIENUT, te Aalst, zal oj» Duvsnvo 7 Jam .vrij cii op Mvaxpvc 2b Jam «nu 1872, om 5 ure uamiddag, tct herbergde Klok Itewooiid bij den heer De Boeck te ültergciu Ofictibaat lijk vei koopcu 41 aren 40 ceatiarvn laud te Burst, op M» u- le>))>. Iu gebruik bij J ut llaptiste Du Hevf. 18 an-ti 2d centiaren land te Smctledc. op Tr» >sel. I I gebruik luj Corneliu» De Wolf 2<» areu GD cenliaien tneersch te A leckem, Kokeiaar.Iu gebruik by Doiumicu* Bogaert. 30 aren 80 centiaren roeerscb te Zoiiucgem. op den opstal. Iu gebruik by dc kinderen De Paepe te Batuhrugge. 2t» aren 40 centiaren land tc Ottergcm, op deu dooreit. In gebruik Inj Joseph Hessens li Li pe. 11 treil 30 1 enliarra land ilst oren. la gebruik i i Fiancie* De Naeyer te Neiti-. 12 aren 2D centiaren als voren, op de Perrc. In gebtutk bij de weduwe Pielers. SluJie van den Notaris DE YRIENDT Ic Aalst. A. Wr. 1* 1>« noordhrlfl van 28 arm 1 jd.I op Bavb- trndries. Pachter Bernard Blondevl. B. EronHrftm. i 10 aren l.jnd «>p llalfhunder. - Pachter Frucirs Roelamlt. Op Dijiisdag 10 en Maandag 16 D*winher 18*5. om 4 ure namiddag, iu den Posthoorn, bij Brnoil De Slrooper Ie Aalst Nieuw straat- poort. VERKOOPING VAN te Aebt-Mylbeek en Erfmlvo-Jcgein. De Notarissen AID.IIIEt tr AVichvl-n. u DE VltlLNlJl'. Ie Aalst, inlha ujH-nbaaihjh vrrk<x>|M »i Aaltt-Mtjlberi. E* nc Behuisd*- llofd'di'. gumt 1 liwUit *9 errn. «n eeur p-.«rtij la»o»l groot I hn-ljir 50 ai en Tb centiaren, aau dwti UiUvSrUt hro stern* wrg. Lrembodegrm. Eene Behuisde Hofstede, groot 72 aren 3d cenliarrn, op Ronsrval; 4 partijen Land, Ir «ano-n g»«H»l 1 hectare «»s aren 8tJ l enluien, op Ronseval, |«-n |b x-b, Zwalmkauler en llan l- bosch 14 areu 81 c« nl laren Kond) iu dc l)nivrls|>ulteiicu rood 53 aien Al«*r*b, aan de Denderbrugge. ZITDAGEN Inviel 23. Verblijf 3d Decemlicr f872. «»«n ure namiddag, Ier f.slamiuct tie Klok, aio de llopimiiiaikl Ie Aalst. Dc .N.»!.iiis DL A Ril.MEI D» A:|bt, zal op Diji'.&lagetl I 4 cii 21 J niuarij 1873. om i ure namiddag, ter herbergden Turen bij d'üeer J. Moeus, D* Moorscl o|m nbaarlijk verknopen Eene g»K*d«« partij Land te Moorscl den Perrekauler, gr«x»t31 areu, mtir B N* 773. -- In gebruik luj don vetkuojH-r CottSUinluius JJoens. GROUIL VERKOOPING M MWIv MAANbai* U UEl.LMMEtl tn. te I .-gm n n om 0 uren stipt 's morgeus, opeubaarhjk verkovpvu A ilen heer (.raaf Cornet te Parijs OPENBARE VfRIU>»PIV. Ttl paMtc* 4r lliif.lmle Atol-I W. Jo»..rkerk en Er'wfcAjrpr*u. 9e N,.isn» T1RBP.L GHEN. Ie A^l.t, rd m l g' win «sii pjtmsljg cl| C« flge» dpcóbaitljk lOtko. pert d« Volgende Üor«4*N n Ir wetru 1 n pureert 7.1 Alf 'Np frl,g*it op fcel landnvrtd, fekatfasiteeni wijk r N' .1?8 iftei ,r, t yr-wjilc «au A- »zi o Iu cewlisrrn pslrede h J« n <fc her- f> ii Malthv*. ten tui lm a, n «♦«- refvr rn san <1r M if- «li dr \»U .Ie Sertwivi-f ten Wi-trrTT 99R b«-( iremeente goed vk» Hwtsted. ra urn anir.lt u iw J« Gebruikttodtfer t«jrt J*> ksr jkat^lii.e' fc'dlif» *n. 1;, „i j i I f'ere toep-al ne^.riiejlrn Tvbi.f n »w 1 Jr. ioff >»lbclfl cu we-IhrtH. |ug f< JlOi' 1U.1 SC0t\DtkW. F n pureel MEtRV H gelr,-n» èi d- n HwMrj*iA, gek a dasUeenl wijk N' fi wet cepe g*vt.»|ito vau 10 ar* II 90 Itafttrm, patrnlr t. n ...w|. u up /wftAiWW fkinim De Vm k. in* *v» lw. »v» jyun ip j/e wr •Juwre her. im-fli. tru^wCstrto lïn «n.rer nito 9* Boech ew «e«m poordéti aas Jnfvioiiw ws-iovte van d'krrr Pr lm Jnsaur br Borei. lag fr IW0 1' otoiply I fr. t' o Ml. ERFMCd^tCtf. Pro paf ei-l 7,AAl(jtNll! g. ge«i O» Urt gm bl lef Jod.-n. ter pii grujamd .b l|, |h pMillslrml wijl. I: N* «M i n rl een/» g'f.'itè tn 7 .ifeii '»n ren- liarrw, fialrode ten oosten a*» drr Lr J m,- Baptist V«u bmk-iU'U-4su.-Vim> tri aqi<|*n «VB -ten h'-rr J9*W)ttfW l»e SadeleCr-fli. i| lm «\r»t «Oor den aan <len >t« nwrg ngar Naove. log Ir 4*'i» bruikt u>«det lewpij'B FathartM 9- Mtyvr ïlTbti.1.4 IbmH ijd.»K C rrWIJf r lleeesmber INTf. T.-« 5 ure namiddag ter berViw gt-oa imd l «g ée l arren Mj .1 Ueer Oiarles Tan den Itr-to-ék. I? •»fl, aiM de EsptfWf4«A i|' koek d« r Static»- strut. Koop 1 VA dg l.f. koop 4 Kanada 1.37 f 1 ,bt a 2 1.67 - 3 i,r.A 3 m 1.91 4 1 1* 4 1.9* 3 1,84 3 1 .S3 6 1 M ft t 34) 7 k 1.30 7 1.86 K 1.67 X a - 4.96 9 f k 9 1.IM lu 1,28 IU 1.52 II 2 k 41 t .tb» 1* k 1,23 m (2 m 4.23 13 »4 13 Ik t 1 1,2' k.-'i a 1 i 3 Dim kaji?da 4.12 4.A2 1 2X - 17 f 4 5 1 .28 4.74 IH 19 10 11 1.5" f. ii I.f8 1,12 8 K 6 X 1 Dim kauada Abeel 2 Abe stea 4.10 1.641 4,37 Koop 1 1 A beden H 2 2 Eik cu 1 A.lg .,0 4 Eik l.vl 1 Koop I Kanada 1.92 l O.^S 1 1 1.9» 6 U.87 3 1.6; 7 8 Ö.9S 4,i 2 B Namens Jofrr Bo/yieus. «igeoaresstu te BofrUde. Koop 1 AA.g 1.23 Koop 11 VA 'f 4.49 1.4« 12 1.10 i - 3 I.V., 43 Kanada 1. Hl - 4 4,42 14 2 AAilgcu 3 m 2.371 43 2 6 k 1.44' a 46 IJl 7 a 1,43 a 17 1.55 I 8 1-'x| 18 4.3U 9 1.3 19 a 1.1% IU 4,5o] 20 1,2'. Namens dcf heer S Va* Drirueke, groaJcigeuvar Ie AaDl-Mijlbeke Koop 4 Kanada 2,«ix Koop 14 Kanada 2.75 - i 4.75, Dezes boom is dea m 3 I.Vt(scboonslen van HofsUdr 4 a 1.45L Koop tf Kauada 4.45 .1 1.25 11 Wilg 1,15 6 1.7" (4 Kauada 4 ,bö 7 4.9 15 4.82 8 Wilg 4.2'. 46 4.6 - 9 kanada 4,SS 47 Abc» 1 2.26 m 10 WHg 4,lu 48 K inada 2.31 1 4.88 Pt'PERENGï; IJS DRtTAfnr.Ri Hotel 1872 Kr.. |d<i* Up III '81 AANMERKING. Er zullen nog andere Bnomcn ver kocht worden. Pe verkooping zal aanvang onnrn aau d hofstede van d in er A'au U> zeiaael te Hofalade t^mdnea. Al deze B<j<.-bicu staeu aan of nabij stccu- «ragen. i.tl.Ü. - Ttr studie van genoimdcn Notaria DE VRIENUT, kao uieu altijd gcldaomoiea h<komen. >1 Elll\ AA WltlUGE EliKOOPI TE DIOOF 8EL. [i« N i ,ns ID! Mill NUT. Aal-t. /-I o,. II ,u é'.u 13 Jnutanj tal t. te Imgioutu om 8 ure voor- wiJdag Ten aauzoikc van Jufvrouw weduwe P»eter l u- ter-prot dr toercu Lrao lcr Doalret* «u Peliut l«c Nd, al eigenaar» w«>oueod« te Moorscl, open- tmarlijk verioopeu «Ie uavolgeu«Jc zwaie en boog- sUotangc ItODAILN uiccsl al vau i lol 3 ou-Urs omtrek A Dp de AAY*. l<*--eo Spfli hoek. («vebehooreade aan gruocBnlr Juf-rouw wtduwe l uieraprot 5 hoopi-u tlkeu co tkMikei. IH8«ML.N B Aau de HuDlcde \aa gcuoeadc weduwe lil- tcr-prot, ib de koksiract 30 koppen tsjcheu, Olmea, kaoaJas eo Frutlboo- MrB t'. Dp Jen Bosch van goo«iemde Jufvrouw wedu we I iltrraprot, tegcu de heiberg dm Toren. XI koopen kauadas, Alieeleii, Wilg. n eu F.ikcn. li ftp oaa Haverrobosch o Ubowrcudt a«i. go- noemde Jufvrouw weduwe litlcrsprot 18 koopcu kas.>«iaf, AbccKa, b.cbet, AAilgeo co I K ftp deu krtukclbosrh. toe behoort ode svo meer geiiO«ii..le Jufvrouw wedaw* I iltcraprot eo a^u ge- uocot Ie beer Lcsudor Boslecls. ft» ko<>peu kanada». Ahtaki. Eiken rn Essebes F. «q> deu HjscuUwch, l«*cU.bOorei»de aas ge noemde kcsi be Nil ft koo)K-u kanads». Eikeo so AbreUu G Op des R'Jgel. U-obcltoorv-ede aau uog geboem de Ju'vriaBW I it ter? prol. IS koopen Abceieu. kauadas. Esse beo os Wilgco AANMERKING Meu zal vergaderen Ier herberg MN TORtN, hij d'beer Jan lloeus te Moorael. Sicpbiaui kapcllr. om 8 uronmorgm». OQI vau daar ofauuddi ltjk de verknoping aan te vattes volgt»» hot oidn l.irrlo M»»DPFMERKT A.vN AELST. Heden zyn er 54 zdikcb Hoppe ter tuorkl bragt. Verkocht aen de volgende prys CB bewas 1872. fa. ouin» MB—LHl 1871 u» 181 OU—U41 ACLST, markt vao beden - pa* tdi l«t %8 t/tmifi Tarwe. ie. «6—0* s 14 Maaleluio 21-00 Rogge. IM-4 09 bcerat -Of» 2U— W Haver 18-23 2O-0.I BaepzarD 4 M •2-50 I.fusacd 33-08 35— 69 Kaepzard-olie. Vi -3u I.rnzacd-otie n Q Raaymae.l k.«keu, d« ItlSk. 48-08 Lynzaed ksrkrn fs-ll 2K-49I Aanlap !e de IW» Irl. T-7S 8- 3d Idem, 'Wille uienwe) 0 89 o-uo lu»ter. .te J kilogram 7 80 9-8» Eijers, de 25 3 - W 1- 36 Visa per i kilo» 1-M 4— 54 Viggtus bet koppel 40-M *-•§ MN0VE, to dcc - per bectublcr. Tarwe fr. 30-Og a 13 00 Rogge. 19-041 tu-flu Haver. 19 OD tu- 00 kootaacl, par xx kil. 41-00 42-00 Lyuzaed, par tOU kil. J6 -00 17-00 Uo4er, per kil. 2 -xu 3 Ou Acrdappeica per IU0 kd. -Uf 8 00 UITEN, 13 dec. Tarwe. fr 34-9A s 00-08 Rogge 19-#0 uo-oo Boekweit 24 73 00—00 Rrouwersbaver. 1999 Ou— Ou Aoedrrbaver. 48-15 UU- I»0 Geersl. 22-50 0U-00 H.hm. 6-W 00 UU Mruot 4-58 00—00 Aerdippclen wille. S— Ia 08—08 AerdspfMieo «uode. 6 -00 00 -00 Boter, d»o kil. d-O-J 0-00 tijercn dc 26. 3-F» 0-00 kuolzaedobe. X7 -O® 00— UÜ 1 «uzaedohr 85 -00 04) -00 IIucIlo <i»»eo. j>er kilo fr. 4-40 to- 00 ld. Kocsea en Vserz. 4- 40 IU-U0 ld. Kalverea. 1-90 t^-ou Koet per kilo. 8-t« eo-oo GOJ», 43 dcc. p r bctlofrle». Tarwe fr - f6 00 00 Rgge. 4 4-40 00- tn GecraL 1 t-*o 09 no Maver X uo OU -eu Boekweit 47- 28 10—88 Boonen 15—4 4) Ou-Of Koolaaed 42-00 U4I-U0 Lyuzaed. L> U0 cu - 00 KcmpZaCd 1 O- IMI 00-0.) kooi-olM d* IU0 kiloe. Ui-OU 60- 04» Lvn-olie Wf-00 80—88 Boter per kilo 4-60 4>— *M tijer» de 25. i 01 P~ OU Aardappelen dc 100 kil. Vcrack Root par kilo. a -no 0-00 0—7» 0-xi koripiB- Veerzco- en U»aea-K«ad«a 4- 42 f - 5» Kalfsvel lea. 1 - 42 1- 54» Mi er* hu «dea. 1-2» 1 .«6 SüTII i.UI. 12 do - per 100 kikt*. Tarwe. fr. 30-iw a 33-50 U.sieluin. 21-00 «-U0 Rogge IS no 49 -50 lloouea. 2b-OU 21-00 Haver, por be« iol. 95 liters. lx 161 24»-AC Uot«r, per kilo 3- «HJ d- |M Lljcrm, per 15. .1 UU S- 48 ><roolc Knoyueu, «luk f 06 1 >1 kwkeus, het koppel. 2-nO 4 Cf l'ENlD.RMONDt, 9 dcc. Tarwe, par 13» lit. Ir. U- 58 04 - 04» Ilogge tt» - 54» 06—00 Ua»cr par 100 ka». ii -5« t 0-0<l boerst per becloL 00--00 00- eo Lynobe. M Ti v; on Koo4*Ofcd-ob« Ou - 54j 91—00 Kcmpoltc 00-04' Cu- nu Lynzaed, paf l«M»k hewpzatd vl-oO 44 '40 IM —04» eu- om Koolued 39 - 00 42 - 0B l.yaxacdkockes par llH) all. ld- 10 14-00 KCitopkOCkca a a M - 8fl Ou- ao Koolaaed koebea a a 47 0 4 8-40 Arrdapftl» 7 - Ml 0—4)0 Boicr. 1—97 0 os tiers. 1-75 0-08

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 3