m i- Zondag*, 22 December BH72. abon.nkmi .nt-puys C FRANKS \S JAERS. Y/.i;UI,\ WEG.- Yftltll'.lkl KEY UIT Al.ftST AI IÏ aaShc i sa I.U u.ao it m OAZft BELOFTE. Dus Ier zaek. A'ccn DE KA It Til 1' IZ EIIU 0\ XIK Ja Maer .Militaire kwestie ill./.ie i» 'l Huishouden. I'dic l,cs van burgerijk IIiyIiI. I intcliry\in|( eindigt OV( öl tkvcmh.-r. ANMINCEK-CKTS rca mi uku lirVUBM Ir. 0-10 uuniUft Ü-fitf gj r.r.Ijni' O I 00 Mi lil Yi r. M.Mi» key ut ih: voi.g ey hi: statiky: DcmftrwooJe. 5 10 MO 8 ik |j 3. ft-, C-10 4< Inkeren. 5*10 MO 8 38 42-25 315 G 10 Necbclenr. 10/ 7 40f ft-03<f 8 37dK\p f kl t 4 i K*p. 1* V 3» kl. SM ii mm 5W ii-tor - 8-5d Anlvv. S-lOt 7-101 8-034 8-37<f IA? 1* 1 LI I I i 1 \r 1*4* V kl. 4-50.1 3-151 .WW 0-40/ 8MW cii 8-584 Rniss.-I, fMga Ihntli-rmamU, 5-11 8-58 15 Cru,«cl. Denderleeuw 25 F. 7 '."7 "7 x .71 I* 4* 3* kl. 9-41 14-04 114 ft I' 4' kl S S| I-S7ES kcutra. 1 kienen, Lu>k. Vervier» 5 if/ 7-4r» >-d k ;:rf f\». rl*:i'ki k-:;m 9-134 il-ow uw Kir. «f a-ki. 3-15/ 5-534 X-3IW8-;.H (I) Nul» lie l.-lUl I l.«lr.k. t.l lïii,- 1,11.:.! .11 .1, Cer.il, *5-05 'a vry.i 8-0II.I*» 7' k 8-34 s ra 14 25 12 40 3-18 3-46 I. I' i* 3' kl t ilt 0-41 9 40. Uruirgr, Oostende. 8-01 l,\f I* kl 8 34 8 .1 12-2.5 14 40 3.18 3-40 1 I' 2' 3' kl. C 20 »l Hoornvk, M« umtoii, kortrvk. Itj«.-«I (/«inyz tiend) 8 1 14 25 44-40 .4-18 0 20 o 41 hoorn. Mouse. kortrjk, Hjss. (langt Alk) 0-10 8-00 14 04 5-51 Ntnove. Geenerdsbcrgcn, l/nm, Alb 6-10 8 04 12-02 2 5' 551 8-58 BrrfC», Qou-vrnin G 40 8 06 12 4 4 5-M Fnytnrii Rrsmr. liMff,f.harteroySam *u hiarj» tierrn. r I>e, i/.-n l. 10 H-iWi 1 1' 4* 3' xl vs.» •..«racrdiJM rgmj 12 '»4 t-50 5-51 4 I* 2* 3* II IU (haiku.) Ath Anivv. HnitM-l r.r, 7.to 7 25 I If ;.10 I t' itne.ft 7 74 lisbergen 7 4.531 8 06 3- kl 4 0 Ir 4 U II I III *1 I IT 10 .70 I 44 4 36 7 50 f .73 5.45 4 Ml I' 4* kl kl. 5 15 G.4H» 8 40 4 4 !4J 4 44 5 4" 8 06 11 14 2 17 5 13 8 *0 f kl 8 54 1 4 41 14 .7 I I 2 kl 3.03 8 «1 10 33 2 01 4 54 8 10 9 10 10.51 4 50 50 Ui: 40 5 8 i'i 2 3 kl 6.57 9.17 05 7 00 4 10 0.32 0.19 43 1 H 08 9 44 7 15 10 03 3C4F in xu Voortrede. Sotlegen». Gcerterdb Figkni, Rrafte-ta -tl 9 II. tl M 4 l* 5 17 7 90 ui ariMiMinui mik Us- I i.-nle. Sotftccm. Voortleeft m Geml, 5 20 7.39 1 51 11 58 4 57 5.13 i MIi 8 S'A I IT flMNIIMI» Mil I Hvllrrl, Bar-t. Hffiflr. Sol Ir,- \a Irua-rdr. ln>r;ru, hortryk, 6 44 I» 00 'Hit 14 34 8 6 41 lil \«iMrar>\ ssia St 5i»h uo l..iun li CuK 4 50 7.15 8 50 10 50 J 20 3 50 7 00 iii i.i\» mik I.4IUI. Si Sum tut is 4 45 7 00 9 1. 4" 40 2 13 5 30 6 3o AKLST, 11 DEI r.HIlKIt IK72. PR OEFNUMMER. Ilr prroiinrn n rlkr brgcrrn rrn nl.onm- HK-nl urn il.-ii hkAfll.lt-IIOiir. Ie n< nu ii. nor 'I Jn.-r 1577 rul l«u on lil ml v mi luiten nf lol Alrunjm r nrunlannli', 4<l,4 I lS out «nu Km ll«- nboiinrivu-ntpry i« 6 frnul.* _j..«-j- I» Irlur l>rrli-lilrli m lii kmiluilikill^i n ail 4. drukregel» «Inor ilr jrralionm-i-nli-ll lorji-- iiardcn H marl prnlte opsciiniiira In ons nummer van zondag !<w, legd.-u uy dal plaetsKcbrek ons verplü liiie eom* u"-' - lirr-idde antwoord op een artikel van 'l Vtibunil waerin liet ons beiidit «au vyamii^ b- z\u aen :il onderwys, enz., lol later tnoesion ei schui ven. NVy deden lerzcllderlyd de lielolh* van de snoode aenlciciunen en de wal^elyke las- leriii^eii Iepen de halliolyke Krrk en hare aclilharo peestelykhcid m 'I zeilde eJleodip peknoei verval, le vei gruizen en er liet liate- lykeie doen van iiiiseliyneii alsook van ie licwyzen dal hel rle liherale revoluiionnairc prineipen /vu die Frankryk op den boord des alpronds hehhen pehraeht en zooveel rampen en onpelukkeu over 'l hoofd hebben gelrokken. Toen vv y ir. ons nummer van I dezer nnend «Ie vraeg van ifi millioeiu n \iuir 't Siaels- ondervvy s, door bet buidip ministerie aen de wetpevinp ped:u-n, bespraken, schreven vv« onder andere NVy zeppen loiidnit en effenaf dat vvy bei wetsontwerp des lieeren Ministers noeb panseh, noch gedeeltelik kunnen hy- treden. Hieruit beiduit de geuseho krib- tielaer uit 't I'nboinl dat vvy dilinacl reebtzinmp *yn want, zept by, zouden somnvpe kl. 11- kale kopstukken er nop in toestemmen dat men bel volk een boek leere lezen, de Itrmlrr- Ihule. ililependeel, wil zoo m I in eeiteii pentietrek alle dt-t;rlyl( ktnni* uk den volke vertalmen, alle Stactsondervvy alscbaih n en alleen bel gee.M- en barldo l> nd I dier vvalpelyke ifjnoraiiliun 'I Lnh iNtnIjf v il hierdoor 'I oudewu* door de i/i-esh lyLheid en de Lloo*terlin<icu gegeven It duiden J helpen verspreiden, die liet ongelukkig Frankryk in de pi oolste domheid, de diep-te verw yl.l- beid en hel hlindste lanalismus en daerdnor in de uiterste ellende bebhen pedoiupeld! Kit wy antwoorden, Neen en Ja Tie Denderboile wil niet in oenen p< unchek al deuelgle lennit, al omieiAvys tuiden volko verhaiineii. Neen, zekerlyk neen!! de inde wil eu zal alt)d tol de ver>preidii.p van '4 godsdienstip, van 't z.odelyk, «au 't eenig vruehirvk onderwys. Wy«en meewerken, en dit met woord en dae«l, met al den llioeij, niet u» ur. ROEPING VAN DEN MEXSCII. al de zellsopiifferinp die bel zoo pewielitip taepstuk vanT oinlerwys en de ver/edelykinp tier luik eren «eriMs.hr. He aeilleipiup «an hel peuzenhtadje is overigens eene snmHle lasle- ring want onze geêenle lezers lieldi. n meer- unels omlervouden d. t de lhinteil»'!e lot de v ersprei 1inp m 't onderwys uit al zvue kr .«•'<- ten en zoo eel he' in zyn «ennopen w.i*. Iteefi m.'depew ei kt, en nooit is ten aeliler pehleven al> liet zvue venle lipuig poldt. A'le Start e iwvs nf-ehaffen. Ja. zekerlyk Ja. liet onpo'lxliei'Siip, hel zBdevernieleud, liet hoo„^t pevarr'yk voor de samenleving M.-i« i-ondei al-. en het overal ver vangen door 'l peen g\. Verbond en panseh de frniieinayonsLliek, hei geest- en herldoodend rnetIset dier ir,d irlgke iguornnlins noemt. Hit wil de t)en der bode, dit zal hy hevveiken voveel ehard als l»y het maei kan. omdat hy de innige en vaste overtuiging heelt dat. buiten dit onderwys, er voor de samen leving geene redding mogelyk is Omdat dit onderwys alleen den inensHi kan veredelen en tot hel einde brengen waertoe de Schepper van 't heelal hem geschapen beeft; Omdat dit onderwys de vvereld uit de bar- hacrsehlieid der vorige eeuwen heeft getrokken; Omdat hel katliolyk onderwys alle«'n het ware li«*ht, den waren vooruitgang in de wereld heeft pehraeht en verspreid Omdat, met een woord, dit onderwys de ware beschaving hoeft doen ontluiken en \er voorderen. Ziedaer, I'nl>ud, «Ie piiieipen van den Denderboile, in zake van onderwy welke hy met moei. gelyk py z. lven bel zept. p. durende zeven-en-twiiilip jaren onhesehr...und heelt verdedigd zonder dat al de oneindige liherale lasteringen hem ooit cenen milinuter van die zelfde prinripen hebben kunnen doen afwyken. Hie principen. Verbond, zyn noch de uwe, noch deze uwer liberale tienden, .lit weten vvy. Gy zvl de voorstaendei en verdediper van 't onvaderlandsrh en zpdevernielend onder- vvys, van 't onderwys zonder lóxf, w r de (.misdienst als eene volksvcrleidende- eu ver dervende toerende pries ter als een booswi.hl int verbannen zyn. immers t pene in Frankryk al die ellenden, al .he rampen, al de sehrik- j v. i wekkende onheilen, al die gruwelykhedeu, I al die yzingwekkende moorderyen, al die ake- lipheden, al die brandstichtingen veroorzaekt heeft tiy poogt, IV/ bond, maer te vergeelt, aide ongelukken die Frankryk, in 1870, zoo hoogst bedroefden ten laste te leggen van '1 gods* dmistig onderwys, dat door de. volgens u, zoo vvalpelyke iguurautinê, pepeven wordt. Hebt <l.in ver:;et n. snoode v. lksi edrie- per, dal al die alseliuwelyke schelmen, zoo de samenleving er imp nooit heelt voortpenracht, j geleerden waren, «lat die booswichten by na I allen aen den vergiftigenden beker var. "l god dclo..- Stad .ml. i .v\ - met lange lengen over vloodig hmldeti yelioiikeu 7 Is T hel goddeloos Maetsomlfrwy> niet dat Frankryk in de ellendigste verwftllu-i.l ui «Ie w.'ilpelksie zedehmsh. ld heeft gedompeld, dal er het v«.lk veibm-sl heeft 7 Zyn helde hm-nile revolulibntairo prinr'i- pen niet. die ilagelyks in de lilierhaDTsgazct Km eu liliei hatei sioinaiia nenpf r«n eu do >r hou versjurid worden, welke m «ie herieu d.-r Iransche hevolkuipen de hevigste eu vinpste diiflcu aei geprikkeld en, hun (h«I. zyne kerk en hare heilzame leering hehheu doen verloo chenen, verachten en \er(o( ijen! Zyn zy hei niet die hun helleven bobben doen noii/ien als een korten doortocht op de aerde, die door den mensrli moe t waergenoinen worden om zyue .slechte duiten, «nu zyneii dorst naer wereldsche vei maken, in een woord, oia zyuen dorst om van hel leven le gemeten le voldoen* Zyn zy liet met «he aen den n>ens« h loeren dat na «le dood alles dood is dat «Ie liodheul. hel toekomende leven, de halkoly -- kerk, de kri-.telyke leering, de tien gelMHlrn Go«ls al zaken van d«>n ouden tyd zyn waer de hui dige samenleving geeu getoeens meer map mee I iel die li 7 Zyn zy het niet die lioUevotidog«d»o.lIl'nr/il u run stelen en onreeJdreerdig leren, afgesi'hall en dooreen ander vervangen hebben, dat zegt Steelt al ntil gg uiner ti ygen tal en bg unn - leur de geetlelgke goederenen zoo die gods- tergende plunderingen van kerken, kloosters en pastore. II ui/en, ui lK~0,le Han s gepleegd, voorbereidden |s In t de podddoo7e lad, is het "4 Migods- j dien tig onderwys niet, zyn liet de o|»wekkin- pen uict tot liaet legen de kalh.dyke kerk eu hare pecstelykheid der schaemteloozc liberale rcYolutio'inairc drukpers, de opvoering van vvalpelyke tbeatcr.stukken. waer men de «le- loosheid en verderf met gt'lieele stroomeo in de herten der volkeren inhlaest, «lie de hl«»e- dipe slachtingen van Z. E. den arlshisx li' p. li zooveel priesters, kloosterlingen en andere vreedzame |H>rsonen, te Parys in de llaxostrael eu te Atccuil hebben te weeg gebracht* utaMfk de liberal, revoluiioenilfe prim ij'.m niet die uitroej^u Iedereen moet Tjfpe edele, i roer stek :slren malen en lere de oiiiifhomjclgke seiUbeerü welko de huid zyn van al de rampen en onheilen waer Frankryk dn brut aiie landen MMtaiéM, dtadtow ié liheialc principen beheerd worden Op al deze vragen kan men niet anders dan bevestigend anlvvooi.len want liet ware het middaglicht loochenen indien men aen andere oorzaken dan aen liet goddeloos Staetsonder- wysende liherale revoltilionnaire principen, aide rampen en Oiigeltikken. die Frankryk, lluitsihlniij. Italien en Sj.anje ZOO bitt«:rlyk teisteren, moest t...- cliryveu. Haerom. IVi.oi oigaen der franemavons- logieu, zullen al uwe |Kipiugen om de euvel daden en de waiibedryvcn der parysclic eoin- ruuiiards als hel iiaiuerlyk gevolg van 't kalho- hlyvet. want al wie door de godshalendt» liberale revolnli-nmairo priiieijtcn nop met veil milt I-. heelt hel. gelyk W\, IBCt hert/eer ell dn>eflieid maer alle wel kuiinen bosUligen. Verrrdg bg nae*tf Ken eerhart uit den tgd van Lodewgk AIII. t* v i li vol..ÏW os» VOBIb M M vi l e. II. Na eene voorspoedige reis kwam de ridder roet ra» gevolg le M. (k-iMcu» en I *ye, vv ver »Uloen h<*l led van L(Micwvk III zu'h tMnuml. Hier eerst ix-gou zyn kart wat lichter worden <i»er hoopte hy deu-IMn (etderhfid te vnttdcu aU dit welke lot dusverre over iya Geiteen gewaeti liad. l'acr reide hy lieti letvi-u - dier zullen «Ie otlkoezc- •K.iigc'i der liefde g.-pvcrd worden aen v.-r<lau<iige riedgnvuigeu en acu de grooic «OOrWcktcu der dapperheid op d«n lei-flyd wanin ineo .Iraonl van vermaken, koud. 4'erdinand echt» «s-u geluk dal van bctumd Ir worden 7.\ do moeder had In m gewaerschuwd t.-g«-a de verlevding der werréd en krl aeulok»«-l der duf- ten, «ace den uv.ns! dm-I gehad om hem le koruovca van d.o horsou>«-lmn di-r joujd, welke overal oer, oprr. Idli.-id eu v rirntLnhap mor ut le vmd«(.. Pc j.-ugd kiolt vt rrukkendfc. maer »1 te dikvvyU hodno- pelyke tafererlea »en ivu loun4 oo* hel h-ven onder iMTvalhge vormen, opdat de weg die on« Int de dood voert, on* met il lo zooi zou »f»chrdikcii 0 tl. met1 ibdiou meu van h«:4 t«-gio «Ier loopt.aen al, eoua wiste dat men al te lydeu zul hchhen «ao liet iioihJIoI ea van de ondaukh •«-rlK-i 1 der merisekru ft. fteiio helrukkolyk g«lukkigc zorgeloosheid doei oi.» h.J leed vac eiken dag v. rdragrn m de Imh>p dat du volgrndo dag ou^ troont ou vcrh'-hltog zal aontneu- geu. F» zoo «nellen. h-.-Iar-, dagen, maendon rn jaren voort-y 't i* als e« o drtvnkolk, die o«a, tot onze «oinv imirietyrke verbazing medrndeept ferdi.i9i.il l.okommorl zirh noch over bet verlcdene, OOcb over de toek..ni*t hy begeeft ZM h naer tynen vader, en dat denkbeeld overncfracbl by hem alle andere Be M hl met de zoeDte gevoelens, miasohira wel Mwigii.is roei Intogmoeu. vvyl hy z.oh den loon van •Ion edelen markies de Itoohemaure mag noemen, kwam fordi.iai.il in het t.óiel vm ivneo «ader aen dai r vernam hy dal dezo reeds sedert 'a morgen iiitgrgaen was. on dal hy, zyocn zoon terwKcti.'udo la*l gegeven bad.om hem naer de voor h. m gererd penei.lie kamer te brengen De jonkman l-locf rrhler liever in du kamer van den markies; om d.-z he reos 0|. zyn gemak le knunen afzi. n Hy oorterroehl alles oplotlend om den smack, de neigingrn le toe ren kennen ran den vader, dien by ei-il.i. d pd« en lu-flnd.-i hoon hy hem nnuwetyks per««y»nhk keode. t.iiidalyk ontrukt een sterk gedruisch hem aea deze heziphi'iti hy hoort stemmen ..men nadert; een langzame, vatte stap doet fcrdiuand'* hart klop pende deur gael open. ecu lN*jaerd manvrr- «rlivnt, ataet stil en «lael eenrn doordringenden hhk op den jongen ridder, fne blik althans m bet ge- daohi van Ferd:nao<l is niet de hhk ran eeocn vader. dacrom bleef hy onbewergtyk slaeti. Herkent gy my met, foidiuaud sprak de aiariit-s. hom de baL.I reikende. fechiiscd naiu knielend die band aen co drukte .-r eerbiedig zyne lippee op. maer die hpjum Idcwu sprakeloos eniynhut. dat oc« oog en Ui k le voren nog zoo vol was «aa al wat by ayoen «mier te Mgg«m hout, ga/ hem nu geen woord, geen eoket woord m. Pc markies hief dun jongeling op, oinbcUic hein kot! eu zeide Hoe ia hei met uwe moeder - Good vader- antwoordde Ferdinand co do tranen paarMen in zyne oogen. Wat ia dat nu riep de markies ml lianen Wed. joogeliug. dal cru de ftochemaure nimmer tranen sfoftft - Uaer. ik hrgryp hot alreedsik beu gek geuorg geweest om toe le geven aea hel trrlangm uwer moeder on u tzy baer op te voeden lyk umlcrwys, te doen duorgaen te vergeel* Hemililaiic kw to is, l.o l zy ge l mkl, non knul gez« t cn in .Ie inuiislrin-td kartons lw- graven I ui-en lyil vtccsilen v«d. n onzer Izod- getlolcti «lal hel iniiliaicrM* aen de gedut i/c en licrliaehic |N>giiigen der aiiliiari>tcn om ouzo li.iiii ure l»>t.-n nog ft- verzwaren met zoo hch hen knnncn \vc«lcrMaen He katholyken. van liuui.cn kant, vreesden o«.k dal die verzwaring OOtei B|l I.m.- bnlai M v.ut.-rl .ml-eli iMl' lei ie. dal ml •!.- kiv-viugcn van IH70 gesproten i-, «mveruiydtflyk rn tol huil grpot spyt /nu ouivergewirpen hehheu. I ge«n .ene ware ramp voor de groole kathol) ke |»ai1) zou ge- vreest zyn. Nu lieden .s ath*vi«*csdoor «Ie hcWIiafligeen .standvastige houtlingvan 'Ikatliolyk inuiistenc verdwenen.Vanuuaf wetenw) welke d. uuich- len van 't ministerie noj»ens dp inihlaiic kvv«->- ti. zvii. He oiiccnigheid lussctien de liecnu» Mmist. r-, die li t ontslag van gencrael l.uil- laiitnc te weeg bracht cm de verklaringen door M. de gracf d Asprcmoiil-I.yndcii in de kamers g.'.hcit doen on« «enoegzaem zi«'n dal het mititsleiie van g« nc vcrprnis>ing, van geene v.-rzvvaring nu/er ntiliiaue lasten wil. M de m nera.-l l.uillatitue wilde ui ons l.md hel pmissisck strlsel. T is te zeggen, «ten algc- ineeuen |tersooulykcti uiililairen dienst, die zoo hoogst tegen onze nnlionuale /e«len slry.lt, in voeren eu de andere heoreo minister? wil den r uict van lioorcu en bestreden dien voorstel. Ziet da er den waren ft- iland derzack Wy hebben in ons nummer van zond gil. gezegd dat de verklaringen v. n bet ministerie I maer ged«*. ltel>k a. n de weuscltn van 't land lieantvvoordeii. dit talct uoehtlians met dat ny T ministerie over zynen deftigen wederstand tegen al de pogingzu d. r nnlii iristen moeten «bnkhaer wezen. Het beeft immers a. u <le katliolyk» party en hyzonderlyk aen 't land eenei' grooten dienst bewezen met/ieh niet t laten ineêslepen door de militaire k«Mtris die hyua al de andere staten vnn Kuropa be vangt. He katli dyke dmkprrs, men moet bet Izc- kenneu. beeft «n»k grw»telyks aen den beko men uitslag meilegewerkt en. vvy hopen dal zy aen hare taek niet zal Ie kort blyven maer er wel integendeel m vol herden. Onze land genoten moeten ook aen hunnen wederstand tegen T militnrisaius getrouw liiyvru indien zy er ons vaderland willen van verlossen en onze Staetslaslcn uict grootdyks zien verzwaren. zy hzcfl in rik ccvnl ern lieven jongen vao n gc markt, maer ozy u tot ciru' mau gevormd bcc/l d*er iwyltl ik acn. On «tic w«>ordeu «teeg Ferdinand het Moed naer hei Wr.l rn hy ?r|.|r oj> crm^rlrs fevenJigcn mi Ik b'»op Bpoedif uarr het Irgrr ie vi-rtrckkcn, en u op bil «lagvchl le iconen welken moed men schept m «le S'-hool rei.rr beste moeder' Ine woortl mi bevielen d. n markim. 7."0. zoo! «pmk hy lachend - gy wordt Jnflig, vriendjemaer dat i» eene drift .In .k feeroe ur, acu dtc warmte van uw bloed lieikrn ik my zelviu. Wees echter hel htrr |en goed gebruik van te maken «a. ni dril t« voririi «ten cerstu den beste, jrrtyk gy daer tegen my werdt. 41 vli rbn t. «ader - Goed, gortl, iti vergeef hrl «1 nu bang dat ik niet» in ti zoo gevonden hebben Jan oen Mirt- jonkertje, maer. «lauk zy niywtn goedeu srhoteengel, nu zie ik toch dal er ecu hart in u zit dat iu «tact zal zyn den nu» di< n gy draegt m cerc te hondet. komacn, waer i* IK:mond talen wy myorn oudi n krvgsnvakkrr eens garn opzoeken en met b«m nvrr onze wapenfeiten «pn kco, dat ral u arodaen. zoö ik hoop. Gy zyl immers nirl tr vrrnxM «1 f. o paer hotuler.i mjleu tr pserd, m«-t kleine dagr.-izeu. wat doel dat! Als gy wilt zal ik u terstond aen den hoii'iif voorstel!. I. Zoo acuslonds al, vader1 - Wel. warrow uict'l Is juist hel ucf Ja. rad tr, tm.-r myn kleuren* bel stof. hernam de n«ider .he neb se n .l.t brioek by den koning uw» pordig niet verwacht had kom. kooiga i wal allnizehen ik geef n ren kwartucr tyd. mner ren soldaicu kwarlurr. dn» op do minuet terug, vend.-' I go Uc markies gaf ten tecke(i zyr.cr tcvrcdei-bcid over zynco zoon, hem «en It.*!»: klapje op de vvarg Ferdinand roarkte eene diepe buiging fo ging treurig hem Hy zag naer niets om hy hrWfd* nietm.-« r te w«:en dM hy rreda wi*l Het oulhatl van zvneo vader die tco 'l bof verkeerde, bid hem reeds doen zien dat men dacr eene bj zonde re voort ▼an gcnegenbeul en bartelykheid leert, bad hem aile- geopeubarfd. - II.4i» geiten met myn geluk sprak by in zieU zelve dat bet. ik le R.x-heniaure by my na moeder gitalin \rh wat beeft zy my lief' hum, lacl my twygrn. hel leed dat men gevoel tover bet verin s uci in/de vjd ct oc moeder beet *ier lafhar tigheid hc raider was weldra gekleed droe/henl verbant allen lust <>m zich -ecu tM-harglyk voorkomeu te geven, en InrdriN fj was hy \oor hel kw.niu.r ver- ioopru stond by by zynco vader, die bciu no wal harlelykrr vpnvrlkomil») - /.oo ridilet, dal heet op ivoc» tyd pesten xcide hr en zien.le dat «Ie Jongeling l>loot<lt voefde liy er by - Gy gelvkt oj» uwe .'tr cn Mooat evenals zy die gewoonU o>'>el gy aller ren. zy past aen geen nnn cu kan u acu 't h'»( In nadcthi. k' w. lae*. ga cu d«- koning zal dra Hit^acn, wy mogen gCtr-. a tyd verin z* I. Ooderweg gaf by hei» reuige ondernekliagen ov«^ .Ie gcbruiki-u acu hel hof ee over de berekende ma nier v in zieh voor te doca. Ferdinand sidderde een vrrioig hy bel .IriAhcekJ dal hy ging vervhyn«*n voor zyrru koning In d«en tyd Ir i hl dit woord zyn koning hy ren grtrwe ouderdacn ene onbr-sehry ftykc sendm-niKg le w#rg. het wekte t»y htm ern gevoel van «rrtucd rn lirfJe op. dal aft ree eerbtnp aaoebt getdea voor hem die bet intioezcnit wanneer ky het weel le wtee- iteeren. en ren geluk vcordtugenr die bel mzyn hart gr waer wordt Dc lu-irkir* de CoehrmBure bad op zekere urew ▼Ijen lofgang by den koumg door booge g«l<oorte i oilslekrnJe diensten «,ndi'r»eheuli n, «toni by in Uoogc acbting l.y todewyt Mil .i.e ryn»o niot.l rrketdc n zyne ro«»dbor«!igc vryrooedighfid ba.l lot uitwerksel dat zy de gewone achtrrJocht uit bet gemoed van den Vorst verbande en zelf* diwl nu^e- pdyk te wialciden minister begoochelde Dit-minuter zag in dei. mariiea tlichls een man dit verzot tta op wapenroem rn dien men sltyd voor «ieh winnen kon, waaoit r men ma«r inrl i-»efeefljkbeMl narr bet D«» «eb. ui mg inde do-lriii:iin* vrrc**nigiuS van lliussrl i-> konplwt«ft* .bM^nnarreit, welke luel de radikaieii ui «*.*«i lutl willen sla- jMMi. op voor waer de dat zv bel <k-k.«rl alleen liebtien. Iirnlden de gMYaucMTltan «*en Tuftje vvdleu licJiteu en lieu iu «J«* -teimuiiigcii over- lieersclicn. Vnn twee kanten zo«*bl men. door alleritsittlc iiilrignen en klein.' drbeluicryeii, de overlia.ol le bekomen dmb dit alle- i- «lecbt* uilgo- dneid op de Itoogrr gezegde -« beunng. Ten getalle van JifludAen de ..mie pruiken ui d«* ilocti in.ure kliek nrli i.aerdedariA/afl- keber» li. g.-ven om er au-h te amiiseerwn Neen. (NB er Ie himdenen eu le irtelilen «»ene nieuwe tinua oj. te ri< bleu. dn*. b«>|>cn zj, t<>l .'mnj |e«|.-ii zal gebracht «vontai. \en huil hoofd Btaet M 4»rt». Wy "illeu toe/ieu wat «*r van die scheuring komt 7.ietluer echter wat vvy vuofiieii, omdat l.et verlcdene ous zegt dal «Hik rr»N het loe- komen.le zyn zal M*> het «.ogenblik van ge- v ..*r kouil, zullen d«' oude -ftinruc |uuikrii /ieh wéér iuet «Ie ra«iikalru wil hm «crzo*n< u. «looi hen te U'loveti, eu da jonge ratten zul len zi. li d.Ntr dr oude katten .mderfuael laten op.Miiiilleii. T«- Gent i* hel universitair handael aen het orde van den dag. He beruchte Laurent, ilie peltend i- um zjne verloot*Ueiitugeu, inov«l zy ne los geven over hel Imrgerlvk recht doch in J'laets van de studeoten luT uiittigo te lee- ren. heeft hy zieli uinlerhalf U«-r tazig gehou- den met lien van sohdartMii eu vrjdeukcrjr te sprekeu. Ik Lel-, zegde de nieuwmodische a|«o?lel, heel my* leren datnde ngdrnieif ge ft ertt i L heb r»l>jent die oreilmigiwi geleefd en il ml r .gilenler tlerren it uil ngdeulee tiet ren gelyk M I tlard. b lil «Jen loop van die lea gat II Laurent In'Wjs van «Ie grootste en cymek-te verhsn he- niugen.etieiauigde leu slotte met de woorden Uil Lel nn te loet wat om zyne let ran hvrgrr- lyl rerhl te legumeu d heb u oren-jent yedorh- ten doen leunen, dn u randaeg nuttiger suiteu zyn dan die tan het burgerlyl rerbt. Het «laet aen M. Lhucm! vr> te leven en »e sterven zooaU hy goedvindt; maer of hy uil «Ie. kas der behutiugliclahrr* zyne dtiizcn.leu trekt. oni. in plads van het Iturgerljk recht, godsl.i.steriugcn le prccketi ziedaer iets wal zeer lietvvisthacr is. Indien het gouvernement deukt boorendc- dool le inoeteo UjACO, dan lm li tornden het dc ouders met moeten zvu. die, tiliml genoeg, hunne zonen aen eene dergelyke rerkl»grtefrde school loevcrtmnwen, om t.adieu, t«edor- ven eu verpest, in de saiueidrviug te ztrii optreden. ▼erhael zyner v. hUligen wilJc lu sterru B»er l;.-. H.mjurc door brrisrh/u. Ut rireoJ, en l.t- ,-i-voIge vm iBlrjkc Wonden «•ogrsekskl voor den wr.if hl.: ut» uwer t® da» erb b->vcio>g |{y .ir «le viu n». hl «u senzn n eu voorst VM dn lykb. I OM ZJDCB zoon dc guiitlcn «an den koiiing le verzekeren -ire sp.ak by, honor.Labinnt tunnen- Irr.'. ..dc ik hub «ft ett l w< Haj< «int en" jonge- ling v.H»r le Birlleo. die rr user bsekt zvu blotd voor uwen diet .'- I® vvrgultn. My o nog t»natjk jong, iov*r 'k «ia m troor ijnrn oi..«-d ka ik. VKorzjü wiiaJageu viel <h> kobing Urm ui dc ircdf Ik «etlnngdat b> zyi.r rer»tc wvpeti- fc.l» ,a vrrrirhteB obJtr d.- be*. n v»u den marr- ..tolk de Mntli rijn. aen wien ik brut zul arnbrve. |rn lurr, too by bH tog nid wehl mirM. ui liy van (hu técrtog vnn E'.gb o hrrm boe men atry-lea t .dn v»«*n oog ni-el nnnwntyka .te jQBfhnfB- jaren vm^by hiadcr. s**h( dsg.Myft gy hy «wen vader; -.wlgri.» pa»l g> dc >i»d Arrs» ia»raca, cu i>3 bel ciudigen va» dtcn vcldlovhl zalft» wy ern* wy a,. n é-'fku»nen H»rr. dner !»i<l| h< t v.^.r dc vfsp«r gm.1 gy nkt moétmjne bet- ren |>cre tainoodigibg w«* goed >1» ree bevrlmen begtf zirh r »er d. kapel, wser bet bof rerds bvr»» or ko»iop. te Uinsnd wiHru.tr gtd* slaen. w.i.kle tr» Zirb iu ZJOC n*l>)h«id t«* \\hi!*e' tij Imerite met g Borytu «lal .ir p>a#-cii»g te gi n t« bidvftn zond. r bienw«gierige bbkkt» l» de toadr te -larf», hetwelk noehtkaus l-> due ge|rgruhrut u.gzi»» \- reboot.toe* zon hchl^n iunnm wrzrn tciJu .li! kvitetyk n ift'biif by »i. hh«h« t slta. r iH-vord. twerWen b« m ty»e g. w««e de»k- bcelii.-B vor den front en zyne moeder.dia srron moeder - (eb. wal l»«H »y «rel<ta«-b| hy - v i moet zy wel tr. urig zyu Bart,, srtig Va.lrr, vrn*« u( «ft biiIrrbekJ «sn bnrrlj.b io-m berm my. kom myft hwlp opdat ik bim.uk r renn z«h> goede nvorder bedioo^ door con gedrag dat b»rtf en myner OBvvaerdtf is! 14 o'dl tgurtye'^ij

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 1