tene novelle. Kamer i!er Veiksverlegenvvoordigers National.- Militie. Do erijc.ii. oidilal huilt e dit a 11 bode U I'u ievcts i l»«Mttj> i«vg- «(dim vrui'l an lie knocijcr-slimmerik uil 'l Verbond moei c«'uc allrrnyiicljksli! wonde lielibcii, liy zoo Imriulmilu; jinkr eu jummiM. ii Uert, verfftniclil en vcrmolodydt, en mad tcjreii den eenvoud igeu Vender- ii r loch die ^oliuimc wo i'u i- ditmnel deze beneden *yu stnft- c Met du* liem meest zeer ilm-l *t mod ayilrrs zyii. cn u> mocHjn et juist >Ien opgezet 'en wal 'iw<l pca^ukt i.< hs-ii. /on een gejank en p j .intncr lid»' eu vv> in nog ouoit gehoord. ■Or hem over zyn»* iwliaii.h»(e oHheschelUiud en inisi werkte stoutiglMidiegi ii den I i*uif tc lirialcii, gaven \vy licin. in o"s vo«»r- l.i.t>lc N' ceu st-'Otje im-t ueli lo^enbro kant. Dncrin lieeft liy £cIm*Ii-ii en V r,i oude gewoontens zyn kwacd on laten. |)an dunde» wy lie.» een keppekwn béter inelk toe. Oacraen verslikte liy It. inaci loeli hy zweeftl»y cmnnerde zieli dat iemand die con glaze» dak licv'tl in c *tis andermans liol stecnen tnig weipen. Ilocli wy losten zoo ni.ier loos we,: een woordje over 'I liof van Appel, en ziel, "l was alKofer eenc pruisisi lie bom t«von lu-m losbarstte, de kwant school m eenc vv.wdc vju al de duivelsIi) /mi dm ll. lnl f bier! Ily zouden Vend, i iJe dair!' Ily zou il< n IkH&rbode cinler!!! limners, Iiï zonden AWaMt in Vfterfclit spuwen, als dezen» antwoord niet seffens. Volledig, klacr, duide- lyk zou wezen!!!! Dommerik! ja, drydffbbefe dommerik ge lact u. door oen loozen trek, met uwe oor.cn van achter de gnrdyn balen, waer gy u, zoo lallieiiig, zoo zorgvuldig en sindts zoolang verscholen bieblt.... Nu kent g'licel de wereld u, «wo beste vrienden zullen u moeten zeg gen, dat jtn nooit eenc voor u zeiven nicer itonpromilicrciide beestigluód bebl ncèrge- srhrevi»Was zulks 'l efTekt van de al tc harde drukking op de geheime wonde waer aen gy lydl, gy had u moeten hcdxvuige» <n van niets gebaren, gy z)l du schuld van alles. Had gy legen ons de i zoo scliaeiulelon/cii stoutenk niet vertoond, wellicht zou de Ven dei bode het gedacht niet gekregen hchbeu u, luii dién kont, us wel te vaUentcren Ilebl g'licl vast, slimmerikALoO krygl men oude rallen in de val. Maft zeg eens, slimmerik, liebt gy er wel op gepeivl als gy spreekt van ons in 't gezicht te spuwen Weel gy wien een bekende vuilenk m g in 't gezicht spuwen Het seliynt van neen, en dacrom zal l de DemUrbodt u zeggen Spuw m 'I gezicht van hen achter vviei rug gy u zoo lang verborgen In t en die er in toe gestemd hebben de vcrantwoordelykheid op zich te nemen van al uw zoo srhacmteloos als walgclyk cu leugenachtig geknoei Spuw ui 'l gezicht van degene die zich zelfs onder uverlagen Of lip ver spuw tegen den wind, dan zal uwe eigene vuiligheid op uw eigen miiocI terug spatten, en daer zal die vuiligheid op hare ware plaols zyn Vcrstaet gy dit vlaoinseh, knonjrr? Wv we ten liet niet. Uocli wat gy wc! weten nmogt en moet, is dat gy u nooit zoo verre mocgt ver geten van zells den schyn aen te nemen ons in 't gezicht te willen spuwen, want onthoudt dit zeer wel, knoeijet-sliminerik. gy zoudt er kou ncn zeer slecht van t'huis komen karotsaus en kwfrkzalverswater zyn immers steik genoeg om eenon waggelenden stout enk inet eetten koer tc vertuipen En, omdat gy nog zoo stout knoeijer- slinunerik, met ccuo zoo verregaende onbe schoftheid ome antwoord uit te dagen en scf- Ibiis te willen hebben, zeggen wy u du zult gv vvarhtcn tot dat liet ons zal believen en tot dat d<- informeerkazak ALLES wel zal ont dekt bobben. Wy weten wel dat gy nu alwederom uwen ItOCrVuH spelen en den duivel uithangen, inner 'l is juist daer dal dc Ven de* bode u wil hebben, nu, dal gy u «elven, door erne zoo verslandf- loozo iiglzinniglieid ontmaskerd en ten spotte aen uwe eigene vrienden hebt gesteld. Dit zal ii leerenden sloutcrik spelen met |>oijes teont- dekkeu dienielaanderslicvaiteiidaii uwecigene schande. Uit zal geheel dc wereld /eggen, uwe eigene vrenden cr oiidorbrgn-pen. I.ici>te zullen er nog by voegen dat waer liet hekken 0{>cii staet, dc verken» geuukkeljk binnen sluipen Goede dag; knocijer-shmmcrik straft-». Iletgenc dan ook gelteurde Men deed opzoekingen men onderzocht zelfs kasseu en kt'llt isb) gebureil, als of vuile konlituer- putteii iu kassen cu kollen. b> sommige mou- selieti te droogen en te verb I.ken gezet wor den 't was al boter aen de galg, sl""' blcefgcdckt en men moest acn alles wat er, pm de d dzaek te kennen gedaOii was, een spvtig vaerwel zeggen, eil ongetroost, grnm- moedig en tivJig weg voltrekken, en ongc- danervv ze. met den hek m de plunuvii cu langende vederen bokwaerts treki.en. I»ii I, ook heig.'iie im ii verk-- r inner eenige dag. n luier vverd de iiiucrsehil Jcies gekend, en dsn was 't spel uit, dat, ccrlyds, zoo veel op/lens ha. i.lf Itaedt k us. lezers, wie die vmnuerde scliihleres was? Niemand nmlcrs als de-meid «au den cigmiaer üe> bc- Miicerdeu gevels welk meisje niet de tranen ui de OOgeii haer geval eiudelyk bekend maek- te,en veig-'viiig vroeg, vxmr al wat laic on- voorzu hiigbcid Ie weeg bad gebiaebl. Zulke dingen kunnen hedendaegs nog ge beuren, niet waer Vr.iegt het liever aen de inwooners «Ier ge meeni.* Ilaelteit /.e zullen u zeggen dat juist do zelfde biMorieer ia't begin der vfcMn week is voorgevallen en zoo liet acliyul aer- d'ge gevolgen zou kunnen hebben. SE.V'AET. 'I Senact heeft zich deze weck andermael vergaderd. M dc graef dc Theux heeft aen de vergade- ling kennis gegeven vao Houtslag les becren Minister van oorlog, gcnerael Guilluuine, en der verkiurHigdo vau't ministerie beirckkelvk de militaire kwestie. Ileze verklaringen zyn door onze lezers reeds gekend. Vervolgens is 'l Senael overgegaen tol de bcniedslagnigen en stemmingen over vcrsclieideuc wetsont werpen reeds door de volkskamer gestemd vvn. r na bel zich verda.-; I heelt lol ill dezer macud. Te lltitllrrl notmen ■<-» al ri. ir tuulm, Ok nor eet *lr.alfnAjc ia lu-nt geraken. Bedorven konfllnerpollcn nil bet venster ftieteii is iets waer de ineisseus niet voorzie-n- tig geuoig kunnen met' zyn want dat kan sieclilc gevolgen hebben, daer dc verrotte kouivtcu vctacblig, cu dieusvolgcus plaka. Iitig zyn een gro«»te vuihI kan oorzaek worden dat zoo een konfytje op buermana gevel vliegt en hem besmeert 't gecne aUvd oiiaeng. i.aem is mier nog ouaengeiianier i$ 't als de wind dit k.'iiivt]es op 's meisseii gevi zelf siuerldan kan daerdoor ecncgebecle provide in rep cu roer gebiacbt worden In myne jooflwul beb ik zoo eenc grap boo- ren veileJlpn van «me dienstmeid, die de slechte gewoonte bad van bare bedorven kon- lyten door dc venster op straft te -uijten baei meesters gevel werd bier door mei r- inaels besmccid. ctl die goede man daelil dal kwaed.n rdige gebur. il ben» die vuile |KK'ts bakten. In zyne woede zocht by alle fuiddelcn mi i>m den dader o! de daderes tc kunnen ont dekken nacblbewakiugen, bespiedingen, niets kou helpen als men licele nnrbten zyne rust gelaten bad. om den dader ol dc daderes m, bet feit te betrappen, en ongetroost de pyp aen Merten gaf, wj> 's morgemls dc toch htfftoteora. Hal s»|hs! moest aen neen - Binnir «adert foupl Duivelskunst, fdirjv-M »>n, daer men 'l s;»eur van dadei ol dadel et met kon ontdekken NN .«t gedaeu 't Is gevonden. - eeno klacht aen de be voegd r overheid indi.'nen.en nrafTe middelen gebruiken, "in aen de waerhoid te komen en de.van het feil.verdachte personen voor de policie rechtbank te doen vers. hyncn. en jv mei do daervoor bepaelde boeten tc doen In liet begin der zitting van dynsdag II. heelt de Kamer kennis genomen van eeuo petitie waerby de kailu.lv ken van Gent het sluiten van twee hunner kerkhoven aen de wetgeving ncnklagen, cn maetregelcn verzoeken die hunne eeuwenoude rechten handhaven. Lr zal over deze petitie, op vraeg van .M. c.rnvt, ctn spoedig verslag gedaen worden. Verders lieeft dc Kamer zich met verscheidene wets ontwerpen onledig gehouden cn de benoemin gen gedaen der leden van bet rekeitiugsliof M, .Mi>M»n, nu raedshcer by dit hol, is voor zitter benoemd, in vervanging van M. Lallen, MM ifttf Cools, DasMMB, Mo- rcan. Gisler zvu llcnioemd, cn M. Gasicr, nu gnllier, is rnodslieer geworden. Ily is vervan gen door SI. Sieipchs, aldeeliugs-ovcrste by 't gemelde hof. SI. De Dacts heelt, by orde-motie, van de oversiioomnigeu gesproken die acn dc stad Gent ii andere leelcu van 't land zoo hoogst schadcl) k z)ii, eu tevens de uoodznkclyklieid doen uit eliyneu van werken te doen verrich ten welke dergelyke ovcistroomingen zooveel mogclvk v ooi komen. Sl. Dumortier heeft deze vraeg ondersteund. Dc ;.('hliiaio heer iniiuslei van openbare wer ken heelt g eau In 00 ld dat hy deze zark met veel liefde en welwillendheid /al onderzoeken eu zoo liaesl mogeljh er zal in voorzien. Dnerna hecH de Kamer het hu.ljel dei open bare^ schuld eu het hyvoegelyk krediet van l,H5o,0G0 Ir. voor liet iiiiiiistcriü van oorlog acavecrd en dc boraedshgingen over het wetsontwerp, dal bet kofilingenl des legers voor IH"ö bepaclt, aengevangen. D< IMllESTKHI.VLE BENOEMINGEN. BIMMI* VAX (.00. Ecrw. Heer Dc Coninck, onderpastor nee «o- mudla#. din r.-h. ra 1 it are is Tw siJdkoae van SaUegcm. i" n«dA| 19 frbnian «ra 0 i t urr •orauddag. T V. lb:.'. le. d«nder- •Uf SO trb MB 1 ure «0 ormtddaj: Tm graK<r)trhui;« van !<<»-. vndsr Sl l i. 11 i wr aaaüfaf Te» rrm/.-nUhuj/r «au M>.r|. rkr, rjter- .«•nui.IJsf'. 1p /.alTi'lare, is ouderpastor benoemd te Wei teren. II) wordt vervangen door den Eerw. lieer Cocpiyt, onderpastor van Kcrkxken dc Eerw. Glerebaut, coadjulur van Wuiitergcm, gacl in zyne pfaets. Dc kommissie der Kamer gelast met liet onderzoek van 't wetsontwerp den vryen in voer vaii de levensmiddelen boluiteude, beeft dit ontwerp met ueupai igbeid aenveerd, na door l stemmen tegen I, het intrekken der artikels ANSLDoNk, mui. in (.Euvri tc hebben beslist. Gelvk deze artikels deel zullen maken van do onderhandelingen voor liet koopliandel- verdrug. is do Kommissie van gevoelen dat bel op 't punt niet is uit dit verdrag te beslui ten, dal wy ons uioctcu ontwapenen eu ver gunningen aeu Krankry k doen. Wal hyzondert)k het meel betreft, zegt d«» kommissie dat. indien de teruggael der rccli- leu bv den uitvoer enkel vergund werd dan aen datgene van graeo voortkomende dal in Frankryk is getrolTen gevv.est. zy teg< u den voorgesteldeii mactregel niet zou wezen; maer in Kiaiikryk, zegt zy, «-iscl.l bet tolwezen dc e\onzelfstandigheid niet van produkt. maer allccul)k ccn gelykaerdig piiMjukl, en hier uil volgt dal dc granen m i Zuiden verbruikten die met een invoerrecht zyn getroffen geweest, dienen om hel bcwvssiuk voort tc brengen met behulp van 'l welk men in 't Noorden, by den uitvoer, dc premie bekomt die dieul om ons mededinging op ouzo eigene markt acn te doen. Welnu, dii stelsel van premini, dat in Bclgic veroordeeld is, vermeent dc kommissie niet dal men hel moet gedoogen. toen de vrennde- ling het ten onzen nadeelc bewerkstelligt. Dr tolmprn *oor Af nj'ioiulf m-lilie. in h-l Krtil ArM, fulh n plKt* krbU-a op As «..Ifrndc Aa$e<< \V* niil:tir Lil.in. T.n tladhuar Xloow, m» ml»^ 10 (rlmuri. utr \uorwhii!.!, Jl-* Tf» iiwriMiiir »»n Mr%rm. •i>iim1«« tl (Hiftnr. ota I arr njAihldaf li r.tniui> ..iu I t Uir «oor- Tril «i*iU «ui. ,lr!kl, «nOap 14 trb. In o. lu ry I kanton Ir Harltrrt. Tm Slrrnhui/r-W »n- Otil voor t al mui. COftllESPON DENTIE. van T. E. lieer pastor te Goyrk fr. iKT'i. M. I». II An., te Ninove, uw »or I8"i is niet Ix'iaelJ. t.i leren, vrydag is alhier, naby de yzeren- hrng aen dc var»1, hel lyk opgevcelil vai: den genoemden Joannes Itomheek, bygenaemd l.almv, pakdrager eu koiniiiissiounans. (lombeek had cenige weken geleden, des morgemls zeer vroeg, in reuen aen val van hert'', kooit» rvue woon verlaten, /onder dal z)iie trouw of kinderen liet hemeikt hadden. Men verimderstcll dat hy zich alsdan ui liet water gcwoipen lieelt n versmoord is. Hy laet eenc weJuvve eu 4 nog minderjarige kin deren achter. 'T i- zeven jaren dat de Koning der Belgen, Leopold II, oi>«olgende aen zyue doorluchtige vader Leopold I', stichter van liet stamhuis, Oen groiidwcUigeu eed ail egde voorde Kamers in hei Natiepaleis vcreenigd (IT december 18t>5.) De melklmeiinnen, welke de stad Luik bevoorraden, liehben de koppen ecus byeen - geMokcu, en z)ii hel op (Je volgende punten ens geworden Acuge/icn er oogeublikkelvk door dc politie een wnekzaem oog op de melk wordt gelmuden aengezien het ons onmoge- lyk is, tsnzy op siral van l»oel, onze melk te doopen lidgeeii echter niet scliadelyk was voor de gezondheid en minder kvvaed veroor- zackt dan de vervalscliingeu door andere ver- doopers van eetwaren gepleegd aengezien alles op den dag van lieden van piys verhoogt; hebben w v besloten en beslui ten dal de prvs van dc melk van heden af verhoogd is. De gemeen te Booitmceibeek h» inder- daed in de sukkelmaeiid de pastoor der ge meente is overleden, maer nog niet vei van gen men heeft cr geen burgemeester, geene schepenen, geen secretaris, en in den raed, waer dc meerderheid zich liberael noemt, gaeu de zaken niet heel vrcedzaem de ge meente-ontvanger is door eene geraektheid getroffen. Gelukkig slacl de doctor nog recht, zoo voor hel iichaein als voor liet besluer der gemeente. Het is hy, die door de twee partyeu gekozen is eu dc fuuclicn van burgemeester waernecmt. OVERSTKOOMINGEN. Men sdiryli uil Gent lie overslrooiuingdoetougelukkiglyk voort gang en het zwellen der waters was gisteren morgend van v I tot zes centimeters. Zoo als wv het zaterdag zegden, is 't kwar tier van II. Kerst meest beproefd. 'T was het zeilde lydcns dc laclsle besmettel)ke ziekte. De Sly p., II uide vetter- cn Hoode Lyvekens stralen zyn overweldigd en van 't Sluizcke lot acn genen kant der Sasseliepoort, overdekken de walets gauscli dit volkryk kwartier. Zy strekken zich uit tot aen den Oltogracht, Heers leeg eu Goudstraet, Achter Leije eu Hlee- kersiekc. Het St- Autia-kwarlicr staet insgelyks onder vvaici \an de Heep tol aen de Wyugaetd-Hel- grade-lH'likaen-Heenliou werst raten en den Kruisberg-de hevvooners klimmen de verdie pen op ol vei huizen nacr St-l'ielers-kvvartie. Dc Visschery, dc Boulcvaid-Lousherg tol aeu liet Slachthuis zyn overstroomd, alsook hel kwarlici der Muinckkuci. lu het groot Hegynhof, verscheidene huizen door tie waters overweldigd, zjii moeten on truimd worden. Zaterdag inorgeud viatgdeii de vigilanlekocUieis lol IU li s. om de Dcgvnen uil den omkriug vau 't Hegynbofte halen. Ver scheidene buizen waren lettei l\k door de overstrooining omsingeld, en de bewoonsters korrespondeerden langs buiten aen den kant van den Boulevard, by middel vau brielkeus van 't verdiep iu mandekens afgelaten. Den namiddag liet water gedurig wassende, beeft M. du onderpastor van 't Dcgynhof zvn huis moeten verlaten. Ecu groot getal nyverheidsgesliclilen, wacr- van dp macliieucii en de weikplaelseu onder watei sUicu, zyn verplicht stil te leggen. lu vele straten staet bet water I, i, r., voelen hoog. Zeer groote straten zvn msgelvks on- locgaiikelyk onder andere de Slypstraet, waer bel water in de zalen dringt. Hel Üurgeilyk Hospitael is gedeeltelvk over stroomd. De lucht eu warmmacbien staet er gaiiscli onder water, cu hel bestuerder llospi- ceu heeft er de krachtdadigste maetiegels moe ten ii.-inen om den dienst eu de veiligheid der zieken te verzekeren. Het getal der weil.bcden zonder bezigheid I eoljk cn «Je lOfftaad vvrdt des te rampzaliger dat Ina al onze tubriekeu cu wcrkplat-lsen hebben moeten stil leggen, de m.-icliieneu onder water stnende. Veel vau onze werklieden hebben gedurende de eerste dagen der week gearbeid, m der wyze dat zy gruutendet-K inlufnneu nooddruft hebben kun nen voorzien tot hu toe maer indien de hui dige toestand zich moe.-«l verlengen, ware liet maer twee t»l dry dagen zou de clleude"sclirik- kcl)k zyn. De rivier is zoo hoog gerezen, dal hel water stropt legen den hoogkant der Nieuw- I-rug. Hel kwatier aen gene zyde dier brug en der Koeipoortkaei is geheel eu al onder water, (lok aldaer woidcu zooveel inogelyk houten -angwegen gemackt. AI de kelders zvn op de overstiixxnde puuteu onder water; verschei dene bakkers kunnen geen biood meer bak ken. Een goede maetregel is door dc stcdelyke overheid genomen ter hulpe der vverkmans-gc- zmm u vau 't Nieuw poortje, waer men zoo veel kleine kinderen vindt. De overstoomde huohoudens uiogeu hunueu intrek nemen in de lokalen vau 't Holleken, bet gewezen Non delingenbui». nlwae* zy m'tdroogc kunnen logeereti en liunne spyzrn bereiden. Dc Krou.inenwal en de Ottogracht staeti ge heel ov ei-troomd. Hel groot eu «olkrvk kwar tier van t II Kerst is ook grootendeels over- waterd, op sommige plaetsen tot eene gevaerlyke diepte. In de vallei van den Vser zyn 1000 huizen eu hofsteden, waer de inwooners op de zol ders wooncn, cn waer hel vee is weggevoerd ol staal u- ventnooren in de stallen. Men heeft Ie Woumen en Merckein vele huizen zien ledig slaeii vau bewooners, tot aen liet kruis der vensters opgevuld met water. Geene riv ieren in geheel liet land haren op dit oogeublik meer ongelukken dan dc Vser. Sedert 's mensclicu geheugen is er zoovele water niet gezien geweest op Merekemsgrond, als tegenwoordig. De jaren GT, 53, 41, die zekergruole vvaierjarcn w aren, zyn, zeggen dc oude Merckemuat rs, niet te vergelyken by hel jaer "2. Men moet waerlvk ter plactse zyn om te kunnen oordeelen "t is eene zee het is al water wat gv ziet, zoo verre uwe oogen kun nen dragen 't Is byzonder bel Y»ord einde van Merckem liggende liisschen de Yperlée en den Vser, (jat aen die ovfr.sinoniiug lx rit Van aen bet neêr- eiode der plaets. 2ti stappen van de kerk t«»t aen Kuocke naer Woumen en Dixmude. is bet maer een plas, waeriu men hief en daer een buis ol eene hofstede ziet uilsteken, waer het water zoowel binnen als builen vlot. Gedurig vluchten de mei sclien per schuit of per wagen meer dan dertig liuiggeziunen zyn alzoo gevlucht en or G van de plaetse, by de kerk, hebben hunne buizen verlaten. Op de bolsteden gain het geheel erg liet meeste deel van het hoornvee staet tot aen de kmc.-ii in bet watergeliecle benden koeijeu zyn door liet water naer den hoogen weg ge dreven om niet te verdrinken, en vele zvvynen z)n reeds in bok versmoord. XVaren dc .neu- schen niet liefdadig voor elkander, meer dan een meusclien leven zou men voorzeker te l»e- treureu hebben. Men schryft nog uit Gent Men kan zich geen denkbeeld vormen vau bet lyden der arme werklieden onzer stad, welkers wooning ouder water i» gekomen. Degenen die liuu buis niet ontvlucht hebben zitten op limine slaepkauuTS waer zy liuiine meulx'lk.'i:» opeengestapeld hebben. Zy heb ben de grootste moeite om zich levensmidde len aen te schaffen. Zy worden bun neugc- bragt, bier met booten, gimls met wagens, en icenbaellzeop door dc venster»m.'t korvcuacu koorden gelieclit. Eu luidden maer alle werk lieden nog geld om eten te koopen, velen be zitten niets meer, daer zy de geliecle verledeue week niet gearbeid hebben. Eene ou.le vrouw is verdronken. Mnendag morgend heeft men in den gracht die uitkomt op dc bylokevest. Iiaer lyk opgevisclit. De on gelukkige had zich aen dc liacg vastgeklampt. Dc byzondere licldadigbcid loont zich by die bet© "ngelukkigc tack mat kt veel indruk, tc meer daer iri Veerbod dcritelykc «Êtchuweljrkc misdadCD tol de teldzatinhcdcn bchoorco. FRANKRYK. birrsTAL vv\ DuxvsTts. Nog ccc dicfétal van diamanten Men zou /eggen, dat dejuwHi<r« tirli opzcltrl)k laten lieateleu. ten einde ziet» etoe rckla» in legen Jficuwjter acn te schaffen Cwlcr iiioigen. rond 10 ure, boden ecu jonge b-. r cn jonge dame, J.-fng gekleed, zich aeu m bel ma- gazvu ui deli he. r Mtlbrio, goudsiuiJ-juwcelicr, roe do h l'aix, O lo Parvs be jongeling ilvlde hem eenon ring Ier hand, gc- achal o|i Jul fr. /eggende dat hy de «teen door venen anderen «vilde doen vervangen, waer»an k_v de nacn rn den vorm noemde, dit allc« vergezeld door renen vloed van uitleggingen - Ik zal din ring zelf komen afhalen, tcgtle hy. zooharst Je aehgevvcic-nc Veran dering zal gedaen /vn. Tervvvl de jongeling aldus dc acndarhl des juvven- Imt» veadgikr, deed dc jonge how ecu dumanlcn halssioer, ter vvaerdevan 4U,« Mi fr verJvvvncn F.crst eenigc oogrnblikkcn na het vertrek der bei de kalanten miste men liet kostbare slrncd |»oeh 'l was reeds Ie bef. Je dieven waren ver De jonge heer knn i» a tü jaer oud zyu by ia blond en van middelmatige gestalte. Dc vrouw groot mager cn blond, heelt oenen groolen cbiguun, nu t lokki ii in vorm van huimiuuui (alias krollen) op het hoofd. Zy licbb.u ccueu EugcGcheu of Vuieri- kaenschen tongval Dein vreemdelingen worden door de politie zet r icveng opgezocht. En itr oir iit i>» muit valt Zondag laetst was een groot gedeelte der bevolking van Starseillo naer de M Hiehielsplaels gestroomd. ..in getuige te zyn van de opslyging vau de L'aiox nr» Fzcvlm. een prachtige Im hibal bestuerd door den beer Kugecu f-odard. Int feil werd door etne prachtige zon ver licht. welke cr nog den gtaus vau vermeerderde. Ten half vier uaiucu de reuigcrs plact» iu het Lootje en slalig rees het gevaertc befflelwaerts. Na omtrent eene halve tier hoven do sla.l gezweefd lichtten I> dc luchtbal gclukki, l«k Ie St-Marcel acn land gekomen, wa.-r hy gauach dc plallelandscbu bevolking in opschuddmg heeft gebracht Houd 7 ure waren d. ru/ig. is iu dc stad dcrgekccid, verrukt over het «vHtntvalle» hunner luchtreis. Vergeten wy i,i t te zeg-.eu, dal onder de paasa- gicrs een acp was. Ja, k geuaruid, cn die aeu dco heer t'.odanl losbeboorde Op eenc hoogte van om trent v O iu, icrs heeft de luchtreiziger den acp uit zyne kooi gelaten, welke aen den valscherm was vnstgr iu.ickl Jack is sollied op zyne hoencn acn land gekomenop eene plaets waer men juist eeno bruiloft vtcrue. Men oordIe over de verwondering der feestge noten van de bruiloft, toen zy eencn nep met tenen v. Ischerm in dc turn w»gen vallen! II, t dier werd op ecu tafel gepUeiM, eu dieudo gausch dcu avond lot vermnek vau al de aeuwezlgto. s'Andvrcndaegs heeft bot hoofd d.;r familie zich geha, -i Jeu acp aen den heer Codard weer te bren- DOOdloïligc vvatenomp. In liet 0U(1 uyverheids- Bon- /4' derhalve verschooneude van het dier lol geslicht Feiditiand Lousbergh», ouder'l be sluer van M. J. De Hemptinne, waeriu cenige dagen geleden meer dan wee duizend wevers en spinners treffelyk bun brood wonnen, ligt nu ook alles stil ten gevolge der overstrooming van de Neèrsclielde. Welnu al die thans vver- keloozc fabrickgasten mogen in de fabriek kosteloos de steenkolen liaïen, welke zy voor 't gebruik hunner huishoudens uoodig hebben. De landen cn weiden in hol omliggende on zer stad siaen zeer diep onder water. Zy ge- I) ken eene zee, waernit ontbladerde boomen en bieren daer eene hoeve treurig zich ver heffen. Uit overstroomde stallen moeten die ren gevlucht zynmen heeft reeds lykeu van koeijen opgevist. Zondag werd uit dc Lei, om- tremi de Vroedkundige School, een verken nog levendig opgericht. Lyken van doode konynen dryven in groot getal op de waters. Gansch hel deel der gemeente van Lede- berg, regis van de brusselscbe spoorbaen, staet onder water, dal verscheidene hoving- bouvvgeslichten en een gioot getal fabrieken teenemael ontoegaukelyk heelt gemaekt. Deze spoorbaen heeft eencn dam gevormd en de linker zyde der gemeente beschut. Gent vrydag 2o December Deun r.acht is liet water iu onze sla.l morkelyk gcdachl. Nog zyn verscbeidcno slruleu evenwel overstroomd. fty de byzonilcrlicden, welke wv reeds hebben doiu kennen, kunnen wy uog dc volgende voegen Het houtwerk der burg lusscbeii de Vissehery en de Nonnenbo&schcslraet, uamclyk dat gededit, welk op de bouten pylers rusten waer over de l.urg gc- dracid vvordl. is dooi het geweld vau dcu Btroom, uiteen gerukt. Het lokael van di n Kaiiioijmex Bi ruirkrisc. in de Lange Wyngaerdatraei heeft, irelyk do and» n buizen aldaer, veel geleden hu concierge is door *1 water uit svne woonkamer gedreven cn heeft keuken cu shcpplaels moeien maken op de estrade der con- certzaci Acn dc pianlea vloereu vau dc heide grootc zalen, i.og overslroomd, zal vermoedelyk grooie schade zyu. Verleden macodaff zou een arme werkman op II Kerst zyne overledene vrouw nacr 'l graf verge zellen De doodwapen reed vooraen, en de ongeluk kige wediiwnacr ^laptc er achter, de broek opge trokken eo lot half been in 't water De Mandei is over hare oevers gcloopcn Te Wakken slacl bet water zeer hoog. Hofsteden, graen* myten en vee stam onder water De overslrooming verraste de inwoners gedurende dtn na- hl, eo zy hadden nauwel>ks den t)d om tjcb te redden^ Vau heide zyden der Lei ziet mm niet, dan ééne ouafxicnüare vlakte water. 1 Omstreeks Deinze en St.-Elooi-Vyve is dc over- stroommg zeer groot. Nooit hoeft men iets derg, lyk* gezien, ttooton va ren over de velden, ou» onderstand le brengen acn de ongclukkigrn. die, niet hebbende kunm-n vluch ten. zich op de hoogste verdiepen van bun huis ge red hebben. Vrydag 50 december, om 4 uren 's morgemls hadden de wateren der schelde, te Audenaerdc, dc huv.'gte van 10 nieteis BI bereikt. HOFLAND* In dcu nacht van vrydag op zaleidag. is er te 's Giaveobage eenc afacbuwclyke misdaed gepleegd Mevrouw dc weduwe van der kouwen,alleen wonen- de op de - Hoc hl van Guinea met eenc jeugdige dienstbode, zyn beiden vermoord. Nadat op aenbellen gisteren dnzt geheelen dsg niet was opcugedacn, werd 's avond» dc hulp der politie ingeroepen. De voordeur ging. toea uicu cr legen acnduwde. open Men voed in de keuken de meid, liggende met cn slnel op bel licbartn cn met afge- «nedt-u hals by de kachel Hel lyk ven nicv vac der Kou wen lag eed eind verder, eveneens met afgesne den hals bloeddruppels zyn ucblbecf van af hel bed m de slsepkamer vac nmv van der Kouwen lot in de k'ukeu toe. Alles opengeèTokeu en eene gr,«ote geldsom gestoten Zilver en koslbacrheden zyu mei aengeraekt Bloedknngen der lamp. op ver schillende ploetaeo. getuigen, dal de daders zich dco tyd hebben gegund alles na le gacn. Van achlcr aen bet hoi» is de mbraek gepleegd Twee hondjes zyn ongedeerd io hu.s gevonden Policic cajusbcic hou den zrch «eveng met een ooderaotk bezig crniack tc hebben doen dieucu van dc bruiloft. AMERIKA. Mandei, in kinoehen. Tc York had dezer dagen nahy Huddcrslicld het volgcud afgrysclvk voorval plaets Eene vrouw roet een kind van ougevcer een jaer op dc armen, waggelde dronken eenc herberg bin nen van hel dorp Slaitvveile, cn wellicht geen geld bezittende om zich nog meer drank te verachafleu, biedt zy bet arme kind le koop acn voor .*1 shillings. De acn(M zige mannen hegiilucn daerop le handelen, e» dc vrouw stemt ten slotte toe, haer kind voor do hclll van den gevraegden prys af tc ataeu. Zy ont vangt het geld co verdvvynt. Dc koopcr had nu eene cerlyke fauiillic, cn was bevreesd voor do ontvangst, die hciu van zyue vrouw te wachten stond, wanneer by haer hel vreemde koopje loonde, wacrvoor by ccn gedeelte vau zyu werkloon luid besteed. Naer atnleiding van Jic overweging bracht hy op nieuw het kind iu veiling, en na lang dingen rackle hy hel kvvyt aen oenen anderen werkman, die cr ecu sixpence voor bedelde. Doze laclsle ongehuwd, eu dus uiels van eene hooze ecblgeuoole lu vrcezeu hebbende, nam de kleine mede, doch, hclzy de nacht raed had geschaft, ofwel dat hel geschreeuw van het kind den man in zyucn slaep had gestoord, zoo veel is zeker, dal hy den volgenden morgen mei het ongelukkig kind terugkeert, cu, na te vergeeft ge tracht le hebben zieli er vau lu ouldocu, een soort van idioot gelastte bet uaerdc woning vau den eer sten koopcr le br« ugen. De vrouw des huizes wilde hel evenwel niet in ontvangst ncnion, cu aengezicu do idmot op den loop was gegacn, slelde zy liet iu de bauden van den politiebeambte, die op zvue beurt ncli hacsllc hef uutvangciic iu hel workhouse te plaetsen. PAISELYKE STATEN. De II Vader heefteen brief ontvangen van eea ilaliacnschcn bisschop, die meldt dal hel dak van zyu overstroomd buis is ingevallen dat by gecue acbuilplneta meer beeft cn geen verblyf durft'vragen aen dc gocdgczindan, uit vrees van ben in gevaren te breug. n, cu met aec de s'ecblgczindcn, uil vren vau vveggczotidcn te wordco. I»e II. Vader zal m de tweede belfl dezer maend uieuwn hisscboppcn benoemen, en wal van zeer groot belang ia.voor dc kardinalen ecnallerkrai bligst gemotiveerd protest doen hooi eu legen dc italiacn.che regenring tu hare vrue'gern en lovkomstige ioovc- ryen Zeer zeker zal I II. vooral erop wyzcu.dat hel helache plan der rc«olulie is om den godsdienst eu de gei slelyke wacht van den Paus te vernielen, cn zal In hel by pok rit tc eu melige van de wel op de waerboifccii doen uitkomen. Deze proleslatiezal een grimtcn vv»i»rklauk vu,Ion cn evenveel opzitn haren als de bekende brief van I. II aen kardinael Autonelli. De overatroomingan bedekken een deel van den grond in Dalies, 't is de ruien, en meer als iou.üüu bombardiers cn Vcncliaoen zyn uacr Oos- tenryk uitgeweken Dc Icaipceslcn woeden iu de Middclaudschc eu Adriatiseht /.-ccn eo bedekken Je oevers met wraken van schepen Te Palermo, hrachlcu de visacber» lyken mede in hunne netten. Tc Napels, werden dc verwocsliugcu op 8C uilli- oenen gesebat Hou»wax's Zal?es Puit* Gelukkige Gezond heid lloo voomgtig boa zorgvuldig de menschen «K>k :vn mogen - ij zyu steeds bestemd om door z.ekle acngelasl le worden, cn wyslteid is het, toor- zien le zyn «aeu ecu middel legen zulk eeue ramp. Dc Zalf en Pillen door Professor Hollow zy onidck» zy ii door oen ieder, dm dezelve beproofd heeft cn kende de grootste verdiensteu tc l ezilteo ia hel gene zen van zcerc been ca, ztere horsten, oude wonden, zweren co cllerbu.h n rn al zulke besmettingen die men door oovoomchtigheni heeft gr kregen. Ooste kingen rn zwellingen der kleireu worden mei zeker heid verdreven trrwrjrl de Pillen bel grslel zom-reo cn versterken. Aklus. zelfs by eene matige goede ge zondheid, zyu ecnigr duaen van lyd lot lyd da.-rvan ingeromen, bvzondcr bmlzaem wegen» dcrzelvir aiif-kkiog om hel lichaem le bewaren voor onzuiver heden co zwakaeid, tcrwyl zy nimmer falen in hard nekkige gevallen de mcrsi verouderde kwalen uil te roeijcu. N B Do Rovsloula. ge|yk ay mi gebrand ver kocht wordl, vercisrbt slecht» eencn msi «t lonw rn voor d« |«ersoneo op re.s. of welke geene keuken hebbno, beslaroer «ESUHITEN M» HEVALENTA, die men ten allca lyde mag oèteu; iu blikken dooien van 4 cn 7 franken fegrn postmandaet

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 2