Éi O O M E K ROOAIFV Stad Aalst. 15 O T E K Al A RRT. Vlasmarklm. Vogelschieling mei de Bol J V L I C II 1 Prys "1 Franken. <lc Bol Yoselseliieling mei Te bekomen Bosschen. Landen en Meerseli HOFSTEDEN, ZAAILANDEN, Bosch oil Mcersch Groole Yeuditie iNIen vraegt Berigt. FAILLIET. Booinveudilie Goede Meersclien t c Koop. V A 1; O O \l E Ycrkooping. bouwmaterialen roereiulc voorwerp©». LOOF TE VELDE Meubels pii Eslainin(H«frirf. LANDEN EN MEEIISI IEN a m m - - - Steenen- koern- IMillOl.l'.N, MILITAIR IIEMI'LACAMKNT Mcr klfUtj zeil. US Vissilierij in de Bivierruen Kanalen van 174 koopen Gmoa ziekte kan wmnÉi a«-n tie aengcoam© Revaleota Arabics, die, «>0% uicdccjo, purgation nocb kotten, geneest de thckle veilcrmgen, dc maegzicklcn, gewone ver»iO||Higro, airmen, win: den, bet mei, liet koud voelt*slgingen t-0 brakio- gen. allo ooUlellcois der Lo^ keel. adem. stem, oclstekiog dcr luoMpypen, lur, lever, leaden, ingewanden, herten» co blo©U ?*,oOQ genezingen, die van I. It. den I'aut mbcaip,.,. ,|e hertog Fluakow Mevr do markgr.ivug Urrhaa, cuz. tuz. Genrzinp V «I43 EcramviHe (Seine l>4Ür ur< ?7 w>v 1**3 Swjcrl J> jatr leed tk aeo kortborstighcil, die tay trier of vyf nnel l-n> -t» 4, !k netbt op deed alaco Jo*«r do beklemdheid I>emv byna dcu adem ontnam Sedert acht dagen nel» ik uwe Revakiita Arabics, en ik Imviml er my urittl mode, ik alaep nu gerust en lay adviuhaiiug a getuakkclyk. Hear, pastor. t Eetlust, spysvertcrii.g, slacgb0 kracht worden ten volwassenen co aen do rwiUtr kinderen vvtder geschonken door de ttevalei.ljQh„-ola!' 7y voedt drieiuacl uiecr dan vlecscb 4 nuckl bet vlecsi.il vast. I»© boeolnde llrtalenla j. ft dOO CCtln -t terug, spysvertcenng, tlaep rn aerkte sen dc zwak- ka portonen en kinderen, en itfeiuaael voedzamer dan bet gewono vh-escb en rh»afcdc In dot> 11 van l|4 kil. fr. 2-2.1,1/2 kd.ifr. I kit 7 fi 1/4 kil t*> fr 6 kil., »i 12 kil., framo 60 fr Depot te Aelst l>y Ed Vandcs lerreweghc Kortu loutstrael, I' Schrdlin. Gro<|| Merkt, co Vander Biest, i.ange Zoutstract. a|»olhcka». Hel Kvllegie ran Iturgemecster e* Sthepenen der stad Aabt, brengt ter kennis van liet dat uit oorzake der verkoopèng en uilroeijiiig der boomen aan de Botermarkt, de wekehjk- selie markt te n kenen van Zaterdag 21 de cember, tol nader bevel zal plaats lu bben op de Kcizerlijke-I'laat*, voor de buizen van den lieer E. Van der Siiiisaen-l)c Seliryvcr. Gedaan en algekoudtgd te Aalst, den 13 December 1872. De t ui ge meester. De Selrrturis, (Get.) Van NV motte. Get.) Jh. Ven kvskn. Mechén li O-C. liet vla» is bier Ier markt viihx l.l aen frI-P8 a G !'G iwi 3 kilos volgens kwaliteit. Brum». li D.c Vlas per 3 kilos fr. 5 00 a 'i ij. Geeraerijsberen," IG dec. liet ruw vla» wordt lieden tcilumleld acn fr. I-GO de kilo. Denuerimnde. «I Jee. Vlas per kilo fr. 2-1)0 a 2 li Kemp idem. 1 0() 1-11. SotlMni 17 dec Vlas per 3 kil. fr. 4-03 a Mo. Rcyn», IS dec. 0000 a 0000 kib.s snuit ol ningelkallotleu, worden verliandeld acn de volgmlc pryzeii. Iste soort 30-00 a 33 00 KM) kilos. 2.lo 33 00 43 00 5de 2G 00 33-00 Ge*. -JU die. De Ylasmci kt was lieden wc».ig gew glig. en zonder verandering. Zek, 17 dec. Kemp par tl kilo, fr. 10 61 .1 11-95. St. Nii'«.ljft 10 dcc. Vlas |iar3 küo, fr. 5-69 a G H- IIL'RGERLYhE\ STAM). GEBOORTEN. Manski yk 5 j. Vnocwet. 8 HUW ELY KEN. J. Dc Doncker, brouwer sg, tu«|F. Librecbt, kanlw. OVERLEDEN. F. Van Geirt, zonder beroep iKjaer Schoor bek© NI- Van Langen hoven «ndbouwsler 68 jaer Slylbckc. 31. Wauters, nouw Dlatic- kaert. zonder beroep G7 jatr Sckaerbcke. V. Key. vrouw Bourgeois, zouder beroep 51 jaer Graenmerkt. f Op Donderdag 2G December 1871, om 2 uren namiddag, by Git. Vau den Spiegel Nicuw- strael poort. De inleg is bepaeld op 55 cen- tiincn per scheut bolrapersgeld mede begre pen. Verdere konditicn naer gevvooite r|"\. Keu voiuu-r Pacrl voor 300 f. <)V)p*(ranken Zirti tc bwragen tcu bureclfc van den Dt.vnt.nBnD>:, Koitc Zoublraet N' 20, Aclst. MEN SCII DY FT IN BV Spilaels-Schiierraans, boek bandelier, Ie AeKt fc.N ZYNK BENDE, historisch vtrhaol, naer de echte bronncu be werkt. door E. TER NEST. Dit Werk zal iu liet begin van bet acnslarnde vencbvneu cn ongeveer 3UÜ blad/vden be- slaen Duiten de iiiscbryving, die den 1 Ja nuari 1873 /al gesloten zyn, zal de pry» op fr. 2 50 worden gebracht. n in bet droog. By Aug. De Nil, te Kreml»odegem, ïloogeweg Op Zondag 22 Decen»l»er 1872. lulcg 55 eenliun-o, bult apervgclJ medebegrepen. VÜOHUT 7 COBIN rilEBUOODEN. by A. Di. T»or.it-l'i«snnnis Koopman Yrvheid- •Iraet 11" 33 tc Ae'st. Guano, Zi euw en Itigas Tonuetaed, Zaei en Voeder Haver, t.eerst, Spaeiisi he Tarwe, S|H-elt, Buekwyii, Nissen. DuivebOoncn, witte bonnen, hi wei, n. Kcmpzaed, Kla»er/ae«l.<Jwi- slen. Meel, Gruis, Kot lined, INalteiuillc. rond ZaeiJ enz. VERROOPING VAN allcdieste tc Mespclaere en Cysegem. De Notaris GtsiAAr VAN WICHELEN, te M<»or>cl, Yal opei.baarlijk te koop UcdOi, de volgende goederen I" Koop. Eene partij Mecrsch, tc Me— pelaeie, op den Helst, g* .idastrecrd sectie II N* 1 OlDbis, groot volgen.*» meting 34 aien centiaren. Doouiprijs fr. 96-00 Verdeeld in 2 gelijke deel en. Ko »p Eetie partij Bosch t«' G\ egem op de Biijkic, gecadastrcei d sectie AN* 012, bij meting gioot 20 aren 1)2centiaren. Boomprijs Ir. 250-00 -V* Koup. Eene partij Bo:>ch te Gyscgem. in liet klein Deoderlaud, gekadastreerd sectie A N 128, bij meting groot 54 aren 55 centi aren. Boomprijs fr. 230-00 Verdeeld iu 2 gelijke deden. •t" loop. F.' ne pert ij Lend te Gysegeei op d.-n M deudyk. gecadastreerd sectie B N* 2, Lij meting grimt 36 aren !K) centiaren. ci dedd in 2 gelijke deden. 5J* Koop. Eene partij Land, teGysegem op het kamphof, gecadastreerd sectie A V G63 hij meting groot 27 aren 55 centiaren. ZITDAGEN Instel Dijusdag 31 December 1872. Verblijf 11 Januarij 1873. Telkens om i uren namiddag ter herberg den Hebt. te Hulstade, bewoond bij sietir Jan De Bidder. MICHIELS, Ie Wirhel. n. en l<- Aalst, znllm ojienbaarlijk VEUKOOPLNG VAN Ie Aebt-Mylbeek en F.rrmbodegem. Ik* Nntaris-' ii l)K YBII.NDI «rrkoOjirn S Aa'il-J/ijlWd. Erne behuisde llufsb dc. g.ndt I hciaar 59 ar> n, ro cwn* partij l^nd puol I nectaar oö aren 7G centiairn, jjo den lliuurhcks stten- Wt'g. Errmbodrgtm. Eene Behuisde Hofstede, groot 72 arm 30 cruliaiTD, op House val4 partijen Ijuü, te sjiueu g 1 ooi t hectare 64 aren 86 centiare», op Ronseval, lm Bosch. Zwalinkauler en IIjU'I- ItoschHaren 8 4 centiaren Bosch iu de Duivdsptilleiien rood 55 aren Meeridi, aan de Deodrrbroggr. ZITDAGEN Instel 23. Verblijf 30 Decvuilier 1872. om 2 ure narn.bljg, ter hsUajimT De Kb»k. aan de lloppemarkt te Aal%t. te Aalsl-Mijlbeck. De Notarissen MICI1ILI.S. te Wichelen, en DE NBIENDI, tc Aalst, zullen Woensdag 8 Januari 1873 en volgeode dag. om 9 ure voor middag, ten strrfhuue van MJ. B. Boel, aan de Brussdacbe kasseide, opcubaarlijk verkoo- pen Uuismeubelen. Akkcrhalm, Koeien, Dund, Veersen. Paard, Viurliteu, en alles wal er lm hove zal bevonden vvordeu. vngen by M. Pvlius Üc Witte kot Aelsl. Eeiicn bekwam» l.oot- er Itlikslagrrsgn*! -Zich Ie I e Tc bekomen by d'heer Louis lenneboog Ryks Veearts te "Aelsl, eerste kwTiteil van llic.AA en Zr.EiiwscH Zaeilynzaed aenieuen ge- iM.g.n pry». KOOPHANDEL-RECnTBAT\"K VAN AELST. De Rechtbank Gehoord in zyn verslag M L. Schllekens, rechter-kommissaris ter lailliel van siar Men- schaert. mul Ier en koopman, te Aelsl; Ge/irn 't art. 412 2 der wet van 18 April 1851. op de faillieten en opschortingen. Ambtshalve vei klan t dat d. ladliet mi sieur Mens« liaert, geopend is van op 20 Mii 1872, tvdsiip der ophomliug van betaling, tidoudens de rechten der belanghebbende parlyen Beveelt Voor gelykvormig iiitlrehel lie Giclli'-r H J. PA PP AEBT. Ie Wiebelen. De Notaris MIGH1ELS, le Wichelen, zal den 51 December 1872, oei 2 ur.* Mekkbgi aldaar verknopen Schoonc dikke Kaua.ia en Wilgen Boomen slaande op d'Hcide, d'lluUl eu bet dorp. te Scheldewiodeke De Notaris Michicls, te Wichelen, zal opcu baarlijk verkoopen 1. De wreslbelft van eeneo Mcersch, grool 1 heel aar 87 aren 17 centiaren, genaamd den Paardeuiuerscb. 2. En 35 aren 90 centiaren Meersrh. in de Hsuwnnecrsch, paf nde aan den yteren weg eu de beek. Instel 23 Yerbl jf 30 Jauuari 1873; om 3 ure stipt na.ui'idag. Ier heiberg vau M. Panic, aan de statie le Wu lu len. OPENBARE VERKOOPING SCIIOONE VERKOOPING te lloorsel en llerdersr'in. De Notaris G. VAN WICHELEN, te Moorsel zal nain»Mis d'beei De Meyer, burgemeester te Mespelaare op Manudng 30 December 18.2. om 9ureu's morgens,openbaarlijk verkoopen. 1" Te Moorsel. 25 konpen e\irn schoone Kanada» Abeele- Wilge en Olme ltoomen, slaande aen het Hou- taa Kruis, aan hal hoakskati an omlrrat tfaai Toren St. (Stenhanus kapelle.) 2" Te ilerdersem. 12 koo|»en gave en hoogslammige Kanada en Abeel e Boomen, wassende op de plaatsen genaamd Terafllegem, iu de Branten en aau de Klaresttaai. Onder voorschrevene Boomen bevinden er zich verscheidene vau 2 tot 3 meters dikte. Men zal beginnen te Moorse! aau liet houten kruis en eindigen omtrent den Toren. Dc uabylmid der steenwegen maekt het ver voer der Boomcu zeer gemakkciyk t, m: nmn m mm, .:>i m Dijnsdagen Hen 21 Jinuarij 1875. om 1 ure namiddag, ter herbergden Toren bij d'heer J Moens, t.' Moorsel opefthaarlijk verkoopen Eene goede partij Land te Moorsel opjletl Perrekauler, groot 31 aren, sectie R S'773. Iu gebruik bij deu verkoo|>er Constautinus lloeus. F.ltOOTE VKRKUOPINÖ van Bikiiiioii t.' Ilofslade. Ill CU VI» I llWMiti. bbCLUUFH Ift. Is bsgmnen om t) ureu stipt 's morgeus, openbasrlyk verkov.peu A Namen» den beer (haaf Carntï le Panj*. Studie van den Notaris DE VBIENDT, le Aalst. STAD AALST Merkwraardige Verknoping van en van verdere Op Zaterdag 28 December 1872. nm 0 lire s'morgens tal er ten ver/oeke van het stclrliik bestuur, door het ambt van Deurwaarder!!. P J. NOIEBIS. tc Aalst, op deu voorbd der katern voor ruiterij. alJaar in dr Albeit Lu*- nartslraal en t.grn de statie des y teren weg» overgegaan worden tot de openbare verkespmg van Eene groote IweKtlhcid schoonc Ballen in eiken en dennen hout, llibbvn. Kepers, sooonc geUmJcD voor daken in eiken eu anderbout. Ricbouattn. Kroon bon tru, Maurplaalrn. rhoo- nen eiken Trap. venster llaanien. en Deuirn Vele Dakpannen, arduinc Vensters- ei Dmr Dorpels en tm er andere voorwerpen éenstig vooi het bouwen van buizen. Verders verscheid© ijrere Ketels, zinkm Bad Rolwagen cn meer andere voorwerpen, Op gewoon© conditiën eu tijd van betaling mil* goede borg. |r llrruibodr|;rni cn 4cl»l-lldkrkr. De Nolans UK ^ET, le Erenibodcfem. zal op ondrrdwg January INÏS, 0111 IU ur n morgeus, (nonen üc gemeente Lnaihodcgem, ten verzoeke vau üie 'l behoort, opeuhaerlyk ve>koo(>eii U koO|>eu boomcu van Z lot 3 oitit-rs dikte, ua- melyk 7 atieeieu, 3 esel-en, 4 populieren, 2 olmen, wilg, ecuc Irouk eik eu eene aodere eik, dienstig voor kutjiers, wassende op den hosch der kiodcreu Krsus De Gol», ie Ercinbodrgeui, aeu den steenweg Aelsl uaer biussel, cu 4 abetlcn op den meers, li daer uoveiits, vsn dVrven Beroanl Verleyzcn. Üoiuiddelvk daerua zal zclvcu Solaris DE SMET ter herberg de Spertetaem by Conslaiit De Wilde acn gc melden steenweg oog opeuhaerlyk verkoopeu (I koop. u beukt- itootneo staoude aen bel goed van X E Dclaketbulle groodeigeoacr le '.cut l node van den Imm. rseelo dreef, le Aelst-Xylbeke, waer- \ao «Ico acnwys zal gedscn worden door do kiuder.-n Charles Louis besmet woooeode aco gemcldec dreef AUmede oog eene groote hoe veel beid opslruyk staeodc Loof vau ouderschcidcoeeigeuaei» oamelyk: Van Bernard Van den Steen, 2t aren LOOF vtaeoJe achter d'ht-rbcrg Belgrado, le Lrcmbodrgcm op bmMk Van Charles Louis Phlipt, 46 aren Loof aeo hel Hof Soinergem W» op den Uoek. V.m ranavus t <'pl" n», ld "I' '"i. ggvi" boscb es vau Couslsnl De Vos, 6 aren daeroevoots, ook op deu Deggyaenbosch. Vau Frans U-rloyseo, 5 koopeo Lxx»f sen tync woousl. aen de Grornsiraet, op dco Hoek. Vso Constant de Wilde. 21 aren Loof, verdeeld ic 5 koopea. op den boogeu Voshol. Van Charles Louis De Grcve, h aren Looi op Bon. couiberz, achter de bc-rberg Je Warande eo 6 aren verdeeld m 1 koopen. op 't Boschveld. Vau t idele De Nil. aren Loof, op bel liendertand, in de Gesijrns en 13 areu op tku Droogeumccrvb ofte het Wildeveld. Van )raoci«os Callebaol. 10 aren lj>of, 9f da» Moleukauter, achter d'hofslede der Lmdertu Bernard Van den SlefO©. Van Judotu» Meert. Haren Loof op dco Zwaltn- kauler, aeo dco WcRvwtf. Daer bet Loof even al» de Boonveo vin M Dclaket bulle ter herberg van Gonst. fK* Wilde stilivo ver kocht worde» zoo zyo dc hcflicbbers aeosochl de zelve op voerdeel te gaoo besigligeo. Dc Boomen zyn allen oor deel igst gestaeo laugst den steeowcf «oor gemakkelyk vervoerd te worden VERKOOPING VAN ten Slerflmi/e van den lieer Dorr, Hótel du Dnc de Brabant aan de Statie. Op Zatuidag 28 Drermbtr 1872, om 1 ore slipt nauiiddag. Kantoor van deu Notaris MANGEZ te Opwijck. De Notaris MANGEZ, le Opwtj.k, zal aldaar op de rieij, ter herberg bel Geounzit, bij Jo/ef Mesken», aan den sl een weg van Vilvoor den naar Aelst. Mwvnu; 23 Dkckmbfr 18<2, om 1 uur, ciudelijk toewijzen met wrin*t *an boogen. I*>n K*hi»on Pachthof met aanhoorigheden, genaamd den Beykel onder Merrblem en eenen sterken Steenen Graanwimlmnlen. Boom gaard, Landen en Weiden, onder Opwijek. het alles verdeeld in 27 koopen (zie de phksehriflenl Ie ramen groot 6 hektaren 81 aren 20 centiare» die slechts gebracht zvn het Pachthof en Molen begrepen op frs. 51.055.00 "~YEBK DOPING VAN le Burst, Smetlcde, Yleckem, Zonncgcm en Ottergem De Notaris DE VBIENDT, te Aalst, zal op Dijnsdig 7 JsM'Anu en op Mzvsoic 20 Jam *nu 1872, om 3 ure namiddag, let herberg de Klok bewoond bij den heer De Boeck tcOttergem openbaarlijk verkoopen 41 aren 40 centiaren land te Burst, op Meu- lesyp. In gebruik bij Jan Bapliste Do Noie. 18 aren 20 centiaren land tc Smetlcde. op Tressel. In gebruik bij Cornelius De Wolf 20 tres 60 ceuliarw ■gwtcli li vieckem. Kokelaar.la f^raik by Pbmiok— Bogjert 50 aren 80 centiaren meersch le Zoonegem, Op den opstal. In gebruik by de kinderen De Paepe te Barobrugge. H aroo 10 Matiano laai lo OHtma, op dcu dooren. ln gebruik bij Joseph Hessens le Erpe. 11 aren 50 centiaren land alsvore». In gebru k i ij Franciea 0a Naeyar lo IMio 12 aren 20 centiaren als voren, op de Pcrre. Ij» gebruik bij do wadowa Pleler». Ko«>p t «Hg 1.2 koop I katinda t .37 1.1.7 2 1 ,t»o a 2 3 1,55 a 5 a t .82 m l t t t,8* r. 1,8t' a 5 a 1.5.7 li 2 r. m 1. .0 7 4.301 7 m t.Ab N 1.G7 8 a 1 9 2 - 9 a f."8 tu 1,28 10 1.42 tl 2 - It a 1.84 - tf 1,2-Aj tt 1,23 la - »4 koop 1 *01 m 1.12 2 s 2 kan.* Jj 4.81 s 15 2 - t,2' 3 1 28 - (G 4 1.18 - 17 2 - a 5 a 1.7* 18' s 1.3'' a 6 Dim f.lu 19 t. Kanada 1.60 20 1.21 8 8 Mirt 1 1.37 21 a 1,12 ko.v. 1 2 Abrelcn Koop 1 2 A bee lea 1 2 Eiken 1.o3 - 2 Wilg 1.70 3 Eik 4 a 1 .«0 Koop 1 Kanada 1,92 5 0.05 2 l.'JO 6 a u.n* 3 t .62 7 a 0.93 8 s 4.H VBRKOOP1NG T\N renen schofnicu wilgekarindeCrtlMI ■iet llaf.lrde r« verdefe grken«(e| TE AALSr-MIJLBEKE. f)e N.'taii» ].i«L»ii VKBBBLGGUEN.ik Aallt zal «net gewin «au palmslag gelagen, ei1**®- b.Mi Ijk verkoopen, u» er dadel »jk ui gebruik van t«- Liuui-n iét Ei ii.» v hoonrn Steenen- Koor»- tS'iwjaWWS nel j| zijue i ueremle ru drajicud»- <crktu»g*il, ii nu t i ne v Im ui li -1-di n I urn, ge^uait en gclrge» |r Aalst Alijlbese, Jali den *lccu«©g naar M«>.>r.vel, gjout b«j III. ting 1G ai.ru 43.eenti- trF», gn id Mrtera HCth C K ?66, SMI 1 u deel tjti 588, nalentli- uost-»«*s4 i?n nootd. den eigenaar Al. J. ll |)e Bidder, zukI ue kalwide iik( door d'u ©igeuaar Al. J. B. D* guej m««gett Gebri Ridder. IJe helft der kuopsnn il «»p blijven eroiserrn v. <»r 10 jaar a IiinI-I 7-iierd.if 1 Jafiujilj en Verblijf Zal Fr- d fM J.iuusiij Ih73. lelkens on 5 Brr fcimiddag U*v herlvrrf ui w i ui r.si.wMbij Al. Pudetyn-l^-hkSrns, \jr ki-nsnarkt, Aalst. Ju-egti ItumUlrr» I «plnnndeplrtn. le tfld. Alen vraegt fteniplae.intrn, wel betaMu en i ..nipljnl, b\ .ikt vlwir Notaris. M.*n maekt ".«k areburd vWr het ll»t te ttFk- krii IN UK I If. POPEBIM.E 2'! DEt.EMBEIt llom; IH72. Fn 100—00 102- -od IIOPPEMEHKT VAN AELST. Heden zyn er 42 zakken Hoppe Ier markt ge- bragt. Verkocht aeo de volgende pry zen Gewas 1H72. K»:. «tl»«I H5-0tf 1871. 00—00 00—00 AELST. orsrklvan lledco. pir 131 lil W cstlill Tsrwi Ma iciutn Rogge. Ucersl. Haver. Raeptacl Lyrz^cd Kar pned'olie. I ynzacd-Oira. Rac(rza?d kicken, de (2151. Lynzacd kockra Ai-rdap. iroode de !00 kil. Idam, (wille uieuwe) Boter, de i kilogram Eijers, de 25 Vlas per 3 kilos A iggco» hel koppel ;«0-p0 a 34—od 23-50 2K-0Ö 18-00 19-50 fl -00 OO-Oft 15-10 •o-od 41— 0 *2 -ud 31 -00 nO 00 91-00 1-0 -0J 81-eo 00-00 19 Of 25-80 29 1>0 7- 50 0-00 0-o<) 7-i2 9-09 7-45 4-31 42-00 32 -OÖ Nament Jofrr. Baryksat, ngenarrssco le (lofrtsde. Wilg 1.43 t.ltikoofi tl t.4" - 12 t.4«| 1.3* 6 1,41'r 7 - t.nf «8 m t.r.S ..9 1.3 |i Pl W te i,3ojj C Natncos dro heer S T« D<i»»ir4e, tv Aaltl-M.jlhrke Koop t kaoadv #,08jjKo-.p 11 13 k'iuda 1 t i Wilg. 15 2 - 16 t .30 t.15 1.25 groodeigrovar 2.75 2 - :t 4 5 - C 7 M Wilg 9 kanada 10 Wilg Kanada t.TSfl Dezes boom |,V» «cboonvlcn van Hofstad© 1.45 i.«: t."i t.9 t.25 t,.'.!. t.20 ÜKoop 12 kauada IA 14 15 16 17 IK (9 Wilg Kanada Abn* I Kanada AANMCItKING. Er zullen nog andere Boooie» «er- kocht worden. De verkooping zal aan«ai»g nemen aau dTiofslede «an d'heer au Wnrtnacl Ie Hof»lade Canxines. Al deze Boomen slaen aan of nabij Steen wegen. i.FI D - Ter studie van genoemden Nolans DE VBIENDT, kan nwu altijd geldsommen bekomen. Bestuurder Kegistratie, Domeinen, Wateren en Bosseben VERPACHTING VAN DE VAN OOST-VLAANDEREN. Kantoren Aalst, Drn.lrro»oude, Wctlcre» Lokrren cn llamme. Dc bestuurder der Registratie cn Domeinen in ile Provincie (K»st-V|jandrren maakt bekent dat er »..l worden overgegaan den 23 Ihcnnbrr 1872. om 10 uren morgens, in een der zalen van het Stadhui* le Dcmlermomie lot de o|«en- liare verpachting voor eeneo termijn van d»ij. zes of n. gen jaren, tugang te B*»»eu u.rt t Jaou- arv 1873. «an de viwhery iu de rivieren en kaualen van het disliikt iJendermonde. Het kohier van lasten eo bespreken, berust ten inzage van zraicdzr 'rr Directie der Regis tratie en Domeinen le Gent, ten kantore van de Ontvanger» der Domeinen in de provincie en ter Studie vau den Notaris LL'TENS le Dcnder- mondc. N. B. De visrhvangst in de Schelde te begin nen IC Te ar sc he lot Dendrruvonde en ui de Deurme van aan dr brug tot llamme lot aen de Schrlde zal verpacht worden b»j licetilie. De liefhebbers mogen sich ten dien einde hunne vragen slurrn aau dc Oulvsnuer» der Doinernen te Antwerpen, llamme, Lokrren en Dendermonde. J CORNET. VERkW VIRD1GE VERkOOPING TE MOOR BEL. De Notsris DE NRIENDT. le Aalst, zal op Vee»- dog 13 Jnauarij 1873. tc bcgtuncu om 8 ure voor middag Ten aanxockc vsn Jufvrouw weduwe Pietcr l n- tervprot ••«- bee ren Lcander BosleeU en Petrus Üc Nil. al dienaars wooncnJe tc Moorsel. ©pes- baarlijk verkoopen de navolg'nde «ware en b.xig- rtamjngt- BoüMLN meest al van 2 tot 3 meter» o ui trek Op dc W.'e, tegco Sprui!h»ek. tocbebooresde aan genoemde JsFrouw weduwe l iitersprot 3 Klk»(.' 'i Eikrn cn - Beuken COnMEN B Aan de Hof.teJe vao genoemde weduwe l'rt* tersprot, is de Kokstraet. 3d koapen E-jchcu, Olmen, Kaoada» eo Frailbeo- mm C. Op den Bosch vsn genoemde Jufvrouw wedu we liUrrsprot, tegtn de herberg di u Tores. 81 ko. |ieo kanada». ALerleu, Wilgen en Eiken. D ftp den Haverrnboach tocbcHooresde set ge noemde Jofvroow «*edu««e I rltersprot 28 koopcu kao..Jas, Abeelcn, Esse hen, Wilgen co Elzeo K Op den Krrukelbo»rh. loebfboortr l. san me. r genoemde Jufvrouw vvrduwr t ittersprot en san ge noemde Uecr leandcr Bo>tce!> 29 koopen Kaaada». Abeeleo. Eiken e» Esscheo. F op dcu Haver.Uisrh. loeBebooreods nan ge noemde heet De Nil. 21 koopen kauadvn. EJken eu Abmtea o Op den R'jgtl. Mohelioorvode no nog genoem de Jufvrouw ««cduwe l'itlersprot. 15 koopen Abcrlcn. kanada». Esscheo co Wilgen AANMERKING Men zal vergaderen trr herberg BEN TOKEN, lij d'heer Jan Moeus te lloorsel. Slephsous kspa-lle. om 8 uren morgru». om van daar or.middelijk de «crkooping aan (e vatten volgens bet ordci hirrt-o- «co MogrsDpl. LOkEREN,(S dec per 106 Ihoeo. TsiW'O. fr. 3 -50 s 33-5(1 Rnggn 15-06 16- 00 i!«r»l. 1" 3d »6—73 If i ver. tt 73 IU- od Bnekwelt 17 3d 00-00 Aeniappelea per 100 kilos 0-00 00-00 NINOVE, 17 dec - per hectoliter. Tsme fr. TO-oo s 33-00 Kogge. lit -OO 19-00 Haver. 1S--00 »9- 00 koolsaed, par M kli. (1-00 42-00 I.ynzaed, par 100 kif. 3b -06 57-00 Boter, per Klf. 2-80 3- 2U Aordappekn per 100 kit. 1—N 8-00 LUVEN, 20 dee. Tarwe. fr 32—23 s 60 -06 Kogge 48-73 21-50 00-06 Boekweit. 00-66 Biouwnrsbsver. 19—vn M 00 A oedt rfaavcr 18-29 oo-oo Geersl. 22-50 00-00 Horn. 6-90 00-00 Mrooi 4-25 CO- 00 Acrihppelen wille. 7-30 00—10 kcrdappv ten iwudo. 8 -00 00 -00 Boter, deo kil. 2-95 u Ui) Eijeren de 2»i. 3—10 O-OC k^olzaedotie. 87 oO 00-00 I.ynzjicdolie' 81-00 (•o-nt) Huiden Orsen. per kilo fr. 1 -40 m Id. koeien cn Vaerz. 4-40 10-00 Id. Kalveren. i n3 r»_o« Roei per kilo 0-83 06-06 GLND, 10 dec per btoiohter. Tirss. i m n 66-06 Rogge. u-co mi- v« Gee rot. t i- 4 00- 06 Haver. 00 00 -6o Boek wetl 17-25 UO-Ofl Boonen. 15-00 00-00 k wizard 42-00 00—00 Lynsaed. »d-oo of-oo kenrpzded »n- un 04—0J kool-olfe d« 100 kilos. hi - on 06-00 Lyn-oUe.' o0 Or—06 Boler per kilo t- «0 0Od Eijcrs da 25. 3-15 6—6u 1. rdsppelen de 100 kil. Wrw bKoel par kilo. K DO 6—0*' 0-76 4-Kf k oeuen- Veeneo- en Ossen-bolden 1 - 40 1-36 KalfaveUen. 1 -4u 1-50 Micrshu'Jen. 1—16 4 91 901 fLoEM, l1 «Jee. per too kilo*. Tsnvc. MastchiiU. Rogge. Uoonen. Ba ver, per beclol. 95 Uier#. Boter, per ktk» Eijercn, jmr 25 Groole konynen, slok Kiekens, het koppel. fr It I» i 34-50 21 66 23 MJ 20 00 In - Mf it - 09 22-06 19-00 2.1-t»« .1- 60 3-18 3 Ou 3— 18 2 "0 i-51 2 *4 1 -;d DENDERMONDE, lb dec Tarwe, paf 138 h». Rogge Hater par 100 kil. G«er»t per koelof. Lysolte. koe*aed olm kruipolie l.ynsaed, ptZ DHJk Kcmpzaed Koolzaed l.yozaedkockrfi par tCO afl. krmpkoeken - kooizaedkoeksn - Aerdappels Boter. I.icrs. ir U-M (K-06 Ik -5# 0>— 66 ff- 96 CO-CO 06-00 06-60 P6-7J 9» im M- 56 91 bO 06-O4 Do- 60 »l-bO It-JO lH»-06 00-06 M - oo 42-W 2.1-10 21-66 DO-00 06-06 (7-0 '6 7 M) 6-08 1 -HI 0 Od 2 73 6 *6

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 3