S T A SB A E I. S T OPEXIXG PIANO. m VLEESCHMEST LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. tin UaalM'hap|iij van Mililaiioiiiii|ilii- fwnpukii n: kooiv (kiiiaollc Walerpruafs c;: Marlniiren. 0VERGRCOTEKEUS M:ia!sc!;..|ifii] de Be!j»iselie Leeuw. Gevestigd In Gent NedersclirlJrlaai (Heep) h' 70 rechl over hel Biwhoppelijk Paleis. Hp! huil E. A. Demoyock beefl de err lirl piitilii-k kenhanr main. il.it lirl zich g v.m heden if nu l dr loll rek king ifaar In itf t'il jail den prijs tan fr. 'MI OU. Ariderp tonmaar- tb u dan deze zyn ook aanleg-iati. I.rmr liet» luigcn moeten ge*ehiedrn djn n|i he| In wijsdei voile en definitive vrijvlellmg ilcr lololii gs. Voor verdere hij/oudere inlichtingen irrtor;'"1 men zicb iu lie dirclie. Urn vraagt goede agenten. I Mill u VAN VETTEN Stelsel GFOKGFS VI FEE (•mder liet control dn butll.ouw sialic van Geuihlouv) Ilf>OFDSTOFFÊN VUUR DE KliVA\fU»I- GlifG Dim vetten gewaarborgde titels en Sanicuptrlling F. Courlois en Van Hoy II, Hup dc I'Angle, (bij dé Statie Al cie-Yeile,) Ufuwl. Elkeen ilie lit i/i Mi kll.OCR. VfcTll. of die/. ,-lfde hoeveelheid lioafdsloffen koopt, mag er de out* Irilmg naifino* van lub n doen dour de zorg. u der hntll>ouw statie van GeiiiFloiix. Te huren terstond. Ken groot schoon rn wrlgelig.u llm* g slaen te Arid in de Lange /oiilslrael palemli \.m de renr xyde aen l»»*t hui* van illiri i I'm. t'opn en v.m de andere tyda aen d'rrvcn l.»« n.irt, 7.U li le Iwiragen l»y d'heer Km. De Go en. Te knop. Keur vlic-ine GAl.l t.III. rn twee i lior m- TILBCRYS zoo gued alt nienw met ll.u n "■ui- renen ten goed I'A Kit II in rude in tvree lian den. 7.ie|i te bevragen ten bureeled' fr. run I ray-Den lot (Zuid-.ttnerila Odvervahrlite en goede kwaliteit gewaar borgd ten prijie van fr. jier 1000 kilogr. per roniplant, of 28 fr. de 100 kilogr. Zieli Ie bevragen bii V. SCILUTF.HS en - to Antwerpen 28, St Jacob* Maikt. of wel liij din beer A. DE TROCII-POSSEMIER Vry heidMrael le Aalst. 1 i I groute en kkun kui|ien I iik r- kop» re Mat i u;11i grooto en kleine Wa*inai*deo, wdi le bcvragt-u, by julvr. HorMcucc Van Guuscu, llouliuurkl, 1<j Velst u*9\. r| Jms Prinrsm n imui tr A- I r> hecfl dc Ctr an, lirl j;r.l jI,In k kenliaer le maken dal try ziel» komt to v. -tigen in do /.onsen tract S* 49,slvv:.tr by zyuen «.tiel van pacrduu- »mnl Idyll uilocfoucn. lly bcvcdl-ziCh in dc puiut van ecnicdcf. Aoor verandering run trooiuf r» uitscheiding ran hedrgf. Fit er hand le koop. Ken in Mercerie en Quineaillerie Wei grkn- landeeitl buys, nul Garenlaliriek, kunnende ook dienen voor Wcvcrv, pui. slarnde Ninove, op iIpii Uurgtdsm. Groot gemak van betaling. Zich Ie vervoegen by de gebroeders Van Op- denlmst li D' Ninove. KFItlGT. I.puit Sekeet Imck- Uullaer t M-destraet AeU| markt aen liet geeerd publiek kenliaer dat by gedurig vtiorrirn is van eertfe kwaliteit van gein 1st be Peperkoek, extra GUinol.it van alreetls gekende fabrieken in de prv/eii van fr. 1-20 a it'll) per i/a kilo, als otik alle *oort»-Q van kin- tlervuiker aen een eivielen jirvs. II v bei colt zit li in de gunst van eenieder. Rorichl. Jvyil.s M A IT 1111.1 St Joi isatraei V 10 le Aral hecfl de P'r bet publiek keilbaer b maken dal liv van li«*lrn zicli koint (e plai Isen aU VVvnaftit-kker en 'ï'alebliener. liv beveelt tlrb in dc guusl van e> n ieder. te bekomen. Bv 1. ILMaes, in de herberg bet buiivaiiOogen* rvk aen de Alolenstraetpoort le A els I Panne* bil en. Plafond» en Strooilaltmi. JoelTers. Kej'-i s m alle soorten vau Hop- en lloonvtaken, alte- aen zeer geinige prymi, die brui de gntivl van ecuinler /ulleu verwerven. Ernejdlerarboonstc III.Ill l;V n n C.(»l |*K, 9 nieuwe IIARNASI III -f nieuwe /ADI I s rs rtn it Iumii en goetl PAERD ill twee builden. Zich tc bevragen ten bnrrelc van di n Di muii- BtM. t>e/.oiile Wolsiofnu si, Over »le In langrykbei.l dezer gezoule Meslatol in tiro 1-oidlMtuv vt rkml i.it maml m<»i iutwv- lt l.de onderviuding beeft Irn tlui lelvkslr liaer groot mi! bewejen. Bv de arbtbarc In eren Bur- g- Hire ster» Jrr geuituien /Vil el iu;;%t liriflcn over bel gebruik der t>l<i<>f«i»*> t ,-. n len. fine geznulf Wohdofmcvt i» nkeJvk vejkl- l>aer by M. Kr» t nvvvin ^t pietei* Vint. 1 ;r Antwei i» u a< n Ml lr. tie Iimiu kil.'v le liiiren ler slontl. K»-n grrtil idwnn en we!gen III IS, slaan le AaDl iu dc l'< iitvlia.ii. mill over tb Klapsli JjI, hebbende scboiiuc en gerielfMiskt kebteiuigno rn voorzien van e« ue goedr u.tl< i i-mp. zv«dc van oud* reut we|g< kabudcrriie Lakken doch dienstig voor alle bt tlrvf. Zich le brvrageu by J N in kre- laiu. VV\ lli:\ GRODTEA DEPOT DEK FA lilt IKK MOLEKSTUAET JY° 0. II l III IS geeft zt.iiJen be<alU*ii. VASTE Pit VS. i lil dagen c ni dc koopwaren te vcrwi- 'en welke ai n d' k<>. ,|.t B fit I It III - ii i j i i,. ii vail tien vrccnide g, iC>an, la'cn nnj toe dc vulgt-inle artikclco mei overgroote pnlsvcruiiudcriiig af to al aan Vertilvenle Kandelai: Bollen getegil Panorama, Witte Bcchliti van Heiligen too »l J«>scf, Auloinu 0 l. van bel II. Ilarl en andere ter boogie van IK. ii, t l en 51 e« iilimclcrs voor fr. f 7.'», 1 ült 5-50 en zoo voorla. Er is ook srhoonen keus van porcclcin, gelcizc kristaal en glaswerk, alle soorleu v.in droogc en gr- vreveno oho verwen, eaderi of lyslen voor s|,u-gels en graviircu, vt .stcrglas aau den pr.j* der fabriek. leao. llilC»;i MAN 11 BT(.AtRE\S. Leo|»olüstraat Aalst, Te huren terstond. p, n til IS nittnakrnrtc dr hoek der Werf en Biv- si-hopsirael, hebbende Ivvto bouedt plaetsou, vier bovenkaiucr*, twre kelder*. zftMer, p .tu'pAx:it«-r zt/cr voorditluig «bikt vit i Estaminri of Winkel. I'zy-a fr. 4(l-»« iaert. In h te bevrajfi n by de ^cl i.hüi i Van Breurel tc \t'l»i .,en tK \\,if. Cruis rn Kortntceh Te liekomcn aeu geringe pryren by A. Uceck* man, te Add. lioirrowikl. Ten gevtt'ge vaneen :ic. rd IwssebMi dc '.'roolste fabrikanten is er liesloten geweest van in dc vi ui r.ioiiisle sleden van bel l.tiid, buizen vin verkoop inliet kl in le vestigen, welke d- koopwaren rechts)r< cks m u de verbnnkrrs zullen ki.inu u leveren, zonder iemands tusscben- komst, dus .n u iO Ion lioiulerü MINDER DAN DE TEGENWOORDIGE PRY7.EN. Ziclbier in ktul |lc piyzeu van er i artikel n di- l-« I buis le k<M»p biedt: Ml I NMGIIKDKN VOOR DUO! KI N. GltOOTE BKI.KIH I II. .",.50. HVKK MKl WHillKDI N 0.1KI. BIOSKONVA VtM>R WINTI 11 OVERJASSEN '»..f»0. RATINKN IN AKKE KKF.l HKN. i.:o. COLS. K.RAVATTEU. GIL LTS FLANLLLEM, mr.iarJOS8LK. *;tn ('wlit-Art Acu%verwnriuer» h»Mtyc ulruwInluid f; Te bekomen bv I i ivBKN IKVKIi.Geerarrds- bergscbesliact 1-s Sc wullp Matrassen, plllinie lleildei 1 ,-mi lu j.ii i i smii Is lly koo|d allo »J0ric|i v-c 1 u..1,- Fluimen. TK UI It EN IE liOOPJ Alle Soorten van Gloswt-ik. Flesscben, Flacons, G.lianipague flessehrn, Sloeb-u. Itankeu, Ivampés, Tafels, Ivomodieii, Sloven en Kachels. lly koopt en verkoept alle oude metalen Knpir, 'lm, Lood, Yzer, r-nden /.ink, en*, uit. alle oude voorwerpen, Scbilderyen, oud Purre- Icin. end (ilaswerk, otnle Munten, oud Siivwerk, oude W apeus en al wat oudheid l>etrcfl. Geringe pry aen, buiten alle concurrentie. HFIIICHT. FR BEr.CKMAN-SPEECKAERT DUMX IIMIIAK I Tl. III M Alle forten van I IKII HKN u WAM N arn alle pl jzrn. BERIGT. Van Pcloj;liciii-BeIiae};p|, aihithi hi n lA.v in t.iutoii-: kt:r,k TK AKIST. KIKFI BEN en W N EN aen alle pry sen. Slad eu Locsl AEN DEN LANIlBOrW. Dfi W t I I i'•iMJegeiu, k.ipc! le (et Muren, heelt do ter aen do landlwrnwcr* le laten weten, «lat bet fv misgreep iv. dat de mem m Siettr HiWGIsfl s HE SNKDT, op dr alBHiui, als eijjeitaer van bet lasin h iilcii dat too baren hove wentzaetn is. wonlt aetlge- duid. sleur HlWCKSt I S DE SMEDT heeft uooti (SgetMer van p.'cg'l vhsiuacliicii ge weest. Z.y m-eiut dein gclegenltetd le bnet on» ricli aen evrneder.. gunsten te bevelen. Ann s. Jolv DK DtftlAN Utrvumvi van bet vlastiuirhion, Ie Eretubo.l. 'nt, (ispdlc ter Muren l.\ Aelst AUX ASlHr.IAT:9JEC. Gil, nsoncerlainepar M. Auhrec,nu;deein- pharm., h la Fertó-Vidame (Kure-ct- Koiie Feante Brochure explicative fft cenL en tiiubro-post. verteiaFdixg Trr.Fx rrwd. Gemat liti,. l bij koningl jke besluiten van Al ..Ut eii 11 Januari] 1857. mmituTi pp«-lljl, k.ipiln.il Isvre milliAcu fr. De Maats» Icipp j verzekert aan gematigde pMuuicii legen grnaar van biand, bet lirturUiiur en de g izoutplollingett «u tu In'gi epen, de waarde der lm/en n pocht hoven, keikeu, fahrn keu. wrrkliiii/en en/. at»o«ik tb* waarde der litiis- mctiluK. nogilra, ginfds«-lnppen. k(»o{»\karen «r» mits emir l»e/«in«lrtr premie vrrrekert xvde M'liadc vrro«>rza.ikt diuirdcn bliksemen d«' gaz- do fling tonder gevolg v.iu Inand. It. /onderra «cm Mirlo-I A an dr l*ul(e Kerk-traet n" 4 Aalst. Tc Bekomen. fly 1 II ld. RIENDT, IC Arlsl, Nieuwe Ijci I I LPPF sen d- n prv* vau «0 frank* dc IDOO kilo* vry op den wagon gr levert tot Gcud. By uilsebeiding van bcdryf. Wr-luwe Fr. m Li« rde beeft de eer ter keu- ais van het pul lick le brengen dat by uitschei ding van bejryf teu lucre huize op de Keizer- lyke plaets. Ie bekomen ivn, alb- soorteu van ariluiue bikken ii-mK: AVa*eh- V'erlcnv en f'einpbakketl. BaeuMrei.eti, Granitsteenen en*. Ifarber srb mwi u in alle pryien van 15 tot 800 frabks, veel Marlor soorten en», enz. All- I- i -li mu tin I ikluer. Pap mie simple location réguliereinent payée, on «levienl PIIOPHILTAIHE il'iin exccllenl PI.i.NO ou OHGFi'., ehoisi cliez. les meilleurs facteurs de Paris. Accords, reparations, érhange et location ordinaire, Ih 40, me sutl tin Million, [iri's do la slalion. -r 'f u y fi 7 "4 S C -J T' - '*"d 6*3 He', ware Versterkend en Slyntverdnjvend Elixier. VAN DF.N DOCTOR ta il 1 IF ttrre'.',zrM PAUL GAG I" APOTHEKER GR LM I LI S A INT-GEH M AIN-STH.V ET, 15, PA RYS. liet n itir.iv van r.t'iLLié is v/foral nuttig aen de geneesb-eren op bel platte land, aen de luiisvad. rs. die verre woonen van e« inge«i doctor, en aen de geestelykeo die de arme zieken gaen bezoeken en bvslaen. Het is insgelyks nuttig arn den werkenden man, am wien bel groote kosten van genees* mi.Mel. n nttspaerl. Hel is geen gebeym geneesmiddel, ru de vei koop i*toegelaten door ver st lullige lit-sbiileii dei kervi/rlyke Imven ru van lui bof van kassalie. (Geprefectioanrerd van de foriuuel der fianscbe Onlex n# 5i7.) F.ene on'lervinding van meer dan veertig jaron beeft ten klaerste bewezen, dat liet r i ixiss vvn r.i iu.it gei eed gemaekl J- -r PAPt r.nc.v otiw#«lerlegbaer werktaem i* legen de koortsen der IIIO-'I scgf l.nult-n, de buikbomen, den t litib ra-imirbiis. de geele koortsen en de besmet* t. lv k- it kien, tegen de jitbt- ol U«-m ytiaeblig en zinka« btige of rbumalliteke kwalen, legen tl.-'zinkin it i tl- .os, «u «Ie ziekten «Ier vrmiwen en kimleren, in «Ie lever- ra maegziek* It'll, ill tie Oiilsteltei-ivsen die met de ovpi gaugsjai en. entile! den ouderdom gepaerd gaen, hi lit- aenh'uideii iiMegfiyneii. in darmoiilstrkiiigen m de baerwormige en levi«ia«-blige kwalen, in de verstoppingen vau de longen, in liet s|»eeii, enz. enz. Fen bocksken t>1 uttb-ggiug, d.il eerie ware veiamleliiig is over de gehruikelykr rn liuis- Ivke gr-n i kunst, Wt.nl ki-sieloo* met elke Ib-scli Klivief af 't lcverd. Men moet bel vragen. lie! I livier word verkocht in (busehcii van G fr., en hi halve fles»cbeu >au 5 fr. 5U cciilimeu. Zu b !-• v i «n-gfii vont tien verkoop in bel groot van den invir.n ciilliI., gereed gemaekl rvii. r. I-V M. evn t v m lle-Saint-Geiutainslrael, I."». te Parys. rn tr Brussel |.v Hiiivso -n t Yw Hm nnoi.i.K Ht.soi en l.\ Yv.v Kiiuwiriii, V'tv mi v v.-i - ui Int klem. bv «Je beer en S uitotis. Apotheker, 45. I; oI.Raui.ut, ii.i k,; r,H iifi.-.ie lit enli'iiweistraei. Mn.Hir.Ls, Cautersteen, ti I Go.1 v. n v im BRUSSEL ra KDUQk Dl |K.t te Aelsl, by G. \A.N DLU H1EST, AjMJtliekei batige Zoutstrael. N n —V.. I. M is I :.N t||NI i".T k..ki ti ll tic U' nUuht. volgrn» «In oiiderrieblingcu in roodon inkt 1 \.-n, v I .in !e S i. it vut i'b ivy*', zviiwv -r ui lukt hel tuerl tlnN.g te k»ken. |i#/e bew erking - :i t en in. t .1 nkn I ur eu vrrlielerl nn rkt lvk den mu i k hel meel h«iudl zit tl getluri n.lv l!> jsrt-n gttcil. ui de Mt"f mn K -ukemnmiloii lyrl eu vi rnnwiilhedcn te sparen, zyn oubereken- bacr Soor personen op rei», op jaclil, of tl. gt nu v>. ilt yeeuu kt nktu hebben, lieslaeu er liFSCIIFIIFN VAX KF VA LENTA. Ikzc beschuiit n c l men ten allen lytic, 'l *y ilroog of bevoelilip.l door water, melk, koffjr. eliOeolaet, thé, vyn, cD* 7.y vertei ebcn don mond en ut mn«g. ntmen de brnekhMtoiaa bnUagea weg. zelf# m zwang. oh.i.l t.p'/.e, alle verliilliiigcn en koortsige geur nihil op-Hun, en tie ongfinakken waer acn nn-n or hel n iio ii au zt krr. .-.pyzen. als ajuin, look. »teik«* ilrankeii, zelf» ra den lahak is blootgealebl. Zy v. ifleren .!fii -! n p, d. n etMust en de »py-vertui mg en voeth-n Ier xelldur l)d meer vl m bel vlvvueli, ui kin .".uver I.tu /.m ie tuin» ii n rn vei sterken dt versvvaksto personen. t.s hi.iksim tn./i vuv i\ 7 rr.\st.i v Hu l'-arrv en VcuilotiiepltCtS', li* iö, lu Patys KicxcrMia«'t, u' ti, Ic Bui-sul. Tegen poslmaitdaciN DL GEZONDHEID TERUG GEVEN Zoiitlci' inedecyncn, /.onder purgalie en zonder kosten, f)OOU UK SMAKKLVIvE CKZONUHKHlSULOKM DE RFVALFXTA AHAHICA nu uvnnv v vv lovde.v. Zy gccfl dc volle g«'7.--iidheid aen dr mnrg Irrug, acn dc xennwen, longen, lever, klieren, blaes, lunoen, hei -os, bloed eu slv iiia. liligtioden alsook den eetlus'. goC'Ju verU iing en verkwikki nvien slsep. genezende (Is kwitif v«-rl.'im;t n ibeib-iven c-lliisl), rnaegousleKingg. dat mooi steking, niaegkramp, geWoonlvku ver- lie tli'i), sp. t 1 - i. loi:- Iv m/.it-krn, w mdighctlcn, opi'ia/iug, hall kloppingen, buikloop, bloed loop, zwel ling, (li.trying, s in eh n geo ■imiti, xiierlicid, v.rslymtlln nl. hoof.lpvii, heelhoofdpyn, droefhenl, wal gen eu bra! mg na b n p u op xee, zelfs by xvvangeilieuJ, droefgeestigheden, niaeg/.uren, bloedupdray- gen, onlsickii.-'t'ii der invvt ndigiiedt n eu vin de blaes, kraippcn m zt nuwln kkingt n dut mar'g slarploits* h. Ji n, lor.g.'iektt' stikkiüg. h. tnghorsüghcid, korlademmg, ontsleking-der Itielilpvplakken, louglrrutg (v. riming), s, iiiirficii, mislagon, ultergCzw ellen, verclteiiiigcn, zwaurl.-loedigbeid, zenuw krankheid, ver zwakking. i hiiiiiilisnius, jicht, kt...ris, grippe, valling, ierkoudloid, blocdverl.iiling, inoedcrkvvaul. /tiniw- - marl. vallende tickle, g. i .n-klheid, de gevallen dei tcnigkouiuiidc jarvn, bleukziicbl, gebrek en noodlvilcnd vm bloed, xwakl.ei I, tl.igtlvksrhe en nieliiclyke xw/ol/ieklf, vvatcr/uehl, pi*vloe«lxieklr, graveel, .leant- 'lei.i --i n der ket11 l-ndialmg. eu ib-r sprs. k, ir kinder-en vrmivvzieklen. witte vloctf, dr wcpMy- vi.ig tier l.i;.nnd»loi„!. a. I., i brek n g- vlres. Iln t l. van fiisseh. 11. van teiiuw arhligc krs«Jtldadigheid. 11, /r rriwaer vt-rdit M ii grhk den 'rang :o u .Ie melk en d. wilcrpap voordo kimlerei) op tr vuedeu II V /.wakken ui -li- i mi.br bun te verslerktu. Zy verrel het vl ch m lol onntalig verliezen vau Ma. .Ier verzwakkende of opgeblazen ptfSOOflOB. Cilttektti van 75,000 genezingen, wederltovrig urn alle andere behandelingen. GF.NK7|Nti VAN DF.N P.Vl s B....ineii. ?1 jtilv |sG0 De geton Iheid van den Heiligen Vader i» uiliuim- kcn.lr, M-or.il.b rl .1.1 l.v oiUlmu-'rn van al ander liulpmi.l.lel.xyne ei Inialen ib.rl met de Povai ista tr.Atm v m Dari.v, die mm n .- mi vvifk F e.p lu in g. .ekl beeft. 7.vne llrilighenl kan niet ge nor g de v» ri .irn pi».- n «Imvr du min .i.iid niccl bciu vrr>t hift, vvawvau by by ieder edmael ccm r ifer t-vzirri H'IIM. M. vro'i de Markiezin de Brébas Najieli», 17 april l8f.t. .■lev. rm king bleuf ik teniiigaelilig gednrendc Zeven jaren. Hel wa» rojr ik tiii 'i awnrluige trekkiugcii door bel geln ele licbacm, ccm xecr ,1,1, i sin-id, en w.is onderhevig am onuitvlariiban. zeiiowa.-mioo- i t trn. I' gnurhten van bel gt-wotme leven. deHon my leed ik was ui. i myite gelykrn was mv »eer lastigg>*vvor«leo. VciscbndcM gnuesb# o* v.. g< s. ur. ven lu bbriide. liet. ik iu wauhopigen lOgflslHl uw gi-ioiut- -v« ii s .i iii.i.'ii leu ish.tmvii gewoon voedsel g« w,»rdun. b« Revalenla is d/.v brfft my dm n helleven nu kan ik mv bezig houden, bezoeken ii vk iiiyi i. m.ielsuhappelv ken stJi t hcrm-nien. verzekering innei g voeligo erkunlulykbcid uuniyncr inuifsti Imogaehling Markiezin Dt Brihw. Meer voed. n l dan bet vb es h, «pierl r.v M micl biron pry* in leg. n and. ie g« *midd«lun. I. -.11 It kl! Ir I i kil Ur I kil., 7 Ir i t/i kil »o tr t. kil., M »r li kil.. SU fr. lit Is CARRY Dt CM'.CA en t.niop li Keizerstrac», te Rroftscl. schotel nccint Briefwissel.!/ GrrricscwtrrT N» 5K.»il I, Mynheer. Ten gevolg, t onroogelyk le lezen, t- s.'.i rooeielyke .-pysvcrlermg,o-i mug" welke my »ieen lang d/H-tb ly> Iroung. eu allen .m e fii iiv nn|l« bm/.e gr«e. bdiltuiMl willen bi p wel geuoemd, wam oolvaugcn eu aflegg. u Ontvang, llyuhet r, GEZONDHEID \EN DfK Hl DL UNYLHGELYKHARE CHOCOLADE-HEIALEXIA, i»u bahrv v.v.v lo.vokv. IN l'OEDI II IN IN TABLE Tl EN. Tienmei voedzamer a'« dc gewo^ne choc dal. dit uiluMmlend voedsel zuivert bet ldo< d versterkt <11 s.,U ,l.-rrnuwen r. her -■t;ni en verkloekt bet vlocw li. Gczuiver door hyzoodcrc machuurn van al wat .1 i l» h-n i. a. o .Ir km.l. n n vau leevler li. barn»»- g- siol. l.v g«f! den eelltisl terug, gm dc leering on verkwfike'uden .1 iep auu dc niecsle afgematte persoonen zelfs ion deze die de gevvoono cbiu't.latlc uiul n.eor ktuiuco vcrtccrcn. verieerco. noeb slapen, zy wa» met flarpk»A«heiti, van Hauw ten en zenuw onUieliem» over.allen, ly hoMtldl zich v\. l met de t htu-olade RevalonU Mu Barry, die bacr do grzoodhcjd. goden «etluat, «pvs- icitcermf en geWooiH* Harp. gr»u*tlu mI der «eau- wen. Wygcrsl.glieid en vast vloescl» htvft terug ge- m*bonken, timletyk geuiet «v ecne goede gezoudbeid vneiteu zy »cdtrt j.rcn vremd vvzs. Genezing n' "0,000. fadis, 8 juni IfWid. liyne vrouw, die sedert jiren acbrikktlyke inwen dige pynei. lee.l en arulioudtiidc slacneloosbritl, is get».* 1 lietaluid door uwe onvcrgclyLelyk cbocolade llevaleuva. Rnrggra-f Movam». Genezing n'f5.7|T. Parys. tl april (KoS. Myue dov-btcr die luluemc ud lyJeud was, kou noch I, I. r v. bet l erei l. n v ti li I .s-dn, fr. t 45c.; van f l ta*««a 4 fr van 48 taoen 7 fr.; vu. li1 in fr v :i f s s n. t| fr v u '('.7 t u,60 tr u. tabletten, van 14 ta*»cu, fr. 4 45. nl. ïl 4 f. omt^i nl 10 eiiiuui n |»er la-s Dl BaUIiY et» f.*, 14, h« itcrsliacl 8ru**el. Depot» tc AeSsl by de ApoiUuki r-, MV F.d. \ao den llcrrevvcjfbe, kor'.e loutMrael, P i fu'iin. opdc Merkt en-V au der Biesl l.asgc /oulslrxct. - A-vcuo- de by Vandcvyvere Cools aegt Te AuJeaacnle by Bcveniagic-Yau Techante drukker, eu J B. Tyuwn. ipoib. Tc Feclwo by Gocthal* P.vlTriuek, nugl. en du wed I.. Tnnm. rmaa negtc. To Gent, by F. lie Bast, apoth tli*at'eib-giai u»»lract. .17. .4 Bvvrl*- hauwers, apolh Spieg* l»tia«l, 19: Fucas. apoth. SF JurevsUact. 44; D I gi r* Uogaert», u. gl. Goaéta- U-ruw placls, l('. Ad- le Puls. cchtgmoole Tb Van Leo. kaiandt rstracl, 15; Wed, Vju Ib've ucgte. Magc- icinstraet, IS. Vso Foppenbolle-Roels, aegt. VcJd- strsel MJ, Dubois Matn> ncgl llotg|«oolI. I Wed* Dc Rudder, urgte, Rcunestege, 34G De Gauwer, li. H tI-I, as|L Mope havi ii. f4. V in Brabant, nrgt. Brandbandtlrael 45; I Macs-Aloy. nrgt korte Mspfeke, 9; C W»ltMV l'.ml», koetttracl, 44; Vao Doorea-hueas, Korte* Munt. - Te tecraerd»l«*rgeo. I»y D. Wutmrk, apoth. - ii, i. v.i' H. I l tir-.i».-n, ik git- Te Rum -e. by J Rov. apoth.; Ts St-Ni. tdac», by h Mal>.He. apoth., co A Yeigauwen, apoth. Tc Sclzaete, by J B Zweuuw.a C"* aegt* —Ta pcndeimonde, by F. i -uylau.lt. apoth I Jia»se«s apoth. eu F \suderuiyo»brugghe, ajvoAb., Te Welle rt n. bv Dcmiiotrr, p« i-r«>dci». aegt- DtHnUkc ra Uaawco. TcZule, by de wed* B«- l amper, bakst. A»-' dntkkery der gel»*. VVN DK PI TTE, uityo» •r*.<»igeiiaer», in de korte Zoulstraet N' ii*

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 4