27s"' Jacr. Zondag, 20 December 1072. IV' 1^75. yzi.iux we;.- vkrtki: YOI-CEXDE STA II. yekirekiklx lit de Kl REX I1T A EEST XAER OX/.i; REI0FTE. 11a! Ten slolle, Doch, 1)K KAltTIll 1ZEII1IWIK 1874. l)o Sclioolpcniiiiig. Deodsrmoode. 5-40 Sg as 14 45 3-15 C 10 0 1* Lokcren. M" 40 8 38 1*45 3 15 C 40 llecliclcn. 5 40/ 7 40/ 8 j.M,. f 4" a* k! I-Urf Exp 14* 3* kl 3-15/ f.-S'Jd t- 40/ <8-35d H-Sd Antw. 5-t0t 7-40/8-0-y 8-37f,lt 1» 4* 3'kl 1-UdF.vr f4' 3' kl 4-5<'«ft|5/ i-:,u 6 401 en 8 5 *d Brussel, lanp» bendermoadr, 5-4' 8 38 3 15 l'-ruwl, lamqt adrrl/niu >E 7-.J07-57 8 71 ft* 1' kl 9-4 14-04 1-14 K f 4' d I 4-5U 471 -3* 8 5S Leuven. Thicuen. I.uvk. Wrvjt 40/ MW i-n 8 '17-' I \p f 4* :i- kl 8-:;s/ y ad is*/ i iw Exr l*3*ki. 3 15/ 5 53d 8.;tK,/K-5h (I) Not* Do Idle I'OWSttil langs Tei moede cn do tIT f.ZM> xui Moorlzecle. Sottcgcm, r.tn< nil. Fogh.re. I r w- Comto6.58 8.I4E 9 10 11.44 4 18 5 .(7 7 in l IT ttUAUmiriir,t\ M|* Maria t ierde -.»ilci»»*m. lliKirlin 40 '1 0 34 11.58 4 57 5 15 3 57 I IT |)|*MILU1* Mil llacltcrt. Burst. llcriele, >©tl»g Ah i. Utfjta, k -rlryk. 6 44 0 00 904 14 34 i it 4*t«uri* mi* St. Niimi- it at* a i-im 4 50 7 .15 X 50 10 50 14' «J 7 00 I it i.rso mi* l"ii*M, St. Ni* V* >»it* 4 a 7 01' y i I 40 4 <3 1 O V ABoN.NEMEN T-PRYS 6 FRANKS'S J.NEHSl I>«* inscliryving eindig met 31 DiitiuIht. AfiNO.M J N IT Ml* iu.it i it Alb 6 55 10 30 1 14 4 36 7.80 9 03 Antw. 5.88 7.10 9.5) 14.35 3 13 4 50E I* Wkl. 7-CO Hrussel 43 K if 3'kl 7 30 8.13 11.40 14 04 4 10 3,10 I I4" 3' k15 15 6.Co 8 40 prnd. rmondc 7 34 9 35 11 33 4.44 5 47 8 06 IP.34 Gccrsi r>i«bergen 7 34 11.14 4 17 3 17 8.40 .1» C. .1.1 s 06 E I' 4' 3' kl K -.4 11.13 14 45 4! f 4" kl 4 0 4 57 I I 4.3 kl. 03 8 03 8 08 I7.14 1 ii 5.; 4 01 ftJ4 liN "44 Lokenn 6 M. 9 10 10 37 1.5» 4 30 7 NtnOve 7 59 41 43 4 40 8 35 8 4'» 10 03 O-im.lc 4.3 if. 6 45E I 3 kl 6.51 9.17 14 04 3 C4K 6.04 Ccrd, (3-05 vryd 8-OIEf 4'3»k 8-34 8-»3 14 45 12-46 3-18 3 46 E. f 4* 3' kl 6 40 6-4l 9-46. Brugge, Oostende 8-01 Iap. f4» 3' kl 8 34 8-53 14-45 14-46 3.18 3-46 I. I' 4' 3' kl 6-iO 6-41 Doornik, Mtu-croii, kortivk. Iljsscl \lany* (..ad) 8 34 14 43 14-46 3 18 0 40 0-41 hooru Mousr. korlrjk, llyss. [long* Alki 6-10 8-00 12 04 5-51 Ninoie. l'.e« racrd/brrgen, L« - en, Alb 6-10 8 04 1 4 04 4 5' 5-51 8 58 Bcrgrii, Dui. xrjiu 6 10 8 00 14-M 4 50 M I n^litcu Iliauie. Manage,f.li irirroy, Nam u laai* (•eermerds- i. 10 I* m. h. 1*4" .1" ki.vau ni t J»Ik ncu) 14 ui 4-50 5-51 4- I* 4* 3* kl* vau EUarlcroy. Ifllt r d lang» U,ndtrleen*. i iil(|ur AI LST, 2H DF.a«KR IK7i. PROEFNUriWER. lie p«-rx»ncti cltr lirci*«-n rrn ulinntir nimf «ten dm 111 Yl>l I4-14DB'. Ir nrmrn, mor 'I jner 18)778. zullen at Idmi villi lirdrn ■if tol Xlmwjurr ni-nstucne, 1.14 IT'IS okI a it Km lie iil>oiint-nt<-itl|ii'yI* CrniiL» Jnrra. lilrltir brrli-lilm en b(-LidiiinLlnK<-ii inn 6 drukri'C**l" door •!«- Kcaltinrrrdm lorjr solid.-n Hitrilrn X nin<-l ^rt« u|tjcmoiut'M (ti.rxoix. Ilocpl 'I Ynltwd ons lot \olyens u, i> 'l in tie Maels>d»cleu dal nK*n«/i mciaU leci>Ct-l- scis verspreid, dat luciliel gebouw der samenleving ondermynt...... Ja, antwoorden wy. ei|onderdniael, JA in de Slat'i>scholen btxjj ren zedeterme- leiide lucblkiiüg die liiTiouèw der samen leving ondermynt Men zou ziende blind, lifciide douf tuoelen /yn om niet te zien en te oren wal er dage- lyks rond ons gebeurt en or iedereen gezien en geboord wordl. 11I Sinelsonderw \s, dal Igens de verfoei- l\ke liberale revolulioiiiiairu-inei|iengegeven wordt, is bier zoo wel al> -eis een ongods dienstig en zedevornidond ulervvy» gewor- den. lm zieb daervan le ovojigt-n boefl men .sleeblseens na te zien wat dnei in ons land oiugact. Wie zou er ons dt. n of kunnen betwisten dal onze Slaelsut. i -n. iU n, vol gens de neigingen en deleeri&els der groole meerderheid van de leeilinj en der onder- wyzers geoordeeld, gecm- Holen van god- ve'ilooebeiiing zvn Aaerdcdd zonder pries ter en sondet 'hhI als eeneied van lieldcu- inoed geprezen wordt T Xieniaml. gelooven wy in eenige dagen geleden beblien wy.ter gelepheid der sclian- 1 tlige outeering des kcrkimfsle Leut, op bet gral van ecnon professor dtSlaclsuuiveisi- tcit dier stad. als vrydeukéestorvrii. door Mtoiueuzen. die nau \elyks ie broek dragen de vvalgelvkslc goddeloosltèn en godslaste ringen liooren uitbraken, licit door de lessen hunner meesters eiiour do boeken dier Staetsscbool waren inblazenEn zeggen dat zulk een ondérys door onze kulliolykc gelden, door ons weet Indaeld en ondersteund wordt!O! bande!! 0! dry- dubbele schande!!! Ja, zulkiiupzalig onder- wys wil de htnderbod* afgesnfl beJiben. In de Staetsathencunis- emiddelbare sebo- leu treffen wy niets beier aeuaer ook worden zedeventiclende leerstelst Uverspreidde gijdslastering aeugemoedigd (met onzen II. i.odsdieust en zyuc dieuaer de priesters, deu spot gedreven. 'T l>r/»'W zal ons weeral lnoepoil dal wy liegeit. maer vry zullen 't bladjup vourliand zeggen ga naer de gebcurten er Siaelsund- delbare sebolen, wend u lol detwoouers der straten langs vvaei detzelver cilmgen, na «Ie lessen en studiën buisvvaei koeren, en mM zal u zeggen, welke sobro4fl\kr gods lasteringen sommige kleine ligoN ter ^llaet, uitbraken, en boe zv oiai II Lods- dienst en priesters bespotten ébegekkeu. Immers welen ook vele |iersonen dat liet om die reden is dat verx-boideiie familievaders buuiie kuulers uit de SiaetMiiiddelliare sdioleu bebln-u getrokken om ze oen 't vvaer vader- la ml sell en 't ecnig vruebtryk ondtrvvvs toe te vertrouw en hit bberael omlerwys wordt ook door onze I iibohke cufitcn la*iaeld en oudcrstcund Is dit niet seliroouielyk 7 Ziedaer, Vet bond, waerom wy van de tus- sebenkoinsi van den Sl iet, m zake van onder- wys, niet willen, en duvryheid voOf allen en in alles vragen, om lal alsdan de feanemnvoiis- "'flc gely k w_v. kal bol keu, aen de vry beid alleen de versprei ling barer denkbeelden zou moeien vragen en 'l goddeloos bberael oiuler- vvi s, door lilierale gelden en niet doorkatho- lyke gel.b-u, gelyk bet nu tut schande van ons k: iliolvk land gebeurt, zou moeten ouder- stenII.J vvordc'U. - kortelings, IVrA/rm/, zullen wy dit punt nog wal breedvoeriger uitleggen. Zegt 't Ytrbond ons dat wy een Ihinmut, anders gezegd een lofzang, ler cere der katbo- Ivke geestelykbeid aenbeffen, die de wereld uit do barbaersebbeid cn onwetenbeid beeft getrokkenWy voegen er by, gaet "l lasicr- b lad je voort, die d«* uvirld trede rmn in de duit- terniuen dei bnibnei ikheid en der onkunde mu willen do mi telen!f !7 I»e scbryvelaers uit 't Verbond moeten wei nige bisioriscbe keunissen bezitten om zulke kolossale duinlieden te durven i»©«irkr.66< i. Is Europa, dat zoo trotscb ovei zynen voor uitgang I-, aen de kaïltolyke Keik en aen de geestclvkbcid «Ier middeleeuwen niet alles ver>i hubligd 7 Universiteiten, scholen, biblio theken, kunsten, wetenschappen, openbare werken, is dit tiles niet uil de Katholyke Kerk gesproten en door bare geestely kheiJ geslicht? Ilccll dit alles niet door baren geest eu door liacr geld geleefd Maer wal willen wy van bei verlcdene spre ken met lieden die er geetie lettergreep van weten, of uit Imet niet willen weten, met kerels die zelfs bet oneindig goed «lat dagelvks door de Katholyke geestely kbeid wordl g«'- sticlit, zouden durven loocheiicu indien zy konden. OF DE ROEPING V,v\ WEX MEM II. (til kunnen zy niet; want 'l isoninogelyk dit te kunnen loochenen. Is bet niet de katholyke geestelykbeid die in alle sleden en gemeenten die zoo hlocijende sibolcii beeft ingericht, die zy alleen door bare gcltien eu peuiiingeii ondersteund Zyu de liberale scholen V""i wol wassen de luatblelooze uaapiug der katholyke zoudag- scbolen niet sedert verscbeidcne eeuwen door de geestelykbeid gesticht? Zyu liet IIIIde Bisschoppen niet die in oen tydverloop van dertig jaren talryke rniddelbacr- omlerwvs gesti. I.ieii, allen v l leven en t«»e- komst. allen bckwaem om s« Uitterend leg« u li.'t StactNomlervvvs ie worstelen i-u bet zelfs tceueiuael plat le kbip^ten, hebben ingericbl? Tellen deze gestichten niet duizende leer lingen, eu offert dacr zich geeue oneindige schier geestely ken aen de zoo gewichtige zack van T ondervvvs der jeugd met moed en ztll»- verloocheuiug niet op? Is bet wier ol niet vvaer dal, by liet eindigen hunner studiën, de leerlingen dier katholyke gestichten, die, volgens u. liet feeal-en hurt- dtfxlend n-ed*el der njnoi anhm f/eeten h< '■lm schuierende cvamens onderstand cn buniie makkers \m T goddeloos StaeisAderwys aen den steeil duwen? heven al die katholyke geslietwo uit hunne eigen burze niet, zonder liet g«4ingsie hulp geld eeuei wcikdanige Staels- ol tcmeenlekas te ontvangen? Zyu liet IIH. do Belgische Bisschoppen mei ilie ons vaderland meteen geslicht van boo- geromlerwy s, dal gansrh de vvetwbl dooi ge roemd wordt, «le katholyke universiteit van l<euvei:. begiftigd beblien zonden eenige an dere hulp dan katholyke gelden ei hunne lief de tot 't ouderwy s 7 Is bet uil liefde voor 'l volksonÜerwys niet dat zooveel geestelyken er huinic gezondbi iJ, Iiuii leven am teii pande geven .Xti «lat wy dit alles opgesomd hebben zullen wy aen '1 Verlamd eenige viacgsketi toesturen. Waerzynde scboleu die «Ie frèncui.ir..i.s- scete met bare eigen |>euuiiigeu gosiu-l.t heelt en ondersteunt Te Brussel is er cenc. Maer vvaer zyn dc andere? In de Maen niet vvaer. Verbond^ Uoevoel eigwi liberale gelden /yn er sedert vele eeuwen door T lilteruli$miu> aèu 't volks- onderwys besteed geworden Eenegroote O niet vvaer, YeiUmd I We iusckryvingen voor den liberalen Si-boolpcu- iting, die men le recht dooljiennins beet, geeft ons de ntael der bbei batot slndde voor bet vulksonderwvs Vcrslaet gy nu. Verlamd, wacrr-tn wy IImuhus of lofzang ter cere der Kat'—»t>Vc Kerk en bare geestelykbeid aenbeffen cit *u'" leu tuogen blyven aenbeffen Kunt gv op uwe hem» «»k zulken lofzang ter cere van de apo- oer liberale lrancma«ous- kliek aenl'. "cti Virn, niet vvaer?' en. daerom tracht fry, door alle nogdjke middelen, de katholyke Kerk, bare geestely kbeid, bet kalholyk onder- wys te lasteren en te beschimpen. iKx'h, t er- bom/zsebryvclacrs, vveest er verzckenl van. de Katholyke Ktrk sal all yd, aid inwinntili al de lilierale lasteriugen. baregoddelyke zen ding. de veredeling eu vry making des meiiM b- doms, door 't kalholyk ouderwys. Idwen vol brengen eu gclyk de zou liacr beider l-chl over ganseb bel aerdcryk vcrsprcideu. Hel jaar 1872, welk gaal eindigen, zal in de jnai boeken van België arngeleekend slaan al» een tijdstip van viij.uaking en ontvoogding, als een jaar van volkomen zegepraal voor de katl'.dijken. Inderdaad, II' de l'ioyiucialeradeu en NV. tgevende Kaatei behbeu wy onu m< w» «i.i l.« i laaiudenlijk vei sterktterwijl de aaaeo- stelling iler gemeenteraden in T algemeen ten voordeele onzer groudstelsela gewijzigd i-, M. it boeit geen acht te geven op eenige uit zonderingen hoeveel gerucht mcu ook van dezelve beeft zoeken le maken. Onder de deeieu des land* waar onze veroveringen mark waardigst zijn, doet zi« !i voornamelijk het Arrondissement, AAI.ST, oudersclwidcn Be li.H.fdpb.itseii der vijl kantons van dit bestuur lijk arondissemcui albangende. vii«»rbecn over weldigd door d. lilwralc geu/euparty, Imbl u dit juk alg. -« bud en bet stadhuis gc/uivenf van de tnauuau die, maar al le lang, ten nade«*b' onzer zedelijke en stoffelijke belangen het bestuur als ingciiomeu hadden, dank zij am de loegev end beid en flauw hartigheid der kalbolijken. en als meester over alle openbare zaken I.ikteu Mochten de wonden welke /ij geduiende hunne rampzalige over beer selling aen de M ia<schappij toegebracht beb lien spoedig geheeld Wezen! l)eze gelukkige omkeering, die heilzame overwinning zijn wij vooral verschuldigd aen den moed, den aanhoudende lever, de werk zaamheid en zelfopoffering der kathohjke .pperb'H'tdeii van ons arrondissement, ver- legeuvvoordigd iu de kantonale en centrale genootsrbap|ien. GHasterd, Itcdreigd.vervolgd h n Ktj ilijjd hu—o koelbloedigheid bchou* den, zonder wankelen v«).uuitgetreden en ons den weg aangetoond welke lol den zegepraal leiden moest. Eer® en dank zij aan die kloekmoedige bur gers, aan die verknochte en iiivloedlieblwnde beereu!De katliolijke ge/u.«ib« id is bun eene oneindige erkcntimis vers«"liuldigd eu bet vadrrland /al n«»oii hunne diensten ver geten. maar dezelve lot voorbeeld aan de nakomelingschap voordragen. Dat de kalbolijken zich dan vcrcenigd hou den hunne gelederen v«-rsterkeu eu aansluiten, en iMivcnal bun door den zegepraal niet laten vrrkoelen. want onkruid yrofit altijd, de rijand slau/ti Hovil en de lilierale geuzcupurty, voor loopsters der iociaUnten cn communards, z:d voor altijd uit ons arrondissement vrbanuen Mij a li1 Wilt gv de inzichten kennen der v.mnlra- gei van den schoolpenning, lees hel volgende, geliukken uit eene briefwisseling der Caz<tU% bberael geu/enblad van Brussel Dc si hoolpenning i> vooral een lilu racl werk. en zyn oogwit i* ecu'oorlog t«»t de cbt.H* aen de soutaen, aen het priesterkleed. .ml!!! /.«M-keii wy dan de middelen «»m zooveel mogelvk onze godvruchtige laste raers benaileelen. Wat is beden hunne groole macht l»e vrouw! 't Is op diva grond dat wy moeten vechten. Onze dochters ontvoogden, om er huis vrouwen van te maken weerdig van vry den kers, zieldaer wal zy zoeken; zy veiduiken hel niet. Onze huisvrouwen zyn eerbaer, kuisch, godvruchtig, deugdzaem dc geuzen willen er gcnzuinen van maken. Is liet dan te verwonderen, dal die ellen digc school pointing zoo deerlyk in bet water gevallen /y Eu wat deuken van bet gezegde van ilcn hrielwisselaer der l'.aullt deze kat ho ly ken die altyd all< in bel best keeren cn bunnen |>eiiiiiiig by dra gen uil vrees van te misdoen? Keuren zy liet goed, of zullen xv cindclyk de oogen o|N*uen eu klaer zien welk eene opvoeding men aen hunne kinderen zoude willen geve® .i-wrt Ken rerhael uil den (yd ran Loden1. \lll. 3* v r Rv ou.ZIE o\zk TMM T«m o men «Ie kapel verte l, kwam «Ie Kfag Fcr- «lirimtl voor Dy «*d -i>rak op goedkeu ronden <om Schep moed. ridder, wie aoo goed «en hJ geeft wal Gode tockoiut, zal ook zyucn kou. goed dlo l«.»e klopte jongeling* hart. hoi Mode ivo grlaet H> vvil.li jui>t e»n» u naer de ftii j n c« narr h t hof. maer uu ttgen «Ir hoiiingun «.cl bof naer Urm. cn mod bjf <te oogen lK-èi»lai Erndelyh riep zyn vader U. w eu ataj.ie nen dien* «vde over de galery die vol volk atod dc markus boordi in i voort-ygaen Fardmaml'nat- liglicid prvzeii cn d«- vaderlyke hoogmoed *ctinrde ie zync oógro Wal den nJder betr. lt, deze. v^kt llS, r «.i,lvni.~sl wet*, hy r-1 - 1 1 1 honing, had geheel zynen moid bernouien «.int- vvooid-te geregi-ld op alle* wat do vrienden n« vaders hem to zrggeu hadden. In hel hóud vau lloi hemaurc tcruggckecM. 4» bruiklc by met goeden eetlust zyu svondmael co w volgen* by zyoeo goeden nairooud komende, v4 haetdi' by hem wal cr gebeurd was eo eiuJigdc u den uttrorp 0' had myne lieve moeder ecii6 gezien met hoeveel gocdh- id de honing my toesprak Ik ga b« l hacr. terstond acbipreu; dc l,yzonderbedcu luyoer reis, myne aeokomsl u Heb geduld lol morgen e antwoordde ftsimond het is ccne lange, vennoeieodc dag geweest, ga uu slapen, ridder gy tall wel rust l,oodig hebben. De acht dagen, welke de honing aen Ferdinand bad tocgeslaen, waren dra vervlogen eetug® be zoe.en, enige jachtpartyen, ecu uitstapje naer Paryi hadden duo lyd zoo «nel verslonden dat de JOUfe- Img, I» vvcvrwd vao zyn ongeduldig verlangen om naer hel legtr le vertrekken, er over verbaasd stond dal de voor hei vertrek bepaelde dag ri-eds d ier vva» l»e markir» lag diea dag mil vreugde ■aden-u en veizuiatda g''tu oogeobtik om zvoeu loon ra cd tc geven over hot door hem te bonden gedrag. Hy bel al»cbeid nemen ombeUJe liy bem tamely k hartelvk eu toen hy beo» zag vtnlrekkru. tcido tyr m zich zelve - Ik gct«.o{ dal h« t we! gaco tal en dat by zal strydeo gclyk ecueo Rochemautc bo- taeuil. Voor dal t r.In \ertroh, bad de markies hrm een gt beim mclegedccld dat op den gerat «Je» jon- ggliogs eroen diepen indruk morst mskrn Frrdi* nsnd vva* uamelyk bc»t«jud om juffer Mathitde de Si l'ierrc een sobooa ca beminociisvvaerdig je huwen, vvtlke zyn vader hem iu de omgeving der koningin had dom opmerken Zy was nog gern' 18 jaer oud en eene dochirr van den gracf dc St. Pierre, een oud tricod van dcu msriir», die kort te voren overladen wai. Mevrouw dc Saint- Pierre had zooaU inlks toen gcbruikclyk w»t hare goadianrtiig gegeven aen de vcrhmdlrnis, vvel»e haer eehlgfii"oi mi l den marlies la Boclie- maure gemarkt had. «hxli hel huwelyk zou nul uls« ts betdten v.-.r Matlnlda bier Itcjaer t^rnli I id. tn-zr relitvereeniging was Ir meer het verlat»grn van de Rochet»»ure, wy! zyn fortuin ntct aenzimlvk genoeg was voorzyncu stand »n de samenleving o hy, in de bezilliagen der tuckoaMcde ecbtgenoole van zynen tmao, datgene via«k-o kon wat zvnrn hoogmoed in zo verre kuil bevrediger, 'lat by zich m. t lts grootste baarss kooyelv* Sttlirn DaeromI snoerde t»v lyorti zoon sterk aen ooi kcaais le aiakcn ca HTisadscbap te sluiten u»el lalhiWa's br--d. r. Allred de St. Pierrtdien hy in hel leger oalmoitcn ^Ferdinand bad nooit over zulk ontwerp nagedacht. Hy atond verbaasd, waal hy was sb-rbis 18 per osd: Mathilda vvsa scbooa en deagdsaem. naer t Li ui toescheen. <n l.y beloofde zyutn vader zich naer deszei f» wil le z»ib n voegro In bel leger, onder d.' muren van Km*, aen komen, werd de jonge ridder gunstig mtvangeu m> t alleen door den maervhalk da ■eilleraya. mart ook door deo joogeu hertog van Engbwn «cl ecu zedig cn osenbertig karakter begaafd, liet by geeue hoogmoedighci I over die ontvangst blyken ca tracht te hyde achUngzyner kameraden te winnen wavrtn hy getnakkelyk gelakte maer dc jongeling had vcet tamr moeite ow zuh vneoden te verwer ven De geregeldheid «vner zeden setiaeaaea bitter verwyt tegeo de Isvcbswv» der jonge officier-eu over hel algemeen nam by doel aen hu una uitspannin gen dan verdween lij ongemerkt »oo«tni «Ie vrotyk- hetd io losbaudighcid overging ca, in zyoe tent Dc beer CamilIe Nutliomb beeft eene voor luopigc aenbuuding van vvflien uiaemlcit door- -laeii, eu liv heelt de Kleine Karmelieten ver laten, version»)»! van gee>i eu lain vau lichacm. Dit langdurig eu onre* litvacrdig gevang zal bem inissebicti ten grave »lej»cn. Twee m.iel beeft zyn weeneude vader, by- na 70j.irigti gry»aerd, ziclt aengeboden met slatlaij tHt.tdXi Irauks in de band, vrv-telling vau zviieu gev. Ie Ix-komet», sedert 7 en ns«nd*rti gclHMideu, iI.hTi mei» Ik li bcm i Ikv zon der inedelydeu geweigerd VJ !u>1 la t iu, scliieu gedacn voor eene» moor «Jet u».r De lieer lletirvdie met nlgeiiieene tebting geniet, ii i.mj n», ten onlvlutbten, zvne u. temlc achici latende hy beeft gedurend. ,ir' u uien op «le pyubank moeten ziti tlev, »4a.üiru beeft gedurende acht ma I. -i t yvang oveigebraclii allen zy it ten j >au <»uum- xpreknlvke (oltenugcfi gew»->>: en. «■!»- thans, dat alles is niet v,.| -j.- i Krho -Iu l'aileo enlb| wild bald cn dc .-dijn,I,- v .iu on/dtrUi§n Welke letterkundige scl dit dagblad up De tolk van H.ira is nog r beeft gediuit.dat l,«>i beroep-i- was uit dip katbolvken en vvyl te Bi ii--el eenieder we» sten libenle raedslte* alle dr> magistraten, alle gel)k d«* Itoiiicineu zegden, burgerij ke moed noodig g« j»cr>t«' oitrccliiv aenligbeid eersteu acnleg gepleegd. Dcui'/.piik"!"- iet .Icrtiy gcfltl "dc llrrne de fenneignei al tabel van de studiebeurzen,die te l' 1848 door de leerlingen der v i der Biocdcr5scbolcn bcliacl D«' algi-mee/ie uitslag, r geeft op 975 beurzen,iu de stc t gesticht 17:» van de vveretdlvke schoten XO* Ix'urzen.gcvvonneu der Bruedersscbolcn De Heroe meent, dat er by ,i. bjzomlerbedeu le v«>egeii zjn Wy treden zjn gevoelen hv Zal men iiocbtlians te fan ouderwy» mm be>tryden dat, v- Geenszins' de pbilosopben va tadbtiis zullcu T v,»ori- l»eve«! d.ied der vrye geslicblen i» in,,»»« :p leen n beter Ik durf wedden, dot de vvvzers nog de hardste achree heewl r kolk tcrugfekeeril vond by. iu het gobed, in d# studie cn in «lo rsadfevrugeo vau Kanuond, dc kncht out lcg»"ii «Ic verleidtn Ie voortMJcbleo ic w<»f slcb-n Korten lyd na zyuc sciikouist, schdddo ©cu toeval ,lcn joogeu inlder op nuc uatucrlyks wys van zyuc kantcrsden. Itaimoud werd asagetasl eene bedruk, Ivkc ziekte warivsi» hy wel gena» dvdi zyuc l» irr», tup s'ug aoer langzatm lk,lurcn»le sl dien lyd vei zorgde »yn j'jngo vncud heui al* »-cn zoon, co Uaimoad ocaoot dia zorgao n»el «Ic tcclcrb» vau nen vader cu met dc crkcntcljkbeid van emeu trouwen dienavr 4>n« zeer ktcveSe aenge! gcnkeid wasvoor Fer- duiaml «b v*ftnu«ll«ii» dm t.y met Vlfred de N Pierr, m xsl acokormp u Alfr. «I. aaswelyk* 40 jaren «•lid. Ix*zji verKiaud iDiMlrr onlwikketing Ucvbcni zonder edele hoedauigbctJca, maer een kart»tvk o warm voorkomen, hetgeen b- n» den nsem kad ter- vvorveo van een trouw vnn.d Ie zyn Misackien bad de miner hem de kiem der rdtle gevoelen» ge- scbonkes. maer vaa zyne jeugd A krdonraa, hy me» meesier over zyuc hartslockiea ce dez» waren laliyk door zteb cr aen over te gevea, norklc by z© heviger tu l-ingumerbaod v, rloor by alle die o« igingeo, watke, als zy sengcivveckl vvenri ccworden k<® tot een bckwaem eo t ruel n»»n ton den hcblxn gemarkt H> Mmotvvoorddc de acr hie- disgeo vvelke Ferdinand hemdeed act gedienstig l»« ,d cn l»j bad weinig doomrbl nood.g "in »n zulk cenc oprrekte ziel te l«-»ro. liter Ferdinand mei geeu eakel scdaeht bezihld was, waerover by t>e- hootde Ie bloezen, sprak by mei dm rondüorangbcid weikc to«j bevallig by ,ie jeugd eo die de nu r>«*b slechts aflegt nadat ht «ic begnocbvbogto vcriorca onder- rullet! Lot Tvvaelf jat en geleden w >elluil> «uithoofd, ofschoon i- <»lf b velen aen hunne plichtighcil twjtebl wer Guuckc bet eene arme. uu,! u\ ge d>« a«htcr. die, even al? de zev» -r.t "<»ni, broodgebrek Ijdt. Onlang» hebben die Ongelukk zj v macb naer boogerhand gen* li' ta\ l 't i hj >ta nd af lo Miceken. Dc heer de Lantslieere. licie, zou, naer wy vemeiur ui i atcuild bebbcu. Voortreffrlyk docb vvaer de /*e' zelve nod ondcmidit, cn v« ir gc, cc herstelling, indien de ou-- ludrfdt evonden wordt, vvaer te zj> bc«n diebvdaal zyn grluk uilma'-< hoor,It. stond hy iu t eerst ver., grital* bot hy n «wklvk wssg»:, n delf vvcrdro met lacbtm t wilde «t-n Forthnand plein rparty. dlc uit d«- voon, aloud by weigerde en grucf t die weigering zeids hm, Ridder, V»y zvn hier niet «,p van d, a loqdcrtmgc uil le sfMtdjkea xbya van vroom - van mvoe zuster afik wil Mot .I.H.sWrbrort trouwt - Jrrdiuaud bad al syc versUn btyveu i» dicu «Ir unliia start - snl I,tr'«V to' I' I lr» l' sla» ndeu voet verlat» o. al wart gevatr van oooil lol oncta»il,c I dal in i Uvvtn sr:> Jf deugd, wrtsu. kuam es wi^rwd va» uzi marl, vroeg of Uel, uwe echt uMw). vvaer-UM. om Ji n vnend dim mes zot kt Mathilda tegen te rtrevru - 1,1 dele woorden drukte bv es vordwetm. Alfred stond verlduft cn ont- jrugd de inen*rh md oove* iokkelykr drr deugd om dm z)u. i«»"*t si.-u cenc langdurig ondeugd bezitten. fit, «tj) A

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 1