E9 v»- fi'rscli geuxcnoigaep, alias 7 1 rr- id. k it- e\ui als «le andeie IiImm mIo guiieu- wl.iduul hud*, de woede, «le gramschap, bet laffr niu verbergen in 'i binnen*)»* i.«.er en walgelyke schryvehiu >/«»'l <»or dc vryspuu.k van AIM Mem JBailln il til fttcv i Mai i i. by i in beroep, le Brupscl. tuit i u bied voor de gevonniste zn<'k. in* ««eilooceen lage s» liiyvehHp s in de wikt door da lift!van bcnepop bitterende vvyze w\y i^pruki n ienCii vvat dan nog bet rA. iidste, liet rrgsto, hel tnegsll', het hi al is, is dal dm gewtlenlouu krib de aebtb ire magi li alt n, welke in diefdenirrdctindf of bp eene •e durven beleed i gen. «loor bun .hi;; hummer ri-cfiterajdiclffui, yau paflyHgk le verdenken pl.rl.ligen sell re dtke rati bodekte w pul I Hi* Wy rlian nle lezers, lol niet* anders strekt 7 artikel van VerbondDaer h «g.- sicfen, die 1 sen eei «too lib' ii. tvv«w geboete kotennen op al gc- it? pliari-u i-uargumeiilen er loe ge- •II ui 'i blad "van dm jood, Sam u>l I- op zvn voorhoofd dracgt den lilel 'jui jurk et mail. t >u !.ai zeggen dat hol eeue liendoblielo doch wat weel hel lilierlialcr» liek *chryveIaer*gi*broed van schande? i. i eid. onpailydigtieid, reelilveordij;- oik »k«* toekent ro zult i er i i„ux« vinden ui 'l buis vuil dm aruistcu DodoLer. Ook wal 't? 4Iael legen «ic Lalbulyken is «l« ziel "i liliemlitmus!.. Gevfinsdlu-id, t.i, 'n verachting van alle redilvuerdig- lurid en i.nlykheid is zyn geest1 lietel ons dan nlel verwonderen «lal die iiuei t» loo«e liberale knoeijers nages» hre- ven bete *n dal het geweien eens rechten I.uh .,ehriligd is, en >lnl :y met rei Heil liel *«- -ii foor (Ie vonniucn ilie hel uitbrengl, l\w r,. *i ie kolonnen acn eeuflaus» u oin de m i, .ti. it vun 'l bof vau ap|K-I. te lhusscl \i" >i handige miskenning bumier rechters- p partydiglieid bedt klelyk ic vet - leuk- i n oo de openbare misachting op ben n i nekken. M tygen wy er van want 't is te wal- gemeeinteru:» Openbu Xiltiinj van il December, f873. Hol x' u temMo punt, dm mening II. door onzcu I M iliamh ld mr<l, was wmiti-'ki f in van don racdsticcr Yam>iaiiai.<.i s, betrekke* -I tiling van eeuo maemJulykhi-bo iuki •or it* alhier Ier slede, en hei honden outer <1 u e/egd van Sl. Marleu, op den zaterdag -- i J...I atdag vau onzen siad.pmrooo. be ii lionRi Mtv, verslaggever der 24r scklie, - n dal deze 'aeUle het voor-lel van M. I W' es ganacb i* bygelredcn, omdat hel ceiio in- poging daer»ull oin onze jacr- ui weke* rklen lo verheleren, welke, len allen too* handvldryveuUe tltil eeno bron 1 aigunceii, door ruti tv», cii, dio po jaci, vrrflauxven of onbeduidooder wor» bu M. kite, gji'l do xprekcr vourl, heef; my gi Ij m raed dcu volgenden voorstel ato ie biudtn t le. .enen van I'-Maori 187.1, tal er ocno 'u.ti i, vtc markt van hoornv«o op den rersim i«rdag xau iedere manui. Ier gevvooulyko inarkl, II imaiil, ingcncbl worden. i M'rmarkl. getogd van st. Marlen, zaljaer- •yka "i n aalerdag vuór den feestdag vau onzen 1 -i '-roos gehouden worden. l 'i om van ?00l) franken wordt voor 'l jacr •s: 'Kgtsiaca om aen pruimen, eermetalen co ver.i» i «uikoalon, die uil du uuichliug dezer mark- ii f jli.*n spruiten, besteed te wordcu. K ne koimuttsio mol de mrichluig dezer mark* ui .;cJs i. zul door den raed benoemd worden. V 1 1 ..i sr., zegt dal by do besluilen van *1 versing vucoiel ganscb kan hytrc<ieo. bo inrichting ncr mi^odelykscho uurkt vau hoornvee en do x"»eg 1 krcditls van }(H.O franken voor premicn, •*ii enz voor tiscs inrichting wordoti door iwtkri tea volle goedgekeurd; doeh kan hy het I.l- h I Jx Inkl.l'lv k lu hl LH II. 'Ier J :i i riU .11 v:... *x V ten op don zalenlag v,m„ den ftc.id.ig aladhpviroon, met bvlicdcn, omdat liet H-er I.V ul V in r e.uïe I bt»r '<r» xvec markldagca ia <l«c week, dc permatki «i i« ikt 'ykschu in,o kt, lu (icbbea. Ik* jnermarkt .c m Vanen is ardert vel,-jaren op den t( Novem- mi van do n Heilige, (TCaozi lcn gcwcc.1, Set zouvolgent hom, too niet eeue dnaitbcid tea «invtmau blight .1 /vil im?rkl :.i» W 0|I cellen anderen dag la houden, oiud ra outzr omligg. mie |ort.. I,.t uI, ..p duo olgcbt oud gebruik, oacr ouzc iaermarkt Mftn n. v' M v. doel o{ meiken dat nieHcger>laendo m ,i mei bevvez. n m dal twee marktdagen van Si. Marlen voordoeliger aen onze noenagdooudars zou nyn, dan da jnermarkl co do C«. fImarktdag op ileaztIfdeu dag, by v.vn dal uien de va»lt|ellmg der d-i-eu op .|t "■•rki van boornvea au dor jaermarki vau Mv aden gehouden worden, uiel le rvpeljk iv.rw «n. Spr.kir Melt voorde vaststelling ihSMI klstsf iStanolMMvan,aa vooraleer nxvtlcran s<hi ponen to vernndn, met verrock deze vroeg te» vpoedlgMe Ic onderzoeken. H« I" luiten v-in 't v. r lag werden mei ecu?tem- P'igbenl ucngcnoniro. Onder de in< detb-eliiigm "bemerkt? men t* F.en verzoek>ehrift van aenigc mvvoonerv ties grhiieblK, S.haerlieek, .Ie kalx.iluig van et o deel der Ijhitierlraei vragende. i* fclitfO bric f van den h.-er Come meur onzer provinüt vra,-i ode, w. Ike mi.hlCb n d' komwiasic «I rii vmd i ,;ik van si ioacpS aen 'l L*pl«ma«b? pi) in. bezit 41 «le «jiitOMWiflg deur kerk voort te lt« n, en l»c u.derl) k mil to in Mael le i-lelh n van aeo «lea Codsdiaaa) tckunni i. overgi leverJ v«orden ftrte beide voorwerpen werden narr de bevoegde scktien gezonden met verzoek vaa spoedig vertlag r.EllfcINfc 7.11 TIM. lu geheime rilling is II (.ut VNsrRiiTs, srlirpe», li«t van bei bureel vtn wetdadlghnd benoem.! in vervanging van M. k t^llvbaut, welke in do voor- Inetsie geheime tilling lol d.i nnbi wat b.-uoemd gcwrasi en, otn gegronde «den, uicl hcufl koaaca ntfiveerdtu lie in uoemiag van M In Wikdt, ais genceahccr van 7 bureel van weid.digbt d m vervanging van M Yjudl» l Ic, OaUluggtvor, i* ook bekrach tigd gc wordcu. Ons dunkens zou de te benoemen k«»m- raissie. waervan bier liooger cesproken wor.lt, de zaek van de Sl. Murteus ju rmarkt rypelvk moeten overwegen, eer ty lol een besiuit- vcrslng overga. iedeix*en weel, cii elkeen becll Inn^ondenondon.dst d>M. kl.iileiisjaennarkl, als «ip Reeneu z.iierd:ig vall, preited.* min- su* opbreogsl voor de ueeriugdoeode burgers geelt. W\ deuken dus, en blyven by ons vroeger gevoelen, dut, wil enen eeue goede inrichting doen, die in 'l bcjuiig der bur^cry is, de zelve moet op oenen zaieidüg ver^ehov en worden, t o geen geymsicr aalcrdug d.m die voor den leesldag v.m onzen stadspmroon't gruebynn altyd v.ior dc jaciuiarkl \uu M. Licvcus- Ilaulcinvalt. M. De seeieirrt is Keyun rl van llaell. rt knmt ons cenen nilgestrekteii brief toe te sturen, aenmerkiiigen irdioudende ov. r de bedorven konbiuci/aken en iuuerbes«eHiiitgeii in die gemeente, -- zoo hy zegt, nen hem zelven voorgevallen. Int i i. tum is ons le lael toege komen oin er een slaellje aen onze lezers van nu#D* (leelrn. In een opvolgend nummer tul- b'it \vy bet >tuk niet onze bemerkingen ver- eereu. Ons m tikcllje van dien appel liit bel Appel- bof. neiv.in wv over eemge weken een klein slaellje liebbeu laten liet liclil zien, beeft, zoo men weet,derwyze op bel tiekelyk brein van den fameuzeii ktweijer-slimmerik uil liet Verband gediukt, dal dcx/oits heisseueo selifiieu oj liol geiMekl te zyn. Zonder bcm zelfs gel ro Men le hebben met bet klein appel- ken dat wy uil onze venster wierpen, als die trooster van weduwen en weezen voorby onze deur liep, om weer de eeue of de andere dezer ongelukkigen zyne gewoonlyke hulp en bv- stan.l gaen aeu le bieden, scbuimbekle by van buitoiigewooue woede; zoo ver ging 's mans vergramdbeid en geslooidlu id, dal by ons hedrciguo van zoo maer i.idal, in 'l aengeziebt le zullen spuwen, dutlden wy nog de ver metelheid hebben van nog ecu appelken, zoo klein bel ware of lo niet, uil onze veu- sler le roeijen. Waerlyk w> b.'gonnen t«* sebiikkcu, en, uit voorzorg, hebben wy altyd renen tweeden neusdoek iu onz. n zak, om lietu desnoods le gebruiken, als by zyne kolere zou kouien uil le werken speeksel vau nen gekenden en gcpalenteerdt'ii vuilcrik heelt immer* al tyd nen stinkenden reuk dal weet iedereen, r om Ik n wy oua op usc lioede. «lil zyn slechts di eigemeulcii butsende honden bfi'en immers uiel'. Ja, «Jat weten wy en dammi ook vagen wy al 't gene wy «laeroinlrent zou den kunnen te vreezen lu bben aen 'l onderste van onze bollen. I moorU-lbladje uil de Kaltestraol wydl ons iu zyn lael sic nummer slechts eenvlugarti- kelke vau zeven regels en half loe, om ons ie zeggen dal onze antwoord op zyne gezegdens nopens de JnM.M tiAHOE uiels anders is als een handvol hansu artteryenoud vei sleten aimmliqheden, den IHm>i riiook alleen eigen. Herdoeiis, koufraler, herdoensroept lie blatije ons toe! Kn mei zulke kinderaebtigo argumenleu Mil do MauMsodjer tin alt don steg getrokken te hebben, en meent by te mogen victorie zingen en uit te roepen dat liy den Denderbode wedeileg.J. vergruisd, geklopt en platgeslagen heelt <i sukkelaer der sukkelaren!! gevoelt gy niet dal gy den altoehl blaost en Isffelyk de vlucbt noemt!!! vplfcc 1< 'l Sebynl dal de kouniucrzack van llacllert aenl.gr volgen zou kunnen hebben. Wv zul len ouzo inloniiccikazak eens aenlrekkeu en onderzoeken of't wel waer is dal de dadcis van die zaek op bun gemak niet zyn, en beven als een riet, wanneer *y er op peinzen of van hoorei) gewagen Wv zullen ome le/ers be kend maken met liotgciie wy daervao verder zullen vi-rueaen. Mb iyk hrsiuil ic iu men cr «te lc benoemt u kom .X' rsc.rptCgcn. 4 k r «ui ui.hi n steil voor do bccluitco d« s b j' o i« ca do V3»! r .w-. Jc ibrgca Jcr lc Uuih uk «i kouiau^io r iv hirn xtK cl wrrvJdocr «Iro hoer CurgciuA«-«icr n en iu eme klt ioi vvoonJcavviiAt-lit-'g v tw- «i r-chciUcnc Ir duo, werden -Ie bt.tluiUa 'br 1** M-kU*. aldu» gevvyzigd. iu. i h. id scagcnoineo lx re voorwerpen «aa. weinig belang «sr,-a i»oj i, 7«lagordtwelke tMO cudilvkc Scu. Mk.Hnca bobben. Vrr.Wr* xr.klarnJc «lo rard ic drii.grodhcid over tx.-hr«u zaken waf ronder wy rene vncgvui ,<-•.« «Ie kvounisxi der marlvhnppy ttn bcj. d« i'. «Irrkkt t.tlt u r*% g%t acn da bolcrnaril lo brkumru M .om, Tfrslagfpver. vertoog! aen d-n jrd de ert «x-nigc pun een groot dcc-l d. r i hop hunuc koopwaren aeu i merk ea vallei - it iel kunnen acnbn den. uil ooruk •lui rei.. gcvocglyke plaeta acn do sls.lxvvacA' u»e. is" 1 Iimv komoirrvcbappcn neder Ie Irggrn. Itrv «Af a>4te deel der boputa.ki ia lo eug gevvor- b« om, .ip «ekrrr tyden dra jacr». do aen 7 nu rk .-J a. noden hop ut 'l droog to loggen. Hier »p ui J .ole koopl.nlAn liever dan fuano boj>- o -X ,ier of luoJdei di r alraelnederleleggrn tuier werk of Uk«J weg»luren, 7 geen fc njdeei in onze stmlakaa trroor/a. ki *i;l hy, zou in*B»el>k« voor overdekte dienen h«> t- kt»o, gat l aprrki r jet,n» overweging >lclt «km deze vtseg ui s. ta «hicii «O uaer 7 kolleg..' van Uur lion«lor«l;ig II. be. u alhier in 't kolle: «]<>r b rw. paters Jesuiélcii eeue husterryke musi- kale avondfeest, t. n prolyl e der lM*boeliigeii door de sociëteit van «j«-n II. Viiiceotiu Dnido onderMeuml, plaeis gehad. Deze avond feest, door emgc oud-leerlingen des gestiebis I mot medehulp «.nzer k.miuglyke liarmnniu al gn eijeud Hoedend gegovcn, bad al wat I oiizi' .xi.nl deftigst bevat derwarrts gelokt. I'laets ontbreekt ons imi «ren breed voering be- scliryfover deze f«?est aen oase lezers mede te Joelen, bepalen wy ons t«* zeggen dat al de kunsllieflicbbei s. welke met de uitvoerig der OMBtgvaMigti stukken 1 |iii|imw isi meld gelast waren, zicb op eeue si luttcrende w. x m husoe uel el setsa i.. |l eneu de berhacMe toejuicliingen der aeiiwezigen ten \..lle verdienden. Huk moexj nsleieeii beken nen dal men nog nomt aengenaiueren avond bad doorgebracht. inzameling, welke ge durende bet feeM gedaeu werd, beloo|4 tol de som van 5do franken. •Sarik Wy gclooven >|ji w v arn onze plu lit zou den te kort blyven. indien wy al deze jouge boeren, m naem der belioeftigeu onzer stad, onze battel)ksic en wolgi iiieendste dankzeg ging over bun zoo mooseblievcnd werk niet moesten toesturen. I».ii zy dan onze bartolyksteun wolgcmccnd- sle dankzeggingen activeerden. COHHESPONDENTIE. Ontv. ml l' il i :i i'. ii li over im73 «m IO. V.ir. «len cervv. lut-r f pttsb-r Somcrgem 0 frs over |H7i. WETTII.YR II ES KI'IT. Ecu koninglvk be>lu.t aenvaerdl lietonlslag vau «len beer K. N n Wiebelen, als viederecb tei van 't kanion Aelst. I "rres/mndenlirknerl met bela id nutmsu d. Itv miuisierie«'l besluit zullen er rekenen van I January lH7r», e<trie*poadenliekaertetl mei belael.l aiHwootd worden uitgegeven, m gt laid ait twee I iet les, die see elimq- dcr g«'ln*« ht zyn, en elk een zegel van cen- limeu zullen dtagon. orrespondenlii'kaertcn met belarld ant- v too id zullen len pnzc vau •nliiuen ver koeld vvorflen, de vraclil vei beeldende voor gaen cii keeren. Men zal vry ?vn op de kaert, voor liet ant woord, de noodige postzegels te plakken, 0| l d zy terug zou kunnen gezonden worden, acn bevolen of per expres*. Ib t lieiaeKI anlwcmnl zal kunnen terug ge- zon.leii worden, helzy met .Ie kaert cr aeu of af, die tot de vfaeg lieeft gedien I. zo ider dat deze laelslc een nieuwe taks moei betalen. If cl _t cc lit van circulatie houdt op by bel ontvangen van bel betaehl antwoord door den verzender. l>" circulatie van correspondentiekaerten met betaeld antwoord is voorfoopig maer geldig voor bel konmgiyk. In den nacht v.m dyosdag lol woensdag is alhier den geuaemden r'raus Vau Wichelen, bar reel wachter aeu Stadsspoorweg door een koopwarcutrein gelroReu geweest en hier door ysselyke wonden liekomen die zyn leven m gevaer stellen, llees ongeluk moet, zoo men ons ver/.ekorl, weer aen de onvoorzieliliglieid des slaclllo.Ters loegeselireven worden. Men scbryll uit Gent Men verbacil een etg geval dat mogelyks tol geene kwade gevolgen aetileiding zal ge ven. Keue burgei lamilie, in bel SpaojaenU- kasteel woonemlo, bad bel water iu den keiler tot b.u.i boven den trap. Moederen dochter waren bezig met liet buis le schuren eu om uiel altyd aeu de pomp le moeien gaen, zegde de mm-der ik zal water uil den kelder m meii om den gang te schuren. Aleer liet water uit dcu kelder le balen doel de dochter de voordeur open om bet nat naer builen ic vagi n de moeder met renen eerner iu de band doel de kelderdeur open eu gacl den Irau af om wal er Ie -rl-ppen op eens vliegt de kelder dicht en do moeder vall met trap ui eeiner in liet water. Men dient le wetui dat hi't cenen houten trap was, die van boven vastgcmackt, los was geraekt. Op de noodkreten der moeder komt de doeli- ter toegeloopeu, tiekl Je kei lerdciir open en niet ziende dat de trap afgevallen was, w il zy haesiig bare moeder helpen en vall op bare heui t iu liet water. De dochter de tegenwoor digheid van geest niet verliezende, Irok In re 1 «TV/...JWM.H Pl pion hoop kolen die in den kelder lag en begou qkdai» om hulp l< roepen. Gelukkig dat de voordeur open gelalen was, want niemand anders bcvondi *ieh te huis en alzoo hoorden de g,•huren het uoo«jgeS( hrei van «le twee ongelukkigen.die tol aen de borst tu bet waler Itigen. reratond kwam men mei ladder geloopeti cii werd dc moeder in hewust)oo*en toestand en vervolgens de dochter naer boven gebaelil. Zooals men ziet, kon men twee men- schenlevens le betreuren hebben gehad. De dochter heeft geen letsel bekom, n, maer de moeder is door den schrik en killigheid van bel waler verplicht te bed te blyven. Men scIiryO uit Gent. Dank zy aen «1»? willekeurige handelwyze der liberators, gaet otize stad het groot beg'yii- hof verliezen, eu tevens de overgroote winsten die KOO Itegynen aen onze medeburgers ver schaffen. Vrydag, namens den lierlogvnn Aremberg, heeft M. de notaris Van de Weyei den aki ge- pasM-enl van 7 hektareii grond, gelegen te St- Amandsberg, naby onze stad. Het nieuw IV- gynl.ol zal aldaer gebouwd worden in den trant der 17 eeuw. NV) zyn nieuwsgierig te welen welko ver- recjitvcer.liging onze liedcndaegscbe Vandalen gaen brengen lot slaving ccnerdaod die de veronivvecrdiging van alle deftige lieden op wekt. Woensdag 18 dezer, rond is ure des avonds, bootl zich een onbekende persoon voor de woning it n rant em n boeren w< im n le '/.edetgem Die persoon kon /i< h met uit drukken. lyne tong was belemmerd; men dacht dal bel een beschonken was. wam hy wankelde op zvne becucn. l»c w. rtman nam den onbekend.' by don arm en leide hem naer zyne s« liuerl alwarrby zich ter rust legde. De landbouwer des nndereudaeg's morgens «•m weien b»»e lu i zynen gast steble, liegaf zich naer de scliaer, maer vuwd den onbe kende dood liggen. Do overlu id ter plaets geroepen, on.lei zocht ln*l Ivk en v.»n«l iueeueu zak een schrift, alge» lev.'rd den 17 dezer in liet bedeiaerswerkhuis te ünigge, en vvaerop de naem stond van Hen drik Thjs, oud 30 jaren, vau Wielahoke. Zvne kbTderen waren ganscli doornathy wu ét ko i h ra m as wind in del- geniscbeomstreken komen gedwa«'ld. Volgens hel scby nt, cou men hy de lykopening geen voedsel in de maeg van den ongelukkige ge vonden hebben. Men leesl iu den .Imi de rOrdir, van Namen Men herinnert zich dat gedurende den nacht van den 10 lol den 11 .November, eei diefte vau meer dan 30,000 ft-, by den heer nolari.» tmlson gepleegd werd. Tol hiertoe waren do uavorscbingeo vruchteloos geblwen. Than* heelt zieh een onverwacht geval oorgedaeu. namely k eeue we lergsu f. liist. r weid eone menigte achen, heloo- pende toiecne globale vvaenl# van 31.000 ir., den lieer Col>on liebaixligd door dc tusscbeu- komst vau den lieer I'. I'., onzer stad, vvien zy uit Autvverpen waren toegezonden door dc nii-xx igoni-en Van Geud. Hel zyn uainelyk idién, die men bygevolg moeilyk en vooral niet zonder gevaer kon ver handden. Zy zyn terstond iu banden van deu onder zoeksrechter gesteld. Donderdag heeft cr in bel kwartier Si- Bme, te De.rnyk, eeue m-Iiiikkelyke oiil- plofling plaets gehad. De ketel van de fabriek van den lieer Doueher is aen stukken gespron gen. Kr zyn groote ongelukken te belreuren. Reeds Invlt men tw.'«* l>keu van onder de puinen gebaeld; vier vrouwen zyn naer bel ga>tlmis overgebracht en diy zjii zoo zwaer gekwetst, da) men by na op geeue redding durft hopen. T wee andere vrouwen verkeerei» ui eciieu belangwekkende loesiand. Ziehier de namen der slachtoffers l.yken Hendrik Botideau en J. II. Dubreu- «|UC." Gekvvetslen Cl.ii iPin piet, O.alliarina Kourni.'i' «-li Virgmie Ke.xur. Zonder hoop op redding. Kicbtelyk gekwèt-xt, Vbilomena. De twee zwangere gekwetste vrouwen en waer van bet leven ut gevaer is, zyn de gezus ters Demar«|ue. Men leesl in den ('.currier de CEscant De nieuwe bisschop van Doorn)k. Mgr. Dn munt i> woensdag vveerdig verklaerd ge weest in hel kousistoi ie le Itoomen, door deu (!p|»«Tprieslcr gehouden. De pleebliglici'l der wvdiug zal, zegt men, plaets hebben, iu de cathedrale kelk, den zondag i lelnarv, Man» l.iclitinis. Ben dhgtH&d van Miik logt dol or kwetillti is den generaei-inajor De Moor, der artillery, tot minister vau oorlog te benoemen. Valsche stukken vau 3 (rank zyn te l.uik uitgegeven. z> dragen beeld li nh» v-"i Leopold II, en 't jaertal 18H7. Coed hagebootsl zyn deze stukken, te bei kennen aeu den klank. De officieren der LuiksCbe burgervvaelil hebben den beer kolonel Drialmonl een.' pio- teslalie toegesluerd legen zyne zooveel be sprokene brocbuer Wal de burgerwacht waerd is. De kolonel beeft bun «laerop een zeer be leefd epistel doen geworden, dat nurendag avond aen de vceenigde officieren der bur gervvaelil werd voorgelezen. Men schryft uit Keyem Woensdag laetsi is een wel droevig ongeluk in onze gemeente gebeurd de genoemde Hendrik M ihieu en zvnen schoonzoon Seraphm De NVull, beide kuipers te Beest, hadden ui «le hrouwery ge- \v roe hl van M. De Crave, te Sdiyvekenskerke. By bel terugkop ren 's avonds, naer hunne wooning, naer de brug van Tervaele te hebben overgetrokken, zonden zy den dienstknecht terug die ze had vergezeld, toen den weg hy middel van eeue lanleern lichtende. Op weg. in 't midden van eeno diepe duisternis, zyn zy by de hofstede van de kinderen Decat in oenen nog a! groot en gracht gevallen en verdronken. Des andcrenriaegs de landbouwer Pieter Roose langs daervoorbygaende, zag ernige kleederen die boven waler vlotteden on ontdekte de beide lyken. Voor ecnen Kerstavond was 'l vvef-r schoon. Al lo schoon zelfs... Leest liever die oude rymkens Vliegen op Kerstdag dc muggen rond. Dan dekt op Paschen liet ys den grond. Is de Kerstdag vochtig en nai, ivr», y»n «oUiu-n ivi< u bevat Geelt «Ie Kerstdag warmen zonneschyn, Te Paschen zal 'l nog lioutvuer zyn. In Frankryk wordt de handel vooral in kolen vooi huiselyk gebruik, van dag tot dag mhider gedi ukt, dier de vooi raed groot ge noeg is om in de geringe holioeflcn, als gevolg van bel warme luchtgestel, te voorzien. Noch thans schynen de kolennyveraers niet sterk geneigd om hunne koopwaren af te sin en, hoewel er hun de omstandigheden weldra zullen toe dwingen, vooral hy de leveringen vau eenig belang tegen het toekomende jaer. De llm ii_i.fi spreekt over eeue levering van .>0,000 ton, gesloten door eene maeischappy van yxeren wegen aeri den prys van ft*. SBper ton, hetwelk reeds eene vermindering is van Ir. 6 per ton tegen de oude leveringen. De kolen ten gebruikt der ny verbeid wor den steeds levendiggevniegd liet zyn da. mm Ook vooral die kolen, welke liet best aeu pr\s blyven. OVER ST OOM ING EN. Men schrylt uit Genl, 27 deeeniber In onze stad is het waler uit de stralen byna overal weg. Maer dit is liet geval niet im t vele Imizen en kelders, wa. r bet nog altyd in start men ziat in byna alle stralen water uil de kelders pompen, maer by velen komt hu er weder zoo spoedig in als men bel er uit pompt. Indien liet waler van zelf nu t wal iu <l« keUm x d lolt, kan bat niet vaal baipmL dat men bel er uil pompt. Het water «hu lt tniegzaem. Indien bel zoo voorlgaet, zal de oversiroomiug nog lang duren, en zal de ellende op vele streken nog grooteren grooter worden. De overstmomin- g. ii van den Yser, iu V» unie-Ambacht en h«-i westen dier proviulie, zeilen zieii voort en beginnen liet karakter van eene algemeeno ramp aen te nemen. Zaterdag, gelukkiglyk, beeft liet water van eenige centimeters gedaeld. Docli «hier den regni aeuliield, is alle hoop op beterrus nog roei bekomen. Op vele plaeisen is de oogst van dezen jure, slaende in vimmen, schelven en iu de schuren (byna mannen diepte overstroomd) reeds v«-r- gaen, en ook deu k'einen tegenwoordigen ge- zaeiden oogst zal hetzelfde lol ondergaen. Mannen en beesten kwynen, en alles wordt bedreigd door bet waler te vergaan Te Gent begint liet te beteren, de walcrcn verteegeu cr ook traegxnem. 0»»k beeft «leze ramp maer reeds al le lang geduerd; de schade isonzeggelykin dc beide vliMMcbe provin ciën voor Genl alleen mag tnen die zonder overdryving op verscheidene uullioenen schat ten. halten de doorgeetaue eHeode maer door geenc vrceselyke ziekten gevolgd wordt De vallei van den Madol, in d«> omstreken van Ingclroiinster lot aen de Lei. is ook zeer door het waler geluslerd geworden. In d»« omsir.'ken van NVacken tol aen Vne-St.-Eloi slaet allex blank van liet water, en op ver scheidene plaeisen beeft men dc beesten uil de stallen moeien vluchten, darr zy reeds tu. baken lyve iu hunne stallen hi bet water stonden. Men schrylt uit Audcnaerde, 31 decem ber NVy mogen mei genoegen melden, dat reeds sedert eer.ige dngen al de straten onzerfl 1 d. iilw.ici hu water heeft geslaeit, ervaul vil' -i v n In dr Scheld.-ui».p de mti-rsiTien.l 'i i n In «>u.'«' -lad, ix hel water aenl !ut d l!,'II, at i. dat wy n «lag ziCiil voorbygaeu, da' bei alhier met regent I»" j, a'li i - ver «liy. v ht w I krii kix 11I .mi I,, llli' li'.\ 1-lulnT tiff liet hrgu! 1111r /anji-vy te kiimiu» ncu4 vau, 'II. lx I In ns -el .M \deld. Al wat lil'ii| op het land werpt is verloren De zuidkant et dit vooral gevoelen, waer dei gge een dei voornaefmte artiholefitlitffl m.u'kt; de I-x 111k «1 aeientegcn /.'li lietI toekomende |aor, hopen wy, de gelegenheidfl hebban somertfi wa t«' zaeijea. Niet alleen is b. t zaeijory «li»- lielemmerdP i door den overi lood van water; me* dbert) kL de i,....dig«' vvuken -r deu lOekouiendiiij oogstzclls vinden wy ons genoodzaekl d«i vruchten te weren die wv dan verleden zomer ingeoogst hadden. Men zou moeten lot iu «Ie winters 1840 en I lx 17 tem.- wy '.ti mu zulk eene inaxsa vault water op het veld te zien. Ook Iwytelcu wy en| niet aen ol er zal dil jaer. evenals iu de voor-a noemde jaren, groote schade te belreuren zyu.B Hel weder is nok zeer ongunstig aen de lal-; ryke booinveitililien die np alle dorpen plaets* hebben byzonderly k voor wat bel weghalen!! nengaet van bet verkochtegoe«l. Men is niell f in staet puilen le delven vooi «le nieuwe plant-d soeneo. Fit\\klt\k. Parjs, 3.7 hcccniber. be gen.venulo Poitevin, vc hlvvachter van SoissonsJ die d» n men r i u andirre uivvoiux by du Pruisen U:»<L arngekla» gd <11 vrrradon, len gevolge van w« Ik vrrJ r i il< m. n r nu l remgc mvvooers door boa gcfu»il J 't w«tiIi n, beeft du/uti morgen te Vmccnuus d»V doodstraf oodcrgscu. Donderdag zyn in de Noordcrslalie l'arys, mal b. i Irein vau 9 ure 43, de laetstcj soldaten (<<»:gekouieu in Duilscblaud kivgsge-* vangen gebleven eu die er uitreden vau gc-4 zondlieid war. u leruggcbuudeu geweesl. Zy waren ten getalle van 33 eu in een v vervallen»' s'ael die liet bert brak verschei dene verminkten schenen nog aeu huniui wonden le lydcn. 'T waren, ion meerderen deele jonge lirdeui onder dewelke men bier en daer eenige ouda gryze mierden zag uitkomen. Men maekt op «lil oogcnblik in de polill lieprefektuir dén bilan op van al de gcvveldigq *-terfgevallen. misdaden, «lieften en ongeluk! ken gedurende bel vcrloopen jaer te l'arys. Wal de zellinoordeii Im treft, de regi.xter f vau liet doodtiois stellen 337 gekende gevallen vast, aldus verdeeld: 217 versmoorden;'? versmachten 21 opgehangenen en til ver giftigden. De statistiek fier dieftcn is niet min belang ryk. Van dcu I january tol don 30 december steil zy 0233 dieften vast, vvaervan het derde helleven werdl door nachldievni. Gedurende hetzelfde ty.lverleup werden cr 17 moorden t 37 iiioordp-'gitigui gepleegd. De slatisti. k stelt* vast dat dc Inndlonpery steeds toeneemt.; 13,000 kerels zonder beroep en zonder vaste! woonplaets werden in de verscbilleudc ge- slichten van l'arys opgenomen en vervolgens naer Villers-C.oitcreis gestuerd. De statis tiek tooiit verder aen dat meer dan «lc helft gevallen van zinneloosheid voortkomen door het misbruik van sterken drank. In dit groot nmldcnpuiil der beschaving eu licht dal Parys heet, is een arm klein mcisj.- vermoord geweest voor vyf franks en diy konyncn. Zondag, omtrent deu middag, keerde de genoemde Marie Thercsia, weduwe Durieux ou«t achl-en-vecrlig jaren, slraetvaegsier, Deligny doorgang vvoonuule. 8, te Haiignolh s, zeer vermoeid naer "l huis, dat zy 's morgends om vier ure verlaten had om zich naer hare gewoone bezigheden te begeven. Zy riep vruchteloos op haer klein docliterko Marie, oud 7 jaren, dat zy te buis gelaten r acnbevoleu had haer ontbyt gereed te houden Ongerust, viol zy acn 't zoeken en in ecnen boek, vondl zy bel kind ter aerde liggen. IK arme klein leefde niet moer. Zy was vervvu.gd geweesl by mi.idei van ecnen neusdoek «Fu men rondom ba reu hals had gelalen. Dry kouynen die in «-en klein kotje zaten, op den koer eu een hankbriefke van franks io eene sehuiftade geplaeisl, waren ontvree geweest. lle.n veronderstelt dat de moordenaer beziij was met «len diclstal te bcdryveu'toen hy !>«•- Iraepi is geweesl door de aenkoinst vau de kleine Maria, en «lat In l is om zich van dez« getuige zyr.er misdaed le ontmaken, dal by n verwurgd beeft. OOSTEN! RYK* Eene dopeche uit Weenen mel.Ü, dat do lieeivonlt. un morgen vrrwaebt is en dan eeue samenkomst zal hebben met den heer Andrassy. helrekkelyk het antwoord op den lu ief vaudeti heer de (Damonl. waerin Oos- tenryk moet verklaerd hebben, Frankryk te- ondersleuuui in den oorlog tegen Pruisen. Te Weenen is ccae nieuwe onderneming op het getouw gezet. Een handelaer in naei- macbuMien beeft namelyk een aeutal kamers mci Iv k inperu lil. lu elke dezer vindt men eene iiaeima« bien, die door een stoommachieutje wordt bewogen, ea verder at wat noodig mi om lc knippen, enz. Die kamers kan men per uer, per dag of pei^ week burui. Deze onderneming sebynt veel by val te vinden. PRl'ISEN. Rerlyn, 35 December i liet Staelsblad kondigt bet volgende besluit I af des Keizers aen Prins von Bismarck Op liet voorstel, dat gy my den 30 Decem ber gedaeu hebt, ontlast ik u van bet voorzit terschap des ministeries van den Staet. Gy zult de «aken «h-s Keizerryks en da buiteniandsche politiek blyven voorzitten. In de gevallen, waerin gy zult belet zyn pcrsooulyk deel te nemen aeu dezittiog van tiet ministerie, zult gy bet recht lirhhru uwe steel le geven in hetgeen de zaken aengaet die dot belangen des Keizer ryk* betreffen, door de fusseheiikoinsl van deu voortiller der kansc- lary des Keizerryks, «len heer Detbrucb, docq onder uwe verantvvoordelykheid. Hel voorzitterschap des ministeries van den Start «s toevertrouwd acn den oudsten der ministers.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 2