ÖPExixr. VLEESCH1VIEST STA IJ AELST. LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. zPl-Mn imlm Pi 1X0. ilillttlf N "|!li«€i1 Maalsrb.ipi>ij \an Militnirprenipla- fPHienlrii Stelsel GEOKGES VILLE Courlois en Van Itoy Te liuren terstond. Te koop. 4f Uit er Ijand tc koop. BEIIIGT. licriclil. Ie bel,innen. Ik001\ Gezoulc w olstofmesl, Ie buren ter stond. VADEN GItOOTKX DEPOT DEK FADKIEK J 01. E AS TRA ET X" 0. Gemaeklc Walerproofs 011 Mariuicten. OVEBGlïGOTKX KEL'S V ASTE PK VS. -MUH i a s-fl 3 J-® fcft I iillrlli li II list-* 31 i I' 1 Tc huren terstond. Gruis en Korlmecl. II E IS I G T Ktcuicin Va 11 PclegliPin-llrliaogel, Slacl 011 Leest M.ialscliii|ipij do Belgiselie I.eetnv Par unc simple location réguliercmcnl payee, on dcvieni PKOPKIÉTAIKE d'un excellent PIANO ou OKGt E, elioisi ehez les meillctirs facteurs de Paris. Accords, reparations, éehange el location ordinaire, Bruges, -40, rue su«l <lu sahlon, prés de la station. e ,,D" "K llel ware Versterkend cn Shjmverdnjvcnd Elixier. doctorGKIKKIÉ ^ST"11 PAUK GAGE apotheker KESCIIITTEN VAN KEVALEXTA. Zonder mcdecynen, /.onder purgatie en zonder kosten, KEVALEXTA AKAB1CA nu barrv vav loniu CHOCOLADE-GEVAL EXTA, till BAURV VAX LONIU V. Ky uitscheiding van betlryf. Gevestigd |r Goi)t NMerst bcMrkri .i fTVrp) n" TO rechtover b«'l Biss<li"p| elijk I'alcis. Il<-t huis I.. A. Oemuynck heeft tie eer lid pul link kenh.iar t« maken «lal liet rich gHast van Inden af nu I de Uittrekking daar In of I <1 ami den prijs «au fr. 750 00- Awieri' votunaar- d*-u dan dm tyn ook lanlcgiin. Gcoif beta lingen iiioi l«-n geschieden dan op bet luwjsder Mill'' en definitive vrijstelling drr lotcl.npv Voor verdere hij/oudere inlichtingen vervoegt uk-u rich in de directie. Men vraagt goede agenten. I IBAII h n \III kn (onder liet control drr landlmuwslalie van GcmMoux) HOOFDSTOFFEN VOOR l)K YKRVAARDI- GING DIER VETTEN gewaarborgde titels eo samenstelling 11, line de I'Angle, (l»ij de Sialic Allce-Verle,) Brussel. Klkeen die m i/».md iiloci. vetve of diezelfde b<H \erllii'id hoofdstoffen knopt, mag er de ont leding smiri.nn» tan IjD-ii doen door de /org' n der IjihJIhiu*sialic van Cenihhmx. Ken groot schoon en welgelegen !lu«s geslaen te A« 1*1 hi de I jnge /-oulsluel palende van de erne zydc aen lu-l hills van d'hrer Km. Dc Goon rn van de andere zyde aend'erven Kien art. Zich Ic lievragen hjr d'hrer Km. Dc Co«m. Kene vehoonc CAKhCflE en twee srlinOOf TIKIU RYS zoo goed als nienw mel IKiinassu- ren rn een goed I'Al.KD dienende m twee hall- den. Zhli te bevragen ten bureele dezer. ran ray- Bruto» (Zuid-Amerika) Onvervalncble en goede kwaliteit gewaar- Ixirgd len prijze van fr. 280 per IOOO kdogr. per eonptanl, of 28 fr. de 100 kilogr. 7.ich le lievragen hij V. SCHATEERS en t u le Antwerpen 28, St-J.n<dis Maikl, of wel hij den heer A. UK TROCIl-FOSSEMIER Vry- lu-idslracl Ie Aalst. 'IV Lnms 1-en sehoonfoHr»oi*i gruule sink- It """I'lafi l> gruolf regenw ali-relukki gfOOll en klr in.- kuipen El Mft HflMTO iNTnilll II, groot* eo kleine Wasmanden, *i« h le bevragen, by julvr. Horst coco Van Gaoson, lloutmcrkl, le AcUl n- 01. kcohacrte maken dal by ticb koinl to vestigen in dc Zonaesiraot N* tü.alvvacr by lynen stiel van (Vierden- »nn<l Id)ft uiiotfcncu. II) bevoelt zicli in do gunst van •enmder. Iïoor cirandn ing run wotiwl rn uiltcheiding ran bedrgf. Ken in Mervei ie em Qiiineaillerie w«-l geka* l.mdeerd buys, mel Gareufabrick,'kunnende ook dimen voor Weverv, enz. staonda Ie Ninove, op den ilurgldani. Groot gemak van betaling. Zich Ir vervoegen by do gebroeders Van Op- denboscb te Ninove. I.ouit Schrei linrk-lhillarrt Molestrael le Aelsj markt aeu hel geëerd publiek keuhaer dal liy gi-dtirig voortien is van eerste kwaliteit van gendu he Peperkoek, extra Chocolat van aireed» gekende fabrieken in de pry/en van fr. 1-20 a 2-50 j*r li kilo, al» ook alle s Mirten van kin* dersuiker aen een civielen prys IIy beveelt zich in dc gunst van eenieder. tol l s YIATTHIKL *1 Jorisatrwet N" 10 AHat heefl de e« r het publiek kenbaer te dal hy van heden zicb komt le pUetscn I» W i (trekker en Tafeldiener. lly beveelt k v „-mist van een ieder. It P \f m in de lierlwrg liet buis van Oosten- rvk - t«trarl|M»orl le Arl»t. Panne* latten 'lal en looilallen. Jurllers. k«*pn* ui alle >i|i« lop- eu lloonslakrn, alles aen irrt gerin^ u, dia hciu de gunst van ecuirder foH-'n i. r scl... - rnm HY. een COTPÏ'. IIA It N vMltl N U' I i ..n goed FAKKO in tv». te viagen lm iMiireh en er de lielangry khenl drier geroiile Meststof ia Jen Lnidhona verkeert niemand meer in inv iel, de oudri vinding heeft Iru duiJelvk»le hacr griMil nut l>ewe/eu. Uv de .rchlhare liei-rm Hm - geme«-»|rr» irr gmeeiilrn ivn er getiiig-M-hrifleh over belgrbimk der WoUtofme»! ge/ouden. Ih/e grii.ule Wulslofmekl is i-nkelyk verkrvg- l-aer hy kl. Ia'. I iivvsm ^l Pielci» Vliet, i Ir Aulaa i pen arn 80 Ir. de fUOO kilos. Km groot v. hoon en welgelegen III IS, ge slaan le Ajla» Hf' de Pontstraat, irchl ov«-r .Ie Klapslraat, hrhbende sclmone en gerirlfelyke kek Ie ringen n vnorcien vau erne g«>etle wnlrr- IMimp, ivnde van ouda rene «elgrkabudrer.lr takkrry doch dienstig voor allelw dryf. Ziek le beviageo by i Vcrley/en sladssekre» lans. Ten gevolge van een armord Insschro de groolsie fabrikanten is er besloten geweest van in de voorna .-mala sleden van heiland, lini.cn van verkoop inliet LI- in Ie vestigen, welke de knnpwaieii reehlstr. ek» aeu de verbruikers zullen kunnen leveren, zouJer iemand» lussrhen- konist, du» aco 10 len homlenl MINDER DAN I)E TEGENWOORDIG F. PP.VZKN. Zielhier in kort de piyzen van eenige artikel. 11 die liel Iniiv le kiMi|i biedt MEI VMGIIKDKN VOOR BIlOKkEN, GIlOOTE BUK KIM FM. S.50. RYRR KIKOWIGMBAEN MOSROWA VOOlt WINTER OVERJASSEN 5.50. RATINEN IN AKKE KI.M'RKN. 4,10. COLS, KRAVATTEK, GILETS. FLANELLEN. MERINOSSEN. «t' nieuw Isbeld Hel Ili'IS geeft aebt dagen om de koopwaren te vei wisselen welke aen de hoopers niH wel zouden bevallen. «-T.gi t 3^ 'n o M t-ïe/aF^to Eü Eiré-S-" 3 t5 c 8 - ïs %- 6 3 g-° Kf t-B E V® N 5 - ir\ V r. - g Ïl - L a "V k fep 6 E S 5 s ,1,1 Buitengcw.i..iir aankoopen ic lerl I II III. 1.,^, u ttj.i inde fabriek» 11 vau den vrtviudc gedaan, lalen nnj loc dc volgende artikelen ui'cl overgroole prijsvermindering af le slaan: Verzilverde kandelaars. Bollen gezegd Panorama, Witte Beelden van Heiligen zoo als Josef, Autoniu», tl -I..-V vau bet H. Hart eo andere ter hoogte van 18. -lf. O en 84 centimeters voor fr. t»-78, t-M»,3-0ü 5-10 cn zoo voorts. Er is ook schooncn keus van poreclein, gcleizc kristaal en glaswerk, alle soorlou vau droogc cn gc* vrcvcuo olie vcnvcii. cadet* of lyslen voor spiegels cn gravurcu, vansterglas san deu jinj» der fabriek. Fmo llOG«;t M\N I lATGAKItEAS. Lcopob'slraal Aal»l, EesDPlS uitmakend* dc boek drr Werf en B« scbopstract, bebbonde twee IxMicdrplaelsi-u, vier Ueveukaincr», iwro kelder*, zolder, pompwater zact voordeel.ng „'endlik! voor Kslaiumel of Winkel. Pry* fr. iVë-uu s jaerz. 7irb IC Wvragcn hy de gebiocdci» Van Brcugei la A« 1st aeo dc Wei Te bekomen aen geringe pryzen by A. Bi eek- man. le Aefst, Rolrrnierkl. Te bekomen by Km is |>K NAKYKR, Geeraerds- bergscheztraet N" 18 le At 1st. wolle Malrasseu, pluimt' Redden», Z-egras eu Reddert ssorls. lly Loopt alle sjorlcu vau t<ude Pluimen. TE III'll EX OF TE KOOIT Alle soorten van Glaswerk.Flessrhen,Flacons, Champagne iiesseheii. Stoelen. Banken, kanapes, rafel», kouiodien, Sloven eu kachels. lly koopt en verkoopt alle oude metalen Koper, Tin, Kood, ^zer, onden Zink, enz. enz. alle oude voorwerpen, Schilderyen, oud Porce- lein. oud Glaswerk, oude Mouten, oud Snywerk, oude Wapen* eu al wat oudheid betreft. Geringe pry zen, buileu alle concurrrntic. FR BEECKMAN-SPEECKAERT hi RIM RSTRAI 1 rS AEUS1 Alle soottcn van I IKKl'REN u WVNENacn alle prvzeu. AIHJlllEktn A EX DE GROOT E KEttK TE AEUjT. KIKKEREN en WYNKX aen alle prvzeu. AEN DEN LANDBOUW. De \N De Gt>ouinii te EreiiilKxlegeiii, kapel le let Moren, heeft de eer aeu do landbouwers le lalen welen, dat hel hv misgreep 1*. «lal tic nacm vau Sieur HlANt lSCl .s DE SMKDT, «»p de atliclieu, als eigenaervau het v laomacliieo «lat ten baren hove vverkzaem 1». wordt aenge- dui-1. Sm III ERAM.lSi I s DE NÜIEDT heeft nooit eigenacr van gezegd lasinachien ge weest. 7.) neemt deze gelegenheid te baet om zich aen eenieder* gunsten te bevelen. \t-nim. JoivDE bHOM.VN En.»»scaivan het vrlasinaelnen. te Kreuibodegetu, (ka|iellc ter Muren hy AelsK AUX ASTHMATIQUES. Guérisoiicerlainepar M A«hr«*«*,luivJeein- pharm., Ji la Kerte-Vidame (Eure-et- Koire) Eranee Brochure explicative 40 cent. cn timbre-post. ERZI KI I*.IXG TEGFX DitAXO. Gemaehligd bij koniughjke be*lnilru vau 25 Maart 1857» eu 11 Januarij 1857. niMJtl-rltMppclljk Li.pilnnl |»«-r luilloen fr. De MaaDt happij verzekert aan gemaligde I enz. Kilts «VIM- bC'/.'imeie uiVII... kei l A) d* v bade veriM»rzaakt door Jeu blikwiueu de gaz- t>ul|d«»ltiug umder gevolg van brand. IKr/oudrrrn nc«*rvl \m d. |*utle kerksliaef ii* i Aalst. 'J (nil vry op den wagon gelcvert lot bond V. M. Ni-uvvt ici I'l 1.1*1*1 aen dm prvs van 19 bank» de I nut) kilos VAN DEN GR EN EKKE-SAINT-G ER M A LN-ST R A ET. 13, PA R YS. Ilet rt.inr.it van iliLLit is vooral nollig aen de gene«^b«*ren op bet platte land, aen de huisvader», die verre woonen van eemgeii dot lor, en aen de geesielykeu die de arroe zieken gaen bezoeken en bystaen. llel is insgelyks uiittig aen tien werkenden man. aen wien h.-t groote kosten van genres* nn.I tel. 0 uilspaert. Met is geen geheym geueesmublel, en Or vnkoop is toegelaten door ver- schitlige liesluilen tier kereizrlvke lioven en van hel hol van kaasatie. (Geprefet tmniHrerd van de formuel der frtusche Codex u* 327.) Eene oaderviuditig van meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dal het elixur VAX Gl-UXIÉ geieeil gemat kt tlo..r PAIL e.vt.» onwedei legbaer wt rkzaem is legen de koortsen der moerassige landt u. Iniikluouem den 1 holera-morbuft. de geele koortsen eu de hesuiel* t. lvke kten, tegen de jiiht- t.| 11. 1y nat lilig en zinkat hlrge of 1 Immalhieke kwalen, legen de tiukiogen tip de blae*. eu de ziekten' der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegziek* ten, in de ontstellenUsen die nu t de overgangsjaren, en met den ouderdom gepaerd gaen. Ml lie aeuhoiideiide imiegpyneo, in darmotilatektngen in tie haerwormige en leveiaeblige kwalen, in de verstoppingen van de loiigt n, in hel speen, enz. ent. Een boekshen lot Uitlegging, dal eene ware veramleling is over de gehruikeiyke eu hiiis- lyké geneeskunst, word kosteloos met elke Heseli Elixier afgeleverd. Meu moet liet viagen. llel Elixier word verkocht iu Qesseheo van li fr., en m halve flessehen »an 3 fr. 50 reutiiuen. Zich le vervoegen voor den verkoop iu liet groot van den ntixivn r.t iuii. gereed gemaekt door rall Gauk. bv M. i vvt ag».. hn•iielle-Saiiit-Geruiain»lra« I. 1"». le Paiys, en te Itinssel bv de beert n Dibanu i-ii Zoon V.vn Ibmmonfc Rznou en C'. Van Kk icsiiovBN. Van i»»n Sciiribck en C cn voor den verktwip in hel klein, hy tie In ien St noons. Apotheker, 45, Rergslraet, R vmlot. Apotheker. 38. tiroole It- enhoiiwerstiael. Mu.mzLS, Caiilersleeo, 12; alsmede iu alle goede Apothekei yen van URUSSKK en HEKGIblN. Depót le Aelst, hy C. VAN DER UI EST, Apotheker Lange Zoutstroet. x It Van heden i> KEN MINI ET koking aen tic Rtralenlit, volgen» «I. onderrichtingen io rootlvn inkt ticsebreven, voldoende hoor 1 me g. I.r. vt leerde vvyz zyn vvy er m gelukt bet inert «Ir.nig Ie koken l»e/o bewerking ge. tl een nu er d uiker kleur en verbetert mcrkclyk dun sma- k; hul meel IiuikIi zi. Ii gcilurcmJe tft jaren goed, en de voordei-lt-n. om aen «lu keukoiiiiieulon lyd en vermouidbedun te sparen, zyn onberekeu* baer. Voor personen op reis, op jacht, of ilegt-uc welke gttliï keukeu hebben, bestaen er Inze bcscbuilen eêt men ten allen lyde, *t zy droog of bevochtigd door water, melk, kofiy, cbo. r.la. t. thé. v.)u, em. Z» vervei..elo-n «leu mond er. «Ie maeg, ut nit n dc bracklusleu tn brekingen weg. u IU zwangeibeid op ree, alle verbillingen en koortsige geur in bel «»p»taun, en de ongemakken wjc m-u non door hel nemen van zekere spyzen, zoonls ajuin. look. sterke dranken, zelfs ra den tabak i* bh. .1. I Zv verbetereu den tlacp, «len eetlust cn de spyiverleiing en voeden ter zelfdcr tvd meer tlin het I» mi ken zuiver bloed en gezonde lidmaten eu versterken «Ie verzwaksb personen. t» siikxin -s t i» 7 n.vxkiv Hu Barry cu C', Vcudómeplacta, u* iti, lo Parys Kiczcrstracl, o* If, le Brus-. t leg. u poslmaudacl. DE GEZONDHEID TERUG GEVEN DOOli DE SMAKELVKE G E7.0XUII El IJSBLOEM DE Zv geeft do volle gezondheid acfi do macg lerug, aen «le zenuwen, longen, lever, klieren, blae* hersens, bloed cn sly mach Hghedon alsook den cc'.ltis<, goede verliting en vcrkwikkemlen sla. p, gn t< lis kvvadc verteringen (bedorven eetlust), maegonslcxiugg. darnionlsteking, ntacgkramp. gewoonKt. stoptliedcn, specnzicktcn, slyut/ieken, windigheden, onhlaziiig, hallkloppingen, buikloop, bloedlt..-).. ling. (Iracijnig, suizelingen iu d« oorcu, zuerheid, verslymdheid. hoofdpyn. selieclltoofdpvu. «Iroi fl.. i-l, gen cu breking ua den sloep en op zoc, zelfs by zwangerheid, droefgeestigheden, niaegzuron, blot .h.p.i gen, oulstckingen der inwendigheden cn vul tie blaes, kramp©* en zciiuvvlrckkingi 11 der maeg heden, longziekte stikking. hoest, cngborstighei.l, kortadeimrig, ontsteking der lufhlpyplakkcn. h.r.gt. (vertering), scborften, uitslagen, ettergezwel Ion, vcrctlcriugen, zvvaerl-loedigheid, zeiinw krank htid, zwakking, (bumalismus, jicht, koorts, grippe, valling, verkoudheid, hloodvcrhhting, moedcrkwaid, m smart, vallende ziekte, gerauktheid, deg. vall.-n «Ier terugkomende jaren, bleekzucht, gebrek rn noodh van bloed, zvvaklici 1. «lagelykselic cn naehlelykc zvvtetziekle, waterzucht, pisvloedziekt.-, gmet I. u. aicllei.issin der keel, der ademhaling, cu dt-r sprnok'ilcr kinder* eu vrouw zickien, witte vloed. «Ir ving der maendslonden. hel gebrek ven g ;vlcc»edheid, van fnsscho cu van zenuwachtige kraulitda.Mf liczc eelvva«-r verdient even getyk den voorrang aen du melk en do vvalerpop voor do kinderen op te cn ve-.r dc zwakUii van allen ouderdom lo versterken. Zy verrast het vlcescb iu het onmatig verin smeer der verzwakkende of opgeblazen ptrsooucn. Til treksel van 72,000 genezingen, wederhoor ig aen alle andere hthandrlingen. GENEZING VAN DEN PAl'S. Itoomen, 21 july !«00. - Dc gezondheid van dcu Heiligen Nader 1» n' tende, vooral srdtrl.lal hy. neb onlboudeiidc vau'al ander bulpnnddel.zyu* eetmalen duet met dc Ris AR tri W BaRDT. die ziilkfc wouderbarc iiilvverkrols op hun gemaekt bri-ft. Zyuc Heiligheid kar nu tiorg dc TOord. clen juyz.-u door «lil uitmuulcud meel bcui verschaft, vvaervan hy by ieder octM -d n hotel neemt. Bricfw issclaer der liunu at Mmf. GmicstmuiT N' 58,611, van M.'vrouvv de Slurkieziu dc Brcliai.. Napels, 17 april lk«7; Mvnhecr Ten gevolge eener leverontsteking blocf ik tceriiigachlig grdurunde zeven jaren. Het oomogelvk le lezen, tc schryven ik had zenuw-jcbiigo trekking. 11 door het g. heclc lictmcni, eu rntxielyke «pvsvcrlcring, harduckkigr »ta« plooitheid, ru-wn ondcihevig am oiiuil»laenbar«. zenuw -i uit,per. welke u.v uren lang pecue ru.-t l«« tui. Iu grruehlui van bet pnwoui.e leven, drdui my Iced V doodelvk treurig.'eu allen omgang met mu.c gelykcn was u.y zeer lastiggrwordcu. erscbeidene pr 1 utillf looze gene. smi.l.l» I'.1 vo«irgcM lirevrn b. l.lK.n.le. heb ik||i wanbopigni lowland uw gc lM.di.ncel willen beproeven. Sulcit dry mamden isbHimn grvvooff VOcUel gewordea. De Reyale ia is wel genoemd, want t.uJ zv getoof.l zy hu ft my doen Lu leven nu kau ik my brug houden, 1»cza -cn ontvangen en afleggen, eiudclyk uiviicl niaulscbappHyktn slat I tururincn. Ontvang, Myuücer, do verzekering uiyuei gevoel .go orkenlclykbeid cn luynsr iunig*tc boogsebting. Maikicziu M Ur.Liivx ■eer vorden.t dan het vkeseli, *|iaort zv 5) marl baren prys 111 legen andere geneesmiüd. Iro. lu donzen I t kil 2 fr. 2\ 2 k.l t Ir I kit 7 fr 1 1/2 kil., 10 fr G kil., 32 fr.. 12 kil., M) fr. Hl I» BARRV Di BARKY cu Couip., 12 kcuustreet, It Brussel. GEZONDHEID M.N AI.LEN DOOK DE ONVKRCËI.ÏKBAUE IN l'OËDLI! EN IN IABI.Et l ÉN. T11 nmacl voedzamer als de gewoon* cbocotal, dit uitmuntend vnc'sel zuivrrt bel bloed ver» o rn stilt de zenuwen eu hersenen en verkloekt bet vleeub. Geznivcr door byzondcre maclmoen vau al wal dc cacao verwarmt, dient dize ebocalatte sen de flauwste Mrsooneo cu sen dc kinderen van letdi r In h; gr»'cl, by geeft dcu eetlust lenig, goede leering cn vcriwllkeudui slacp aeu dc meeste afgumatlr perse 0 I... 1,0 .j» t'cvvoone cbocolade niet meer kunnen ttrttcre* Hivaivi"'. v,»n Wvget g". ij ra u»l drr» li l.«yR Uiu, Genezing n'45.715. Parys, tt april t«'-H. j „-hoeken, ciodi ivk genui iv «ur goede p«on flyuc doehtcr dm uRiuntcud Ivdcud was, koe noch w»uaen zy sedert jaren viruid was. In dooien in poe.ler voor liet bereideu van 12 tasecn. fr 2 2V van -t tassen 4 fr van 18 ta»»eo vau 120 lassen tb li va 11 AKS lai-' n, M fr van 5C7 laMee.flU fr InblriU». van 12 tassen, fr i t •i tassen, I fr.. omtrent 10 eeulimce per laise Dl BARRV 00 C12, kuieren act Brussel. Weduwe Er. V.iu Kierde lierfl de «-er Ier ken- ui» van bet pul-lirk te krengen dat by uitschei* •litiS bedryf len liaere huize ojide heizrr- lykr plarl». le tx-knnieu zyn, alle MMirtrn vau aiJmue balden ztMials VVascli* Verkeu* en Pnmphukki n, Uaeiutrenen, CranitstciMien enz. M-irln-r srhouwi n iu alle pryzen van 17» tol 800 franks, vrrl M.irU-r soorten rui. rmt. Alle* oinb i Je i»rVS der faktiHT. Repots le Aelst by de Apothekers, UK Ed Nan den ■«newefbe, korte Zouutrm t, P t.bsUm, op de Mei kt en Van der Biest I ar.gc Zoutslraet. A»»en«- dc by andevyvrreTools regt Te Attdooaerdc liy flevernagie-Nan Lecbaute drukker, en I B. Tymao, ipotb. Te UcloOby GoelHals Rvtfrsi.ek. nrgl. en dc wed I. Tiuinirriuan ucgtc. Te G«ret. by E. Dc Bn*l. a|H>tb S'Llisabelb-giacüi»traet. .17 V Dwels- hsuwrrs. apoth SpiegHslrset, 19; l ucas. spotb. Sl* Jonsstiact. 22; D l.egirs Kogacrt», rn-gt (.oudco- U-ruwpIaeU. I#; Addle Puls. rehtfMOOle Tb. Van Loo. kalandrrelreel, H; Wed. Va* flive oegte. Magc D-iSstrai't. tM, Vu Coppetlbolle-Rocls, srgl. Vctd- strxl Ut PsMs-Mmm, Mgl iMflWflk 1Wm1 Dc Rudder, nrgle, Rennestrge, 32t. Dc Gat '^r. ucgt. Hoogc Zouoestracl, 12. A ltd, «egt. y bavcn, 24;Van Brabant, ncgt. Brwidbaudura- E. MaeS'Atoy, aegl. korte Dsgslekr. 9; t'. Ua Roet», kocndiacl, 24. Vau Door.u-tveas, Munt. T* Gccraerdsbergco. by I». Uiiliuck, j Te Lokirm, by dc sri' P»«m*t-Tbemo<. fcgtw Te ItOMse. by J. Rov, apoth.; 7» M N.o -« by t b Mab.llc. apwth en A V ci gauw to, apoth Tesvlzsc'.r. by J B. Zwceuw cu n«-gt» T* DcikUimonde, by k. Ilruylandt, apotb I Jaosseus S|H>th cn E Vaadermvn»bruggbi'. apoth.. Te Write ren. by IHmunter, gelroedcr*. nrgi* U001bf.ee* bauwen. Tc Iele, by de wed* Dc Lawper, bsk*t. A.'", Ilrukk.-r. ,li-r gft)". vN DE I'l UE. uiig--'s eigeiwra, in de korte /out.tract N tJ

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1872 | | pagina 4